PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 17/2015. számú határozatával április 23-án Hatályba lépés napja: május 27. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_

2 Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK... 1 II. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK... 1 III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 IV. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATAI... 2 V. A PANASZ ÉS MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Szóbeli (személyesen illetve telefonon közölt) panasz kezelése Írásbeli (levélben, telefaxon, ben érkező) panaszok kezelése Méltányossági kérelmek elbírálása... 4 VI. UTÓLAGOS TEENDŐK... 4 VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 4 VIII. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK... 5

3 Jelen Szabályzat a VITAMIN Egészségpénztár működésével kapcsolatos panaszügyek és kérelmek elbírálásának, kivizsgálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjét írja le. A panaszkezelési rendelkezések célja, hogy az Egészségpénztár a tagokkal és a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozókkal, munkáltatókkal, egészségpénztári szerződött szolgáltatókkal való kapcsolattartást, valamint az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárásmódokat egyértelműen szabályozza. I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK A Szabályzat a Pénztár valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára (alanyi hatály) a pénztártag, munkáltató vagy szerződött szolgáltató (továbbiakban: ügyfél) által a VITAMIN Egészségpénztár tevékenységével kapcsolatban, szóban vagy írásban tett panasz (reklamáció) és kérelem kezelésének eljárási rendjére (tárgyi hatály) vonatkozik. A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki azon bejelentésre, észrevételre, javaslatra, információkérésre, amely a Pénztár általános működését érinti (pl.: termék és szolgáltatás igénybevétel módjának meghatározása, nyitva tartást érintő kérdések stb.). A panaszok kezelését érintő jogszabályok: évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről II. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK PANASZ: az a bejelentés, amikor a pénztártag, illetve az ügyfél egyéni számlájára, illetve szolgáltatási számlájára, avagy a szolgáltatásra vonatkozóan egyértelmű adattal vagy információval rendelkezik, és ezzel kapcsolatban emel kifogást szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban. Panasz továbbá az ügyfélkiszolgálás nem megfelelő minőségéhez, gyorsaságához, a nem pontos tájékoztatáshoz vagy egyéb, a pénztári szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció. MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM: a Pénztárhoz írásban vagy szóban beterjesztett olyan megkeresések, amelyekben a pénztártag sajátos körülményeire hivatkozva az általánosan alkalmazott eljárásoktól eltérő elbírálást/megoldást, egyedi, az általános feltételektől rá nézve kedvezőbb döntés meghozatalát kérelmezi. REKLAMÁLT ÖSSZEG: a pénztártag panaszbejelentésében megjelölt összeg, amely tartalmazza: az általa igénybevett szolgáltatásban megjelenő alapösszeget, a kárigényt amennyiben van - amely összeg a kifogásolt eljárás következtében hátrányára felmerült. III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pénztár biztosítja, hogy az ügyfél a Pénztár magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse az alábbiak szerint: 1. A VITAMIN Egészségpénztár a bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az ügyfelek tájékoztatására székhelyén (1023. Budapest, Bécsi út 4. V.em. 9.) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig pénteken 8 órától 14 óráig 1. oldal

4 személyes ügyfélszolgálatot működtet. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfélkapcsolat ügyfélszolgálatból és panaszkezelésből áll, mely feladatokat a Pénztár mindenkor a felek kölcsönös érdekeinek egyensúlyos rendezése céljából végez. A Pénztár székhelyén fenti időintervallumban személyes tanácsadói, telefonos és elektronikus levelező ügyfélszolgálatot tart fenn. 2. A telefonon közölt szóbeli panaszt az 1. pontban megjelölt ügyfélfogadási időn túl a Pénztár a hét első munkanapján külön panaszvonalon 16 órától 20 óráig fogadja. A telefonon történő panaszkezelés esetén a Pénztár biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. 3. A Pénztár a panaszt elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - folyamatosan fogadja. A panaszügyek kezelésének irányítását az Ügyvezető akadályoztatása esetén helyettese látja el a közvetlen felügyelete alá tartozó Ügyfélszolgálaton keresztül. Az Igazgatótanács az ügyvezetés statisztikus és elemző jelentései alapján köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, a panaszos ügyek alakulását pénztári szinten és a szükséges megelőző intézkedéseket megfelelően foganatosítani. A panaszügyekről az Ellenőrző Bizottság rendszeres tájékoztatást kap. IV. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATAI Az ügyfélszolgálat tájékoztatási kötelezettsége legalább az alábbiakra terjed ki: általános információk a Pénztárról és az egészségpénztári rendszerről, pénztári, munkáltatói és személyes azonosítók, szerződött szolgáltatók listája, adózással és társadalombiztosítással kapcsolatos kérdések, adókedvezmények, az állami és szakmai felügyeleti szervek, pénztárszövetségek elérése, díjfizetési, pénzügyi és jogi információk, stb. Feladata továbbá: az MNB-től és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelettől érkező, továbbá postai hálózatban keletkezett panaszok koordinálása hacsak az Igazgatótanács másként nem rendelkezik, a panaszügyek központi nyilvántartási rendszerének karbantartása, mely nyilvántartási rendszernek alkalmasnak kell lennie a panaszok, kérelmek útjának nyomon követésére, az időrend szerinti visszakeresésre, a panaszügyek rendszeres elemzése, értékelése, levonható tapasztalatok és információk az érintett szervezeti egységek részére történő eljuttatása a panaszok kapcsán tapasztalt hiányosságok, problémák megszüntetésére vonatkozó javaslatok megtétele, ezek megvalósítására irányuló tevékenység koordinálása. Jelen Szabályzat felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a panaszkezeléshez kapcsolódó információs rendszert saját hatáskörben kialakítsa, kezelje, karbantartsa, módosítsa. V. A PANASZ ÉS MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Panasz szóban vagy írásban, elsősorban a TNY_16 PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY használatával tehető. Ha az ügy bonyolultsága, vagy volumene indokolja, az ügyfelet fel kell kérni arra, hogy rögzítse írásban panaszát. 1. Szóbeli (személyesen illetve telefonon közölt) panasz kezelése A Pénztár a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Pénztár a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 2. oldal

5 jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Pénztár a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Amennyiben a panasz azonnal nem orvosolható, kivizsgálásának határideje az ügyfél bejelentésének / panasz beérkezésének időpontjától számítva legkésőbb 30 nap. Ha az ügyfél bizonylattal vagy egyéb irattal kiegészíti bejelentését, akkor annak tényét is dokumentálni kell és azok másolatát a Pénztár csatolni köteles a jegyzőkönyvhöz. A telefonon történő panaszkezelés esetén a Pénztár és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Pénztár hangfelvétellel rögzíti, melyet 1 évig megőriz. A telefonon keresztül történt bejelentésnek hanghordozón történő rögzítését az ügyféllel tudatni kell. Az ügyfél kérésére a Pénztár biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. 2. Írásbeli (levélben, telefaxon, ben érkező) panaszok kezelése A Pénztár az írásbeli panaszt beérkezését követően azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Pénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követően a legrövidebb időn, de legkésőbb harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. Az ügyfél panaszbejelentését és kérelmét köteles a Pénztár befogadni. A bejelentést követően a Pénztár a kivizsgálást megkezdi. A panaszügyintézés során biztosítani kell a Pénztár munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. A kivizsgálást folytató munkatársak a rendelkezésre álló információk alapján állapítják meg a tényállást. Amennyiben az ügyfél panasza: a) Nem jogos: a Pénztár az ügyfelet haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban, indoklással ellátva értesíti. Ebben az esetben a panaszos tájékoztatandó az igénybe vehető egyéb jogorvoslati lehetőségekről azok igénybevételének határidejével egyetemben. b) Jogos: jogos panasz rendezését és az ügyfél tájékoztatását legfeljebb 30 napon belül le kell zárni. A Pénztár minden belső elszámolást megelőzően intézkedik a téves eljárás korrekciója érdekében és egyidejűleg a panaszbejelentőt haladéktalanul, de maximum 30 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó korrekciókról, intézkedésekről. A válaszlevélben az ügyfél által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ kell adni, amennyiben kérelmét a Pénztár elutasítja, akkor a válasznak az indoklást is tartalmaznia kell. A panaszra adott pénztári válaszban az ügy és az ügyfél azonosításához szükséges adatok, mint szükséges kellékek mellett - minden esetben rögzíteni kell az előzményi tényállást, az ügy megoldásául fölajánlott lehetőség alapját képező jogszabályt, illetve pénztári belső szabályt, valamint a jogorvoslatra vonatkozó információt, az eljáró nevét és beosztását. Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén a panaszkivizsgáló megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét, ügyintézői hiba esetén az ügyintézői kártérítési kötelezettség és a pénztári veszteség mértékét, majd az Igazgatótanács elé terjeszti a kérelmet. A panasz elutasítása esetén a Pénztár válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy, az MNB-ről 3. oldal

6 szóló évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNBnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A pénztárnak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét (H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.). 3. Méltányossági kérelmek elbírálása Méltányossági jogot a napi ügymenet folytonosságának biztosítása érdekében a Pénztár Igazgatótanácsának felhatalmazása alapján az ügyvezető, akadályoztatása esetén a helyettese gyakorolhat. Méltányossági kérelem esetén az ügyvezető vagy helyettese az ügyfél részére történő jóváírásra / kifizetésre vagy egyéb intézkedésre vonatkozó engedélyét az ügyfél által írásban előterjesztett kérelmen aláírásával, elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén a kérelem illetékes ügyintézőhöz elintézésre történő továbbításával, szóban előterjesztett kérelem esetén az ügyhöz kapcsolódó bizonylat (kifizetés, befizetés, stb.) mellékleteként engedélyezi. Méltányosság gyakorolható különösen az alábbi esetekben: 50 ezer Ft-ot meghaladó összegű tagi készpénzfizetési számla Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott határidő előtti kifizetése (soron kívüli utalás). A Pénztár a tag előzetes tájékoztatását követően jogosult az ügyfélkapcsolat eseményeit fizikai, vagy elektronikus hordozóra rögzíteni. VI. UTÓLAGOS TEENDŐK A Pénztár a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. A Pénztár ügyvezetése éves gyakorisággal elemzést készít az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság részére a panaszügyekből levonható tapasztalatok szolgáltatási folyamatba való beépítése céljából. A Pénztár az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá e) a panasz megválaszolásának időpontját. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Amennyiben jelen Panaszkezelési Szabályzat tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály megváltozik, úgy a VITAMIN Egészségpénztár gyakorlatában a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni mindaddig, ameddig jelen Szabályzat módosítása meg nem történik. Jelen Szabályzatot az Ügyfélszolgálaton és a Pénztár honlapján a pénztártagok számára hozzáférhető módon közzé kell tenni. A panaszügyintézés helye: VITAMIN Egészségpénztár székhelye, Budapest, Bécsi út 4. V. em oldal

7 Levelezési címe: Budapest, Pf cím: Panaszvonal: Fax: 06-1/ VIII. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat május 27-től lép hatályba, az Igazgatótanács 27/2014 ( ) számú határozatával elfogadott április 25-től hatályos Panaszkezelési Szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti. 5. oldal

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat kiadásának célja...3 II. Fogalmi meghatározások...3 1. Panasz...3 2. Ügyfélkérés...3 3. Panaszos...3 4.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

Alapkezelési Üzletszabályzat

Alapkezelési Üzletszabályzat Alapkezelési Üzletszabályzat HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen szabályzat az HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Tpt. 229. (1) bekezdés d) pontra terjed ki. A szabályzat

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben