NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 15. számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogának átadásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20l O. szeptember 24. napján tartandó nyilvános üiésére Tisztelt Közgyűlés! Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. -a szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A müködtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. Az Öotv. 2. (8) bekezdése alapján a müködtetési jog elidegenítésére irányuló jog a müködtetési jog jogosultját is megilleti. Dr. Zsengellér Lajos als. számú békéscsabai felnőtt háziorvosi körzet orvosa július 15. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyüléséhez, hogy nyugdíjba vonulása miatt müködtetési jogát Dr. Tóth Judit belgyógyász szakorvosra január 1. hatállyal átruházhassa. Dr. Zsengellér Lajos 1961-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Az egészségügyben eltöltött közel 50 év alatt a Békéscsabai Kórház Belgyógyászati Osztályán valamint a Rendelőintézetben is dolgozott és a kórházi munka mellett sorozó orvosként is helyt állt év óta háziorvos. Az egészségügyi ellátásban eltöltött évtizedek alatt munkájával sokat tett a békéscsabai lakosság egészségért.

2 Dr. Tóth Judit belgyógyász szakorvos Békéscsabán született szeptemberében végezett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán summa cum laude minősítéssel. Ezt követően a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben kezdett el dolgozni belgyógyász rezidensként, majd szakgyakomokként az I. Belgyógyászati Osztályon szeptemberében szakvizsgázott belgyógyászatból augusztusa óta a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon gyógyító-megelőző orvosként dolgozik. Háziorvostanból a november közötti szakvizsga időszakban fog szakvizsgát tenni. Jelenleg is részt vesz a békéscsabai felnőtt orvosi ügyelet, illetve a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Osztályának ügyeleti munkájában. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet ll. (1) bekezdése alapján háziorvosként az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki: a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal rendelkezik, vagy e) december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el. Dr. Tóth Judit belgyógyász szakorvosi képesítéssel rendelkezik, háziorvostan szakvizsgáját novemberében szerzi meg. Dr. Tóth Judit tevékenységét egyéni vállalkozási formában kívánja végezni. A feladat ellátáshoz szükséges - a Békéscsaba, Dózsa György u. 6. sz. alatti - rendelőt a tulajdonossal kötött bérleti szerződés alapján biztosítja. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti feltételek biztosítása az egészségügyi szolgáltató kötelezettsége. Dr. Zsengellér Lajos nyugdíjba vonulása miatt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntést kell hoznia a doktor úr által eddig ellátott 15. számú felnőtt háziorvosi feladatok további biztosításáról. A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (11.25.) Korm. rendelet 3. -a szerint önálló orvosi tevékenységet végezni csak külön működtetési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában lehet. Ennek megfelelően a működtetési jog megszerzése a jogi előfeltételeannak, hogy az önkormányzat valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson. A működtetési engedély, valamint hatósági bizonyítvány kíadása az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogerős működtetési engedély, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés megszerzését követően köthet egészségügyi ellátási szerződést Dr. Tóth Judit szakorvossal a 15. sz. felnőtt háziorvosi praxis - területi ellátási kötelezettséggel történő - feladatainak ellátására. Az előterjesztéstaz Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta a bizottság döntése az előteijesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a határozati javaslatban foglaltakat. 2

3 A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya 15. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetési jogának elidegenítéssel történő megszerzése után a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakosságának ellátását január 1. napjától Dr. Tóth Judit végezze. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Zsengellér Lajos főorvos úrnak a békéscsabai lakosság egészségéért folytatott több évtizedes tevékenységéért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogya 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Tóth Judit szakorvossal az egészségügyi ellátási szerződést megkösse. A szerződés megkötésének feltétele, hogy Dr. Tóth Judit háziorvostan szakorvosi szakképesítést, működési engedélyt és működtetési jogot szerezzen. E szerződés megkötésével egyidejűleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Zsengellér Lajos felnőtt háziorvos a közöttük december 2. napján kelt egészségügyi ellátási szerződést megszűlltetik és a 200? júníus 11. napján kelt - az eszközpótlási támogatás tárgyában készült - kölcsönös kötelezettségvállalási nyilatkozat hatályát veszti. Felelős: polgármester Határidő: január 1. Békéscsaba, szeptember 9. Dr.f~ tanácsnok. Ellenjegyzés: Jogi:..... PénzÜgyi: &.~ll,~1.. 3

4 1. számú melléklet EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba, Szent István tér 7. sz., képviseli: polgármester, a továbbiakban: Megbízó), valamint Dr. Tóth Judit (Békéscsaba, Széchenyi u emelet 5.) egyéni vállalkozó háziorvostan szakorvos (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. A feladat ellátójának neve: Dr. Tóth Judit Szül.: Békéscsaba, március 22. Anyja neve: Kolompár Judit Lakcím: Békéscsaba, Széchenyi u emelet 5. A diploma kelte, száma: 2000.szeptember 23.,80-133/2000. Szakorvosi képesités megnevezése és száma: Belgyógyászat szakorvosa szeptember 17.,855/2007. Felelősségbiztosítás száma: Társadalombiztosítási szerződés száma: Működtetési engedély száma: Orvosok orsz. nyilv. száma: M Működési engedély száma: 2. A Megbízott jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízója, -mint az egészségügyi közszolgáltatásokért felelős szerv - megbízása alapján, annak egészségügyi alapellátási feladatai közül e szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat felnőtt háziorvosi szakmai kompetenciakörben, a jogszabályokban és a szakmai szabályokban előírt tartalommal, meghatározott területi ellátási kötelezettséggel nyúj~a: a jelen szerződés mellékletét képező, a háziorvosi körzetek felosztásáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önk. rendeletben szereplő körzetfelosztás alapján (15. számú felnőtt háziorvosi körzet) megjelölt területen élő lakosokat ill. a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá ellátás végett jogszerűen bejelentkezett, és általa fogadott lakosokat ellátja, sürgős szükség esetén a beteget hovatartozástól függetlenül a szakma szabályai szerinti sürgősségi ellátásban részesíti a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM. rendelet) meghatározottak szerint. 3. A Megbízott köteles képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a szakmai szabályokban előírt tartalommal, a tőle elvárható gondossággal eljárni, egészségügyi szolgáltatásban részesíteni a rábízott lakosságot.

5 2 4. A Megbízott vállalja, hogy fenti tevékenységi körben meghatározott szolgáltatásait az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével (OEP) közvetlenül kötött finanszírozási szerződésben foglaltak alapján, az erről rendelkező jogszabályokban részletezett pénzbeli ellenszolgáltatásért végzi. A tevékenység folytatásának előfeltétele, egyben ezen szerződés érvényességének feltétele, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Megbízott között fennálljon hatályos finanszírozási szerződés. A Finanszírozási szerződést a Megbízott maga jogosult és egyben köteles megkötni, az esetleges változásokról a Megbízót haladéktalanul értesíteni köteles. A társadalombiztosítás által finanszírozott térítésmentesen-, részleges térítés ellenében-, valamint a csak térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyújtja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény rendelkezései alapján. S. Ezen szerződés 2. pontjában részletezett tevékenység folytatásának további alapfeltétele, hogy a Megbízott rendelkezzen az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény szerint meghatározott működtetési joggal. A működtetési jog elidegenítése és visszavonása esetén a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai szerint kell eljárni. 6. A Megbízott rendes munkaideje, egyszersmind a napi rendelkezésre állási ideje munkanapokon (a pihenőnapok és a munkaszüneti napok kivételével) napi 8 óra, amely alapesetben óráig tart, amelyből napi 4 óra a rendelési idő. A Megbízott a napi rendelési időtartamot meghaladó munkaidejében is köteles az ellátandó lakosság rendelkezésére állni. Feladatainak ellátása idején elérhetőségéről a hozzá fordulókat biztosítani, elérhetőségét jól látható helyen feltűntetni, telefonkönyvben telefonszámait közzétenni köteles. Rendelési idejében köteles munkahelyén tartózkodni és a hozzá forduló személyeket a szakma szabályai szerint ellátni. Folyamatos rendelését ezen idő alatt, csak - halasztást nem tűrő sürgős betegellátási kötelezettsége teljesítése miatt szakíthatja meg, amelynek tényét a betegdokumentációban rögzíti. Rendelési hely, idő: Békéscsaba, Dózsa u. 6. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 7. A Megbízó a rendelési idő megváltoztatásának a jogát fenntartja. A rendelési idő egyoldalú - önkormányzat által történő - megváltoztatására azonban csak indokolt esetben, sorozatos jelzés esetén, lakossági igényekre való tekintettel kerülhet sor, amennyiben a háziorvossal történt egyeztetés eredménytelen volt. 8. A Megbízott köteles a várószobák/várótermek nyitva tartásáról a rendelési idő kezdete előtt legalább fél órával gondoskodni.

6 3 9. A Megbízó jogosult és köteles az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő egészségügyi szolgáltatónál ellenőrizni a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Megbízott köteles Megbízója számára, annak kérésére a megbízás szerződésszeiű teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. Személyi kérdések: 10. A Megbízott maga gondoskodik a Korm. rendeletben és az EüM. rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szűkséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi feltételek biztosításáról (körzeti ápoló, asszisztens, takarítás, technika működtetés stb.). 11. A Megbízott e szerződésben vállalt feladatát személyesen köteles elvégezni. Kivételt képez, ha egészségi állapota miatt erre nem képes (keresőképtelenség), ha szabadságát tölti, hivatalos távollét esetén, az egyéb jogszabályokbanmeghatározott esetekben. 12. A Megbízott maga gondoskodik önmaga, valamint alkalmazottai helyettesítéséről, ennek anyagi forrásigényéről, a helyettesítést ellátók szakmai megfelelőségéről, az általuk okozott károk megtérítéséről. 13. A Megbízott távolléte időtartamára helyettest vehet igénybe. A helyettesítés történhet a helyettesítő vagy a helyettesített orvos rendelőjében (ez utóbbi abban az esetben, ha a rendelő 600 m-nél távolabb esik a helyettesítő orvos rendelőjétől). A helyettesítés köiűlményeiről köteles a lakosságot minden esetben, Megbízóját a három napon túli távollétekről időben és írásban tájékoztatni (levélben, faxon, elektronikus úton). Helyettesítő orvosok: Dr. Sonkoly Iván Helyettesítés helye: Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 6. Helyettesítő orvosok: Dr. Hursán Ágnes Helyettesítés helye: Békéscsaba, Justh Gy. u. 2 Tárgyi feltételek: 14. A Megbízó a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből eredő kötelezettségeinek megfelelően, biztosítja a település egészségügyi alapellátási feladatait akképpen, hogy jelen egészségügyi ellátási szerződés keretében gondoskodik a lakosság egészségügyi ellátásáról. A felnőtt háziorvosi ellátás biztosításához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti feltételek beleértve a rendelőt és eszközöket is - biztosítása a Megbízott kötelezettsége. A megállapodás megszűnése és megszüntetése 15. Jelen szerződés megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. A határozatlan időre kötött

7 4 szerződést a másik félhez írásban intézett indokolt és okszetű felmondással a felek megszüntethetik. A felmondási idő 6 hónap. A Megbízó rövidebb határidővel is felmondhatja a szerződést, a) ha az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökken és e szakmai színvonalcsökkenést az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja, b) a szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan és súlyosan megszegi, c) lejárt adósságának mértéke a vonatkozó törvényben meghatározott mértéket meghaladja. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: a) Megbízott működtetési joga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, alkalmatlanság, stb.), b) Megbízott finanszírozási szerződése az OEP-el bármilyen okból megszűnt c) az ÁNTSZ illetékes intézete által kiadott működési engedélyt visszavonják, d) a Megbízott az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételeknek nem felel meg, e) a Megbízott ellen végelszárnolási, vagy felszámolási eljárás van folyamatban. 16. A jelen megállapodást a Megbízott abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó a megállapodásban vagy a jogszabályban foglalt kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megsérti. Záró rendelkezések 17. Jelen szerződés határozatlan időre szól. 18. A jelen megállapodás egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a megállapodás egészének érvényességét. 19. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a korábban hivatkozott jogszabályok alkalmazandók. Békéscsaba, január hó l. nap Békéscsaba MJV Önkormányzata Képviseli: polgármester Dr. Tóth Judit felnőtt háziorvos Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

8 5 2. számú melléklet 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Tóth Judit Bánszki u. Bartoss udvar Csokonayu. Derkovits sor Dózsa György út Eötvös u. Európa-sétány Felsőnyomás: Garayu. Gutenberg u. JózsefAttila u. Kossuth tér Marik u. Penza ltp. Szabadság tér Széchenyi u. Teleki u. Vilim u. Zsíros u.

9 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága szeptember ls-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy:Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 15. számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogának átadásáról A bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 318/2010. (IX. 15.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság r 'v':---' Uelle,SC0~ c v<j/,... * "3d.s:~ _U:; \ ( HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya 15. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetési jogának elidegenítéssel történő megszerzése után a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakosságának ellátását 20ll. január l. napjától Dr. Tóth Judit végezze. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Zsengellér Lajos főorvos úrnak a békéscsabai lakosság egészségéért folytatott több évtizedes tevékenységéért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Tóth Judit szakorvossal az egészségügyi ellátási szerződést megkösse. A szerződés megkötésének feltétele, hogy Dr. Tóth Judit háziorvostan szakorvosi szakképesítést, működési engedélyt és működtetési jogot szerezzen. E szerződés megkötésével egyidejűleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Zsengellér Lajos felnőtt háziorvos a közöttük december 2. napján kelt egészségügyi ellátási szerződést megszüntetik és a június ll. napján kelt az eszközpótlási támogatás tárgyában készült. kölcsönös kötelezettségvállalási nyilatkozat hatályát veszti. Felelős: polgármester Határidő: január l. K.m. f. / ", \ "c"'1 -(íj"}"),.,'.", \ C. l \'".. ", o",.'.' A kivonat hiteléül: G~~~~/// \ -~ <,' IJr. Kerekes Attila sk. \ o.',...., b' tt' l "k \ \c,,\~'o". '/ a IZO sag e no e

10 SZMSZ 2. sz. melléidet A nyilvános ülés tartásához szükséges "nyilatkozat" szövege, amennyiben a téma az Ötv. szerint zárt ülésre tartozik NYILATKOZAT Alulírott Dr. Tóth Judit (név) 5600 Békéscsaba Széchenyi utca 5.3. em.5. (lakhely) alatti lakos beleegyezem nem egyezem bele abba, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata felnőtt háziorvosi praxis átvétellel kapcsolatos ügyemet nyilvános ülésen tárgyalja. Békéscsaba, 20rO. év szeptember. hó 9. nap /i,,_ \, aláírás Megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzandó