Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: , képviseli: dr. Dénes Ákos igazgató), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó); 1 másrészről a.. (székhely:.,..., cégjegyzékszám:..), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a következők szerint: 1. A Bérbeadó 1.1. A Bérbeadó a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott Alapító Okirat alapján, mint üzemeltető, továbbá mint ingatlan-nyilvántartás szerinti használó jogosult a Budapest IX. kerület Vámház körút 1-3. szám alatt található Nagyvásárcsarnokban (hrsz ) lévő üzletek és más helyiségek bérlet útján való hasznosítására A jelen szerződés a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának hozzájárulásával, a hozzájárulásra vonatkozó határozat Bérlő általi kézhezvételének időpontjában lép hatályba. Amennyiben a hozzájárulás ig nem születik meg, úgy a jelen szerződés napján további jognyilatkozatok szüksége nélkül automatikusan megszűnik. 2. A Bérlő A Bérlő további adatai: - adószám: a cég jelen szerződés teljesítése során eljáró képviselője:. 1

2 3. A Bérlemény 3.1. A jelen szerződésben Bérlemény: a Nagyvásárcsarnok pince szintjén található P/3. számú m2 alapterületű kiskereskedelmi egység, valamint a Bérbeadó tulajdonát képező épülettartozékok, amelyek a birtokba adással egyidejűleg felvételre kerülő helyiségleltárban kerülnek felsorolásra. A Bérlemény pályázat szerinti esetleges leválasztása, a térelválasztó fal megépítése a Bérlő feladata és költsége A Bérlemény átalakítására, a tevékenységre alkalmassá tételére a Bérlő saját költségén a 3.9. pont szerint jogosult. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást) a felújítási munkák miatt a Bérlőt sem tulajdonjog, sem kártérítés nem illeti meg. A Bérlő kijelenti, hogy sem az előző jogcímeken, sem jogalap nélküli gazdagodás címen a Bérbeadóval szemben igényt nem érvényesít (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményt kizárólag az alábbi profillal üzemeltetheti: élelmiszer áruház (vegyes termékkörű élelmiszer jellegű és nonfood kiskereskedelmi tevékenység). A tevékenység végzéséhez szükséges (szak)hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Bérlő feladata. Felek kijelentik, hogy az üzlet profiljának megváltoztatása csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt kizárólag a fentiek szerinti célra használja, a Bérleményben nem engedélyez, továbbá tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jelen szerződés céljával, így különösen az e pontban foglaltakkal ellentétes. Ezen pontba foglalt szerződéses rendelkezés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő saját költségén gondoskodik a Bérlemény állagmegóvásáról, karbantartásáról. A központi berendezések üzemképes állapotban való tartása a Bérbeadó feladata és költsége, melyek az alábbiak: - Elektromos hálózatnál: a primer áramkörök vezetékei, szerelvényei a bérleményben levő secunder mérőkkel. - Vízhálózatnál: a mérőig tartó nyomóvezeték a közbe iktatott szakasz elzárókkal és 2

3 víztelenítő főcsapokkal. - Csatornahálózatnál: a teljes fő és gerincvezeték kivéve a bérleményben elhelyezett padlóösszefolyókat, az abból kiinduló ágvezetékeket, bűzelzáró szifonokat, illetve a falban és falon kívül levő ágvezetékeket A Bérlemény működésének rezsiköltségeit (villany, gáz, víz, csatorna, klíma, telefon, internet, szemétszállítás, stb.) a Bérlő viseli a Bérleményben felszerelt mérőórák leolvasása alapján. A fűtés költségeit pedig légm 3 arányában fizeti a Bérlő. A Bérlő a Bérlemény után ill. a Nagyvásárcsarnok közös használatú területei után egyéb üzemeltetési költséget, közös költséget vagy díjat nem köteles a Bérbeadó felé fizetni A Bérlő köteles a Bérlemény vagyonvédelmi szempontból megfelelő bezárásáról és védelméről gondoskodni. A Bérbeadót anyagi felelősség nem terheli az ennek elmulasztásából adódó károkért A Bérlő a Bérleményben ill. a Nagyvásárcsarnok közös használatú területein semminemű olyan tevékenységet nem végezhet, amely a környezet állapotát veszélyezteti, illetve a környezetet a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített határértékeken túl szennyezi. Az esetleges ilyen környezetszennyezése esetén a teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséget viselni kell a Bérlőnek. A Bérlő köteles eleget tenni a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak. Ezen előírások bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt megszegése a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után, és Bérlőnek a teljes körű büntetőjogi felelősséget viselnie kell. Veszélyesnek minősülő hulladékot a kommunális hulladéktároló helyre lerakni tilos A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, és annak használatát a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül másnak semmilyen formában nem engedheti át. A Bérbeadó azonban a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt valamely kapcsolt vállalkozása számára albérletbe adja A Bérlő a Bérleményben a jelen szerződésben rögzített koncepciótervek és építési leírás (. sz. melléklet) alapján eszközölt átépítési munkálatokon túlmenően a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül nem végezhet engedélyköteles építkezést, átalakítást, elektromos berendezés felszerelését. A Bérbeadó előzetes, írásos engedélye nem mentesíti a Bérlőt az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A Bérlő a felújításra fordított költségeit a bérleti díjjal szemben 3

4 nem számíthatja be, a szerződés megszűnése esetén kártalanításra, kártérítésre nem jogosult (kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást). Ezen pontba foglalt rendelkezések bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A felek rögzítik, hogy a Bérlő által a Nagyvásárcsarnok területén elhelyezhető reklámeszközök helyét, kialakítását, méretét a szerződés mellékleteként előre rögzítik A Bérlő a jelen szerződés szerinti átépítési munkálatokat a Bérleményre vonatkozó jogerős működési engedély Bérlő általi kézhezvételétől számított 60 napon belül vállalja elvégezni. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jogerős működési engedély Bérlő általi kézhezvételéről és annak időpontjáról. Amennyiben a Bérlő a jogerős működési engedélyt nem kapja meg, úgy jogosult, de nem köteles a jelen szerződéstől számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni, kivéve, ha a jogerős működési engedély megszületésének elmaradása a Bérlőnek felróható okból következik be A Bérlő, tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei: - a 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet alapján tevékenységi körének megfelelő Tűzvédelmi Szabályzatot elkészíttetni, - szükség szerinti tűzoltó készülékeket készenlétbe helyezni, azokat legalább évente ellenőriztetni, - dolgozói részére az előzetes tűzvédelmi oktatásokat megtartani, az időszakos ismétlődő tűzvédelmi oktatást biztosítani és azok tényét előírásszerűen okmányolni, - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011 (IX. 6.) BM rendelet) 3. rész XII. fejezet ai és az MSZ 2364 MSZ HD szerinti kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatait elvégeztetni a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak megfelelő időszakonként (C, D, E osztályokban 6 évenként), - a Bérleményben a tűzvédelmi és figyelmeztető táblákat biztosítani, - a Bérleményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartani. Ezen pontba foglalt rendelkezések bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő a Bérleményt rendeltetésszerűen használhatja és ennek során az elvárható gondossággal köteles eljárni. 4

5 3.13. A Nagyvásárcsarnok rendjére vonatkozó mindenkori házirend (melléklet) betartására Bérlő kötelezettséget vállal A Bérlő a Bérbeadó előzetes engedélyével helyezheti üzembe az épület központi berendezéseihez csatlakozó, a jelen szerződés. sz. mellékletében nem hivatkozott készülékeit, berendezéseit, ugyanez vonatkozik a jelen szerződés. sz. mellékletében nem hivatkozott elektromos készülékekre, berendezésekre, illetve a szükséges fogyasztási hálózat kibővítési munkáinak végzésére. 5 A Bérlő feladata a Bérleményben elhelyezett és tulajdonát képező villamos berendezések és készülékek MSZ 2364 MSZ HD szerinti 3 évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálata. Vállalja, hogy az érvényes rendelkezések szerinti időpontban és módon a saját költségére a felülvizsgálatot elvégezteti, és az erről készített jegyzőkönyv 2 példányát a Bérbeadó kérésére átadja. Ezen pontba foglalt rendelkezések bérbeadói írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt bérlői megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó évente legalább kétszer saját költségén megelőző jellegű, karbantartásszerű rovar- és rágcsálóirtást végeztessen a közös területeken, függetlenül a kártevők elszaporodásának mértékétől. A Bérlő az irtást a Bérleményében saját költségén köteles elvégeztetni összehangoltan a Nagyvásárcsarnok közös területén végzett irtással. Az irtás időpontjáról a Nagyvásárcsarnok felügyelősége előzetesen tájékoztatást ad A Bérbeadó megbízottja útján előzetes időpont egyeztetést követően ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot úgy, hogy ezzel a Bérlő rendes tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja A Bérlő jogosult a Bérleményt a vásárlók számára hétfőtől vasárnapig naponta óra között nyitva tartani azzal, hogy a Bérlő a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül naponta nem zárhatja be a Bérleményt korábban, mint a Nagyvásárcsarnok mindenkori házirendjében szereplő Nagyvásárcsarnok zárási időpont. A Nagyvásárcsarnok nyitvatartási idején kívüli időszakokban szükséges folyosói rácsos leválasztás kiépítése és üzemeltetése a Bérbeadó feladata és költsége A Bérlő nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy a 11. (11) bekezdésében írtakat maradéktanul teljesíti. 5

6 4. A Bérlet 4.1. A Bérbeadó a Bérleményt a jelen szerződés hatálybalépésével induló és a Bérlemény vásárlók számára történő megnyitástól számított év határozott vagy határozatlan időtartamra adja bérbe, azzal, hogy a Bérlő nem köteles (de jogosult) a Bérleményt előtt a vásárlók számára megnyitni. A Bérlőnek jogában áll a jelen bérleti jogviszonyt a Bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, amelynek a Bérbeadóhoz a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább 3 hónappal meg kell érkeznie, meghosszabbítani pályázat szerint. A Bérlemény megsemmisülése esetén a Bérlő sem cserehelyiségre (másik elhelyezésre), sem bármilyen kártérítésre, vagy kártalanításra nem jogosult, kivéve ha a megsemmisülés a Bérbeadónak felróható okból következik be. A Bérlemény Bérbeadónak felróható részleges megsemmisülése esetén a Bérbeadót terhelő helyreállítási kötelezettség teljesítéséig a bérleti idő nyugszik A bérleti díj összege:..- Ft/m 2 /hó + ÁFA A bérleti díjat a Bérlő a Bérlemény vásárlók számára történő megnyitásától kezdődően havonta átutalással fizeti meg a Bérbeadó OTP Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók számú számlájára a számla kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel. A fizetési határidő azon a napon minősül a Bérlő részéről teljesítettnek, amikor a Bérlő számlája a vonatkozó számlaösszeggel megterhelésre került Bármely fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj indexálása a pályázatban beadottak szerint történik Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem gyakorolhat bérleti díj, vagy közüzemi díj csökkentési vagy visszatartási jogot, továbbá beszámítással sem élhet Bérbeadóval szemben A Bérbeadó a jelen szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles a Bérleményt kiürített és kisepert állapotban a Bérlő birtokába adni, a Bérlő pedig köteles azt birtokba venni. A fent rögzített határidőn belül a Bérlemény átvételének pontos időpontját a felek közös megegyezéssel állapítják meg A felek a Bérlemény Bérlő részére történő birtokba adásáról megfelelő jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen a Bérleményen 6

7 esetlegesen fennálló lényeges hibákat, a mérőóra állásokat, valamint a Bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges információkat. 5. A Bérbeadó kötelezettségei 5.1. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület jó karbantartásáról, felújításáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, a Bérbeadóra tartozó karbantartási munkálatok, javítások elvégzése érdekében a bejelentést követően haladéktalanul intézkedni. A jelen szerződés megkötésével a Bérbeadó a kárfelelősség terhével vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Nagyvásárcsarnokban 200 m2-nél nagyobb alapterületen csak a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával teszi lehetővé harmadik személyek számára élelmiszerkiskereskedelmi egység üzemeltetését A Bérbeadó mind a Bérlemény átadás-átvételekor, mind a teljes bérleti idő alatt szavatol különösen azért, hogy - a Bérlemény hasznosítására / bérbeadására kizárólagos joggal rendelkezik; - a Bérlemény mentes olyan perektől, terhektől, és igényektől, amelyek a Bérlemény Bérlő általi rendeltetésszerű használatát befolyásolják vagy akadályozzák, harmadik személynek nincs a Bérleményre vonatkozó olyan joga, amely a Bérlőt a Bérlemény birtokbavételében, rendeltetésszerű és zavartalan használatban akadályozza, vagy korlátozza; - a jelen szerződés megkötése és végrehajtása nem áll ellentétben a Bérbeadó hatályos kötelmi (pl. bérleti, versenytilalmi) vagy egyéb kötelezettségeivel, - a Bérleményen nem található olyan visszamaradt szennyezés (mint pl. hulladékok, veszélyes vagy szennyezet anyagok), amelyeket nem a Bérlő rakott le, és amelyek túllépik a jogszabályi határértékeket; - legalább az alábbi közműkontingensek ill. közművek a Bérleti Idő alatt a Bérlő rendelkezésére állnak: áram: 3 x 250A, víz: 1,5 m³/nap, csatorna: 1,5 m³/nap, telefoncsatlakozás, tűzoltás a meglévő tűzcsapokról biztosítható, - a Bérlemény közútról mind vásárlási céllal (nyitvatartási időben), mind árubeszállítási céllal (naponta óra között) közvetlenül megközelíthető és az árubeszállítás max. 24t össztömegű tehergépjárművekkel megvalósítható. Amennyiben ezen bérbeadói kötelezettségvállalások 24 óránál hosszabb időtartamban nem kerülnek betartásra, úgy a Bérbeadónak a 24. órát követően a 7

8 Bérlemény rendeltetésszerű használatának helyreállításáig nem jár bérleti díj, kivéve, ha a Bérlemény szerződésszerű használata a Bérlőnek felróható okból akadályozott vagy korlátozott. A felek ugyanakkor rögzítik, hogy Amennyiben a szerződésszegés ideje meghaladja a 30 nap / szerződési évet, úgy a Bérlő jogosult, de nem köteles a jelen szerződést számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül rendkívüli felmondással megszüntetni és kárigényt érvényesíteni, kivéve, ha a szerződésszegés a Bérlőnek felróható okból következett be. Mindez nem érinti a Bérbeadó azon jogát, hogy a Nagyvásárcsarnokot vis maior esetén biztonsági okokból (pl. bombariadó, műszaki üzemzavar) a Bérlemény napi nyitva tartási idejében is kiüríttetheti és az oda történő belépést megakadályozhatja. Amennyiben azonban az ilyen esetek 24 óránál hosszabb időtartamban fordulnak elő, úgy a Bérbeadónak a 24. órát követően a Bérlemény rendeltetésszerű használatának helyreállításáig nem jár bérleti díj Felmondás 6.1. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő 15 napon belül köteles a Bérleményt a leltár szerint átvett épülettartozékokkal együtt, saját ingóságaitól kiürítve, tisztán, azonnali használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak egyidejűleg visszaszolgáltatni cserehelyiség igénye nélkül. A Bérlő nem érvényesíthet ilyen esetben kártérítési igényt kivéve a Bérbeadó szerződésszegése folytán eszközölt Bérlő általi rendkívüli felmondást. A Bérlő nem köteles a Bérlemény átvételkori állagát helyreállítani A Bérbeadó a jelen szerződést a Bérlő által a Bérbeadó ezirányú írásbeli felszólítása ellenére ismételten tanúsított súlyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólag az ekképpen megjelölt rendelkezések és az alábbiak: - a Bérlemény - előzetes bejelentés és hozzájárulás nélkül - 5 napot meghaladó zárva tartása, - a szerződésben meghatározott profiltól eltérő, rendeltetésellenes használat, - a Bérlemény albérletbe adása vagy használatának hozzájárulás nélküli, bármely jogcímen történő átengedése, kivéve a jelen szerződés 3.8 pontjában foglaltak szerint, - a Nagyvásárcsarnok közös használatú területeinek karbantartási, felújítási 8

9 munkáinak akadályozása, - Bérbeadó engedélye nélküli, a jelen szerződésben nem rögzített építési engedélyhez kötött átalakítás végzése, - a házirend Bérlővel előzetesen írásban közölt előírásainak megsértése, - bérleti díj fizetésének elmulasztása, 9 - az alkalmazottak botrányos magatartása, - a Bérlemény jelen szerződésben rögzített nyitvatartási idejénél hosszabb, Bérbeadó által előzetesen nem engedélyezett, vásárlói forgalom számára történő nyitva tartás, - a Bérlő fizetésképtelen és ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolást kezdeményezett magával szemben, - a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényben írt kötelezettségek megszegése Bérlő részéről Bérlő vállalja, hogy jelen bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlemény késedelmes visszaadása esetén naponta az egy napi bérleti díj másfélszerese összegű használati díj fizetésére köteles. Ezen esetleges összeget a Bérlő Bérbeadó OTP Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók bankszámlájára köteles átutalás útján megfizetni Amennyiben a Bérlő bármely jogszerű felmondás ellenére tovább használja a Bérleményt, illetve azt a Bérbeadónak a bérleti szerződés szerint nem adja vissza, Bérbeadó jogosult a következő intézkedések megtételére: - a Bérlemény zárainak kicserélésére és/vagy porvédő fal emelésére a Bérlemény előtt és/vagy - a Bérlemény energiaszolgáltatásának megszakítására, megszüntetésére (pl.: áramellátás). Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott eshetőségre a Bérlő birtokvédelmi jogáról előzetesen lemond, és megerősíti a felek jelen pont szerinti megállapodását, hogy Bérlő a Bérbeadóval szemben a szolgáltatás korlátozása miatt kártérítési igénnyel nem lép fel. 7. Viták elintézése, az alkalmazandó szabályok 7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit kölcsönös megállapodás útján, 9

10 egymással együttműködve, az egyes rendelkezéseket egyedileg megtárgyalva állapították meg. Bérlő kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződési feltételek tartalmát megismerte, és azok tartalmát elfogadta A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell felcserélni, amely a kieső rendelkezés értelmének és céljának, vagy a szerződés egyéb rendelkezéseinek a legmesszebbmenőén megfelel A felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. A felek a jelen szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült ügyvédi, adótanácsadói vagy egyéb tanácsadói költségüket maguk viselik Felek kifejezetten rögzítik, hogy a bérleti viszonyt, vagy a Bérleményt érintő bármilyen megállapodások, vagy elfogadó nyilatkozatok, illetve jelen szerződés csak írásbeli formában, illetve Bérbeadó és Bérlő jogszerű aláírásával érvényesek Felek megállapodnak abban, hogy az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, legalább ajánlott levél útján, en, vagy telefaxon kell megküldeni az erre a célra a jelen szerződésben meghatározott címre. Az értesítés közöltnek (kézbesítettnek) tekintendő legkésőbb az ajánlott levél feladását követő 5. (ötödik) munkanapon, vagy az , fax küldemény megküldését követő első munkanapon Alulírott Bérlő, képviselője útján, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 17. (1) bekezdésében írt kötelezettségnél fogva, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat felé nincs 3 hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton kívánnak megoldani. Abban az esetben, ha a vitás kérdésben nem sikerül megegyezniük, akkor a felek a jelen szerződésből folyó, a szerződéssel vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi, a járásbírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetőségének. 10

11 7.8. A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései irányadók Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Az aláírók úgy nyilatkoznak, hogy jogosultak a jelen szerződésnek a szerződő felek nevében történő megkötésére A felek kötelesek a jelen szerződés tartalmát, ill. a bérleti jogviszony ideje alatt a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelni azzal, hogy mivel a Bérbeadó Fővárosi Önkormányzati költségvetési szerv, titoktartásra csak a rá vonatkozó speciális jogszabályok keretei között köteles. Melléklet: Házirend Budapest, Fővárosi Önkormányzat Bérlő Csarnok és Piac Igazgatósága 11

12 BÉRLŐI NYILATKOZAT A.. bérlő képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy cégünknek a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 17. (1) bekezdése értelmében Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs 3 hónapnál régebben lejárt tartozása. 12 Nyilatkozom, hogy a. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés szerinti átlátható szervezetnek minősül és vállalom a 11. (11) bekezdésében írtak maradéktalan teljesítését. Budapest, Bérlő 12

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: Bérleti és Szolgáltatási szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117. Budapest, Kőrösy József u. 7-9.), mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről szóló 68/2003. (XII. 22.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

, (születési neve:, születési helye, ideje:, anyja neve:., adószáma:., vállalkozói igazolvány száma:.. lakcím: ) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő

, (születési neve:, születési helye, ideje:, anyja neve:., adószáma:., vállalkozói igazolvány száma:.. lakcím: ) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.; PIR szám: 813749, adószám: 15813743-2-15,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat a Dorogi József Attila Művelődési

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. július 19-i ülésére Tárgy:Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én tartandó rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 22-én tartandó rendes ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti épület egyes helyiségeinek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. szeptember 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterejszti Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága december 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottságának Elnöke Szám: 140/2010 Melléklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási és támogatási

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben