Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat"

Átírás

1

2 Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja E szabályzat célja a évi CXII törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) alapján, az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT alapvető célja, hogy a számítástechnika alkalmazása során biztosítsa a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalnál az alábbiakat: titok-, számítástechnikai vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartását, az üzemeltetett számítógépek, valamint azok kiegészítő eszközeinek rendeltetésszerű használatát, az üzembiztonságot szolgáló karbantartást és fenntartást, az adatok számítógépes feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen felhasználásból származó hátrányos következmények megszüntetését, illetve minimális mértékre való csökkentését, az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzését, az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációinak nyilvántartását, munkaállomásokon (USER) lekérdezhető adatok körének meghatározását, adatállományok biztonságos mentését, a számítógépes rendszer zavartalan üzemeltetését, a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzését, elhárítását, az adatvédelem és adatbiztonság feltételeit, a védelemnek működnie kell a rendszer fennállásának egész időtartama alatt, a megtervezésüktől kezdve az üzemeltetésükön keresztül a felhasználásig. Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT az adatvédelem általános érvényű előírását tartalmazza, meghatározza az adatvédelem és adatbiztonság feltételrendszerét. Szabályozza a számítástechnikai eszközök használatát. I. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatálya Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT személyi hatálya a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal és a Kunfehértói Önkormányzat és Intézményei valamennyi dolgozójára kiterjed. Tárgyi hatálya kiterjed a védelmet élvező adatok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási helyüktől, idejüktől és az adatok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül (elsődleges adathordozók a bizonylatok, különböző tablók stb.), a Kunfehértói Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 2

3 Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat és Intézményei tulajdonában lévő valamennyi számítástechnikai berendezésre, valamint a gépek műszaki dokumentációira is, a rendszer- és felhasználói programokra, az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, az adathordozók tárolására, felhasználására. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 1. Az adatok nyilvántartása 1.1 A népesség nyilvántartást végző köztisztviselő irodájában manuális (kartonos) módszerrel és számítógépes támogatással (Vizuál Regiszter program) történik. 1.2 A manuális nyilvántartó lapokat tűzbiztos, zárható szekrényben tároljuk. 1.3 Az irodai helyiség biztonsági zárral felszerelt. A Hivatal és a helyiség riasztórendszerrel védett. 2. Adatok gyűjtése 2.1 A polgár személyes adatának vagy adatainak nyilvántartás céljára történő gyűjtése. 2.2 Adatok gyűjtésére az anyakönyvvezetői teendőket ellátó munkatárs jogosult. 2.3 Az adatok gyűjtője köteles gondoskodni arról, hogy az adatgyűjtés során annak tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg. 3. Adatok kezelése 3.1 A személyes adat felvétele, tárolása, feldolgozása, megváltoztatása, hasznosítása, valamint felhasználásának megakadályozása. 3.2 A manuális adatállományban változtatást (módosítás, törlés, új felvétel) az anyakönyvvezető feladata. 3.3 Az adatok kezelése a 1. pontban meghatározott irodában történhet. E helyiségben az adatok kezelésére jogosulatlan személyek nem tartózkodhatnak. 3.4 Az adatkezelés befejeztével a nyilvántartásul szolgáló adatlapot (adathordozót) a tároló szekrényben a tárolás módjáról rendelkező szabályok szerint haladéktanul el kell helyezni. 3.5 A Vizuál Regiszter programmal kezelt adatokhoz, az adatszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő dolgozó csak jelszó és azonosító használatával fér hozzá. A jelszó más dolgozó részére nem közölhető. 3.6 Korlátozás nélküli betekintési és adatközlési joga a polgármesternek, valamint a jegyzőnek van. 4. Adathordozók tárolása 4.1 Adathordozó bármely technikai vagy papíralapú eszköz, melyen a polgár személyi adatai megjelennek, vagy azok tárolására szolgál. 4.2 A manuális adathordozók tárolására fiókos rendszerű lemezszekrény szolgál. Az adatkezelés alapjául szolgáló bizonylatokat lemezszekrényben kell tárolni. 4.3 Az írásbeli kérelmeket kérelmezőnként főszámon kell iktatni, a programból való lekérdezés gépi naplóit lefűzve, páncélszekrényben kell tárolni. 4.4 A mágneses adathordozókat, ha nem kerül azonnal feldolgozásra, a lemezszekrényben, hő és egyéb elektromágneses terektől távol, száraz, pormentes helyen kell tárolni. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 3

4 4.5 A számítógépen tárolt adatok védelmére munkaidő lejártával áramtalanítani kell a rendszert. 5. Adatszolgáltatás 5.1 Adatszolgáltatás a nyilvántartásban szereplő polgár adatainak a törvényben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. 5.2 Adatszolgáltatás csak engedély alapján az abban meghatározott szerv, vagy személy részére, az állampolgár személyes adatairól és személyes adatainak köréről történhet. 5.3 Az adatszolgáltatás tényét, tartalmát és az adatszolgáltató nevét minden esetben dokumentálni kell. 5.4 Az adatszolgáltatásról nyilvántartás készül. 5.5 A Hivatal köztisztviselője külön engedély nélkül, a feladatkörének ellátásához, hatáskörének gyakorlásához szükséges személyes adatokat kérhet az adatkezelőtől felhasználásra. Ezt az adatszolgáltatást az erre rendszeresített nyilvántartásba be kell jegyezni. 5.6 Az adatkezelés a csak a törvényben meghatározott és a szabályzatban kijelölt személy javaslatára és tudtával történhet. 6. Számítógépes adatnyilvántartás 6.1 A Vizuál Regiszter program segítségével működő számítógépes nyilvántartás program felügyeletét az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal végzi megállapodás alapján. 6.2 A Vizuál Regiszter program adatainak naprakészen tartása a Kormányhivatal FTP szerverének a segítségével történik. 6.3 Az adat nyilvántartási programok csak azonosító és jelszó megadásával használhatóak. 6.4 A jelszót úgy kell kialakítani, hogy az adatkezelő saját jelszavát más ne ismerhesse meg. A jelszóról feljegyzést kell készíteni, és ezt zárt borítékban a jegyzőnek át kell adni, aki azt lemezszekrényben őrzi. 6.5 A számítógép meghibásodása esetén törekedni kell arra, hogy annak javítása lehetőleg az üzemeltetés helyszínén történjen meg. 7. Ellenőrzés Kunfehértó Község jegyzője felelős az adatvédelmi követelmények teljesítéséért, érvényesüléséért. A személyi adat és nyilvántartás, az egyéb jegyzői hatáskörbe tartozó nyilvántartásokkal nem köthető össze. II. KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELEM Az Adatvédelmi Szabályzat Közszolgálati Adatvédelem" című fejezete a közszolgálati nyilvántartással összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre. 1. Jogszabályi alap A Szabályzat II. fejezetének jogszabályi alapját: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 4

5 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXII1. törvény; a statisztikáról szóló évi XLV1. törvény; a Közszolgálat Törvény évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Ktv.); a közszolgálati nyilvántartásról szóló 68/1993. (V. 5.) Korm. rendelet a köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről és a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet; a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. Személyi iratok rendszere Közszolgálati szempontból a Hivatalban személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett - adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a köztisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. A személyi iratok körébe az alábbiak sorolhatók: a személyi anyag (a Ktv (1) bekezdés) iratai (továbbiakban: személyzeti iratok); a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok; a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb jogviszonyaival kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás, stb.) a köztisztviselő saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai. A személyi iratokat név szerint külön főszámon kell iktatni. Az így beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az iratgyűjtőbe elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt kell lerakni. Az iratgyűjtő rendszeresítésére és a benne elhelyezett iratok kezelésére, tárolása, őrzése a Hivatal munkaügyi ügyintézőjének a feladata. A személyi iratoknak a közszolgálati jogviszony megszűnését követően történő irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. A személyi iratok a köztisztviselőt alkalmazó Hivatal tulajdonát képezik. Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. A közszolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat - amennyiben a jogviszony nem jött létre az érintettnek, illetve a személyi anyagot a korábbi munkáltatónak soron kívül vissza kell adni. 3. Adatkezelés 3.1. A Hivatalnál keletkezett személyi iratok keletkezése a közszolgálati adatvédelmi szabályzat, valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzat előírásai alapján történik. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 5

6 3.2. A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: közokirat, vagy a köztisztviselő nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, illetve jogszabályi rendelkezés. A közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselő személyi iratait - az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárba kell elhelyezni. A személyi anyagot - kivéve, amit a Ktv ának (4) bekezdése alapján átadtak a közszolgálati jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről a Hivatal ügyirat-kezelési szabályzatában és irattározási tervében kell rendezni. A tartalékállományba helyezéssel és annak megszüntetésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az érintett személyi anyagába kell kezelni. A köztisztviselői álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól és személyi anyagoktól elkülönítve kell iktatni és kezelni. 4. A személyi anyag tartalma A Hivatalnál a Ktv. hatálybalépése előtt keletkezett és tárolt személyi iratok közül a kinevezési (alkalmazási) iratot, az erkölcsi bizonyítványt, az erkölcsi esküokmányt és az utolsó, két évnél nem régebbi önéletrajzot a személyi anyagba kell áthelyezni. A személyi anyag tartalma a Ktv. alapján: az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja; az önéletrajz (1992. július I-nél nem régebbi); az erkölcsi bizonyítvány; az esküokmány; a kinevezés; a besorolásról, valamint a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratok; a minősítés; a közszolgálati jogviszonyt megszüntető irat, valamint a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat. A Ktv. alapján sorra kerülő áthelyezés esetén a jegyző jogosult a köztisztviselő személyi anyagát - annak hozzájárulásával - a másik közigazgatási szervtől megkérni. Személyi adatot tartalmazó iratot továbbítani csak zárt borítékban (csomagolásban) szabad. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy az személyes adatokat tartalmaz és csak a címzett bonthatja fel. A közérdekű adatokon túl a köztisztviselő nyilvántartott adatairól tájékoztatást senki számára nem adható. A köztisztviselő személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 5. Betekintés A személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni: a Ktv ának (1) bekezdésében meghatározott személyek; az egyéb jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint jogosultak (pl.: adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr, stb.). Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 6

7 A személyi anyagba való betekintésre csak a Ktv ának (1) bekezdésében foglaltak jogosultak. A köztisztviselő a személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történt betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. A köztisztviselő az adatai helyesbítését és kijavítását a jegyzőnél írásban kérheti. A köztisztviselő személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Ktv ának (1) bekezdésében felsorolt személyek a Betekintési Lap" kitöltését követően jogosultak betekinteni. A Betekintési Lapon meg kell jelölni a betekintést kérőt (szerv, személy), a betekintés időpontját, annak jogcímét, célját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A Betekintési Lapot a személyi anyag részeként kell kezelni. A köztisztviselő felettese felelősségi körén belül minden esetben köteles a Ktv ának (1) bekezdésében foglalt jogosultságának gyakorlása esetén a VHr. 1. számú melléklete Közszolgálati Nyilvántartás Adatlapja1" nyomtatvány borítóján is dokumentálni a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét. 6. Felelősség A jegyző felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy az R. 9.. (3) bekezdésében foglalt esetben az adatot a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított - legkésőbb 3 munkanapon belül - rávezessék; a köztisztviselő által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását az R. 6. -ának (2) bekezdése alapján történt kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átvezessék; ha a Köztisztviselő az R.6. -ának (2) bekezdése alapján egyéb, nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy helyesbítését kéri, kezdeményezheti a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, ezt követően a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul köteles eljárni; a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról. A személyzeti feladatot ellátó köztisztviselő felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő - adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen az R. 9. íj-ának (3) bekezdésében felsorolt iratok, valamint jogszabályi rendelkezések tartalmának; gondoskodni arról, hogy a Személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely az R. 9. -ának (3) bekezdésében foglalt adatforráson alapul; a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezni a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg. A személyzeti feladatot ellátó köztisztviselőn minden olyan köztisztviselőt érteni kell, aki a közigazgatási szervnél tevékenysége során a közszolgálati nyilvántartással és személyi irattal összefüggő adatot kezel. A köztisztviselő felelős azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 7

8 7. Vagyonnyilatkozat A köztisztviselői és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok (továbbiakban vagyonnyilatkozat) kezeléséért a Farkasné Meszes Éva felelős. A vagyonnyilatkozatokat a személyi iratoktól elkülönítetten és együttesen kell kezelni. oly módon, hogy azokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Elhelyezése páncélszekrényben. 8. Számítógépes adatnyilvántartás Az Intézményi Munkaügyi Információs (KIR3) webes program segítségével működő számítógépes nyilvántartás programfelügyeletét a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága végzi. Az adat nyilvántartási program csak azonosító jelszó megadásával használható. A jelszót úgy kell kialakítani, hogy az adatkezelő saját jelszavát más ne ismerhesse meg. A jelszóról feljegyzést kell készíteni, és ezt zárt borítékban a jegyzőnek át kell adni, aki azt lemezszekrényben őrzi. A számítógép meghibásodása esetén törekedni kell arra, hogy annak javítása lehetőleg az üzemeltetés helyszínén történjen meg. III. SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN LEVŐ ADADTOK VÉDELME 1. A szabályozás célja 1.1. A személyes és egyéb adatokat tartalmazó számítógépes információs rendszerek védelmének szabályozása azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az információs rendszerben az adatkezelés fizikai biztonságát, a működtetés rendjét (adatbiztonság szabályozása). l.2. Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell: az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását; az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését; annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre, vagy a tár tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák; a hozzáférési jogosultság betartását; azoknak az azonosítását, akinek az adatkezelésből adatokat továbbítanak; annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzített, illetve intézkedett a rögzítéséről; annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák. 2. A védelmet igénylő eszközök köre A védelem tárgya a számítógépes adatfeldolgozásban alkalmazott hardver eszközök és azok működési biztonsága, valamint a számítógépes eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányok és dokumentációk. A védelem eszközei a mindenkori technikai fejlettségének megfelelő műszaki, szervezési, programozási, jogi ügyrendi intézkedések, eszközök, amelyek a védelem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 8

9 tárgyának különböző veszélyforrásokból származó kárt okozó hatásokkal, szándékokkal szembeni megóvását elősegítik, illetve biztosítják. 3. A védelmet igénylő adatok minősítése, hozzáférési jogosultság 3.1. Védelmet igénylő adatokat képeznek a Hivatalban folyó munka során keletkező adatok A Hivatal alapvető működésével összefüggésben hivatali titoknak minősülnek és az adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartoznak az alábbi rendszerek (1.sz. melléklet) A számítógépekhez a hozzáférési jogosultságokat a (2. sz. melléklet) részletezi. A Hivatalnál alkalmazott programokkal szemben elvárás, hogy naplózzák a sikeres, illetve sikertelen (illetéktelen) hozzáféréseket, behatolási kísérleteket. E naplók segítségével ellenőrizhető az informatikai eszközhöz történő hozzáférés. A hivatali szoftverek nem nyújtanak ilyen funkciókat (kivéve: ASZA). A használt rendszerek központi fejlesztésnek, így az Önkormányzatnak nincs beleszólása, hogy azok milyen funkciókkal legyenek ellátva. Amíg a fejlesztők nem látják el rendszereiket hozzáférés naplózási funkciókkal a hozzáférések ellenőrzése nem megoldott. Az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében az egyes szoftverek felhasználóinak egyeid felhasználónevet és titkos jelszót kell használniuk (ahol ez lehetséges). 4. Adatvédelem 4.1. Az adatállományok mentése a programoktól függően változhat, lényege, hogy az esetleges program, kezelési, illetve üzemeltetési hibák következtében az adatok ne vesszenek el. Napi mentés: A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó könyvelési rendszerekben (DOKK) az adatállományok mentése, a hálózati dokumentumokat, valamint az iktató programból is naponta kell mentéseket végezni a szerverről. Havi mentés: A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó könyvelési rendszerekben (DOKK) az adatállományok mentése hónapnyitás, előző havi mentés menüben a hó utolsó napján történik. A lementett állományokat tartalmazó adathordozót védett, tűzbiztos és zárható helyen kell tárolni. Év végén a 12. havi mentés képezi a Hivatal év végi adatmentését. Az adathordozó a páncélszekrényben kerül elhelyezésre. Időközi mentés: Mentést készíteni, a ekta programból negyedévente, programmódosítás előtt, időszakonként kell. illetve 4.2. A vírusfertőzés ellen a leghatásosabb védelem: a megelőzés. A vírusfertőzések elkerülése érdekében az alábbi szabályokat be kell tartani: Gondosan ellenőrizni kell minden olyan adathordozót, amelyről adatok kerülnek a számítógépbe (mágneses lemez, CD-, DVD lemez, pendrive. e- mail stb.). Csak a megfelelően ellenőrzött adathordozókról szabad állományokat másolni a számítógépbe. Vírusfertőzés gyanúja esetén azonnal abba kell hagyni a munkát, haladéktalanul értesíteni kell a rendszergazdát, egyidejűleg gondoskodni kell a gép izolálásáról. A számítógépes adatfeldolgozás során minden olyan programnak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, mellyel minősített adat feldolgozása történik. Általános, nagy példányszámban forgalmazott szoftverek esetén (pl.: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 9

10 Windows, Office programcsomag, stb.) a felhasználói kézikönyv, egyedi szoftverek esetén a programleírás, kezelési karbantartási utasítás elégítheti ki ezt a követelményt. A Hivatal számítógépein csak és kizárólag jogtiszta programok használhatók, melynek betartásáért a mindenkori munkáltató a felelős. Dokumentációkat, adatállományokat, programokat a jogos belső felhasználói igények kielégítésén kívül lemásolni nem szabad. Mágneses adathordozókat (floppy) használaton kívül eredeti csomagolásukban, vagy az erre a célra használt szekrényben, hő- és egyéb elektromágneses terektől távol, száraz és pormentes helyen kell tárolni A titkot képező valamint a hivatali munka során keletkező adatok védelme a feldolgozás, az adattovábbítás és tárolás során az operációs rendszerben és a programrendszerekben alkalmazott úgynevezett jelszós védelemmel kell biztosítani. A jelszót a felhasználó határozza meg, azt rajta kívül csak a rendszergazda ismerheti. Az egyes programokból, illetve az operációs rendszerből történő kizáródás elkerülése céljából az éppen aktuális jelszót zárt, lepecsételt borítékban, páncélszekrényben kell őrizni. A jelszót tartalmazó boríték bármilyen okból történő felbontása után a jelszót meg kell változtatni. Felhasználó a jelszót illetéktelen személynek csak indokolt esetben és kizárólag a felhasználó saját felelősségére, a rendszergazda tudtával adhatja meg A programok adatkarbantartása (frissítése) a Magyar Államkincstár internetes portáljáról, az e-adat portálról letöltött frissítő-karbantartó állományok segítségével történik. A portál jelszóval védett. Az e-adat közvetlenül elérhető azokról a gépekről, amelyekre a programmódosításokat telepíteni kell. 5. Eszközvédelem A számítógépeket, tartozékaikat és vezetékeiket mindennemű sérüléstől óvni kell. A hálózat vezetékeinek, számítógépeinek a felhasználók által történő mindennemű megbontása szigorúan tilos. Szerelést, javítást csak a rendszergazda illetve hivatalos szerelő végezhet. Számítástechnikai eszközt és tartozékát helyéről elvinni a rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem szabad. 6. Katasztrófaterv a Hivatal informatikai rendszerére 6.1. A kulcsfontosságú feladatokat ellátó számítógépek szünetmentes tápegységgel vannak felszerelve, melyek szakaszos áramkimaradások esetén is biztosítani tudják a folyamatos működést Amennyiben a Hivatal épülete munkavégzésre alkalmatlanná válna, a számítógépeket a Művelődési ház és Könyvtárba kell áttelepíteni, mely megfelelően zárható és nagysebességű Internet-kapcsolat biztosított. Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATOT az alábbiakban felsorolt előírásokkal összhangban kell alkalmazni: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 10

11 Bizonylati szabályzat, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, Belső ellenőrzési szabályzat. TAKARNET szabályzat IV. Védelmet igénylő adatok, eszközök köre 4.1. A védelem tárgya: az alkalmazott hardver eszközök és azok működési biztonsága, a számítástechnikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányok és dokumentációk, az adatok és adathordozók megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok felhasználásáig, az adatfeldolgozó programrendszerek, valamint a feldolgozást támogató rendszer szoftverek tartalmi és logikai egysége, előírásszerű felhasználása, reprodukálhatósága, személyhez fűződő és vagyoni jogok (jogtalan belső és minden külső fél), az alkalmazott biztonsági intézkedések, azok tervei, tartalmi előírásai és eljárási szabályai A védelem eszközei: A mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki, szervezeti, programozási, jogi, ügyrendi intézkedések, azok az eszközök, amelyek a védelem tárgyának különböző veszélyforrásokból származó kárt okozó hatásokkal, szándékokkal szembeni megóvását elősegítik, illetve biztosítják. V. A védelem felelőse A védelem és a védelemhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosításának felelőse a Jegyző, aki kijelöli a belső adatvédelmi felelőst, illetve a kijelölt felelőssel összhangban a rendszergazda informatikust utasítja a feladatok végrehajtására. A jelen szabályzatban foglaltak szakszerű végrehajtásáról a költségek finanszírozásáról a Képviselő-testületi engedélyezésének függvényében a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal rendelkezik A rendszergazda feladatai: ellátja az adatfeldolgozás felügyeletét, felelős a számítástechnikai rendszer üzembiztonságáért, biztonsági másolatok készítéséért és karbantartásáért, gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újra indíthatóságáról, illetve az újra indításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról, feladata a számítástechnikai eszközök működésének, szerviz ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzése, az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT kezelése, naprakészen tartása, módosítások átvezetése, Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 11

12 nyilvántartja a beszerzett, illetve üzemeltetett hardver és szoftver eszközöket, ellenőrzi a vásárolt szoftverek helyes működését, vírusmentességét, a használat jogszerűségére, vásárlására javaslatot tesz, a vírusvédelemmel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatot tart, a vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek izolálásáról, folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendszer működésére és biztonsága szempontjából a lényeges paraméterek alakulását, javaslatot tesz a rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására, tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal vezetőjénél. a hálózat hardware hátterének fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, kisebb hibák javítása, használaton kívüli eszközök selejtezése, hasznosítása, a hálózat szoftver hátterének fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, különös figyelemmel arra, hogy a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél kizárólag jogtiszta szoftverek használhatók, amennyiben annak az anyagi fedezetét az Önkormányzat biztosítja. ( 1.számú melléklet ) a hálózat működésével kapcsolatos szabályzat, nyilvántartások naprakészségének folyamatos biztosítása, Kunfehértói Polgármesteri Hivatal esetlegesen a telefonközpont ellenőrző szoftver felügyelete, fejlesztési javaslat kidolgozása, VI. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alkalmazásának módja A Számítástechnikai védelmi szabályzatban érintett munkakörökben az egyes munkaköri leírásokat ki kell egészíteni az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT előírásainak megfelelően Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat karbantartása Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT a számítástechnikában a fejlődés során bekövetkezett változások miatt időközönként aktualizálni kell. Ez a rendszergazda feladata A védelmet igénylő adatok és információk osztályozása, minősítése, hozzáférési jogosultság Az adatokat és információkat jelentőségük és bizalmassági fokozatuk szerint osztályozzuk: közlésre szánt (bárki által megismerhető adatok), minősített adat (ezek titoknak minősülnek). A számítógépes feldolgozás során keletkező adatok minősítője annak a szervezeti egységnek a vezetője, amelynek védelme az érdekkörébe tartozik. Különös védelmi utasítások és szabályozások nem mondhatnak ellent a törvények és a jogszabályok mindenkori előírásainak. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatali titoknak minősülő adatok feldolgozásakor meg kell határozni írásban és névre szólóan a hozzáférési jogosultságot. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 12

13 A kijelölt dolgozók előtt a titokvédelmi és egyéb rendszabályokat, a betekintési jogosultság terjedelmét, gyakorlási módját és időtartamát ismertetni kell. A titkot képező adatok védelmét, a feldolgozás - adattovábbítás, a tárolás - során az operációs rendszerben és a felhasználói programban alkalmazott logikai matematikai, illetve a hardver berendezésekben kiépített technikai megoldásokkal is biztosítani kell (szoftver, hardver adatvédelem). VII. Számítástechnikai eszközbázist veszélyeztető helyzetek Az információk előállítására, feldolgozására, tárolására, továbbítására, megjelenítésére alkalmas számítógépek és egyéb hardver berendezések fizikai károsodását okozó veszélyforrások ismerete azért fontos, hogy felkészülten megelőző intézkedésekkel, a veszélyhelyzetek elháríthatók legyenek Elemi csapások, környezeti ártalmak Elemi csapás: földrengés, árvíz, (a keletkezett kár csak a biztosító kártérítésével ellensúlyozható) Környezeti kár: - légszennyezettség, nagy teljesítményű elektromágneses térerő, - fokozott tűz- és robbanásveszély Közüzemi szolgáltatásba bekövetkező zavarok: - feszültség-kimaradás, - feszültségingadozás, 7.2. Emberi tényezőre visszavezethető veszélyek Szándékos károkozás behatolás a számítástechnikai rendszerek környezetébe, illetéktelen hozzáférés (adat, eszköz), adatok- eszközök eltulajdonítása, rongálás (gép, adathordozó), megtévesztő adatok bevitele és képzése, zavarás (feldolgozások, munkafolyamatok). Nem szándékos, illetve gondatlan károkozás figyelmetlenség (ellenőrzés hiánya), szakmai hozzá nem értés, a gépi és eljárásbeli biztosítékok beépítésének elhanyagolása, a megváltozott körülmények figyelmen kívül hagyása, illegális másolattal vírusfertőzött szoftver behozatala, biztonsági követelmények és gyári előírások be nem tartása, adathordozók megrongálása (rossz tárolás, kezelés), a karbantartási műveletek elmulasztása (hibás működést, vagy az eszközök meghibásodását idézheti elő). Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 13

14 A szükséges biztonsági-, jelző és riasztó berendezések karbantartásának elhanyagolása veszélyezteti a feldolgozás folyamatát, alkalmat ad az adathoz való véletlen vagy szándékos illetéktelen hozzáféréshez, rongáláshoz! VIII. Az adatok tartalmát és a feldolgozás folyamatát érintő veszélyek Tervezés és előkészítés során előforduló veszélyforrások: a rendszerterv nem veszi figyelembe az alkalmazott hardver eszköz lehetőségeit, hibás adatrögzítés, adatelőkészítés, az ellenőrzési szempontok hiányos betartása. A rendszerek megvalósítása során előforduló veszélyforrások: hibás adatállomány működése, helytelen adatkezelés, programtesztelés elhagyása (működés hiányos ellenőrzése). A működés és fejlesztés során előforduló veszélyforrások: emberi gondatlanság, szervezetlenség, képzetlenség, szándékosan elkövetett illetéktelen beavatkozás, illetéktelen hozzáférés, üzemeltetési dokumentáció hiánya. IX. A számítástechnikai eszközök környezetének védelme 9.1. Vagyonvédelmi előírások munkaidőn túl a munkahelyen csak engedéllyel lehet dolgozni, a számítógép monitorát úgy kell elhelyezni, hogy a megjelenő adatokat illetéktelen személyek ne olvashassák el, a gépterembe történő illetéktelen behatolás tényét a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal vezetőjének azonnal jelenteni kell, az irodahelyiségben elhelyezett számítástechnikai eszközöket csak a kijelölt dolgozók használhatják, a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséért a felhasználó felelős Adathordozók könnyen tisztítható, jól zárható szekrényben kell elhelyezni úgy, hogy tárolás közben ne sérüljenek, károsodjanak, az adathordozókat a gyors hozzáférés érdekében azonosítóval kell ellátni a használni kívánt adathordozót (floppy, CD) a tárolásra kijelölt helyről kell kivenni és oda kell vissza is helyezni, a munkaasztalon csak azok az adathordozók legyenek, amelyek az aktuális feldolgozáshoz szükségesek, adathordozót más szervezetnek átadni csak engedéllyel szabad (az átadást csak a vezető engedélyezheti), a munkák befejeztével a használt berendezést és környezetét rendbe kell tenni. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 14

15 9.3. Tűzvédelem A gépterem illetve kiszolgáló helyiség a D tűzveszélyességi osztályba tartozik, amely mérsékelt tűzveszélyes üzemet jelent. A tűzvédelem feladatait, a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. Ebben meg kell határozni az alábbiakat: tűzvédelmi eljárásokat, tűzmentesítési eljárásokat, menekülési útvonalakat, fontosabb mentési eljárásokat. A menekülési útvonalak szabadon hagyását minden körülmények között biztosítani kell. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal azon helyiségeiben, ahol számítástechnikai eszközöket használnak vagy tárolnak, a bejárat előtt min. 1-1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Nagyobb tűzoltó készüléket 1-nél több számítógép esetén kell használni. Azokban a helyiségekben, ahol 1-nél több számítógéppel dolgoznak, az ott dolgozó munkatársak közül egy-egy tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni. A kijelölt megbízottnak a tűzvédelmi szabályzatban előírt gyakorisággal tűzvédelmi oktatáson kell részt venni. A számítógép elhelyezésére szolgáló helyiségben elektromos vagy más munkát csak a tűzvédelmi megbízott tudtával, ill. engedélyével szabad végezni. A gépteremben csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségű gyúlékony anyagot szabad tárolni (pl. leporellót). A nagy fontosságú, pl. törzsadat-állományokat 2 pld-ban kell őrizni és a második példányt elkülönítve páncélszekrényben kell őrizni. Ezen adatállományok a havi és éves mentések. X. A számítástechnika alkalmazásánál felhasználható védelmi eszközök és módszerek A gépterem és a számítógépet befogadó irodahelyiség védelme Elemi csapás vagy a gépterem ill. irodahelyiség részleges vagy teljes károsodásakor a lehetséges intéznivalókat a KATASZTRÓFA-TERV tartalmazza: menteni a még használható anyagot, biztonsági mentésekről, háttértárakról a megsérült adatok visszaállítása, új adatfeldolgozás, helyiségek kialakítása, archivált anyagok (ill. eszközök) használatával folytatni kell a feldolgozást Hardver védelem A berendezések hibátlan és üzemszerű működését biztosítani kell. A működési biztonság megóvását jelenti a szükséges alkatrészek beszerzése. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 15

16 10.3. A számítástechnika-alkalmazás folyamatának védelme Az adatrögzítés védelme A hálózatra történő bejelentkezéskor mindenki a saját jelszavával és így a jelszóhoz rendelt jogokkal dolgozhat a szerveren. A Szerveren használt jelszavakat egy zárt lepecsételt borítékban kell tárolni a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 5. számú szobájában egy zárható lemezszekrényben. Amennyiben a boríték felbontásra kerül, úgy a jelszavakat azonnal meg kell változtatni! az adatbevitel hibátlan műszaki állapotú berendezésen történjen, tesztelt adathordozóra lehet adatállományt rögzíteni, a bizonylatokat és mágneses adathordozókat csak e célra kialakított és megfelelő tároló helyeken szabad tartani, hozzáférési lehetőség: a bejelentkezési azonosítók használatával lehet szabályozni, hogy ki milyen szinten férhet hozzá (Alapelv: a tárolt adatokhoz csak az illetékes szervezeti egységek személyei férjenek hozzá), az adatok bevitele során alapelv: azonos állomány rögzítését és ellenőrzését ugyanaz a személy nem végezheti, amennyiben valakinek a munkaviszonya megszűnik, úgy a megszűnéskor köteles a rendszergazda az illető jogait a hálózaton és a számítógépén azonnal letiltani, belépési kódjainak letiltásáról intézkedni, mobiltelefonját visszavenni, fiókját bezárni és ellenőrizni Adathordozók védelme A számítástechnikai berendezések üzemeltetéséért a rendszergazda köteles gondoskodni a feldolgozások igényeinek megfelelő mágneses adathordozók biztosításáról, beleértve a biztonsági másolatok eszközigényeit, illetve az üzemeltetés biztonságát növelő generációs adatállományok alkalmazását is. Az adathordozókat a gyors és egyszerű elérés, a nyilvántartás és a biztonság érdekében azonosítóval kell ellátni. Az azonosítókat mind emberi, mind számítógépes olvasásra alkalmas formába kell feltüntetni. Az operációs rendszer adta lehetőségek figyelembe vételével biztosítani kell a külső és belső címek azonosságát. A belső címke felépítésével illetve használatánál figyelembe kell venni a megőrzési időpont ellenőrzésének szükségszerűségét (aktuális ellenőrzés) Adathordozók tárolása Az adathordozók tárolására a műszaki-, tűz- és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelő helyiséget kell kijelölni, illetve kialakítani. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 5. számú szobájában lévő lemezszekrény. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 16

17 Selejtezés, sokszorosítás, másolás Olyan mágneses adathordozót, amelyet javíthatatlan fizikai károsodás ért selejtezni kell. Tehát selejtezni kell: a fizikailag sérült, javíthatatlan, a gyári, raktározási hibából következően felhasználásra alkalmatlan (deformálódott), a mágneslemezt, ha a kapacitás a névleges érték 75 % -nál kevesebb, a véglegesen elhasználódott anyagot (leporelló). Az alkalmatlan mágneslemezeket fizikai roncsolással használhatatlanná kell tenni. Bizalmas adatokat, felhasználói és rendszerprogramokat tartalmazó mágneses adathordozókról, törlő programokkal kell az adatokat törölni, vagy fizikailag kell megsemmisíteni az adathordozót Leltározás Az adathordozókat a Leltárkészítési és leltározási szabályzatnak megfelelően kell leltározni File-ok védelme Az adatállományok file-védelme során gondoskodni kell arról, hogy azok ne károsodjanak. A fontosabb file-okat tartalmazó mágneses lemezekről másolatot kell időnként készíteni. A másolt lemezek csak az illetékes vezető engedélyével adhatók ki Szoftver védelem Rendszerszoftver védelem Az rendszergazdának biztosítani kell, hogy a rendszerszoftver naprakész állapotban legyen és a segédprogramok, programkönyvtárak mindig hozzáférhetők legyenek a felhasználók számára Felhasználói programok védelme Programhoz való hozzáférés, programvédelem A kezelés folyamán az illetéktelen hozzáférést biztosítani kell, az illetéktelen próbálkozást ki kell zárni. Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt programok, file-ok ne károsodjanak, a követelményeknek megfelelően működjenek. A feldolgozás biztonságának megvalósításához naprakész állapotban kell tartani a program dokumentációt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 17

18 A programokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a program azonosítója, a program készítőjének neve, a feldolgozási rendszer megnevezése. A program dokumentáció a rendszerdokumentációnak része Programok megőrzése, nyilvántartása a programokról naprakész nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartásból egyértelműen megállapítható legyen a program azonosítására és kezelésére vonatkozó adatok. A számvitelről szóló évi C. törvény értelmében szervezetünknek az éves beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá más, a számviteli törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig meg kell őrizni. A programok nyilvántartásáért és működőképes állapotban való tartásáért felelős a rendszergazda Programok fizikai védelme A védelem érdekében a felhasználás helyétől elkülönítetten, behatolástól védetten egy-egy duplikált példányt kell tárolni a programkönyvtárba elhelyezett programokról. XI. A központi számítógép és a hálózat munkaállomásainak működésbiztonsága Központi gépek ( Szerver ) Szünetmentes áramforrással célszerű használni, amely megvédi a berendezést a feszültségingadozásoktól, áramkimaradás esetén adatvesztéstől. A központi gépek háttértárairól naponta biztonsági mentést kell készíteni. A mentés hetenkénti felülírással készül, így mindig 1 héttel korábbi állapotú adatvisszaállítása lehetséges. Az alkalmazott hálózati operációs rendszer Windows Server 2012 adatbiztonsági lehetőségeit az egyes konkrét feladatokhoz van igazítva. A vásárolt szoftver eszközökről biztonsági másolatot kell készíteni. Az eredeti példányokat a másolatoktól fizikailag el kell különíteni Munkaállomások A hálózatra idegen programot, adatot másolni csak a rendszergazdával történt egyeztetés után lehet. Vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell. Vírusmentesítő programot futtatni csak a rendszergazda felügyelete mellett szabad. Új rendszereket használatba vételük előtt szükség szerint adaptálni kell, és tesztadatokkal ellenőrizni kell működésüket. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépeiről programot, illetve adatállományokat másolni a jogos belső felhasználói igények kielégítésein kívül nem szabad. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 18

19 A hálózati, ethernet kábel és egyéb csatoló elemei rendkívül érzékenyek, mindennemű sérüléstől ezen elemeket meg kell óvni. A hálózat vezetékének megbontása szigorúan tilos. A számítástechnikai eszközt és tartozékait helyéről elvinni a rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem szabad. XII. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai. A Térfigyelő Rendszer működésének célja: I. a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, II. a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete III. a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, IV. a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, V. a jogsértések visszaszorítása. A megbízott a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az egyéb központi jogszabályban, illetve az önkormányzati rendelet valamint a Térfigyelő Rendszer működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult. Kunfehértó Község Önkormányzata 6 db belterületi + 1 db időkép + 1 db Depó + 1 db Köszolg 12 db (időszaki 6 hónap/év) strand területi térfigyelő kamera kihelyezésével megkezdte a település egészére kiterjedő Közterületi Térfigyelő Rendszer kialakítását. A térfigyelő kamerák a településre bevezető utak mentén, nagyobb útkereszteződések, valamint a köz- és önkormányzati intézmények közelében a tópartra kerültek látható módon kihelyezésre. A településre bevezető utak mentén a térfigyelő rendszer működtetéséről a lakosság és a településre érkező állampolgárok figyelmét figyelem felhívó táblák kihelyezésével tájékoztatjuk. Személyes adat kezelése: Személyes adat : bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. Személyes adat akkor kezelhető, ha : - az érintett hozzájárult, vagy - azt törvény, törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 19

20 körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Az adatkezelés csak meghatározott célokra, jog gyakorlására, kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és alkalmas a cél elérésére, valamint a cél elérésének mértékéig. A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A felvételek folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésre a rendszerhez tartozó számítógépen és a felvételek megőrzése a rögzítést követő 3 napig történik, az önkormányzat tulajdonában lévő épületben. Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, ha a személyek a képrögzítéshez nyilatkozattal hozzájárultak, vagy ráutaló magatartással /pl: kamerával megfigyelt területen való megjelenéssel/ hozzájárulnak. Adatbiztonság garanciái: - az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. - az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen. - csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek férhetnek az adatokhoz. - a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni. - felelősség a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért. Kelt: Kunfehértó, Csupity Zoltán c. főegyző Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kunfehértó Oldal 20

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Tartalom 1. A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja... 3 2. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatálya... 3 3. A polgárok személyi adatainak

Részletesebben

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat ( IBSZ ) célja Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során

Részletesebben

A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatály:2013. április 01. 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló új 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közszolgálati

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. TANÁCSADÓI, MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA KÉSZÜLT AZ ALÁBBI SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN: CÉGNÉV: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. SZÉKHELY:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Debrecen, 2014. november 10. 1 Tartalom 1. Az Informatikai Szabályzat célja...4 2. Az Informatikai Szabályzat hatálya...5 2.1. Személyi hatálya...5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

3/2013. számú. Jegyzői Szabályzat SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz.

3/2013. számú. Jegyzői Szabályzat SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Kiadta: Dr:Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Érvényes: 2013.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata Ezen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 12. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja (1)

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL www.rudabanya.hu (PMH-2010-000) 5/2010. jegyzői rendelkezés Rudabánya Önkormányzatának a Számítástechnikai Védelmi Szabályzatát

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kakucsi Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2014. július 03. 1 Tartalomjegyzék 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja... 3 2. Műszaki alapfogalmak...

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kovács Bence intézményvezető Szeitzné Uracs Ildikó Közalkalmazotti tanács elnöke Hatályba lépés dátuma: 2014. szeptember 1. Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft.

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A Monor Városi Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Informatikai Biztonsági és Adatvédelmi Szabályzatát

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT /Adatvédelmi Szabályzat Informatikai melléklete/ INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Jóváhagyták: Szerző: Sarkadi Attila (Lezárva:

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Az SZMSZ 3. számú melléklete Tartalomjegyzék I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya 3. II. Értelmező

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Biztonsági Szabályzat

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Biztonsági Szabályzat Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Informatikai Biztonsági Szabályzat A Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Biztonsági Szabályzata (továbbiakban IBSZ) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (V.27.) KT. sz.

Részletesebben

Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány. 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1.

Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány. 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1. A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. Az adatkezelési

Részletesebben

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 188/2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság

Törökbálinti Városgondnokság Törökbálinti Városgondnokság INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TERVEZET 1 INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Törökbálinti Városgondnokság Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban IBSZ) a személyes

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A település közigazgatási, illetékességi területének leírása

A település közigazgatási, illetékességi területének leírása Pilis Város címere Pilis Város Önkormányzata 1. számú melléklete 1 Pilis Város Önkormányzata Pilis Város zászlója 2. számú melléklete 2 Pilis Város Önkormányzata A település közigazgatási, illetékességi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 5.) függeléke a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT C I G Á N D, FŐ U. 80.SZ. KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2008. január 1-jétől Jóváhagyta: Gál Béla jegyző 2 KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

(~~/"4~" Cservenák László megbízott igazgató

(~~/4~ Cservenák László megbízott igazgató VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT ADATKEZELÉSI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2012. Jóváhagyta: /7

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A D A T V É D E L M I SZABÁLYZATA OM azonosító: 037770 Százhalombatta, 2007. február I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Adatvédelmi

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola

SZEMÉLYI ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola SZEMÉLYI ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola I. Általános rendelkezések... 3 II. Személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményei... 3 II. 1. Személyi irat...

Részletesebben

10/2013. számú INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Érvényes: 2013.

10/2013. számú INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Érvényes: 2013. Ikt.sz: 3003-15/2013/Sz. 10/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL Érvényes: 2013. március 1-jétől A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat 37. sz. melléklete Elfogadva: 2008. szeptember 23. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Debrecen

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Debrecen MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Debrecen INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Informatikai Biztonsági

Részletesebben

2012. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2012. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 5055 Jászladány, Hősök tere 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. Hatályba

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 8/2012.

Részletesebben

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. A közterület-felügyeletről

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. A közterület-felügyeletről Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2016. (III. 31.)önkormányzati rendelete A közterület-felügyeletről Átány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma Hatályos: 2016. április 1. A Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban:

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Adatkezelési szabályzata

A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Adatkezelési szabályzata A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Adatkezelési szabályzata Jelen szabályzat elkészítését a Kt. 2. sz. melléklete rendeli el. Oldal:1 I. Bevezető rész és a szabályzat hatálya

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Adatkezelési szabályzat 3. számú melléklet 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fertőboz Község Önkormányzata KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. január 1-től Jóváhagyta: Percze Szilvia körjegyző 2 KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata A Jó Közérzet Központ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben