BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI"

Átírás

1 BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI Mielőtt előadásomat elkezdem, mindenekelőtt köszönetet mondok az emlékülés szervezőinek, azért, hogy lehetővé tették a rendészeti felsőoktatás évtizedeinek áttekintését. Tették ezt talán éppen azért, mert jóllehet főiskolánk persze nem tartozik a jogi karok közé, azonban nem utolsósorban a jogi karok kitűnő professzorainak, oktatóinak közreműködésével is, intézményünkben a rendvédelmi hivatás alapjainak az elsajátításához oly nélkülözhetetlen jogi kurzusok rendszeresen folynak. I. A rendvédelmi felsőoktatás nem büszkélkedhet azzal, hogy immáron 225 éves. A Rendőrtiszti Főiskola 31 évvel ezelőtt kezdte meg a rendvédelmi tisztek képzését és azóta a rendvédelem szinte valamennyi területére kiterjesztette képzési tevékenységét. A képzési profilt a jelenlegi szakokon kívül új szakokkal és szakirányú továbbképzési szakokkal is bővíteni kívánjuk. A képzés során a Főiskola nagy súlyt fektet arra, hogy a leendő tisztek sikeresen vegyék fel a harcot a polgári társadalom békéjét megzavaró, egyre nagyobb méreteket öltő bűnözéssel. A világban zajló globalizációs folyamat új kihívásokat fogalmaz meg a rendészetet tárgyának tekintő oktató, nevelő és tudományos munkával szemben. Főiskolánk missziója mindenekelőtt olyan gyakorlat-centrikus, idegen nyelveket jól beszélő rendvédelmi szakértelmiségiek képzése, akik EU-kompatibilis ismeretekkel rendelkeznek, és képesek a Rendőrség, a Határőrség, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás, valamint a Vám- és Pénzügyőrség által velük szemben támasztott követelmények teljesítésére. Az oktatás szervesen összekapcsolódik a felnőttneveléssel, amelynek együttes célja olyan tudás és magatartásforma elsajátítása, amelynek birtokában a végzettek képessé válnak a társadalom, a fenntartó Belügyminisztérium és a megrendelő rendvédelmi szervek által velük szemben támasztott követelmények teljesítésére. A főiskola a felsőoktatási intézmények akkreditációja során a rendvédelmi képzés önálló, szuverén intézményeként nyerte el helyét az állami felsőoktatási intézmények sorában. 111

2 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON II. A felsőfokú rendőrtisztképzés előzményeiről és a Rendőrtiszti Főiskola létrejöttével kapcsolatban a rendelkezésemre álló időt figyelembe véve történelmi áttekintés helyett csak a főiskolai képzést közvetlenül megelőző oktatási intézményekre utalok. A Honvédelmi Tanács 1959-ben kelt határozatával létrehozta a BM Rendőrtiszti Akadémiát, amely a szakmai ismeretek átadása mellett biztosította a rendőri munkához szükséges jogi-közigazgatási felkészültséget is. Emelte a tiszti állomány általános műveltségi színvonalát. A képzés két éves nappali tagozatos, illetve három éves levelező tagozatos oktatás keretében folyt. A Rendőrtiszti Akadémia mellett a Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskoláján 1960-ban létrejött a BM Akadémia Határőr és Karhatalmi Tagozata, amely 1967-ben beolvadt az akkor létrejött Kossuth Lajos Katonai Főiskolába. A tagozaton határőr- és karhatalmi tiszteket képeztek. A bűnözés struktúrájának változásai, az elkövetési módszerek gyors fejlődése, a visszaeső bűnözők aktívabbá válása által teremtett kihívással szemben a bűnüldöző szervek stratégiájának sürgős megváltoztatásával, valamint a rendőrtisztek képzésének főiskolai szintre történő emelésével kellett reagálni. A főiskola alapítását 1970-ben törvényerejű rendelet írta elő. A tvr. akkor azt határozta meg, hogy a főiskola olyan szakembereket képezzen, akik a belügyminiszter által meghatározott tiszti munkakörök betöltéséhez szükséges magas fokú általános műveltséggel, jogi és szakmai tudással, alapfokú idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. Egyúttal legyenek képesek a belügyi munkát érintő szaktudományok eredményeinek elsajátítására és alkalmazására. A főiskola egykarú intézményként jött létre, és szeptember elsején kezdte meg működését állambiztonsági, bűnügyi, közbiztonsági, igazgatásrendészeti, valamint büntetés-végrehajtási szakokon. Mindez 1987-től a vámnyomozói, 1991-től a vámigazgatási, majd 1992-től a határrendészeti szakkal bővült. A főiskola nappali és levelező tagozatain a következő szakokra lehetett jelentkezni: politikai nyomozói (állambiztonsági) szakra, mely 1990 óta szünetel; katonai elhárítói szakra, mely 1973-ban megszűnt; idegen nyelvi szakra, mely 1973-ban megszűnt. Azok a szakok pedig, melyekre ma is lehet jelentkezni a következők: igazgatásrendészeti szak, bűnügyi nyomozói szak, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szak, büntetés-végrehajtási szak, pénzügynyomozói és vámigazgatási szak, határrendészeti szak, gazdaságvédelmi szak és folyamatban van a katasztrófavédelmi szak alapítása. A Rendőrtiszti Főiskola a felsőoktatási törvény, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogál- 112

3 BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI lásáról szóló törvény hatálya alá tartozik. Ez utóbbinak idézek a preambulumából: A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja a magyar felsőoktatási rendszer részeként a fegyveres szervek személyi állományának sajátos életviszonyaihoz igazodó körülmények között a fegyveres szervek hivatásos tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése. A rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 1999-ben született kormányrendelet biztosítja az eddigi főiskolai szakok mellett a rendőrség hosszú idő óta létező képzési igénye teljesítésének lehetőségét a gazdaságvédelmi szak beindításával. A főiskola tehát a belügyminiszter közvetlen felügyelete alatt a Belügyminisztérium, a Magyar Köztársaság Rendőrsége, Határőrsége, Vám- és Pénzügyőrsége, valamint Büntetés-végrehajtása számára nappali tagozaton három év, levelező tagozaton négy év alatt képez tiszti, közalkalmazotti, valamint köztisztviselői munkakörök betöltésére hivatott szakembereket. Az intézmény hallgatóinak létszámát évről évre a szakmai szervek létszámigényei, az államilag finanszírozható létszám és a főiskola befogadó kapacitása határozzák meg. A nappali tagozat rendőri szakjaira évente mintegy 200 hallgató, egyéb rendvédelmi szakokra (határrendészet, büntetés-végrehajtás, vámigazgatás) évente hallgató nyer felvételt. A levelező tagozaton évfolyamonként hallgató tanul. A főiskola nappali tagozatán végzett, sikeres záróvizsgát tett, tanulmányi előmenetelétől függően hadnaggyá vagy főhadnaggyá előléptetett tisztek, valamint köztisztviselők és közalkalmazottak területi szerveknél történő elhelyezkedését a képzésben és a foglalkoztatásban érintett országos hatáskörű parancsnokságok szervei garantálják. A végzett hallgatók többsége beosztott tisztként, kisebb részük vezetői munkakörben kezdi meg tevékenységét. A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete a vezetők képzésének és továbbképzésének, a rendvédelmi tisztek intézményesített, tervszerű és koordinált szakmai továbbképzésének, továbbá a tudományos kutatások fontos színtere. A főiskola hivatásával folyamatosan kettős célt teljesít: magas kvalitású, a nemzetközi színtéren is helytállni képes és tájékozott szakembereket képez a rendvédelem jelenlegi feladatainak eredményes ellátására, ugyanakkor a tiszti alap- és továbbképzéssel, illetve a vezetőképzéssel szakembereket készít fel a rendvédelmi testületek jövőre orientált fejlesztésének kezdeményezésében és végrehajtásában történő hozzáértő részvételre. 113

4 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON III. A MAB Plénumának 1999-ben hozott határozata szerint a Főiskola valamennyi szaka sikerrel vette az akadályt, ami azt jelenti, hogy a szakok erős, illetve megfelelő minősítést kaptak a soron következő 2007-es megmérettetésig. IV. A főiskolán végzett oktatómunkáról szólva elmondható, hogy a tantárgyak egyik csoportjába a valamennyi szakon oktatandó általános tantárgyak tartoznak, másik csoportját a szakok igényeinek megfelelően kialakított, szakmai tantárgyak alkotják. A tantárgyak és a tanszékek közül előadásomban csak az emlékülés témájához közvetlenül kapcsolódókat sorolom röviden: Az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék által oktatott tantárgyak az alábbiak: Bevezetés az állam- és jogtudományokba, Magyar alkotmányjog, Közigazgatási jog, Emberi jogi ismeretek, Nemzetközi jog, Polgári jog. A Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék által oktatott tantárgyak: Büntetőjog, Büntetőeljárás-jog, Kriminológia. A Büntetés-végrehajtási Tanszék által oktatott jogi tantárgy a Büntetésvégrehajtási jog. A Gazdaságvédelmi Tanszék által oktatott jogi tantárgyak: Pénzügyi jogi alapismeretek, Társasági jog és cégjog, Adójog, Értékpapírjog, Bankjog. A Közrendvédelmi Tanszék által oktatott jogi, rendészeti tantárgyak: Szabálysértési- és rendészeti eljárásjogi szakismeretek, Szabálysértési jog, Idegenrendészeti jog, Rendészeti jog. A Vám- És Pénzügyőri Tanszék által oktatott jogi tantárgyak: Jövedéki adójog, Vámjog és vámeljárás. A Kriminalisztikai Tanszék által oktatott tantárgyak: Krimiálmetodológia, Krimináltechnika, Krimináltaktika, Kriminálmetodika, Igazságügyi orvos- és elmekórtan. A fent felsorolt tantárgyak jelentékeny részében a három évtized során a hazai jogi felsőoktatás országos szaktekintélynek számító reprezentánsai is közreműködtek. Engedjék meg, hogy név szerint is említsek közülük néhányat: Berényi Sándor, Sárándi Imre, Szilágyi Péter, Ficzere Lajos, Sári János, Bodgál Zoltán, Pintér Jenő, Békés Imre, Bárd Károly, Hack Péter, Kratochwill Ferenc, Szabó András, Gönczöl Katalin, Vavró István. 114

5 V. BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI Az Intézmény tudományos tevékenysége döntő mértékben a tanszékekhez kötődik, melyek tudományos kutatóműhelyekké válása hosszú fejlődés eredménye, amely még napjainkban sem fejeződött be. A tudományos kutatómunka tartalmi kérdéseit illetően megállapítható, hogy azok elsősorban az alkalmazott tudományok területén folytak. Az új vagy újszerű nemzetközi kutatási eredmények megismerésének korlátot szabtak az akkori viszonyok. A nyugati szakirodalomhoz csak nehezen lehetett hozzájutni, a kiutazások pedig szinte kizárólag a volt szocialista országok társintézményeire szorítkoztak. Széleskörű tudományos együttműködés alakult ki még az Államigazgatási Főiskolával, a katonai főiskolákkal, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiával. A főiskola oktatói közül többen a doktori és kandidátusi minősítő eljárásban, mint hivatalos bírálók, bizottsági elnökök és tagok vettek részt. Évről évre fejlődött kapcsolatunk az Állam- és Jogtudományi Intézettel, továbbá az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával. A főiskola oktatói közül sokan vettek részt a különböző tudományos társaságok munkájában. Alapító tagjai voltak a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak és a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Főiskolánk több oktatója vett részt a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Magyar Jogász Szövetség, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Hadtudományi Társaság munkájában is. Az 1993-ban hatályba lépett felsőoktatási törvény a főiskola tudományos munkája elé a korábbinál minőségileg magasabb követelményrendszert állított. Feladat lett a tudományos kutatás és tudományszervező tevékenység, a tudományterületre eső tudományos szolgáltatások nyújtása, a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása. A törvény megjelenésétől kezdve a kutatások megélénküléséről adhatunk számot. Az alábbiakban csak néhányra utalok: így az alkotmányjog területén több kutatási program elemezte a rendészet alkotmányos jogállamban elfoglalt helyét, vizsgálta a legitim fizikai erőszak és az emberi jogok összefüggéseit, illetve kezdeményezte a rendvédelmi ágazati törvények, kiemelten a rendőrségi törvény szükségesnek látszó módosításait. a közigazgatási jog új szemléletű oktatása nyert teret a főiskolán, amelyhez jelentős segítséget nyújtott az a kiemelkedő elméleti tevékenység, amelyet különösen Madarász Tibor, Szamel Lajos és Lőrincz Lajos munkássága jelzett. a büntető anyagi és eljárási jog stúdiumai folyamatosan nyomon követték a bekövetkezett jogszabályi változásokat, ami az anyagi jog területén elsősorban a gazdasági élet büntetőjogi védelme körében hozott eredményeket, 115

6 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON az eljárásjogban pedig az új büntetőeljárási törvényjavaslat kimunkálása biztosította az elméleti igényességet. fejlődés következett be a speciális rendvédelmi szakmai tárgyak elméleti megalapozása területén is. Közbiztonsági, szolgálati szempontból kiemelkedő fontosságú volt az a kutatás, amely a tömegdemonstrációk rendőrségi kezelésére, illetve a rendőrségi törvény egyes rendvédelmi intézményeinek hatályosulására vonatkozott. a kriminalisztikai szakirányban az egyes bűncselekmény-típusok morfológiai kutatásában értünk el eredményeket. Téma volt a szervezett bűnözés alakulása, az ásványolajgyártás és forgalmazás területén jelentkező kriminalitás, a gépjárműlopási sorozatok elemzése, a szerencsejáték területén mutatkozó bűnös jelenségek, valamint az erőszakos bűnözés kriminológiája. A felderítés körében különös jelentőséget kapott a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás alap-összefüggéseinek beható elemzése. A 90-es évek jelentős eredménye a nemzetközi tudományos kapcsolatok kiszélesedése lett, melyben a szakmai tanszékek mellett jelentős szerep jutott a Rendészeti Kutatóintézetnek. Az elmúlt évtizedben kiemelten kezeltük a főiskola tudományos tevékenységének fejlesztését, ezen belül különös hangsúllyal a kutatás személyi feltételeinek javítását. Nagy figyelmet fordítunk a tudományos fokozatot szerző oktatók tervszerű tudományos továbbképzésére, valamint a kutatómunka pénzügyi hátterének biztosítására. A főiskola a jogi karokon rendszeresített Acta mintájára önálló kiadványt vezetett be, mely elősegíti a befejeződött kutatási eredmények publikálását. VI. A rendvédelmi tisztképzés előttünk álló feladatait többek között alapvetően meghatározza az, hogy Európa egyesülésének jelenlegi folyamatában a nemzeti szempontok veszítenek jelentőségükből, s egyre inkább az európai dimenzió érvényesül. A határellenőrzés megszűnése, amely ténylegesen a határok viszonylagossá válását vonja maga után, a jogrendszerek harmonizációja, a munkaerőpiac szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, valamint a végzettségek elismerése hogy csak néhány tényezőt említsek már ma indokolja, hogy törekedjünk az európai kultúra fogalmának legalább alapvonalakban történő megfogalmazására. Felismerhető továbbá egyfajta értékközösség kialakulása. A globalizációs folyamat a harmadik világ országaiból jövő, a megfelelő illegális bevándorlási mozgással járó, megnövekedett migrációs nyomás formájában is érinti az európai kontinenst, valamint olyan fundamentalista tendenciák 116

7 BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI formájában, melyeknek csupán egyik válfaja az Európát többszörösen is sújtó iszlám fundamentalizmus. De ide sorolandók a szervezett bűnözés, különösen a kiterjedt embercsempészet és (főként a prostitúció terén) az emberkereskedelem, valamint a globálisan szervezett gazdasági és számítógépes bűnözés új megjelenési formái. Nyilvánvaló, hogy ezek a változások nem hagyják érintetlenül a rendőrséget sem. Kihatnak a rendőri feladatok spektrumára, a rendőrség szervezetére és kvalifikációs követelményeire, valamint a rendőrség önértelmezésére. Idetartozik többek között a közigazgatás megváltozott feladat- és funkciófelfogása is. A rendőri munkát az említett körülmények között még bonyolultabbá teszi, hogy mérlegelési dilemmák adódhatnak egyfelől a költség-haszonoptimalizálás, másfelől a biztonsági színvonal biztosítása között. Többek között ezek a fejlemények is nagymértékben befolyásolják majd a rendvédelmi felsőoktatás munkáját. A változtatás már meglévő rendkívüli nyomása tartalmi, didaktikai-metodikai és tanulásszervezési következményekkel jár, melyek közül néhányat kiemelnék. Ilyen az élethosszig tartó tanulás, hiszen a tudáson alapuló társadalomban már nincs lezárt tanulás; az oktatási intézményekre nézve az iméntiek azt jelentik, hogy a szakmára történő kiképzés csak egy része lehet a feladataiknak. A jövőben a szakmai tevékenység és a képzés állandó váltakozására lesz szükség. a curriculumokat tartalmilag át kell vizsgálnunk, az igényekhez igazítanunk és aktualizálnunk. Az ismeretközvetítés messzemenően a tisztán kognitív anyagfelhalmozásra korlátozódik, amit a végén a hagyományos írás- és szóbeli vizsgával kérnek számon. Az ismeretek rohamos szaporodása lehetetlenné teszi egy-egy szakma teljes ismeretskálájának elsajátítását; a tartalmak ezen felül egyre gyorsabban elöregszenek, elavulttá válnak ; a szaktudás közvetítése elveszíti domináns funkcióját. Helyette módszerbeli kompetenciák, valamint azon kommunikációs és kooperációs képességek közvetítése kerül az előtérbe, amelyek egyre inkább a szakmai cselekvési kompetencia lényegét alkotják. a jövő curriculumáról való elmélkedés azonban még egy további állításhoz is elvezet: a rendőrileg releváns tudományterületeket, módszertanokat és didaktikát teljes összefüggésükben kell látni. A rendőri ki- és továbbképzés egy egységes egész; ezt más tudományok a jog, a szervezéselmélet, az üzemgazdaság jelentős mértékben befolyásolják; a rendőrségi igényeket azonban speciálisan ki kell dolgozni. Ahhoz, hogy ezt elérjük, tudományosan megalapozott rendőri döntési és cselekvési kompetencia kialakítása válik szükségessé, melynek keretében a felmerülő problémák megoldhatók. Ehhez a rendőri cselekvés tanára, a rendőrtudományra van szükség, amely a meglévő rendőri tudásanyagból 117

8 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON indul ki, azt kritikusan felülvizsgálja, elemzi, rendszerezi és továbbfejleszti, hogy a gyakorlat számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye. És nem utolsó sorban a rendészeti tisztképzés szemszögéből rá kell mutatni a nemzetközi rendőri munka fontosságára. VII. Előadásom végén röviden összegezném a rendvédelmi felsőoktatás soron következő főbb feladatait: A főiskola stratégiai célkitűzése, hogy a jövőben is a belügyminiszter közvetlen felügyelete alá tartozó, autonóm és euro-konform felsőoktatási intézményként, saját alapjain továbbfejlődve működjön; a következő négy évben haladjon tovább azon az úton, amelynek végén hazai és nemzetközi relációban egyaránt elismerten, összhangban a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvekkel és célkitűzésekkel a rendészeti oktatás és tudományos kutatás centrumává válik, meghatározó színtere lesz a főiskolai alapképzésnek, valamint a tisztképzés posztgraduális formáinak, különösen a vezetőképzésnek. A stratégiai célkitűzés teljesítése érdekében a főiskola kiemelt feladata a rendészet európai uniós követelményeihez, a hazai felsőoktatás egészéhez és az európai rendvédelmi felsőoktatás formáihoz illeszkedő, azzal megközelítően egyenértékű, a hazai hagyományokat és gazdasági realitásokat figyelembe vevő rendészeti felsőoktatás folytatása, amelynek eredményeként a kor kihívásainak megfelelve magasan képzett, nemzetközi színtéren is elismert szakemberek képesek lesznek a jelenkor feladatainak eredményes teljesítésére és azzal egyidejűleg a megrendelő rendvédelmi szervek jövőre orientált fejlesztésének kezdeményezésére és végrehajtására is. 118

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Reméljük, hogy hamarosan hallgatónkként köszönthetjük valamelyik képzésünkön.

Reméljük, hogy hamarosan hallgatónkként köszönthetjük valamelyik képzésünkön. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar

nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar nemzeti közszolgálati egyetem rendészettudományi kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara Magyarországon kizárólag a Nemzeti

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke QUO VADIS RENDVÉDELEM? Szabadságjogok, társadalmi kötelezettségek és a biztonság című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2010. június 24. PROGRAMJA A konferencia célja: Az Európa Kulturális Fővárosa

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony.

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. ALAPKÉPZÉS Rendészettudományi Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2015. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány: Dr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: Napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől A tanterv kidolgozását vezette: Dr. habil Kovács Gábor egyetemi docens

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara Magyarországon kizárólag a Nemzeti

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE *

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * Rövid írásomban néhány olyan jellemzőről szeretnék vázlatos tájékoztatást adni, amely az igazgatás szempontjából mutatja be a jogászképzés jelenlegi

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2013. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány:

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. SZAKMAI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE: Az Intézet

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban Dr. Christián László tanszékvezető egy. docens NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2016. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2016. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2013. A szakirányok felelősei Biztonsági

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 15-1000/66/1/2009. A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA (2009. évi pályázati felhívással egybeszerkesztett változat) A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RENDÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RENDÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK RENDÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. A büntetések egy része szabadságvesztés. Soroljon fel kettőt a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának

Részletesebben