FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),"

Átírás

1 FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz-kereskedelmi szerződést kötik: 1\35

2 1. A szerződő felek adatai A Vevő adatai: Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt Levelezési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt Cégjegyzék szám: Adószám: Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Számlaküldési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt Az Eladó adatai: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Cégjegyzék szám: Adószám: Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT kód: BACXHUHB Bankszámlaszámok: HUF: (IBAN:HU ) USD: (IBAN:HU ) EUR: (IBAN:HU ) Számla kiállítási cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Értelmező rendelkezések Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a jelen Szerződésben használt fogalmak az alábbiakban rögzített jelentéssel bírnak: Alulszállítás: a Maximum éves mennyiséget el nem érő földgázszállítás felajánlása; Alulvételezés: a Minimum éves mennyiséget el nem érő földgáz átvétele; Átadás-átvételi pont: az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja: a Vevőt kiszolgáló és az Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a Vevőre; Elosztó: a évi XL. törvény szerinti földgáz elosztó hálózat üzemeltetési engedéllyel rendelkező társaság, aki a fogyasztóval közvetlen kapcsolatban áll; 2/ 35

3 Eltérő minőségű földgáz: a szerződés pontban megadott minőségi jellemzőket nem teljesítő földgáz; Forráshiány: a földgázrendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények tartósan meghaladják a forrás mennyiségét és nincs lehetőség a gázrendszer igény szerinti forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítására; Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely megfelel az MSZ 1648:2000 szabványnak. Jelen szerződésben szereplő minden földgáz mennyiség adat gáztechnikai normál állapotban, 288,15 K (15 C) hőmérsékleten és 101,325 kpa nyomáson értendő; Fűtőérték: Gázdíj: Gázév: Gázhónap: Gáznap: GET: Havária: a száraz földgáznak az MSZ 2373 szabvány szerint mért, és gáztechnikai normál állapotú köbméterre meghatározott fűtőértéke; a Felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj USD/GJ-ban kifejezve; az adott év július 1-ei gáznaptól a következő év június 30-ai gáznapig terjedő időszak; a naptári hónapok első napjának reggel 6:00 órájától a következő naptári hónap első napjának reggel 06:00 órájáig terjedő időszak; a tárgynap reggel 06:00 órájától a következő nap reggel 06:00 órájáig terjedő időszak; a szerződés megkötésekor a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és annak módosításai; az Eladó részéről: a gázszállító rendszer üzemzavara, elosztórendszer meghibásodása, földgázkorlátozás. Vevő részéről: a villamosenergia és távhő rendszerek üzemzavara, erőműben bekövetkező tartós meghibásodás, géptörés. Korlátozás: a hatályos jogszabályok szerint értelmezendő üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozás; Lekötött órai teljesítmény: a Vevő által lekötött és az Eladó által az átadás-átvételi ponton rendelkezésre tartott teljesítmény (m3/h)-ban; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH): az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) általános jogutódja; MEH: Magyar Energia Hivatal; Maximum éves mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Maximum havi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség adott hónapban, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint az adott hónapban kötelezi magát; 3/ 35

4 Maximum napi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség egy gáznapra, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minimum éves mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek átvételére és megfizetésére a Vevő jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minimum havi mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség egy hónapban amelynek átvételére és megfizetésére a Vevő jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minőségi hiba: az Eladó hibájából minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a szerződésben kikötött minőségtől az Eladó hibájából ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A minőségi hiba időtartama az az időszak, amely a vizsgált és kifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének - vagy a szerződés módosításának napjáig tart; Működési engedély: az engedélyhez kötött gázipari tevékenységek folytatására a MEH által kiadott működési engedély; Nem normál üzemmenet a gázátadó állomáson: az az állapot, amikor a gázátadó állomás nyomásszabályozói, nyomásvédelmi, gázmelegítési és mérési berendezései közül egy, vagy több maghibásodik, nem üzemszerűen működik; Napi nominált mennyiség: az utolsó, az Eladó által elfogadott, az adott gáznapon az átvételi ponton a Vevő által vételezni kívánt gázmennyiség; Nominálás: A havi, heti, napi földgáz igény előzetes meghatározása az ÜKSZ szerint; Rendelkezésreállási hiba: a földgáz szerződés szerinti folyamatos Eladó általi rendelkezésre bocsátásának az Eladó hibájából történő elmulasztása, vagy a földgáz átadásának az Eladó általi indokolatlan korlátozása, szüneteltetése; Rendszerirányító: a évi XL. törvény szerinti földgáz rendszerirányítási működési engedéllyel rendelkező társaság; Specifikáció: a közszolgáltatású földgázra az MSZ 1648 szabvány, illetve jelen szerződés szerint meghatározott minőségi követelmények; Szállító: a évi XL. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel rendelkező társaság; Szerződött éves mennyiség: a gázévre leszerződött, a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott mennyiség; Tároló: a évi XL. törvény szerinti földgáz földalatti tárolási működési engedéllyel rendelkező társaság; 4/ 35

5 Túlfogyasztás (túlvételezés): a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz átvétel; ÜKSZ: Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata -nak mindenkor hatályos változata; Üzletszabályzat: az eladó érvényes, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Fölgáz Kereskedelmi Üzletszabályzata; VHR: a szerződés megkötésekor a 19/2009. (I.30.) számú Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; Vételezési szándék: a Vevő által a gázév megkezdése előtt legalább 3 hónappal bejelentett földgáz mennyiségi és kapacitásigény; Vis major: olyan külső körülmény, amely bármelyik Fél teljesítését késlelteti, gátolja vagy akadályozza, mely az ésszerű befolyásolhatóság határain kívül esik, és amelyet az érintett Fél legjobb tudása szerint megelőzni vagy elhárítani nem tud. 5/ 35

6 3. A szerződés tárgya és időtartama 3.1. Jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti földgáz átadás-átvétel részletes szabályait. Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott mennyiségű és minőségű földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő által megadott ütemezés szerint a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett átadás-átvételi pontokon. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltetők a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadják, jóváhagyják, illetve teljesítsék. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét az Eladótól szerzi be jelen szerződés időtartama alatt a 2. sz. mellékletben szereplő telephelyek vonatkozásában. A Vevő az őt megillető a szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói, tárolói és elosztói kapacitás gazdálkodás jogát átengedi az Eladónak, aki azt közvetített szolgáltatásként teljesíti a Vevőnek. Amennyiben Vevő a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szerződött mennyiség leszállításához szükséges 1. és 2. sz. mellékletben részletezett teljes kapacitással nem rendelkezik és annak átadását nem tudja Eladó részére teljes körűen biztosítani, úgy a szerződés nem lép hatályba. A Vevő az ÜKSZ-ben előírt és a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett adatszolgáltatásokat folyamatosan és a 2. sz. mellékletben meghatározott időben teljesíti az Eladó felé a Szerződésben rögzített igények kiszolgálásához szükséges kapacitások biztosítása érdekében. A Vevő a Szerződés szerinti földgáz mennyiséget az Eladótól átveszi és annak árát a Szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó számára megfizeti. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a Vevő számára az ÜKSZ-ben előírt és az ajánlat 7. pontjában részletezett adatszolgáltatásokat nominálási opció keretében átvállalja a Vevőtől A szerződés július 01-jén 6:00 órakor lép hatályba. A szerződés július 01-jén 06:00 óráig tartó meghatározott időtartamra szól A szerződés meghosszabbítását a Felek legkésőbb a szerződés lejártát 3 hónappal megelőzően kezdeményezhetik a következő gázévre A szerződés közbeszerzés keretében jött létre 3.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti földgázellátásra Megrendelő közbeszerzési eljárást írt ki, mely a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9306/2011. számon jelent meg. Jelen szerződés megkötésére az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként kerül sor. 4. Szerződött mennyiség és teljesítmény 4.1. A szerződött mennyiségek havi, napi, órai részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződésben meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 o C és kpa referencia körülményeken kell értelmezni m 3 -ben (gnm³), és a 6/ 35

7 szerzőés 2. sz. mellékletében rögzített szerződött fűtőértéken átszámolva kell értelmezni MJ-ban. A mennyiségi kötelezettségeket a MJ-ban meghatározott értékek figyelembevételével kell teljesíteni Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett földgáz-mennyiségekből a Vevő részére a 2. számú mellékletben megadott Szerződött éves mennyiség 130 százalékáig terjedő Maximum éves mennyiséget szállít egy gázévben. A Vevő kötelezi magát arra, hogy legalább a Minimum éves mennyiséget Eladótól átveszi, továbbá Vevő kötelezi magát arra, hogy a fennmaradó igényét Eladó által Vevő részére rendelkezésre tartott Maximum éves mennyiség erejéig is Eladótól veszi át Eladó nem kötelezhető a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz mennyiség leszállítására. Ha a Vevő igénye meghaladja a Maximum éves mennyiséget, a Felek tárgyalásokat kezdenek a pótlólagos mennyiség átadásátvételének a feltételeiről Amennyiben Vevő további igazolt földgázigénnyel jelentkezik, eladó vállalja, hogy az igazolt igények kézhezvételétől számított 14 napon belül Vevővel megkezdi az éves mennyiség növeléséről az egyeztetéseket Amennyiben a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz mennyiség leszállítására nem jön létre megállapodás, vagy a Vevő nem kezdeményezett tárgyalást a pótlólagos mennyiség átadás-átvételének a feltételeiről, akkor a Maximum éves mennyiséget meghaladóan átvett mennyiség után a Vevőnek az adott gázév utolsó napján érvényes áron meghatározott, jelen szerződés 8.2. c) pontja szerinti kötbért kell fizetnie A Minimum éves mennyiség a 2. számú melléklet szerinti Szerződött éves mennyiség 70 százaléka. A Minimum éves mennyiséget el nem érő átvétel esetén az át nem vett földgáz mennyisége után a Vevőnek az adott gázév utolsó napján érvényes áron meghatározott, jelen szerződés 8.2. d) pontja szerinti kötbért kell fizetnie A szerződés 2. sz. mellékletben szereplő lekötött órai teljesítmény módosítása az ÜKSZ-ben rögzített határidők szerint kezdeményezhető. A szerződés 2. sz. mellékletben szereplő Szerződött Éves Mennyiség módosítása legkésőbb a gázév kezdete előtt három hónappal kezdeményezhető A Vevő a havonkénti földgáz mennyiségi igényét módosíthatja a Maximum havi mennyiségig, az Eladó kapcsolattartójához a hónap első napját megelőző 10. munkanapig eljuttatott írásbeli bejelentésével. Ha a teljesítésnek nincs akadálya, az Eladó legkésőbb a hónap első napjáig a módosítást írásban elfogadja. A havi mennyiség módosítása nem módosítja a mindenkor érvényes Szerződött éves mennyiséget. A Vevő Maximum havi mennyiség feletti igénye esetén a Felek a szerződés 9.1. pontja szerint járnak el Eladó kizárólag a szerződés 2. sz. mellékletben szereplő Maximum havi és Maximum napi mennyiség szállítására kötelezett. A 4.8. pont szerint elfogadott havi mennyiségi módosítások a várható Maximum havi mennyiségeket módosítják. A Maximum napi mennyiség feletti átvétel a Kapacitás-lekötési díj módosítását vonja maga után. 5. Áralkalmazási feltételek 5.1. Gázdíj 7/ 35

8 A fizetendő gázdíj az egységnyi gázdíj és a ténylegesen átvett GJ-ban 3 tizedes jegy pontossággal meghatározott gázmennyiség szorzata Indexált ár Az ár a 2. sz. mellékletben szereplő indexált áras szerződött mennyiségek elszámolására érvényes. Az egységnyi gázdíjat a következő képlettel kell meghatározni. PG=Po*(0,5*G/Go+0,5*F/Fo) [USD/GJ] Ahol: PG: egységnyi gázdíj, USD/GJ-ban kifejezve, 3 tizedesre kerekítve Po: a gázdíj referenciaértéke USD/GJ-ban kifejezve Po = 9,308 USD/GJ F: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USDben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a Platt s Oilgram Price Report tartalmazza az European Bulk FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) F = 503,844 USD/t negyedévre. Fo: Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/tban a április december 31. időszakban. Fo =399,545 USD/t G: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a Platt s Oilgram Price Report tartalmazza az European Bulk FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) G =748,426 USD/t negyedévre. Go: Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára USD/t-ban, a április december 31. időszakban. Go=547,970 USD/t PG értéke a negyedévben: 12,231 USD/GJ. Az aktuális PG árat minden Gáznegyedév első napjára a fentiek szerint újra kell számítani. A PG gázár kalkuláció valamennyi részeredményét 3 tizedesre kell kerekíteni. Kerekítéskor minden esetben a kerekítendő számjegyet követő számsor elhagyásra kerül, amennyiben a következő számjegy értéke 0 és 4 közötti, amennyiben a kerekítendő számjegy utáni számjegy értéke 5 és 9 közé esik, egy egység hozzáadódik a kerekítendő számjegyhez. 8/ 35

9 Amennyiben a fent említett valamely publikáció megszűnik, akkor az Eladó olyan új, publikált paraméterek és Po referenciaérték használatára tér át, melyek jellegükben megfelelnek az eredeti publikációnak és igazodnak a gázforrásokat érintő publikációk és árképletek változásához Fix ár Az ár a 2. sz. mellékletben szereplő fixáras szerződött mennyiségek elszámolására érvényes : :00 időszakra. A szerződött éves mennyiség alatti átvétel esetén a teljes mennyiség fix áron kerül elszámolásra. A szerződött éves mennyiség feletti átvétel esetén a szerződött éves mennyiséget meghaladó mennyiségek indexált áron kerülnek elszámolásra. RG = 2,866 [HUF/MJ] Ahol: RG: fixáras egységnyi gázdíj, HUF/MJ-ban kifejezve, 3 tizedesre kerekítve A fixáras mennyiségen felüli mennyiség az pont szerinti áron kerül elszámolásra Kapacitás-lekötési díj A fizetendő éves kapacitás-lekötési díj az egységnyi teljesítménydíj (RD) és az adott gázévre lekötött a 2. sz. mellékletben meghatározott összes földgázteljesítmény szorzata. Az egységnyi teljesítménydíjat a következő képlettel kell meghatározni: RD = (TD ENTRY_i *K ENTRY_i +TD EXIT *K EXIT + M*(TD TARKAP + FD BETAR + FD KITAR + FD SZÁLL ) +TD ELOSZTÁSI + TD REND *CPI*K ELOSZTÁSI ) / K ELOSZTÁSI [(HUF/m 3 /h)/év] Ahol: RD A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a teljesítményarányos része. K ENTRY_i Igényelt szállítói entry kapacitások [MJ/nap] K EXIT Igényelt szállítói exit kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés) [MJ/h] K ELOSZTÁSI Igényelt elosztói kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés) [m3/h] TD ENTRY_i Szállítási entry díjak [HUF/(MJ/nap)/év] i Szállítási entry pontok: TSTV TD EXIT Szállítási exit díjak (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés szerinti súlyozott átlag) [HUF/(MJ/h)/év] M Mobil kapacitás lekötés [MJ/év] TD TARKAP Tárolói kapacitásdíj [HUF/MJ] FD BETAR Betárolási díj [HUF/MJ] FD KITAR Kitárolási díj [HUF/MJ] FD SZÁLL szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] TD ELOSZTÁSI Éves elosztási teljesítménydíjak (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés éves díja) [HUF/év] 9/ 35

10 TD REND CPI Éves rendelkezésre állási díj, amely a szerződés kezdetekor válik esedékessé. Eladó a díj 12 havi egyenletes fizetését biztosítja kedvezményként. [HUF/(m 3 /h)/év] A gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a szerződés hatályba lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden gázév első napján lép hatályba. Az RD értéke a földgázszállítási engedélyes, a földgáztárolási engedélyes és a földgázelosztási engedélyes tarifájának változásakor, a változás időpontjának hatályával kiigazításra kerül. Amennyiben a 2. sz. melléklet szerinti teljesítmény egy Gázéven belül nő, az ebből adódó éves teljesítménydíj-emelkedés 12 hónapra lebontva a havi részszámla részeként egyenlő részletekben fizetendő. Az év eltelt hónapjaira vonatkozó teljesítménydíj emelkedés egy összegben fizetendő meg. Az RD nem tartalmazza a szezonális kapacitás lekötésre jutó novemberi vételezési napok szezonális teljesítménydíját. A novemberi szezonális szállítási teljesítménydíj és a novemberi szezonális elosztási teljesítménydíj elszámolása november hónapra azon napokra külön kerül elszámolásra az érvényes rendszerhasználati díjrendelet alapján, mely napokon a szezonális teljesítményt a Vevő igénybe veszi. Amennyiben a Vevő a szerződés hatályba lépését megelőző időszakban lekötött kapacitásainak - az Eladó kötelezettségeként jelentkező, jogszabályokon alapuló - kötelező átvétele meghaladja a jelen szerződésben rögzített kapacitásokat, akkor a kapacitásdíj képlete az így keletkező többlet lekötési díjelemekkel kiegészül. Amennyiben az Eladó jogszabályokon alapulóan mobil gáz átvételére lesz kötelezve, és az átvett mobil gáz egységára meghaladja a szerződés szerinti egységár (PG) szerződés hatályba lépésekor érvényes MNB árfolyammal számított egységárát, úgy a szerződött mennyiségre számított díjkülönbözettel a kapacitásdíj képlete kiegészül. RD értéke a 1. sz. mellékelt szerinti számítás alapján érvényes rendszerhasználati díjakkal: HUF/(m 3 /h)/év Forgalmi díj A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek forgalommal arányos részét tartalmazza. A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen átvett GJ-ban kifejezett gázmennyiség szorzata. Az egységnyi forgalmi díjat a következő képlettel kell meghatározni: FG = (FD SZÁLL + FD ELOSZTÁS + FD SZAG + FD KER *CPI)*1000 [HUF/GJ] Ahol: FG FD SZÁLL FD ELOSZTÁS FD SZAG FD KER CPI A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a ténylegesen átvett mennyiségre eső részre. Szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] Elosztási forgalmi díj [HUF/MJ] Szagosítási forgalmi díj [HUF/MJ] Kereskedelmi forgalmi díj [HUF/MJ] A gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a szerződés hatályba lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév 10/ 35

11 kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden gázév első napján lép hatályba. Az FD SZÁLL, FD ELOSZTÁS, FD SZAG, értéke a földgázszállítási engedélyes, a földgáztárolási engedélyes és a földgázelosztási engedélyes tarifájának változásakor, a változás időpontjának hatályával kiigazításra kerül. FG értéke a 1. sz. mellékelt szerinti számítás alapján a érvényes rendszerhasználati díjakkal: 70,780 HUF/GJ Egyéb díjak, pótdíjak A 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetén az alábbi egyéb díjak, pótdíjak kerülnek elszámolásra. a) Igénybejelentési eltérési díj: A Vevő adott napi átadási pontonkénti igénybejelentésétől ±12%-nál nagyobb mértékben történő eltérés esetén külön díjat (felárat) köteles fizetni. A díj mértéke a 12%-ot meghaladó mennyiségre (MJ) vonatkoztatva az adott napon érvényes gázdíj 5%-a, de legfeljebb a mindenkori ÜKSZ szerinti kiegyensúlyozási pótdíjnak megfelelő összeg. Nincs igénybejelentési eltérési díjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet nominálási eltérési vagy kiegyensúlyozási pótdíjat. A m3-ban meghatározott eltérés az adott napi, adott átadási pontra vonatkozó átlag fűtőértékkel kell kiszámolni. Az Eladó a nominálás és a szolgáltatás teljesítése során mindet elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja. b) Teljesítménytúllépési díj: a Vevő teljesítmény-túllépéséből eredő teljesítmény-túllépés díja, melyet Vevő köteles Eladó részére megfizetni az Eladó által kiállított számla alapján. A pótdíj az adott hónapon belüli, de a -12 C foknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napok kivételével, a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves teljesítménydíjának 1,5-szerese. A -12 C foknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napokon, a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves teljesítménydíjának 1,0-szerese fizetendő utólagos teljesítménydíjként. A pótdíj és az utólagos teljesítménydíj havonta felszámításra kerülhet. Ezen rendelkezés a mindenkori rendszerhasználati díjrendelet módosításának megfelelően változik. Nincs ilyen díjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet teljesítménytúllépési pótdíjat, vagy utólagos teljesítménydíjat. c) Kiegyensúlyozó gázdíj: az Eladó a Vevő napi igénybejelentése és a tényleges felhasználás napi különbözete után havonta, a napi eltérések előjelhelyesen összegzett mennyiségét elszámolja. A kiegyensúlyozó gázdíj elszámolása az ÜKSZ-ben rögzített, illetve a rendszerirányító által alkalmazott áron történik. Nincs kiegyensúlyozó gázdíjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet kiegyensúlyozó gázdíjat. Az Eladó a kiegyensúlyozás teljesítése során mindet elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja Egyéb áralkalmazási feltételek Az ár nem tartalmazza az ÁFA, az energiaadó, az MSZKSZ díj, valamint a GET 138/A. alapján meghatározott pénzeszköz befizetési kötelezettséget. A Vevő köteles az Eladó által a számlán feltüntetett adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat, költségeket, stb. határidőre megfizetni. Az ár nem tartalmazza a Vevő nem szerződésszerű vételezéséből eredő pótdíjakat, bírságokat, büntetéseket. 11/ 35

12 Ha a földgáz kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a jövőben energiaadót, koncessziós vagy egyéb közjogi illetéket vetnek ki, a földgáz ára annak megfelelően emelkedik. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek az Eladó számára a földgáz beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések alapján keletkeznek. Eladó - a 5.1. pontban meghatározott publikációk megszűnésén túlmenően - gázév kezdetére jogosult új Po referenciaérték használatára és díjstruktúrára javaslatot tenni. Amennyiben az Eladó új Po referenciaérték használatára és/vagy díjstruktúrára tesz javaslatot, a tervezett módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal tájékoztatást küld a Vevő részére. Amennyiben a Vevő 5.1. pontban meghatározott publikációk megszűnése miatti módosításokon túlmenően kezdeményezett új díjstruktúrát kifogásolja, úgy jogosult a Szerződést az új díjstruktúra hatálybalépésének napjára felmondani. Amennyiben a Vevő az új díjstruktúrára vonatkozó tájékoztatást 30 napon belül nem kifogásolja, úgy az Eladó által javasolt ár a Szerződés részévé válik. A kibocsátásra kerülő számla a földgáz értékén túl tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adókat és egyéb (energiaadó, igénybejelentési eltérési díj, teljesítménytúllépési díj, kiegyensúlyozó gázdíj, stb.) fizetési kötelezettségeket. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés hatálya megszűnik a következő gázévre, úgy az ÜKSZ-ben rögzített határidőkig lekötendő kapacitásokat átveszi és a lekötéssel kapcsolatban felmerült költségeket megtéríti Eladó részére, vagy biztosítja a kapacitások átvételét és a felmerült költségek megtérítését a Vevőt ellátó új kereskedő részéről. Vevő vállalja továbbá, hogy bármelyik fél igénye esetén a szerződés hatálya utáni időszakra jelen szerződés hatálya alatt betárolt és fel nem használt tárolói készleten lévő mobil gázt átveszi és megfizeti a szerződésben rögzítettek szerint kiszámított gázáron, vagy biztosítja, hogy az új Kereskedője megveszi. A kapacitás lekötések és a tárolói készlet feltöltés alapja a Vevő által az ÜKSZ-ben rögzített kapacitás-lekötési határidőkig megadott igénybejelentése és a betárolási időszakra jutó tényleges fogyasztása. Amennyiben a Vevő nem él a kapacitás-lekötésre vonatkozó igénybejelentéssel, úgy az Eladó a jelen szerződésben meghatározott kapacitás-lekötések és az ÜKSZ-ben rögzített alapelvek figyelembevételével adja meg a rendszerüzemeltetők felé a Vevő következő gázévre érvényes kapacitás-lekötéseit. Amennyiben a Vevő nem kéri a kapacitás-lekötéseket az Eladótól, továbbá nem kéri a következő gázévre a tárolói készlet feltöltését az Eladótól, azt legkésőbb az ÜKSZ-ben előírt kapacitás-lekötési határidőket megelőző két héttel korábban adhatja meg az Eladónak írásban. Vevő ez irányú nyilatkozatainak hiánya, vagy késedelmes megadása esetén az Eladó - a Vevő ellátásbiztonsága érdekében - az előzőekben rögzített kapacitás-lekötésekre és tárolói készlet feltöltésére intézkedik. 6. Az elszámolás, a számlázás és a fizetés rendje 6.1. Az Eladó és a Vevő közötti elszámolás teljesítési helyenként az alábbiak szerint történik: a) A mennyiségi elszámolások alapvető időegysége: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében gáznap, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő hónapban a rendszeres havi mérőleolvasások között eltelt időszak, 12/ 35

13 a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában 1 hónap. b) Mérőleolvasás: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a gázhónapot követő gáznap reggel 06:00-kori mérőállások figyelembevételével, havonta, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, az elosztó által meghatározott időpontokban, havonta, az elosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint, a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, az elosztó által meghatározott időpontokban, évente egy alkalommal az elosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint. c) Elszámolási, számlázási időszak: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében 1 gázhónap. Az elszámolás alapját teljesítési helyenként: a Vevő részére a Szerződésben rögzített földgáz teljesítmények és tényleges felhasználásuk; a Vevő naponkénti földgáz fogyasztási igénybejelentése; a rendszeres időközönként felvett, és közösen jóváhagyott átadásátvételi jegyzőkönyvek képezik. Az elszámolás során figyelembe kell venni a mindenkori ÜKSZ rendelkezései szerint a tárgyhónapban felmerült a Vevőre allokálható napi fogyasztási igénybejelentéstől való eltéréseket is. a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő hónapban a rendszeres havi mérőleolvasások között eltelt időszak, a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő éves mérőleolvasás között eltelt időszak. A köztes időszakokban havonta, a szerződött havi mennyiségek alapján, részszámla készül, telephelyenként. d) Ármódosításra vonatkozó szabályok: Amennyiben az ármódosítás időpontja nem esik egybe az elszámolási időszak kezdetével, a földgáz ár és a forgalmi díj módosítását az egyes áralkalmazási időszakokra lineáris arányosítással kell alkalmazni. A kapacitás-lekötési díj módosítása a tárgyhó első napján történik, az fejezetben leírtak figyelembevételével A számla formailag és tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak A számla tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátásának napján hatályos jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adót (energia adó, stb.), pótlékot és egyéb fizetési kötelezettséget Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számla 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta fizetendő az elszámoló számlával egyidőben. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) számlát bocsát ki a tárgyhót követő hó 5. napjáig a szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: megegyezik az elszámoló számlával. 13/ 35

14 a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: az elszámolási időszakba eső hó első napja, a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: tárgyhó első napja Gázdíj számla, rendszerhasználati forgalmi díj számla Elszámoló számla: Az Eladó az ÜKSZ szerinti allokációból kapott havi mennyiségi, ill. hőmennyiségi adatok alapján gázdíj és forgalmi díj számlát bocsát ki a Szerződés szerinti gázdíj és forgalmi díj összegéről. a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében a leolvasást követő hó 5. napjáig. a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében a leolvasást követő hó 5. napjáig. A két mérőleolvasás közti időszakban havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a szerződött havi mennyiségek alapján, részszámla készül. Amennyiben a tárgyhavi mérőleolvasások a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig nem érkeznek be az Eladóhoz a kapcsolódó rendszerüzemeltetőtől, úgy az Eladó jogosult a tárgyhónapra a szerződött havi mennyiség alapján számlát kibocsátani. A tárgyhónapot követő hónap 15. napja után beérkező mérőleolvasások eredményei a következő elszámoló számlában kerülnek figyelembevételre. Eladó jogosult a gázdíjat és a forgalmi díjat összevontan egy tételként számlázni. Ebben az esetben a forgalmi díjat át kell számítani. A forgalmi díj átszámításához a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében az ÜKSZ szerinti napi allokációból számított súlyozott fűtőértéket kell használni, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében az elszámoláshoz tartozó két leolvasás közötti időszakra számított számtani átlag fűtőértéket kell használni. Az elszámoló számlán a fizetendő összeg a részszámla összegével csökken. Fizetési határidő: 15 naptári nap. Végszámla: Az Eladó az ÜKSZ szerinti végleges allokációt követően, mennyiségi eltérés esetén, végleges elszámoló számlát bocsát ki az elszámoló számla helyesbítésével a tárgyhónapot követő hónap 27. napjáig. Fizetési határidő: a tárgyhónapot követő 2. hónap 8. naptári napja. 14/ 35

15 6.6. A 3. sz. melléklet 4.7 és 4.8 pont szerint események esetén Eladó ideiglenes elszámoló számlát bocsát ki. A 3. sz. melléklet 4.7 és 4.8 pont szerinti egyeztetés lezárását követően az Eladó helyesbítő számlát bocsát ki 3 naptári napon belül. Fizetési határidő: 15 naptári nap Az Eladó 10 napon belül számlázza a Vevőnek a Vevő nominálási hibája miatt a Rendszerirányító által kiterhelt kiegyensúlyozási pótdíjaknál figyelembe vett mennyiségek után az igénybejelentési eltérési díjat és a kiegyensúlyozó gázdíjat. Fizetési határidő: 15 naptári nap Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott gázdíj (PG) USD/GJ-ban van kifejezve. Amennyiben Vevő külön nem nyilatkozik a szerződés hatálybalépését, vagy a gázévet legkésőbb 10 nappal megelőzően a gázdíjszámla devizaneméről, úgy a számlázás HUF-ban történik, jelen szerződés pontja szerint Amennyiben Vevő USD-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását, az érvényes árfolyam a számla kiállításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) hivatalos deviza USD árfolyama Amennyiben Vevő Forintban, vagy EURO-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását az érvényes árfolyam a számla kiállítás napját megelőző napon érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) hivatalos deviza HUF/USD, (EURO/USD) árfolyama. Az Eladó számlázási késedelme esetén a számlakiállításra rögzített határnapot kell figyelembe venni a számla kiállítás napja helyett Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat számítása a Ptk. szerint történik A késedelmi kamatot a kamatterhelő levél kézhezvételét követő 15 naptári napon belül kell teljesíteni A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt bankszámlára, ennek hiányában a jelen szerződés 1. pontjában rögzített bankszámlára történő banki átutalás A fizetés teljesítésének napja az átutalás Eladó számlájára érkezésének napja Amennyiben a Vevő a számla devizanemétől eltérő devizanemben fizeti ki a számlát, a számlán feltüntetett árfolyam és a számlakifizetés Eladó számlájára érkezés napján érvényes árfolyam különbözetéből adódó esetleges árfolyamveszteséget az Eladó jogosult a Vevő felé kiszámlázni. 7. Szerződésszegés esetei 7.1. A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása, késedelme kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a Szerződésben foglaltak szerint. A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem érintik a jelen Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 15/ 35

16 7.2. A szerződő Felek a Szerződés 8. pontjában meghatározott mértékű kötbért, illetve pótdíjat tartoznak fizetni, ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik Szerződésszegést követ el az Eladó különösen: - Minőségi Hibás teljesítés, - a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes korlátozása, ill. szüneteltetése, - saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsátása esetén Szerződésszegést követ el a Vevő különösen: - a szerződött, fűtőértékkel korrigált órai teljesítmény engedély nélküli túllépése, - fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, - az Eladó vagy közreműködő megbízottja földgáz ellátórendszerén saját hibájából okozott üzemzavar, - az Minimum éves mennyiségnél kisebb, illetve az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül az Maximum éves mennyiséget meghaladó átvétel esetén Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a földgáz átadás-átvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka: - Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy a rendszerüzemeltetők bármelyike rendelt el. A földgáz teljesítmények korlátozási besorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. - A Rendszerirányító nem hagyta jóvá az ÜKSZ-nek megfelelően bejelentett gáznapi nominálást vagy újranominálást, - Vis Maior (A pénzfizetési kötelezettséget a Vis Maior nem érinti kifejezetten nem ideértve azt az esetet, ha Eladó megbízottja, alvállalkozója vagy egyéb, nem Vevő felelősségi körébe tartozó, de Eladó érdekében vagy engedélyével tevékenykedő harmadik személy okoz üzemzavart.) - Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás a 5. sz. melléklet szerint - Az átadás vagy átvétel szerződésszerű megtagadása Gázforrás-hiány esetén a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, a Vevőre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá vonható gázteljesítmény mértékéig a Vevő ellátása korlátozható. Amennyiben a Rendszerirányító vagy az érintett rendszerüzemeltető korlátozást vagy megszakítást rendelt el a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó szabályai szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Vevő által ellátott fogyasztó az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a Vevő jogszabályok szerinti pótdíjat köteles megfizetni az Eladónak A Rendszerirányító az ÜKSZ szerinti esetekben jogosult a nominálást illetve az újranominálást elutasítani. Ilyenkor a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az általuk tervezett gáznapi nominálásnak leginkább 16/ 35

17 megfelelő szállítás megvalósuljon. Amennyiben a Rendszerirányító a Felektől független okból utasította el a nominálás jóváhagyását, akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás a Felek jogszerűnek fogadják el és egyeztetnek a le nem szállított mennyiség hatásáról Vis maior bekövetkezése esetén a Felek az Eladó üzletszabályzatának irányadó rendelkezései szerint járnak el A Vevő nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli gáz átvételét a Vevő visszautasítja, ez az Eladó részéről minősül szerződésszegésnek. A szabványon kívüli gáz mennyiségével csökkenthető az éves mennyiség Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés Súlyos szerződésszegés esetén figyelembe véve a 7.5 pontot a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 17. pontban foglalt eljárási szabályok szerint felmondhatja Súlyos szerződésszegést követ el az Eladó, ha saját hibájából: a. A 2. sz. mellékletben szabályozott, nem megszakítható földgáz teljesítmény (Órai Maximum Teljesítmény) átadását 1 napot meghaladóan jogszabálytól eltérően korlátozza, b. a szerződött Havi Maximális Mennyiségnél kevesebbet ajánl fel, c. megsérti a 15. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik Félnek kárt okoz, d. forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem újítható meg, e. csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a Vevő értesítésének elmulasztása, f. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő, ha saját hibájából: a. 30 napon túli fizetési késedelembe esik, b. földgáz átvételét 10 napot meghaladóan szerződésbe ütközően szünetelteti, c. megsérti a 15. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik félnek kárt okoz, d. csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a másik Fél értesítésének elmulasztása, e. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be. 8. A szerződés biztosítékai 8.1. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért, késedelmi kamatot, kártérítést, pénzügyi garanciát kötnek ki. A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik sem kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamat 17/ 35

18 fizetési kötelezettség sem, ekkor a Minimum éves mennyiséget az átadás felfüggesztése miatt át nem adott mennyiséggel csökkenteni kell Kötbér A kötbér fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően a szerződést megszegő Fél felróható magatartása. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett mennyiségnek a szerződés szerinti árral számított értéke. A szerződésszegések esetén a szerződésszegőt a következő kötbérfizetési kötelezettségek terhelik: a) Minőségi hiba: 25% b) Rendelkezésreállási hiba: 25% A kötbért a terhelő levél kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell megfizetni. A jogosult a kötbéren felül követelheti az azt meghaladó mértékű igazolt kárát is Késedelmi kamat Fizetési késedelem esetén az érintett Fél köteles a másik Fél részére késedelmi kamatot fizetni. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott mértékű. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap Kártérítés A károsult köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul a másik felet a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva bejelenteni. A másik fél, ha a károkozás tényét, illetve felelősségét vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Vitás kérdések rendezése fejezet (22. pont) rendelkezéseit kell alkalmazni Pénzügyi garancia Az Eladó a szerződésszerű teljesítés feltételeként pénzügyi garanciák biztosítását kötheti ki. A pénzügyi garanciával kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza. 9. A Szerződött mennyiséget meghaladó földgáz vásárlása 9.1. A Vevő vásárlási ajánlata A Vevő kérheti a Maximum havi mennyiség feletti mennyiség szállítását az Eladótól. A Maximum havi mennyiséget túllépő vásárlási igény esetén a Felek kiegészítő adásvételi tárgyalásokat kezdeményeznek a Vevő írásbeli igény bejelentésére, a többlet fogyasztás indulása előtt legalább 10 nappal. Az Eladó az írásbeli vételi igény kézhezvételét követő második munkanapon köteles elfogadó vagy elutasító választ adni a Vevőnek, annak tekintetében, hogy a felmerült többlet igény forrás oldalról biztosítható-e. A Felek az árfeltételekben külön állapodnak meg Az Eladó eladási ajánlata 18/ 35

19 Az Eladó bármikor felajánlhat a Vevőnek legalább egy hónapra többlet földgáz mennyiséget. Az eladási ajánlatra a Vevő köteles 5 munkanapon belül nyilatkozni. Amennyiben a Vevő két munkanapon belül úgy nyilatkozik, hogy a felajánlott földgázmennyiséget megvásárolja, akkor a vételárban külön állapodnak meg. A megvásárolt földgáz mennyiséggel a Felek a havi szerződött mennyiségeket megfelelően módosítják. Ha a Vevő a megadott határidőig nem nyilatkozik az Eladónak, akkor azt az ajánlat elutasításának kell tekinteni. 10. A nem megszakítható szolgáltatás feltételei Az Eladó a szerződött, nem megszakítható órai földgáz teljesítmény maximumát a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani, kivéve: - Korlátozás, melyet a Rendszerirányító vagy az Elosztó rendel el, - a Rendszerirányító által allokált gázmennyiség, amennyiben kevesebb, mint a nominált igény, - Vis maior - Előzetesen megállapodott karbantartás esetét és időtartamát Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az Eladó kizárólag a Szállító és az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése mértékéig csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a gázkimaradással járó karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében, a gázszolgáltatás folyamatosságát biztosító provizórium kiépítését is beleértve. 11. A földgáz mennyiség mérése A földgáz mennyiségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 12. A földgáz minőségi jellemzői a minőség mérése A Vevő részére leszállított földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak A Vevő tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték változást. A szerződött fűtőértéket a 2. sz. mellékelt tartalmazza. Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint minőségi elem - szempontjából, ha az kívül esik a szerződött fűtőérték ±5%-os sávján, kivéve a vis major esetét A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ, valamint a Szállító és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi pontokhoz rendelt jellemzőknek A földgáz minőségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 13. Átadás-átvételi pont Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja: 19/ 35

20 a Vevőt kiszolgáló és az Elosztó/Vevő tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a Vevőre Az átadás-átvétel operatív feladatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 14. A teljesítés jogszerű megtagadása Az eljárást és a feltételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza. 15. A felek általános kötelezettségvállalásai A Vevő mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit. A Vevő vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-átvételi tevékenységét az Eladó felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét Az Eladó mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek rendelkezéseit. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-kereskedelmi és határon keresztüli földgázszállítási tevékenységét a Vevő felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét Értesítés és intézkedés A Eladó mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani: - A Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni, - A Szerződés teljesítése érdekében megtenni minden tőle elvárható intézkedést A Felek a Gázévet megelőzően egyeztetik a Szerződés teljesítését befolyásoló rendszerkarbantartások időpontját legkésőbb a kihirdetést követő 30 napon belül. Emellett üzemzavar esetén mindenben együttműködnek a közös kárenyhítés érdekében. 16. A szerződés módosítása és meghosszabbítása A Szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható A Felek a Szerződés meghosszabbításáról bármikor megállapodhatnak. 17. A szerződés felmondása illetve megszűnése A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha: a) a Vevő, ill. Eladó ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, vagy végelszámolás alá kerül, b) amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi (a jelen megállapodás 7.6. pontjában foglalt esetekben), különösen, ha Vevő fizetési kötelezettségének az Eladó által meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget, 20/ 35

21 c) ha a Hivatal az Eladó működési engedélyét jogerősen visszavonja A rendkívüli felmondás esetén az érintett Felet a szerződésszerű teljesítésre harminc (30) napos póthatáridő kitűzésével fel kell hívni, melynek eredménytelen eltelte esetén a szerződés a naptári hónap végére, 15 nap felmondási idővel szűnik meg Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha valamely vis maior esemény 30 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan, megszakítás nélkül fennáll. 18. Átruházás Egyik Fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a jelen Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik félre a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül, az egymással szembeni elismert pénzköveteléseik engedményezése kivételével. Kivétel ez alól, ha bármelyik fél az őt közvetve vagy közvetetten tulajdonló cégre vagy annak leányvállalatára ruházza át jogait, illetve kötelezettségeit A Felek személyében bekövetkező változás a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem annak nyújtása, sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen tájékoztatni Valamelyik Fél személyében bekövetkező változás esetén, amennyiben a másik Fél jelen szerződésben biztosított gazdasági érdekeinek védelmében szükséges, ez utóbbi Fél ésszerű, biztosítékot igényelhet. 19. Részleges érvénytelenség Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései beleértve a szerződés mellékleteit érvénytelenekké válnak vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat vesztett rendelkezéseket azok gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint egyenértékű rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik, amennyiben ez törvényes rendelkezésekkel nem ellenkezik. 20. Jogról való lemondás Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben foglalt jogaival a szerződés rendelkezései szerint nem él, (i) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (ii) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a jogról lemondó Fél szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés 21/ 35

22 esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést. 21. Adatvédelem A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra kiterjed. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett. A Felek kötelesek a hatóság figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak közismertségére hivatkozik. A jelen Szerződés tartalma, - annak teljes szövege és különösen az ebben foglalt díjak összege, - bizalmas információnak minősül. A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után hatályban maradnak. 22. Vitás kérdések rendezése A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Vevő székhelye szerinti helyi, illetve megyei bíróság, mint rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 23. Vegyes rendelkezések A Felek kölcsönösen törekednek a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során fellépő bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére A Vevő az Eladótól vásárolt földgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem adhatja tovább a telephelyen kívül az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti jogait vagy növeli Felek szerződés szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást értesíteni annak a jelen Szerződésre való kihatásáról, és jóhiszemű megoldásra törekedni. Ha 1 (egy) hónapon belül nincs megállapodás, vagy ha nem hajtható végre változtatás 22/ 35

23 a jelen Szerződésben a jogszabályváltozás hatásának elhárítására, a Felek bármelyike bírósághoz fordulhat Ha azok a műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek, amelyek jelen Szerződés megkötésekor fennálltak, alapvető változáson mennek át, és ennek következtében az egyik féltől már nem várható el a szerződéses megállapodások betartása, mert a szerződő felek kölcsönös gazdasági érdekei igazságos kiegyensúlyozásának szándéka már nem valósítható meg, úgy az érintett fél igényelheti a szerződéses rendelkezések megváltozott viszonyoknak megfelelő módosítását. Egyebekben a jogszabályváltozások esetén a Felek az Eladó üzletszabályzatának rendelkezései szerint járnak el Gazdasági felelősség záradék A vevő kijelenti, hogy megtekintette és ismeri a 231-es Modell elnevezésű dokumentum tartalmát (mely tartalmazza az Eni Etikai Kódexet is), amelyet a TIGÁZ Zrt. dolgozott ki a vezetőket, alkalmazottakat érintő bűncselekmények vonatkozásában a jogi személyek gazdasági felelősségével kapcsolatos jogszabályok alapján. A hivatkozott dokumentum elérhető a TIGÁZ Zrt. honlapján (www.tigaz.hu), továbbá a vevő bármikor jogosult kérni a TIGÁZ Zrt-től a dokumentum papír formátumban történő átadását. 23/ 35

24 24. Záró rendelkezések A jelen szerződésben annak mellékleteit is ideértve - nem szabályozott kérdésekben a GET, VHR, ÜKSZ, az Eladó Üzletszabályzata és a Ptk. rendelkezései irányadók. A jelen szerződés és annak bármely melléklete közötti eltérés esetén a jelen szerződés rendelkezései irányadók. 25. A jelen Szerződés az alább felsorolt 7 (Hét) darab melléklettel együtt érvényes. 1. sz. melléklet: Kapacitás-lekötési és forgalmi díjak meghatározása 2. sz. melléklet: Szerződött mennyiség, felhasználási helyek kapacitáslekötési és fogyasztási igénye 3. sz. melléklet: A földgáz mennyiség és minőség mérése és dokumentálása 4. sz. melléklet: Korlátozás 5. sz. melléklet: Karbantartás 6. sz. melléklet: A teljesítés jogszerű megtagadása 7. sz. melléklet: Kapcsolattartás Hajdúszoboszló, június 6. Eladó Kereskedelem Igazgató (Csapó Róbert) TIGÁZ Zrt. Kereskedelem Kiemelt ügyfelek vezető (Szakács András) Vevő Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezető (Szirtes Tamás) 24/ 35

25 1. sz. melléklet Kapacitás-lekötési és forgalmi díjak meghatározása Megnevezés Jelölés Érték M.e. 1. Alapadatok Szerződött éves mennyiség M_éves ,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség /500 m3/h felett/ M_éves_500_felett 0,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség / m3/h között/ M_éves_101_ ,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség / m3/h között/ M_éves_20_100 0,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség /20 m3/h alatt/ M_éves_20_alatt 0,000 MJ/év Szállítói lekötött órai teljesítmény K_exit 5 844,600 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény /500 m3/h felett/ K_órai_500_felett 0,000 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_101_ ,600 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_20_100 0,000 m3/h Elosztási lekötött órai teljesítmény /20 m3/h alatt/ K_elosztási_20_alatt 0,000 m3/h 20 m3/h alatti fogyasztási helyek száma C_fogyhely_20_alatt 0,000 db Szállítói szezonális órai teljesítmény K_exit_szezonális 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény /500 m3/h felett/ K_elosztási_500_felett_szez 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_101_500_szez 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény /20_100 m3/h között/ K_elosztási_20_100_szez 0,000 M3/h Novemberi vételezési napok száma C_novemberi_napok 0,000 nap Maximum napi gázigény M_napicsúcs ,760 MJ/nap Átlag fűtőérték Fé 34,380 MJ/m3 Napok száma C_napszám 366 nap Kitárolási időszakra eső napok száma C_kitárnapok 183 nap Kitárolási időszak fogyasztása M_kitárössz ,000 MJ/év Tároló kiváltás M_tárkiv 0,000 MJ/év 2. Egységárak 2.1. Szállítás díjak Szállítási teljesítménydíj /entry TSTV/ TD_entry_TSTV 20,560 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry HAG/ TD_entry_HAG 20,560 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry HAZAI/ TD_entry_HAZAI 18,500 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry tároló felől/ TD_entry_tar 12,330 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /exit/ TD_exit 73,560 HUF/MJ/h/év Szállítási forgalmi díj FD_szállítás 0, HUF/MJ Szagosítási díj FD_szagosítás 0, HUF/MJ MSZKSZ díj FD_mszksz 0, HUF/MJ 2.2. Elosztási díjak Elosztási teljesítménydíj /500 m3/h felett/ TD_elosztás_500_felett 353,000 HUF/MJ/h/év Elosztási teljesítménydíj / m3/h között/ TD_elosztás_101_ ,000 HUF/MJ/h/év Elosztási alapdíj / m3/h között/ TD_elosztás_20_ ,000 HUF/m3/h/év Elosztási alapdíj /20 m3/h alatt/ TD_elosztás_20_alatt ,000 HUF/év Elosztási forgalmi díj /500 m3/h felett/ FD_elosztás_500_felett 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj / m3/h között/ FD_elosztás_101_500 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj / m3/h között/ FD_elosztás_20_100 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj /20 m3/h alatt/ FD_elosztás_20_alatt 0, HUF/MJ 2.3 Tárolási díjak Tárolói mobildíj szorzó 0, Tárolói mobildíj kitevő 0,000 Tárolói csúcsdíj szorzó 0, Tárolói csúcsdíj kitevő 0,000 Betárolási díj FD_betar 0, HUF/MJ Kitárolási díj FD_kitar 0, HUF/MJ 3. Számított értékek Napi kihasználási óraszám N/H 9,718 óra Éves kihasználási óraszám É/H 1 117,647 óra Napi átlag mennyiség M_napiátlag ,541 MJ/nap Kitárolási időszakra eső napi átlag M_kitárátlag ,607 MJ/év Tárolói csúcs igény cs ,219 MJ/nap Tárolói csúcs kapacitás- lekötés kedvezmény cs 0,000 MJ/nap Tárolói mobil igény m ,120 MJ/év Tárolói csúcs/mobil arány 100 x cs/m 1, Tárolói csúcsdíj TCS 0, HUF/MJ/nap/év Tárolói mobil díj TM 0, HUF/MJ Szállítói entry lekötés TSTV K_entry_ TSTV ,810 MJ/nap Szállítói entry lekötés HAG K_entry_HAG 0,000 MJ/nap Szállítói entry lekötés HAZAI K_entry_HAZAI 0,000 MJ/nap Szállítói entry lekötés tároló felől K_entry_tar ,219 MJ/nap 4. Rendszerhasználati költségek 4.1. Tárolási költségek Éves tárolói csúcsdíj 0,000 HUF/év Éves tárolói mobil díj ,148 HUF/év Éves betárolási díj ,742 HUF/év Éves kitárolási díj ,805 HUF/év Éves tárolási költség ,695 HUF/év 4.2. Szállítási költségek Éves szállítási teljesítménydíj ,410 HUF/év Éves szállítási szezonális teljesítménydíj 0,000 HUF/év Novemberi szállítási szezonális teljesítménydíj 0,000 HUF/év Éves szállítási forgalmi díj ,076 HUF/év Éves mobil szállítási forgalmi díj ,557 HUF/év Éves szállítási költség ,043 HUF/év 4.3. Elosztási költségek Éves elosztási teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj / m3/h között ,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj / m3/h között/ / 0,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj /20 m3/h alatt/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj / m3/h között/ ,040 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj /20 m3/h alatt/ 0,000 HUF/év Éves elosztási költség ,040 HUF/év 4.4. Rendszerhasználati költségek összesen Teljesítménydíjak ,662 HUF/év Forgalmi díjak ,116 HUF/év Éves rendszerhasználati költségek ,778 HUF/év 5. Fajlagos költségek 5.1. Teljesítménydíjak Tárolási teljesítménydíj 153,586 HUF/MJ/h/év Szállítási teljesítménydíj 238,912 HUF/MJ/h/év Elosztási teljesítménydíj 225,000 HUF/MJ/h/év Rendelkezésre állási díj TD_rend 0,000 HUF/MJ/h/év Teljesítménydíjak összesen RD 617,498 HUF/MJ/h/év Teljesítménydíjak összesen RD ,000 HUF/m3/h/év 5.2. Forgalmi díjak Szállítási forgalmi díj 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj 0, HUF/MJ Kereskedelmi forgalmi díj FD_ker 0, HUF/MJ Forgalmi díjak összesen FG 0, HUF/MJ Fajlagos költségek összesen 0, HUF/MJ 25/ 35

26 2. sz. melléklet Szerződött mennyiség, felhasználási helyek kapacitás-lekötési és fogyasztási igénye 1. Szerződött mennyiség 26/ 35

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. április 8. Jóváhagyta: Jobbágy János vezérigazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben