A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok"

Átírás

1 A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok lerakással, illetve égetéssel végzett ártalmatlanításának részletes szabályait a 22/2001 (X. 10.), ill. a 3/2002 (II. 22.) KöM sz. rendeletek határozzák meg, míg a fizikai-kémiai és a biológiai eljárásokkal történ ártalmatlanítás feltételeit engedélyében az illetékes kv. hatóság állapítja meg. A háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelje köteles minden veszélyes hulladékot eredményez tevékenységérl anyagmérleget készíteni, a veszélyes hulladék tárolására és kezelésére szolgáló létesítményei üzemeltetésérl üzemnaplót vezetni, nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni, Az üzemi gyjthelyen 1 éven túl nem tartható, de átmenetileg nem kezelhet veszélyes hulladékok legfeljebb 3 évig történ tárolására tároló-telep létesíthet.

2 Néhány veszélyes hulladék (hulladékolajok, PCB, PCT, elemek és akkumulátorok, egészségügyi hulladékok, állati eredet hulladékok, növényvédszerrel szennyezett csomagoló-eszközök, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, hulladékká vált gépjármvek) kezelésének részletes szabályairól külön jogszabályok rendelkeznek. Mindezen hulladékokkal mint ún. kiemelt hulladékáramokkal külön-külön kell foglalkozni országos, területi, helyi és egyedi hulladékgazdálkodási tervekben. A hulladék termeljét, birtokosát vagy kezeljét hulladékgazdál-kodási bírság megfizetésére kell kötelezni, ha a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elírásokat megszegi. A bírság mértékét a B = A * M * S képlettel számolt összeg Ft-ban, ahol A az alapbírság Ft-ban, M egy módosító tényez, S pedig egy súlyosbító ( a jogsértés ismétldését, ill. a környezet érzékenységét veszi figyelembe). Az alapbírság értéke a kötelezettségszegés fajtájától függen Ft, és ennek %-a állapítható meg ha az elkövet megszüntette a jogsért állapotot a határozat kiadásáig. Az M módosító-tényez az M = V * M t képlettel számolható, ahol V veszélyes hulladékra 10; egyes nem veszélyes hulladékokra 2,5; települési hulladékra 1,5; egyéb nem veszélyes hulladékra 1. M pedig a következ táblázatból kapható meg:

3 Az egyes hulladékfajták kezelésének módjai A városi szemét minsége és összetétele fizikai jellemzk: térfogattömeg; darabosság; összetétel (válogatás útján, anyagféleségek szerint); nedvességtartalom; ftérték; kémiai jellemzk: szervesanyagtartalom (izzítási veszteség); hamutartalom; C/N arány; ph érték; N-, P-, K-tartalom; biológiai jellemzk: szerves anyag biológiai lebonthatósága és a fertzképesség

4 A települési hulladék kezelésének els lépése a hulladékgyjtés. A gyjtés során a hulladék átrakó telepekre kerül, ahol (vagy a végleges kezelés helyén) elkezelik a szemetet (tömörítés, válogatás, osztályozás). Rendezett lerakás esetében kívánatos a hulladék tömörítése. Ezt végezhetik a lerakás eltt présgépekkel bálákat képezve), vagy lerakás után (speciális tömörít-gépekkel döngölve). A városi szemét elhelyezésének legegyszerbb módja a területfeltöltés: a rendezetlen nyílt lerakást ma már nem engedélyezik, helyébe a rendezett lerakás lépett. A biztonságos hulladéklerakás megköveteli a lerakott hulladék és a környezeti elemek közti anyagforgalom megakadályozását, a lerakó helyes üzemeltetését, lezárását és hosszú-távú utógondozását.

5 Ezek az elvek a 22/2001 (X. 10.) KöM sz. rendelet szerinti veszélyes-hulladék-, nemveszélyes-hulladék-, és inert-hulladék-lerakók mindegyikére vonatkoznak, különbség, az alkalmazott szigetel-, és monitoring rendszerek és kiegészít létesítmények és az üzemeltetés módja között van. A nem-veszélyes-hulladék-lerakóban tl települési szilárd, egyéb nem-veszélyes, és olyan szennyvíztisztítási hulladék helyezhet el, melyben a fekali és streptococcus szám az eredeti 10%-ánál kevesebb. A hulladékot a következ ábrán látható szigetelésre lehet lerakni. A komposztálás célja az, hogy a szemétben természetes körülmények között lezajló folyamatokat meggyorsítva a szemét szerves-anyagtartalmából a talajba visszajuttatható talajjavító és humusz visszapótló anyagként. Ez aerob folyamat, melynek során a szerves anyagot a mikroorganiz-musok enzimrendszeri bontják le biológiai oxidációval. Ezért a hmérséklet, ph a kiindulási víztartalom és a C/N arány fontos szerepet játszik a folyamat során. A komposztálás optimális körülményei: hmérséklet: 65 o C víztartalom: % ph: 4,5 9,5 C/N arány: leveg: 0,6 1,9 m 3 /kg szerves anyag * nap szemcseméret: mm prizmákban < 12 mm mechanikus komposztálókban Az anyag elkészítése és érlelési módja szerint számos technológia ismert, ezek elvileg 4 csoportba sorolhatók: komposztálás aprítás nélkül (van Maanen, Baden-Baden eljárások); komposztálás aprítás után (Dorr Oliver, Caspari-Meyer, Gonkard eljárások); komposztálás elérleléssel, aprítás nélkül (Dano-Bio, Prat-Sofranie eljárások); komposztálás elérleléssel, aprítás után (Biotank, Triga, Multibacto, Thomson eljárások).

6 A következ ábrán látható Caspari-Meyer rendszer eljárás nemcsak az aprítási és a válogatási mveletek sorrendjét, hanem a csatorna-iszap bekeverésével történ komposztálást is szemlélteti. A komposztkihozatal a szemétösszetétel és az alkalmazott technológia függvénye. Átlagosan % erjedési veszteség mellett % komposzthozammal lehet számolni, a kb % nem komposztálható maradék pedig rendezett lerakással ártalmatlanítható.

7

8 A szerves anyagtartalmú hulladékok (mezgazdasági és élelmiszeripari hulladékok, istállótrágya, szennyvíziszap) mikrobiológiai hasznosítására elterjedt másik lehetség az anaerob körülmények között lezajló biogáztermelés. Az anaerob lebontás 2 lépésben, 2 (sav-, és metánképz) baktériumcsoport alkalmazásával végezhet el legalább 70 % nedvességtartalom, ph, C/N arány mellett. Termékként a metánból (50-70 v/v %), és széndioxidból álló MJ/m 3 ftérték biogázt és a szerves trágyaként hasznosítható rothasztott iszapot nyerik. A feldolgozott anyagtól függen 1 kg szerves anyagból 0,25 0,5 m 3 gáz nyerhet, ennek %át a rendszer saját ftsére kell fordítani ( a mezofil mikroorganizmusok o C, a termofil fajok pedig o C-on dolgoznak). A biogáz termelés újabban alkalmazott módszere a korábban rendezett lerakással létesített szemét-depóniákba utólag telepített gázkivételi kutakkal végzett gáztermelés. A tapasztalatok szerint éves üzemeltetést feltételezve a gázhozam évente 1,5 4 m 3 /t. A szemét ártalmatlanításának közegészségügyi szempontból jó, ökológiai nézpontból kifogásolható megoldása a szemét ftanyag hozzáadása nélkül történ elégetése. Tüzeléstechnikai szempontból nagy probléma a szemét heterogén összetétele. Ftértéke a nyári hónapokban 3350, a téli hónapokban 6300 kj/kg érték körül mozog, az éghet-anyag, hamu-, és nedvességtartalom függvényében. Általában önmagában éghet a hulladék, ha hamu-, és nedvességtartalma %-nál kisebb, éghetanyag-tartalma %-nál nagyobb. A szemétéget mködésekor figyelembe-veend általános elvek: % légfelesleget kell biztosítani; kis légsebességet kel alkalmazni (így kevesebb pernyét visz magával; a levegszükséglet felét a tztér felett kell adagolni; az égetési hmérséklet min. 850 o C, (1 %-nál több szerves kötés halogént tartalmazó hulladék esetén legalább 1100 o C), ennek biztosítására minden éget egységet ún. támasztó égvel kell felszerelni; az átlagos tartózkodási id a tztérben legalább 2 s legyen. A szemétéget berendezések a kemence építési módjában (rostélyos, vagy rostély nélküli), a rostélyrendszerben (álló-, vagy mozgó rostély), és az adagolás módjában (szakaszos, vagy folyamatos) különböznek. A mai égetk már kielégít hatásfokkal üzemelnek, követelmény a h-hasznosítás (villamos energia-termelés, távftés) is, és sok éget ipari hulladékok égetésére is alkalmas. A szemét mennyiségének %át kitev salak további elhelyezése nem problémamentes. A légszennyezés elkerülése érdekében gáztisztítást (pl. gázmosókkal), porleválasztást alkalmaznak. A hulladékkérdés végs és teljes megoldása a szemét komplex hasznosítása, melynek eredményeként annak minden alkotórésze újrahasznosíthatóvá válik. A városi szemét sok értékes anyagot tartalmaz: az ócskavasat, színesfémet a kohászat tudja hasznosítani, a papírhulladék kinyerésével fákat menthetünk meg, az üvegtörmelék üvegipari nyersanyag, a törött színes üvegbl építipari burkolóanyag készíthet, stb. Hazánkban 2002-ben a papír 32%-át, a manyagok 18 %-át, az üveg 15 %-át, a fémek 82 %-át hasznosították újra. Fontos feladat a szelektív hulladékgyjtés elterjesztése. A vegyes szemét ilyen szempontú feldolgozására is létezik eljárás: (pl. Hydrosposal, ennél egy hatalmas keverben iszapszervé alakítják a szemetet, mágnessel a 20 mm-nél

9 nagyobb vasat, ciklonnal az üveg és vastörmeléket, majd következik a papír kinyerése és a homok eltávolítása. A visszamaradó iszapból szerves trágyát készítenek. Ipari hulladékok A rohamosan fejld ipar min nagyobb mennyiség hulladékot termel, kezelésük sokféleségük és mennyiségük miatt óriási feladat. Az USA-ban 1968-ban kitermelt ásványi anyagoknál a medd mennyisége a fémeknél 60 %-ot, a nemfémes anyagoknál 18 %-ot tett ki, a nyersanyagok feldolgozása során további 32 %, illetve 8 % hulladék keletkezett. Az ipari hulladékok csoportosíthatók iparágak szerint, de a vegyiparban ez nem mond semmit a hulladék jellegére, kezelhetségére vonatkozóan. Célszerbb osztályozási módszer a hulladékok csoportosítása jellegük szerint, amint az a következ táblázatban is látható. Az ipari hulladékok eltávolítására sokféleségük miatt nem alakult ki egységes eljárás, általános elv azonban, hogy üzemen belül a különböz forrásból származó hulladékokat külön kell gyjteni és elszállításukig megfelel körülmények között tárolni. A külön történ gyjtésnél el kell választani az elssorban a városi szeméttel együtt kezelhet hulladékot, a veszélyes hulladékot (fajtánként is elkülönítve!) és az egyéb hulladékot. A hulladékok ártalmatlanítására számításba vehet módszerek rendezett és biztonságos lerakás (esetleg különleges elkezelés után) vagy mélységi elhelyezés; égetés (sokszor különleges kemencékben vagy speciális technológiai elírások mellett) Építési törmelék, bányászati hulladék és medd eltávolítására a leggyakrabban a területfeltöltést, vagy a rendezett lerakást alkalmazzák. Víz-oldható anyagot tartalmazó hulladék esetén figyelembe kell venni a környék víznyer bázisait. A veszélyes hulladékok rendezett, biztonságos lerakásánál fokozott biztonsági követelményeket kell betartani. Az ilyen lerakókba csak olyan (adott esetben

10 térfogatcsökkentéssel, fáziselválasztással, kicsapással, beágyazással, stb. elkezelt) veszélyes hulladék kerülhet, melynek feldolgozása a közeljövben nem várható. A lerakóhelyek létesítésénél megfelel természetes (geológiai viszonyok) és mszaki védelmet kell biztosítani. A mszaki védelem fontos elemei: a tárolótér tagolása és szigetelése zárórétegekkel (agyag, beton); a csapadék-, és talajvíz távoltartása, a szivárgó vizek gyjtése; ellenrz rendszer (figyelkutak) kiépítése és üzemeltetése. A veszélyes hulladékok anyagi tulajdonságaiktól függen ömlesztett, csomagolt, és beágyazott formában rakhatók le. Különösen veszélyes, vagy más módon nem kezelhet hulladékot mélységi elhelyezéssel lehet ártalmatlanítani. Ipari hulladékok égetéssel történ ártalmatlanításakor a hulladék éghetsége (ftérték, nedvesség és hamutartalom) vizsgálni kell annak gyulladási hmérsékletét, lobbanás-, és olvadáspontját, mérgez vagy robbanó voltát. Ezen vizsgálatok segítségével meg kell állapítani hogy a hulladék égethet-e központi égetben város szeméttel együtt, vagy kezelése különleges eljárást, vagy berendezést igényel. Vegyipari hulladékok égetésénél gyakran használt speciális berendezések: forgó dobkemencék; fluidágyas, vagy többlépcss kemence iszapszer anyagok esetén; rostély nélküli aknás kemence gyulladás eltt megolvadó manyagokhoz; folyékony hulladékok porlasztása, vagy merül-égk alkalmazása; speciális tzterek (pl. sóolvadékos kemence, plazmareaktor). A rostély nélküli égetk elssorban folyékony, iszap, illetve pasztaszer hulladékok égetésére használatosak, míg a rostélyos berendezéseket szilárd hulladékok esetében alkalmazzák. Szilárd hulladékoknál a maradék mennyisége % (salakolvasztásos tüzelésnél %), folyékony és iszapszer hulladékoknál pedig 2-10 %. Az égetés során keletkez anyagok korróziós hatása elleni védelemrl, a légszennyez anyagok eltávolításáról gondoskodni kell. A gyakorlatilag hamumentes manyagok hasznosítására alkalmas módszer a pirolízis, melynek során a hulladékot levegtl elzárva o C-ra hevítik. A hbomlás eredményeként fleg gázok keletkeznek, melyeket a ftéstl kezdve egészen az újrapolimerizálásig számos célra lehet használni. Iszapkezelés Külön kell beszélnünk a szilárd és a folyékony hulladékok között átmenetet képez iszapszer hulladékokról, melyek részben az iparban, de legnagyobb részt a szennyvízkezelés során keletkeznek. A víztisztításnál, vagy a különböz ipari folyamatokban (br-, cukorgyári, keményít, szesz-, papír-, gyógyszeripari, stb.) képzd iszapok kezelési módja a bennük felhalmozódó vegyi anyagok függvénye. A városi szennyvíztelepeken alapveten kétféle iszapot kapnak: a mechanikai tisztítás ülepítjében a nyersiszapot, és az eleveniszapos biológiai tisztítóból elvezetett fölösiszapot. Az elbbi mennyisége 50 g/f*nap, az utóbbié pedig kb. 30 g/f*nap. Bár kívánatos lenne ennek a hatalmas iszapmennyiségnek a közvetlen mezgazdasági hasznosítása, ez több ok miatt nem valósítható meg.

11 Az iszapkezelés elsdleges feladata a viszonylag nagymennyiség, de kis szárazanyagtartalmú (a nyersiszapé 2,5 5 %, az eleveniszapé 0,5 1 %) térfogatának csökkentése vízelvonással. Az iszapban különböz formában jelenlév (pórus, sejtállomány, kémiailag között) vizet srítéssel, víztelenítéssel és szárítással lehet eltávolítani. Ezen mveletek térfogat-, és víztartalom-csökkent hatását mutatja a következ ábra. Végs elhelyezés eltt a víztelenített, vagy szárított iszapot komposztálják,vagy elégetik. Egy lakos szennyvizét kezel telepen naponta 100 m 3 iszap keletkezik. Els lépésként az iszapot kondicionálják. Ennek célja a tulajdonságok olyan megváltoztatása melynek eredményeképpen a következ mvelet során javul az iszap vízleadó képessége (flokkuláló szerek hozzáadásával érik el). További technológiai cél lehet az iszap ferttlenítése (pasztrözéssel: 30 perc, 70 o C; rádioaktív sugárzással). Az iszapsrítés legegyszerbb módja annak ülepítése, henger alakú mtárgyban, lassú keveréssel, 8 12 % iszapkoncentráció is elérhet. A víztelenítés legelterjedtebb módszere a vákuumszrvel (15-30 % iszaptartalom, folyamatos üzem, vagy szrpréssel (60 % iszaptartalom, szakaszos üzem) történ szrés. Dinamikus víztelenítés centrifugálással, vízszintes tengely, g gyorsulást biztosító ki helyigény centrifugákkal. Szárítás szikkasztóágyakban, mert a hvel tötén szárítás nagyon drága, Égetben történ ártalmatlanítás esetén elszárítást alkalmaznak.

12 Talajvédelem A talaj fontosabb jellemzi: A talaj szemcsézettsége és az egyes frakciók tulajdonságai: Knopp-féle talajszita-sorozattal szitálva az alábbi frakciókat különböztetjük meg: kzettörmelék > 7 mm durva kavics 5 7 mm apró kavics 2 5 mm; a kavics és kzettörmelék jelenléte káros durva homok 0,2 2 mm; a vizet jól vezeti, %-nyi mennyiség hasznos lehet, a kötött talajokat lazítja finom homok 0,02 0,2 mm; a vizet jól vezeti, az agyagtalajokat lazítja, %-ig kedvez lehet por < 0,05 mm iszap 0, mm; víztartó képessége jó, a vályogtalajok f alkotórésze, nagy iszaptartalom csak morzsás szerkezet esetén hasznos agyag, humusz < 0,002 mm; az anyag szervetlen kolloidok, a humusz szerves kolloidok keveréke, kitn víztároló képességgel rendelkeznek, a talaj vázrészeit rögökké, morzsákká ragasztják össze. Az agyagtalajok f része az agyag, mely nagyobb mennyiség esetén kötött, nehezen mvelhet szerkezetet alakít ki, A humusz a talaj élvilágának teremt kedvez feltételeket, és fontos szerepe van a talaj termékenységének fokozásában. A talaj pórusvolumene: a talajtérfogat százalékában kifejezett pórusmennyiség (hézagtérfogat), homogén szikláé 0%, homok- agyag keveréké 32 %, homoké %, kerti földé 65 %, tzegtalajé %. Fontos a pórusok mérete is, a 30 µm-nél nagyobb durva pórusok vezetik a vizet és lehetvé teszik a talaj levegzését. A talaj permeabilitása: megmutatja hogy a talaj víz, vagy más folyadék, illetve a leveg számára milyen mértékben járható át. Értéke a pórusvolumentl és a nedvességtl függ. Talajszennyezés vízzel történ terjedését jellemzi a talaj szivárgási tényezje, értéke a jó szigetel agyagásványokra cm/s.

13 A talaj kapillaritása: elssorban a pórusátmértl függ, de a nedvességtartalom is befolyásolja. Kis átmérj pórusokban a kapillárisemelkedés nagyobb és lassan megy végbe (agyagtalaj esetén 1 2 m, vagy ennél is több), nagy átmérj pórusokban kisebb és gyorsabban megy végbe (homoktalajban 30 cm). A talaj vízkapacitása: a talajminta 105 o C-on tömegállandóságig történ szárítása során elszenvedett, %-ban megadott tömegveszteséget jelenti. Jellemzésére a minimális és a maximális vízkapacitást használják. Az elbbi a talaj pórusaiban visszatartott víz mennyiségét jelenti. Ha a talaj vízkapacitása minimális, már nem érvényesül a talaj kapillaritása. Minimális vízkapacitással rendelkezik pl. a talajvíz-átereszt zóna. Maximális vízkapacitásról akkor beszélünk, ha a talaj pórusterét 100%-ban kitölti a víztartalom. Maximális vízkapacitással jellemezhet pl. a talajvízgyjt zóna, illetve a tömött agyagtalajok. A talajvíz: a talaj a csapadékból, a talajvízbl és igen kis mértékben a talajba jutó leveg páratartalmából fedezi nedvességtartalmát. A talajvíz megkötése pórusokban történik. A víz párolgás és a talajvízbe történ leszivárgás következtében változtatja helyét a talajban. A víztartalom alapján a talaj a felszíntl az impermeabilis rétegig terjeden az alábbi zónákra osztjuk fel: Kiszáradási vagy párolgási zóna helyezkedik el a felszínhez legközelebb. Nedvességtartalma szélsségesen változik. Az átereszt zóna biztosítja a növényzet számára a víztartalékot. Víztartalma elssorban a párolgási zóna víztartalmának függvénye, mert itt még nem érvényesül a talaj vízemel képessége. A kapilláris zónában növelheti a minimális vízkapacitást a kapillaritás és a vízgz mozgása is. A talajvízgyjt zóna tartalmazza a legtöbb nedvességet, maximális vízkapacitással rendelkezik, innen nyerjük ivóvizünket. Az impermeabilis zóna a talajvízgyjt zóna alatt helyezkedik el, mely a víz számára többé-kevésbé áthatolhatatlan, pl. agyag, kzet. A talajban függlegesen mozgó nedvesség az impermeabilis zónát elérve mozgását megváltoztathatja, elmozdulhat oldalsó irányban is a réteg mentén. A talajvízzel kapcsolatban ismerni kell a vízgyjt zóna felszíntl való távolságát, a talajvízáramlás irányát, és talajvíz-ingadozás mértékét. Tiszta, megfelel talajvízállású talajban addig amíg a víz eljut a vízgyjt zónáig, ún. nemesedési folyamaton megy keresztül, ami 4-5 m mélységben márt beteljesedik és sterillé válik a víz. Szennyezett, magas vízállású talajban ez a nemesedés csak részben megy végbe. A talajvíz is szennyezdhet, és így a talajból nyert ivóvíz minsége is tartósan megváltozhat. Hulladék anyagok végs elhelyezése szempontjából is fontos ismerni a talajvíz-ingadozás mértékét. Olyan területet kell erre a célra kijelölni, melynek fels, ingadozási szintje 2 m-nél mélyebben van, és nincsenek a közelében vízellátásra szolgáló kutak. A talajleveg: a pórusokban helyezkedik el, vízgz és különböz bomlási folyamatokból származó gázok találhatók benne. CO 2 -tartalma 0,2 14 %, átlagosan kb. 2 %, O 2 -tartalma kb. 12 %, ezenkívül H 2 S, CH 4, merkaptánok és indol is van benne. Ezek a talaj szerves anyagainak bomlásából származnak, az összetétel anaerob bomlásra utal. A talajlevegben ionizáló sugárzás is észlelhet, mely 3 radioaktív izotóptól származik. A talajleveg összetétele meghatározza a talajban végbemen folyamatok irányát, oxigéndús levegj talajban oxidációs, oxigénben szegény talajban redukciós irányban tolódnak el a biokémiai folyamatok.

14 A talaj természetes összetevi A talaj mikroorganizmusai: a baktériumok fleg a szervetlen részecskéket körülvev kolloid anyagban szaporodnak a legjobban, ugyanis ilyen környezetben a biokémiai folyamatok felgyorsulnak, a baktériumok több táptalajhoz jutnak. A talajbaktériumok mennyisége és fajtája a talaj fizikai, mechanikai tulajdonságaitól, h-, leveg-, és vízgazdálkodásától, ásványi-anyagtartalmától függ. A mezgazdasági mvelés alatt nem álló talaj tömött, kis szemcséj, kis pórusméret, kevés levegt tartalmaz, baktériumflórája is szegényes. A termtalaj fellazított, morzsás szerkezet anyaga temérdek baktériumot és gombát tartalmaz. Tömött, légszegény talajokban már alig vannak, illetve hiányozhatnak az aerob fajok. Kb. 1,5 m-tl lefelé már túlsúlyban vannak az anaerob baktériumok. A talaj mélységével tökéletesedik a baktériumszr szerepe, mert 4-5 m mélységben, a gyepes, kötött talaj alatt a talajvíz már megközelíten steril. A talaj természetes ásványi anyagai: a Föld szilárd kérgébl származnak. Szerepük és az ember biológiai szükséglete szerint makro-,(na, K, Ca, P) mikro-,(cu, Fe, Co, I, Mg, S) és ultramikro-elemek (F, Zn, As, Mn, Sr, Se) csoportjára osztjuk ket. Az ásványi anyagokat az el szervezetek ionok, vegyületek, ritkábban nagyobb molekulatömeg szerves vegyületek formájában veszik fel. A talaj és az emberi szervezet ásványi anyagtartalmát láthatjuk a következ táblázatban. A talaj szennyezdései: minden, a talaj felszínére, vagy közvetlenül a talajba került folyékony, oldott, vagy oldható szilárd antropogén, talajidegen anyag. Ha egy adott anyag koncentrációja a talajban vagy talajvízben meghatározott értéket meghalad, a talajt szennyezettnek tekintjük. A szennyezés forrásai: régebbi lerakók, meddhányók, ülepít-medencék; potenciális szennyez tevékenység területei, nagykiterjedés talajszennyezések; háborús maradványok, katonai területek

15 A talaj szennyez ásványi anyagai részben közvetlenül kerülnek a talajba (pl. veszélyes anyagok lerakása, elásása), részben pedig a szennyez forrásokból a levegbe kerülnek, majd onnan az ülepedés és a csapadék kimosó hatása következtében a talajra/talajba jutnak (pl. egy Al-kohóban 1 kg Al elállítása során 13,2 g kerül a levegbe és onnan a talajba). A mezgazdasági tevékenységbl származó talajszennyezések közül legjelentsebbek a talajjavításra, ferttlenítésre és a növénykártevk elleni védekezésre használt anyagok. Zeket viszonylag nagy mennyiségbe, a talaj fels cm-es rétegébe bedolgozva alkalmazzák. Jelents a permetkiszóródásból, levelekrl a talajba jutó mennyiség is. Hogy a talajvíz milyen mértékben válik szennyezetté, attól függ, hogy a lassú lemosódás ideje alatt az adott hatóanyagból mennyi marad aktív állapotban. A szennyezdést befolyásolja a talajvízszint mélysége, a talaj típusa, a hatóanyag és toxikus termékeinek vízoldhatósága és illékonysága. A talajban elforduló policiklikus szénhidrogének részben mint ott képzd anyagok (a növényzet és a talajbaktériumok szintetizálják ket), részben szennyezésként fordulnak el a talajokban. Utóbbi esetben több forrásból származhatnak, pl. erdtüzekbl, kokszolókból, kolaj-finomítókból, közlekedési csomópontok, forgalmas útvonalak, nagyvárosok légterében os megtalálhatók. Innen a kiüleped aeroszolokkal kerülnek a talajba. Jó öntisztuló-képesség talajokban nem jelentenek különösebb veszélyforrást, ennek hiányában a talajvíz, illetve az ivóvíz szennyezése utján íz-, és szag-beli károsodást okoznak, illetve közvetlenül is veszélyeztetik az embert. A talaj detergens szennyezdésének forrása részben a háztartási szennyvíz, de az ipari szennyvizek befogadójából is bejuthatnak a talajba. A talaj adszorbeálja ezeket, ez a folyamat a legfels 2-3 cm-es rétegben a legintenzívebb. Egy részük a talaj mélyebb részeibe hatolva eléri a talajvizet. Ma az anionaktív detergenseket a talajvíz szennyvíz jelleg szennyezésének kémiai indikátorának tekintik. A talajvízzel vándorolva 1-3 év alatt m-t tesznek meg. Elssorban organoleptikus hatást fejtenek ki, de elsegíthetik toxikus anyagok vándorlását is. A talaj ásványolaj eredet szennyezése pl. balesetek, csvezetékek sérülése nyomán számolni kell vele. Az olaj a talajban kétfázisú, heterogén rendszert alkot. Laza száraz talajban lefelé, tömöttben oldalirányban áramlik. Az olaj a talajvíznél lassabban vándorol, a benzin kb. olyan sebességgel mozog mint a talajvíz. Az ásványolaj eredet szennyezdések a talajvíz minségét rontják, a talaj öntisztuló képességét gátolják. Hulladékokból és hulladékkezelésbl ered talajszennyezés: élvíz befogadók hiányában a folyékony hulladékok egy részét, a szilárd hulladékokat pedig majdnem teljes egészében a talajban, vagy a talajon elhelyezve ártalmatlanítják, megváltoztatva ezzel a talaj eredeti állapotát. Ha ezek a hatások az ember szempontjából kedveztlenek, akkor ez a folyamat a talaj káros elszennyezését jelentik. Fekália, háztartási szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése során patogén baktériumok és nagymennyiség szerves anyag kerül a talajba. Az öntisztulás során a kórokozók elpusztulnak, A szerves anyagok mineralizálódnak, a nitrogéntartalmú vegyületek nitrifikálódnak. Az öntisztulási folyamat végtermékei a klf. szervetlen sók, (melyek a csapadékvízzel vagy a szennyvízzel a talajvízbe jutnak) és a humusz. Ahhoz hogy a talaj öntisztulása végbemenjen idre és megfelel talajrétegre van szükség. Ha a lebontás feltételei térben és idben nincsenek meg, a talajvíz szennyezdhet a még le

16 nem bontott szerves anyagokkal, melyen a vándorlással ivóvíz-kutak vizébe is bejuthatnak és fertzést is okozhatnak.jó áteresztképesség talajban a szennyezdés fleg függleges irányban terjed, az öntisztulási folyamat lezajlásához min. 1,5 m szrréteg-vastagság szükséges, ez néhány évre biztosítja a talajvíz baktériumfertzéstl való mentességét. A különböz tárolókból kikerül iszap ártalmatlanítása legmegfelelbben házi szeméttel 1:4 arányban keverve komposztálással oldható meg. A házi-szemét égetéssel történ megsemmisítése után az eredeti szemétmennyiség %-át kitev salak marad vissza, mely oldható komponenseket is tartalmaz. A salakot is általában talajon helyezik el, a csapadékvíz hatására az oldható anyagok bemosódnak a talajba, jelentsen növelve a talajvíz sókoncentrációját. Ipari hulladékok talajon történ elhelyezése esetén a lerakóhelyen gyakran az egy adott termelési folyamatra jellemz anyagok halmozódnak fel, talajszennyez hatásuk a vízoldható vegyületek jelenlététl függ. Mérgez anyagok még akkor is veszélyt jelentenek, ha nem vízoldhatóak. A talaj szennyezése legeredményesebben a nagyobb arányú hulladékhasznosítással csökkenthet, azonban hulladékok talajon történ ártalmatlanításával továbbra is számolni kell. A talaj természetes hulladékforgató, és rendelkezik olyan sajátosságokkal, melyekkel az anyagok bizonyos fajtáit ártalmatlanítani képes. A talaj öntisztulása A talaj felszínén és mélyén érvényesül öntisztulásban mechanikai, fizikai, kémiai és biológiai folyamatok játszanak szerepet. Természetes körülmények között ioncsere is végbemegy a talajban, mely hosszabb id alatt játszódik le, és az ionok kötési energiáitól is függ. A kationok kötési energiáinak sorrendje: Li + < Na + < K + << Mg 2+ < Ca 2+ < Ba 2+ << Al 3+ < Fe 3+ A talajok öntisztulásában jelents szerep jut a mikroorganiz-musoknak. Steril talajban nincs öntisztulás. Az oxigéntenzió növelése a nitrifikáció, CO 2, SO 2, SO 3 képzdését segíti, csökkentése pedig az NH 3, CH 4 és H 2 S képzdésének kedvez. A talaj fehérjéi ammonifikáció és nitrifikáció révén bomlanak el. (H 2 S, merkaptánok, indol és szkatol képzdik a folyamat során) A szerves anyag oxidációja során zsírsavak keletkeznek, melyek további oxidációval CO 2 -vé és H 2 O-vá alakulnak. Talajszennyezési károk elhárítása A 219/2004 (VII. 21.) kormányrendelet szerint néhány kivétellel tilos, - a földtani közeg és a felszínalatti vizek szennyezésének megelzése érdekében, - a rendelet 1 sz. melléklete szerinti szennyez anyagoknak közvetlen bevezetése felszínalatti vizekbe; közvetett bevezetése felszínalatti vizekbe fokozottan érzékeny területeken; mélymvelés bányákban, illetve mélyinjektálással történ elhelyezése. Szennyez anyag minden emberi tevékenységbl származó anyag, mely a földtani közegbe, felszínalatti vizekbe jutva szennyezést, illetve vízminségromlást okozhat.

17

18 Fokozottan érzékeny területnek számítanak pl.: ivóvízbázisok, ásvány-, és gyógyvizek meghatározott hidrogeológiai védterületei; karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészk, dolomit képzdmények találhatók; állóvizek mederéltl számított 0,25 km széles parti sávja; meghatározott természetvédelmi területek. Érzékeny területek: karsztos területek, ahol 100 m-en belül a felszín alatt mészk, dolomit képzdmények találhatók; ahol a felszín közelében jó vízadó réteg van; állóvizek mederéltl számított 0,25 1 km közötti övezete. Kevésbé érzékeny terület: ami nem tartozik az elz kettbe. A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza hazánk településeinek a különbözérzékenység területek szerinti besorolását. Kármentesítés A már bekövetkezett, határértéket meghaladó szennyezettség esetén a tevékenység folytatójának kármentesítést kell végezni. Ha ez ismeretlen, vagy jogutód nélkül megsznt szervezet és a tevékenység a környezetvédelmi törvény hatálybalépését követen folyt vagy folyik, akkor a terület tulajdonosa, vagy használója; tevékenység a környezetvédelmi törvény hatálybalépését megelzen történt, akkor a Magyar Állam nevében kijelölt szervezet kötelezett a kármentesítésre. Az állami feladatokat az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében végzik. Leggyakoribb szennyez anyagok a növényvédszerek, nehézfémek és a szénhidrogének. A szennyezett terület károsodásának megállapítása során rögzítik a terület korábbi használatának történetét, geológiai és hidrogeológiai viszonyokat, a talaj jellemzit, a szennyezés módját, mennyiségét, kiterjedését, valamint a talajvíz jellemzit és szennyezettségét. A talajtisztítási eljárás eredményességét reprezentatív mintavétellel kell igazolni, a késbbiekben pedig ellenrizni kell (pl. figyel-kutakból vett vízminták elemzésével). A földtani közeget és a felszínalatti vizeket ért szennyezés minsítéséhez a 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletet mellékleteiben megadott (A) háttérkoncentrációkat, (B) szennyezettségi és (C i ) intézkedési határértékeket kell alkalmazni. A (B) szennyezettségi határérték felszínalatti víznél az ivóvízminség és a vízi ökoszisztéma igényeinek, földtani közegnél a talajok multifunkcionalitásának figyelembevételével megállapított koncentráció. A (C i ) intézkedési szennyezettségi határérték felett a különböz érzékenységi területeken a környezetvédelmi hatóságnak intézkednie kell a kármentesítésrl. A kármentesítés els szakasz a tényfeltárás, ezt követi a mszaki beavatkozás, majd az utóellenrzés.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György A mőszaki élet5 fejlıdése és az életszínvonal emelkedése fokozott mértékben növelte a hulladékmennyiséget, különösen a fogyasztói társadalmak kialakulásával.

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Egyéb hulladékkezelési folyamatok A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 19.712-7-5/2011. Ea: Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Novákné F. Kovács Hedvig dr. Ruzsáli Pál Tárgy: Alföld

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja.

Részletesebben

Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek

Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek A felszín alatti vizek minsítésének az alapja az ún. makrokomponensek (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ kationok, Cl -, HCO 3 -, SO 4 2-, NO 3 - anionok) arányának, továbbá az összes oldott sótartalom, a hmérséklet

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

Részletesebben

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai Hulladéklerakók létesítésének szempontjai 1.Bevezető Az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység: az épített környezet létrehozása, és üzemeltetése. A mai mérnöki tervezésben

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben