JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 13.-án megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 3 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011.(II.11.) rendelet módosításáról (írásbeli előterjesztés) 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 16/2004.(XI.02.) rendelet módosításáról (írásbeli előterjesztés) 3. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete a helyi adókról szóló 16/2007.(II.11.) rendelet módosításáról (írásbeli előterjesztés) 4. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete a helyi csatornahasználati díjról (írásbeli előterjesztés) 5. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a évre (szóbeli előterjesztés) 6. Rendezési tervre berkezett árajánlatok elbírálása (írásbeli előterjesztés) 7. Folyószámlahitel meghosszabbítása (szóbeli előterjesztés) 8. Dabasi Önkormányzat polgármesterének kérése (szóbeli előterjesztés) 9. DMRV üzemeltetési szerződés megtárgyalása (szóbeli előterjesztés) 1

2 10. Márianosztrai Kegytemplom padsorainak felújítására támogatás megítélése (szóbeli előterjesztés) 11. Egészségfejlesztés Márianosztrán pályázat egészségtervének elkészítésére vállalkozó kiválasztása )szóbeli előterjesztés) 12. Egyebek 13. Zárt hatósági ügyek 1.Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011.(II.11.) rendelet módosításáról Kiss László polgármester: Írásban a képviselők megkapták az előterjesztést és a rendelettervezetet. Az előző előirányzat módosítás óta érkezett pénzösszegek átvezetése. Várja a hozzászólásokat, észrevételeket. Hozzászólás nélkül a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(XII.14.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011.(II.11.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2.Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 16/2004.(XI.02.) rendelet módosításáról Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja testületet az út rendeletalkotás okáról, mely szerint a rendelet bevezető része nem tartalmazza az összes felhatalmazást. Ahhoz, hogy ezt orvosolni tudjuk a rendeletet hatályon kívül kell helyezni és új rendeletet kell alkotni. Ezt megragadva várja az észrevételeket az új rendelet megalkotásához. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Rabtemető védetté nyilvánítását javasolja. Bahil Emilné dr. körjegyző: Javasolja ennek egyeztetését a BV Intézet parancsnokával. Kiss László polgármester: Egyet ért a felvetéssel. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: A Kálvárián lévő gémeskút védett, kinek a tulajdonában van, kinek kellene felújítani? 2

3 Bahil Emilné dr. körjegyző: A testület védetté nyilvánította már. Be van jegyeztetve a Földhivatalnál. A terület ahol az önkormányzat által felállított gémeskút azóta magántulajdonon helyezkedik el. Kiss László polgármester: Javasolja, hogy a következő testületi ülésre a kért módosítási javaslatokat alapján a rendelet-tervezetet elfogadásra elkészítjük. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 115/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a a Márianosztra Község Önkormányzata képviselős-testületének 16/2004.(XI.2.) rendeletét felülvizsgálta és a Rabtemető helyi védelem alá vételét javasolja. Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezet elkészítéséről gondoskodjon. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: következő kt.-i ülés 3.Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete a helyi adókról szóló 16/2007.(II.11.) rendelet módosításáról Kiss László polgámrester: Jogszabály követése miatt kell a helyi adókról szóló rendeletet módosítani, ezért társadalmi egyeztetésre bocsátására sincs szükség. A képviselő-testület többször is jelezte, hogy évre az adók mértékét nem kívánja emelni a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel. Javasolja az előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezet elfoadását. Hozzászólás nélkül a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(XII.14.) rendelete a helyi adókról szóló 16/2007.(XII.14.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4.Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.( ) rendelete a helyi csatornahasználati díjról Kiss László polgármester: Előző ülésen már érintőlegesen tárgyaltuk a évre tervezett csatornaszolgáltatás termelői díjra vonatkozó 5 %-os emelési javaslatot. A rendelet-tervezetet és 3

4 az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Megtörtént a rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása, észrevétel nem érkezett. Javasolja elfogadását. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(XII.15.) rendelete a helyi csatornahasználati díjról (A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kiss László polgármester: Ezzel az ajánlattal együtt került megküldésre a évi rekonstrukciós munkákra a javaslat. Javasolja a rekonstrukciós munkák elfogadását azzal, hogy az önkormányzat ehhez hozzájárulni nem tud. A képviselő-testület a javaslatot megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 116/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) az önkormányzat tulajdonú víziközművek évi rekonstrukciós munkáinak javaslatával egyetért, változtatás nélkül elfogadja, de a munkákhoz anyagilag forráshiányos településként nem tud hozzájárulni. Felelős: polgármester Határidő: december Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a évre Kiss László polgármester: A évi szemétszállítás szolgáltatási díjaira két ajánlat érkezett. Az egyik a Maros Kft. ajánlata: 50 literes edényzet esetén Ft, 110 literes edényzet esetén Ft, a 120 literes edényzet esetén ez 27 e Ft, a 240 literes pedig Ft az éves díj. A másik ajánlat a Zöld Híd Régió Kft.-től érkezett. Ajánlata: literes edényzet ,- Ft, literes edényzet ,- Ft, 240 literes edényzet pedig ,- Ft éves díjjal számolva. Jelenleg a Maros Kft.-vel van szerződésünk, javasolja a szerződés meghosszabbítását és ennek megfelelően a rendelet megalkotását. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Amennyiben a Zöld-Híd ajánlatát fogadjuk el, úgy drágább lesz a szemétszállítás. Javasolja a Maros Kft szerződésének meghosszabbítását. 4

5 Kiss László polgármester: A másik ajánlat elfogadása eseté, mely magasabb, még az edényeket is meg kell vásárolni a Zöld Híd Régió Kft-től, vagy a kukákat be kell szereznie a lakosoknak. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja: 117/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztra község teljes közigazgatási területére, a települési szilárd hulladéknak a rendszeres begyűjtésére és elszállítására közszolgáltatási szerződést köt a Maros Építőipari és Kommunális Kft.-vel (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37.). A szerződés időtartama határozott idejű, január 1. napjától, december 31. napjáig, a lakossági szemétszállítási díjakról szóló rendeletben foglalt díjak szerint. (A rendelet a szerződés mellékletét képezi.) Felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötéséről gondoskodjon és felhatalmazza annak aláírására. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011.(XII.15.) rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról (A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6. Rendezési tervre beérkezett árajánlatok elbírálása Kiss László polgármester: Megérkezett a 3. rendezési terv árajánlata. Pomsár és Társai Építész Iroda Kft., 1065 Budapest, Nagymező u. 25. III./1., Pestterv, 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9., Z.É. Műhely Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda kft., 1116 Budapest, Bükköny u A hivatal műszaki előadója értékelte az árajánlatokat. Ismerteti a műszakilag összegzett értékelést. (Az értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kóspallag Község döntött, hogy saját településrendezési tervét felülvizsgálja, a körjegyzőségünk másik települése, Ipolydamásd is gondolkodik a településrendezési terv felülvizsgálatáról. Javasolja a testületnek, hogy ezek az árakat a három település döntéséig tartani tudják az ajánlatot tevők, de nagyobb összegű megtakarítás képződne, ha a három település egy céget bízna meg a tervek elkészítésével. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Javasolja, hogy egyeztessenek a két településsel. Kiss László polgármester: Az együttes képviselő-testületi ülésen megbeszélheti a három település az ügyet. Javasolja a napirend elnapolását. 5

6 A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 118/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendezési tervre beérkezett árajánlatok: - Pomsár és Társai Építész Iroda Kft., 1065 Budapest, Nagymező u. 25. III./1. - Pestterv, 1085 Budapest, Kőfaragó u Z.É. Műhely Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda kft., 1116 Budapest, Bükköny u. 28. elbírálását elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy a tervezési költségek csökkentése érdekében keresse meg Kóspallag, Ipolydamásd községek polgármesterét és törekedjenek arra, hogy a három település közösen válassza ki a kivitelezőt. Felelős: polgármester Határidő: következő kt.-i ülés 7. Folyószámlahitel Kiss László polgármester: Ismételten eltelik az az egy év, amire a képviselő-testület az OTP Zrt.-vel folyószámlahitel keretét megkötötte. Javasolja ennek meghosszabbítását, még akkor is, ha évben nem vette ezt igénybe az önkormányzat. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 119/2011.(XII.13.) Kt. határozat 1. Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft azaz Ötmillió forint összegű folyószámla hitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. A hitel futamidejét január 27-től január 26-ig határozza meg. 2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre. 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 266/1 és a 276/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanaira bejegyzett 9,9 millió Ft keretbiztosítéki jelzálog a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. részére továbbra is fennálljon. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik. 4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és 6

7 tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügyet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. Felelős: polgármester Határidő: január Dabasi Önkormányzat polgármesterének kérése Kiss László polgármester: Dabas Város polgármestere kereste meg önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy a megépített harangtorony három harangjának költségéhez járuljon hozzá településünk. A Nándorfehérvári diadal 555 évi évfordulására 555,- Ft végződő támogatást kér. Kéri a véleményeket és hozzászólásokat. Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester: Talán egy jelképes összeggel támogathatná az ügyet az önkormányzatunk. Javaslja, hogy 5.555,- Ft-tal támogassa a testület a kérelmet. Zsombokné Stedra Katalin képviselő: Egyetért az alpolgármester javaslatával. A képviselő-testület a támogatási kérelmet megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 120/2011.(XII.13.) Kt határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testület Dabas Város Polgármester (2370 dbas, Szent István tér 1/b.) kérelmének helyt ad és a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségéhez 5.555,- Ft-tal hozzájárul. A támogatást a költségvetésből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: január DMRV üzemeltetési szerződés megtárgyalása Kiss László polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvízelvezető üzemeltetésére kötött szerződésünk év végén lejár. A DMRV előkészítette újabb 5 évre a szerződést január 1-től december 31-ig. Kéri a véleményeket hozzászólásokat. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 7

8 121/2011.(XII.13.) Kt határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testület Márianosztra Község Önkormányzata (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.) és DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) között létrejött Máriansoztra község szennyvízelvezető művei üzemeltetésére között szerződést további 5 évre meghosszabbítja, és január 1. napjától december 31. napjáig a megállapodást megköti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy módosító megállapodást megkösse és aláírja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 10. Márianosztrai Kegytemplom padsorainak cseréjére támogatás megítélése Kiss László polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Márianosztrai Kegytemplom padsorainak cseréje folyik. Mivel a képviselők már jelezték felé azon szándékukat, hogy támogatni kívánják ezt a cserét, ezért került napirendre. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 122/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Kegytemplom (2629 Márianosztra, Pálások tere 2.) padsorainak cseréjéhez kíván hozzájárulni és ,- Ft, azaz Százezer forint támogatásról döntött. A támogatást a évi költségvetéséből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: december Egészségfejlesztés Márianosztrán pályázat egészségtervének elkészítésére vállalkozó kiválasztása Kiss László polgármester: évben beadott nyertes egészségterv pályázat megvalósításának egyik fontos pontja az települési egészségterv elkészítése. Az egészségterv elkészítésére három árajánlat érkezett az alábbiak szerint: - Protég Consulting Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) nettó e Ft, - BIDGE Medical Ldt. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 56/4.) nettó e Ft, 8

9 - SALUBO CONSULTING Bt. (8360 Keszthely, Hanczók u. 8.) nettó e Ft. Az ajánlatokat megvizsgálva a legkedvezőbb ajánlatot tevő SALUBO CONSULTING Bt. ajánlatának elfogadását javasolja. Kéri a véleményeket. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 123/2011.(XII.13.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnyert TÁMOP /AKMR/09/1 számú Egészségfejlesztés Márianosztrán című pályázat megvalósításával kapcsolatban a települési egészségterv elkészítésével a beérkezett három pályázó közül: - Protég Consulting Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) nettó e Ft, - BIDGE Medical Ldt. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 56/4.) nettó e Ft, - SALUBO CONSULTING Bt. (8360 Keszthely, Hanczók u. 8.) nettó e Ft, a legkedvezőbb ajánlatot adó SALUBO CONSULTUNK Bt., 8360 Keszthely, Hanczók u. 8., nettó Ft-os azaz Egymillió-kilencszázötvenezer forintos - ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bt.-vel a szerződést kösse meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 12. Egyebek: Kiss László polgármester: - Idősek karácsonya: A képviselő-testület döntött az idősek megajándékozásáról. Kéri a képviselők segítségét az ajándékok kihordásában. - Start Munkaprogram: Az előző testületi ülésen már tájékoztatta a képviselő-testületet a három projekt beadásáról. December 6.-án megvédésre került Vácon a projekt és kisebb módosításokkal be is nyújtottuk Várjuk a döntést. - Kismarosi Önkormányzat kereste meg önkormányzatunkat együttműködéssel. Az általuk benyújtott pályázat feltétele volt az együttműködés, mely keretén belül az önkormányzatunk vállalja közös ünnep megrendezését, ahol a márianosztrai iskolások is részt fognak venni. Anyagi kötelezettséget nem jelentett, ezért aláírásra került. - Alapozással befejeződik erre az évre a Kisvasúti végállomás mellékhelységének kialakítási munkálatai. - Tájékoztatja a testületet, hogy az iskola előtti járdaszakasz elkészült. - A Főtér tervezési szerződést a korábbi testületi ülésen jóváhagyott tervezővel aláírásra került. 9

10 - Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a Művelődési- és Turisztikai Bizottság ülést tartott napon, és elkezdte kidolgozni a több éves programot. Több napirend nem lévén Kiss László polgármester a nyilvános ülést bezárja és zárt ülést rendel el. K.m.f. Kiss László polgármester Bahil Emilné dr. körjegyző 10