MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 11/2011. (III. 30.) BM rendelet 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 20/2011. (III. 30.) AB határozat 21/2011. (III. 30.) AB határozat 22/2011. (III. 30.) AB határozat 23/2011. (III. 30.) AB határozat A környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról 5695 Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról 5698 A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 5719 A Kecskemét közigazgatási területén meg valósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 5720 A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegérõl, fajtáiról, mértékérõl, kifizetésének rendjérõl és módjáról 5722 Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról 5729 A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól 5734 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról 5764 A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól 5815 Az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl 5829 Az Alkotmánybíróság határozata 5834 Az Alkotmánybíróság határozata 5836 Az Alkotmánybíróság határozata 5841 Az Alkotmánybíróság határozata 5845

2 5694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Tartalomjegyzék 24/2011. (III. 30.) AB határozat 25/2011. (III. 30.) AB határozat 26/2011. (III. 30.) AB határozat 27/2011. (III. 30.) AB határozat 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat 1079/2011. (III. 30.) Korm. határozat 1080/2011. (III. 30.) Korm. határozat Az Alkotmánybíróság határozata 5847 Az Alkotmánybíróság határozata 5849 Az Alkotmánybíróság határozata 5851 Az Alkotmánybíróság határozata 5853 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ magyar katonai szerepvállalással összefüggõ egyes kormányhatározatok módosításáról 5856 A XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezeten belüli elõirányzatátcsoportosításról 5857 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból évben felhasználható források megosztásáról 5858

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5695 III. Kormányrendeletek A Kormány 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelete a környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 404. (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az alábbi szervezetek közúti jármûvásárlási szerzõdéseire terjed ki: a) ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat; b) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény és a vele együttesen alkalmazandó, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közszolgáltatási szerzõdés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítõ olyan belföldi menetrend szerinti személyszállítást végzõ szolgáltatók, amelyek beszerzései elérik vagy meghaladják az éves költségvetési törvény által meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: autóbuszos közszolgáltató). (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az elsõsorban építési területeken vagy bányákban, kikötõi vagy repülõtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített speciális jármûvekre, valamint b) olyan jármûvekre, amelyeket a Magyar Honvédség, a polgári védelem, a katasztrófavédelem vagy a rendvédelmi szervek használatára terveztek és építettek. 2. Értelmezõ rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) ajánlatkérõ szervek: a Kbt. 22. (1) és (2) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk, b) ajánlatkérõk: a Kbt és ában meghatározott ajánlatkérõk, c) közúti jármû: az 1. melléklet 3. táblázatában felsorolt, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M és N jármûkategóriákba tartozó jármûvek. 3. Környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek vásárlása 3. (1) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti jármû beszerzésekor figyelembe venni a (2) bekezdésben foglalt, a jármû üzemeltetésével járó, annak teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat, a (4) bekezdésben foglalt lehetõségek közül legalább egyet alkalmazva. (2) Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) energiafelhasználás, b) szén-dioxid kibocsátás és c) nitrogén-oxidok (NO x), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM). (3) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató közúti jármû beszerzésekor az (1) és (2) bekezdésben foglaltak mellett elõnyben részesíthet további, a jármûvek kedvezõbb energetikai és környezeti hatásait eredményezõ mûszaki fejlesztéseket tartalmazó korszerû technológiát, valamint az alternatív tüzelõanyagok használatát.

4 5696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetõségek egyikével kell teljesíteni: a) a közúti jármûvek beszerzési dokumentációjában az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi jellemzõkre vonatkozó mûszaki követelmények meghatározása a figyelembe vett hatások, valamint további környezeti hatások vonatkozásában, mûszaki alkalmassági kritériumként, vagy b) az energetikai és környezeti hatások figyelembevétele a beszerzésrõl hozott döntést megelõzõ értékelés során a következõk szerint: ba) amennyiben közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, akkor ezeket a hatásokat bírálati részszempontként kell figyelembe venni, vagy bb) amennyiben a hatásokat a beszerzésrõl hozott döntés céljából pénzben fejezik ki, úgy a 4. -ban foglalt módszert kell alkalmazni. (5) A (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a környezetvédelmi és energetikai hatások bírálati részszempont súlyszámát ezen részszempont jelentõségével ténylegesen arányban álló, de az összes részszempont súlyszámai összegének legalább a 10%-ában szükséges meghatározni. (6) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezõanyag-kibocsátási költséget hozzá kell adni a beszerzési árhoz. 4. A jármûvek teljes életciklusára megállapított üzemeltetési költségek kiszámítási módszere 4. (1) A 3. (4) bekezdés b) pont bb) alpontjának alkalmazása esetén a beszerzés tárgyát képezõ jármûvek teljes élettartamára a 3. (2) bekezdése szerinti szennyezõanyagok kibocsátásából eredõ üzemeltetési költségeket a (2) (5) bekezdésben foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani. (2) A jármûvek teljes élettartamára megállapított energiafelhasználásból eredõ üzemeltetési költséget a következõ módszer szerint kell kiszámítani: a) a jármû kilométerenkénti, (6) bekezdés szerinti üzemanyag-fogyasztását kilométerenkénti energiafelhasználás mértékegységben kell kifejezni, függetlenül attól, hogy ezt megadták-e közvetlenül (mint például az elektromos autók esetében), vagy sem, továbbá amennyiben az üzemanyag-fogyasztást az energiafelhasználástól különbözõ mértékegységben adták meg, azt az 1. melléklet 1. táblázatában szereplõ átváltási együtthatók segítségével kell átszámolni kilométerenkénti energiafelhasználásra, b) egységnyi energiához egyetlen pénzértéket kell rendelni, amely a közlekedési céllal használt benzin (motorbenzin) és a gázolaj (dízelgázolaj) egységnyi energiatartalmának adót nem tartalmazó ára közül az alacsonyabb, c) az energiafelhasználásnak a jármû teljes élettartamára megállapított költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni az a) pont szerint megállapított kilométerenkénti energiafelhasználással, valamint az egységnyi energiának a b) pontban megállapított pénzértékével. (3) A jármûvek teljes élettartamára a szén-dioxid-kibocsátás üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni a kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ tartományban megadott kilogrammonkénti költséggel. (4) Az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szennyezõanyagok kibocsátásának a jármûvek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy össze kell adni a NO X, az NMHC és a részecske (PM) kibocsátásának a jármû teljes élettartamára megállapított költségeit. Az egyes szennyezõ anyagoknak a jármûvek teljes élettartamára megállapított kibocsátásából eredõ üzemeltetési költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni a kilométerenkénti kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, grammban kifejezett értékével, valamint a grammonkénti költséggel. A költségre vonatkozó, az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ adat az átlagos közösségi érték. (5) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató magasabb költségekkel is számolhat, azonban ezek a költségek nem haladhatják meg az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ értékek kétszeresét. (6) Azon jármûvek esetében, amelyekre a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendelet elõírja a tüzelõanyag-fogyasztás, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szén-dioxid- és szennyezõanyag-kibocsátás megállapítását, e jellemzõk kilométerenkénti értékeit ennek megfelelõen

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5697 kell megállapítani. Egyéb jármûvek esetében a különbözõ ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert vizsgálati eljárást vagy az adott ajánlatkérõ számára elvégzett vizsgálat eredményeit, vagy a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell figyelembe venni. A gyártók által nyújtott tájékoztatás akkor fogadható el, ha az a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelõanyag-fogyasztási, vagy a szennyezõanyag kibocsátási jellemzõk mérésére akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapul. (7) A jármû teljes élettartama alatti megtett kilométerekre vonatkozó adatként eltérõ rendelkezés hiányában az 1. melléklet 3. táblázatában szereplõ adatokat kell alkalmazni. 5. (1) A rendelet hatálya alá tartozó közúti jármûbeszerzést végzõ ajánlatkérõ szerv, ajánlatkérõ és autóbuszos közszolgáltató az eredményhirdetés után, de legkésõbb a tárgyévet követõ év február 28. napjáig statisztikai célból jelentést küld az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek a végrehajtott jármûbeszerzéseirõl. (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza legalább a) az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató megnevezését, címét, b) azt a tevékenységi kört, amelyhez a jármûbeszerzés kapcsolódik, c) a beszerzett jármûvek mennyiségét kategóriánként (a kategóriákat az 1. melléklet 3. táblázata szerint megkülönböztetve), d) a teljes életciklusra számított energetikai és környezetvédelmi hatások figyelembevételére alkalmazott módszert és annak rövid leírását a 3. (4) bekezdésében foglalt lehetõségek egyikének tartalmi bemutatásával, e) az esetlegesen figyelembe vett egyéb környezeti hatásokat és értékelésük módját. (3) A jelentési kötelezettség teljesíthetõ a közbeszerzési eljárás eredményérõl készített Összegezés az ajánlatok elbírálásáról megnevezésû dokumentum benyújtásával is, azzal, hogy amennyiben e dokumentum nem tartalmazza a (2) bekezdés b) c) pontjában foglaltakat, úgy az ezekre vonatkozó kiegészítéssel együtt kell e dokumentumot elkészíteni. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépését követõen induló beszerzésekre kell alkalmazni. 6. Jogharmonizációs záradék 7. Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti jármûvek használatának elõmozdításáról szóló, április 23-i 2009/33/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A közúti jármûvek teljes élettartamára vonatkozó üzemeltetési költségek kiszámításához alkalmazandó adatok 1. táblázat: Az üzemanyagok energiatartalma Üzemanyag Energiatartalom Gázolaj (dízelgázolaj) 36 MJ/liter Benzin (motorbenzin) 32 MJ/liter Földgáz/biogáz MJ/Nm 3 Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) 24 MJ/liter Etanol 21 MJ/liter Biodízel 33 MJ/liter Emulziós üzemanyag 32 MJ/liter Hidrogén 11 MJ/ Nm 3

6 5698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 2. táblázat: A közúti közlekedésbõl származó kibocsátások figyelembe veendõ externális költsége (2007-es árak alapján) CO2 NOX nem metán szénhidrogének (NMHC) szilárd részecskék 0,03 0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 3. táblázat: A közúti jármûvek teljes élettartam alatti futásteljesítménye Jármûkategória Személygépkocsik (M1) Könnyû haszongépjármûvek (N1) Nehéz tehergépjármûvek (N2, N3) Autóbuszok (M2, M3) Összes futásteljesítmény km km km km A Kormány 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés m) és zsa) pontjában, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 15. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/J. (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is egyedi támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény a) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetének az 1. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, b) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetének a 2. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, c) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnek a 3. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, d) XVIII. Külügyminisztérium fejezetnek a 4. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, e) XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetnek az 5. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben. (2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a szervezet részére a) jogszabályban, kormányhatározatban, országgyûlési határozatban meghatározott közfeladat ellátása vagy a közfeladat ellátását közvetlenül elõsegítõ szolgáltatás nyújtása céljából, vagy b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által finanszírozott modellprogram végrehajtása céljából adható. (3) Az (1) bekezdés e) pontja alapján nem részesülhet támogatásban a szervezet, ha az adott költségvetési évben a központi költségvetésbõl a támogatandó cél tekintetében normatív támogatásban részesül. (4) Az (1) bekezdés a) e) pontjai alapján támogatásban részesített szervezet támogatási szerzõdése megkötésére, annak tartalmára, a támogatás folyósítására, az elszámolási és beszámolási kötelezettségekre, valamint a támogatásra vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetének szabályait kell alkalmazni.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám (1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 8/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8/A. Az Alapprogram kezelõ szerve a támogatás iránti kérelem benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül megküldi a Kollégium részére az érvényes pályázattal kapcsolatos elõterjesztését. Az elõterjesztés elõtt kihirdetett kormányrendelet alapján, az adott költségvetési évben egyedi támogatásban részesülõ szervezet támogatás iránti kérelme esetén, a Kollégium részére átadott, érvényes pályázatokat tartalmazó elõterjesztésben a szervezet egyedi támogatásának célját és összegét az Alapprogram kezelõ szerve a Kollégium döntéshozatala során történõ figyelembevétel érdekében külön feltünteti. A Kollégium az elõterjesztés kézhezvételétõl számított 30 napon belül dönt a támogatás iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a támogatás összegérõl, ütemezésérõl, a támogatási feltételekrõl. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet A HON Kulturális és Mûvészeti Alapítvány Bolyai Mûhely Alapítvány CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány Communio Alapítvány Együtt a Holnapért Közalapítvány Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete Göllei Polgárõr Egyesület Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete Iharosberényi Tûzoltó Egyesület Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének évi tevékenységek (tehetséggondozás, tudományos és kulturális tevékenység) évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi mûködés és kiadványok megjelentetése évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és regionális találkozók, megemlékezések szervezése évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

8 5700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kópházi Horvát Egyesület Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) Kõszegi Ostromnapok Egyesület Kráter Mûhely Egyesület Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre Magyar Horvát Kulturális Egyesület Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata Magyar Református Lelkészegyesület Magyar Természettudományi Társulat Nemesvidi Általános Iskola Alapítványa Polgárõr és Tûzoltó Egyesület Somogyvár Pusztakovácsi Kürtõspusztáért Közalapítvány Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány Soproni Erdélyi Kör Soproni Kálvin Kör Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének évi programok (Magyar Lengyel barátság expressz) évi programok és a szervezet mûködésének Emlékkiállítás megrendezése és kutatói ösztöndíj finanszírozása évi programok és a szervezet mûködésének évi programok, mûködés. X. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia megszervezése ( ) Kiadvány megjelentetésének Könyv elkészítése és kiadása, kapcsolódó költségek finanszírozása évi tevékenység, informatikai fejlesztés évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Eszközbeszerzés és rendezvények évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5701 Támogatandó szervezet Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Tisza István Baráti Társaság Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány Zis-tóért Szabadidõs Egyesület Zviranjak Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület Az Élet Menete Alapítvány Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Média a Családért Alapítvány Európai Szegénység ellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network) Kallós Zoltán Alapítvány Téka Alapítvány Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének Konferencia szervezése és emlékmû elkészíttetése, kivitelezése Óvodai felszerelések vásárlása évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok (ENSZ nap, emléktábla állítás) évi programok és a szervezet mûködésének évi rendezvények szervezése és kiadvány megjelentetése Szegénységben érintettek 10. Európai Találkozójának megszervezése (Brüsszel, május ) A Válaszúti-Mezõségi Szórványkollégiumban 93 óvodás és elemi iskolás gyermek magyar nyelvû oktatása és szociális Mezõségi szórványoktatási program Aracs Társadalmi Szervezet Mûködési költség és az Aracs címû folyóirat 1. számának megjelentetése CSEMADOK Mûködési költségek, a elsõ negyedévi bérjellegû kiadások Délvidéki Mártírium Alapítvány Emmausz Kollégium Erdélyi Múzeum Egyesület Kutatói ösztöndíjak, kutatási anyag rendezése, könyvkiadás, eszközbeszerzés, útiköltség térítés Kollégium fenntartási költségeinek Az egyesület tudományos tevékenységének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék Ft ( euró) X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

10 5702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Fórum Kisebbségkutató Intézet Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Támogatott feladat Kampány a májusi népszámlálásra Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Líceumok mûködésének Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet mûködésének Az Együtt címû folyóirat 1. szám megjelenésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje Tatarozási költségek, munkabérek és fenntartási költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Munkácsi Szent István Líceum Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Pannónia Alapítvány Pro Civis Polgári Társulás Stojka Sándor Alapítvány Szekeres László Alapítvány Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége Teleki László Alapítvány A Pannon RTV technikai felszerelése és mûködési költségei A magyarlakta települések önkormányzatai munkáját összehangoló, együttmûködésüknek szervezeti keretet adó intézet felállítására, valamint a hazai és uniós jogszabályi és pályázati lehetõségekrõl rendszeresen informáló, magyar nyelvû Önkormányzati Fórum, c. lap elindítása, a szükséges mûködési költségek Stojka Sándor görög katolikus líceum mûködése Folyóirat- és lapkiadás A májusi népszámlálás ügyére kiemelt figyelmet fordító, február végén induló Hírek.sk magyar nyelvû televíziós hírportál indítási és mûködtetési költségeihez nyújtott támogatás The Dynamics of Cultural Diversity c. konferencia megrendezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5703 Támogatandó szervezet Vajdasági Fejlesztési Háló Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Támogatott feladat Mûködési költség, személyi bérek, program Az újvidéki Apáczai Diákotthon mûködési költsége Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Magyar Innovációs Szövetség Támogatott feladat Innovációs Nagydíj szervezésének a Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XV. fejezet Közigazgatási fejlesztési feladatok 3. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület Támogatott feladat Területfejlesztõk Víkendjének megrendezése Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XVII. fejezet 16.7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatok 4. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelõzéséért Támogatott feladat Mûködési célú támogatás, Az emberi jogok nemzetközi szintû védelmét biztosító alapítvány évi mûködése Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XVIII. fejezet Közhasznú és egyéb civil szervezetek 5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Lakiteleki Népfõiskolai Közalapítvány Támogatott feladat A Lakitelek Népfõiskola mûködésének (infrastruktúra dologi kiadásai, személyi jellegû kiadások, népfõiskolai projektek) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Lakitelek Népfõiskola

12 5704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Magyar Innovációs Szövetség Bolyai János Matematikai Társulat Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete Magyar Kémikusok Egyesülete Magyar Rezidens Szövetség Doktoranduszok Országos Szövetsége Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bolyai Társaság Támogatott feladat Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére elnevezésû alapítvány által szervezett anyanyelvi versenysorozat költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás A 8. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián induló magyar csapat részvételének Egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos szabályozás kialakításában való aktív közremûködés, háttéranyagok készítése évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségei által szerkesztett Õrszavak Magyarságismereti Tanítás-módszertani folyóirat költségeihez, valamint tankönyvkiadáshoz hozzájárulás. A Bolyai Társaság Vendégtanár programjának a segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik legfontosabb szakmai igényéhez történik hozzájárulás, mely által lehetõvé válik, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is elõadásokat tarthassanak. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet 20/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet /21. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok /Egyéb egészségpolitikai feladatok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok