Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: , képviseli: dr. Dénes Ákos igazgató), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó); 1 másrészről a.. (székhely:.,..., cégjegyzékszám:..), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a következők szerint: 1. A Bérbeadó 1.1. A Bérbeadó a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott Alapító Okirat alapján, mint üzemeltető, továbbá mint ingatlan-nyilvántartás szerinti használó jogosult a Budapest IX. kerület Vámház körút 1-3. szám alatt található Nagyvásárcsarnokban (hrsz ) lévő üzletek és más helyiségek bérlet útján való hasznosítására A jelen szerződés a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának hozzájárulásával, a hozzájárulásra vonatkozó határozat Bérlő általi kézhezvételének időpontjában lép hatályba. Amennyiben a hozzájárulás ig nem születik meg, úgy a jelen szerződés napján további jognyilatkozatok szüksége nélkül automatikusan megszűnik. 2. A Bérlő A Bérlő további adatai: - adószám: a cég jelen szerződés teljesítése során eljáró képviselője:. 1

2 3. A Bérlemény 3.1. A jelen szerződésben Bérlemény: a Nagyvásárcsarnok pince szintjén található P/3. számú m2 alapterületű kiskereskedelmi egység, valamint a Bérbeadó tulajdonát képező épülettartozékok, amelyek a birtokba adással egyidejűleg felvételre kerülő helyiségleltárban kerülnek felsorolásra. A Bérlemény pályázat szerinti esetleges leválasztása, a térelválasztó fal megépítése a Bérlő feladata és költsége A Bérlemény átalakítására, a tevékenységre alkalmassá tételére a Bérlő saját költségén a 3.9. pont szerint jogosult. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást) a felújítási munkák miatt a Bérlőt sem tulajdonjog, sem kártérítés nem illeti meg. A Bérlő kijelenti, hogy sem az előző jogcímeken, sem jogalap nélküli gazdagodás címen a Bérbeadóval szemben igényt nem érvényesít (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményt kizárólag az alábbi profillal üzemeltetheti: élelmiszer áruház (vegyes termékkörű élelmiszer jellegű és nonfood kiskereskedelmi tevékenység). A tevékenység végzéséhez szükséges (szak)hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Bérlő feladata. Felek kijelentik, hogy az üzlet profiljának megváltoztatása csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt kizárólag a fentiek szerinti célra használja, a Bérleményben nem engedélyez, továbbá tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jelen szerződés céljával, így különösen az e pontban foglaltakkal ellentétes. Ezen pontba foglalt szerződéses rendelkezés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő saját költségén gondoskodik a Bérlemény állagmegóvásáról, karbantartásáról. A központi berendezések üzemképes állapotban való tartása a Bérbeadó feladata és költsége, melyek az alábbiak: - Elektromos hálózatnál: a primer áramkörök vezetékei, szerelvényei a bérleményben levő secunder mérőkkel. - Vízhálózatnál: a mérőig tartó nyomóvezeték a közbe iktatott szakasz elzárókkal és 2

3 víztelenítő főcsapokkal. - Csatornahálózatnál: a teljes fő és gerincvezeték kivéve a bérleményben elhelyezett padlóösszefolyókat, az abból kiinduló ágvezetékeket, bűzelzáró szifonokat, illetve a falban és falon kívül levő ágvezetékeket A Bérlemény működésének rezsiköltségeit (villany, gáz, víz, csatorna, klíma, telefon, internet, szemétszállítás, stb.) a Bérlő viseli a Bérleményben felszerelt mérőórák leolvasása alapján. A fűtés költségeit pedig légm 3 arányában fizeti a Bérlő. A Bérlő a Bérlemény után ill. a Nagyvásárcsarnok közös használatú területei után egyéb üzemeltetési költséget, közös költséget vagy díjat nem köteles a Bérbeadó felé fizetni A Bérlő köteles a Bérlemény vagyonvédelmi szempontból megfelelő bezárásáról és védelméről gondoskodni. A Bérbeadót anyagi felelősség nem terheli az ennek elmulasztásából adódó károkért A Bérlő a Bérleményben ill. a Nagyvásárcsarnok közös használatú területein semminemű olyan tevékenységet nem végezhet, amely a környezet állapotát veszélyezteti, illetve a környezetet a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített határértékeken túl szennyezi. Az esetleges ilyen környezetszennyezése esetén a teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséget viselni kell a Bérlőnek. A Bérlő köteles eleget tenni a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak. Ezen előírások bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt megszegése a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után, és Bérlőnek a teljes körű büntetőjogi felelősséget viselnie kell. Veszélyesnek minősülő hulladékot a kommunális hulladéktároló helyre lerakni tilos A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, és annak használatát a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül másnak semmilyen formában nem engedheti át. A Bérbeadó azonban a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt valamely kapcsolt vállalkozása számára albérletbe adja A Bérlő a Bérleményben a jelen szerződésben rögzített koncepciótervek és építési leírás (. sz. melléklet) alapján eszközölt átépítési munkálatokon túlmenően a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül nem végezhet engedélyköteles építkezést, átalakítást, elektromos berendezés felszerelését. A Bérbeadó előzetes, írásos engedélye nem mentesíti a Bérlőt az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A Bérlő a felújításra fordított költségeit a bérleti díjjal szemben 3

4 nem számíthatja be, a szerződés megszűnése esetén kártalanításra, kártérítésre nem jogosult (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást). Ezen pontba foglalt rendelkezések bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A felek rögzítik, hogy a Bérlő által a Nagyvásárcsarnok területén elhelyezhető reklámeszközök helyét, kialakítását, méretét a szerződés mellékleteként előre rögzítik A Bérlő a jelen szerződés szerinti átépítési munkálatokat a Bérleményre vonatkozó jogerős működési engedély Bérlő általi kézhezvételétől számított 60 napon belül vállalja elvégezni. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jogerős működési engedély Bérlő általi kézhezvételéről és annak időpontjáról. Amennyiben a Bérlő a jogerős működési engedélyt nem kapja meg, úgy jogosult, de nem köteles a jelen szerződéstől számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni, kivéve, ha a jogerős működési engedély megszületésének elmaradása a Bérlőnek felróható okból következik be A Bérlő, tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei: - a 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet alapján tevékenységi körének megfelelő Tűzvédelmi Szabályzatot elkészíttetni, - szükség szerinti tűzoltó készülékeket készenlétbe helyezni, azokat legalább évente ellenőriztetni, - dolgozói részére az előzetes tűzvédelmi oktatásokat megtartani, az időszakos ismétlődő tűzvédelmi oktatást biztosítani és azok tényét előírásszerűen okmányolni, - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011 (IX. 6.) BM rendelet) 3. rész XII. fejezet ai és az MSZ 2364 MSZ HD szerinti kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatait elvégeztetni a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak megfelelő időszakonként (C, D, E osztályokban 6 évenként), - a Bérleményben a tűzvédelmi és figyelmeztető táblákat biztosítani, - a Bérleményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartani. Ezen pontba foglalt rendelkezések bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő a Bérleményt rendeltetésszerűen használhatja és ennek során az elvárható gondossággal köteles eljárni. 4

5 3.13. A Nagyvásárcsarnok rendjére vonatkozó mindenkori házirend (melléklet) betartására Bérlő kötelezettséget vállal A Bérlő a Bérbeadó előzetes engedélyével helyezheti üzembe az épület központi berendezéseihez csatlakozó, a jelen szerződés. sz. mellékletében nem hivatkozott készülékeit, berendezéseit, ugyanez vonatkozik a jelen szerződés. sz. mellékletében nem hivatkozott elektromos készülékekre, berendezésekre, illetve a szükséges fogyasztási hálózat kibővítési munkáinak végzésére. 5 A Bérlő feladata a Bérleményben elhelyezett és tulajdonát képező villamos berendezések és készülékek MSZ 2364 MSZ HD szerinti 3 évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálata. Vállalja, hogy az érvényes rendelkezések szerinti időpontban és módon a saját költségére a felülvizsgálatot elvégezteti, és az erről készített jegyzőkönyv 2 példányát a Bérbeadó kérésére átadja. Ezen pontba foglalt rendelkezések bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó évente legalább kétszer saját költségén megelőző jellegű, karbantartásszerű rovar- és rágcsálóirtást végeztessen a közös területeken, függetlenül a kártevők elszaporodásának mértékétől. A Bérlő az irtást a Bérleményében saját költségén köteles elvégeztetni összehangoltan a Nagyvásárcsarnok közös területén végzett irtással. Az irtás időpontjáról a Nagyvásárcsarnok felügyelősége előzetesen tájékoztatást ad A Bérbeadó megbízottja útján előzetes időpont egyeztetést követően ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot úgy, hogy ezzel a Bérlő rendes tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja A Bérlő jogosult a Bérleményt a vásárlók számára hétfőtől vasárnapig naponta óra között nyitva tartani azzal, hogy a Bérlő a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül naponta nem zárhatja be a Bérleményt korábban, mint a Nagyvásárcsarnok mindenkori házirendjében szereplő Nagyvásárcsarnok zárási időpont. A Nagyvásárcsarnok nyitvatartási idején kívüli időszakokban szükséges folyosói rácsos leválasztás kiépítése és üzemeltetése a Bérbeadó feladata és költsége A Bérlő nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy a 11. (11) bekezdésében írtakat maradéktanul teljesíti. 5

6 4. A Bérlet 4.1. A Bérbeadó a Bérleményt a jelen szerződés hatálybalépésével induló és a Bérlemény vásárlók számára történő megnyitástól számított év határozott vagy határozatlan időtartamra adja bérbe, azzal, hogy a Bérlő nem köteles (de jogosult) a Bérleményt előtt a vásárlók számára megnyitni. A Bérlőnek jogában áll a jelen bérleti jogviszonyt a Bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, amelynek a Bérbeadóhoz a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább 3 hónappal meg kell érkeznie, meghosszabbítani pályázat szerint. A Bérlemény megsemmisülése esetén a Bérlő sem cserehelyiségre (másik elhelyezésre), sem bármilyen kártérítésre, vagy kártalanításra nem jogosult, kivéve ha a megsemmisülés a Bérbeadónak felróható okból következik be. A Bérlemény Bérbeadónak felróható részleges megsemmisülése esetén a Bérbeadót terhelő helyreállítási kötelezettség teljesítéséig a bérleti idő nyugszik A bérleti díj összege:..- Ft/m 2 /hó + ÁFA A bérleti díjat a Bérlő a Bérlemény vásárlók számára történő megnyitásától kezdődően havonta átutalással fizeti meg a Bérbeadó OTP Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók számú számlájára a számla kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel. A fizetési határidő azon a napon minősül a Bérlő részéről teljesítettnek, amikor a Bérlő számlája a vonatkozó számlaösszeggel megterhelésre került Bármely fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj indexálása a pályázatban beadottak szerint történik Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem gyakorolhat bérleti díj, vagy közüzemi díj csökkentési vagy visszatartási jogot, továbbá beszámítással sem élhet Bérbeadóval szemben A Bérbeadó a jelen szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles a Bérleményt kiürített és kisepert állapotban a Bérlő birtokába adni, a Bérlő pedig köteles azt birtokba venni. A fent rögzített határidőn belül a Bérlemény átvételének pontos időpontját a felek közös megegyezéssel állapítják meg A felek a Bérlemény Bérlő részére történő birtokba adásáról megfelelő jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen a Bérleményen 6

7 esetlegesen fennálló lényeges hibákat, a mérőóra állásokat, valamint a Bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges információkat. 5. A Bérbeadó kötelezettségei 5.1. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület jó karbantartásáról, felújításáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, a Bérbeadóra tartozó karbantartási munkálatok, javítások elvégzése érdekében a bejelentést követően haladéktalanul intézkedni. A jelen szerződés megkötésével a Bérbeadó a kárfelelősség terhével vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Nagyvásárcsarnokban 200 m2-nél nagyobb alapterületen csak a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával teszi lehetővé harmadik személyek számára élelmiszerkiskereskedelmi egység üzemeltetését A Bérbeadó mind a Bérlemény átadás-átvételekor, mind a teljes bérleti idő alatt szavatol különösen azért, hogy - a Bérlemény hasznosítására / bérbeadására kizárólagos joggal rendelkezik; - a Bérlemény mentes olyan perektől, terhektől, és igényektől, amelyek a Bérlemény Bérlő általi rendeltetésszerű használatát befolyásolják vagy akadályozzák, harmadik személynek nincs a Bérleményre vonatkozó olyan joga, amely a Bérlőt a Bérlemény birtokbavételében, rendeltetésszerű és zavartalan használatban akadályozza, vagy korlátozza; - a jelen szerződés megkötése és végrehajtása nem áll ellentétben a Bérbeadó hatályos kötelmi (pl. bérleti, versenytilalmi) vagy egyéb kötelezettségeivel, - a Bérleményen nem található olyan visszamaradt szennyezés (mint pl. hulladékok, veszélyes vagy szennyezet anyagok), amelyeket nem a Bérlő rakott le, és amelyek túllépik a jogszabályi határértékeket; - legalább az alábbi közműkontingensek ill. közművek a Bérleti Idő alatt a Bérlő rendelkezésére állnak: áram: 3 x 250A, víz: 1,5 m³/nap, csatorna: 1,5 m³/nap, telefoncsatlakozás, tűzoltás a meglévő tűzcsapokról biztosítható, - a Bérlemény közútról mind vásárlási céllal (nyitvatartási időben), mind árubeszállítási céllal (naponta óra között) közvetlenül megközelíthető és az árubeszállítás max. 24t össztömegű tehergépjárművekkel megvalósítható. Amennyiben ezen bérbeadói kötelezettségvállalások 24 óránál hosszabb időtartamban nem kerülnek betartásra, úgy a Bérbeadónak a 24. órát követően a 7

8 Bérlemény rendeltetésszerű használatának helyreállításáig nem jár bérleti díj, kivéve, ha a Bérlemény szerződésszerű használata a Bérlőnek felróható okból akadályozott vagy korlátozott. A felek ugyanakkor rögzítik, hogy Amennyiben a szerződésszegés ideje meghaladja a 30 nap / szerződési évet, úgy a Bérlő jogosult, de nem köteles a jelen szerződést számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül rendkívüli felmondással megszüntetni és kárigényt érvényesíteni, kivéve, ha a szerződésszegés a Bérlőnek felróható okból következett be. Mindez nem érinti a Bérbeadó azon jogát, hogy a Nagyvásárcsarnokot vis maior esetén biztonsági okokból (pl. bombariadó, műszaki üzemzavar) a Bérlemény napi nyitva tartási idejében is kiüríttetheti és az oda történő belépést megakadályozhatja. Amennyiben azonban az ilyen esetek 24 óránál hosszabb időtartamban fordulnak elő, úgy a Bérbeadónak a 24. órát követően a Bérlemény rendeltetésszerű használatának helyreállításáig nem jár bérleti díj Felmondás 6.1. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő 15 napon belül köteles a Bérleményt a leltár szerint átvett épülettartozékokkal együtt, saját ingóságaitól kiürítve, tisztán, azonnali használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak egyidejűleg visszaszolgáltatni cserehelyiség igénye nélkül. A Bérlő nem érvényesíthet ilyen esetben kártérítési igényt kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást. A Bérlő nem köteles a Bérlemény átvételkori állagát helyreállítani A Bérbeadó a jelen szerződést a Bérlő által a Bérbeadó ezirányú írásbeli felszólítása ellenére ismételten tanúsított súlyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólag az ekképpen megjelölt rendelkezések és az alábbiak: - a Bérlemény - előzetes bejelentés és hozzájárulás nélkül - 5 napot meghaladó zárva tartása, - a szerződésben meghatározott profiltól eltérő, rendeltetésellenes használat, - a Bérlemény albérletbe adása vagy használatának hozzájárulás nélküli, bármely jogcímen történő átengedése, kivéve a jelen szerződés 3.8 pontjában foglaltak szerint, - a Nagyvásárcsarnok közös használatú területeinek karbantartási, felújítási 8

9 munkáinak akadályozása, - Bérbeadó engedélye nélküli, a jelen szerződésben nem rögzített építési engedélyhez kötött átalakítás végzése, - a házirend Bérlővel előzetesen írásban közölt előírásainak megsértése, - bérleti díj fizetésének elmulasztása, 9 - az alkalmazottak botrányos magatartása, - a Bérlemény jelen szerződésben rögzített nyitvatartási idejénél hosszabb, Bérbeadó által előzetesen nem engedélyezett, vásárlói forgalom számára történő nyitva tartás, - a Bérlő fizetésképtelen és ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolást kezdeményezett magával szemben, - a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényben írt kötelezettségek megszegése Bérlő részéről Bérlő vállalja, hogy jelen bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlemény késedelmes visszaadása esetén naponta az egy napi bérleti díj másfélszerese összegű használati díj fizetésére köteles. Ezen esetleges összeget a Bérlő Bérbeadó OTP Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók bankszámlájára köteles átutalás útján megfizetni Amennyiben a Bérlő bármely jogszerű felmondás ellenére tovább használja a Bérleményt, illetve azt a Bérbeadónak a bérleti szerződés szerint nem adja vissza, Bérbeadó jogosult a következő intézkedések megtételére: - a Bérlemény zárainak kicserélésére és/vagy porvédő fal emelésére a Bérlemény előtt és/vagy - a Bérlemény energiaszolgáltatásának megszakítására, megszüntetésére (pl.: áramellátás). Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott eshetőségre a Bérlő birtokvédelmi jogáról előzetesen lemond, és megerősíti a felek jelen pont szerinti megállapodását, hogy Bérlő a Bérbeadóval szemben a szolgáltatás korlátozása miatt kártérítési igénnyel nem lép fel. 7. Viták elintézése, az alkalmazandó szabályok 7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit kölcsönös megállapodás útján, 9

10 egymással együttműködve, az egyes rendelkezéseket egyedileg megtárgyalva állapították meg. Bérlő kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződési feltételek tartalmát megismerte, és azok tartalmát elfogadta A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell felcserélni, amely a kieső rendelkezés értelmének és céljának, vagy a szerződés egyéb rendelkezéseinek a legmesszebbmenőén megfelel A felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. A felek a jelen szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült ügyvédi, adótanácsadói vagy egyéb tanácsadói költségüket maguk viselik Felek kifejezetten rögzítik, hogy a bérleti viszonyt, vagy a Bérleményt érintő bármilyen megállapodások, vagy elfogadó nyilatkozatok, illetve jelen szerződés csak írásbeli formában, illetve Bérbeadó és Bérlő jogszerű aláírásával érvényesek Felek megállapodnak abban, hogy az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, legalább ajánlott levél útján, en, vagy telefaxon kell megküldeni az erre a célra a jelen szerződésben meghatározott címre. Az értesítés közöltnek (kézbesítettnek) tekintendő legkésőbb az ajánlott levél feladását követő 5. (ötödik) munkanapon, vagy az , fax küldemény megküldését követő első munkanapon Alulírott Bérlő, képviselője útján, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 17. (1) bekezdésében írt kötelezettségnél fogva, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat felé nincs 3 hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton kívánnak megoldani. Abban az esetben, ha a vitás kérdésben nem sikerül megegyezniük, akkor a felek a jelen szerződésből folyó, a szerződéssel vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi, a járásbírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetőségének. 10

11 7.8. A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései irányadók Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Az aláírók úgy nyilatkoznak, hogy jogosultak a jelen szerződésnek a szerződő felek nevében történő megkötésére A felek kötelesek a jelen szerződés tartalmát, ill. a bérleti jogviszony ideje alatt a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelni azzal, hogy mivel a Bérbeadó Fővárosi Önkormányzati költségvetési szerv, titoktartásra csak a rá vonatkozó speciális jogszabályok keretei között köteles. Melléklet: Házirend Budapest, Fővárosi Önkormányzat Bérlő Csarnok és Piac Igazgatósága 11

12 BÉRLŐI NYILATKOZAT A.. bérlő képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy cégünknek a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 17. (1) bekezdése értelmében Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs 3 hónapnál régebben lejárt tartozása. 12 Nyilatkozom, hogy a. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés szerinti átlátható szervezetnek minősül és vállalom a 11. (11) bekezdésében írtak maradéktalan teljesítését. Budapest, Bérlő 12

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben