J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Szabó Tamás alpolgármester Bek Rózsa képviselő Garzó Vanda képviselő Gerse Imréné képviselő Fejér István képviselő Septe József képviselő 14 érdeklődő Tanácskozási joggal jelennel vannak: Dr. Schütz Nikolett Dr. Fehér József Pozder Veronika Szita László Vasvári János Nagy Zoltán jegyző aljegyző gazdasági szervezet vezető könyvvizsgáló ügyvezető HVB elnök Jegyzőkönyvvezető: Kuckó Katalin üdvözli a megjelenteket, meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Gerse Imréné képviselő asszony eskütételére kerüljön a sor. Javaslatát a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta. Dr. Schütz Nikolett jegyző Szeretettel köszöntök mindenkit. Mind az ismert, hogy az előző testületi ülésen Vasvári János képviselő az összeférhetetlensége miatt távozott a képviselők közül. Ezt követően a törvényi kötelezettségemnek megfelelően felkerestem a Helyi Választási Bizottság elnökét, aki szintén eleget téve kötelezettségének felkérte a soron következő megválasztott képviselő jelöltet, hogy vállalja el a tisztséget, amelyet el is fogadott.

2 Nagy Zoltán HVB elnök Kedves Erzsike, azt kívánom, hogy a munkádban leld örömödet, ne csak a nehézségeket lásd, hanem a szépet és a jót is. Elsősorban egészséget és erőt kívánok a feladatok leküzdéséhez. Gerse Imréné képviselő letette a képviselői esküt A napirendi pontok tárgyalása következett. javaslatára a Képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1./ Előterjesztés a évi költségvetés átcsoportosításáról. Írásbeli előterjesztés 2./ Beszámoló a évi költségvetésről, a évi könyvvizsgálói jelentés és Szita László könyvvizsgáló 3./ Beszámoló Nagybajom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan vagyonról.. 4./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének átcsoportosításáról 5./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési gazdálkodásáról. 6./ Együttműködési megállapodás megkötése az Alternaiv Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel kulturális közfoglalkoztatottak foglalkoztatásáról.

3 7./ Előterjesztés a évi közbeszerzési tervről. 8./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási pályázatról. 9./ Tájékoztató az Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységéről. 10./ Beszámoló a április 6-i Országgyűlési Választásról. Szóbeli előterjesztés Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző 11./ Egyebek Javaslatát a képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Előterjesztés a évi költségvetés átcsoportosításáról. Írásbeli előterjesztés A évi költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtás érdekében az előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé. Az előirányzat módosítás a központosított, normatív állami támogatás, átvett pénzeszközök, költségvetési tartalék felhasználása miatt, költségvetési szervek átalakulása, megszűntetése miatt történt. A mellékelt táblák számszakilag is mutatják az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények pénzforgalmát.

4 Ez a beszámoló nagy mennyiségű információt tartalmaz, de ha kérdésetek van tegyétek fel bátran, mert Veronika mindent elmond nektek. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság nagy mélységeiben megtárgyalta a évi költségvetés átcsoportosítását és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 7/2014.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet a 17/2013.(XII.17.) rendelettel módosított, a 12/2013.(IX.26.) rendelettel módosított 2/2013. (III.1.) évi költségvetési rendelet módosításáról. A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Beszámoló a évi költségvetésről, a évi könyvvizsgálói jelentés és Szita László könyvvizsgáló A közigazgatás szervezeti átalakítása, feladatok és hatáskörök központi újraszervezése jelentősen kihatott évi költségvetésünkre, szervezetünk felállítására. Nagybajom Város költségvetési szervei évre: Nagybajom Város Önkormányzat, Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, Városgazdálkodás, Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde évben alakult költségvetési szervek: Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde évben a Nagybajom Város Önkormányzat hatásköréből kikerült intézmény: Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ átkerült a Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás irányítása alá. Megszűnt költségvetési szervek évben: ÁMK Nagybajom, Polgármesteri Hivatal Nagybajom Feladatátszervezések következtében az okmányirodánk feladatai és a gyámügyi feladatok járási hatáskörbe kerültek. Megküzdöttünk a Közös Önkormányzati Hivatal felállításával Jákó, Kiskorpád és Pálmajor települések csatlakozásával. Szociális és gyermekétkeztetési feladatok ellátását a Nagybajom Településfejlesztési Kft vette át július 1-től.

5 Döntően befolyásolta a évi költségvetésünket a közoktatás állami fenntartásba történő átadása, illetve a vagyon működtetésre történő átadása. Költségvetésünkre jelentős hatással volt a vízszolgáltatás kiszervezése, működtetésének átadása a KAVÍZ - hez. A szemétszállítás költségeinek áthárítása e Ft éves szintű költségcsökkenést mutat költségvetésünkben költségvetési évét egy tiszta adósságoktól mentes költségvetéssel indíthattuk a december hónapban végrehajtott adósságkonszolidáció következtében: - Megszabadultunk a PPP konstrukcióban épült tornacsarnok adósságterheitől: e Ft összegben, - Folyószámla hitelünket, illetve fejlesztéseink több évre kiható hitelterheit e Ft összegben átvállalta az állam, megszabadultunk a hitelkamatok milliós kiadásaitól. Egy új, egy feladatalapú finanszírozás lépett életbe évben a költségvetés gazdálkodásában december 31.én teljesített : évi bevételünk: ezer Ft évi kiadásunk: ezer Ft. Rövidlejáratú kötelezettségek magas összegét indokolja a szennyvízberuházáshoz kapott szállítói finanszírozás kötelezettségként való nyilvántartása. ( e Ft) Összességében megállapíthatjuk, hogy a év során Önkormányzatunk takarékos gazdálkodással szoros költségvetési évet zárt, jelentős fejlesztések megvalósításával tovább gyarapítottuk vagyonunkat. Nagybajom Város Önkormányzat évi pénzügyi támogatásaival a évet tartozások terhe nélkül indíthatja. Bek Rózsa PGESZB elnök Köszönjük a pénzügyi beszámolódat. A Pénzügyi Bizottság is részletesen megtárgyalta ezt a témakört, a évről szóló beszámolóban kiegészíteni valónk nincsen, elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. Szita László könyvvizsgáló Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 8/2014.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolósáról. A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6 Szita László könyvvizsgáló A vizsgálat során Nagybajom Város Önkormányzata évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonyalti alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Köszönöm Szita László könyvvizsgáló úrnak a részletes és átfogó munkát, véleményezést. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013 évi egyszerűsített összevont éves könyvvizsgáló beszámoló elfogadására. Septe József képviselő megérkezett Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 61/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T 1./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013 évi egyszerűsített összevont éves könyvvizsgáló beszámolót megismerte és jóváhagyólag tudomásul veszi. 2./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a jogszabály szerinti összeállított évi egyszerűsített beszámoló, egyszerűsített mérleg, valamint pénzmaradvány kimutatás jogszabály szerinti közzétételét és az Állami Számvevőszéknek való megküldését. 3. napirendi pont: Beszámoló Nagybajom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan vagyonról.

7 A jogi iránymutatásban meghatározott módszertan alapján a helyi önkormányzatok kötelesek voltak január 1-ig ingatlanaikat értékelni. Az ingatlan értékelések szükségszerűségét indokolta az ingatlanvagyon valós értékének megállapítása, a könyv szerint nyilvántartott nettó értéket lényegesen meghaladta a piacon realizált érték. A számok tükrében egyértelműen megállapítható Nagybajom Város vagyonának gyarapodása évben az ingatlanok bruttó értékének jelentős növekedése a DDOP 4.1.1/B-09 Városközpont pályázat ingatlan felújításában jelentkezett évben került átadásra a megújult Művelődési Otthon, az ingatlanvagyon értékét növelte. Jelentős szerkezeti változást eredményezett nyilvántartásainkban Nagybajom Város vízmű vagyonának üzemeltetésre történő átadása a KAVÍZ részére, illetve az oktatási intézmények használatba adása a KLIK szervezetének. Összesen 312 db helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból forgalomképes, üzelti vagyon részét képező ingatlan 57 db, melynek könyvszerinti bruttó értéke Ft. Az ingatlanokat tartalmazó nyilvántartás a beszámoló mellékletét képezi. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság nagyon örül az ingatlanvagyon gyarapodásnak és az erről készült beszámolót a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 62/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ingatlanvagyon állapotáról szóló jelentést megismerte és azt jóváhagyólag tudomásul veszi. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének átcsoportosításáról.

8 Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásának időpontja március 1. Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő költségvetési előirányzat adatai a települések évi eredeti előirányzataiban szereplő összegeket tartalmazza. A települések által időközben, a pontosított központi adatok alapján meghatározott költségvetési számok módosítással kerülnek beépítésre a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe. Kiskorpád testülete által július hónapban elfogadott KÖH költségvetés Kiskorpádot érintő részének beépítése Ft-ban érinti a KÖH költségvetést december 31-vel módosításra került a személyi jellegű kifizetések, járulékok, intézményi működési bevételek, intézményi finanszírozás. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 63/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. 5. napirendi pont: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési gazdálkodásáról. Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő költségvetési előirányzat adatai a települések évi eredeti előirányzataiban szereplő összegeket tartalmazza. A települések által időközben, a pontosított központi adatok alapján meghatározott költségvetési számok módosítással kerülnek beépítésre a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe. Kiskorpád testülete által július hónapban elfogadott KÖH költségvetés Kiskorpádot érintő részének beépítése Ft-ban érinti a KÖH költségvetést.

9 2013. december 31-vel módosításra került a személyi jellegű kifizetések, járulékok, intézményi működési bevételek, intézményi finanszírozás Ft-ban érinti a KÖH költségvetést. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 64/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolóról készült előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. 6. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése az Alternaív Ifjúsági és Kultúrális Egyesülettel kultúrális közfoglalkoztatottak foglalkoztatásáról. Az egyesület 4 fő adminisztrátori munkakör létrehozására nyert támogatást 12 hónapra további 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A munkavállalók teljes bér-és járulékköltségét az egyesület finanszírozza az elnyert pályázat keretében. A munkavállalók pályakezdő fiatalok, akik munkával történő ellátását az Önkormányzat intézményeiben tudnánk leghasznosabban biztosítani az együttműködési megállapodás szerint. Az érintett intézmények, ahol a munkavégzés folyna az adott intézmények vezetőivel történő heti szintű egyeztetés szerint: Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház, Gyergyai Albert Városi és Iskola Könyvtár, Internet Kávézó, Alkotóház és Galéria, Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal. Lehet tudni, hogy a 4 fő fiatal ki lesz? Pirka Mátyás ALTERNAÍV Egyesület elnöke Igen, természetesen. Pataki Judit Eszter, Peti Boglárka, Szaka Dóra és Marics Dávid.

10 Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 65/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy együttműködési megállapodást köt az ALTERNAÍV Ifjúsági és Kultúrális Egyesülettel TÁMOP / azonosítószámú projektje megvalósítása érdekében. Az együttműködéshez előterjesztett Együttműködési megállapodást a Képviselő-testület megismerte, és azt változtatás nélkül elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Határidő: április napirendi pont: Előterjesztés a évi közbeszerzési tervről. Évente határozatban szükséges elfogadni az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét. Mai napig 2014-re előrelátható közbeszerzési eljárást az Önkormányzatnak nem kell lefolytatnia, ezért a közbeszerzési terv előterjesztéséhez melléklet táblázat nem tartalmaz tételeket. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 66/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy elfogadja Nagybajom Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervét. Az előterjesztett tervezetet megismerte, és azt változtatás nélkül elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedésre. Határidő: április 30. Közreműködik: Pirka Mátyás pályázati referens

11 8. napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási pályázatról. dr. Schütz Nikolett jegyző Nagybajom Város Önkormányzat, mint megrendelő a KVG Zrt-vel napján kötött közszolgáltatási szerződése napján lejárt. A képviselőtestület napjával ideiglenes szerződést kötött a KVG Zrt-vel a kiírandó pályázati felhívás alapján beérkező ajánlatok elbírálását követő szerződéskötésig. Az ajánlattételi felhívások megküldésre kerültek a képviselő-testület által elfogadott szolgáltató cégeknek, azonban ajánlat egyik részéről sem érkezett Önkormányzatunkhoz. A tértivevény visszaérkezett a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft és a Dél-Komm Nonprofit Kft-től. A KVG Zrt azonban semmilyen formában nem értesítette Önkormányzatunkat. A postakönyv igazolta a felhívás megküldését számukra. Telefonon egyeztetettem a KVG Zrt. igazgatójával, Trenyik Tamással, aki elmondta, a szétválás és átalakulás miatt voltak problémáik a postázással. Mivel a korábbi felhívás sikertelen volt, arra ajánlat nem érkezett szükséges újabb ajánlattételi felhívás megküldése. Javaslom, a korábban kiválasztott szolgáltatóknak megküldeni a felhívást a 317/2013(VIII.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 67/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert pályázati felhívás tartalmát elfogadja. Ezen pályázati felhívást az alábbi cégeknek küldi meg, és az árajánlat összegétől függően közbeszerzési eljárást folytat le: 1. Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1.) 2. Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) 3. Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft (7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

12 A pályázati felhívás megküldésére, a beérkezett pályázatok kezelésére felhívja a jegyzőt. A beérkezett ajánlatoknak a pályázat benyújtásának határidejét követően a következő testület elé terjesztésére felhívja a polgármestert. dr. Schütz Nikolett 9. napirendi pont: Tájékoztató az Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységéről. Itt van körünkben Ácsné Ludmann Erika, az Alapszolgáltatási Központ vezetője, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Erika egy nagyon átfogó és részletes beszámolót terjesztett elénk a Központ működéséről. Ácsné Ludmann Erika Alapszolgáltatási Központ vezető március 27-én az éves tanácskozásunkat tartottuk az Internetkávézóban, ami tulajdonképpen csak a gyermekjóléti szolgáltatás részre vonatkozik, ami egy kötelező feladat szintén. Ez a beszámoló, amit elétek tártam az a központ egészét, teljes működését lefedi. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ évi működéséről készült beszámolót megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette.

13 10. napirendi pont: Beszámoló a április 6-i Országgyűlési Választásról. Szóbeli előterjesztés Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző dr. Schütz Nikolett jegyző Az országgyűlési választások során a választási irodánk költségvetése ,-Ft volt. Nagybajomban három szavazókör került kialakításra. Az egyes szavazókörökben az alábbi szavazóköri eredmények születtek: 1. számú szavazókör:51.23%, 2. számú szavazókör: 42.69%, 3. számú szavazókör: 39.05%. A választások során egy rendkívüli esemény történt, mely a Nemzeti Választási Iroda honlapján is megjelent, mikor két választópolgár a szavazóhelyiségben kívánt feljelentést tenni a választási plakátok elmozdítása miatt. Az elnök a szavazókör elhagyására szólította fel őket. A szavazás eredményének megállapítása és OEVKba szállítása is időben és rendben zajlott. A választási elszámolást pedig benyújtottam határidőben a területi választási irodához. Itt jelezném, hogy több választópolgár jelezte, hogy a 3. számú szavazókör megváltoztatása miatt nem tudott illetve nem akart elmenni, szavazni, mivel a szavazókör területének a szélén volt található, ami nehézséget jelent. Úgy gondolom, hogy a választópolgárok ilyen jellegű észrevételeit meg kell fontolni és elő kell segíteni minden esetben, hogy szavazati jogával minden választópolgár élni tudjon. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, mivel a következő választásig,még négy hetünk van, bocsássák újra a választási iroda rendelkezésére a felső-óvoda épületét, hogy ott kialakíthassuk a 3. számú szavazókört. Ott csupán festésre lenne szükség, mely költségét a választási normatívából fedeznénk a szavazókörök kialakítása sorból. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T 1./ Nagybajom város Önkormányzat Képviselő-testület a április 6-i Országgyűlési Választásokról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. dr. Schütz Nikolett jegyző Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14 70/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy a Nagybajom, Zrínyi u. 34/A szám alatti ingatlan egy helyiségét választási célokra a Nagybajomi Helyi Választási Iroda részére biztosítja. dr. Schütz Nikolett jegyző 11. napirendi pont: Egyebek. 11/1. Napirend: Temetkezési rendelet megalkotása. Szóbeli előterjesztés Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző dr. Schütz Nikolett jegyző Folyamatban van a Településfejlesztési Kft. temetkezési engedélyezése. Ezzel egy időben helyén valóvá vált egy új rendelet megalkotása, ami a jogszabályváltozásoknak megfelel és az aktuális díjszabásokat is tartalmazza. Vasvári János ügyvezető úr jelezte, hogy védve a helyi érdekeket azzal, hogy az önkormányzat kötelezővé teheti, hogy a temettetők a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat a temető üzemeltető szakszemélyzetének szolgálatait vegyék igénybe. Ez a lehetőség a törvényben is megtalálható, ez alapján kerülne bele majdan a helyi rendeletünkbe. Vasvári János ügyvezető Megváltozott jelentősen a helyzet Nagybajomban és Böhönyén is, ránk telepedett egy vállalkozó. Ha mi akarunk más önkormányzat, illetve vállalkozó kezelésében lévő temetőben temetni az nekünk súlyos pénzbe kerül. Az üzemeltető által meghatározott feladatokat végezhetünk csak. Ezért gondoltunk arra, hogy nekünk is be kell biztosítani magunkat. Septe József képviselő Versenyhelyzet van mindenhol a világon. Azonos szolgáltatási színvonal mellet el tudom fogadni, hogy kötelezzünk valakit, valamire és azonos szolgáltatási színvonalon természetesen válasszuk a helyit. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetkezési rendelet megalkotását a soron következő testületi-ülésre napolja el.

15 11/2. Napirend: Előterjesztés a Nagybajomért Közalapítvány pályázati önrészének támogatására. A Nagybajomért Közalapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az Országos Informatikai Programiroda Informatika a köz szolgálatában 2014 című pályázati kiírására. A Közalapítvány pályázatát pozitív elbírálásban részesítették, amely révén lehetőség van kedvezményesen hozzájutni informatikai eszközökhöz. A pályázaton 1 db 4 gépes bővített számítógépcsomagot operációs rendszerrel és monitorral, valamint WIFI csomagot igényelt a Közalapítvány, amely Ft-ba kerül. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ft támogatásban részesítse a Közalapítványt pályázata megvalósításához. A számítógépek felhasználásának módja: 2 db gép: A helyi közmunkaprogram koordinálása, adminisztrációja 1 db gép: A helyi rendőrőrs munkájának segítése a közrend fenntartásának érdekében 1 db gép: Kulturális és közösségi programok szervezéséhez. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 71/2014./IV.28./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T 1./ A Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy Ft, azaz egyszázezer forint) támogatásban részesíti a Nagybajomért Közalapítványt Informatika a köz szolgálatában 2014 című pályázata megvalósításához. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. Határidő: Közreműködik: Pirka Mátyás pályázati referens Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. Czeferner Józsefné polgármester Dr. Schütz Nikolett jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 25-én 18.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 27-én 17.30 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én a Községházán 9.30 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90877 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben