A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )"

Átírás

1 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 7 A MUNKAVÉDELEMBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE AZ REKTOR MUNKAVÉDELMI FELADATAI A FŐIGAZGATÓ MUNKAVÉDELMI FELADATAI A FŐMÉRNÖK MUNKAVÉDELMI FELADATAI AZ ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETŐ MUNKAVÉDELMI FELADATAI AZ EGYSÉGVEZETŐ MUNKAVÉDELMI FELADATAI A TANÁROK, DOLGOZÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS MUNKAVÉDELMI FELADATAI A MUNKAVÁLLALÓK ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁT AZ EGYETEM BÉR OSZTÁLYA SZERVEZI A MUNKAVÉDELMI SZAKÉRTŐ MUNKABIZTONSÁGI SZAKEMBER MUNKAVÉDELMI FELADATAI A HALLGATÓKNAK, TANULÓKNAK ÉS A KOLLÉGIUM LAKÓINAK MUNKAVÉDELMI FELADATAI AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI ELŐZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE AZ IDŐSZAKOS, ISMÉTLŐDŐ ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE SORON KÍVÜLI MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI ZÁRÓ VIZSGÁLAT A SÉRÜLÉKENY CSOPORTOK FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVÉDELMI OKTATÁS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE ELŐZETES MUNKAVÉDELMI OKTATÁS RENDJE ISMÉTLŐDŐ MUNKAVÉDELMI OKTATÁS RENDKÍVÜLI MUNKAVÉDELMI OKTATÁS A TANULÓK ÉS HALLGATÓK MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS OKTATÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE VÉDŐRUHÁZAT, EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK, ÉS TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK JUTTATÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA A VÉDŐRUHÁZAT, EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA VÉDŐITAL JUTTATÁSÁNAK RENDJE MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MÁS GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÜZEMI PRÓBA, ÜZEMBE HELYEZÉS, PRÓBAÜZEM

3 6.4. SPECIÁLIS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS RENDJE DOHÁNYZÁSRÓL, DOHÁNYZÓHELYEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK A HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELE, TERMELŐESZKÖZÖK ÜZEMBE HELYEZÉSE KEZELÉSI UTASÍTÁS RENDKÍVÜLI ESEMÉNY A TERMELŐESZKÖZÖK MUNKABIZTONSÁGI MINŐSÍTÉSE ÉS MINŐSÉG TANÚSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK RENDJE BERUHÁZÁSOK MUNKABIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSE BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA A KÉZISZERSZÁMOK ELLENŐRZÉSE FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, MUNKABALESETEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 3

4 BEVEZETÉS A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, valamint a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése céljából a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények javítása érdekében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere és mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában. Minden munkavállaló és hallgató ismeri a munkavédelmi szabályokat és azoknak megfelelően végzi a munkáját. Nem teszi ki magát veszélyhelyzetnek. Ha a veszélyes vagy szabálytalan helyzetet nem tudja megszüntetni, köteles azt a felettesének jelenteni! Ha munkavállaló /hallgató azt tapasztalja, hogy munkatársa/ hallgatótársa az előírásokat nem tartja be, vagy vészhelyzetben van, kötelessége felhívni erre a figyelmét! Ha a vészhelyzet nem múlik el, kötelessége azt felettesének jelenteni! 4

5 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. A jelen Szabályzat a munkavédelemről szóló többször módosított évi XCIII. törvény, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet figyelembe vételével került megállapításra A Szabályzat hatálya kiterjed a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tulajdonában, kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt Létesítményekre, tagintézményekre, alábbiak szerint: a) az Egyetem teljes, vagy részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses, megbízásos jogviszonyban álló személyekre, szervezett munkavégzés keretében munkát végzőkre (a továbbiakban: munkavállaló, b) az egyetemnél továbbképzésben lévő, munka melletti képzésben résztvevő, szakmai gyakorlatát töltő, másutt munkaviszonyban álló személyekre, c) az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, kollégistákra, az egyetem által fenntartott, üzemeltetett, vagy bérelt kollégiumokban elszállásolt hallgatókra d) az intézmény területén foglalkoztatott más gazdálkodó szervezetek és társulási formák dolgozóira, e) külföldi munkavállalók részére a mindenkor érvényben lévő Munka Törvénykönyvében foglaltak figyelembevételével, f) az intézmény területén tartózkodó olyan személyekre is, akik munkát nem végeznek. (pl. látogatók, vendégek stb.) Az Egyetem hangversenytermeinek üzemeltetése során (ideértve a közönségforgalmi, színpadi területek, a szcenikai hatásvilágítási, alsó- és felsőgépészeti elemek üzemeltetésére, karbantartására, biztonsági kialakítására, díszletek elhelyezésére, előadások lebonyolítására vonatkozó előírásokat) a jelen Szabályzatban foglaltakat az Egyetem külön kiadott Színházbiztonsági Szabályzatában foglalt eltérésekkel és speciális előírásokkal kell figyelembe venni és alkalmazni A Szabályzat előírásainak megszegése esetén a cselekmény vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően a szabálysértési törvényben, a kollektív szerződésben, szervezeti-működési szabályzatban, a Közalkalmazotti szabályzatban, valamint a házirendben foglaltak alapján hátrányos jogkövetkezményre kerülhet sor A szabálytalanságot feltáró személy (munkahelyi vezető, ellenőrző szerv stb.) köteles eljárást kezdeményezni a szabálytalanságot elkövető dolgozó felett vezetői jogkört gyakorló vezetőnél azonnali bejelentés megtételével A Szabályzat előírásainak értelmezése során felmerült vitás kérdésekben az OMMF állásfoglalása az irányadó. 5

6 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Az Egyetem köteles az előírt munkavédelmi tevékenységhez munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni, melynek számát a veszélyességi osztályba sorolás és a munkavállalói létszám alapján határoz meg Az Egyetem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében köteles meghatározni: a) a veszélyességi osztályát, b) a munkavállalói létszámát A munkáltató köteles magát a tevékenysége alapján az I-III. munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályokba sorolni A munkáltatónak a veszélyességi osztályon belül az általa foglalkoztatott munkavállalók beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is állományi létszáma alapján a megfelelő csoportbesorolást el kell végezni A munkáltatónak meg kell határoznia azt, ha az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat A munkáltatónak figyelembe kell venni a munkavállalói létszámhoz a gyakorlati képzésük arányában a tanulókat, hallgatókat A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni Az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet 2.sz. melléklete alapján az egyetem fő közötti munkavállalói létszámának, figyelembevételével - a II. veszélyességi osztály c csoportjába tartozik. Az egyetemnek a munkavédelmi feladatok teljesítése érdekében a veszélyességi besoroláshoz, valamint a közalkalmazotti, a hallgatói létszámhoz igazodóan, megfelelő számú munkavédelmi szakképesítésű személyeket kell foglalkoztatnia. 6

7 2. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND A munkavédelemben közreműködő személyek feladat- és hatásköre 2.1. Az Rektor munkavédelmi feladatai A Rektor, mint az Egyetem egyszemélyi felelős vezetője, az Mvt. szerint gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekről, az ehhez szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és anyagi feltételek biztosításáról A rektor gondoskodik az egyetem munkavédelmi feladatainak meghatározásáról, valamint a végrehajtás irányításáról, ellenőrzéséről Felelős a munkavédelmi rendelkezések betartatásáért, illetve betartatásáért A munkavédelmi előírások, jogszabályok megszegőivel szemben annak súlyosságától függően - felelősségre vonást alkalmaz A rektor a fenti feladatok megvalósítását - felelősségének meghagyása mellett -, döntési és ellenőrzési jogkörét fenntartva a jelen Szabályzatban foglaltak szerint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések alapján a Főigazgató és a Főmérnök hatáskörébe utalja. 2.2 A Főigazgató munkavédelmi feladatai Felelős a hatáskörébe utalt munkavédelmi rendelkezések betartásáért Biztosítja az egyetemi munkavédelmi feladatok ellátásához szükséges forrásokat, különös tekintettel az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokra, a villamos érintésvédelmi, és szabványossági vizsgálatokra valamint a munkahelyek expozíciós méréseire Gondoskodik a munkavédelmi szervezet kialakításáról Köteles a halaszthatatlan munkavédelmi ellátásához tartalék fedezetet biztosítani A munkavédelmi szakmai feladatokat a Főigazgató alá rendelt szervezeti egységként a Főmérnökség, azon belül az Üzemeltetési Osztály végzi el. 2.3 A Főmérnök munkavédelmi feladatai A Főmérnök az Egyetem Szervezetés és Működési Szabályzatában foglaltak alapján megszervezi az Egyetem munkavédelmi tevékenységét, feladatait a főigazgató közvetlen irányításával és ellenőrzésével látja el Felelős a hatáskörébe utalt munkavédelmi és színházbiztonsági rendelkezések betartásáért A területért felelős szakmai vezetőként közvetlenül irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi feladatok ellátását, gondoskodik a színházbiztonsági szabályok betartásáról és betartatásáról A költségvetési keretek figyelembe vételével biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megszervezéséhez szükséges szakmai, személyi, tárgyi, szervezeti feltételeket. 7

8 Koordinálja a kockázatértékelést Ellenőrzi az egyetemre háruló munkavédelmi előírások megvalósulását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére Időszakosan, rendkívüli esemény kapcsán, illetve felkérésre ellenőrzést tart Intézkedést kezdeményez az érintett szervezeti egység vezetőjénél a munkavállalók, hallgatók testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetésére Az Egyetem képviseletében eljárva részt vesz üzembe helyezési eljáráson. Üzembe helyezés, újraindítás esetén elrendeli, vagy elrendelteti az üzemeltetést, ha a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat eredményesen zárult Indokolt esetben a munkavédelmi szabályok megsértőivel szemben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez Szakmailag felügyeli és koordinálja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, ergonómiailag megfelelő munkakörülmények megteremtését A rendelkezésére bocsátott források terhére köteles a halaszthatatlan munkavédelmi feladatokat, a sürgős intézkedést igénylő esetekben a szükséges munkákat soron kívül elvégeztetni Időszakosan, rendkívüli esemény kapcsán, illetve utasításra ellenőrzést rendel el. Közreműködik a felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrző munkájában A Főmérnök gondoskodik a) a speciális színházbiztonsági feltételekről, ellenőrzi azok meglétét és az előírások betartását, b) a munkavédelmi feltételek tervszerű fejlesztéséről, c) új létesítmények, épületek, helyiségek, munkahelyek kialakításánál, valamint új gépek, berendezések, műszerek beállításánál a használatba vételt, az üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi előírások érvényesüléséről, d) a dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról, e) a tudomására jutott munkabelesetek és rendkívüli események jelentéséről a Rektornak és a Főigazgatónak, f) kezdeményezi a Szabályzat időszakos felülvizsgálatát, szükség esetén javaslatot tesz a a Rektornak a módosításra Tevékenységéről, az Egyetem munkavédelmi és színházbiztonsági feladatainak ellátásáról rendszeresen beszámol a Főigazgatónak és a Rektornak Az Üzemeltetési osztályvezető munkavédelmi feladatai A Főmérnök munkavédelmi megbízottjaként és helyetteseként gondoskodik a munkavédelmi feladatok ellátásáról a jogszabályban, szabványokban és egyéb előírásokban meghatározottak szerint Folyamatosan ellenőrzi az Egységeknél az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket Az Üzemeltetési osztályvezető a) gondoskodik az Egyetem tulajdonában lévő munkavédelmi eszközök működtetéséről és rendszeres karbantartásáról; 8

9 b) meggyőződik új létesítmények, épületek, helyiségek, munkahelyek kialakításánál, valamint új gépek, berendezések, műszerek beállításánál a használatba vételt, az üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi előírások érvényesüléséről, c) gondoskodik a jelen Szabályzatban meghatározott felülvizsgálatok, ellenőrzések és mérések elvégzéséről, a munkálatok elvégzéséről, d) gondoskodik a szervezeti egységek munkahelyi kockázatértékelésének elkészítéséről, a kockázatértékelések során feltárt műszaki jellegű hiányosságok megszüntetésére ütemtervet készíttet az adott egység felelősével, e) gondoskodik a munkahelyek és eszközök rendszeres ellenőrzéséről, az észlelt hiányosságok felszámolásáról, f) a tudomására jutott munkabeleseteket és rendkívüli eseményeket azonnal jelzi a Főmérnöknek, g) javaslatot tesz a dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálására, h) felelős az Egyetemen történő karbantartási, felújítási munkák során a munkavédelmi előírások betartásáért. Ellenőrzi, hogy a hatáskörébe tartozó felújított, karbantartott létesítmények, berendezések kielégítsék a munkavédelmi előírásokat Azon egységeknél, ahol Egységvezető nem került kinevezésre, az Üzemeltetési osztályvezető biztosítja a munkavédelmi feladatok ellátását Gondoskodik az Egységek kezelésében, használatában lévő gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági berendezések vonatkozásában, a jogszabályokban előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az erről szóló dokumentáció nyilvántartásáról és az Egységhez történő eljuttatásáról Gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, eszközök, biztonsági berendezések nyilvántartásáról, biztosítja a nyilvántartások és felülvizsgálati dokumentációk elérhetőségét Rendszeresen felülvizsgáltatja a gépek és berendezések műszaki állapotát, a biztonsági szerelvények és védőberendezések működését. Az észlelt hibák jellegétől függően a javítást azonnal, vagy megfelelő határidőig elvégezteti, ha ez nem lehetséges a gép üzemeltetését megtiltja, amelyről a Főmérnököt és az Egységvezetőt értesíti. Az elvégeztetett karbantartási és javítási munkák munkavédelmi megfelelősségét az arra illetékes személlyel, írásban tanúsíttatja Biztosítja az Egységek munkavállalóinak járó védőital, tisztálkodó eszköz, fertőtlenítő és tisztálkodó szer, bőrvédő készítmény juttatását. Gondoskodik arról, hogy kizárólag olyan egyéni védőeszköz kerüljön központi beszerzésre, amely rendelkezik érvényes EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve típusbizonyítvánnyal Rendszeresen, munkafolyamatba építve ellenőrzi az Egyetemre háruló munkavédelmi előírások megvalósulását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére Időszakosan, rendkívüli esemény kapcsán, illetve felkérésre ellenőrzést tart Intézkedést kezdeményez a Főmérnöknél és az érintett szervezeti egység vezetőjénél a munkavállalók, hallgatók testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetésére Részt vesz üzembe helyezési eljáráson, hatósági helyszíni ellenőrzéseken, szemléken Ellátja a szervezeti egységek munkavédelmi megbízottainak szakmai irányítását, kapcsolatot tart velük, tájékoztatásukról, továbbképzésükről gondoskodik Kapcsolatot tart, szükség szerint együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvossal. 9

10 Javaslatot tesz a Főmérnöknek a Szabályzat, valamint az egyes munkavédelmi intézkedések szükség szerinti módosítására Javaslatot tesz a Főmérnöknek külső munkabiztonsági-munkavédelmi szakértő bevonására. Folyamatosan kapcsolatot tart az külső munkabiztonsági-munkavédelmi szakértővel és a szükséges adatszolgáltatást részére biztosítja. A külső munkabiztonsági-munkavédelmi szakértő feladatait a jelen Szabályzat 2.8. pontja rögzíti A szervezeti egység vezető (a továbbiakban: Egységvezető) munkavédelmi feladatai Az Egységvezető feladata az oktatási és kulturális intézményekre vonatkozó, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos személyi, tárgyi, környezeti feladatok gyakorlati szervezése, felügyelete és ellenőrzése Az Egységvezető saját területét érintően gondoskodik a minősített egyéni védőeszközök, védőfelszerelések és különböző, a munkabiztonságot szolgáló eszközök, anyagok használatának rendszeres ellenőrzéséről Az Egységvezető köteles folyamatos kapcsolatot tartani a Főmérnökséggel, azon belül különösen az Üzemeltetési Osztállyal, illetve a kijelölt szakemberekkel, és részükre minden szükséges információt, adatot megadni Az Egységvezető a szervezeti egység területén köteles felügyelni azt, hogy azok, valamint az ott folyó tevékenységek megfeleljenek a mindenkor hatályos munkabiztonsági előírásoknak. Gondoskodni köteles arról, hogy a saját ellenőrzései, valamint az Egyetem munkabiztonsági szakemberei által tett észrevételek, feltárt hiányosságok haladéktalanul megszüntetésre kerüljenek. Amennyiben az intézkedés hatáskörét meghaladja köteles azt jelenteni az Üzemeltetési Osztályvezetőnek Az intézmény területén köteles felügyelni azt, hogy a veszélyes anyagok és készítményekre vonatkozó törvényi és jogszabályi követelmények betartásra kerüljenek Az intézmény területén köteles felügyelni azt, hogy a létesítmények villamos biztonsági követelményeire (érintésvédelem mérés, tűzvédelmi szabványosság, villámvédelem, villamos kéziszerszámok érintésvédelme) vonatkozó előírások (időszakos felülvizsgálatok időbeni végrehajtása, hibák, hiányosságok folyamatos kijavítása) betartásra kerüljenek Köteles közreműködni az intézmény kockázat elemzésének soron kívüli, illetve időszakos felülvizsgálatok elkészítésében (adat- és egyéb információszolgáltatás) Köteles közreműködni az intézménynél bekövetkezett hallgatói és munkavállalói munkabaleset kivizsgálásában Köteles a közvetlen irányítása alá tartozó munkaterületek tevékenységeit úgy szervezni, hogy a munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi előírások személyi, tárgyi, környezeti betarthatók legyenek, és azok be is legyenek tartva Gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egység munkaterületein a használatban lévő gépek és berendezések el legyenek látva a szükséges (gépkönyvvel) kezelési-, karbantartási utasításokkal, valamint a munkahelyek is rendelkezzenek a megfelelő előírásokkal Az Egységvezető gondoskodik az egységnél a munkavédelmi szemléknek a megtartásáról, amelyen személyesen is részt vesz. 10

11 Az Egységvezető részt vesz a felügyelete alá tartozó szervezeti egységnél bekövetkezett azonnali bejelentési kötelezettségű (súlyos) munkabalesetek kivizsgálásában, intézkednek vagy intézkedést kezdeményeznek a hasonló balesetek megelőzése érdekében. Gondoskodik arról, hogy a munkabaleseteket az Üzemeltetési Osztálynak és a Bér- és Munkaügyi Osztálynak egyidejűleg, azonnal jelentsék, és azokat az egység Munkabaleseti Nyilvántartásába bejegyezzék. A bejegyzéseket követően a szükséges intézkedéseket megteszik Az Egységvezető gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai a munkavédelmi oktatásokon, az orvosi alkalmassági vizsgálatokon és a kötelező védőoltásokon megjelenjenek. Gondoskodik a munkavédelmi oktatási dokumentumok megőrzéséről Az Egységvezető gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységnél üzemelő gépeket, berendezéseket, műszereket, készülékeket csak az arra kioktatott, felvonókat és emelőgépeket csak megfelelő kezelői vizsgával rendelkező munkavállalók kezeljék Az Egységvezető az adott munkahelyen szükséges munkavédelmi rendelkezéseket adhat ki, melynek szakmai tartalmát a Főmérnökkel előzetesen egyeztetni köteles Az Egységvezető biztosítja a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, azok kielégítő higiénés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását. Gondoskodik az időszakos ellenőrzésükről, megfelelőségükről. A munkavégzés körülményeiből adódó, azzal összefüggő veszélyek elkerülése céljából, a megfelelő munkaeszközök, valamint védőeszközök, védőfelszerelések ellátását biztosítja a munkavállalók részére. Biztosítja az Egyetem képzési programjainak keretében oktatott személyek részére az előírt védőeszközökkel való ellátást Az Egységvezető gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók munkavédelmi feladatai a munkaköri leírásukban rögzítésre kerüljenek. Gondoskodik a munkavállalóknak járó védőital, tisztálkodó eszköz, fertőtlenítő és tisztálkodó szer, bőrvédő készítmény kiadásáról. Azt a munkahelyet, egyéni védőeszközt, munkaeszközt, technológiát, amely a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabaleset következett be, azonnal be kell jelenteni a foglalkozásegészségügyi szakorvosnak és az Üzemeltetési Osztálynak, hogy soron kívüli ellenőrzést tartsanak. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani Gondoskodik az egység kezelésében, használatában lévő gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági berendezések vonatkozásában, a jogszabályokban előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az erről szóló dokumentáció nyilvántartásáról és megőrzéséről Gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, eszközök, biztonsági berendezések nyilvántartásáról, biztosítják a nyilvántartások és felülvizsgálati dokumentációk elérhetőségét az Üzemeltetési Osztály részére Rendszeresen felülvizsgáltatja a gépek és berendezések műszaki állapotát, a biztonsági szerelvények és védőberendezések működését. Az észlelt hibák jellegétől függően a javítást azonnal, vagy megfelelő határidőig elvégeztetik, ha ez nem lehetséges a gép üzemeltetését megtiltják, Gondoskodik a gépek, berendezések, műszerek kezelési, használati dokumentációjának meglétéről Gondoskodik arról, hogy a beosztott munkavállalót csak a számára engedélyezett munkakörben foglalkoztassák Megköveteli és ellenőrzi a munkaterületén bekövetkezett munkabalesetek jelentését, nyilvántartását és vizsgálatát Gondoskodik a kockázatértékelés intézkedési tervében szereplő hiányosságok határidőn belüli elvégzéséről, megszüntetéséről. 11

12 2.6 Az Egyetem oktatóinak munkavédelmi feladatai Az Egyetem valamennyi oktatója minden munkahelyen (tanteremben, egyéb helyiségek, udvar) munkakezdés előtt, illetve folyamatosan köteles meggyőződni a biztonságos munkavégzés (tartózkodás) feltételeinek meglétéről, az eszközök, a bútorok, a tornafelszerelések, a gépek, a berendezések és a szerszámok megfelelő biztonságos állapotáról, valamint ha a munkavégzés biztonságához szükséges az egyéni védőeszközök, üzem-egészségügyi felszerelések higiénés állapotáról, azok meglétéről és kifogástalan állapotáról Baleset (munkabaleset, hallgatói baleset) bekövetkezésekor köteles a helyszínt biztosítani, és a sérült orvosi ellátásáról (elsősegélynyújtásáról) gondoskodni és haladéktalanul értesíteni az Egységvezetőt, illetve az Üzemeltetési Osztályt Az oktatási elektromos eszközök, berendezések biztonságos használatra vonatkozó előírásokat videó, tv, projektor, írásvetítő, elektromos hosszabbító állapota stb. szemrevételezéssel kötelesek ellenőrizni a vezeték, egyéb elektromos berendezések, hosszabbítók sérülésmentes állapotát, hiányosság esetén azonnal kötelesek jelenteni az Egységvezetőnek. A hiányosság megszüntetéséig a hibás berendezéssel munkát végezni tilos! A tanórákat, illetve minden tevékenységet kötelesek úgy szervezni és végezni, hogy azok baleseti és egyéb kockázatai a résztvevő tanulókra és a hatókörben tartózkodó más személyekre ne jelentsenek veszélyt A munkaidejük alatt folyamatosan kötelesek ellenőrizni a munkavédelmi előírások meglétét, és amennyiben hiányosságot tapasztalnak a munkavégzést, oktatást fel kell függeszteniük mindaddig, amíg a hiányosságot meg nem szüntették A foglalkozás-egészségügyi orvos munkavédelmi feladatai A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. A szakmai irányítás magában foglalja a helyes gyakorlat módjának meghatározását és annak érvényre juttatását A foglalkozás-egészségügyi orvos a megbízási szerződésben rögzített feltételek, valamint a munkájára vonatkozó rendeletek alapján köteles végezni munkáját. A szerződésben az alábbiak elvégzése kötelező alapszolgáltatás keretében: a) a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat; b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása; c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálata a szerződésben a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül; d) külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás; e) külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok elvégzése; f) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás adása; g) külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; h) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása; i) külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatának elvégzése. 12

13 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködik: a) az Mvt ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; b) a foglalkozási rehabilitációban; c) a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában Az előző Munkavédelmi szakértő a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény figyelembevételével köteles átadni az új Munkavédelmi szakértő nak A munkavállalók időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatát az Egyetem Bér- és Munkaügyi Osztálya szervezi meg A külső munkabiztonsági-munkavédelmi szakértő (a továbbiakban: Munkavédelmi szakértő) munkavédelmi feladatai A Munkavédelmi szakértő az Egyetemmel kötött szerződés alapján végzi a munkavédelemmel kapcsolatos konkrét szolgáltatásokat. Folyamatos kapcsolatot tart a Főmérnökkel, az Üzemeltetési Osztályvezetővel és az Egységek vezetőivel A Munkavédelmi szakértő feladata hatályos jogszabályoknak megfelelő Munkavédelmi szabályzat előkészítése. E feladatkörön belül a Munkavédelmi szakértő gondoskodik szükség esetén az új szabályzat és mellékletei elkészítéséről, kibocsátásra előkészítéséről, a már hatályos szabályzat és mellékletei rendszeres karbantartásáról, aktualizálásáról A Munkavédelmi szakértő előzetesen egyezetett időpontban végzi az új munkavállalók munkavédelmi alapoktatását, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal megtartja az ismétlődő munkavédelmi oktatást, gondoskodik ezek megfelelő dokumentálásáról A Munkavédelmi szakértő, mint szakértő, és mint az intézmény megbízottja közreműködik az üzembe helyezési eljárásoknál, a rendkívüli események (balesetek) kivizsgálásában, gondoskodik a megfelelő okmányok elkészítéséről. Az azonnali intézkedést igénylő esetekben (pl. azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset stb.) szakismerete alapján kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét, illetve adott esetben e területen önállóan jár el, amennyiben nincs intézkedésre jogosult és kötelezett vezető a helyszínen A Munkavédelmi szakértő, mint szakértő munkájával biztosítja, hogy az intézmény működése során a biztonságtechnikával (munkavédelemmel, a balesetek megelőzésére irányuló előírásokkal) kapcsolatos rendelkezések maradéktalanul végrehajtásra (betartásra) kerüljenek, ezen rendelkezések maradéktalan végrehajtására felhívja az érintettek figyelmét. A munkavégzése során (jelzi) kezdeményezi a munkabiztonsági, balesetvédelmi ellenőrzéseket, közreműködik ezek lebonyolításában, írásban kezdeményezi az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetését A Munkavédelmi szakértő figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályokat és szabványokat, ezek előírásaira tekintettel kezdeményezi az intézményre vonatkozó munkavédelmi időszakos ellenőrzések, vizsgálatok (érintésvédelmi vizsgálat, dolgozók ismétlődő orvosi vizsgálata stb.) ütemezését, a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítását (védőruha, védőeszköz beszerzés kezdeményezése stb.). 13

14 A Munkavédelmi szakértő az általa feltárt hiányosságokról és az ezekkel összefüggő megállapításairól, észrevételeiről írásban köteles tájékoztatni az adott intézmény vezetőjét. Ellenőrzés, vagy más hivatalos eljárás során észlelt szabálytalanságot az e célra rendszeresített jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát az érintett intézmény vezetőjének átadja, a jegyzőkönyv második példánya ez esetben a Munkavédelmi szakértő bizonylata A Munkavédelmi szakértő az üzembe helyezések, beruházások alkalmával, munkabiztonsággal és egyéb baleset megelőzéssel kapcsolatos szaktanácsadást biztosít, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos technikai újdonságokról rendszeresen írásban tájékoztatja megrendelőt A Munkavédelmi szakértő összegző jellegű, átfogó jelentésben számol be évente kétszer (nov. 30-ig és jún. 15-ig) a tárgyévben végzett feladatellátásáról, minősíti a szerződésben foglalt intézmények munkavédelmi helyzetét. Az általa tett megállapítások alapján tételesen megjeleníti az egy éven belül, illetve a három éven belül elvégzendő feladatokat, megoldandó problémákat A Munkavédelmi szakértő a balesetvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos bírósági, illetve hatósági eljárások során az erre vonatkozó írásbeli felkérés alapján, mint szakértő közreműködik, illetve biztosítja a szakmai jellegű képviseletet A hallgatók, tanulók és a Bartók Béla Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) lakóinak munkavédelmi feladatai A hallgatói, tanulói oktatásokon való részvétel Az esetleges gyakorlatokon a szükséges védőeszköz, védőruha rendeltetésszerű használata Az elvárható kulturált viselkedés, fegyelem, rend, tisztaság megtartása Az Egyetem Létesítményeinek és a Kollégium házirendjének, munkavédelmi előírásainak maradéktalan betartása Az észlelt veszélyt jelentő rendellenességet, balesetet kötelesek azonnal jelenteni az oktatónak és az Egységvezetőnek A kollégiumban lakók a munkavédelmi szabályokról beköltözéskor írásbeli tájékoztatást kapnak, melynek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. 14

15 3. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI A foglalkozás-egészségügyi szolgálat (Munkavédelmi szakértő, orvos) a többször módosított munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint köteles végezni, illetve a munkáltató megbízásából végeztetni a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (előzetes, időszakos, rendkívüli) orvosi, illetve pályaalkalmassági (pszichikai alkalmassági) vizsgálatát Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni: a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően; b) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha c) fizikai munkát végez, d) fiatalkorú, e) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve; f) a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt minden munkavállalónál, ha g) közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez, h) a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra, i) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja. j) kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának A munkáltató a munkavállalót az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló többször módosított 33/1998. (VI. 24.) EüM rendelet 14. számú mellékletben előírt nyomtatvány kitöltésével küldheti. (2. melléklet) A fenti nyomtatványon a megjelölt munkakörre az orvos az alkalmasságot igazolja. Ha az új felvételes dolgozó a munkáltató által megjelölt munkakör betöltésére alkalmatlan, a dolgozót kinevezni nem lehet Ha a dolgozót a munkáltató más munkakörben kívánja foglalkoztatni, vagy át akarja helyezni, a fent említett nyomtatványon az új munkakör pontos megjelölésével újra orvosi vizsgálatra kell küldeni Ha az orvos az új felvételes dolgozót "Ideiglenesen nem alkalmas -nak minősíti, a munkáltató köteles az orvos által megjelölt időpontban a dolgozót vizsgálatra küldeni. A dolgozó addig végleges kinevezést nem kaphat. A fenti időtartam egy hónaptól három hónapig terjedhet A munkáltató köteles a dolgozók alkalmassági vizsgálatát igazoló nyomtatványt megőrizni, és azt az illetékes ellenőrző szerveknek felmutatni. 15

16 A járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen foglalkoztatni kívánt munkavállaló esetében az előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat kiegészül a többször módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott kötelező vizsgálatokkal (bakteriológiai, bőrgyógyászati, TBC ernyőszűrés, nemi betegség) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló többször módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörökben a munkavállalónál a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül az újabb munkába álláshoz a járványügyi érdekből végzett szakvizsgálatokat csak akkor kell megismételni, ha azokat időközben lezajlott fertőző megbetegedése vagy annak gyanúja indokolja Ha a dolgozó, vagy a munkáltató az orvos véleményével nem ért egyet, 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálását. A többször módosított munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 12. -a szerint, ha a munkavállaló vagy a munkáltató a munkaköri alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra elnevezésű nyomtatványon (3. melléklet) kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél. A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, a véleményt a Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a kérelmezővel. Amennyiben a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatára az első fokon eljárt szakellátóhely lenne illetékes, a munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát a telephely szerinti megyében (fővárosban) működő erre kijelölt szakellátó hely végzi. A Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra elnevezésű nyomtatvány -t, illetve Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatvány -t jelen szabályzat 3. számú és 4. számú melléklete tartalmazza Az alkalmassági vizsgálatot végző orvos az "Alkalmatlanság" okát a dolgozóval minden esetben, szóban ismerteti, a munkáltatóval azonban csak a megvizsgált dolgozó írásbeli hozzájárulásával közölheti Ha a dolgozó az előzetes orvosi vizsgálatokon nem vesz részt, illetve az orvosi vizsgálatok alapján alkalmatlannak minősül, akkor nem alkalmazható Az orvos az előzetes alkalmassági vizsgálatok elvégzésével egy időben köteles a dolgozó részéra kiállítani a "Munkavállaló Egészségügyi Törzslapja" nyomtatványt. Amennyiben a dolgozónál már van (az előző munkahelyről) egészségügyi törzslap, köteles azt az előzetes alkalmassági vizsgálatra magával hozni Nő, fiatalkorú, idősödő munkavállalók foglalkoztatását a többször módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10. (Nő foglalkoztatása), 10/A. (Fiatalkorú foglalkoztatása), 10/B. (Idősödő munkavállaló foglalkoztatása) figyelembe vételével kell végezni. 16

17 3.2. Az időszakos, ismétlődő orvosi vizsgálatok rendje A jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azoknak a munkaköröknek a jegyzékét, amelyekben a foglalkoztatott dolgozóknak munkaviszonyuk fennállása alatt a munkaköri alkalmasságuk újbóli elbírálása érdekében ismételten orvosi vizsgálaton kell részt venniük. Ez a melléklet egyúttal rendelkezik a vizsgálat időszakos ismétlődésének időpontjairól is. Az időszakos foglalkozás-egészségügyi alkalmasság vizsgálatát végző orvos a dolgozó vizsgálati eredményei alapján a fentiektől eltérő (rövidebb) ciklusidőt is előírhat A dolgozó időszakos, esetenkénti orvosi vizsgálatának esedékességét a gazdasági ügyintéző köteles figyelemmel kísérni, arról nyilvántartást vezetni, és az érvényesség lejárta előtt 30 nappal köteles a dolgozót értesíteni, valamint intézkedni a vizsgálaton történő megjelenéséről Vizsgálat elvégzése után a foglalkozás-egészségügyi orvos visszaigazolja a vizsgálat eredményét, melyet a gazdasági ügyintéző a következő vizsgálatig köteles megőrizni A vizsgálat tárgyát képező munkakörre alkalmatlannak minősített dolgozót tovább nem foglalkoztathatja a megjelölt munkakörben Aki az orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, a munkavégzéstől el kell tiltani Az orvosi vizsgálat munkaidő alatt történik, erre az időre átlagbér jár Az időszakos, ismétlődő orvosi vizsgálatok alkalmával megállapított egészségkárosodás, egészségromlás esetén foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatot tehet a munkáltatónak a dolgozó további egészségkárosodásának megelőzése érdekében Az időszakos orvosi vizsgálatról igazoltan távolmaradó dolgozót munkába állás előtt vizsgálatra kell küldeni Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni A soron kívüli, illetve rendkívüli foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti a munkáltató, a munkavállaló, valamint az orvos is Soron kívüli foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatra kell küldeni (önmagának kezdeményeznie) a munkavállalót, ha: a) ha egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására b) ha az "Egészségügyi Nyilatkozat"-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön; c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott hő, zaj, vegyi ártalom, UV sugárterhelés (expozíció), eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; d) a c.) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza; e) 30 napos keresőképtelenséget követően; f) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; g) a biológiai tényezők hatására vonatkozó rendelet 61/1999. (XII. 1.) EüM r. szerint a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett dolgozó esetében a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően; h) ha a munkavállaló munkavégzése nem egészségi ok miatt 6 hónapot meghaladóan szünetel A munkavállalók orvosi vizsgálatainak nyilvántartását az Egyetem Bér és Munkaügyi Osztálya vezeti. A vizsgálatok hiányát az Egységvezető köteles figyelemmel kísérni, és szükség esetén jelezni a Bér és Munkaügyi Osztálynak. 17

18 3.4. Záró vizsgálat Az Egyetemen záróvizsgálatra kötelezett munkakör nincs A sérülékeny csoportok foglalkoztatása Nők foglalkoztatása Az intézménynél a munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre, a nemrégen szült, a szoptató anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak az egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre Az alábbi munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők esetében a rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a munkáltató köteles külön kockázatbecslést végezni, és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel a nők egészségét és biztonságát garantálni kell Fizikai kóroki tényezők, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve placentaleválást eredményezhetnek, különösen az alábbiak: a) ütések, vibráció vagy mozgás; b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés; c) nem ionizáló sugárzás; d) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás akár létesítményen belül, akár azon kívül, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a biológiai tényezők hatásainak kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. (2) bekezdése szerinti 2 4 csoportba tartoznak, amennyiben ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét. A biológiai tényezők hatásainak kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. (2) bekezdése szerinti 2 4 csoportba tartozó biológiai kóroki tényezők: 2. csoport: az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem valószínű, az általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos, 3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi közösségben fennállhat, de általában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos, 4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan Kémiai kóroki tényezők: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes, hogy veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét: a) az R45, R46 és R49, R 68 jelölésű anyagok; b) a külön rendeletben felsorolt rákkeltő hatású anyagok; c) a mitosist gátló gyógyszerek; d) szén-monoxid; e) ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok. 18

19 Fiatalkorúak foglalkoztatása A középiskolák vonatkozásában a munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a fiatalkorúak munkaviszony keretében történő foglalkoztatása jogszabályilag korlátozott, figyelemmel a Munka Törvénykönyve és a munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló többször módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet fiatalkorúakra vonatkozó szabályokra Az alábbi munkakörülmények fennállása esetén a fiatalkorú foglalkoztatásához az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett külön kockázatbecslés szükséges: A tanulónak a szakma elsajátításához szükséges egészségkárosodás kockázatával járó munkakörülmények közötti foglalkoztatása nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges. Idősödő munkavállalók foglalkoztatása A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy az idősödő munkavállalók alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak az egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre Az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására A nők, a fiatalkorúak és az idősödő munkavállalók foglalkoztatása során történő korlátozásokat (tiltásokat) a jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 19

20 4. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE 4.1. Előzetes munkavédelmi oktatás rendje Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak megismerése, azoknak a munkavégzés során történő helyes alkalmazása érdekében biztosítani kell, hogy az oktatási intézménynél új munkaviszonyt létesítő fizikai és nem fizikai dolgozók munkakörükkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkavédelmi (foglalkozás-egészségügyi) oktatásban részesüljenek: a) minden új belépő dolgozót elméleti és gyakorlati oktatásban, b) munkakört, vagy munkahelyet változtató dolgozót gyakorlati oktatásban, c) azt a dolgozót, akinek munkahelyén jelentős változás, vagy átalakítás történt gyakorlati oktatásban, d) az intézmények területén foglalkoztatott idegen vállalat alkalmazottait gyakorlati oktatásban, (az intézmények területén foglalkoztatott idegen vállalat vagy egyéb vállalkozási formában alkalmazott, foglalkoztatott oktatásáról az érdekelt szervezetek közötti szerződésben kell az oktatást szabályozni), e) 6 hónapi távollét után ismételt munkába álláskor elméleti és gyakorlati oktatásban Az előzetes munkavédelmi oktatást a munkába álláskor azonnal el kell végezni. Az oktatott anyag sikeres elsajátításáig a dolgozó csak olyan, ezzel a feladattal megbízott személy felügyelete mellett foglalkoztatható, aki az adott területen megfelelő gyakorlattal rendelkezik, és az oktatáson eredményesen részt vett. Az előzetes munkavédelmi oktatások időtartamát a munka jellegének és veszélyességének figyelembevételével kell meghatározni. Az új belépő dolgozók előzetes elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatását a fizikai és alkalmazotti állományú dolgozóknál a tagintézmény vezetők (a Munkavédelmi szakértő munkabiztonsági szakemberei) kötelesek elvégezni. Az új belépő dolgozó munkába állásakor köteles az Üzemeltetési Osztály értesíteni a Munkavédelmi szakértő illetékes munkabiztonsági szakemberét A munkavédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből áll: a) Az elméleti oktatás kötelező témakörei - munkavédelem és a munkabaleset fogalmának ismertetése - munkavégzés személyi, tárgyi feltételei, - munkahelyi magatartás szabályai, a dolgozó életmódja, - munkavédelemmel kapcsolatos követelmények, - munkaszervezési előírások, - munkaruha, védőruha, személyi védőeszközök és védőfelszerelések használatának szabályai, - munkahelyi rend, tisztaság és egyéb egészségvédelmi követelmények, - munkavédelmi oktatás rendszere és az oktatáson való részvétel szabályai, - a dolgozó munkavédelemmel kapcsolatos jogai, kötelességei - munkavédelmi törvény 60.. és 61., alapján az élet és a testi épség védelmével kapcsolatos előírások, - többszörösen módosított nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény - a baleset bekövetkezésével kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, elsősegély-nyújtási kötelezettségek, - villamos berendezések veszélyei, feszültség-mentesítés módja, - elektromos baleseteknél a mentés és elsősegélynyújtás ismertetése, 20

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Készült: A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklete, 1993. évi CXIII. Törvény

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények PTE Munkavédelmi Szabályzat 10. számú melléklete A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelésekkel járó munkakörök, illetőleg munkakörülmények A Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Budapest, 2007. JELEN SZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK Mvt.: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 49. számú melléklete. Munkavédelmi szabályzat

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 49. számú melléklete. Munkavédelmi szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 49. számú melléklete Munkavédelmi szabályzat Pécs 2012. 2013. február 11. napjától hatályos változat TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 5 I. fejezet...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 1 1. Általános rendelkezések... 1 2. Ügyrend... 2 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE Oldal: 1 of 11 MEB 00-16 JÓVÁHAGYÓ ALÁÍRÁS Ellenőrizte: Hatálybalépés időpontja: AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA HOZZÁFÉRÉSI

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, S Z E R Z ŐDÉS amely létrejött egyrészről: adószáma: bankszámlaszám: képviselő: (továbbiakban Megbízó) másrészről: MEDICOR Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft. adószáma: 14653429-2-43 bankszámlaszáma: 10401282-50514852-56481011

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég (EV) neve: Címe: Telefonszáma: E-mail: Adószáma: Kapcsolattartó neve: továbbiakban, mint Megbízó, FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS másrészről a foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008.

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata 1 A jelen Szabályzat

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Változások a munkavédelmi eljárásban

Változások a munkavédelmi eljárásban Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Nagykáta, 2012. március 22. Változások a munkavédelmi eljárásban Nagykáta, 2012. március 22. Pest

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről NM r. a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 2009. 03. hónapban hatályos szöveg (Kivonatos közlés. A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 (2013. január 1. napjától hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv A munkahely/egyéni védőeszköz/munkaeszköz/technológiasoron

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. Készítette: Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. március 02. A szabályzattal az intézmény saját

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE TÖRVÉNYI SZINT ALKOTMÁNY 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) KORMÁNYRENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI Munkaügyi Népjóléti (eü.-i)

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben