Hírlevél ÁFA. Tartalom. ÁFA-visszaigénylés. Számlázás év 1. szám február 3. További információért keressen minket:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél ÁFA. Tartalom. ÁFA-visszaigénylés. Számlázás. 2012. év 1. szám 2012. február 3. További információért keressen minket:"

Átírás

1 Hírlevél év 1. szám február 3. Tartalom -visszaigénylés Az új szabályok alapján a február elsejétől benyújtott áfa-bevallások esetén: 1. az áfa-visszaigénylés kiutalási határideje főszabály szerint 75 napra nő, 2. amennyiben az adott bevallásban levonásba helyezett összes szállítói számla kifizetésre került, akkor az 1 millió forintot meghaladó összegű áfavisszaigénylést 45 napon belül, az ennél alacsonyabb összegű áfa-visszaigénylést 30 napon belül kell az adóhatóságnak teljesítenie, 3. az áfa-bevallásban nyilatkozni kell arról, hogy a levonásba helyezett összes szállítói számla kifizetettnek tekinthető-e, 4. a számlák kifizetettségére vonatkozóan tett valótlan nyilatkozatot az adóhatóság a visszaigényelt áfa 5%-ának megfelelő, de legalább Ft összegű mulasztási bírságot szabhat ki. 5. áfa-visszaigénylési szempontból egy számla továbbra is akkor minősül kifizetettnek, ha az áfát is tartalmazó ellenértéket a bevallás benyújtásáig teljes mértékben megtérítették, vagy a tartozás más módon teljes mértékben megszűnt, 6. a szerződésben előre kikötött teljesítési garancia visszatartása esetén a számla áfa-szempontból ugyancsak kiegyenlítettnek minősül. Az új szabályok bevezetésével a nemrég megszűnt szabályozással ellentétben nem lesz lehetőség arra, hogy a bevallásban levonható adóként szerepeltetett áfa-összeg megbontásra kerüljön aszerint, hogy mekkora összeg kapcsolódik kifizetett és ki nem fizetett szállítói számlához. Vagyis egyetlen alacsony összegű beszállítói számla ki nem fizetése a teljes (akár jelentős összegű) áfa-visszaigénylés kiutalási határidejének kitolódását eredményezi. Számlázás Számla elektronikus úton történő kibocsátásához a számlabefogadó előzetes beleegyezése is szükséges, kivéve, ha jogszabály kötelezően írja elő az elektronikus számlázást. 1

2 2012. január elsejével hatályba lépett a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló, december 22-én kihirdetett Kormányrendelet. A évi adó és járulékváltozások együttes hatására 2012-ben a havi szinten Ft alatt keresők évi nettó nominális bére csak úgy őrizhető meg, ha a bruttó béreik emelkednek. A béremelés idén is a munkáltató döntésén alapul, azonban két évig nem indulhat közbeszerzési eljárásokon ajánlattevőként és a központi költségvetésből, valamint az elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet azon munkáltató, aki az érintett munkavállalók legalább kétharmada esetében nem hajtja végre a Kormányrendelet szerinti elvárt béremelést. Az a költségvetési szervnek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézménynek nem minősülő munkáltató azonban, aki valamennyi folyamatosan foglalkoztatott tekintetében teljesíti a Kormányrendelet szerinti béremelést, adókedvezményt vehet igénybe az általa fizetendő szociális hozzájárulási adó terhére. Adókedvezmény Az adókedvezmény maximális mértéke munkavállalónként Ft, amely kedvezmény 75 ezer Ft bruttó bér felett lineárisan csökken. Az adókedvezmény összegének kiszámítását egy példával szemléltetjük Ft-os évi bruttó személyi alapbér esetén azt elvárt béremelés mértéke Ft, így a megemelt évi személyi alapbér Ft. A béremelés költsége az járulékokkal együtt Ft. A Ft évi személyi alapbér Ft feletti része Ft, amely 14 százalékával kell csökkenteni a maximálisan adható forintot, így az adókedvezmény összege havi Ft. Így az adókedvezmény igénybevételével a béremelés költségeként a Ft többletköltségből a Ft kedvezményt levonva Ft adódik. Jogkövetkezmények Az esetleges számítási hibák elbírálása érdekében a kompenzációhoz kapcsolódóan a szokásosnál enyhébb szankciókat határoznak meg, azaz nem állapít meg adókülönbözetet az állami adóhatóság, amennyiben: 1. az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatottak legalább 90 százalékának tekintetében teljes mértékben teljesítette, és 2. az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem haladja meg az adott hóban folyamatosan foglalkoztatottnak minősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát, és 3. amennyiben az érintett munkavállaló az ellenőrzés megkezdésekor még a munkáltatóval állt munkaviszonyban, a kedvezmény igénybevevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott határozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja, hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. 2

3 Ilyen esetekben a munkáltató a jogosulatlanul igénybevett kedvezmény összege 15 százalékának megfelelő, de legalább Ft mértékű mulasztási bírságot köteles fizetni. Mentesül a bírság alól az a munkáltató, aki a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében visszamenőleg, az ellenőrzés megkezdésének időpontját megelőzően végrehajtotta. Mindezek mellett a béremelés idén is a munkáltató saját döntésén alapul, azonban a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum mindenkit számára kötelezően betartandó. Adóelőleg megállapítása A munkaviszonyból származó jövedelem adóelőlegét a munkáltatónak kell megállapítania a magánszemély által írásban adott nyilatkozat alapján, és a megállapított, levont adóelőleget az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig kell megfizetnie. Erre akkor kerülhet sor, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetést megelőzően erről nyilatkozatot tesz. A nyilatkozattételre sor kerülhet önkéntes alapon, vagy felszólításra, esetenként, vagy adóéven belül visszavonásig (újabb nyilatkozattételig) tartó érvényességgel. A kifizető azonban tájékoztatni köteles a magánszemélyt a nyilatkozattétel lehetőségéről, illetve a nyilatkozat megtételével, vagy annak elmulasztásával összefüggésben felmerülő lehetséges következményekről. A magánszemély nyilatkozatát a többi adózási bizonylattal együtt az elévülési idő n belül meg kell őrizni, hiszen a kifizető ezzel igazolja, hogy miből, mennyi adóelőleget vont le, vagy éppen azt, hogy jogszerűen nem vont. Adóelőleg-nyilatkozat Segítségképpen és iránymutatásként a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez a NAV minden év elején adóelőlegnyilatkozat mintákat készít. A nyilatkozatminták nem kötelezően alkalmazandók, illetve mind tartalmukban, mind formájukban szabadon módosíthatóak. A kifizetők és a munkáltatók a magánszemélyek számára csak azokat a nyilatkozatokat adják át, amelyek a nyilatkozatot tevő magánszemélyek adókötelezettsége szempontjából relevánsak. Adóelőleg-nyilatkozatok fajtái: 1. a személyi kedvezmény érvényesítéséről 2. a családi kedvezmény érvényesítéséről 3. az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről 4. az adóalap-kiegészítés érvényesítéséről, amennyiben az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelem az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a Ft-ot. Adóalap-kiegészítés 2012 A korábbi tervekkel ellentétben az adóalap-kiegészítés 2012-től Ft éves bruttó jövedelemig nem alkalmazandó, e határ felett pedig szintén a korábbi tervekkel ellentétben 27 százalékos mértékkel kell megállapítani. Azaz az effektív adóteher Ft éves bruttó jövedelemig (a jelenlegi 20,32 százalékkal szemben) 16 százalék lesz, az e feletti jövedelem után változatlanul 20,32 százalék marad. 3

4 Gyermekek után járó kedvezmények január 1-je óta a gyermekek után járó pótszabadság mindkét szülőnek jár. A pótszabadság mértéke nem változott; 1 gyermek után 2 nap, 2 gyermek után 4 nap, 3 vagy több gyermek után pedig 7 nap pótszabadságra jogosultak a szülők. A gyermek/gyermekek után járó pótszabadságot a szülők abban az évben igényelhetik utoljára, amelyik évben a gyermek betölti a 16. életévét. A szülőknek a gyermekeik számáról nyilatkozniuk kell munkáltatójuk felé ahhoz, hogy a pótszabadságot igénybe tudják venni. A pótszabadságra akkor is jogosult mindkét szülő, ha külön élnek, míg az élettársakat ez a jog nem illeti meg. Kötelező a kölcsönzött munkavállalók kölcsönbevevő által történő be- és kijelentése A kölcsönbevevő az állami adóhatósághoz köteles bejelenteni a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a kölcsönbeadó nevét és adószámát, a foglalkoztatás megkezdésének napját. A foglalkoztatás befejezésének napját követő napon pedig a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát és a foglalkoztatás befejezésének napját. A kölcsönbevevő a szóban forgó bejelentési kötelezettségének a 12TMUNK jelű bejelentő és változásbejelentő lapon tud eleget tenni. A legnagyobb előnye, hogy szemben a korábbi utalványos rendszerekkel ez esetben sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak (kivéve társkártya igénylés, ellopott, elveszett kártyák) nincs fizetési kötelezettsége a szolgáltató felé. Mivel a kártyakibocsátásának és üzemeltetésének feltételeit jogszabály rögzíti, a szolgáltatók által nyújtott kártyafeltételekben csak csekély eltérésre számíthatunk. Jelenleg SZÉP-kártyát három szolgáltató bocsát ki: 1. az OTP, honlapja: 2. az MKB, honlapja: 3. és a K&H, honlapja: A kártyán lévő egyenleg az alábbi belföldi szolgáltatások igénybe vételére jogosít (szálláshely-szolgáltatást mindhárom alszámláról igénybe lehet venni): 1. Szálláshely alszámla (maximum Ft) 2. Vendéglátás alszámla (maximum Ft) 3. Szabadidő alszámla (maximum Ft) Fontos tudnivaló, hogy az egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő szolgáltatás nyújtására lehet beváltani. 4

5 Egy munkavállaló több különböző szolgáltatótól származó SZÉP-kártyával is rendelkezhet, azonban az ezen kártyákra utalt juttatás összességében nem haladhatja meg a törvényben előírt értékhatárt. A szolgáltatók által kibocsátott kártyák érvényessége 5 év. A kártyára utalt juttatások a tárgyévet követő év december 31-ig használhatók fel. A munkavállalóknak lehetőségük lesz online módon nyomon követni a tranzakciókat, valamint a számlaforgalmat. A kártyához társkártya is igényelhető valamely közeli hozzátartozó számára, ennek Ft + díját a munkavállaló köteles megtéríteni. A SZÉP-kártyára került összeg felhasználására három lehetőség van: 1. elektronikus elfogadóhelyi terminálon (POS), 2. központi vagy saját internetes utalvány-beváltási felületen, 3. telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papíralapon vagy elektronikus formában kibocsátott t fogyasztásra készétel vásárlására illetve december 31-ig melegkonyhás vendéglátóhelyeken használható fel. Az utalvány keretösszege havonta Ft. További információ az honlapon találhatóak, ahol regisztrációt követően az utalvány online is megrendelhető. A február 28-ig leadott megrendelések térítésmentesen kerülnek kiszállításra. Juttatás megnevezése Adóteher mértéke Kedvezményes korlát Széchenyi Pihenő kártya Szálláshely alszámla 30,94% Ft/év Étkezés alszámla 30,94% Ft/év Szabadidő alszámla 30,94% Ft/év Erzsébet utalvány 30,94% 5000 Ft/hó Ft Munkahelyi melegétkeztetés 30,94% Ft/hó Helyi utazási bérlet térítése 30,94% bérlet ellenértéke Önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítés 30,94% minimálbér 50%-a Önkéntes egészségpénztári kiegészítés 30,94% minimálbér 30%-a Iskolakezdési támogatás/utalvány 30,94% minimálbér 30%-a Étkezési utalvány Otthoni internethasználat Üdülési csekk Csekély értékű ajándék/utalvány Sportrendezvény belépő 0% Ft/év Helyközi munkába járás kieg. (+14%)* 0% korlátlan Védőoltás* 0% korlátlan *nem béren kívüli juttatásnak minősülő elemek 5

6 Kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének bejelentése január elsejét megelőzően a kapcsolt vállalkozások tekintetében bejelentési kötelezettség kizárólag a szerződés létrejöttekor terhelte az adózót. Az idei évtől a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is be kell jelenteni a megszűnést követő 15 napon belül. Amennyiben az adózó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az adóhatóság megvétózhatja a tagváltozást A cégtörvény módosítása értelmében, ha a cégjegyzékbe bejegyzett tag átruházza részesedését, a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikusan értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság pedig 3 munkanapon belül elektronikusan jelzi a cégbíróságnak, ha a cég, amelynek részesedését átruházni kívánják, 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Ebben az estben a cégbíróság hiánypótlási eljárásban hívja fel a céget, hogy a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal készítsen könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleget és nyújtsa be azt a cégbíróságra. Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével megkeresi az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege meghaladja a forintot. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Az adók módjára behajtandó köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az illetékességi területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a köztartozás beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás végett. Az adók módjára behajtandó köztartozásra az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, illetőleg nem minősítheti behajthatatlannak. 6

7 Mikor és hogyan kell regisztrálni kötelezően a kamaránál? A most alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, vagyis legkésőbb március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményezni nyilvántartásba vételüket. A január 1-től életbe lépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek: 1. A kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A nyilvántartásba vételi kötelezettség nem merül ki a bejelentkezésben, a törvény szerint kötelező az adatok frissítést kezdeményezni a bekövetkezett változásokat követő 5 munkanapon belül. 2. A kamarai közfeladatok ellátásához évente Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból. A hozzájárulást minden év március 31. napjáig kell teljesíteni a területi kamara részére. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulást a törvény köztartozásnak minősíti, melyet meg nem fizetés esetén az adóhatóság adók módjára hajt be. 3. A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Emiatt ez semmi másként nem értelmezhető, mint egy újabb adónem, amit a vállalkozásoknak kötelezően meg kell fizetni. A kamarai regisztrációs eljárás során a gazdálkodó szervezetek papír alapon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója szerint várhatóan január végétől elektronikus úton is benyújthatják a cégszerűen kitöltött nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket a területileg illetékes gazdasági kamarához. A kérelemnek tartalmazni kell a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, ténylegesen végzett egyéb tevékenységeit, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolását. A kamara honlapján elérhető formanyomtatvány minta a törvényben meghatározott kötelező adatokon kívül, a törvényben foglalt felhatalmazás alapján, tartalmaz egyéb a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó információt is, melyek közlése, illetve azok nyilvántartásban történő feltüntetése önkéntes. Ilyen adat jelenleg a cégméretre (statisztikai létszám, nettó árbevétel) vonatkozó számszerű adatok, valamint a külkereskedelmi tevékenységre folytatásával kapcsolatos nyilatkozat. A formanyomtatványon megadható harmadik adattípus a kapcsolattartáshoz szükséges adatok köre, melyek csak belső felhasználás céljából kerülnek feltüntetésre, a nyilvánosság számára nem elérhetőek, azonban megadásuk kötelező. A formanyomtatvány kitöltéséhez részletes útmutató ad tájékoztatást, mely segítséget nyújt a gazdálkodó szervezetek kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásához is. 7

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

A 1208. számú bevallás újdonságai

A 1208. számú bevallás újdonságai A 1208. számú bevallás újdonságai Adóvilág 2012. február XVI. Évfolyam 03. szám A személyi jövedelemadót érintő, valamint a járulékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2012. január 1-jén hatályba

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2012. január 5.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2012. január 5. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2012. január 5. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM

JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: 0036-1-354-0733 Fax: 0036-1-354-0732 TARTALOM I. A 2012. évi adóváltozások II. III.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012.

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012. Adótanácsadó, Vállalkozásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleink! A parlament 2011. második félévében több menetben, esetenként visszamenőleges hatállyal,

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben