MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A Monor Városi Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Informatikai Biztonsági és Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: IBSZ vagy Szabályzat) az alábbiak szerint határozom meg: 1. A Szabályzat célja 1.1 Az IBSZ alapvető célja, hogy a Hivatal informatikai rendszerének alkalmazása során biztosítsa annak hibátlan működését, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, elvesztését és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát Az IBSZ e körben különösen az alábbiakat szabályozza: a titok-, és vagyonvédelemre vonatkozó intézkedéseket, az informatikai rendszerek rendeltetésszerű használatának egyes szabályait, az üzembiztonságot szolgáló karbantartás és működtetés egyes szabályait, az adatok informatikai feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen felhasználás és hozzáférés kizárását biztosító szabályokat, a Hivatal adatállománya épségének megőrzését biztosító szabályokat, az alkalmazott programok és adatállományok és adathordozók dokumentációinak nyilvántartását, az adatállományok biztonsági mentésének szabályait, az informatikai rendszer zavartalan üzemeltetésének szabályait, a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzésének, elhárításának egyes szabályait, az adatvédelem és adatbiztonság szabályait A Szabályzat kiterjed a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Atv.), illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint szabályozandó kérdésekre. 2. A Szabályzat személyi hatálya Az IBSZ személyi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozójára, illetve az informatikai eljárásában résztvevő más szervezetekre és azok dolgozóira. 3. A Szabályzat tárgyi hatálya - 1 -

2 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - a védelmet élvező adatok teljes körére (felmerülésük és feldolgozási helyüktől, idejüktől és az adatok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül), - a Hivatal tulajdonában lévő, illetve az általa használt valamennyi informatikai berendezésre, valamint a gépek műszaki dokumentációira, - az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, szervezési, programozási, üzemeltetési), - a rendszer- és felhasználói programokra, - az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, - az adathordozók tárolására, felhasználására. 4. Az adatkezelés során használt fontosabb fogalmak A Szabályzatban az adatvédelemmel kapcsolatban használt fogalmakra az Atv. fogalmi meghatározásai az irányadók. 5. Az informatikai rendszer védelmet igénylő elemei A védelmi intézkedések kiterjednek: a rendszer elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiségekre, az alkalmazott hardver eszközökre és azok működési biztonságára, az informatikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányokra és dokumentációkra, az adatokra és adathordozókra, a megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok felhasználásáig, az adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint a feldolgozást támogató rendszer szoftverek tartalmi és logikai egységére, előírásszerű felhasználására, reprodukálhatóságára, 6. Az informatikai védelem felelőse A védelemért a hivatali rendszergazdák a felelősek. Munkájuk koordinálásáért a Jegyzői Iroda vezetője felel Adatvédelmi felelős (rendszergazda) feladatai ellátja az adatfeldolgozás felügyeletét, ellenőrzi a védelmi előírások betartását, ellátja az informatikai titokvédelmi munka szervezését és felügyeletét, kialakítja a védelmi eszközök alkalmazására vonatkozó döntés elkészítése érdekében a szakterületek bevonásával a biztonságot növelő intézkedéseket, - 2 -

3 felelős az informatikai rendszerek üzembiztonságáért, biztonsági másolatok készítéséért és karbantartásáért, gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újraindíthatóságáról, illetve az újra indításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról, feladata a védelmi eszközök működésének, szerviz ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzése, az adatvédelmi tevékenységet segítő nyilvántartási rendszer kialakítása, a Hivatal szabályzatainak adatvédelmi és informatikai szempontból való véleményezése, az adatvédelmi feladatok ismertetése, oktatása, a védelmi rendszer érvényesülésének ellenőrzése, szerverszoba megfelelő állapotának biztosítása, munkaállomásonként nyilvántartja a beszerzett, illetve üzemeltetett hardver és szoftver eszközöket, nyilvántartást vezet az irodai dolgozókra tételesen lebontott, az egyes munkaállomásokhoz, adatbázisokhoz, programhoz való hozzáférési jogosultságokról, a hozzáférés engedélyezőjének és az engedély érvényességi idejének megjelölésével (Hozzáférések Jegyzéke), az IBSZ naprakészen tartása, módosítások átvezetése, (a vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása miatti módosítás előkészítése a Jegyzői Irodavezető feladata) felelős a Hivatal informatikai rendszere hardver eszközeinek karbantartásáért, és időszakos hardver tesztjeiért, a Hozzáférések Jegyzékének hatályos vezetéséért, az Informatikai Stratégia Terv végrehajtásáért, módosításának, frissítésének szükségességének jelzéséért ellenőrzi a hivatali szoftverek helyes működését, vírusmentességét, a használat jogszerűségét, és gondoskodik az upgrade verziók rendszeres telepítéséről a vírusvédelemmel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatot tart, a vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek izolálásáról, ellenőrzi a rendszer önadminisztrációját, javaslatot tesz a rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására, tevékenységéről rendszeresen beszámol a Hivatal vezetőjének és az irodavezetőjének, félévente részletesen ellenőrzi az IBSZ előírásainak betartását, és javaslatot tesz a szükséges vagy egyébként indokolt módosításokra, rendszeresen ellenőrzi az informatikai rendszer védelmi eszközökkel való ellátottságát és szükség esetén javaslatot tesz azok fejlesztésére, - 3 -

4 előzetes bejelentési kötelezettség nélkül ellenőrzi az informatikai munkafolyamat bármely részét javaslatot tesz az új védelmi, biztonsági eszközök és technológiák beszerzésére illetve bevezetésére, adatvédelmi szempontból az informatikai beruházásokat véleményezi, kidolgozza a meglévő informatikai infrastruktúra értékeléséből kiindulva az e- közszolgáltatás működtetésének feltételeit, legalább az 1. elektronikus szolgáltatási szint elérése tekintetében, és a honlap ennek megfelelő működésének, tervezésének biztosítása, a jelszavak kezelésére, a hozzáférési jogosultságokra, valamint a mentési eljárásokra vonatkozó szabályozás megtartásának ellenőrzése, elvégzi a pénzügyi és számviteli integrált rendszerben, a főkönyvi könyvelési rendszerben tárolt hozzáférési jogosultságok ellenőrzését, továbbá a pénzügyiszámviteli program elemeire vonatkozó változáskezelési eljárásoknak az ellenőrzését, tesztelését, dokumentálását, elvégzi a pénzügyi-számviteli rendszerből, és a Hivatal informatikai rendszeréből az ellenőrzési lista (napló) lekérést, elvégzi az informatikai katasztrófa elhárítási terv működésének tesztelését, valamint az elmentett állományokból a pénzügyi-számviteli adatok, valamint az egyéb hivatali adatok, és dokumentumok teljes körű helyreállíthatóságának ellenőrzését, biztosítja a mentéseket tartalmazó adathordozók illetéktelen hozzáférésétől való védelmét, a Hivatal épületén kívüli tárolását, továbbá biztonsági mentések készítését, biztosítja a Hivatal egészét érintő informatikai, elektronikus közszolgáltatási és holnapfejlesztési feladatok ellátását Az adatvédelmi felelős (rendszergazda) jogai az IBSZ előírásai ellen vétőkkel szemben felelősségre vonása érdekében eljárást kezdeményezhet a Hivatal vezetőjénél, a Hivatal bármely szervezeti egységénél, bármely munkaállomáson jogosult ellenőrzésre, amit a dolgozó köteles lehetővé tenni, betekinthet valamennyi iratba, ami az informatikai feldolgozásokkal kapcsolatos, 7. Az adatok és információk osztályozása, minősítése, hozzáférési jogosultság 7.1. Az adatokat és információkat jelentőségük és bizalmassági fokozatuk szerint: közlésre szánt, bárki által megismerhető adatok, (K-adat) minősített, titkos adatok (M-adat) 7.2. Az adatok minősítője annak a szervezeti egységnek a vezetője, amelynek érdekkörébe az adat tartozik. A minősítés nem mondhat ellent a törvények és a jogszabályok mindenkori előírásainak

5 7.3. A hivatali titoknak minősülő adatok feldolgozásakor meg kell határozni írásban és névre szólóan a hozzáférési jogosultságot. A kijelölt dolgozók előtt a titokvédelmi és egyéb szabályokat, a betekintési jogosultság terjedelmét, gyakorlási módját és időtartamát ismertetni kell Minden dolgozó csak ahhoz az adathoz férhet hozzá, amelyhez a munkájához szüksége van A titkot képező adatok védelmét, a feldolgozás az adattovábbítás, a tárolás - során az operációs rendszerben és a felhasználói programban alkalmazott logikai matematikai, illetve a hardver berendezésekben kiépített technikai megoldásokkal is biztosítani kell (szoftver, hardver adatvédelem). 8. Az informatikai eszközbázist veszélyeztető helyzetek. Az információk előállítására, feldolgozására, tárolására, továbbítására, megjelenítésére alkalmas informatikai eszközök fizikai károsodását okozó veszélyforrások Környezeti infrastruktúra okozta ártalmak különösen: Elemi csapás (földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, stb.) Környezeti kár (légszennyezettség, nagy teljesítményű elektromágneses térerő, elektrosztatikus feltöltődés, a levegő nedvességtartalmának felszökése vagy leesése, piszkolódás) Közüzemi szolgáltatásba bekövetkező zavarok (feszültség-kimaradás, feszültségingadozás, elektromos zárlat, csőtörés) 8.2. Emberi tényezőre visszavezethető veszélyek különösen: zándékos károkozás: behatolás az informatikai rendszerek környezetébe, illetéktelen hozzáférés (adat, eszköz), adatokeszközök eltulajdonítása, rongálás (gép, adathordozó), megtévesztő adatok bevitele és képzése, zavarás (feldolgozások, munkafolyamatok), stb.) Nem szándékos, illetve gondatlan károkozás: (figyelmetlenség, ellenőrzés hiánya, szakmai hozzá nem értés, a gépi és eljárásbeli biztosítékok beépítésének elhanyagolása, a megváltozott körülmények figyelmen kívül hagyása, vírusfertőzött adathordozó vétlen behozatala, a biztonsági követelmények és a gyártói előírások be nem tartása, adathordozók megrongálása (rossz tárolás, kezelés), a felhasználói karbantartási műveletek elmulasztása, stb.) 9. Az adatok tartalmát és a feldolgozás folyamatát érintő veszélyek 9.1. Tervezés és előkészítés során különösen előforduló veszélyforrások a rendszerterv nem veszi figyelembe az alkalmazott hardver eszköz lehetőségeit, hibás adatrögzítés, adatelőkészítés, az ellenőrzési szempontok hiányos betartása A rendszerek megvalósítása során különösen előforduló veszélyforrások: hibás adatállomány működése, helytelen adatkezelés, programtesztelés elhagyása

6 9.3. A működés és fejlesztés során különösen előforduló veszélyforrások: emberi gondatlanság, szervezetlenség, képzetlenség, szándékosan elkövetett illetéktelen beavatkozás, illetéktelen hozzáférés, üzemeltetési dokumentáció hiánya. 10. Az informatikai eszközök környezetének védelme Vagyonvédelmi előírások A szerverszoba helyiségét védő biztonsági zárakat amennyiben ott nem tartózkodik senki - zárt állapotban kell tartani A szerverszoba megfelelő hőmérsékletének biztosítása A szerverszobában csak a rendszergazdák és a Hivatal vezetői, irodavezetők, valamint a rendszer üzemeltetésével megbízott munkatársak tartózkodhatnak A informatikai szobába történő illetéktelen behatolás tényét a Hivatal vezetőjének azonnal jelenteni kell. Az informatikai szoba takarítása, illetve abban bármilyen szerelési munka csak a rendszergazda vagy a rendszer üzemeltetésével megbízott munkatársak jelenlétében történhet Az informatikai eszközöket csak az arra jogosult dolgozók használhatják, jogosultságuk mértékéig (Minden dolgozó elsődlegesen a leltár szerint használatába adott eszközöket használhatja. Helyettesítés esetén a munkakör szerinti helyettes a helyettesítéshez szükséges mértékben használhatja más dolgozó eszközeit.) Az informatikai eszközök rendeltetésszerű működéséért és időközönkénti karbantartásáért a rendszergazda a felelős A munkák befejeztével a használt berendezést és környezetét rendbe kell tenni Adatvédelmi előírások A számítógép monitorát úgy kell elhelyezni, hogy az azon megjelenő adatokat illetéktelen személyek ne olvashassák el Külön nyilvántartás tartalmazza, hogy melyik dolgozó, milyen szinten férhet hozzá a kezelt adatokhoz, informatikai eszközökhöz, valamint a Hozzáférések Jegyzéke tartalmazza az irodai dolgozókra tételesen lebontott, az egyes munkaállomásokhoz, adatbázisokhoz, programhoz való hozzáférési jogosultságokat, a hozzáférés engedélyezőjének és az engedély érvényességi idejének megjelölésével A rendszergazdáknak kötelességük gondoskodni arról, hogy minden munkaállomás megfelelő jelszavas védelemmel (bejelentkezési azonosítóval) legyen ellátva, úgy hogy a szabadon hagyott, működő gép rövid időn belül automatikusan aktiválja a jelszavas védelmet A gép elindításához illetve bármelyik szoftver (jogosultsági szintnek megfelelő) futtatásához szükségesen kapott jelszót minden dolgozónak kötelessége titokként kezelni. Azt kizárólag a munkaköri helyettese(i) és közvetlen felettese ismerheti meg Amennyiben a legcsekélyebb gyanú merül fel arra nézve, hogy a dolgozó gépét ismeretlen személy is használhatta intézkedni kell az adott jelszó azonnali megváltoztatása iránt

7 A szerverek rendszergazda-jelszavát és az operációs rendszerek rendszergazdajelszavát lezárt borítékban, zárt szekrényben kell tárolni. A szekrény felbontását dokumentálni kell Tűzvédelem A tűzvédelem általános feladatait, illetve az informatikai szobára vonatkozó speciális szabályokat a Hivatal Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza Az informatikai eszköz elhelyezésére szolgáló helyiségben elektromos vagy más munkát csak a tűzvédelmi vezető tudtával, ill. engedélyével szabad végezni A gépteremben csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségű gyúlékony anyagot szabad tárolni (pl. leporellót). 11. Az informatikai rendszer alkalmazásánál felhasználható védelmi eszközök és módszerek A gépterem (szerverszoba) védelme A gépteremben bekövetkezett (részleges vagy teljes) károsodáskor az alábbiakat kell sürgősen elvégezni: menteni a még használható anyagokat, biztonsági mentéseket, rendszerleírást, biztonsági mentésekről, háttértárakról a megsérült adatok visszaállítása, új adatfeldolgozás, helyiségek kialakítása, archivált anyagok (ill. eszközök) használatával folytatni kell a feldolgozást Természeti katasztrófa okozta helyrehozhatatlan károk elkerülése érdekében a rendszer működésének visszaállításához szükséges információk, biztonsági mentéseket tartalmazó adathordozók jegyzői engedéllyel - számkóddal zárható szekrényben a Hivatal épületén kívül is tárolhatók. A számkódót csak a jegyző és a rendszergazda ismerheti és azt lezárt borítékban (annak tartalmára utaló jelzés nélkül) a hivatali épületen kívül eső zárt helyen kell tartani Hardver védelem Az informatikai berendezések hibátlan, rendeltetésszerű és üzemszerű működését a rendszergazdáknak kell biztosítani. A működési biztonság megóvását jelenti a szükséges alkatrészek beszerzése és a karbantartási kötelezettség teljesítése. A karbantartási munkákat tervezetten, körültekintően és gondosan kell elvégezni. A munkák szervezésénél különösen figyelembe kell venni a gyártó előírásait, ajánlatait, a szakmai tapasztalatokat, a hardver tesztek által feltárt hibákat Informatikai eszköz szétbontását, javítását, szerelését, áthelyezését, rendszerbeállítását csak a rendszergazda végezheti el. Garanciális eszközöket ő sem javíthat Az adatrögzítés védelme - 7 -

8 Adatbevitel csak hibátlan műszaki állapotú berendezésen történhet Adat rögzítése után a munkafolyamat befejeztével - meg kell győződni a mentés hibátlanságáról és az adathordozó hibátlan működéséről Az adatok bevitele során az azonos állomány rögzítését és ellenőrzését ugyanaz a személy nem végezheti Adathordozók védelme A Hivatal adathordozóit (floppy, CD, DVD, pendrive, merevlemez, stb ) jól zárható, stabil, könnyen tisztítható szekrényben (fiókban) vagy dobozban kell elhelyezni úgy, hogy tárolás és szállítás során a sérülés, a károsodás veszélye kizárható legyen. A még használaton kívüli adathordozók tárolásáért a rendszergazdák a felelősek, a használatban lévők tárolásáért a használó ügyintéző felel Az adathordozókat azonosítóval kell ellátni, melyről nyilvántartást kell vezetni. Ez a rendszergazdák kötelessége. Hivatali célra csak ilyen adathordozó használható. Tilos a dolgozó saját használatú adathordozóját a hivatali munka során használni, illetve tilos a hivatali adathordozókat magáncélra igénybe venni A hivatali munka során külső szervhez, intézménynek, személynek eljuttatott adathordozók visszajuttatásáról az ügyintézőnek kötelessége gondoskodni. A hivatalon kívülre kizárólag olyan adathordozó kerülhet, amelyen kizárólag az adott munkafolyamathoz kapcsolódó dokumentumok vannak Használatban lévő adathordozót őrizetlenül hagyni tilos. Minden dolgozó köteles az ilyen eszközök megfelelő tárolását megoldani. A munkakörnyezetben csak azok az adathordozók lehetnek, amelyek az aktuális munkafolyamathoz szükségesek A használni kívánt adathordozót a tárolásra kijelölt helyről kell kivenni, és oda kell vissza is helyezni A nagy fontosságú adatállományokat legalább 2 példányban különböző, egymástól távoli hivatali helyiségekben - kell őrizni. Ezen adatállományok kijelölése a Jegyző feladata. Jegyzői engedéllyel egy ilyen adatokat tartalmazó adathordozó számkóddal zárható szekrényben a Hivatal épületén kívül is tárolható. A számkódót csak a jegyző és a rendszergazda ismerheti és azt lezárt borítékban (annak tartalmára utaló jelzés nélkül) a hivatali épületen kívül eső zárt helyen kell tartani Az adathordozók logikai védelmét az operációs rendszer és az ehhez tartozó ellenőrző, file-kezelő rutinok alkalmazásával lehet biztosítani Az informatikai eszközök üzemeltetéséért a rendszergazda felelős. A rendszergazda köteles gondoskodni igényeknek megfelelő mágneses adathordozók biztosításáról, beleértve a biztonsági másolatok eszközigényeit, illetve az üzemeltetés biztonságát növelő generációs adatállományok alkalmazását is Az adathordozók megőrzése Az adathordozók megőrzési módját és idejét ilyen jellegű tartalmuk esetén a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény, illetve az Iratkezelési szabályzat határozza meg

9 11.6. Az adathordozók karbantartása Az adathordozókat a technikai avulásuk figyelembevételével időszakonként tisztítani és ellenőrizni kell. Az adathordozó állapotára, elöregedésére figyelemmel az adatokat szükség szerint új adathordozóra kell menteni. Ez a rendszergazdák felelőssége Adathordozók selejtezése Adathordozót csak a rendszergazda tudtával lehet megsemmisíteni, használaton kívülre helyezni, selejtezni Selejtezni kell a fizikailag sérült, javíthatatlan, a gyári, raktározási hibából követően felhasználásra alkalmatlan (deformálódott) adathordozót és a véglegesen elhasználódott eszközt, A selejtezést a Hivatal Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, valamint Iratkezelési szabályzata alapján kell lefolytatni A munkára alkalmatlan, használaton kívüli adathordozókat illetve azokat a használaton kívüli adathordozókat, amelyek szükségtelen adatot tartalmaznak, fizikai roncsolással kell használhatatlanná tenni. 12. Mentések, file-ok védelme A hivatali munka során biztosítani kell az adatok teljeskörű mentését A munkák során létrehozott (word és excel és egyéb hivatali) dokumentumok mentése az azt létrehozó dolgozó feladata A központi mentést a rendszergazda köteles elvégezni A központi mentés keretében a Hivatal munkája során elkészült dokumentumok szalagra kerülnek mentésre, az alábbiak szerint: - Napi mentés: hétfő, kedd, szerda, csütörtök napokon 1 heti lejárati idővel, - Heti mentés: pénteki napon 1 havi lejárati idővel, - Havi mentés: minden hónap utolsó péntekén 1 éves lejárati idővel, - Éves mentés: minden év utolsó napján lejárati határidő nélkül A napi mentésre használt kazetták rotációs rendszerben hetente új adatok felülírásával újrafelhasználásra kerülnek. A heti, illetve a havi mentések a szerverszobán kívül e szabályzat pontjában foglaltak szerint kerülnek tárolásra A napi mentések továbbá a jelenleg használatos szerver eszközre is elkészülnek a gyors visszatöltés lehetőségének megteremtése miatt A főkönyvi könyvelés, a pénztár könyvelés és az egyéb analitikus nyilvántartások adatainak mentését a létrehozó dolgozó végzi el A levelezések mentését vagy a felhasználó, vagy kérésre a rendszergazda végzi el

10 Az adatállományok file-védelme során gondoskodni kell arról, hogy azok ne károsodjanak. A fontosabb file-okat tartalmazó adathordozókról külön másolatot kell időnként készíteni, melyek az e szabályzat pontjában foglaltak szerint kerülnek tárolásra A Hivatali munka során elkészült dokumentumokon felül, tilos a hivatali munkával össze nem függő, illetve azzal össze nem egyeztethető dokumentumok (elsősorban videó, - és hang, illetve kép fájlok) Hálózati meghajtókon történő tárolása. Ennek betartatása a rendszergazda feladata. E szabályok ismételt, illetve sorozatos megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után Rendszerszoftver védelem 13. Szoftver védelem A rendszergazdának biztosítani kell, hogy a rendszerszoftver naprakész állapotban legyen és a segédprogramok, programkönyvtárak mindig hozzáférhetők legyenek a felhasználók számára A rendszerszoftver módosításához az üzemeltetésért felelős vezető engedélye szükséges Felhasználói programok védelme, a programhoz való hozzáférés, programvédelem A kezelés folyamán az illetéktelen hozzáférést meg kell akadályozni, az illetéktelen próbálkozást ki kell zárni Gépekre programot csak a rendszergazda tudtával lehet telepíteni Naprakész állapotban kell tartani a program dokumentációt. A programok a rendszergazda naprakész nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza: - a program azonosítója, - a program készítője (fejlesztője), - a feldolgozási rendszer megnevezése - a programot használó munkaállomás A program dokumentáció a rendszerdokumentáció része A programok nyilvántartásáért és működőképes állapotban való tartásáért az informatikusok felelősek. 14. A központi számítógép(ek) és a hálózat munkaállomásainak működésbiztonsága Központi gépek (Server) A központi gépek működtetése során szünetmentes áramforrást kell használni, amely megvédi a berendezést a feszültségingadozásoktól, áramkimaradás esetén az adatvesztéstől

11 A központi gépek háttértárairól naponta biztonsági mentést kell készíteni. A mentés felülírással készül, így mindig az 1 nappal korábbi állapotú adat-visszaállítást kell lehetővé tenni Az alkalmazott hálózati operációs rendszer adatbiztonsági lehetőségeit az egyes konkrét feladatokhoz igazítva kell alkalmazni Munkaállomások (USER-ek) A hálózatra idegen programot másolni csak a rendszergazdával történt egyeztetés után lehet Külső adathordozóról hozott anyagokat megnyitás előtt ellenőrizni kell vírusellenőrző programmal Vírusfertőzés gyanúja esetén azonnal értesíteni kell a rendszergazdát Vírusmentesítő programot futtatni csak a rendszergazda felügyelete mellett szabad Új rendszereket használatba vételük előtt szükség szerint adaptálni kell, és tesztadatokkal ellenőrizni kell a működésüket A Hivatal informatikai eszközeiről programot illetve adatállományokat másolni a jogos belső felhasználói igények kielégítésein kívül nem szabad A hálózati vezeték és egyéb csatoló elemei rendkívül érzékenyek, ezen elemeket mindennemű sérüléstől meg kell óvni. A hálózat vezetékének megbontása szigorúan tilos Az informatikai eszközt és tartozékait a helyéről elvinni a rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem szabad. 15. Ellenőrzés Az IBSZ rendelkezéseinek betartását az irodák vezetői és a rendszergazdák folyamatosan ellenőrzik. 16. Záró rendelkezések Jelen Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetben december 6. napján lép hatályba Jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi Monor Városi Polgármesteri Hivatal Informatikai Rendszere Hálózati Struktúrájának a leírása Jelen Szabályzat 2. sz. mellékletét képezi a rövid távú december 31. napjáig megvalósítandó Monor Városi Polgármesteri Hivatal Informatikai Rendszerének átalakítására vonatkozó Tervezete A Monor Városi Polgármesteri Hivatal hosszú távú fejlesztéseit meghatározó koncepciót külön dokumentumként a Monor Városi Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiai Terve tartalmazza. Monor, december

12 Átvettem: Sándorné Urbán Hajnalka jegyző Schweierné Juhász Katalin aljegyző, irodavezető (Hatósági Iroda), Forgách Tamás irodavezető (Pénzügyi Iroda), Kerepeszki Ildikó irodavezető (MÜVÁK Iroda), Orosházi Tamás irodavezető (Építéshatósági Iroda), Simon Miklósné irodavezető (Gyámhivatal), dr. Ugrin Dániel irodavezető (Jegyzői Iroda), Zsírosné Kéri Éva irodavezető (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda) Béki Miklós (rendszergazda) Boros László (Monor Város Polgármesteri Hivatalánál kiküldetésben foglalkoztatott informatikus)

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat ( IBSZ ) célja Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során

Részletesebben

A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A Számlaközpont Zrt. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. TANÁCSADÓI, MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA KÉSZÜLT AZ ALÁBBI SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN: CÉGNÉV: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. SZÉKHELY:

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 12. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja (1)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Debrecen, 2014. november 10. 1 Tartalom 1. Az Informatikai Szabályzat célja...4 2. Az Informatikai Szabályzat hatálya...5 2.1. Személyi hatálya...5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Biztonsági Szabályzat

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Biztonsági Szabályzat Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Informatikai Biztonsági Szabályzat A Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Biztonsági Szabályzata (továbbiakban IBSZ) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (V.27.) KT. sz.

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság

Törökbálinti Városgondnokság Törökbálinti Városgondnokság INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TERVEZET 1 INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Törökbálinti Városgondnokság Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban IBSZ) a személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT /Adatvédelmi Szabályzat Informatikai melléklete/ INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Jóváhagyták: Szerző: Sarkadi Attila (Lezárva:

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 188/2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja

Részletesebben

(~~/"4~" Cservenák László megbízott igazgató

(~~/4~ Cservenák László megbízott igazgató VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT ADATKEZELÉSI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2012. Jóváhagyta: /7

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Debrecen

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Debrecen MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Debrecen INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Informatikai Biztonsági

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL www.rudabanya.hu (PMH-2010-000) 5/2010. jegyzői rendelkezés Rudabánya Önkormányzatának a Számítástechnikai Védelmi Szabályzatát

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata A Nyíregyházi Főiskola Informatikai Biztonsági Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat 37. sz. melléklete Elfogadva: 2008. szeptember 23. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

10/2013. számú INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Érvényes: 2013.

10/2013. számú INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Érvényes: 2013. Ikt.sz: 3003-15/2013/Sz. 10/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGÁRÓL Érvényes: 2013. március 1-jétől A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kakucsi Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2014. július 03. 1 Tartalomjegyzék 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja... 3 2. Műszaki alapfogalmak...

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot változatlan formában szíveskedjenek elfogadni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot változatlan formában szíveskedjenek elfogadni. 3. napirendi pont Tárgy: Informatikai Biztonsági Szabályzat elfogadása Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina Ikt. szám: 156-2/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: egyszerű többséget igényel

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Informatika biztonsági szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Informatika biztonsági szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Informatika biztonsági szabályzat Készítette: Csendes Antalné Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 0 Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Vay Ádám körút 18. 2013. 02.14 Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Alapfokú

Részletesebben

számú Hajdúhadház, 2010. április 9.

számú Hajdúhadház, 2010. április 9. Városi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője Hajdúhadház A Hajdúhadházi Városi Önkormányzat Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2010. számú Jegyzői utasítás Hajdúhadház, 2010. április 9. 2. oldal

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 0 I. Általános rendelkezések Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Tartalom 1. A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja... 3 2. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatálya... 3 3. A polgárok személyi adatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

I. INFORMATIKAI SZÁMÍTÁSTEHNIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

I. INFORMATIKAI SZÁMÍTÁSTEHNIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT I. INFORMATIKAI SZÁMÍTÁSTEHNIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Intézményünk Informatikai - Számítástechnikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban ISZBSZ) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

TISZAVÁRKONY község Polgármesteri Hivatalának. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

TISZAVÁRKONY község Polgármesteri Hivatalának. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA TISZAVÁRKONY község Polgármesteri Hivatalának A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2007. március 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2011. január 1. Tartalomjegyzék 1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja...

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. 2 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

Részletesebben

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja E szabályzat célja a 2011. évi CXII törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Részletesebben

MKÖH SZMSZ INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 7. számú függeléke INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Általános rendelkezések II.

MKÖH SZMSZ INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 7. számú függeléke INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Általános rendelkezések II. INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1./ A Szabályzat alkalmazása 1. Az Informatikai Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja Az Informatikai szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény)

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal Vírusvédelmi szabályzat Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 189//2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli László polgármester.

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének Szám: 192/2014. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2014. január 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

2012. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2012. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 5055 Jászladány, Hősök tere 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. Hatályba

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Adatbiztonság. Adatbiztonság, adatvédelem. IT elemei és környezete - veszélyforrások

Adatbiztonság. Adatbiztonság, adatvédelem. IT elemei és környezete - veszélyforrások , adatvédelem Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. IT elemei és környezete - veszélyforrások Személyzet,

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Ikt.sz: 114-14/2012. Idősek Otthona Szombathely, Bogáti u. 72. ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Ikt.sz: 114-14/2012. Idősek Otthona Szombathely, Bogáti u. 72. ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Ikt.sz: 114-14/2012. Idősek Otthona Szombathely, Bogáti u. 72. ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 4/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Informatikai

Részletesebben

TISZAVÁRKONY INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

TISZAVÁRKONY INFORMATIKAI SZABÁLYZAT TISZAVÁRKONY Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI SZABÁLYZAT.. Hatvani Júlia jegyző 1 1. INFORMATIKAI SZABÁLYZAT 1.1 Célja Az informatikai szabályzat (továbbiakban ISZ) célja, hogy az informatika alkalmazása

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat Ezen Belső Adatvédelmi Szabályzat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, és Hőszolgáltató Kft.-re (Továbbiakban DVCSH Kft.) vonatkozik. Az adatkezelő ennek megfelelően a DVCSH Kft.

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA az ELEKTRONIKUS NAPLÓ használatáról... igazgató 1 1. Bevezető Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis-kezelő alkalmazás,

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1 A Marcali Városi Kulturális Központ tevékenysége során személyes, különleges, közérdekű és közérdekből

Részletesebben

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma Hatályos: 2016. április 1. A Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata A Jó Közérzet Központ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának. ADATVÉDELMI és ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. január 1-től

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának. ADATVÉDELMI és ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. január 1-től Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI és ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2009. január 1-től 1 Kerekegyháza Város Jegyzőjétől ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A személyes

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ADATVÉDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELMI SZABÁLYZAT

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ADATVÉDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELMI SZABÁLYZAT 4.sz. melléklet A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ADATVÉDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELMI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I.ADATVÉDELMI SZABÁLYOK A TANULÓK ÉS DOLGOZÓKOK SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatály:2013. április 01. 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló új 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közszolgálati

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

Vírusvédelmi szabályza. zabályzat

Vírusvédelmi szabályza. zabályzat Vírusvédelmi szabályza zabályzat 2015 S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta informatikai és telekommunikációs csoportvezető Fenyvesi György kancellár mb. műszaki

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata 2014.

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata 2014. Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata 2014. I. Bevezetés Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény

Részletesebben