A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:"

Átírás

1 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Község Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre(intézményekre) terjed ki 2 A költségvetés bevételei és kiadásai () A képviselő-testület az önkormányzat 206 évi költségvetését: állapítja meg ,-E Ft Költségvetési bevétellel ,-E Ft Költségvetési kiadással 0,-E Ft Költségvetési egyenleggel 0,-E Ft -ebből működési 0,-E Ft felhalmozási (2) Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület (3) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2, 3, mellékletek szerint állapítja meg (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások ai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 22 melléklet részletezi (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el 3 A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 206 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

2 () Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4 melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6 melléklet szerint határozza meg (3) A 2 () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9 9n, mellékletek szerint határozza meg 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások ának 2 %-át Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások ának növelésére fordítható forrás szolgálhat (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási ának 0%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja 5 Az ok módosítása Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt 6 A gazdálkodás szabályai 2

3 () A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni 7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O u 2 4/2) belső ellenőr útján gondoskodik A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni 8 Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Rendelkezéseit 206 január napjától kell alkalmazni Jámbor Flórián sk polgármester dr Hegyközi Béla sk címzetes főjegyző A kiadmány hiteléül: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Kelt: Bükkszentkereszt, 209 március 22 3

4 melléklet a 3/207 (II23)önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (4++43) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés

5 5 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6+ +65) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7)

6 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekel támogatása Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési támog Önk Tulajd Társulás Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 27 belülre 28 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás 23 kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

7 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-)

8 2 melléklet a 3/207 (II23) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (4++43) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65)

9 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7)

10 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Újszülött gyermekek támogatás Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 -Működési célú tám Önk Többségü tulajd Vállalkoz Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2 Beruházások 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás

11 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-)

12 3 melléklet a 3/207 (II23) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Helyi adók (4++43) 4 - Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 42 Gépjárműadó 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek

13 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7)

14 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Árkiegészítések, ártámogatások 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás

15 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-)

16 2 melléklet Sorszám Bevételek Megnevezés I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 206 évi eredeti 206 évi módosított 6 Kiadások Megnevezés 206 évi eredeti Ezer forintban! 206 évi módosított A B C D E F G Önkormányzatok működési Személyi támogatásai juttatások Munkaadókat Működési célú támogatások terhelő járulékok és államháztartáson belülről szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett 6 pénzeszközök Tartalékok 6-ból EU-s támogatás 7 (közvetlen) Költségvetési bevételek összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5+ +8 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +2) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Költségvetési kiadások összesen (++2) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Államháztatáson belüli megelőlegezések

17 visszafizetése Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+24) Költségvetési hiány: - Tárgyévi hiány: - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4++23) KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

18 22 melléklet Sorszám Bevételek Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 206 évi eredeti 206 évi módosított 8 Kiadások Megnevezés 206 évi eredeti Ezer forintban! 206 évi módosított A B C D E F G Felhalmozási célú támogatások Beruházások államháztartáson belülről 2 -ből EU-s támogatás -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (+3+5++) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 826 Betét elhelyezése 826 Pénzügyi lízing kiadásai

19 felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (3+9) BEVÉTEL ÖSSZESEN (2+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: - - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (3++24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

20 6 melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! 206 évi módosított #HIV! A B C D E F=(B-D-E) Kocsibeálló Úrnafal Csana épület megvásárlása Rába teherautó Gépek beszerzése ÖSSZESEN:

21 7 melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! 206 évi módosított #HIV! A B C D E F Ifjúsági tábor Táncsics utcai éplet Egyéb épületek ÖSSZESEN:

22 9 melléklet 22 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 0 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (4+ +43) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

23 50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6+ +65) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 6 bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7)

24 Kiadások Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekek támogatása Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési t ámogatás önkorm Többcélú tulajdonú vállalk Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 9 az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 24

25 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Intézmények támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 65 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) Éves tervezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 25

26 9 melléklet 26 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (4+ +43) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

27 50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6+ +65) 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 6 bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7)

28 Kiadások Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekek támogatása Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési támogatás önk Többségi tulajdonő vállalakozásnak Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 9 az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 28

29 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Intézmények támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 65 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) Éves tervezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 45 29

30 92 melléklet 30 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Helyi adók (4+ +43) 4 - Vagyoni típusú adók 42 - Termékek és szolgáltatások adói 43 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 42 Gépjárműadó 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek (5+ + 5) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50 Biztosító által fizetett kártérítés

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat évi költségvetéséről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat évi költségvetéséről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.9) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.9) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III9) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Z Á H O N Y V Á R O S. Önkormányzati Képviselő-testületének. 3/2016. (II. 24.) számú. Önkormányzati rendelete

Z Á H O N Y V Á R O S. Önkormányzati Képviselő-testületének. 3/2016. (II. 24.) számú. Önkormányzati rendelete Z Á H O N Y V Á R O S Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016. (II. 24.) számú Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ 1 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évi pénzmaradvány

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. évi pénzmaradvány

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről, (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. évi pénzmaradvány

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban Pácin Község Önkormányzata 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1 melléklet az 1/2015 (II 26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 411 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 215. szeptember 28. napján 8 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben