MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 11/2011. (III. 30.) BM rendelet 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 20/2011. (III. 30.) AB határozat 21/2011. (III. 30.) AB határozat 22/2011. (III. 30.) AB határozat 23/2011. (III. 30.) AB határozat A környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról 5695 Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról 5698 A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 5719 A Kecskemét közigazgatási területén meg valósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 5720 A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegérõl, fajtáiról, mértékérõl, kifizetésének rendjérõl és módjáról 5722 Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról 5729 A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól 5734 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról 5764 A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól 5815 Az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl 5829 Az Alkotmánybíróság határozata 5834 Az Alkotmánybíróság határozata 5836 Az Alkotmánybíróság határozata 5841 Az Alkotmánybíróság határozata 5845

2 5694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Tartalomjegyzék 24/2011. (III. 30.) AB határozat 25/2011. (III. 30.) AB határozat 26/2011. (III. 30.) AB határozat 27/2011. (III. 30.) AB határozat 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat 1079/2011. (III. 30.) Korm. határozat 1080/2011. (III. 30.) Korm. határozat Az Alkotmánybíróság határozata 5847 Az Alkotmánybíróság határozata 5849 Az Alkotmánybíróság határozata 5851 Az Alkotmánybíróság határozata 5853 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ magyar katonai szerepvállalással összefüggõ egyes kormányhatározatok módosításáról 5856 A XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezeten belüli elõirányzatátcsoportosításról 5857 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból évben felhasználható források megosztásáról 5858

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5695 III. Kormányrendeletek A Kormány 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelete a környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 404. (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az alábbi szervezetek közúti jármûvásárlási szerzõdéseire terjed ki: a) ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat; b) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény és a vele együttesen alkalmazandó, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közszolgáltatási szerzõdés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítõ olyan belföldi menetrend szerinti személyszállítást végzõ szolgáltatók, amelyek beszerzései elérik vagy meghaladják az éves költségvetési törvény által meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: autóbuszos közszolgáltató). (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az elsõsorban építési területeken vagy bányákban, kikötõi vagy repülõtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített speciális jármûvekre, valamint b) olyan jármûvekre, amelyeket a Magyar Honvédség, a polgári védelem, a katasztrófavédelem vagy a rendvédelmi szervek használatára terveztek és építettek. 2. Értelmezõ rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) ajánlatkérõ szervek: a Kbt. 22. (1) és (2) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk, b) ajánlatkérõk: a Kbt és ában meghatározott ajánlatkérõk, c) közúti jármû: az 1. melléklet 3. táblázatában felsorolt, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M és N jármûkategóriákba tartozó jármûvek. 3. Környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek vásárlása 3. (1) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti jármû beszerzésekor figyelembe venni a (2) bekezdésben foglalt, a jármû üzemeltetésével járó, annak teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat, a (4) bekezdésben foglalt lehetõségek közül legalább egyet alkalmazva. (2) Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) energiafelhasználás, b) szén-dioxid kibocsátás és c) nitrogén-oxidok (NO x), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM). (3) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató közúti jármû beszerzésekor az (1) és (2) bekezdésben foglaltak mellett elõnyben részesíthet további, a jármûvek kedvezõbb energetikai és környezeti hatásait eredményezõ mûszaki fejlesztéseket tartalmazó korszerû technológiát, valamint az alternatív tüzelõanyagok használatát.

4 5696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetõségek egyikével kell teljesíteni: a) a közúti jármûvek beszerzési dokumentációjában az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi jellemzõkre vonatkozó mûszaki követelmények meghatározása a figyelembe vett hatások, valamint további környezeti hatások vonatkozásában, mûszaki alkalmassági kritériumként, vagy b) az energetikai és környezeti hatások figyelembevétele a beszerzésrõl hozott döntést megelõzõ értékelés során a következõk szerint: ba) amennyiben közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, akkor ezeket a hatásokat bírálati részszempontként kell figyelembe venni, vagy bb) amennyiben a hatásokat a beszerzésrõl hozott döntés céljából pénzben fejezik ki, úgy a 4. -ban foglalt módszert kell alkalmazni. (5) A (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a környezetvédelmi és energetikai hatások bírálati részszempont súlyszámát ezen részszempont jelentõségével ténylegesen arányban álló, de az összes részszempont súlyszámai összegének legalább a 10%-ában szükséges meghatározni. (6) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezõanyag-kibocsátási költséget hozzá kell adni a beszerzési árhoz. 4. A jármûvek teljes életciklusára megállapított üzemeltetési költségek kiszámítási módszere 4. (1) A 3. (4) bekezdés b) pont bb) alpontjának alkalmazása esetén a beszerzés tárgyát képezõ jármûvek teljes élettartamára a 3. (2) bekezdése szerinti szennyezõanyagok kibocsátásából eredõ üzemeltetési költségeket a (2) (5) bekezdésben foglalt módszer szerint kell pénzben kifejezni és kiszámítani. (2) A jármûvek teljes élettartamára megállapított energiafelhasználásból eredõ üzemeltetési költséget a következõ módszer szerint kell kiszámítani: a) a jármû kilométerenkénti, (6) bekezdés szerinti üzemanyag-fogyasztását kilométerenkénti energiafelhasználás mértékegységben kell kifejezni, függetlenül attól, hogy ezt megadták-e közvetlenül (mint például az elektromos autók esetében), vagy sem, továbbá amennyiben az üzemanyag-fogyasztást az energiafelhasználástól különbözõ mértékegységben adták meg, azt az 1. melléklet 1. táblázatában szereplõ átváltási együtthatók segítségével kell átszámolni kilométerenkénti energiafelhasználásra, b) egységnyi energiához egyetlen pénzértéket kell rendelni, amely a közlekedési céllal használt benzin (motorbenzin) és a gázolaj (dízelgázolaj) egységnyi energiatartalmának adót nem tartalmazó ára közül az alacsonyabb, c) az energiafelhasználásnak a jármû teljes élettartamára megállapított költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni az a) pont szerint megállapított kilométerenkénti energiafelhasználással, valamint az egységnyi energiának a b) pontban megállapított pénzértékével. (3) A jármûvek teljes élettartamára a szén-dioxid-kibocsátás üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni a kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, kilogrammban kifejezett értékével, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ tartományban megadott kilogrammonkénti költséggel. (4) Az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szennyezõanyagok kibocsátásának a jármûvek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy össze kell adni a NO X, az NMHC és a részecske (PM) kibocsátásának a jármû teljes élettartamára megállapított költségeit. Az egyes szennyezõ anyagoknak a jármûvek teljes élettartamára megállapított kibocsátásából eredõ üzemeltetési költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (7) bekezdés szerinti, a jármû teljes élettartama alatt megtett távolságot adott esetben figyelembe véve a már megtett kilométerek számát is meg kell szorozni a kilométerenkénti kibocsátásnak a (6) bekezdés szerinti, grammban kifejezett értékével, valamint a grammonkénti költséggel. A költségre vonatkozó, az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ adat az átlagos közösségi érték. (5) Az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató magasabb költségekkel is számolhat, azonban ezek a költségek nem haladhatják meg az 1. melléklet 2. táblázatában szereplõ értékek kétszeresét. (6) Azon jármûvek esetében, amelyekre a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendelet elõírja a tüzelõanyag-fogyasztás, valamint az 1. melléklet 2. táblázatában felsorolt szén-dioxid- és szennyezõanyag-kibocsátás megállapítását, e jellemzõk kilométerenkénti értékeit ennek megfelelõen

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5697 kell megállapítani. Egyéb jármûvek esetében a különbözõ ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében széles körben elismert vizsgálati eljárást vagy az adott ajánlatkérõ számára elvégzett vizsgálat eredményeit, vagy a gyártó által nyújtott tájékoztatást kell figyelembe venni. A gyártók által nyújtott tájékoztatás akkor fogadható el, ha az a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelõanyag-fogyasztási, vagy a szennyezõanyag kibocsátási jellemzõk mérésére akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapul. (7) A jármû teljes élettartama alatti megtett kilométerekre vonatkozó adatként eltérõ rendelkezés hiányában az 1. melléklet 3. táblázatában szereplõ adatokat kell alkalmazni. 5. (1) A rendelet hatálya alá tartozó közúti jármûbeszerzést végzõ ajánlatkérõ szerv, ajánlatkérõ és autóbuszos közszolgáltató az eredményhirdetés után, de legkésõbb a tárgyévet követõ év február 28. napjáig statisztikai célból jelentést küld az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek a végrehajtott jármûbeszerzéseirõl. (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza legalább a) az ajánlatkérõ szerv, az ajánlatkérõ és az autóbuszos közszolgáltató megnevezését, címét, b) azt a tevékenységi kört, amelyhez a jármûbeszerzés kapcsolódik, c) a beszerzett jármûvek mennyiségét kategóriánként (a kategóriákat az 1. melléklet 3. táblázata szerint megkülönböztetve), d) a teljes életciklusra számított energetikai és környezetvédelmi hatások figyelembevételére alkalmazott módszert és annak rövid leírását a 3. (4) bekezdésében foglalt lehetõségek egyikének tartalmi bemutatásával, e) az esetlegesen figyelembe vett egyéb környezeti hatásokat és értékelésük módját. (3) A jelentési kötelezettség teljesíthetõ a közbeszerzési eljárás eredményérõl készített Összegezés az ajánlatok elbírálásáról megnevezésû dokumentum benyújtásával is, azzal, hogy amennyiben e dokumentum nem tartalmazza a (2) bekezdés b) c) pontjában foglaltakat, úgy az ezekre vonatkozó kiegészítéssel együtt kell e dokumentumot elkészíteni. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépését követõen induló beszerzésekre kell alkalmazni. 6. Jogharmonizációs záradék 7. Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti jármûvek használatának elõmozdításáról szóló, április 23-i 2009/33/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A közúti jármûvek teljes élettartamára vonatkozó üzemeltetési költségek kiszámításához alkalmazandó adatok 1. táblázat: Az üzemanyagok energiatartalma Üzemanyag Energiatartalom Gázolaj (dízelgázolaj) 36 MJ/liter Benzin (motorbenzin) 32 MJ/liter Földgáz/biogáz MJ/Nm 3 Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) 24 MJ/liter Etanol 21 MJ/liter Biodízel 33 MJ/liter Emulziós üzemanyag 32 MJ/liter Hidrogén 11 MJ/ Nm 3

6 5698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 2. táblázat: A közúti közlekedésbõl származó kibocsátások figyelembe veendõ externális költsége (2007-es árak alapján) CO2 NOX nem metán szénhidrogének (NMHC) szilárd részecskék 0,03 0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 3. táblázat: A közúti jármûvek teljes élettartam alatti futásteljesítménye Jármûkategória Személygépkocsik (M1) Könnyû haszongépjármûvek (N1) Nehéz tehergépjármûvek (N2, N3) Autóbuszok (M2, M3) Összes futásteljesítmény km km km km A Kormány 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés m) és zsa) pontjában, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 15. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/J. (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is egyedi támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény a) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetének az 1. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, b) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetének a 2. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, c) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnek a 3. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, d) XVIII. Külügyminisztérium fejezetnek a 4. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, e) XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetnek az 5. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben. (2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a szervezet részére a) jogszabályban, kormányhatározatban, országgyûlési határozatban meghatározott közfeladat ellátása vagy a közfeladat ellátását közvetlenül elõsegítõ szolgáltatás nyújtása céljából, vagy b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által finanszírozott modellprogram végrehajtása céljából adható. (3) Az (1) bekezdés e) pontja alapján nem részesülhet támogatásban a szervezet, ha az adott költségvetési évben a központi költségvetésbõl a támogatandó cél tekintetében normatív támogatásban részesül. (4) Az (1) bekezdés a) e) pontjai alapján támogatásban részesített szervezet támogatási szerzõdése megkötésére, annak tartalmára, a támogatás folyósítására, az elszámolási és beszámolási kötelezettségekre, valamint a támogatásra vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetének szabályait kell alkalmazni.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám (1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 8/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8/A. Az Alapprogram kezelõ szerve a támogatás iránti kérelem benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül megküldi a Kollégium részére az érvényes pályázattal kapcsolatos elõterjesztését. Az elõterjesztés elõtt kihirdetett kormányrendelet alapján, az adott költségvetési évben egyedi támogatásban részesülõ szervezet támogatás iránti kérelme esetén, a Kollégium részére átadott, érvényes pályázatokat tartalmazó elõterjesztésben a szervezet egyedi támogatásának célját és összegét az Alapprogram kezelõ szerve a Kollégium döntéshozatala során történõ figyelembevétel érdekében külön feltünteti. A Kollégium az elõterjesztés kézhezvételétõl számított 30 napon belül dönt a támogatás iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a támogatás összegérõl, ütemezésérõl, a támogatási feltételekrõl. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet A HON Kulturális és Mûvészeti Alapítvány Bolyai Mûhely Alapítvány CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány Communio Alapítvány Együtt a Holnapért Közalapítvány Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete Göllei Polgárõr Egyesület Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete Iharosberényi Tûzoltó Egyesület Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének évi tevékenységek (tehetséggondozás, tudományos és kulturális tevékenység) évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi mûködés és kiadványok megjelentetése évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és regionális találkozók, megemlékezések szervezése évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

8 5700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kópházi Horvát Egyesület Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) Kõszegi Ostromnapok Egyesület Kráter Mûhely Egyesület Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre Magyar Horvát Kulturális Egyesület Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata Magyar Református Lelkészegyesület Magyar Természettudományi Társulat Nemesvidi Általános Iskola Alapítványa Polgárõr és Tûzoltó Egyesület Somogyvár Pusztakovácsi Kürtõspusztáért Közalapítvány Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány Soproni Erdélyi Kör Soproni Kálvin Kör Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének évi programok (Magyar Lengyel barátság expressz) évi programok és a szervezet mûködésének Emlékkiállítás megrendezése és kutatói ösztöndíj finanszírozása évi programok és a szervezet mûködésének évi programok, mûködés. X. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia megszervezése ( ) Kiadvány megjelentetésének Könyv elkészítése és kiadása, kapcsolódó költségek finanszírozása évi tevékenység, informatikai fejlesztés évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Eszközbeszerzés és rendezvények évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5701 Támogatandó szervezet Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Tisza István Baráti Társaság Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány Zis-tóért Szabadidõs Egyesület Zviranjak Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület Az Élet Menete Alapítvány Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Média a Családért Alapítvány Európai Szegénység ellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network) Kallós Zoltán Alapítvány Téka Alapítvány Támogatott feladat évi programok és a szervezet mûködésének Konferencia szervezése és emlékmû elkészíttetése, kivitelezése Óvodai felszerelések vásárlása évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok (ENSZ nap, emléktábla állítás) évi programok és a szervezet mûködésének évi rendezvények szervezése és kiadvány megjelentetése Szegénységben érintettek 10. Európai Találkozójának megszervezése (Brüsszel, május ) A Válaszúti-Mezõségi Szórványkollégiumban 93 óvodás és elemi iskolás gyermek magyar nyelvû oktatása és szociális Mezõségi szórványoktatási program Aracs Társadalmi Szervezet Mûködési költség és az Aracs címû folyóirat 1. számának megjelentetése CSEMADOK Mûködési költségek, a elsõ negyedévi bérjellegû kiadások Délvidéki Mártírium Alapítvány Emmausz Kollégium Erdélyi Múzeum Egyesület Kutatói ösztöndíjak, kutatási anyag rendezése, könyvkiadás, eszközbeszerzés, útiköltség térítés Kollégium fenntartási költségeinek Az egyesület tudományos tevékenységének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék Ft ( euró) X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

10 5702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Fórum Kisebbségkutató Intézet Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Támogatott feladat Kampány a májusi népszámlálásra Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Líceumok mûködésének Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet mûködésének Az Együtt címû folyóirat 1. szám megjelenésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje Tatarozási költségek, munkabérek és fenntartási költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Munkácsi Szent István Líceum Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Pannónia Alapítvány Pro Civis Polgári Társulás Stojka Sándor Alapítvány Szekeres László Alapítvány Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége Teleki László Alapítvány A Pannon RTV technikai felszerelése és mûködési költségei A magyarlakta települések önkormányzatai munkáját összehangoló, együttmûködésüknek szervezeti keretet adó intézet felállítására, valamint a hazai és uniós jogszabályi és pályázati lehetõségekrõl rendszeresen informáló, magyar nyelvû Önkormányzati Fórum, c. lap elindítása, a szükséges mûködési költségek Stojka Sándor görög katolikus líceum mûködése Folyóirat- és lapkiadás A májusi népszámlálás ügyére kiemelt figyelmet fordító, február végén induló Hírek.sk magyar nyelvû televíziós hírportál indítási és mûködtetési költségeihez nyújtott támogatás The Dynamics of Cultural Diversity c. konferencia megrendezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5703 Támogatandó szervezet Vajdasági Fejlesztési Háló Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Támogatott feladat Mûködési költség, személyi bérek, program Az újvidéki Apáczai Diákotthon mûködési költsége Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Magyar Innovációs Szövetség Támogatott feladat Innovációs Nagydíj szervezésének a Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XV. fejezet Közigazgatási fejlesztési feladatok 3. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület Támogatott feladat Területfejlesztõk Víkendjének megrendezése Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XVII. fejezet 16.7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatok 4. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelõzéséért Támogatott feladat Mûködési célú támogatás, Az emberi jogok nemzetközi szintû védelmét biztosító alapítvány évi mûködése Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XVIII. fejezet Közhasznú és egyéb civil szervezetek 5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások Támogatandó szervezet Lakiteleki Népfõiskolai Közalapítvány Támogatott feladat A Lakitelek Népfõiskola mûködésének (infrastruktúra dologi kiadásai, személyi jellegû kiadások, népfõiskolai projektek) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Lakitelek Népfõiskola

12 5704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Támogatandó szervezet Magyar Innovációs Szövetség Bolyai János Matematikai Társulat Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete Magyar Kémikusok Egyesülete Magyar Rezidens Szövetség Doktoranduszok Országos Szövetsége Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bolyai Társaság Támogatott feladat Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére elnevezésû alapítvány által szervezett anyanyelvi versenysorozat költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás A 8. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián induló magyar csapat részvételének Egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos szabályozás kialakításában való aktív közremûködés, háttéranyagok készítése évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségei által szerkesztett Õrszavak Magyarságismereti Tanítás-módszertani folyóirat költségeihez, valamint tankönyvkiadáshoz hozzájárulás. A Bolyai Társaság Vendégtanár programjának a segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik legfontosabb szakmai igényéhez történik hozzájárulás, mely által lehetõvé válik, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is elõadásokat tarthassanak. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet 20/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet /21. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok /Egyéb egészségpolitikai feladatok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5705 Támogatandó szervezet Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ Register, n.o. PRGAMA Horvátországi Magyar Tudományos és Mûvészeti Kör Rákóczi Szövetség Szent Ferenc Alapítvány Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium Kárpátaljai Magyar Fõiskoláért Alapítvány Támogatott feladat A Magyar Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló 2179/2001. (VII. 13.) Kormány határozat, továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság Tudományos, Oktatási és Sportminisztériuma között évekre megkötött oktatási együttmûködési megállapodás 17. cikke alapján a NEFMI támogatást nyújt a Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ részére az oktatási tevékenység fejlesztéséhez. A Register n.o. által fejlesztett fizika-oktatásban forradalmi újdonságnak számító A Fizikaoktatás módszertanát segítõ oktatási segédeszközök és kísérletsorozat program költségeihez hozzájárulás. A támogatás célja a eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék mûködési költségeihez történõ hozzájárulás, az oktatók bérének finanszírozása. A támogatás célja a Gloria Victis Kárpát-medencei magyar Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedõ rendezvénysorozat költségeihez történõ hozzájárulás. A támogatás célja a Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett kollégiumok költségeihez történõ hozzájárulás. A támogatás célja a VMFK diákjainak és tutorainak havi ösztöndíj formájában. A támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola bérjellegû kiadásaihoz történõ hozzájárulás. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli magyar felsõoktatási intézmények

14 5706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Baptista Szeretetszolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyar Vöröskereszt Jól-Lét Alapítvány A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához Családbarát Munkahely Díjjal kapcsolatos ügyintézés, szervezési feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Családpolitikai Programok

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5707 Nagycsaládosok Országos Egyesülete Összefogás a Magyar Családokért Országos Kiemelten Közhasznú Egyesület Magyar ENSZ Modell Diákegyesület HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) Borostyánvirág Alapítvány Lehetõség Családoknak 2005 Alapítvány Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Magyar Vöröskereszt Sz-Sz-B. Megyei Szervezete Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Miskolc Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szolnok Sorsunk és Jövõnk Alapítvány Családot népszerûsítõ rendezvénysorozat megrendezése Kárpát-medencei családszervezetek konferenciája és koordináció ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált Program XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok EFOTT Fesztivál XX. fejezet Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Shelter (emberkereskedelem áldozatainak befogadására szolgáló titkos menedékház) által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének S. O. S. Krízis Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek

16 5708 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Szt. Cirill és Method Alapítvány Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért Kézenfogva, Összefogás a Fogyatékos Emberekért Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek SORS-Háló projekt XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok FECSKE modellprogram, azaz a fogyatékos személyeket nevelõ családtagok idõszakos tehermentesítése céljából a fogyatékos személy otthonában nyújtott szakszerû felügyelet biztosítása XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat mûködési Európai Folklór Központért Egyesület Magyar Népfõiskolai Társaság, Magyar Népfõiskolai Kollégium, KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom, Örökség Népfõiskolai Szövetség Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete A támogatás hozzájárul az ismeretterjesztõ társulat országos hatókörû szakmai szervezeteinek, regionális és területi bázisainak mûködéséhez, a felnõttoktatás és képzés nemzetközi kapcsolatainak gondozásához. A folklórral kapcsolatos különbözõ területek, a kutatás, a hagyományos kultúrák és az oktatás közötti közvetítés, konferenciák, rendezvények szervezésével, kiadványok publikálásával és szakértõi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ; az évente megjelentetett Hungarian Heritage elnevezésû, angol nyelvû kiadvány. A népfõiskolai mozgalmak mûködési költségeinek (az országos hatókörû népfõiskolák minimális mûködési feltételeinek biztosítása, valamint a legszükségesebb tárgyi eszközök, berendezések beszerzése.) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló évi CXL. törvény 91. (1) c) pontja elõírja a kultúráért felelõs minisztérium számára a TEMI mûködési költségeinek támogatási kötelezettségét. Ez teszi ugyanis lehetõvé a szervezet 61 tagintézménye számára a meghatározott alaptevékenységek ellátásához szükséges mûködési feltételek biztosítását XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5709 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány Textilmúzeum Alapítvány A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvápolók Szövetsége József Attila Kör A múzeum éves mûködési. Az értékmentési tevékenység elõsegítése: a gyûjtemények biztonságát, állagvédelmét, megõrzését és hozzáférhetõségét szolgáló feladatok ellátása. A múzeum éves mûködési. Az értékmentési tevékenység elõsegítése: a gyûjtemények biztonságát, állagvédelmét, megõrzését és hozzáférhetõségét szolgáló feladatok ellátása. A múzeum éves mûködési. Az értékmentési tevékenység elõsegítése: a gyûjtemények biztonságát, állagvédelmét, megõrzését és hozzáférhetõségét szolgáló feladatok ellátása. A mûködési célú támogatás az alapját képezi annak a sokrétû hazai, illetve nemzetközi szakmai és koordinatív tevékenységnek, amelyet a szervezet az anyanyelvfejlesztéssel és -védelemmel foglalkozó Kárpát-medencei, illetve a nyugati és a tengeren túli diaszpórában tevékenykedõ magyar szervezetek körében végez. A Nyelvünk és Kultúránk c. folyóirat megjelenésének. A társaság által kiadott könyvek elsõsorban a határon túli magyar kultúra, a regionális lét jellemzõirõl szólnak ben az Anyanyelvápolók Szövetsége országos és regionális nyelvmûvelõ, nyelvvédõ, nyelvfejlesztõ programjainak, rendezvényeinek, táborainak, az Édes Anyanyelvünk c. szakmai lap, illetve a Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai címû, a NEFMI-vel közösen meghirdetett anyanyelvi pályázat lebonyolítási költségeihez járulnánk hozzá. Solitude (német magyar) íróprogram XX. fejezet Közgyûjteményi szakmai feladatok közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja XX. fejezet Közgyûjteményi szakmai feladatok közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja XX. fejezet Közgyûjteményi szakmai feladatok közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja XX. fejezet Közmûvelõdési szakmai feladatok XX. fejezet Közmûvelõdési szakmai feladatok XX. fejezet Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

18 5710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Magyar Rendezõk Céhe Árvay Jolán díj támogatási összege XX. fejezet Filmszakmai támogatások Magyar Újságírók Országos Szövetsége A Filmkritikusok díjához támogatás XX. fejezet Filmszakmai támogatások Magyar Könyv Alapítvány (illetve utódszervezete) Fordítás-támogatási pályázatok, irodalmi marketing XX. fejezet Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok MISZJE Mûködési támogatás XX. fejezet Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok Tokaji Írótábor Egyesület Tokaji Írótábor megrendezése XX. fejezet Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok Arany János Alapítvány Programtámogatás XX. fejezet Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Programtámogatás XX. fejezet Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok Európai Utas Alapítvány Programtámogatás XX. fejezet Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok Magyar Fordítóház Alapítvány Programtámogatás XX. fejezet Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok Szépirodalmi Figyelõ Alapítvány Programtámogatás XX. fejezet Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok Alternatív és Független Színházak Szövetsége ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének Magyar Központja Egyesület Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Erkel Ferenc Társaság Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok FISZ Fiatal Írók Szövetsége Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám 5711 Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület IBBY-Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Egyesület Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás, programtámogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok József Attila Kör Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Kortárs Táncszínházi Egyesület Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Liszt Ferenc Társaság Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Festõk Társasága Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Fotómûvészek Szövetsége Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

20 5712 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 34. szám Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Írók Egyesülete Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Írószövetség Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Játékszíni Társaság Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Kárpitmûvészek Egyesülete Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Kodály Társaság Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Muzsikus Fórum Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok Magyar Mûfordítók Egyesülete Mûködési támogatás XX. fejezet Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. szám 2011. április 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek Tartalomjegyzék 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 122/2011. (VII. 15.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek Tartalomjegyzék 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 122/2011. (VII. 15.) Korm.

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai

Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai 3/b/2. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai 2 Városüzemeltetés Városüzemeltetési feladatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE 2009.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 120/5 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/33/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2008. év 1. Kedvezményezett neve: Szolnok TV Zrt. A támogatás célja: Összefoglaló

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 A 2014. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök 122. Tartalomjegyzék 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1155/2010. (VII. 22.) Korm. 1156/2010.

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Az éves statisztikai összegezés 1 Statisztikai összegezés az éves ekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma program megvaló- sítási helye O.K.M Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Baranya Megye 3 978 000 2009.01.22 Baranya Megye 2 022 000 2009.08.04 Pogány Község Önkormányzata

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 94. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 10., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 94. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 10., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 94. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 10., szerda Tartalomjegyzék 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 151/2011. (VIII. 10.) Korm.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Az éves statisztikai összegezés 1 Statisztikai összegezés az éves ekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 137. szám 32755 III. Kormányrendeletek A Kormány 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl

Részletesebben

LXV. Bethlen Gábor Alap

LXV. Bethlen Gábor Alap LXV. Bethlen Gábor Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXV. Bethlen Gábor Alap 1.számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Bethlen Gábor Alap Bizottsága Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Az éves statisztikai összegezés I. SZAKASZ: KÖZBESZERZÉS Statisztikai összegezés az éves ekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben