KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)"

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: KSH szám: mint kölcsönt nyújtó (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) másrészről [ ] anyja leánykori neve: [ ] személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési cím: [ ] mint adós I. (a továbbiakban: Adós I.) és [ ] anyja leánykori neve: [ ] személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési cím: [ ] mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) és [ ] anyja leánykori neve: [ ] személyi igazolvány száma: [ ] bejelentett állandó lakcím: [ ] levelezési cím: [ ] mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes) a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. Bevezető rendelkezések Hitelező kijelenti, hogy az évi CCXXXVII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján törvényes engedély birtokában pénzügyi szolgáltató tevékenységet végez. Jelen szerződés alapján a hitelező felhasználási célhoz nem kötött személyi/fogyasztási kölcsönt folyósít adós részére. 1.1 A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a internet oldalakon, illetve a fiókokban az Adós kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető.

2 1.2 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1.3 A jelen szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint az Általános Terméktájékoztató alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, illetve Általános Terméktájékoztató illetve azok az ÁSZF-ben meghatározottaknak (illetve a Takarékszövetkezetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek) megfelelő, Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő Adós tudomásul veszi, hogy a hitelező folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kölcsön folyósítására az adós által előzetesen írásban benyújtott és a hitelező által elbírált hiteligénylési kérelem alapján, az abban foglalt adósi nyilatkozat figyelembe vételével került sor, és az azzal kapcsolatos összes információt megkapták. 2. A jelen szerződés tárgya; a Kölcsön típusa, a Kölcsön összege, futamideje, folyósítása 2.1 A Takarékszövetkezet az Adósnak az Adós [ ] iktatószámú írásbeli kölcsönigénye alapján [ ] Ft, azaz [ ] forint összegű, szabad felhasználású személyi Kölcsönt nyújt. A Kölcsön futamideje: [ ] Kamatperiódus: naptári félév 2.2 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsön összegét az alábbi pontban rögzített Folyósítási Jutalék, amennyiben a hitelbírálattal egy időben nem került megfizetésre, akkor a Hitel előkészítési Díj összegével csökkentve egy összegben az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett [ ]-[ ]-[ ] számú fizetési számláján legkésőbb a szerződéskötést, illetve a folyósítási feltétel teljesítését követő munkanapon jóváírja A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 3. Hiteldíj Az Adós a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: A teljes - induló - hiteldíj, THM (jelen szerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva): [ ] Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötése előtt hitelező az Adós(ok) tudomására hozta a hitel Teljes Hiteldíj Mutató mértékét, ami az Adós által a kölcsönért fizetendő terhelésnek a nyújtott fogyasztási kölcsön éves összegének százalékban kifejezett része (THM). A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM a szerződéskötéskor számított THM- től eltérő lehet. A THM számításánál nem vehető figyelembe: - 2 -

3 a) a prolongálási költség, b) a késedelmi kamat, c) az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj, e) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 3.1 Egyösszegű hiteldíjak Egyösszegű hiteldíjak a kölcsönigény elbírálásával kapcsolatban a Takarékszövetkezet által felszámított a) Hitel előkészítési Díj: a Kölcsön.. %-a, azaz [ ] Ft, b) Folyósítási Jutalék: a Kölcsön %-a, azaz [ ] Ft, melyeket az Adós legkésőbb a Kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni. A megfizetés történhet akként, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsön összegéből annak folyósításakor a Hitel előkészítési Díj valamint a Folyósítási Jutalék összegét visszatartja. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a Hitel előkészítési Díj megfizetése a hitelbírálattal egy időben nem történt meg, akkor a Hitel előkészítési Díj és a Folyósítási Jutalék összegeket a Kölcsön összegéből a folyósításkor visszatartsa, és elszámolja. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a Hitel előkészítési Díjat és a Folyósítási Jutalékot a Kölcsön teljes összege után számítja fel. 3.2 Rendszeresen fizetendő hiteldíjak A Takarékszövetkezet a Kölcsön után a folyósítás napjától Ügyleti Kamatot számít fel. Az Ügyleti Kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. Az Ügyleti Kamat számítása a következő képlet alapján történik: Ügyleti Kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 Az Ügyleti Kamat a folyósítási hónaptól naptári havonta esedékes, és az aktuális törlesztő részlettel együtt annak részeként az alábbi 4. pont szerint fizetendő. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Az első kamatperiódus jár le, majd naptári félévente változik. Ügyleti Kamat: az adott naptári félévre vonatkozó referenciakamat és kamatfelár összege. Referencia kamat: 6 havi BUBOR A Takarékszövetkezet az egyes kamatperiódusokra irányadó referencia kamatot az adott kamatperiódus kezdő időpontját (kamatforduló) megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal jegyzett 6 hónapos BUBOR alapján állapítja meg. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a referencia kamatláb 7. pont szerinti kamatperiódusonkénti módosulásából adódó kamatláb változások alapján a törlesztő részlet újraszámítására, amelyet ezt követően, még a következő havi törlesztés előtt az Adóssal írásban közöl. Az Adós ezt követően a kiközölt törlesztő részlet módosítás szerint teljesíti a törlesztéseit

4 Kamatfelár: Hirdetményben feltüntetett kamatfelár mérték. Amennyiben a kamatfelár 7. pontban részletezett eseteket figyelembe véve változik, Hitelező a havi törlesztő részletet újraszámítja, és kiközli az Adóssal. Az ügyleti kamat mértéke referencia kamat: 6 havi BUBOR % kamat felár: % összes évi kamat: %, amely kamatperióduson belül állandó. A kölcsön folyósításakor a hatályos Hirdetmény Kondíciói érvényesek. A kamatfizetés kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap Az Adós által fizetendő, Hirdetményben meghatározott mértékű Hitelszámla Zárlati Díja megfizetése akként történik, hogy a Takarékszövetkezet annak összegével az Adós fizetési számláját megterheli Év végi egyenlegközlő díja: Az Adós által fizetendő, Hirdetményben meghatározott mértékű Díj megfizetése akként történik, hogy a Takarékszövetkezet annak összegével az Adós fizetési számláját a tárgyévet követő hónapban megterheli. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az Éves Hitelszámla Zárlati Díj és Éves Egyenlegközlő Díj összegével az Adós fizetési számláját megterhelje. 3.3 Egyéb díjak, költségek Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő egyéb díjak az alábbiak, melyek a THM számítás alapját nem képezik: (i) Szerződésmódosítási Díj: a Takarékszövetkezet az előtörlesztés kivételével az Adós által kezdeményezett, a Szerződés bármely feltételének megváltozását eredményező módosítása esetén számítja fel. A szerződésmódosítási díjat a szerződésmódosítás aláírásának napján kell az Adósnak megfizetnie, mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. (ii) Előtörlesztési Díj: Az Adós a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésekor, az ÁSZFben meghatározott feltételek fennállása esetén köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni. Az előtörlesztési díj megfizetése az előtörlesztett összeg megfizetésével egyidejűleg esedékes, mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. (iii) Fedezet módosítási Díj: a Takarékszövetkezet az Adós által kezdeményezett, a kapcsolódó biztosítéki szerződések bármely feltételének, vagy biztosítéknak megváltozását eredményező módosítása esetén számítja fel. A fedezetmódosítási díjat a módosítás aláírásának napján kell az Adósnak megfizetnie, mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. (iv) az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat, igazolásokat és értesítéseket kér pl.: egyenleg közlés fennálló tartozásról), ide nem értve a Törlesztési Táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre A pontban meghatározott díjak, költségek mértékére, és megfizetésének feltételeire az ÁSZF-ben, illetve a Hirdetményben foglaltak irányadók. A 3.3. pontban fel nem sorolt egyéb díjakat az aktuális Hirdetmény tartalmazza. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fent felsorolt díjak és költség összegével az Adós fizetési számláját megterhelje

5 4. A Kölcsön törlesztő részletének esedékessége, összegének változása 4.1 Az Adós a Kölcsön törlesztő részletei, továbbá a törlesztő részletek részeként az Ügyleti Kamat pénzügyi fedezetét 4.2 pont szerinti esedékességkor köteles biztosítani a Takarékszövetkezetnél vezetett [ ]-[ ]-[ ] számú forint fizetési számláján, 4.2 Az első törlesztő részlet várható esedékességének időpontja: [ ] A további törlesztő részletek esedékességének időpontja: minden hónap [ ]-án/én Az utolsó törlesztő részlet esedékességének várható időpontja: [ ] A törlesztő részletek száma: [ ] Az első törlesztő részlet összege: [ ] A további törlesztő részletek összege: [ ] 4.3 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kölcsön folyósítására nem a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor, (i) az első törlesztő részlet 4.2 pontban meghatározott esedékességének napja a tényleges folyósítás napját követő hónapnak a fenti 4.2 pontban meghatározott napjára módosul, amennyiben a tényleges folyósítás napja, és az első törlesztő részlet esedékességének várható időpontja ugyanazon hónapra esne (és ezzel egyidejűleg az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontja is megfelelően módosul); és (ii) az első törlesztőrészlet összege - a jelen szerződés aláírásának napja és a tényleges folyósítás napja között eltelt időtartamtól függően - módosul. A Takarékszövetkezet az átszámított törlesztő részletek összegét, valamint az első törlesztő részlet esedékességének időpontját köteles az Adóssal írásban közölni. Az Adós tudomásul veszi, hogy törlesztési kötelezettségét ez esetben a fenti 4.2 pontban rögzítettektől eltérően, a Takarékszövetkezet által átszámított összegben és időpontban, a kiküldött értesítőben közölt feltételek szerint köteles teljesíteni. 5. A Kölcsön törlesztésének egyéb feltételei 5.1 Az Adós köteles a fizetési számláján olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely a 4. pontban meghatározott időszakon belül minden esedékességkor a Kölcsön és járulékai egyes (törlesztő) részleteinek az összegét fedezi. Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül az Adós fenti 4.1 pontban meghatározott számlájára befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél (.. számú melléklet) alapján a fizetési számláját, az esedékes összeg erejéig az alábbi 5.2 pont szerint megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet 34. alapján beszedési megbízás útján beszedni. 5.2 Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy ha a Kölcsön törlesztése a Takarékszövetkezet által vezetett számlájáról történik, úgy a Takarékszövetkezet az Adós 4.1. pontban megjelölt fizetési számláját a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél (... számú melléklet ) alapján a fizetési számláját az esedékes törlesztő részlet összegével az esedékesség napján megterhelje. Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a 4.1. pontban megjelölt számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számlájáról beszámítási jogával élve a Kölcsön Késedelmi Kamattal növelt összegét beszedni. 5.3 Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet, valamint a késedelmesen teljesített befizetések a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának - 5 -

6 megfelelően először a költségekre, majd a Késedelmi Kamatra, ezeket követően a lejárt és esedékes Ügyleti Kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 5.4 Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 4. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőke-, Ügyleti Kamat, Egyéb díj és Éves Hitelszámla Zárlati Díjra) tartozás mint tőkeösszeg után járó, fenti 3.2 pontban meghatározott Ügyleti Kamaton felül az ÁSZF-ben, valamint a Hirdetményben foglalt - jelenleg évi 6%-os - mértékű - Késedelmi Kamatot számít fel. 5.5 A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal, és a Készfizető Kezessel szemben bírósági úton behajtani. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy hitelező minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. 5.6 A Takarékszövetkezet a tartozást, a késedelembeesés napjától felszámított, az 5.4 pontban meghatározott mértékű Késedelmi Kamattal együtt jogosult az Adós(ok) és a Készfizető Kezes más Hitelintézetnél vezetett számlájáról a beszedésre vonatkozó felhatalmazás alapján haladéktalanul beszedni. 6. Előtörlesztés 6.1 Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. Az előtörlesztési díj mértékét a Takarékszövetkezet mindenkor aktuális Hirdetménye tartalmazza. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet - amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZF-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. 7. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása 7.1 A kamatot, díjat, költséget vagy más szerződéses feltételt a Kölcsönvevő számára kedvezően, egyoldalúan a Tksz. módosíthatja. A jelen szerződésben rögzített kamat, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. A kamatot, díjat, költséget vagy más szerződéses feltételt a Kölcsönvevő számára kedvezően, egyoldalúan a Takarékszövetkezet módosíthatja. Ha a Felek a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig beérkezően írásban nem tiltakozik a Takarékszövetkezetnél, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A kamat, díj, vagy költség Felek számára kedvezőtlen módosítása esetén a Felek a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A Felek köteles azonban a felmondással egyidejűleg megfizetni a Takarékszövetkezetnek a tőkét, továbbá a felmondásig felmerült kamatot, díjat és költséget. A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség módosításának jogát a Hpt ának (5) bekezdése, valamint a 275/2010. (XII.15.) Korm.rend., továbbá a pénzintézetek által aláírt Etikai Kódexben (Magatartási Kódex) szereplő oklista alapján az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: - 6 -

7 a) a jogi, szabályozói környezet a hitelt negatívan befolyásoló változása a Takarékszövetkezet hitel,- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Takarékszövetkezet hitel,- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher,- (pl. adó-), a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. b) a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek negatív irányú változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, amennyiben azok mértéke meghaladja a 0,2%-t, a bankközi pénzpiaci kamatlábak / hitelkamatok változása; a Magyar Állam által kibocsátott kötvény hozamszintjeinek változása refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása; c) a Felek kockázati megítélésének megváltozása a hitelező eszközminősítési vagy belső Adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy a hitelező eszközminősítési vagy belső Adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá Az Ügyféllel kötött hitel/kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat,- díj,- vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a 7.1. pontban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat,- díj,- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott ügyleti kamatot, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, a Felek számára kedvezőtlen módosítást annak hatályba lépését legalább 60 (hatvan) nappal megelőzően Hirdetményben közzéteszi és a Felek módosításról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 (hatvan) nappal megelőzően postai úton, vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon is írásban értesíti, a változás időpontjának, és a megváltozott törlesztő részlet összegének feltüntetésével. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, vagy költség Felek számára kedvezőtlen módosítása esetén a Felek a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés ingyenes felmondására. Amennyiben a Felek a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerződő felek a Felek általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. A Takarékszövetkezet a Felek által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és a Felek haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és a Felek kötelesek az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesítheti a Felekkel szemben. Ha a Felek a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű - 7 -

8 ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. 8. A Kölcsön biztosítéka 8.1 A Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal a Takarékszövetkezettel szemben az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozása és annak mindenkori járulékai megfizetéséért legfeljebb Ft, azaz forint összeg erejéig. 1. A készfizető kezességre tekintettel Kezest sortartási kifogás nem illeti meg. A Kezes tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Kölcsönfelvevőnek az 1. pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsön felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Takarékszövetkezettel szemben. A Kezes tudomásul veszi, hogy a 1.2. pontban megjelölt lejárati időpont a Takarékszövetkezetet megillető felmondási jog, vagy jogszabályi rendelkezések következtében változhat. A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerződés teljesítési határidejének változásáról tájékoztatja a Kezest. A Takarékszövetkezet késedelem nélkül tájékoztatja a Kezest az Adós teljesítésének elmaradásáról, az Adós tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről. A Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az esedékesség napját követően a Takarékszövetkezet első felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára. A Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy annak feltételeit ismeri és tudomásul veszi. Amennyiben a Készfizető Kezes elégíti ki részben vagy egészben a Takarékszövetkezet követelését az Adós helyett, a követelés az azt biztosító és kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt, a kielégítés erejéig, a Készfizető Kezesre száll át. A jelen szerződés megszűnik és a Készfizető Kezes szabadul kötelezettsége alól, amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett. A Kezes kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást kapott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és a Kölcsönfelvevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról. A kezes tudomásul veszi, hogy az Adóssal Ptk. 6:419.. alapján együttesen perelhető. 8.2 A Készfizető Kezes tudomásul veszi azt a tényt, hogy a jelen szerződésben foglalt fizetési napok és/vagy fizetési napokon fizetendő összegek módosulhatnak a jelen szerződésben meghatározott esetekben. A szerződés határozott időtartamra szól, annak meghosszabbítása esetén a kezesi szerződés is meghosszabbítható. A felek megállapodnak, hogy a kölcsönszerződés lejáratának esetleges meghosszabbítása a 1 Fogyasztó által vállalt kezesség esetén a kezesség akkor érvényes, ha a szerződésben meghatározták azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a Kezes felel

9 Kezes értesítése mellett, a kölcsönszerződés, - valamint a kezesi szerződés módosításával történik. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy mindazon információt, ideértve a megkötött hitelszerződés tartalmát, az Adós helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról amelyet a készfizető kezesnek a Takarékszövetkezettel kötött Fogyasztói készfizető kezesi szerződése értelmében a készfizető kezesség elvállaláshoz ismernie kell, a készfizető kezes rendelkezésére bocsássa Alulírott Adós és Készfizető kezesek kijelentjük, hogy az Adós és a Takarékszövetkezet között megkötött kölcsönszerződést teljes terjedelmében ismerjük, annak Adós részéről való visszafizetéséért készfizető kezességet vállalunk. Alulírott Takarékszövetkezet képviselői kijelentjük, hogy a kezeseket a hitel visszafizetésének biztosítékaként elfogadjuk A Felek a következő Takarékszövetkezeteknél rendelkeznek pénzforgalmi számlával: Adós/Adóstárs Pénzintézet neve pénzforgalmi számlaszám A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlavezető pénzintézet által elfogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általuk aláírva átadják a fenti pénzforgalmi számlákra szóló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig a Felek által egyoldalúan vissza nem vonható leveleit. Ezen levelek jelen szerződés - sz. mellékleteit képezik. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a kölcsön/hitel folyósítása addig nem történik meg, amíg a fenti levelek a befogadó pénzintézet által visszaigazoltan nem érkeznek meg a Takarékszövetkezet hitelt folyósító kirendeltségéhez. 9. Az Adós tájékoztatása 9.1 A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti Kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben, illetve az 1. számú függelékét képező ÁSZF-ben meghatározottak szerint változhat, a Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére. 9.2 A 9.1 pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, a tárgyév lezárását követően írásban tájékoztatja az Adóst a lezárt tárgyévben felszámított Kamatok összegéről, a jóváírások elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás összegéről

10 10. A jelen szerződés megszüntetése 10.1 A jelen szerződés megszüntetésére és felmondására az ÁSZF-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a) az Adós a 6.2. pontban meghatározott kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget; b)az ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetekben c) az Adós a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben letiltotta, illetve a Szerződésen alapuló tartozása maradéktalan kiegyenlítését megelőzően az ott meghatározottak szerint az adatait bármikor letiltja Felmondási okot jelentő egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Adós a) a Szerződésben foglalt, és a szerződésszerű teljesítés szempontjából lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz eleget; b) a Takarékszövetkezetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntette fel; c) a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben ekként meghatározott egyéb tények, események, körülmények. Takarékszövetkezet továbbá jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes A jelen szerződés Takarékszövetkezet általi, azonnali hatályú felmondása esetén a Takarékszövetkezet jogosulttá válik - saját választása szerint - az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját a tartozás összegével megterhelni; valamint követelése teljes kiegyenlítéséig a szerződésben írt biztosítékokat érvényesíteni. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. 11. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések 11.1 Az Adós (és a Készfizető Kezes) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy lakcíme(ük), levelezési cím(ük), tartózkodási helye(ük), munkahelye(ük), illetve a jelen általános feltételek bevezető részében megjelölt személyes adatai(k) megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul írásban bejelenti(k) A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező.. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (.. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. Adós tudomásul veszi, hogy a hitelkérelem alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul köteles hitelező tudomására hozni, valamint kijelenti, hogy hozzájárul a hitelszerződésben szereplő, illetve a kölcsön elbírálásához szükséges adatainak a központi nyilvántartó rendszerbe való felvételéhez

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben