DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek"

Átírás

1 DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos január 1.

2 A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület, mint biztosító (a továbbiakban: a Biztosító) a biztosított halála, balesetbõl eredõ egészségkárosodása, csonttörése, keresõképtelensége és kórházi ápolása esetén a Feltételek szerinti szolgáltatásokat nyújtja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERZÕDÕ FÉL 1.1. A szerzõdõ az, aki a szerzõdés megkötésére ajánlatot tett, és a biztosítási díjat fizeti A szerzõdõ lehet természetes személy, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság A szerzõdõ fél és a biztosított lehet azonos is, amennyiben a szerzõdõ fél természetes személy. 2. A BIZTOSÍTOTT 2.1. A biztosított az Egyesület tagja Biztosított csak természetes személy lehet A biztosított a szerzõdõ fél írásbeli hozzájárulásával a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdés létrejötte után bármikor a szerzõdõ fél helyébe léphet. Ha nem a biztosított, hanem más lép a szerzõdõ fél helyébe, ahhoz a szerzõdõ és a biztosított írásbeli hozzájárulása is szükséges A biztosított, mielõtt a szerzõdés felmondás vagy a díjfizetés elmaradása miatt megszûnik, a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdõ hozzájárulása nélkül a szerzõdõ helyébe léphet. 3. A KEDVEZMÉNYEZETT 3.1. A kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte esetére megjelölt személy, aki a Biztosító szolgáltatására jogosult A kedvezményezett lehet jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is A szerzõdésben mód van több kedvezményezett megjelölésére, ilyenkor külön-külön meg kell határozni a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában a kedvezményezés arányát egyenlõnek kell tekinteni A szerzõdõ fél az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt más kedvezményezettet nevezhet meg. Ehhez a biztosított hozzájárulása szükséges A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt meghal (gazdasági társaság esetén a társaság megszûnik). Ha a szerzõdõ fél ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a kedvezményezésrõl, de korábban több kedvezményezettet is megjelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára a hatályban maradt jelölések aránya az irányadó Ha a szerzõdõ nem jelölt kedvezményezettet, vagy a kedvezményezés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban, a biztosító a biztosítottnak, a haláleseti biztosítási összeget a biztosított örökösének fizeti ki. II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 4. A SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE 4.1. A szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetõleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény pótolja. Ha a kötvény tartalma a fél ajánlatától eltér, és az eltérést a fél 15 napon belül nem kifogásolja, a szerzõdés a kötvény tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést a lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szerzõdõ fél figyelmét a kötvény kiszolgáltatásakor írásban felhívja. Ha a felhívás elmarad, a szerzõdés az ajánlat tartalmának megfelelõen jön létre A szerzõdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzõdés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselõje részére történõ átadása idõpontjára visszamenõ hatállyal jön létre A szerzõdõ ajánlatának elutasítását a biztosító nem köteles indokolni A szerzõdés megkötéséhez és módosításához ha a szerzõdést nem õ köti a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. 5. A SZERZÕDÉS HATÁLYA, A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE 5.1 A Biztosító a kockázatelbírálás során a biztosítás megkötéséhez a biztosítandó személytõl egészségi állapotra vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. 5.2 A biztosítás a szerzõdésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetõleg azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a Biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. 5.3 Amennyiben a felek hatályba lépés idõpontjáról nem állapodtak meg, a biztosítás az azt követõ napon 0 órakor lép hatályba, amikor a biztosított a Biztosító tagjává vált, biztosítási ajánlatott tett, és az elsõ díjat megfizette Ha a következõ idõszakra vonatkozó biztosítási díjat az esedékességkor nem egyenlítik ki, halasztásban nem állapodtak meg és a Biztosító a díjat bírósági úton nem érvényesíti, a Biztosító kockázatviselése az esedékességtõl számított 30 napig áll fenn A Biztosító kockázatviselése a szerzõdés hatálybalépésével kezdõdik meg, feltéve, hogy a szerzõdés már létrejött, vagy utóbb létrejön. 6. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY, BIZTOSÍTÁSI IDÕSZAK, KIZÁRÁS 6.1. Biztosítási esemény a biztosított: a) halála, valamint a biztosításkötéskor a szerzõdõ választása szerinti kockázatoktól függõen a biztosított b) balesetbõl eredõ legalább 50 %-ot elérõ egészségkárosodása, c) balesetbõl eredõ teljes és végleges egészségkárosodása (a b. és c. pont közül csak az egyik választható), 3

3 d) keresõképtelensége, e) kórházi ápolása f) baleset következtében bekövetkezõ csonttörése, csontrepedése, ínszalagszakadása, valamint ha a biztosított ficammal járó sérülés következtében legalább egy hetes rögzítéssel járó kezelésre szorul A biztosítási idõszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik 1 év. A biztosítási idõszak további 1 évvel meghosszabbodik, ha a biztosított a következõ évre szóló díjat vállalta és megfizette A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény: a) közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, illetve felkelésben, lázadásban, zavargásban vagy terrorcselekményben való részvétellel, kivéve, ha az munkaköri feladatainak ellátása során következett be, b) közismerten nagy veszéllyel járó sporttevékenység (pl. repülõ, autó-motor) következtében állott be, c) a biztosított alkohol, kábítószer, kábító hatású anyag, vagy gyógyszer által befolyásolt állapotában, azzal összefüggésben következett be, kivéve, ha a gyógyszer szedése orvosi elõírásra és annak betartásával történt; d) radioaktív vagy ionizáló sugárzás következménye, kivéve, ha a sugárzás a biztosítottat munkaköri feladatainak ellátása közben vagy terápiás beavatkozás következtében érte. 7. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG 7.1. A biztosítási összeg az a pénzösszeg, amelynek megfizetését a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetén vállalja Biztosítási összeg a szerzõdõ választása szerinti kockázatoktól függõen a) a 6.1.a) pont szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén Ft és Ft közötti összeg b) a 6.1.b) és 6.1. c) pontok szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 7.2. a) pont szerint választott összeg, c) a 6.1.d) szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 7.2. a) pont szerint választott összeg 730- ad része, d) a 6.1.e) szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 7.2. a) pont szerint választott összeg 730- ad része, de legalább Ft/nap e) a 6.1.f) szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén balesetenként Ft-tól és Ftként emelkedõen legfeljebb Ft-ig terjedhet (a biztosítás kötésekor kell a biztosítási összeget kiválasztani). 8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 8.1. A biztosítotási eseményt a bekövetkeztétõl számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetõvé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenõrzését. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban megtagadhatja a szolgáltatási igény elfogadását, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A szolgáltatás iránti igényt írásban kell, a következõ iratok csatolásával bejelenteni: a) biztosított halála esetén a következõ iratokat kell benyújtani - igazolás a biztosítási jogviszony fennállásáról, - halotti anyakönyvi kivonat, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, - biztosítási szolgáltatás felvételére való jogosultság igazolása, - azok az egyéb okiratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. b) balesetbõl egészségkárosodás esetén: - igazolás a biztosítási viszony fennállásáról, - az Országos Orvosszakértõi Intézet jogerõs határozatát az egészségkárosodásról, - azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. c) Keresõképtelenség esetén: - igazolás a biztosítási viszony fennállásáról, - a keresõképtelenségrõl szóló orvosi igazolás, - azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. d) Kórházi ápolás esetén: - igazolás a biztosítási viszony fennállásáról, - a kórházi kezelés idõtartamáról kiadott igazolást. e) Csonttörés, csontrepedés, ínszalagszakadás, valamint ha a biztosított ficammal járó sérülése esetén: - okiratokat (kezelõlap, orvosi iratok), amelyek a jogosultság és a biztosítási esemény megállapításához szükségesek 8.3 A Biztosító bizonyos kérdések tisztázására maga is beszerezhet adatokat A Biztosító a szolgáltatást valamennyi szükséges irat beérkezését követõ 30 napon belül teljesíti. Folyamatos kórházi ápolás esetén a biztosított jogosult a szolgáltatást részletekben is igényelni A biztosítási esemény bekövetkezte és a szolgáltatás teljesítése közötti idõszakra a Biztosító kamatot nem fizet. 9. BIZTOSÍTÁSI DÍJ 9.1. A biztosítási díj a díjkalkulációban rögzített biztosításmatematikai módszerrel kerül megállapításra A biztosítás teljes idõtartamra (egy év) vonatkozó díj annak az idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyre vonatkozik. 4

4 10. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA A biztosító a biztosítottnak a biztosítás idõtartama alatt bekövetkezett halála esetén a szerzõdés szerinti biztosítási összeget fizeti meg a kedvezményezett (örökös) részére A Biztosító a biztosítottnak a biztosítás idõtartama alatti balesetbõl eredõ egészségkárosodása esetén a szerzõdés szerinti biztosítási összeget fizeti meg a biztosítottnak A Biztosító a biztosítottnak a biztosítás idõtartama alatti keresõképtelensége összeszámított 21. napjától a betegség minden további napjára, de a biztosítás tartama alatt legfeljebb összeszámított 150 napra a szerzõdés szerinti biztosítási összeget fizeti a biztosított részére A Biztosító a biztosítottnak a biztosítás idõtartama alatti kórházi ápolása minden napjára, de legfeljebb összeszámított 60 napra a szerzõdés szerinti biztosítási összeget fizet a biztosított részére A Biztosító a biztosított baleset következtében bekövetkezõ csonttörése, csontrepedése, ínszalagszakadása, valamint ha a biztosított ficammal járó sérülés következtében legalább egy hetes rögzítéssel járó kezelésre szorul, biztosítási eseményenként a szerzõdés szerinti biztosítási összeget fizeti ki a biztosított részére. 11. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a biztosítási esemény a) a kedvezményezett szándékos magatartása folytán (Ptk (3) bekezdés), b) a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben (Ptk (4) bekezdés), c) a biztosítottnak a biztosítás idõtartama alatti öngyilkossága folytán (Ptk (4) bekezdés) következett be Az a) pontban szabályozott esetben a Biztosító a biztosítási összeget a kedvezményezettnek nem fizeti ki, a biztosítási összeg az örökösöket illeti meg. A b) és a c) pontokban szabályozott esetben a Biztosító a biztosítási összeget nem fizeti ki. 12. KÖZLÉSI ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 12.1 A biztosított köteles a biztosítási jogviszony létrejöttekor az adatközlõ lap kitöltésével a valóságnak megfelelõen közölni a Biztosítóval minden olyan a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a Biztosító kérdést tett fel és amelyeket a biztosított ismert vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a közölt adatok ellenõrzését a Biztosító részére lehetõvé tenni A közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a Biztosító a biztosítási jogviszony létesítésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, vagy a biztosított a közlési kötelezettség teljesítése során úgy járt el, ahogy ez tõle általában elvárható A szerzõdõ és a biztosított köteles a biztosítás tartama alatt bekövetkezett a biztosítás fontos, az ajánlaton szereplõ adatok változását a biztosítónak 5 napon belül bejelenteni. Lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a biztosító az utolsó általa ismert lakcímre joghatályosan küldhet nyilatkozatot. 13. A BIZTOSÍTÁS MEGSZÛNÉSE A biztosítás megszûnik: a) a biztosított halálával; b) ha az esedékes díjat nem fizették meg, c) a biztosított a balesetbõl eredõ egészségkárosodása esetén; d) felmondással felmondással szûnik meg: a) Az életbiztosítási szerzõdést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötõ természetes személy szerzõdõ a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 30 napon belül az életbiztosítási szerzõdést írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja. A biztosító kockázatviselése a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követõ napon megszûnik. A szerzõdõ ezen rendelkezés szerinti felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követõen a biztosító 15 napon belül elszámol a szerzõdõ által a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel. Az elszámolás során a biztosító a befizetett összeget csökkentheti * a szerzõdés létrehozása érdekében felmerült költségeivel, * a kockázatviselés kezdetétõl a megszûnésig eltelt idõszakra idõarányosan számított kockázati díjjal. b) A biztosítás tartama alatt a szerzõdõ a szerzõdést a díjjal fedezett biztosítási idõszak végére mondhatja fel, írásban. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási idõszak végén megszûnik. A szerzõdés megszûnésekor a Biztosítónak fizetési kötelezettsége nincs. A szerzõdõ, biztosított, kedvezményezett maradékjogokkal nem rendelkezik. III. ÉRTELMEZÕ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 14. Jelen biztosítási feltételek mellett: Keresõképtelen az, aki a) betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; b) terhessége, illetõleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; d) az anya, az egyedül álló apa, ha egyévesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; e) az a szülõ, aki egy évesnél idõsebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; f) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül.

5 14.2. Kórháziápolás: Amelyre a magyar egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ fekvõbeteg- gyógyintézetben kerül sor, és amely intézmény a feladatait folyamatos munkarendben, szakképzett személyzet bevonásával látja el. 15. A biztosítottnak, illetve kedvezményezettjének (örökösének) a biztosításból eredõ és már esedékessé vált biztosítási szolgáltatásra vonatkozó igénye, ha azt az esedékességtõl számított 5 éven belül nem érvényesíti, elévül. 16. A biztosítási titokra vonatkozó szabályok a) Biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003.évi LX. törvényben (a továbbiakban: Bit.) meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. b) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn különösen: ba) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, bb) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, bc) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, bd) a Bit 157. /2/ bekezdése szerint az adóhatósággal, be) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, bf) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, bg) az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, bh) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal, bi) külön törvényben meghatározott feltételek meglét esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel, bj) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, bk) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ kötvénynyilvántartó szervvel, bl) az állomány átruházás keretében átadásra kerülõ biztosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval, bm)kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel kapcsolatban. További szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmaznak. c) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a b) pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. d) A Biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978.évi IV. törvényben foglaltak szerint da) kábítószerrel való visszaéléssel, db) terrorcselekménnyel, dc) robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, dd) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, de) pénzmosással, df) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben. e) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelõ) történõ adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal. f) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: fa) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, fb) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása. g) A Biztosító az esetleges kiszervezett tevékenységet végzõ személyek számára az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja abból a kizárólagos célból, hogy a kiszervezett tevékenységet maradéktalanul elláthassák. h) A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelõ nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. i) A Biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérõ célból végzett adatkezelést a Biztosító csak az ügyfél elõzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható elõny. 6

6 j) A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetõit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 17. A személyes adatok kezelése a) A Biztosító, illetve képviselõje a biztosított különleges és személyes adatait annak hozzájárulásával jogosultak kezelni. A Biztosító azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a biztosított az ajánlati ûrlapon, illetõleg az ajánlat megtétele, vagy a szerzõdés hatálya, illetõleg a szerzõdésbõl eredõ igények érvényesítése során egyéb formában a biztosítási szerzõdés létrehozása érdekében a Biztosítóval közölt. b) A Biztosító az elõzõ pontban meghatározott adatokat mindaddig kezeli, amíg a létrejött, illetõleg létre nem jött szerzõdésbõl igény érvényesíthetõ. c) Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerzõdés megkötése, módosítása, állományban tartása és a követelések megítéléséhez szükséges adatok nyilvántartása, illetõleg törvényi kötelezettségek teljesítése lehet. d) A személyes és különleges adatokat a Biztosító a biztosított írásbeli hozzájárulásával jogosult kezelni, valamint ezen adatokat feldolgozás és az ügymenet szakszerûbbé tétele érdekében adatkezelõ, adatfeldolgozó, illetõleg kiszervezett tevékenységet végzõ személy részére átadni. e) A biztosítási ajánlat aláírásával a biztosított megadja a különleges és személyes adatai kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást. f) A biztosított a különleges és személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a megfelelõ igazolások alapján a Biztosító a nyilvántartásában módosíthatja. g) A személyes és különleges adatokat a Biztosító kizárólag azon adatkezelõ részére jogosult továbbítani, amelynél az adatvédelem magyar jogszabályok által támasztott követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek. h) A Biztosító a telefonon vagy Interneten történõ, az ügyfelet, illetõleg szerzõdését érintõ tevékenysége során gondoskodik a különleges és személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási titokvédelemre vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítésérõl. 18. A központi ügyfélszolgálat címe: HU-1013 Budapest, Krisztina krt Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete HU-1013 Budapest, Krisztina krt A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Bit, valamint a biztosításra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 21. Jogvita esetén a Felek rendes bírósághoz fordulhatnak. 22. Jelen biztosítási szerzõdés magyar nyelven íródott, a felek közötti vita esetén a magyar jog szabályai szerint kell értelmezni. 7

7 Elérhetõségek Ha kérdése vagy véleménye van: hívja a DIMENZIÓ ingyenesen hívható zöld számát ( ), és egyeztetett idõpontban felkeressük; tájékozódjon személyesen a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Központi Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt Magyar Telekom székház, bejárat a recepció felõl); vagy írjon a címre, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot. Lájkoljon bennünket a Facebookon! 8

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen (a továbbiakban: Feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek DIMENZIÓ

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás ügyféltájékoztatója Ebben az ügyféltájékoztatóban

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános életbiztosítási feltételei kockázati életbiztosítás esetére Különös feltételei DIMENZIÓ Biztosító

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás biztosítási

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyező Egyesület 1 A DIMENZIÓ BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET HALASZTOTT KEZDETŰ NYUGDÍJKIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás -ra szóló biztosítási feltételek

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Y6107 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

Y6107 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. Y6107 életbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20150212 BI100y / 20141103 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Ha a Szerződés bármilyen speciális szolgáltatású egészségbiztosítást is tartalmaz, vagy arra a későbbiekben kiterjesztik úgy

Ha a Szerződés bármilyen speciális szolgáltatású egészségbiztosítást is tartalmaz, vagy arra a későbbiekben kiterjesztik úgy CSOP-ÁSZF-2014-2 I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek

Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek Aegon Csoportos Biztosítások Általános Feltételek I. ALAPVETŐ MEGHATÁROZÁSOK 1. A jelen feltételek alapján létrejövô szerzôdés (továbbiakban: Szerzôdés) keretében az Aegon Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Termékismertetô 1 Szerzôdô neve: Biztosított neve: Az elõzetes igényfelmérés, illetve igénypontosítás

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

PostaHaszonÔr (2 3080)

PostaHaszonÔr (2 3080) PostaHaszonÔr (2 3080) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való jelentkezés, - illetve a repülőjegy

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület HAVI FIX JÁRADÉKBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. Havi fix járadékbiztosítás biztosítási feltételek A járadékbiztosítási

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) jelen

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás. Ajánlat és feltételek. Új Bit.: 2016.01.01.

SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás. Ajánlat és feltételek. Új Bit.: 2016.01.01. SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás Ajánlat és feltételek Új Bit.: 2016.01.01. Miért érdemes SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítást választania? Teljes körű balesetbiztosítási védelem akár az egész családnak

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Általános szerzõdési feltételek 1/5 A jelen biztosítási szerzõdési feltételek azokat a

Részletesebben

Tartalom A PostaHozamÔr ( kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei

Tartalom A PostaHozamÔr ( kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei Tartalom A PostaHozamÔr (2 3012 kódszámú) egyszeri díjas életbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató...................................... 4 PostaHozamÔr életbiztosítási feltételek 6 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az állatorvosok részére

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

MAI Világjáró Biztosítási Portál

MAI Világjáró Biztosítási Portál MAI Világjáró Biztosítási Portál ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ kivonat a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényből A biztosítási titok 153. i Biztosítási titok minden olyan

Részletesebben

PostaHozamFix (2 3061)

PostaHozamFix (2 3061) MPB_0902_hozamfix_UTBF_3 2/25/09 2:43 PM Page B1 PostaHozamFix (2 3061) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési feltétel

Részletesebben

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges. - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - dés részét képezik az ajánlattételkor hatályos általános és 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - - Biztosító

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK ( BIZTOSÍTÓ ) Financial Insurance Company Limited és Financial Assurance Company Limited

BIZTOSÍTÓK ( BIZTOSÍTÓ ) Financial Insurance Company Limited és Financial Assurance Company Limited ÉLETBIZTOSÍTÁS Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: 06 1 474 8133 www.genworth.hu Ügyféltájékoztató HALÁLESETRE, TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁGRA SZÓLÓ FIZETÉSVÉDELMI

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

PostaHitelÔr. egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek

PostaHitelÔr. egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Hitelôr ügyféltájékoztató2 4/20/05 9:56 Page 1 2 3030 PostaHitelÔr egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Hitelôr ügyféltájékoztató2

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a évi LXXXVIII. törvény (Bit.) július 1. napján hatályos szövege szerint

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a évi LXXXVIII. törvény (Bit.) július 1. napján hatályos szövege szerint ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 2016. július 1. napján hatályos szövege szerint I. A Biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések 1. A biztosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Útitárs. Extra. amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás. biztosítás. Útitárs. sztornóbiztosítás.

Útitárs. Extra. amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás. biztosítás. Útitárs. sztornóbiztosítás. biztosítás Útitárs Extra 0% önrésszel amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazási szerződés

Részletesebben

A PostaTakarékosKönyv (2 3026 kódszámú) folyamatos díjas életbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató

A PostaTakarékosKönyv (2 3026 kódszámú) folyamatos díjas életbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató A PostaTakarékosKönyv (2 3026 kódszámú) folyamatos díjas életbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) iránti megtisztelő

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben