BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI"

Átírás

1 BLASKÓ BÉLA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI Mielőtt előadásomat elkezdem, mindenekelőtt köszönetet mondok az emlékülés szervezőinek, azért, hogy lehetővé tették a rendészeti felsőoktatás évtizedeinek áttekintését. Tették ezt talán éppen azért, mert jóllehet főiskolánk persze nem tartozik a jogi karok közé, azonban nem utolsósorban a jogi karok kitűnő professzorainak, oktatóinak közreműködésével is, intézményünkben a rendvédelmi hivatás alapjainak az elsajátításához oly nélkülözhetetlen jogi kurzusok rendszeresen folynak. I. A rendvédelmi felsőoktatás nem büszkélkedhet azzal, hogy immáron 225 éves. A Rendőrtiszti Főiskola 31 évvel ezelőtt kezdte meg a rendvédelmi tisztek képzését és azóta a rendvédelem szinte valamennyi területére kiterjesztette képzési tevékenységét. A képzési profilt a jelenlegi szakokon kívül új szakokkal és szakirányú továbbképzési szakokkal is bővíteni kívánjuk. A képzés során a Főiskola nagy súlyt fektet arra, hogy a leendő tisztek sikeresen vegyék fel a harcot a polgári társadalom békéjét megzavaró, egyre nagyobb méreteket öltő bűnözéssel. A világban zajló globalizációs folyamat új kihívásokat fogalmaz meg a rendészetet tárgyának tekintő oktató, nevelő és tudományos munkával szemben. Főiskolánk missziója mindenekelőtt olyan gyakorlat-centrikus, idegen nyelveket jól beszélő rendvédelmi szakértelmiségiek képzése, akik EU-kompatibilis ismeretekkel rendelkeznek, és képesek a Rendőrség, a Határőrség, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás, valamint a Vám- és Pénzügyőrség által velük szemben támasztott követelmények teljesítésére. Az oktatás szervesen összekapcsolódik a felnőttneveléssel, amelynek együttes célja olyan tudás és magatartásforma elsajátítása, amelynek birtokában a végzettek képessé válnak a társadalom, a fenntartó Belügyminisztérium és a megrendelő rendvédelmi szervek által velük szemben támasztott követelmények teljesítésére. A főiskola a felsőoktatási intézmények akkreditációja során a rendvédelmi képzés önálló, szuverén intézményeként nyerte el helyét az állami felsőoktatási intézmények sorában. 111

2 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON II. A felsőfokú rendőrtisztképzés előzményeiről és a Rendőrtiszti Főiskola létrejöttével kapcsolatban a rendelkezésemre álló időt figyelembe véve történelmi áttekintés helyett csak a főiskolai képzést közvetlenül megelőző oktatási intézményekre utalok. A Honvédelmi Tanács 1959-ben kelt határozatával létrehozta a BM Rendőrtiszti Akadémiát, amely a szakmai ismeretek átadása mellett biztosította a rendőri munkához szükséges jogi-közigazgatási felkészültséget is. Emelte a tiszti állomány általános műveltségi színvonalát. A képzés két éves nappali tagozatos, illetve három éves levelező tagozatos oktatás keretében folyt. A Rendőrtiszti Akadémia mellett a Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskoláján 1960-ban létrejött a BM Akadémia Határőr és Karhatalmi Tagozata, amely 1967-ben beolvadt az akkor létrejött Kossuth Lajos Katonai Főiskolába. A tagozaton határőr- és karhatalmi tiszteket képeztek. A bűnözés struktúrájának változásai, az elkövetési módszerek gyors fejlődése, a visszaeső bűnözők aktívabbá válása által teremtett kihívással szemben a bűnüldöző szervek stratégiájának sürgős megváltoztatásával, valamint a rendőrtisztek képzésének főiskolai szintre történő emelésével kellett reagálni. A főiskola alapítását 1970-ben törvényerejű rendelet írta elő. A tvr. akkor azt határozta meg, hogy a főiskola olyan szakembereket képezzen, akik a belügyminiszter által meghatározott tiszti munkakörök betöltéséhez szükséges magas fokú általános műveltséggel, jogi és szakmai tudással, alapfokú idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. Egyúttal legyenek képesek a belügyi munkát érintő szaktudományok eredményeinek elsajátítására és alkalmazására. A főiskola egykarú intézményként jött létre, és szeptember elsején kezdte meg működését állambiztonsági, bűnügyi, közbiztonsági, igazgatásrendészeti, valamint büntetés-végrehajtási szakokon. Mindez 1987-től a vámnyomozói, 1991-től a vámigazgatási, majd 1992-től a határrendészeti szakkal bővült. A főiskola nappali és levelező tagozatain a következő szakokra lehetett jelentkezni: politikai nyomozói (állambiztonsági) szakra, mely 1990 óta szünetel; katonai elhárítói szakra, mely 1973-ban megszűnt; idegen nyelvi szakra, mely 1973-ban megszűnt. Azok a szakok pedig, melyekre ma is lehet jelentkezni a következők: igazgatásrendészeti szak, bűnügyi nyomozói szak, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szak, büntetés-végrehajtási szak, pénzügynyomozói és vámigazgatási szak, határrendészeti szak, gazdaságvédelmi szak és folyamatban van a katasztrófavédelmi szak alapítása. A Rendőrtiszti Főiskola a felsőoktatási törvény, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogál- 112

3 BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI lásáról szóló törvény hatálya alá tartozik. Ez utóbbinak idézek a preambulumából: A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja a magyar felsőoktatási rendszer részeként a fegyveres szervek személyi állományának sajátos életviszonyaihoz igazodó körülmények között a fegyveres szervek hivatásos tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése. A rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 1999-ben született kormányrendelet biztosítja az eddigi főiskolai szakok mellett a rendőrség hosszú idő óta létező képzési igénye teljesítésének lehetőségét a gazdaságvédelmi szak beindításával. A főiskola tehát a belügyminiszter közvetlen felügyelete alatt a Belügyminisztérium, a Magyar Köztársaság Rendőrsége, Határőrsége, Vám- és Pénzügyőrsége, valamint Büntetés-végrehajtása számára nappali tagozaton három év, levelező tagozaton négy év alatt képez tiszti, közalkalmazotti, valamint köztisztviselői munkakörök betöltésére hivatott szakembereket. Az intézmény hallgatóinak létszámát évről évre a szakmai szervek létszámigényei, az államilag finanszírozható létszám és a főiskola befogadó kapacitása határozzák meg. A nappali tagozat rendőri szakjaira évente mintegy 200 hallgató, egyéb rendvédelmi szakokra (határrendészet, büntetés-végrehajtás, vámigazgatás) évente hallgató nyer felvételt. A levelező tagozaton évfolyamonként hallgató tanul. A főiskola nappali tagozatán végzett, sikeres záróvizsgát tett, tanulmányi előmenetelétől függően hadnaggyá vagy főhadnaggyá előléptetett tisztek, valamint köztisztviselők és közalkalmazottak területi szerveknél történő elhelyezkedését a képzésben és a foglalkoztatásban érintett országos hatáskörű parancsnokságok szervei garantálják. A végzett hallgatók többsége beosztott tisztként, kisebb részük vezetői munkakörben kezdi meg tevékenységét. A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete a vezetők képzésének és továbbképzésének, a rendvédelmi tisztek intézményesített, tervszerű és koordinált szakmai továbbképzésének, továbbá a tudományos kutatások fontos színtere. A főiskola hivatásával folyamatosan kettős célt teljesít: magas kvalitású, a nemzetközi színtéren is helytállni képes és tájékozott szakembereket képez a rendvédelem jelenlegi feladatainak eredményes ellátására, ugyanakkor a tiszti alap- és továbbképzéssel, illetve a vezetőképzéssel szakembereket készít fel a rendvédelmi testületek jövőre orientált fejlesztésének kezdeményezésében és végrehajtásában történő hozzáértő részvételre. 113

4 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON III. A MAB Plénumának 1999-ben hozott határozata szerint a Főiskola valamennyi szaka sikerrel vette az akadályt, ami azt jelenti, hogy a szakok erős, illetve megfelelő minősítést kaptak a soron következő 2007-es megmérettetésig. IV. A főiskolán végzett oktatómunkáról szólva elmondható, hogy a tantárgyak egyik csoportjába a valamennyi szakon oktatandó általános tantárgyak tartoznak, másik csoportját a szakok igényeinek megfelelően kialakított, szakmai tantárgyak alkotják. A tantárgyak és a tanszékek közül előadásomban csak az emlékülés témájához közvetlenül kapcsolódókat sorolom röviden: Az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék által oktatott tantárgyak az alábbiak: Bevezetés az állam- és jogtudományokba, Magyar alkotmányjog, Közigazgatási jog, Emberi jogi ismeretek, Nemzetközi jog, Polgári jog. A Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék által oktatott tantárgyak: Büntetőjog, Büntetőeljárás-jog, Kriminológia. A Büntetés-végrehajtási Tanszék által oktatott jogi tantárgy a Büntetésvégrehajtási jog. A Gazdaságvédelmi Tanszék által oktatott jogi tantárgyak: Pénzügyi jogi alapismeretek, Társasági jog és cégjog, Adójog, Értékpapírjog, Bankjog. A Közrendvédelmi Tanszék által oktatott jogi, rendészeti tantárgyak: Szabálysértési- és rendészeti eljárásjogi szakismeretek, Szabálysértési jog, Idegenrendészeti jog, Rendészeti jog. A Vám- És Pénzügyőri Tanszék által oktatott jogi tantárgyak: Jövedéki adójog, Vámjog és vámeljárás. A Kriminalisztikai Tanszék által oktatott tantárgyak: Krimiálmetodológia, Krimináltechnika, Krimináltaktika, Kriminálmetodika, Igazságügyi orvos- és elmekórtan. A fent felsorolt tantárgyak jelentékeny részében a három évtized során a hazai jogi felsőoktatás országos szaktekintélynek számító reprezentánsai is közreműködtek. Engedjék meg, hogy név szerint is említsek közülük néhányat: Berényi Sándor, Sárándi Imre, Szilágyi Péter, Ficzere Lajos, Sári János, Bodgál Zoltán, Pintér Jenő, Békés Imre, Bárd Károly, Hack Péter, Kratochwill Ferenc, Szabó András, Gönczöl Katalin, Vavró István. 114

5 V. BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI Az Intézmény tudományos tevékenysége döntő mértékben a tanszékekhez kötődik, melyek tudományos kutatóműhelyekké válása hosszú fejlődés eredménye, amely még napjainkban sem fejeződött be. A tudományos kutatómunka tartalmi kérdéseit illetően megállapítható, hogy azok elsősorban az alkalmazott tudományok területén folytak. Az új vagy újszerű nemzetközi kutatási eredmények megismerésének korlátot szabtak az akkori viszonyok. A nyugati szakirodalomhoz csak nehezen lehetett hozzájutni, a kiutazások pedig szinte kizárólag a volt szocialista országok társintézményeire szorítkoztak. Széleskörű tudományos együttműködés alakult ki még az Államigazgatási Főiskolával, a katonai főiskolákkal, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiával. A főiskola oktatói közül többen a doktori és kandidátusi minősítő eljárásban, mint hivatalos bírálók, bizottsági elnökök és tagok vettek részt. Évről évre fejlődött kapcsolatunk az Állam- és Jogtudományi Intézettel, továbbá az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával. A főiskola oktatói közül sokan vettek részt a különböző tudományos társaságok munkájában. Alapító tagjai voltak a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak és a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Főiskolánk több oktatója vett részt a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Magyar Jogász Szövetség, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Hadtudományi Társaság munkájában is. Az 1993-ban hatályba lépett felsőoktatási törvény a főiskola tudományos munkája elé a korábbinál minőségileg magasabb követelményrendszert állított. Feladat lett a tudományos kutatás és tudományszervező tevékenység, a tudományterületre eső tudományos szolgáltatások nyújtása, a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása. A törvény megjelenésétől kezdve a kutatások megélénküléséről adhatunk számot. Az alábbiakban csak néhányra utalok: így az alkotmányjog területén több kutatási program elemezte a rendészet alkotmányos jogállamban elfoglalt helyét, vizsgálta a legitim fizikai erőszak és az emberi jogok összefüggéseit, illetve kezdeményezte a rendvédelmi ágazati törvények, kiemelten a rendőrségi törvény szükségesnek látszó módosításait. a közigazgatási jog új szemléletű oktatása nyert teret a főiskolán, amelyhez jelentős segítséget nyújtott az a kiemelkedő elméleti tevékenység, amelyet különösen Madarász Tibor, Szamel Lajos és Lőrincz Lajos munkássága jelzett. a büntető anyagi és eljárási jog stúdiumai folyamatosan nyomon követték a bekövetkezett jogszabályi változásokat, ami az anyagi jog területén elsősorban a gazdasági élet büntetőjogi védelme körében hozott eredményeket, 115

6 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON az eljárásjogban pedig az új büntetőeljárási törvényjavaslat kimunkálása biztosította az elméleti igényességet. fejlődés következett be a speciális rendvédelmi szakmai tárgyak elméleti megalapozása területén is. Közbiztonsági, szolgálati szempontból kiemelkedő fontosságú volt az a kutatás, amely a tömegdemonstrációk rendőrségi kezelésére, illetve a rendőrségi törvény egyes rendvédelmi intézményeinek hatályosulására vonatkozott. a kriminalisztikai szakirányban az egyes bűncselekmény-típusok morfológiai kutatásában értünk el eredményeket. Téma volt a szervezett bűnözés alakulása, az ásványolajgyártás és forgalmazás területén jelentkező kriminalitás, a gépjárműlopási sorozatok elemzése, a szerencsejáték területén mutatkozó bűnös jelenségek, valamint az erőszakos bűnözés kriminológiája. A felderítés körében különös jelentőséget kapott a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás alap-összefüggéseinek beható elemzése. A 90-es évek jelentős eredménye a nemzetközi tudományos kapcsolatok kiszélesedése lett, melyben a szakmai tanszékek mellett jelentős szerep jutott a Rendészeti Kutatóintézetnek. Az elmúlt évtizedben kiemelten kezeltük a főiskola tudományos tevékenységének fejlesztését, ezen belül különös hangsúllyal a kutatás személyi feltételeinek javítását. Nagy figyelmet fordítunk a tudományos fokozatot szerző oktatók tervszerű tudományos továbbképzésére, valamint a kutatómunka pénzügyi hátterének biztosítására. A főiskola a jogi karokon rendszeresített Acta mintájára önálló kiadványt vezetett be, mely elősegíti a befejeződött kutatási eredmények publikálását. VI. A rendvédelmi tisztképzés előttünk álló feladatait többek között alapvetően meghatározza az, hogy Európa egyesülésének jelenlegi folyamatában a nemzeti szempontok veszítenek jelentőségükből, s egyre inkább az európai dimenzió érvényesül. A határellenőrzés megszűnése, amely ténylegesen a határok viszonylagossá válását vonja maga után, a jogrendszerek harmonizációja, a munkaerőpiac szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, valamint a végzettségek elismerése hogy csak néhány tényezőt említsek már ma indokolja, hogy törekedjünk az európai kultúra fogalmának legalább alapvonalakban történő megfogalmazására. Felismerhető továbbá egyfajta értékközösség kialakulása. A globalizációs folyamat a harmadik világ országaiból jövő, a megfelelő illegális bevándorlási mozgással járó, megnövekedett migrációs nyomás formájában is érinti az európai kontinenst, valamint olyan fundamentalista tendenciák 116

7 BLASKÓ BÉLA: A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉVTIZEDEI formájában, melyeknek csupán egyik válfaja az Európát többszörösen is sújtó iszlám fundamentalizmus. De ide sorolandók a szervezett bűnözés, különösen a kiterjedt embercsempészet és (főként a prostitúció terén) az emberkereskedelem, valamint a globálisan szervezett gazdasági és számítógépes bűnözés új megjelenési formái. Nyilvánvaló, hogy ezek a változások nem hagyják érintetlenül a rendőrséget sem. Kihatnak a rendőri feladatok spektrumára, a rendőrség szervezetére és kvalifikációs követelményeire, valamint a rendőrség önértelmezésére. Idetartozik többek között a közigazgatás megváltozott feladat- és funkciófelfogása is. A rendőri munkát az említett körülmények között még bonyolultabbá teszi, hogy mérlegelési dilemmák adódhatnak egyfelől a költség-haszonoptimalizálás, másfelől a biztonsági színvonal biztosítása között. Többek között ezek a fejlemények is nagymértékben befolyásolják majd a rendvédelmi felsőoktatás munkáját. A változtatás már meglévő rendkívüli nyomása tartalmi, didaktikai-metodikai és tanulásszervezési következményekkel jár, melyek közül néhányat kiemelnék. Ilyen az élethosszig tartó tanulás, hiszen a tudáson alapuló társadalomban már nincs lezárt tanulás; az oktatási intézményekre nézve az iméntiek azt jelentik, hogy a szakmára történő kiképzés csak egy része lehet a feladataiknak. A jövőben a szakmai tevékenység és a képzés állandó váltakozására lesz szükség. a curriculumokat tartalmilag át kell vizsgálnunk, az igényekhez igazítanunk és aktualizálnunk. Az ismeretközvetítés messzemenően a tisztán kognitív anyagfelhalmozásra korlátozódik, amit a végén a hagyományos írás- és szóbeli vizsgával kérnek számon. Az ismeretek rohamos szaporodása lehetetlenné teszi egy-egy szakma teljes ismeretskálájának elsajátítását; a tartalmak ezen felül egyre gyorsabban elöregszenek, elavulttá válnak ; a szaktudás közvetítése elveszíti domináns funkcióját. Helyette módszerbeli kompetenciák, valamint azon kommunikációs és kooperációs képességek közvetítése kerül az előtérbe, amelyek egyre inkább a szakmai cselekvési kompetencia lényegét alkotják. a jövő curriculumáról való elmélkedés azonban még egy további állításhoz is elvezet: a rendőrileg releváns tudományterületeket, módszertanokat és didaktikát teljes összefüggésükben kell látni. A rendőri ki- és továbbképzés egy egységes egész; ezt más tudományok a jog, a szervezéselmélet, az üzemgazdaság jelentős mértékben befolyásolják; a rendőrségi igényeket azonban speciálisan ki kell dolgozni. Ahhoz, hogy ezt elérjük, tudományosan megalapozott rendőri döntési és cselekvési kompetencia kialakítása válik szükségessé, melynek keretében a felmerülő problémák megoldhatók. Ehhez a rendőri cselekvés tanára, a rendőrtudományra van szükség, amely a meglévő rendőri tudásanyagból 117

8 225 ÉVES A POLITICO-CAMERALIS TUDOMÁNYOK OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON indul ki, azt kritikusan felülvizsgálja, elemzi, rendszerezi és továbbfejleszti, hogy a gyakorlat számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye. És nem utolsó sorban a rendészeti tisztképzés szemszögéből rá kell mutatni a nemzetközi rendőri munka fontosságára. VII. Előadásom végén röviden összegezném a rendvédelmi felsőoktatás soron következő főbb feladatait: A főiskola stratégiai célkitűzése, hogy a jövőben is a belügyminiszter közvetlen felügyelete alá tartozó, autonóm és euro-konform felsőoktatási intézményként, saját alapjain továbbfejlődve működjön; a következő négy évben haladjon tovább azon az úton, amelynek végén hazai és nemzetközi relációban egyaránt elismerten, összhangban a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvekkel és célkitűzésekkel a rendészeti oktatás és tudományos kutatás centrumává válik, meghatározó színtere lesz a főiskolai alapképzésnek, valamint a tisztképzés posztgraduális formáinak, különösen a vezetőképzésnek. A stratégiai célkitűzés teljesítése érdekében a főiskola kiemelt feladata a rendészet európai uniós követelményeihez, a hazai felsőoktatás egészéhez és az európai rendvédelmi felsőoktatás formáihoz illeszkedő, azzal megközelítően egyenértékű, a hazai hagyományokat és gazdasági realitásokat figyelembe vevő rendészeti felsőoktatás folytatása, amelynek eredményeként a kor kihívásainak megfelelve magasan képzett, nemzetközi színtéren is elismert szakemberek képesek lesznek a jelenkor feladatainak eredményes teljesítésére és azzal egyidejűleg a megrendelő rendvédelmi szervek jövőre orientált fejlesztésének kezdeményezésére és végrehajtására is. 118

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony.

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. ALAPKÉPZÉS Rendészettudományi Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: Napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére,

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA. A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i ülésén RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 15-1000/66/1/2009. A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA (2009. évi pályázati felhívással egybeszerkesztett változat) A Szenátus a Szabályzatot elfogadta 2009. február 26-i

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain.

A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Rendőrtiszti Főiskola a határrendészeti szak és tanszék megalapítása előtt is jelentős részt vállalt a határőr

Részletesebben

6/2006. (BK 4.) BM utasítás. a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról

6/2006. (BK 4.) BM utasítás. a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról 6/2006. (BK 4.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról A belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél folyó tudományos kutatói, és tudományszervezői tevékenység (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév Budapest 2013. RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A NKE Rendészettudományi Kar székhelye: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Dr. Varga János. A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán

Dr. Varga János. A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán Dr. Varga János A magyar határrendészeti tisztképzés evolúciója a Rendőrtiszti Főiskolán (Egy jó lehetőség a rendvédelmi integráció folyamatának tanulmányozására.) 1 A határrendészeti szak és tanszék létrejöttének

Részletesebben

4.3. A munka- és szervezetpszichológiai szakirányú továbbképzési szak

4.3. A munka- és szervezetpszichológiai szakirányú továbbképzési szak Antalovits Miklós: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómiai és Pszichológiai Tanszék 4.3. A munka- és szervezetpszichológiai szakirányú továbbképzési szak Előzmények A 10/1981 /VIII. 6./MM-EÜM

Részletesebben

A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA

A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA A konferencia célja: A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggő kihívások

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

HATÁRRENDÉSZ- SZERVEZŐ (TISZT)

HATÁRRENDÉSZ- SZERVEZŐ (TISZT) HATÁRRENDÉSZ- SZERVEZŐ (TISZT) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HATÁRRENDÉSZ-SZERVEZŐ

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Budapest 2012. RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR A NKE Rendészettudományi Kar székhelye: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 14., szerda Tartalomjegyzék 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán Dr. Benke Gábor LL.M., S.J.D. Dr. Benke Gábor kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és jelentős bank- és pénzügyi jogi tapasztalatokkal rendelkezik. Külön kiemelendő közösségi jogi, valamint a versenyjog

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

RENDŐRTISZTI FŐISKOLA

RENDŐRTISZTI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés RENDŐRTISZTI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/6. SZ. MAB HATÁROZAT 2009. október 30. A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal 2 0 0 7.1 2. 1 8. Regionális szinten több tekintetben is meghatározó, a miskolci Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Dr. Juhász Erika Tanszékvezető főiskolai docens Debreceni Egyetem TEK BTK Andragógia Tanszék Mi is

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja képzési rendszeréről A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben