JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:"

Átírás

1 Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők az utolsó testületi ülésen kaptak meghívást. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 4 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010.(..) rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról évi közvilágítási karbantartásáról döntés 3. Folyószámlahitel meghosszabbítási lehetőségéről döntés 4. Egyebek 5. Zárt ülésen: Hatósági ügy 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2010.( ) rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról Kiss László polgármester: Már az előző testületi ülésen tárgyalt a képviselő-testület a hulladékszállításról. A döntéstől függ a további ügyintézés. Amennyiben a korábbi szolgáltató kerül kiválasztásra akkor nincs kötelezettség közbeszerzési eljárás lefolytatására, mivel önkormányzat tulajdonában álló szolgáltatóról beszélünk. Ellenkező esetben, más szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárást von maga után. Az eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértőt kérnénk fel, mely kb. 100 e Ft költséget jelent. Szolgáltatás tekintetében a közbeszerzési értékhatár 8 M. Ft. A márianosztrai hulladékszállítás nem éri el ezt az értéket évente. Az 50 l-es edényzettel kapcsolatban felmerült az igény a rendelet módosítására. Annak a bevezetése, hogy Rendkívül indokolt esetben dönthet a Képviselő-testület. egyeztetve a 1

2 körjegyzővel, nem lehetséges. Itt fel kell sorolni a rendkívüli indokokat, ellenkező esetben jogbizonytalanságot okoz a megfogalmazás és törvénysértő. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Egyedülálló esetén meg lehet határozni egy kedvezményes díjat. Orbán Szilárd képviselő: Javasolja ennek a módosítás lehetőségének a felmérését és térjünk vissza rá a negyed évet követően. Gyuró Judit képviselő: Jobb lesz majd a rálátásunk és meghatározzuk, hogy kik lehetnek a kedvezményezettek. Kiss László polgármester: Összegzésként megállapítja, hogy a képviselő-testület álláspontja alapján a szolgáltatással a Maros Kft.-t bízza meg az önkormányzat. Továbbá a ¼ év végére dolgozzuk ki az 50 literes edényzet igénylésének további feltételeit. A képviselő testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja és az alábbi határozatot hozza: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010.(XII.21.) rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 114/2010.(XII.20.) határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok tulajdonában lévő Maros Építőipari és Kommunális Kft. (2626 Nagymaros, Rákóczi u. 37.) szolgáltatót bízza meg a lakossági szemétszállítással. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Maros Kft. képviselőjével a közszolgáltatási szerződést megkösse és írja alá. Továbbá kidolgozza a a lakossági szemétszállítási díjakról szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010.(XII.21.) rendeletének az 50 literes edényez igénylésének további feltételeit. Felelős: polgármester, képviselő-testület Határidő: március évi közvilágítási karbantartásáról döntés Kiss László polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyaltuk a közvilágítás karbantartás szerződéskötési lehetőségeket. Volt három ajánlatunk, melyet ismertet az ELMŰ ajánlata nélkül, amit a képviselő-testület már a szolgáltatás nem kellő biztosítása miatt kizárt. 2

3 1. Pahusz Bt.: bruttó ,- Ft/hó, helyszíntől függően 24, 48 és 96 órán belül végeznek javítást. 2. Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete: az előzőeknél kissé bonyolultabb. Törvényeknek megfelelően létrehozott, bejegyzett egyesült kimondottan önkormányzatok a tagjai. Ha ezt választja a testület, az alábbi teendő van: - elfogadni az alapszabályt, - be kell lépni rendes tagként az Egyesületbe, - megállapodást kell kötni. Az üzemeltetés költségei: - nettó ,- Ft/hó a karbantartási díj, - 1 évig 4.000,- Ft/hó költség fizetése az egyesület működéséhez, - havonta 100,- Ft tagdíj fizetése. A Közhasznú Egyesületnél pályázati lehetőségek kiaknázására is mód nyílhat. Elképzelhető, hogy lesz lehetőség a lámpatestek sorcseréjére, akár pályázat útján is. Orbán Szilárd képviselő: Ha Egyesületi tagok vagyunk, akkor így is működhet a pályázat? Kiss László polgármester: Működhet, a 2001-ben végrehajtott közvilágítás korszerűsítéséhez vállalt kötelezettségünk 10 évre szólt, és augusztusában lejár. Orbán Szilárd képviselő: Lejár a 10 év? Kiss László polgármester: Igen. Orbán Szilárd képviselő: Ha lesz jövőre Széchenyi-terves pályázat, nem lenne szerencsés ilyenből kimaradni. Nem olyan magas a költség, hogy Egyesületi szinten tagok legyünk és pályázzunk, javasolja az Egyesület választását. Kiss László polgármester: Elfogadásra bocsátja a Magyarországi Települések Közvilágítási Egyesületének árajánlatát. A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 115 /2010.(XII.20.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közvilágítás karbantartásáról döntött. Három árajánlatból: - ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. bruttó ,- Ft/hó, - Pahusz Bt. bruttó ,- Ft/hó, - Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület ,- Ft/hó + egy éven át 4.000,- Ft/hó + 100,- Ft/hó tagdíj, a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület ajánlatát fogadja el és vele kíván megállapodást kötni. A képviselő-testület az Egyesület alapszabályát megismerte és elfogadja. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 3

4 Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület rendes tagja kíván lenni, és vállalja a tagsággal járó díjfizetési kötelezettséget. A döntésnél a képviselő-testület figyelembe vette, - hogy az Egyesület kimondottan közvilágítás karbantartás-célfeladat ellátására önkormányzatok hozták létre, - az Egyesület megbízhatóságát, - esetleges pályázati lehetőségek kiaknázásának lehetőségét, - a kapott referenciát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot írja alá, valamint a megállapodást az Egyesülettel kösse meg. Felelős: polgármester Határidő: Folyószámlahitel meghosszabbítási lehetőségéről döntés Kiss László polgármester: Az önkormányzat a korábbi években is rendelkezett folyószámlahitellel, mely 1 évre szóló. Volt olyan időszak, amikor erre szükség is volt mint például évben től a folyószámlahitel felhasználására nem került sor, biztonsági lehetőségként áll az Önkormányzat számára. A folyószámlahitel úgy áll az önkormányzat rendelkezésére, hogy igénybevétel esetén és a felvett összeg után kell fizetni a kamatot. A hitel meghosszabbítását javasolja további egy évre január 28. napjától január 27. napjáig. A folyószámlahitel keretösszege 5 millió forint, nem javasolja ennek emelését. Szeretné tájékoztatni a döntés előtt a képviselő-testületet, hogy átalakul a normatív finanszírozás rendszere. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz szükség rá. Javasolja a képviselő-testületnek, ahogy eddig rendelkezésre állt, úgy biztosítsa az önkormányzat számára a folyószámlahitelt. Fedezetéül 2 ingatlant biztosít az önkormányzat: a 266/1 helyrajzi számú ingatlant, azaz a Csontos boltot, valamint a 276/4 helyrajzi számú ingatlant, azaz a Meglepi Ajándékboltot. Orbán Szilárd képviselő: 5 millió Ft-ról beszélünk? Kiss László polgármester: 5 millió Ft igen. Szavazásra bocsátom a folyószámlahitel említett feltételekkel való elfogadását. A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 116/2010.(XII.20.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft azaz Ötmillió forint összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételről döntött. A hitel futamidejét január 28-tól január 27-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel adóbevételekre. 4

5 Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 266/1 és a 276/4 helyrajzi számú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. Felelős: polgármester Határidő: január Egyebek Kiss László polgármester: - A közös karácsonyi ünnepségre megállapított 5.000,- Ft hozzájárulást át lehet venni a házipénztárból. - Ipolydamásdon van egy hosszú évek óta működő közösségi program, hogy szilveszter közeledtével felmennek a Gallára óév búcsúsztatót tartson, és szeretettel látják a falunk lakosait is kedden. Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kiss László polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését bezárja és zárt ülést rendel el. K.m.f. Kiss László s.k. polgármester Bahil Emilné s.k. körjegyző 5

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 79 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. július 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 28-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben