DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek"

Átírás

1 DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER Biztosítási feltételek Hatályos január 1.

2 A jelen (a továbbiakban: Feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület, mint biztosító (a továbbiakban: Biztosító) a biztosított halála, illetõleg balesete esetén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERZÕDÕ FÉL 1.1. A szerzõdõ az, aki a biztosítási szerzõdés megkötésére ajánlatot tett, és a biztosítási díjat fizeti A szerzõdõ fél és a biztosított lehet azonos is, amennyiben a szerzõdõ fél természetes személy A szerzõdõ/díjfizetõ jogi (pl. csoportos biztosítás esetén) és természetes személy egyaránt lehet. 2. A BIZTOSÍTOTT 2.1. Biztosított az a természetes személy, aki a biztosítási ajánlat megtételekor betöltötte 18. életévét, de nem idõsebb 65 évesnél. Csoportos biztosítás esetén a Biztosító a biztosítottak életkorát a csoporton belül nem vizsgálja A biztosított a szerzõdõ fél írásbeli hozzájárulásával a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdés létrejötte után bármikor a szerzõdõ fél helyébe léphet. Ha nem a biztosított, hanem más lép a szerzõdõ fél helyébe, ahhoz a szerzõdõ és a biztosított írásbeli hozzájárulása is szükséges A biztosított, mielõtt a szerzõdés felmondás vagy a díjfizetés elmaradása miatt megszûnik, a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdõ hozzájárulása nélkül a szerzõdõ helyébe léphet. 3. A KEDVEZMÉNYEZETT 3.1. A Biztosító a nem haláleseti szolgáltatásokat a biztosítottnak, a haláleseti biztosítási összeget a biztosított kedvezményezettjének fizeti ki. Ha a szerzõdõ nem jelölt kedvezményezettet, vagy a kedvezményezés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban a szolgáltatást az örökös részére kell teljesíteni A szerzõdésben mód van több kedvezményezett megjelölésére, ilyenkor külön-külön meg kell határozni a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában a kedvezményezés arányait egyenlõnek kell tekinteni A szerzõdõ fél az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt más kedvezményezettet nevezhet meg. Ehhez a biztosított hozzájárulása szükséges A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt meghal (gazdasági társaság esetén a társaság megszûnik). Ha a szerzõdõ fél ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a kedvezményezésrõl, de korábban több kedvezményezettet is megjelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára a hatályban maradt jelölések aránya az irányadó. II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 4. A SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE 4.1. A szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzõdõ biztosítási ajánlatát a Biztosító / Biztosító képviselõje fogadja el, aláírásával az ajánlat kötvénnyé válik. A szerzõdés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzõdés az ajánlatnak a Biztosító vagy képviselõje részére történõ átadása idõpontjára visszamenõ hatállyal jön létre A szerzõdõ ajánlatának elutasítását a Biztosító nem köteles indokolni. Amennyiben a biztosítási szerzõdés feltétele a leendõ ügyfél orvosi vizsgálata, akkor az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyrõl szóló 1997.évi CLIV. törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti A szerzõdés megkötéséhez és módosításához ha a szerzõdést nem õ köti a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosított a szerzõdés megkötésével egyidejûleg vállalja, hogy szükség esetén nyilatkozatot ad a Biztosítónak arról, hogy a Biztosítóval szemben felmenti a vizsgálatát vagy kezelését végzõ orvost az orvosi titoktartás kötelezettsége alól a biztosításával kapcsolatosan és felhatalmazza õt, hogy a Biztosítónak az általa végzett kezelésekrõl a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felvilágosítást megadja A biztosítás megkötését a szerzõdõ a Biztosító által rendszeresített ajánlati formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi. A Biztosító a kockázatelbírálás során a biztosítás megkötéséhez a biztosítandó személytõl egészségi állapotra vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. 5. A SZERZÕDÉS HATÁLYA, A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE, A BIZTOSÍTÁS TARTAMA 5.1. A biztosítás határozott, egy éves tartamra jön létre. A biztosítási idõszak egy év, amely megegyezik a naptári évvel. A biztosítási évforduló minden naptári év elsõ napja (január 1.).A fentiektõl eltérõen év közben létesített jogviszony december 31-ig tart (tört idõszak) A biztosítás a szerzõdésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetõleg azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a Biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A kockázatviselés a szerzõdés hatálybalépése napjának 0. órájától kezdõdik Amennyiben a felek hatályba lépés idõpontjáról nem állapodtak meg, a biztosítási szerzõdés az azt követõ napon 0 órakor lép hatályba, amikor a biztosított a Biztosító tagjává vált, biztosítási ajánlatott tett, és az elsõ díjat megfizette. A kockázatviselés megegyezik a hatálybalépés napjával Ha az elsõ biztosítási díjat az esedékességkor nem egyenlítik ki, halasztásban nem állapodtak meg és a Biztosító a díjat bírósági úton nem érvényesíti, a Biztosító kockázatviselése az esedékességtõl számított 30 napig áll fenn. Ezen idõszak alatt bekövetkezett káresemény miatti szolgáltatási összegbõl a biztosítási díj levonásra kerül. 3

3 5.5. A biztosítási védelem kiterjed a nap 24 órájában bármikor, illetve belföldön és külföldön bárhol bekövetkezett halálra és balesetre. 6. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY, KIZÁRÁS 6.1. Biztosítási esemény a) a biztosított halála b) a biztosított balesetébõl a 6.4 pontban rögzített események A nem balesetbõl eredõ halál esetén a biztosító fizetési kötelezettsége csak a kockázatviselés kezdetét követõ 180. nap elteltével bekövetkezõ biztosítási eseményre terjed ki (várakozási idõ). Nincs várakozási idõ akkor, ha a szerzõdést a tartam lejártát követõen a felek újabb egy évre meghosszabbítják Baleset: a biztosított akaratán kívûl hirtelen fellépõ olyan külsõ behatás, amely biztosítási eseménynek minõsülõ testi sérülést illetve károsodást, vagy halált okoz, illetõleg orvosi ellátást eredményez. Nem minõsül balesetnek a heveny fertõzõ megbetegedés, kivéve a balesetszerûen létrejött betegségek Balesettel összefüggõ biztosítási esemény, ha balesetbõl eredõen a) a biztosított a balesettõl számított két éven belül legalább 1 napon (24 órán) át kórházi kezelés alatt állt; b) a biztosított baleset következtében csonttörést, csontrepedést, ínszalagszakadást szenved, ficammal járó sérülés következtében legalább egy hetes rögzítéssel járó kezelésre szorul. c) a biztosított legalább 3%-os mértékû maradandó egészségkárosodást szenved, és azt a balesettõl számított két éven belül a Biztosító orvosa megállapítja; d) a biztosított a balesettõl számított egy éven belül meghal A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az esetekre ha bizonyítást nyer, hogy a biztosított balesete, illetve halála a) közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, illetve felkelésben, lázadásban, zavargásban vagy terrorcselekményben való részvétellel, b) bármely, olimpiai sportágként be nem jegyzett sporttevékenységgel összefüggésben következett be, c) öncsonkításával vagy ezek kísérletével összefüggésben történik, d) az ismert betegségére vonatkozó orvosi kezelés elõírásainak tudatos be nem tartása következtében fellépõ elme- vagy tudatzavara, illetve eszméletvesztése idézett elõ, e) ittas állapotával közvetlen okozati összefüggésben következett be, f) gépjármû vezetõi engedéllyel nem rendelkezõ személy vezetése következtében, vagy más közlekedés rendészeti szabály megszegése folytán történt, g) kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag bódító szerként történõ használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt, h) a testén saját maga, vagy hozzájárulásával az adott szakterületre vonatkozó - a magyar egészségügyi hatóság által kiadott - mûködési engedéllyel nem rendelkezõ személy által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán elõidézett károsodás következik be Nem teljesít a biztosító szolgáltatást annyiban, amennyiben a biztosított a balesettel összefüggésben elõírt orvosi kezelésnek nem vetette alá magát, vagy nem követte az orvosi utasításokat, és ezzel gyógyulását akadályozta A baleset elõtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek és testrészek, illetve az azokkal kapcsolatos következményi károk a biztosító kockázatáviselésébõl ki vannak zárva. 7. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 7.1. A Biztosítási összeg az a pénzösszeg, amelynek megfizetését a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetén vállalja Különbözõ biztosítási események bekövetkeztekor kifizetésre kerülõ biztosítási összegek meghatározásának alapja a szerzõdõ választásától függõen Ft-tól forintonként Ft-ig terjedhet. 8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 8.1. A biztosítási eseményt a bekövetkeztétõl számított 15 napon belül be kell jelenteni a Biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetõvé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenõrzését. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban megtagadhatja a szolgáltatási igény elfogadását, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A szolgáltatás iránti igényt írásban kell, a következõ iratok csatolásával bejelenteni: a) a biztosított halála esetén: - halotti anyakönyvi kivonat, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, illetve a halálhoz vezetõ betegség(ek)rõl szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) és a halottvizsgálati bizonyítvány, - biztosítási szolgáltatás felvételére való jogosultság igazolása, - azok az egyéb okiratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. b) a biztosított balesete esetén: - a kórházi kezelésrõl készült zárójelentést, illetve az orvos által a kórházi kezelésrõl kiadott idõközi igazolást, - a kórházi kezelés idõtartamáról kiadott igazolást, illetve a halálhoz vezetõ betegség(ek)rõl szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) 4

4 - a balesettel kapcsolatban készült hatósági jegyzõkönyvet, - a balesettel összefüggésben felmerült költségek igazolását, - azokat az egyéb okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek, 8.3. A Biztosító kárelbíráláskor maga is beszerezhet adatokat A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálást az elbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezésétõl számított 15 napon belül végzi el. A Biztosító az igény elfogadása esetén a szolgáltatást 8 napon belül teljesíti A biztosítási esemény bekövetkezte és a szolgáltatás teljesítése közötti idõszakra a Biztosító kamatot nem fizet. 9. BIZTOSÍTÁSI DÍJ 9.1. A biztosítás díja egyösszegben annak az idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik Az elsõ jogviszony létesítésekor a biztosítás díja az éves díjnak a tört idõszak hossza alapján számított idõarányos összege (törtidõszaki díj) A biztosítási díj meghatározása évente a biztosítási terméktervben rögzített biztosításmatematikai alapelvek alkalmazásával történik Díjfizetés elmulasztása Ha a szerzõdõ az esedékesség napján az elmaradt díjat nem fizeti meg, akkor díjfizetési késedelembe esik. Díjfizetési késedelem esetén a Biztosító kockázatviselése az esedékességttõl számított 60 nap elteltével megszûnik. Ezen idõszak alatt bekövetkezett káresemény miatti szolgáltatási összegbõl a biztosítási díj következõ idõszakra vonatkozó díja levonásra kerül. 10. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA A biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezett halála esetén a 7.2 pontban rögzítettek szerint választott összeget fizeti meg a Biztosító a kedvezményezett részére Balesetbõl eredõ kórházi fekvõbeteg ellátás (6.4.a) pont) esetén a Biztosító a 10.1 pontban meghatározott összeg 0,5 %-át fizeti meg a biztosítottnak, minden balesetbõl eredõ kórházi kezelésben töltött nap (24 óra), de nem több mint 60 nap után. A jelen feltételek mellett kórházi ápolásnak minõsül az az ellátás, amelyre - a magyar egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ - fekvõbeteggyógyintézetben került sor, amely intézmény feladatait folyamatos munkarendben, szakképzett személyzet bevonásával látja el Csonttörés, csontrepedés, inszalagszakadás, valamint ficammal járó sérülés következtében legalább egy hetes rögzítés esetén a Biztosító balesetenként a pont szerinti összeg 6 %-át fizeti meg a biztosítottnak Balesetbõl származó maradandó egészségkárosodáskor (6.4. c) pont) a Biztosító a 10.1 pontban meghatározott összegnek az egészségkárosodási mérték szerinti hányadát fizeti meg a biztosítottnak A balesetbõl származó egészségkárosodás mértékét a pont szerint kell megállapítani., amennyiben ez nem lehetséges, úgy a balesetbiztosítási orvosszakértõi útmutató alapján kell eljárni A balesetbõl származó egészségkárosodás mértékét minden esetben a Biztosító orvosa állapítja meg. Ha a Biztosító orvosa által megállapított mértéket, illetve más, a Biztosító bármely orvosi szakkérdésben való állásfoglalásán alapuló döntését a biztosított vitatja, akkor a döntésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 6 hónapon belül a Biztosító vezetõ orvosához nyújthatja be a fellebbezést, aki független szakértõ bevonását kezdeményezi. A vizsgálat költségét a Biztosító szükség szerint megelõlegezi és akkor viseli, ha a független orvosi szakértõ a vitatottnál magasabb egészségkárosodási mértéket, illetõleg a balesetbõl következõ súlyosabb egészségi állapotot állapít meg, ellenkezõ esetben a biztosított köteles megtéríteni a költségeket a Biztosító erre vonatkozó írásos értesítése kézhez vételétõl számított 30 napon belül Ha a maradandó egészségkárosodás mértéke a megállapítást követõen változik, a biztosított legfeljebb a balesettõl számított negyedik év végéig kérheti e mérték ismételt megállapítását A balesetbõl származó maradandó egészségkárosodás mértékét az alábbiak szerint kell megállapítani: Testrészek egészségkárosodása térítés egy kar vállízülettõl való teljes elvesztése, vagy teljes mûködõképtelensége 70% egy kar könyökízület fölöttig való tejes elvesztése, vagy teljes mûködõképtelensége 65% kéz teljes elvesztése, ill. mûködésképtelensége 60% egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 20% egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy mûködõképtelensége 10% bármely más ujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 5% egyik láb combközép fölöttig való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 70% egyik láb combközépig való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 60% egyik láb alcomb közepéig való elvesztése, vagy mûködésképtelensége 50% egyik láb nagyujjának teljes elvesztése, vagy mûködõképtelensége 5% bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 3% 5

5 mindkét szem látóképességének elvesztése 100% egyik szem látóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik szem látóképességét már a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt elvesztette 65% mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15% amennyiben azonban a biztosított a másik fül hallóképességét már a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt elvesztette 45% a szaglóérzék teljes elvesztése 10% az ízlelõképesség elvesztése 5% lábfej elvesztése vagy teljes mûködõképtelensége boka alatt 30% Ha a baleset többféle maradandó egészségkárosodást okozott, úgy a szolgáltatást az egészségkárosodások mértéke összegzése alapján teljesíti a Biztosító, de ennek összege nem haladhatja meg a 10.1 pontban meghatározott összeget. 11. MENTESÜLÉS 11.1.A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a biztosított halála, balesete: a) a kedvezményezett szándékos magatartása folytán (Ptk (3) bekezdés) következett be, b) a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben (Ptk (4) bekezdés) következett be, c) a biztosítottnak a biztosítási szerzõdés elsõ kötésétõl számított két éven belül elkövetett öngyilkossága folytán (Ptk (4) bekezdés) következett be, d) a biztosított alkohol, kábítószer, kábító hatású anyag, vagy gyógyszer által befolyásolt állapotában, azzal összefüggésben következett be, kivéve, ha a gyógyszer szedése orvosi el?írásra és annak betartásával történt, e) radioaktív vagy ionizáló sugárzás következménye, kivéve, ha a sugárzás a biztosítottat munkaköri feladatainak ellátása közben vagy terápiás beavatkozás következtében érte A 11.1 a) pontban szabályozott esetben a Biztosító a biztosítási összeget a kedvezményezettnek nem fizeti ki, a biztosítási összeg az örökösöket illeti meg. A 11.1 d) és e) pontokban szabályozott esetben a Biztosító, ha a haláleset a biztosított neki fel nem róható magatartása miatt következett be a biztosítási összeget fizeti ki. 12. KÖZLÉSI ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A biztosított köteles a biztosítási jogviszony létrejöttekor az ajánlat, a Biztosító kérésére az egészségügyi nyilatkozat kitöltésével a valóságnak megfelelõen közölni a Biztosítóval minden olyan a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a Biztosító kérdést tett fel és amelyeket a biztosított ismert vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a közölt adatok ellenõrzését a Biztosító részére lehetõvé tenni A közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a Biztosító a biztosítási jogviszony létesítésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, vagy a biztosított a közlési kötelezettség teljesítése során úgy járt el, ahogy ez tõle általában elvárható A szerzõdõ és a biztosított köteles a biztosítás tartama alatt bekövetkezett a biztosítás szempontjából fontos, az ajánlaton szereplõ adatok változását, a Biztosítónak 5 napon belül bejelenteni. Lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a Biztosító az utolsó általa ismert lakcímre joghatályosan küldhet nyilatkozatot. 13. A BIZTOSÍTÁS MEGSZÛNÉSE A biztosítás megszûnik: a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezõ halálát követõen azonnal, a biztosítási díj feltételek szerinti meg nem fizetése esetén, a tartam végén, kivéve akkor, ha a felek megállapodnak a biztosítás újabb egy évre történõ meghosszabbításról felmondással. Az életbiztosítási szerzõdést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötõ természetes személy szerzõdõ a biztosítási kötvény kézhezvételétõl számított 30 napon belül az életbiztosítási szerzõdést írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondja. A Biztosító kockázatviselése a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követõ napon megszûnik. A szerzõdõ érvényesen nem mondhat le az õt megilletõ felmondási jogáról. A szerzõdõ felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követõen a Biztosító 15 napon belül elszámol a szerzõdõ által a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel. Az elszámolás során a Biztosító a befizetett összeget csökkentheti a szerzõdés létrehozása érdekében felmerült költségeivel, a kockázatviselés kezdetétõl a megszûnésig eltelt idõszakra idõarányosan számított kockázati díjjal és a kiegészítõ biztosítások díjának a kockázatviselés kezdetétõl a megszûnésig eltelt idõszakra számított idõarányos részével A 13.2 illetve 13.3 pontban meghatározott szerzõdés megszûnésekor a Biztosítónak fizetési kötelezettsége nincs. 6

6 III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 14. A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik: nem vásárolható vissza, nem szállítható le díjmentesen. A biztosítás nem rendelkezik többlethozam jóváírással. 15. A biztosítottnak, illetve kedvezményezettjének (örökösének) a biztosításból eredõ és már esedékessé vált biztosítási szolgáltatásra vonatkozó igénye, ha azt az esedékességtõl számított 5 éven belül nem érvényesíti, elévül. 16. A biztosítási titokra vonatkozó szabályok a) Biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvényben (a továbbiakban: Bit.) meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. b) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn különösen: ba) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, bb) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, bc) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, bd) a Bit 157. /2/ bekezdése szerint az adóhatósággal, be) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, bf) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, bg) az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, bh) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal, bi) külön törvényben meghatározott feltételek meglét esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel, bj) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, bk) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ kötvénynyilvántartó szervvel, bl) az állomány átruházás keretében átadásra kerülõ biztosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval, bm)kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel kapcsolatban. További szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmaznak. c) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a b) pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. d) A Biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978.évi IV. törvényben foglaltak szerint da) kábítószerrel való visszaéléssel, db) terrorcselekménnyel, dc) robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, dd) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, de) pénzmosással, df) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben. e) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelõ) történõ adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal. f) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: fa) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, fb) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása. g) A Biztosító az esetleges kiszervezett tevékenységet végzõ személyek számára az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja abból a kizárólagos célból, hogy a kiszervezett tevékenységet maradéktalanul elláthassák. h) A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelõ nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. i) A Biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérõ célból végzett adatkezelést a Biztosító csak az ügyfél elõzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható elõny. 7

7 j) A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetõit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 17. A személyes adatok kezelése a) A Biztosító, illetve képviselõje a biztosított különleges és személyes adatait annak hozzájárulásával jogosultak kezelni. A Biztosító azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a biztosított az ajánlati ûrlapon, illetõleg az ajánlat megtétele, vagy a szerzõdés hatálya, illetõleg a szerzõdésbõl eredõ igények érvényesítése során egyéb formában a biztosítási szerzõdés létrehozása érdekében a Biztosítóval közölt. b) A Biztosító az elõzõ pontban meghatározott adatokat mindaddig kezeli, amíg a létrejött, illetõleg létre nem jött szerzõdésbõl igény érvényesíthetõ. c) Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerzõdés megkötése, módosítása, állományban tartása és a követelések megítéléséhez szükséges adatok nyilvántartása, illetõleg törvényi kötelezettségek teljesítése lehet. d) A személyes és különleges adatokat a Biztosító a biztosított írásbeli hozzájárulásával jogosult kezelni, valamint ezen adatokat feldolgozás és az ügymenet szakszerûbbé tétele érdekében adatkezelõ, adatfeldolgozó, illetõleg kiszervezett tevékenységet végzõ személy részére átadni. e) A biztosítási ajánlat aláírásával a biztosított megadja a különleges és személyes adatai kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást. f) A biztosított a különleges és személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a megfelelõ igazolások alapján a Biztosító a nyilvántartásában módosíthatja. g) A személyes és különleges adatokat a Biztosító kizárólag azon adatkezelõ részére jogosult továbbítani, amelynél az adatvédelem magyar jogszabályok által támasztott követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek. h) A Biztosító a telefonon vagy Interneten történõ, az ügyfelet, illetõleg szerzõdését érintõ tevékenysége során gondoskodik a különleges és személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási titokvédelemre vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítésérõl. 18. A központi ügyfélszolgálat címe: HU-1013 Budapest, Krisztina krt Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete HU-1013 Budapest, Krisztina krt A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Bit., valamint a biztosításra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 21. Jelen biztosítási szerzõdés magyar nyelven íródott, a felek közötti vita esetén a magyar jog szabályai szerint kell értelmezni. 8

8 Elérhetõségek Ha kérdése vagy véleménye van: hívja a DIMENZIÓ ingyenesen hívható zöld számát ( ), és egyeztetett idõpontban felkeressük; tájékozódjon személyesen a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Központi Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt Magyar Telekom székház, bejárat a recepció felõl); vagy írjon a címre, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot. Lájkoljon bennünket a Facebookon! 9

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás ügyféltájékoztatója Ebben az ügyféltájékoztatóban

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek DIMENZIÓ

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános életbiztosítási feltételei kockázati életbiztosítás esetére Különös feltételei DIMENZIÓ Biztosító

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás biztosítási

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS. Általános Feltételek. Hatályos: május 2-től

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS. Általános Feltételek. Hatályos: május 2-től AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei 2009. március 16-ától Nysz.: 13634 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén kiegészítõ

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyező Egyesület 1 A DIMENZIÓ BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET HALASZTOTT KEZDETŰ NYUGDÍJKIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás -ra szóló biztosítási feltételek

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési feltétel

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület HAVI FIX JÁRADÉKBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. Havi fix járadékbiztosítás biztosítási feltételek A járadékbiztosítási

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA )

Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA ) Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA 001-2007) Jelen különös feltétel alapján a Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Tartalom A PostaHozamÔr ( kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei

Tartalom A PostaHozamÔr ( kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei Tartalom A PostaHozamÔr (2 3012 kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató...................................... 4 PostaHozamÔr életbiztosítási feltételek 6 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek

Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek I. ALAPVETŐ MEGHATÁROZÁSOK 1. A jelen feltételek alapján létrejövô szerzôdés (továbbiakban: Szerzôdés) keretében az Aegon Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Termékismertetô 1 Szerzôdô neve: Biztosított neve: Az elõzetes igényfelmérés, illetve igénypontosítás

Részletesebben

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Feltételek Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános feltételei (JBÁF1) A baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) jelen

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben