ALAPSZABÁLY. Érvényes: október 16-tól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY Érvényes: október 16-tól

2 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:1-3:87 -ai, a számvitelről szóló évi C. törvény, a beszámoló készítésére és könyvvezetési kötelezettségre ezen túl a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályait valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján, valamint a Közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik A Szövetség célja: a hűtő- és klímatechnikával foglalkozó egyéni és társas vállalkozások, intézmények szakmai érdekeinek védelme, a szakmai tevékenység elméleti és gyakorlati színvonalának emelése ismeretterjesztés és oktatásszervezés útján, a szakma környezetvédelmi tevékenysége hatékonyságának növelése és a fogyasztók jogait fokozottan érvényesítő környezet kialakításának elősegítése A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat A Szövetség adatai: - neve: Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége - rövidített neve: HKVSZ - neve angolul: Hungarian Refrigeration and Air Conditioning Association - neve németül: Verband der Ungarischen Kälte- und Klima Unternehmen - székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u működési területe: Magyarország 1.6. A Szövetség tagjai: Magyarországon működő hűtés- és klímatechnikai, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási tevékenységet végző egyéni vállalkozók és társas vállalkozások, amelyek szakmailag és etikailag egyaránt alkalmasak a szakma képviseletére. Továbbá tagjai lehetnek további természetes és jogi személyek, akik a Szövetség céljait elfogadják A Szövetségnek a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a lajstromszámú ábrás védjegyként bejegyzett emblémája hatágú jégvirág-motívum, mellette vagy alatta a HKVSZ Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége felirat. Színe fekete-fehér, vagy Pantone Reflex Blue. A jégvirág motívum különleges: áganként két-két mellékága van, amelyek közül a baloldaliak a következő ág tetejéig elvékonyodóan el vannak húzva. Az embléma pozitív vagy negatív színezéssel egyaránt használható. 2. A Szövetség feladatai 2.1. A Szövetség érdekvédelmi, érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységének keretében elsősorban a következő feladatokat látja el: Képviseli és védi a tagok érdekeit a központi államhatalmi és helyi önkormányzati szervek, a kormány és kormányzati szervek előtt, és minden egyéb szervezettel fenntartott kapcsolatában. 2

3 Képviseli és védi a tagok érdekeit a szakma tevékenységét érintő jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat, képviseli véleményüket, összehangolja és egyezteti az esetleges ellentétes érdekeket Közvetlenül képviseli és védi a tagok állampolgári, tulajdonosi, munkavállalói és jövedelemszerzési érdekeit Az előző pontokban foglaltakat különösen annak érdekében gyakorolja, hogy tagjainak érdekeit és jogait érvényre juttató, esélyegyenlőséget biztosító szabályozás valósuljon meg. Céljainak elérése érdekében a Szövetség állandó kapcsolatot épít ki a szakterület irányító főhatóságaival és szakhatóságaival, a működési területet érintő hatáskörű különböző egészségügyi, munka- és környezetvédelmi, kereskedelmi, pénzügyi és egyéb államigazgatási intézményekkel, kamarákkal, valamint érdekképviseleti szervezetekkel. A kiépített kapcsolatokon keresztül egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását célozza meg A Szövetség alapfeladata a szakmai területen a feladatok sikeres ellátásához szükséges jogi és szakmai, a hűtés- és hűtőtechnikát, klíma- és hőszivattyú technikát, alternatív energiaforrásokat és szerviztechnológiát is érintő műszaki-gazdasági információk megszerzése és terjesztése. Ennek a célnak elérésére a Szövetség közvetíti, támogatja és szervezi ezeknek a tudnivalóknak az oktatását. Ennek érdekében a Szövetség: Állandó és alkalmi szakmai fórumokat hoz létre és biztosítja működésük feltételeit. A szakmai fórumok feladata a tagok felé történő és a tagok közötti információáramlás elősegítése. A Szövetség által működtetett szakmai fórumok: konferenciák, tanácskozások, konzultációk, bemutatók, szak- és üzletember-találkozók, állandó és alkalmi szakbizottságok, bel- és külföldi tanulmányutak, kiállítások, rendszeres és alkalmi kiadmányok, szakelőadások Szakosztályai és eseti bizottságai véleménye alapján állást foglal mindazon jogi, pénzügyi, környezetvédelmi és műszaki-gazdasági kérdésekben, amelyek állami, hatósági vagy testületi kezdeményezésűek és a szakterületet érintik. Ezt az állásfoglalást a Szövetség minden illetékes fórumon kifejti és annak érvényre juttatására törekszik Szaktanácsadó szolgálatot és információs adatbankot tart fenn a tagoknál felmerülő egyedi problémák megoldásának elősegítésére Szakmai tanácsadással és oktatási együttműködéssel támogatja az állami, önkormányzati és magánszakképzést, átképzést és továbbképzést Részt vesz a szakterülethez tartozó és környezetvédelmi szakirodalom (alkalmi kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek, röplapok), valamint a közvélemény formálását elősegítő tömegkommunikációs közlemények és ismertető műsorok kiadásában, illetve kezdeményezi és támogatja azok megjelentetését Kapcsolatot kezdeményez és tart fenn rokonterületek bel- és külföldi szakmai szövetségeivel, szervezi az együttműködést és elősegíti a tagok kapcsolatfelvételét Tagjai együttműködésének elmélyítésére javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet lát el, hozzájárul vitás helyzetek társadalmi úton, egyeztetéssel való tisztázásához és megoldásához A Szövetség tagjai részére tevékenységüket előmozdító szolgáltatásokat nyújt, amelyeket azok vagy az általuk fizetett tagdíj ellenében ingyenesen (alapszolgáltatások), vagy térítés fizetése ellenében (kiegészítő szolgáltatások) vehetnek igénybe Feladatai ellátása érdekében kiegészítő jelleggel, kizárólag cél szerinti tevékenysége elősegítésére gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részt vehet, alapítványt hozhat létre, illetve már működő alapítványokhoz csatlakozhat, oktatási intézményt hozhat 3

4 létre, már működő oktatási intézmény működtetésében részt vehet Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének fokozott igénybevétele, valamint a sajtónyilvánosság felhasználása útján törekszik a hűtő- és klímatechnikával foglalkozó vállalkozói réteg társadalmi elismertségének megteremtésére, illetve fokozására. 3. A tagsági viszony 3.1. A tag jogállása lehet: rendes tag pártoló tag tiszteletbeli tag Rendes tag lehet: Hűtő- és klímatechnikai tevékenységet Magyarországon jogszerűen az esetlegesen szükséges engedélyek birtokában végző természetes személy, gazdasági társaság, A mindenkori jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező szakmai képzést végző oktatási intézmény és gazdasági társaság, A Szövetség tagvállalatainak tevékenységével összefüggő szakértői névjegyzékben szereplő, tervező és szakértő, ha: - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, és egyéb szabályzataiban foglaltakat, - támogatja a Szövetség céljait, - és befizeti a tagdíjat Pártoló tag lehet: Minden természetes személy, és gazdasági társaság aki - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, és egyéb szabályzataiban foglaltakat - támogatja a Szövetség céljait, - és befizeti a támogatás összegét Tiszteletbeli tag lehet: akit a HKVSZ Elnöksége tiszteletbeli tagnak megválaszt, és aki a tagságot elfogadja A tagsági jogviszony a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Ennek feltétele: A tagnak jelentkező természetes személy, vagy gazdasági társaság írásban jelentse ki belépési szándékát, nyilatkozzék arról, hogy az Alapszabályt ismeri, magára nézve kötelezőnek elismeri, és vállalja a megállapított tagdíj időben történő befizetését. A rendes tag természetes személynek, gazdasági társaságnak jelentkezéséhez mellékelni kell: a pontban foglaltak igazolását, két HKVSZ tag ajánlását. A jelentkezés elfogadásáról az Elnökség hoz határozatot. Elutasítás esetén az elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül felülvizsgálatot lehet kérni a határozat ellen a következő Közgyűléstől A jogi személy tagok jogaikat törvényes képviselőjük, vagy ezek meghatalmazottja útján, ill. a természetes személyek személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A tagsági jogok forgalomképtelenek, nem örökölhetők A tag jogai: A rendes tag jogai: részvétel a Szövetség Közgyűlésén, szavazati jog a Közgyűlésen, jogosultság bármelyik szövetségi tisztségre történő megválasztásra, a Közgyűlés, vagy a Szövetség bármely más szervének jogszabálysértő vagy 4

5 alapszabályba ütköző határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti, levélpapírján, névjegyén, gépkocsiján feltüntetheti, hogy a HKVSZ tagja és díjmentesen használhatja a Szövetség logóját, részvétel a Szövetség bármely nyilvános rendezvényén, a Szövetség által szervezett konferencián, tanulmányúton, oktatáson, stb., a Szövetség alapszolgáltatásainak ingyenes igénybevétele, a Szövetség kiegészítő szolgáltatásainak igénybevétele térítés mellett, a Szövetségben bármilyen választott vagy kinevezéshez kötött tisztséget csak szövetségi tag vagy annak alkalmazottja tölthet be, legfeljebb a tagsági viszony fennállásáig A pártoló tag jogai: a rendes tagra vonatkozó valamennyi jog megilleti a szavazati és a választhatósági jog kivételével, ezen kívül nem jogosult a Közgyűlés, illetve a Szövetség egyéb szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni A tiszteletbeli tag jogai: a pártoló taggal azonos jogok illetik meg, ezen kívül ingyenesen vehet részt minden rendezvényen, ingyenesen veheti igénybe a szolgáltatásokat A tag kötelességei: az alapszabály rendelkezéseinek betartása és a Szövetség határozatainak maradéktalan végrehajtása, a Szövetség egyéb szabályzataiban foglaltak betartása, a Szövetség tagjához méltó magatartás tanúsítása, a Szövetség támogatása a céljainak elérése és vállalt feladatainak eredményes végrehajtása érdekében, a megállapított tagdíj határidőben történő megfizetése, a Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és tevékenységét A tagság megszűnése: megszűnik a tagság a természetes személy tag halálával, a szakmai tevékenység megszűnésével, jogi személy tag bármilyen okból történő megszűnésével; a szövetség megszűnésével; kilépéssel; (A tag a tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A kilépésre vonatkozó elhatározást a tag írásban köteles az elnökségnek bejelenteni, és az elnökség törli a tagot a tagnyilvántartásból.) kizárással; Az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki tagdíját az esedékességet követő 60 nap elteltével a részére küldött írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. Kizárható az a tag, aki (amely) megsérti a Szövetség alapszabályát, ill. veszélyezteti a Szövetség eredményes működését, vagy céljainak megvalósítását, és ezt a tevékenységet felszólítás ellenére sem szünteti meg. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség határozatának napjával szűnik meg. Az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. 5

6 A fellebbezésről a következő Közgyűlés a fellebbező meghallgatása után vita nélkül dönt. Az a jogi személy, amelyet a Szövetség Elnöksége kizárással fosztott meg tagságától, a kizárás évétől számított 3 évig rendes tagként nem csatlakozhat újra a Szövetséghez. a Szövetség általi felmondással; Amennyiben a tag nem felel meg a , és pontokban foglalt feltételeknek a Szövetség Elnöksége a tagsági jogviszonyt a felmondás közlését követő 30. napra írásban felmondhatja. 4. Szövetség bevételei és kiadásai - Tagdíj A pártoló és a tiszteletbeli tagok kivételével minden tagnak tagdíjat kell fizetnie. A tagdíj naptári évre vonatkozik. A mindenkori tagdíj meghatározása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A rendes tag részére, gazdasági helyzetére tekintettel, egyedi elbírálás alapján, eseti kedvezmény biztosítása, valamint eseti tagdíjának meghatározása a Szövetség Elnökségének hatáskörébe tartozik. - Támogatás Támogatást a Szövetség részére bárki, így a pártoló tagok is adhatnak, melynek mértékét önállóan döntik el, és írásban hozzák a Szövetség tudomására. A pártoló tagok vállalják, hogy a Szövetség által kiküldött emlékeztető alapján a pártoló tag által kitöltött belépési szándéknyilatkozatban foglaltak szerint évente támogatják a Szövetség munkáját. - A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel - Költségvetési támogatás - Egyéb bevételek Kiadások: - Az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek. - A gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek. - A Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei, valamint az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása. - Egyéb költségek. 5. A Szövetség szervezete 5.1. A Szövetség testületei: - Közgyűlés - Elnökség - Felügyelő Bizottság és egyéb testületei: - az egyes régiókban működő, a tagok által létrehozható regionális szervezet(ek) - Szakosztályok - Kompetencia Bizottság(ok) - Elnökség által létrehozott eseti bizottság(ok) 5.2. Közgyűlés A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Szövetség a közgyűléseit a székhelyén vagy a közgyűlési meghívóban megjelölt, 6

7 megfelelő befogadó képességű helyen tartja Közgyűlés összehívása: A tagságot évente legalább egy alkalommal a Szövetség Elnöke hívja össze rendes Közgyűlésre. Az Elnök sürgős testületi döntést igénylő kérdésben rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 25%-a az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezik, a Felügyelő Bizottság azt indítványozza, vagy a bíróság az összehívást elrendeli A meghívókat a Közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal, a napirend megjelölésével kell a tagoknak megküldeni, illetve egyidejűleg a Szövetség honlapján is közzétenni Bármely tag javasolhatja napirendi pontok megtárgyalását, azonban ezt olyan időben kell megtennie, hogy a javasolt napirendi pont már a tagok részére megküldendő és a Szövetség honlapján közzétett meghívóban szerepelhessen. Ennek érdekében az Elnökség a közgyűlés időpontját - a javaslattételi lehetőségre történő figyelem felhívással - legalább 30 nappal korábban a Szövetség honlapján közzéteszi. A közgyűlés csak a meghívóban közölt napirendi pontok tekintetében hozhat érvényes határozatot, ezért a meghívóban közölt napirend amely tartalmazza a tagok által tett napirendi javaslatokat is - a közgyűlésen nem egészíthető ki A Közgyűlés ülése nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagok személyesen vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt. A jogi személy tagot egy személy képviselheti. (Amennyiben ez a személy nem a társaság törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazással kell igazolnia.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagoknak több mint a fele megjelent. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van Határozatképtelenség esetén a meghirdetett időpontot követő egy óra eltelte után és legfeljebb 15 napon belül azonos napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját és azt, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendek tárgyában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, a meghívón fel kell tüntetni A Közgyűlést a Szövetség Elnöke nyitja meg, és a Közgyűlés által megválasztott levezető elnök vezeti. A levezető elnök személyére, a Szövetség Elnöke tesz javaslatot és a Közgyűlés szótöbbséggel választja meg A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni az Alapszabály pontjában foglaltak alapján, amelyet a levezető elnök, két felkért és megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír alá A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű többségével (50% + 1 fő) hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. A tisztségviselők megválasztása szavazólapon, írásban történik. A jelenlévők 2/3-os többségi indítványa alapján azonban személyi kérdésekben is elrendelhető nyílt szavazás. 7

8 A szavazás lebonyolítása minden esetben a Szövetség Választási Szabályzata szerint történik. A Közgyűlésen, tagsági javaslatra a levezető elnök a pont szerinti napirendi kérdések bármelyikében titkos, vagy névszerinti szavazást köteles elrendelni, ha azt a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megszavazza A Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást - mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot - lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a Szövetség Főtitkára látja el. A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a beszámolóba a Szövetség székhelyén a Szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet. Szövetség Elnöke - a tag ilyen irányú kérelme esetén - köteles a Szövetségre vonatkozóan felvilágosítást adni, és a Szövetség irataiba és nyilvántartásaiba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnök a kérelmező tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) a Szövetség képviselője részére kell írásban eljuttatni. A Szövetség Elnöke megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Szövetség üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő ezen jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére sem tesz titoktartási nyilatkozatot A tagok, az Elnökség tagjai, az Elnök, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés vagy az Elnökség által meghozott határozat hatályon kívül helyezését, amennyiben az jogszabálysértő, vagy az Alapszabály rendelkezésébe ütközik. A keresetet attól az időponttól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy arról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidőn túl ilyen per nem indítható. Nem jogosult ilyen per megindítására az aki a határozat meghozatalához szavazatával maga is hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály elfogadása és módosítása (ehhez a jelenlévők ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges); a Szövetség céljának módosítása (a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása; a Szövetség Elnökének megválasztása, díjazásának megállapítása az Elnökség tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása a Szövetség Elnökének, valamint a választott tisztségviselők visszahívása; az Elnökség beszámolójának, az éves tervnek és a költségvetésnek a jóváhagyása, elfogadása, vagy felülvizsgálata; 8

9 az Elnökség javaslata alapján az éves és hosszabb távú munkaprogram elfogadása; a tagdíjak összegének, a fizetés rendjének, alap- és kiegészítő szolgáltatásoknak évenkénti meghatározása; a Szövetség egyesülésének és szétválásnak, megszűnésének elhatározása az Alapszabály 9.1. pontja értelmében; (szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-ed szótöbbséggel hozott határozata szükséges) tagfelvételi kérelem elutasítása vagy kizárás elleni felülvizsgálati kérelem elbírálása, tag panaszának elbírálása; az Elnök felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ha munkaviszonyban áll a Szövetséggel; olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyet a Szövetség saját tagjaival, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt. A közgyűlés felhatalmazhatja az Elnökséget, hogy a Szövetség tagjával a Szövetség működésének körében szükségessé váló megbízási vagy vállalkozási szerződést kössön. Ezen szerződéseket a következő közgyűlésen az Elnökség a Közgyűlésnek bemutatja. a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; Választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, végelszámoló kijelölése; befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály egyébként a Közgyűlés hatáskörébe utal Az Elnökség Az Elnökség a közgyűlések közötti időben a Szövetség irányító testülete. Az Elnökség a Szövetség Elnökéből (Tiszteletbeli Elnökéből) és a Közgyűlés által választott tagokból, és a regionális elnökökből áll. Az Elnökség tagjainak száma megegyezik a szakosztályok mindenkori számával, és kiegészül a mindenkori regionális elnökök számával és az Elnökkel. Az elnökség tagjainak száma így 9 fő. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással 4 (négy) évre választja meg a Választási Szabályzat szerinti módon akképpen, hogy a jelöltek közül a szakosztályok képviselőit csoportonként kell feltüntetni a szavazólapon és a szavazáskor szakosztályonként legtöbb szavazatot kapott egy-egy jelölt lesz a szakosztály vezetője és egyben az Elnökség tagja is. A szakosztályvezető választáson a második legtöbb szavazatot kapott szakosztályvezetőjelölt póttag lesz az elnökségben Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 9

10 tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az elnökség tagjai ügyvezetői tevékenységük során a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben Az Elnökségi tagság megszűnik: - megbízás időtartamának lejártával; - az elnökségi tag halálával; - az elnökségi tagot delegáló jogi személy tag vagy a természetes személy tag bármilyen okból történő tagsági jogviszonyának megszűnésével; - lemondással; - szövetség megszűnésével; - tárgyévi elnökségi ülések felén való meg nem jelenés esetén; - visszahívással; - az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával; - az elnökségi taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével. A Közgyűlés visszahívhatja azt az elnökségi tagot, aki méltatlanná válik a tisztségre, mert magatartása ellentétes a Szövetség alapszabályával, a Szövetségben való maradása tevékenysége, (mulasztása) vagy egyéb magatartása miatt nagymértékben veszélyeztetné a Szövetség működését, céljának elérését és tisztségéből eredő feladatait nem látta el. Az elnökségi tagi tisztség bármely jogcímen való megszűnés esetén a kiesett elnökségi tag helyébe a póttag lép, elnökségi tagot megillető hatáskörrel. Amennyiben a szakosztálynak nincs póttagja, úgy a szakosztály-vezetői tisztség a következő választásokig betöltetlenül marad, majd a szakosztályt az elnökség által felkért tag képviseli az elnökségi üléseken tanácskozási joggal Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer tart ülést, amelyet a Szövetség Elnöke hív össze és vezet. Az Elnökség ülése nem nyilvános. A meghívókat az Elnökség ülésnapja előtt legalább 15 nappal, a napirend megjelölésével kell az Elnökség tagjainak megküldeni. A meghívók kiküldése szabályszerűen történhet az elnökségi tag hivatalosan közölt a főtitkárnak bejelentett - címére is, amennyiben a tag a kézbesítést elektronikus úton visszaigazolja Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni az Alapszabály pontjában foglaltak alapján, amelyet az Elnök és két felkért hitelesítő elnökségi tag ír alá Az Elnökség határozatait az elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek minősül. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság Elnökét tanácskozási joggal, valamint a Regionális Szervezet(ek) Elnöke(i)t szavazati joggal meg kell hívni, és jelen lehet mindenki, akit a Szövetség Elnöke meghív, vagy az Elnökség felkér Az Elnökség hatásköre: a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 10

11 meghozatala; a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; a tagság nyilvántartása; a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és dönt a tagfelvételi kérelmekről és tag kizárásáról, az elnökségi tagok javaslatot tesznek/tehetnek az elnökségi ülés napirendi pontjaira, amely javaslat felvételre kerül a tervezett napirendi pontok közé, Továbbá: meghatározza a saját működési rendjét és ügyrendjét, végrehajtja a Közgyűlés határozatait, ill. ellenőrzi a végrehajtást, végrehajtja mindazt a feladatot, amit a Közgyűlés számára meghatároz, dönt a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó fontosabb szakmai, gazdálkodási és szervezeti kérdésekben, tisztújító közgyűlést megelőzően megválasztja a Jelölő Bizottság tagjait, véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti Szövetség Választási Szabályzatát, dönt az SzMSz azon mellékleteinek tartalmi aktualizálásáról, ahol ezt a Szövetség mindennapi életében beállt változások megkívánják, véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetést és a beszámolót a Szövetség előző évi működéséről, véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, létrehozza a szakosztályokat és meghatározza működésük kereteit, megválasztja a Hűtő, Légkondicionáló és Hőszivattyú Kompetencia Bizottság, valamint a Mobil Hűtő és Légkondicionáló Kompetencia Bizottság tagjait, dönt a Kompetencia Bizottságok javaslata, határozata ellen tett észrevételek, óvások ügyében, a Szövetség feladatainak elősegítése érdekében eseti bizottságokat hozhat létre, meghatározza ezek feladatait és működési kereteit. Amennyiben a bizottságot döntési joggal is felruházza, az ezek elleni panaszokat az Elnökség bírálja el. az Alapszabály 4. pontjában foglaltak alapján dönt a (hozzá kérelemmel forduló) tag tagdíjának eseti kedvezményéről, dönt a Szövetség által, vagy részvételével létrehozandó, vagy létrehozott gazdasági társaságokat, alapítványokat érintő kérdésekben, az ezen szervezetek legfőbb szervei ülésén történő szavazati jog gyakorlására az elnöknek szóló felhatalmazást megadja, irányítja és felügyeli a Szövetség gazdálkodását, befektetési tevékenység végzése esetén a befektetési szabályzat tervezetének elfogadása, közgyűlés elé terjesztése a főtitkári poszt esetében meghatározza az alkalmazási, képesítési feltételeket, az Elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti a Szövetség Főtitkárát, megállapítja a Főtitkár az Iroda feladatait, felügyeli tevékenységüket, 11

12 véleményezi a természetes és jogi személyek szakmai minősítési rendszerét, szakmai díjakat alapíthat és adományozhat, dönthet ösztöndíjak és támogatások odaítéléséről, dönthet pályázat létrehozásáról kialakítja álláspontját a Szövetség tagjait érintő, és egyeztetésre megküldött vagy egyébként véleményezhető jogszabály-tervezetekről és a jogszabályt előkészítő állami szervekkel való egyeztetés lefolytatásával megbízza az Elnököt vagy a Főtitkárt, regionális szervezet alakulása esetén gyakorolja az egyeztetési és ellenőrzési jogot, tudomásul veszi a megalakulást, Közgyűlés elé terjeszti tudomásulvétel érdekében, regionális szervezet saját Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése és jóváhagyása jóváhagyja a Szövetség szervezeti felépítésének sematikus ábráját, dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, jogszabály, vagy a Közgyűlés más szerv hatáskörébe nem utal A Szövetség Elnöke A Közgyűlés által megválasztott Elnök teljes joggal és valamennyi ügyre kiterjedően önállóan képviseli a Szövetséget. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Elnök hatásköre: a Szövetség képviseletében az Elnökség felhatalmazása alapján meghatározza és megköti a Szövetség és az igazgatási jogkörben eljáró szerv között, feladatátadási, együttműködési, finanszírozási, támogatási, illetve egyéb tárgyú ún. közigazgatási szerződéseket, gyakorolja a Szövetség szavazati jogát a Szövetség által vagy részvételével alapított jogi személyek legfőbb szervei ülésein, összehívja a Közgyűlést, Közgyűlésen javaslatot tesz a levezető elnök személyére, az Elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, összehívja az elnökségi üléseket, javaslatot tesz a napirendre, irányítja az Elnökség munkáját, vezeti üléseit, biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, javaslatot tesz a Szövetség Főtitkárának személyére gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség Főtitkára felett, az Elnökség hatáskörébe tartozó kinevezés és felmentés kivételével, biztosítja a Szövetség törvényes működését, ellenőrzi a regionális szervezet(ek) személyi és működési tevékenységét, koordinálja a regionális szervezet(ek) együttműködését, ellátja mindazon feladatokat, amellyel a Közgyűlés vagy az Elnökség megbízza Megválasztása és visszahívása: a Szövetség Elnökét a Közgyűlés választja, és jogosult a visszahívására a Közgyűlés bármely természetes személy tagot, vagy jogi személy tag által a tulajdonosok vagy alkalmazottak közül kijelölt személyt elnökké választhatja, a Szövetség Elnökének megbízatása 4 (négy) évre szól. 12

13 Az elnöki megbízatás megszűnik: az Elnök halálával (halála esetén 30 napon belül új elnököt kell választani), lemondással, (a lemondást a Közgyűlés jogosult elfogadni, és azonnal új elnököt kell választani), visszahívással (a Közgyűlés visszahívhatja az elnököt, ha tevékenysége a Szövetség céljának elérését veszélyezteti, és a visszahívást a nyilvántartott tagok legalább 1/3 része írásban kéri; visszahívás esetén azonnal új elnököt kell választani), a Szövetség megszűnésével Az Elnökhelyettes Az az Elnökségi tag, aki a tisztújító Közgyűléstől az elnökségi tagok közül a legtöbb szavazatot kapta. A Szövetség Elnökének helyettesítését a 7.2. pontban foglaltak alapján látja el Tiszteletbeli Elnök A közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat. A tisztség protokolláris jellegű. A tiszteletbeli elnök külön felkérésre képviseli a Szövetséget különféle rendezvényeken, konferenciákon A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, feladata az Elnök és az Elnökség működésének ellenőrzése a Szövetség érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja négy (4) évre szavazólapon, írásban, a Szövetség Választási Szabályzata szerinti módon. A Felügyelő Bizottságnak tagjává a Szövetség rendes tagjai választhatók. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség Elnökségének tagja vagy Elnöke. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat elfogadó nyilatkozattal vállalják, amelyben nyilatkoznak az összeférhetetlenségi okokra kiterjedően is. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség szerveitől, illetve munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság Elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz vehet. A Felügyelő Bizottság jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést 13

14 tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésének rendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze az ülés napja előtt legalább 15 nappal kézbesített, a napirend megjelölését tartalmazó meghívóval, amelyet postán vagy a Felügyelő Bizottság tagja által az elnök részére megadott hivatalos címére küld meg a tagok részére. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha az elnök és legalább egy tagja azon részt vesz. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül. A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya (lehetőség szerint személye is) megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. A felügyelő bizottsági tagsági tisztség megszűnésére az Elnökségi tisztség megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetség Elnökéhez intézi. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben A Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét a Szövetség Közgyűlése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével végzi Regionális Szervezetek A regionális szervezetet az adott régióban (megyében vagy megyékben) működő szövetségi tagok hozhatják létre alakuló ülésen. A Szövetségnek maximum négy Regionális Szervezete lehet. Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a Szövetség régióbeli tagjainak több mint 1/3-a részt vesz. Az alakuló ülésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel választják meg a Regionális Szervezet Elnökét és elnökségi tagjait. Regionális szervezet elnöke, tagja nem lehet regionális körből választott szakosztályvezető. Amennyiben szakosztályvezetőként megválasztásra kerül bármely regionális szervezet elnöke vagy tagja, a tisztségviselő köteles megszűntetni haladéktalanul az összeférhetetlenségi okot. A regionális szervezet nem külön jogi személy Amennyiben a régióbeli tagok kezdeményezésére regionális szervezet megalakulására kerül sor, abban az esetben a Szövetség Elnöksége gyakorolja az egyeztetési és ellenőrzési jogot, tudomásul veszi a megalakulást, és a legközelebbi Közgyűlésen előterjeszti azt, tudomásulvétel érdekében A regionális szervezet meghatározza a szervezetnek a régió megnevezését tartalmazó, a Szövetséggel egyebekben megegyező nevét, valamint székhelyét. A szervezet ügyintéző szerve a Regionális Elnökség, amely a regionális szervezet tagjai által választott három tagból áll, képviseletét a Regionális Elnök látja el. 14

15 A Regionális Szervezet Elnöke tagja a Szövetség Elnökségének, annak ülésein szavazati joggal vesz részt. A Regionális Szervezet Elnökének távollétében, akadályoztatása esetén és vagy tisztségének bármely okból való megszűnése esetén az alelnök látja el a helyettesítéssel, képviselettel járó feladatokat, teljes jogkörrel A regionális szervezet önálló költségvetéssel rendelkezhet. A Szövetség regionális alszámlája felett a Szövetség Elnöke, a Regionális Elnök és a regionális elnökség 1 tagja együttesen rendelkezhet A regionális szervezetek is a Szövetség Alapszabálya, valamint Szervezeti Működési Szabályzata szerint működnek. A regionális szervezet megalkothatja a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely nem lehet ellentétes a Szövetség alapszabályával, és amelyet a Szövetség Elnöksége véleményez, és hagy jóvá A regionális szervezetek feladatait a Szövetség Közgyűlése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A regionális szervezet szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart, amelyről jegyzőkönyvet készít, és megküldi a Szövetség Elnökének és Főtitkárának Szakosztályok A Szövetségben a szakmai munkát szakosztályok végzik. A szakosztályok számát, elnevezését és szakterületét az Elnökség határozza meg. A Szövetség tagjai szabadon csatlakozhatnak bármely szakosztály munkájához A szakosztály vezetője egyben az Elnökség tagja, aki a szakosztály munkáját irányítja A szakosztály(ok) feladatkörét a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza Kompetencia Bizottság(ok) A hűtő-, klíma és hőszivattyú szektorban tevékenykedő, képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakemberek képesítése megszerzésének feltételeit, a feltételek teljesülését vizsgáló és értékelő szakértők szakterületenkénti képviselőiből álló bizottság, melyek feladatai a képesítés rendjének véleményezése, egyéni kérelmek elbírálása, javaslattétel a képesítés szintjére, valamint a képesítésekhez kapcsolódó panaszkezelés A kompetencia bizottság(ok) tagjairól, tevékenységi területeiről, feladat- és hatásköréről a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik 5.9. Eseti bizottság(ok) Eseti bizottság valamilyen célfeladat ellátására kerülhet létrehozásra, az Elnökség határozata alapján. Az eseti bizottság(ok)ról részleteiben a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik Főtitkár A Főtitkár a Szövetség alkalmazottja A Főtitkár feladatait a Szövetség Közgyűlése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A Szövetségi Iroda A Szövetség adminisztratív feladatainak ellátására Irodát tart fenn. Az Iroda a Szövetség folyamatos működését szolgáló ügyintéző és végrehajtó hivatali 15

16 szervezet, vezetője a Szövetség Főtitkára A Szövetségi Iroda tevékenységét, feladatait a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 6. A Szövetség gazdálkodása 6.1. A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely nem lehet a Szövetség fő tevékenysége, és nem veszélyeztetheti az alapcél szerinti tevékenységet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a szövetségi célokban megfogalmazott tevékenységre használja fel. Amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet kíván végezni, úgy megkezdése előtt köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. A befektetési szabályzat elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt vagy vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását Működésének anyagi alapját a tagdíjakból, támogatásokból, a végzett gazdálkodásivállalkozási tevékenység ellenértékéből és a nyújtott szolgáltatások díjaiból biztosítja Az elnökség jogosult a pont szerinti célra - gazdálkodó szervezet létrehozására, vagy már működő szervezetben való részesedés megszerzésének elhatározására. Az ilyen módon elért bevételek a Szövetség vagyonát képezik és kizárólag az alapcél szerinti működésre fordíthatóak A Szövetség tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 7. A Szövetség képviselete 7.1. A Szövetséget az Elnök képviseli önállóan. Ezt a jogát írásos eseti meghatalmazással másra is kiterjesztheti. A képviselet egyéb módjait a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza Az Elnökhelyettes az Elnök helyettesítését csak az Elnök betegsége, külföldi kiküldetése, vagy tartós akadályoztatása esetén láthatja el - rendkívüli körülményeket ide nem értve - írásos megbízással A Szövetség bankszámlája felett a Számviteli Politikában meghatározott módon két feljogosított személy közösen jogosult rendelkezni a banki aláírási mintának megfelelő módon. 8. A Szövetség kapcsolata más szervekkel A Szövetségnek más egyesülettel és gazdálkodó szervezettel, egyéb intézménnyel, valamint nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének rendjét jelen Alapszabály szellemében, külön megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásokat az Elnök vagy meghatalmazottja köti a Szövetség nevében, amelyről a következő Közgyűlést tájékoztatja. A jogalkotó és szabályozó állami hatóságokkal a tagokat érintő és a Szövetség feladatkörébe tartozó egyeztetésekre és javaslattételre valamint állásfoglalás és véleménykérésre irányuló feladatokat az adott ügy jellegétől függően az Elnökség vagy a Főtitkár látja el. 9. A Szövetség megszűnése 9.1. A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 16

17 A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha a) a Szövetség céljának megvalósítása bármely okból lehetetlenné válik, b) a Szövetség tagjainak a száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt, c) a tagok kimondják megszűnését, d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli 9.2. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél magvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 10. Záró rendelkezések A Szövetséget a Fővárosi Bíróság 7. Pk /93/3.sz. végzésével 5501 sorszám alatt jegyezte be a nyilvántartásába Az alapszabálynak a október 16. napján tartott rendkívüli Közgyűlés elé terjesztett módosító javaslatait a rendkívüli Közgyűlés a 20/ számú határozatával elfogadta. A Szövetségi Iroda jogosult az Alapszabályt az elfogadott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben közzétenni a Szövetség honlapján, a Bírósági nyilvántartásba történő bejegyzést követő 15 napon belül. Kelt: Budapesten, október 16-án. A létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat és módosításai hatályos tartalmának. Marton Károly elnök 17

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év Időpont: 2014. május 22. (Budapest, Hungexpo 25. pavilon) 1/2014.05.22. sz. közgyűlési határozat: Soós Árpád elnök megállapította, hogy a 2014. május 22-i, 10.30

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben