ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével, nyilvántartásával és tárolásával összefüggő adatvédelmi, informatikai- és fizikai biztonsági szabályokat tartalmazza, különös tekintettel, az adatfelvétellel, adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. I.) Általános rendelkezések Jelen szabályzat a következő jogszabályok rendelkezésein alapul: évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi XLVI. tv. a statisztikáról évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről II.) A személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményei Személyi irat minden bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 1. A személyi iratok köre a személyi anyag iratai a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás stb.) a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok A személyi iratok kezelése a SZI munkaügyi (fő)előadóinak feladatkörébe tartozik amely: a közalkalmazottak személyes adatainak kezelésére és feldolgozására a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazottak vagyonnyilatkozataival kapcsolatos teendők megtételével kapcsolatosan terjed ki. A személyi iratok közül együttesen, a személyi anyagban kell tartani az alábbi iratokat: a hatósági erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolatát, az önéletrajzot, a kinevezést és annak sorrend szerinti módosításait, az átsorolást, illetve az előmenetel visszatartásáról rendelkező iratokat, az áthelyezésről rendelkező iratokat, a munkaköri leírásokat, a minősítést, az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat,

2 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető iratot, a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot, a nyugdíjazással kapcsolatos ügyek iratait. A munkáltató a közalkalmazottról a KJT törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket, az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. A munkáltató közalkalmazotti alap-nyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze. A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat. III.) Adatszolgáltatás és az adatok karbantartása A személyi iratba csak olyan adat tartható nyilván és megállapítás vezethető be, amelynek alapja: közokirat a közalkalmazott nyilatkozata a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése bíróság, vagy más hatóság döntése, illetve jogszabályi rendelkezés A személyzeti/munkaügyi ügyintéző felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy a megfelelő személyzeti okmányok megfelelő időben elkészüljenek, az új adatok a személyi iratra az adat keletkezésétől, illetőleg a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül rávezessék, a közalkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átvezessék. A személyzeti/munkaügyi ügyintéző felelősségi körén belül köteles: gondoskodni arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat illetve megállapítás kerülhessen, amely megfelelő adatforráson alapul, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat, helyesbítését és törlését kezdeményezni a szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Ezért a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos releváns adataiban, körülményeiben bekövetkezett változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles jelenteni. 2

3 IV.) A személyi iratokba történő betekintés szabályai A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba az érintetten kívül a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából: a) a közalkalmazott felettese, b) a minősítést végző vezető, c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, d) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, e) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, f) a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, h) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. tényét a közalkalmazott személyi anyagához rendszeresített betekintés nyilvántartási lapon fel kell jegyezni. A személyzeti/munkaügyi ügyintéző feladata, hogy a betekintés előtt megvizsgálja annak jogosultságát. nyilvántartási lap a következő adatokat tartalmazza: a betekintő neve, aláírása a betekintés jogcíme a betekintés célja a betekintés módja a betekintés ideje a megtekintett ügyirat a betekintésnél jelenlévő neve, aláírása. Amennyiben a betekintésre jogosult harmadik személy a közalkalmazott nyilvántartott személyes adataiból írásban igényel információt, az adatszolgáltatást, adattovábbítás útján teljesíteni kell, a kérelem terjedelme szerint. Amennyiben az információt kérő nem betekintésre jogosult harmadik személy vizsgálni kell az adatszolgáltatás jogosultságának jogszabályi alapját, illetve akkor adható ki, ha ahhoz a közalkalmazott hozzájárult. A harmadik személy részére történő adattovábbításról mindkét esetben az alábbi nyilvántartást kell fektetni: az adattovábbítást kérő szerv megnevezését, az adattovábbítást kérő nevét, az adattovábbítás célját, az adattovábbítás jogcímét, az adattovábbítás módját, az adattovábbítás idejét, a közalkalmazott hozzájárulását (aláírását), az adattovábbító nevét, aláírását. V.) A személyzeti iratok tárolása A személyi iratok tárolása a közalkalmazott jogviszony fennállása alatt a személyzeti/munkaügyi ügyintézőnél történik közalkalmazottanként különálló személyi kartonban. A személyi anyagokat a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében zárható, lemezszekrényben kell tartani. A helyiséget tűzvédelmi szempontból is biztosítani 3

4 kell. A helyiség valamint a lemezszekrény kulcsai nem vihetők haza, a munkaidő letelte után, biztonságos helyen, elzárva tartandók. A személyi iratoknak a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően irattárba helyezése előtt, az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott személyi iratait a központi irattárban, elkülönítetten kell elhelyezni. A közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat, amennyiben a jogviszony még sem jön létre az érintettnek vissza kell adni. E szabály betartása minden ilyen esetben kötelező, mivel ellenkező esetben megsérülhetnek az érintett adatvédelmi jogai. VI.) Az elektronikus formában történő alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok Az adatbiztonság szabályozásának biztosítani kell: az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását, az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának megváltoztatásának, vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését, annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre, vagy a tár tartalmat illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon az adatok illetéktelenül hozzáférjenek, a hozzáférési jogosultságok betartását, annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák. A fizikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktele, vagy erőszakos behatolás, tűz, vagy természeti csapás ellen, A számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (pl.: jelszó) szolgálati titokként kell kezelni. Az üzemeltetési biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: Külső személy (pl.: karbantartás, javítás, fejlesztés, fejlesztés céljából) a számítástechnikai eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen. A technikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell akadályozni, Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, A hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni 4

5 Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell Programfejlesztés vagy próba céljára a valódi adatok felhasználását ha a próbát külső szerv vagy személy végzi el kell kerülni. VII.) A vagyonnyilatkozati iratokra vonatkozó külön szabályok A vagyonnyilatkozatokat a személyi iratoktól elkülönítetten kell kezelni, oly módon, hogy ahhoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. A vagyonnyilatkozati iratok kezelésével kapcsolatos további szabályozást jelen szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. 5

6 A betekintő neve jogcíme BETEKINTÉS NYILVÁNTARTÁSI LAP célja módja ideje A megtekintett okirat nél jelen levő neve, aláírása 6

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja E szabályzat célja a 2011. évi CXII törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2014 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Adatvédelmi Szabályzata Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA AZ SZMSZ MELLÉKLETE A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM100921 ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Rozman Béla tagintézmény vezető Nyíregyháza, 2013. augusztus 23.

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma... 2 2. Jogszabályi

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzata

Adatvédelmi Szabályzata A Adatvédelmi Szabályzata Hatályos 2012. június 1-jétől Azonosító: 1/2012 Adatvédelmi szabályzat Állapot: végleges Verzió: 1. Szabályzat címe: A Adatvédelmi Szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice,

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól 1. A módszertani útmutató célja Jelen módszertani útmutató

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben