Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% % I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a"

Átírás

1 Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amelybe a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban MESZK), mint szerződő, Önt a biztosítottak körébe beemelte. Ebben a biztosításban a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározottaknak megfelelően minden MESZK Tag (természetes személy). Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most a kezében tart, nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, pusztán előzetes tájékoztatásul szolgál. A biztosítási esemény, amelynek bekövetkezte esetén társaságunk szolgáltatást nyújt, a biztosítottnak a biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkezett Bármilyen okú halála Baleseti okú halála Közlekedési baleseti okú halála Baleseti okú műtét Baleseti okú kórházi tartózkodás Csonttörés Égési sérülés 65% - ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás Gyermek-születés A Biztosító szolgáltatása: a biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén társaságunk kifizeti Önnek mint a biztosítottnak illetve az Ön törvényes örökösének a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában aktuális biztosítási összeget vagy annak egy részét, esetenként annak többszörösét az alábbiak szerint: a) A biztosító szolgáltatásának összege a biztosított életkorától függően, ha a biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában 62 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító az aktuális szolgáltatási összeg 100%-át fizeti ki, 62 éves vagy annál idősebb, de 72 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító a szolgáltatási összeg 80%-át fizeti ki, 72 éves vagy annál idősebb, de 80 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító a szolgáltatási összeg 50% -át fizeti ki. b) A biztosító szolgáltatásának összege a kiegészítő biztosítások feltételeinek függvényében Gyermek-születés mint biztosítási esemény esetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítás hatálya alatt maximum 2 alkalommal, biztosítási évente maximum egy alkalommal áll fenn. A többes (iker) gyermekszületés nem jogosít többszörös térítésre. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak az adott Biztosítottra vonatkozóan a szerződés hatályba lépését követő 270. napon túl született gyermekre vonatkozik. Baleseti okú műtéti térítés esetén a Biztosító a szokásos műtéteket nehézségi fokuknak megfelelően 5 csoportba sorolta. Az első csoportba sorolt műtétek esetén a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége 0%. A második csoportoban lévő műtétek elvégzése esetén a Biztosító térítési kötelezettsége a biztosítási összeg 10% - a, a harmadik csoportban a 25%-a, a negyedik csoportban az 50% - a, és az ötödik csoportban 100% - a. A felsorolt beosztástól függetlenül, amennyiben a műtét indikációja a kockázatvislés időszaka alatt bekövetkező combnyaktörés, úgy a biztosító a műtéti technikától függetlenül személyenként a teljes tartam alatt egyszer - a biztosítási összeg 50% - át fizeti ki. A kiegészítő feltétel melléklete tartalmaz egy tájékoztató listát az egyes műtétek kategóriákba sorolásáról. Egy részletesebb lista a Biztosító honlapján és az ügyfélszolgálatán megtekinthető. A részletesebb listában

2 nem szereplő műtétek besorolását a Biztosító orvosa a WHO-kódok alapján végzi. A baleseti okú kórházi napi térítés kiegészítő biztosítás alapján a biztosító abban az esetben nyújt szolgáltatást, amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt olyan baleset éri, amellyel okozati összefüggésben a balesetet követen, kórházi kezelés kezdődik a Biztosító egy biztosítási éven belül maximum 1 alkalommal, maximum 30 nap tartamban nyújt szolgáltatást. Amennyiben a kórházi ápolás tartama tovább tart, mint a Biztosító kockázatviselése, úgy a kockázatviselés megszűnését követő napokra a Biztosító nem nyújt szolgáltatást. Csonttörés vagy csontrepedés esetén a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén balesetenként, a törések számától függetlenül, maximum a biztosítási esemény időpontjában hatályos biztosítási összeget fizeti meg. Amennyiben a csonttörés munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező bántalmazásra vezethető vissza, úgy a biztosító a vonatkozó biztosítási összeg 200% - át téríti. A felsorolt biztosítási események esetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége biztosítási évente maximum 1 alkalommal áll fenn. Égés esetén biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási szerződésben az égési sérülések esetére meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összegnek az égési sérülés súlyossága alapján megállapított százalékát fizeti ki. A térítés mértéke az égési sérülés súlyosságától és kiterjedtségétől függően a következő: Égés kiterjedése a testfelület százalékában Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% % I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a II. fokú nincs BÖ 15%-a BÖ 50%-a III. fokú BÖ 25%-a BÖ 50%-a BÖ 100%-a IV. fokú BÖ 50%-a BÖ 100%-a BÖ 100%-a Térítés mértéke: a biztosítási összeg táblázat szerinti százaléka. Valamint a 65% -ot meghaladó baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén, a Biztosító egy biztosított vonatkozásában maximum egyszer szolgáltat. A szolgáltatást kövtően az adott biztosítottra vonatkozóan a teljes csoportos életbiztosítás megszűnik. A Biztosító egy Biztosítottra vonatkozó életbenléti kiegészítő biztosításokra vonatkozó kockázatvállalásának biztosítási évenkénti felső határa forint. Ezen határösszeg alkalmazása során figyelembe kell venni minden olyan kifizetést, amely a Szerződő és a Biztosító között létrejött, az adott Biztosítottra vonatkozóan a jelen biztosítási szerződés alapján történt. A biztosítási tartam határozatlan, mely január 01 jével kezdődik. A biztosítási időszak 1 év. A biztosító kockázatviselése az egyes Tagok esetében a biztosítás kezdetével vagy a MESZK-be történő belépés napjával kezdődik. Mely kezdet nem lehet korábbi, mint január 01. A biztosító kockázatviselésének feltétele az egyes biztosítottak vonatkozásában, hogy a szerződő (MESZK.) a szerződés alapján esedékes és kiszámlázott biztosítási díjat annak esedékességekor a biztosító részér a biztosítottra nézve megfizesse. A biztosítás díja, melyet a szerződő fizet, évente esedékes. A biztosításnak maradékjogai nincsenek, azaz, nem kérhető visszavásárlás, sem díjmentes leszállítás, sem kölcsön folyósítása. A szolgáltatások igénylésének, teljesítésének módja, ideje: a biztosító szolgáltatása iránti igény elbírálásához szükséges iratok a következőek: a szolgáltatást igénylő személy által hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány, a baleseti jegyzőkönyv, ha ilyen készült, hatósági vagy bírósági eljárás esetén az erre vonatkozó feljelentés / keresetlevél vagy ha az ügyben már döntés született a határozatot vagy bírósági ítélet, amennyiben ez a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a

3 teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a Biztosító által a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott egyéb dokumentumok, vagy azok másolatai, amelyek a jogosultság és a biztosítási esemény megállapításához szükségesek ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordítása. A Biztosító teljesítése a szolgáltatási igény jogosságának elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum a Biztosító központi egységéhez történő beérkezését követő 30 napon belül esedékes. A Biztosítási szolgáltatás igénybevétele direktben a biztosítón keresztül történik, vagyis Kárbejelentést tenni, lehet írásban az MKB Életbiztosító Zrt. postafiókcímén (H-1821 Budapest), vagy személyesen az MKB Életbiztosító ügyfélszolgálatán (1133-Budapest, Váci út 76.) A biztosító mentesül az életbiztosítási szolgáltatás kifizetése alól, ha a biztosítási esemény: A kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, vagy a biztosított szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy a biztosítottnak a rá vonatkozó biztosítás létrejöttét követő 2 éven belül elkövetett öngyilkossága miatt következett be. Nem biztosítási esemény, azaz a biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony nem jár kifizetéssel és elhalálozás esetén a biztosítási jogviszony megszűnik, ha a biztosítási esemény harci cselekményben, háborús vagy polgárháborús cselekményben, felkelésben, lázadásban, zavargásban aló részvétel következménye. A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor rokkantnyugdíjas vagy rehabilitációs járadékra jogosult, vagy ezekre vonatkozóan vizsgálata folyik. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel és azok következményeivel okozati összefüggésben bekövetkező biztosítási eseményekre. A biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony és ezzel egyidejűleg a biztosító kockázatviselése a következők miatt szűnhet meg: a szerződő és a biztosító közti biztosítási szerződés megszűnése, a MESZK ből való kilépés, kizárás a szerződő által fizetendő díj nemfizetése a biztosított 80. életévének betöltése a biztosítási tartamon belül bekövetkező 65% - ot meghaladó baleseti okú maradandó egészségkárosodás vagy haláleseti biztosítási esemény miatt Személyes adatok kezelése: Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) A biztosító a különleges adatnak nem minősülő személyes adatokat a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezeli. e célokkal összefüggésben a biztosító a tudomására jutott adatokat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Az adatkezelés időtartama: a biztosító személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító, mint adatkezelő, az adatok feldolgozásával a der GaVI Gesellschaft für angewandte Versicherungs-Informatik mbh -t (Székhely: Seckenheimer Strasse 150, D Mannheim, Bundesrepublik Deutschland, Handelsregisternummer: HRB9242) bízza meg, amely szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez postai vagy banki átutalás esetén igénybe vett Magyar Posta Nyrt. és a biztosítási szolgáltatás jogosultja által megnevezett bank adatfeldolgozónak minősül. A biztosító az érintett személyes adatait, továbbá biztosítási titoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során történik. E szervezeteknek a biztosító az ügyfelek adatait adott esetekben továbbíthatja az ügyfelek erre

4 vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül is. E szervezetek a következők: a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség; büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó; a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző; adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat; a versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal; a feladatkörében eljáró gyámhatóság; az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatóság; a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szerv; a viszontbiztosító(k), valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók; az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító; a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végző, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, illetve az Európai Uniót létrehozó szerződés 15. cikke alapján elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Pénzügyminisztérium; az európai uniós támogatások felhasználását ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF); ha a fent felsorolt személyek vagy szervek olyan írásbeli megkereséssel fordulnak a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét, a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés, illetőleg az európai közösségi jogi norma megjelölése is. A biztosító a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel vagy pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben. A biztosító a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. A biztosító a működésével kapcsolatban tudomására jutott, biztosítási titoknak is minősülő üzleti titkot köteles megtartani, azt harmadik személynek nem adhatja ki. Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a fentiekben felsorolt szerveken túl nem áll fenn: I. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, vagyonellenőrrel szemben. II. az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan a feladatkörében eljáró a nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a feljelentés kiegészítése keretében, a bírósággal szemben az önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, továbbá a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a

5 Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. Az ilyen adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével törlését. A valóságnak meg nem felelő adatot a biztosító köteles helyesbíteni. Az érintett kérelmére a biztosító tájékoztatást ad: a) az általa kezelt adatokról, illetve b) a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, c) az adatkezelés céljáról, d) az adatkezelés jogalapjáról, e) az adatkezelés időtartamáról, f) az adatfeldolgozó - nevéről, - címéről (székhelyéről), -adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg vagy kaphatják meg az adatokat. Az adatvédelmi kérdésekben történő tájékoztatás iránti kérelmeket a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi felelőséhez kell eljuttatni. A biztosítónak az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét kizárólag adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A biztosító köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződéssel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes alap. Az érintett jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) A felügyelet fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Biztosítási Ügyfélszolgálati és Panaszügyintézési Főosztály Jogok érvényesítésének egyéb fórumai: A biztosítási szerződésből eredő panaszok a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, illetve az illetékes Gazdasági Kamarák mellett szervezett Békéltető Testülethez is előterjeszthetőek. A biztosítási szerződésből eredő peres igények érvényesítésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a felek. A szerződésre vonatkozó jog: A biztosítási szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint igények érvényesítése során a magyar anyagi és eljárásjog szabályai szerint kell eljárni. A szerződés nyelve magyar, bármely más, annak akár hivatalos fordítása is, kizárólag tájékoztatónak minősül. A biztosító főbb adatai MKB Életbiztosító Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Levelezési cím: Pf Cégjegyzékszám: Cg Székhely állama: Magyarország Tisztelettel MKB Életbiztosító Zrt. Egyéb tudnivalók Panaszbejelentés: A biztosító szolgáltatásá-nak teljesítésével vagy működésével kapcsolatos panaszokat személyesen vagy írásban lehet bejelenteni az MKB Életbiztosító Zrt. Pf címen.

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet

Általános Biztosítási Feltételek. 1. sz. melléklet Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos biztosításának általános és különös feltételei A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. által Visa és Mastercard típusú bankkártyákhoz és az azokhoz tartozó társ-bankkártyákhoz

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

A Visa Classic és MasterCard Standard bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosítás

A Visa Classic és MasterCard Standard bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosítás felcím A Visa Classic és MasterCard Standard bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/16 Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A GB131 JELÛ FOLYÓSZÁMLA SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A GB131 jelû Folyószámla Személybiztosítási szerzôdés jelen szerzôdési feltételei alapján az OTP Garancia Biztosító Rt.

Részletesebben

MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás

MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás www.allianz.hu MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás Csoportos utasbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/25 Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1/20 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/14 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy megismertessük

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii

UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. - továbbiakban: biztosító - a biztosítási feltétel alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az ott meghatározott

Részletesebben

Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK)

Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK) Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK) Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a biztosítókról és

Részletesebben

Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK)

Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK) Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK) Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a biztosítókról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A CIG

TARTALOMJEGYZÉK A CIG TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...2 2) Biztosítási esemény...2 3) Fogalmak...2 4) A szerződés létrejötte...3 5) Közlési

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni.

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételei egyszeri díjfizetés (KÉR-EGY/75-RK) és rendszeres éves díjfizetés (KÉR-ÉV/75-RK) esetén Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

5. A biztosítás díja a mindenkori díjtáblázat szerint kalkulálandó

5. A biztosítás díja a mindenkori díjtáblázat szerint kalkulálandó Classic Plusz, Premium Plusz és Privileg Plusz biztosítási szabályzat (a külföldi túraszervezôk útjait forgalmazó utazási irodák részére) Érvényes: 2013. 01. 01.-tôl A Classic Plusz, a Prémium plusz és

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701)

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 160701 06 1506 Tájékoztató a külföldre utazó magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi

Részletesebben

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás Az elérhetô gondoskodás 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 1 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 2 Tájékoztató

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Érvényes: 2015.04.01-től

Érvényes: 2015.04.01-től 1. oldal Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OTP Bank Nyrt. OTP Lakossági Folyószámlahitel (A-hitel) termékéhez kapcsolódó beépített biztosítás 2013. szeptember 30-tól kivezetésre kerül. A Lakossági

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 JÓ IDŐ BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. cikkely FOGALMAK

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások

SIGNAL klasszikus életbiztosítások SIGNAL klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételek Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz....3 Fogalmak, meghatározások:...3 1.

Részletesebben