SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL"

Átírás

1 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 1/18

2 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi hátterét az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény, valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelet biztosítja. A térítés ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások körét, a térítés módját és mértékét az évi LXXXIII törvény (a továbbiakban: Ebtv.), valamint a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet elıírásaira tekintettel Az Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központnál, az alábbiak szerint szabályozom. A sürgısségi betegellátásra minden egészségügyi szolgáltató köteles. I. A kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehetı egészségügyi szolgáltatások: Nem vehetık igénybe az E. Alap terhére: a) az Eütv a aa) (2) bekezdése a) pontjában meghatározott alábbi ellátások: 2. a járványügyi ellátások közül aa) a kötelezı védıoltást (kivéve a külföldre történı kiutazás miatt szükséges védıoltást), ab) a járványügyi érdekbıl végzett szőrıvizsgálatot, ac) a kötelezı orvosi vizsgálatot, ad) a járványügyi elkülönítést, ae) a fertızı betegek szállítását, ab) (3) bekezdésének c)-i) pontjában meghatározott alábbi ellátások, c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkezı várandós és gyermekágyas anya részére a család- és nıvédelmi gondozás keretében ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlıdésének ellenırzését szolgáló szőrıvizsgálatok, cb) a magzat egészséges fejlıdését biztosító életmódról való tájékoztatás, cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemıgondozásra való felkészítés, d) az (5) bekezdésben meghatározott személy részére az állami érdekbıl végzett orvosbiológiai kutatások keretén belüli gyógyító célú eljárások alkalmazásával kapcsolatos ellátások, e) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy elhalálozását követıen a halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggı ellátások, f) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása, g) a ban foglalt népegészségügyi feladatok, h) az elsıdleges megelızést szolgáló népegészségügyi feladatok közül a g) pontban foglaltakon túl az egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési tanácsadás, i) a katasztrófa-egészségügyi ellátás, b) a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szőrı- és ellenırzı vizsgálatok, Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 2/18

3 c) a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevı biztosított foglalkozási megbetegedése, illetıleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, d) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor, e) a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidıs tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, f) hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, g) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás, h) a nem egészségügyi indokból végzett mővi meddıvé tétel, i) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetıen nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás, j) a g)-i) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, k) a méltányosságból igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások kivételével a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérı alkalmazása, l) a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások, m) a biztosított kísérıjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minısül, n) a jármővezetıi alkalmassági vizsgálatok, o) a lıfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, p) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, q) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok, r) látlelet kiadása, s) a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) ának (2) bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés, t) a nem kötelezı védıoltással a biztosított immunizálása, u) az a)-t) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások. A fenti egészségügyi szolgáltatások igénybevételéért teljes térítési díjat kell fizetni. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplı egészségügyi szolgáltatások térítési díját az Intézmény a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a biztosított járványügyi érdekbıl nem kötelezı jelleggel történı immunizálásáért magasabb összegő Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 3/18

4 térítési díj nem állapítható meg annál, mint amit a biztosítottnak a védıoltás oltóanyagáért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie. II. A biztosított által részleges térítési díj mellett igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: A biztosított részleges térítési díj mellett jogosult a./ a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és szülészeti ellátás kivételével az ellátást végzı orvos az Ebtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak szerinti megválasztására; b./ az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett kényelmi szolgáltatásokra; c./ az egészségügyi ellátás igénybevételére a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezı beteg (ide nem értve az államközi egyezmény alapján járó egészségügyi ellátást), aki nem rendelkezik érvényes TAJ számmal, ill. nem tudja hitelt érdemlıen bizonyítani betegbiztosítási járulékának folyamatos fizetési módját a hazai jogszabályoknak megfelelıen (teljes térítési díjfizetés); d./ az Ebtv ában foglalt, a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. sz. mellékletében részletezett egészségügyi ellátások igénybevételére. Az egyes részleges térítési díj mellett igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások térítési díját a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A méltányosságból igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: Az egészségbiztosító az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között méltányosságból a) a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérı alkalmazása, illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja, b) a külön jogszabály szerinti támogatással rendelhetı gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához a megállapított támogatási mértéket meghaladó támogatást nyújthat, c) a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhetı allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati segédeszköz árához, valamint a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához támogatást nyújthat. d) Az egészségbiztosító méltányosságból a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérı gyakorisággal támogatást nyújthat. A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki a) az Ebtv. 23. b), d)-g) és j) pontjai alapján, valamint b) a szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 4/18

5 igénybe vehetı ellátásokra, c) a gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatás külön jogszabály alapján keretösszegben történı igénybevételének esetére, valamint d) a c) pont szerinti gyógyászati segédeszközre, amennyiben a biztosított adott indikációban a gyógyászati segédeszközt külön jogszabály alapján támogatással kölcsönzi. A térítésmentesen igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: Az anyatejet adományozó nık térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekbıl kötelezıen végzendı szőrıvizsgálatokat. III. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános szabályai: A térítési díj köteles egészségügyi szolgáltatásokért fizetendı díjat a szolgáltatást igénybe vevınek kell megfizetnie, a hatósági megkeresésre történt szolgáltatás kivételével. A hatósági megkeresésre történt egészségügyi szolgáltatás esetében az orvosi munkahely a hatóság nevére kiállított számlát ad, melyet az ügy érdemi lezárása során kell rendezni. A térítési díj mérséklését, elengedését a Szabályzat tiltja. Amennyiben a beteg érvényes biztosítási kártya nélkül kívánja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást, azt ki kell számlázni részére, a biztosítási kártya meglétének vagy érvényességének utólagos igazolását nem lehet elfogadni. Az európai uniós szabályok értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben lakó, s ott egészségbiztosítással rendelkezı személyek magyarországi tartózkodásuk során a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Egészségügyi Központnál az egészségügyi ellátást. Az ellátásra jogosultak az európai formanyomtatványok (kártyahelyettesítı nyomtatvány), illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával jelentkezhetnek ellátásra. Az igazolások valamelyikével ellátásra jelentkezı személyek halaszthatatlanul szükséges ellátásban, valamint a tervezett magyarországi tartózkodásukra tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részlegesen, vagy teljes mértékben részesülhetnek a magyar biztosítottakkal, azonos feltételekkel. Azon EGT állampolgárok, akik a szolgáltatás igénybe vételekor nem rendelkeznek a szükséges igazolások valamelyikével, díjat kötelesek fizetni az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásoknak a mellékletben feltüntetett díjszabása szerint. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 5/18

6 A területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttmőködési egyezmények alapján az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkezı személy az ellátást a térítésmentes sürgısségi ellátás esetén az útlevél bemutatása mellett kapja. A Svájci biztosítottnak igazolás alapján az OEP ettıl eltérı tájékoztatásáig ellátás nem nyújtható, illetve a Svájcban biztosított személynek az ellátásért a mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie. IV. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának egyéb szabályai: 1. A térítési díj az Intézmény bevételét képezi. 2. A térítésköteles egészségügyi szolgáltatás nyújtását megelızıen az orvos köteles az igénybevevıvel közölni a térítési kötelezettség tényét, a tájékoztatás közlését a beteggel igazoltatni kell. Ellenkezı esetben az orvos térítési díjat nem kérhet. 3. A 2. pontban foglalt tájékoztatás közlését és annak igazolását követıen, azonban a szolgáltatás nyújtását megelızıen az orvos köteles a beteget a térítési díj befizetésére felhívni. A beteg a Gazdasági Hivatal pénztárában köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele elıtt a térítési díjat befizetni. Amennyiben a Gazdasági Hivatal munkaidején kívül kerülne sor a térítési díj befizetésére, abban az esetben az asszisztenciánál is teljesítheti a befizetést. 4. A térítési díj befizetésével egyidejőleg a beteg részére a mindenkor érvényes jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelı számlát kell adni, amelynek tartalmaznia kell többek között az igénybe vett szolgáltatást és a díjszabály alapján fizetendı forint összeget. Az orvos a befizetést igazoló számla megtekintése után kezdheti meg az egészségügyi szolgáltató tevékenységet. A számlázással kapcsolatos jogszabályváltozást a pénzügyi ügyintézı köteles figyelemmel kísérni, és az orvosi munkahelyek megfelelı tájékoztatására a szükséges intézkedést kezdeményezni. Hatósági megkeresésre Számla kerül kibocsátásra, melynek kiegyenlítése átutalással történik, magánszemély általi megkeresésre Készpénzfizetési számla kerül kibocsátásra, melyet minden esetben készpénzben kell kiegyenlíteni. A szükséges számlatömb szigorú számadású nyomtatvány, mely a Gazdasági Titkárságon igényelhetı. 5. Az egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla elsı példányát az igénybevevı kapja. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 6/18

7 6. Az orvosi munkahelyeken történı térítési díj átvétele után a számla másolatot és a térítési díjat a házipénztárba kötelezı leadni. Minden orvosi munkahely köteles a bevételeivel a következı munkanapon elszámolni. 7. Huzamosabb ideig tartó szolgáltatás esetén a beteg elıleget köteles fizetni, melyrıl részszámlát kell kiállítani. 8. Az egészségügyi szolgáltatás az általános forgalmi adó szempontjából tárgyi adómentes tevékenység. 1. A térítési díj befizetését a Gazdasági Osztály ellenırzi, a befizetés elmaradása esetén a behajtásról a Ptk. Szabályai szerint gondoskodik. Melléklet: 1.sz.: Kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások, és azok térítési díja. 2. sz : Egyes orvosi vizsgálatok térítési díja, valamint járó beteg szakorvosi vizsgálatok, és az egynapos sebészeti ellátás, valamint a plasztikai sebészet térítési díjai. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 7/18

8 1. sz. melléklet A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások, és azok térítési díja Megnevezés Térítési díj (Ft/vizsgálat) 1. Lıfegyvert munkakörükbıl eredıen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lıfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) elsı fokon * b) másodfokon Lıfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lıfegyvertartására való a) orvosi alkalmassági vizsgálat aa) elsı fokon ab) másodfokon b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat ba) elsı fokon * bb) másodfokon Gépjármő-vezetıi alkalmassági vizsgálata a) ha 40. életévét még nem töltötte be: aa) elsı fokon ab) másodfokon b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: bb) elsı fokon bb) másodfokon c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) elsı fokon cb) másodfokon d) ha a 70. életévét betöltötte: da) elsı fokon db) másodfokon Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel Látlelet kiadása** Az a mellkas-szőrıvizsgálat (tüdıszőrés), melynek A mellkasszőrıvizsgálat igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint kötelezıen elrendelt szőrıvizsgálat közfinanszírozásban keretében, vagy nem a külön jogszabály szerinti korhoz érvényesítkötött szőrıvizsgálat keretében kerül sor. hetı díja Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 8/18

9 Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak az egészségbiztosító felé külön jogszabály szerint elszámolható összege * Az elvégzett vizsgálatok szerint. ** a bíróság, az ügyészség, a rendırség és az igazságügyi orvos-szakértı megkeresésére kiállított és részére megküldött Orvosi látlelet és vélemény a 11/1996. (VI.29) PM rendelet 86. -ának a)pontja értelmében ingyenes Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 9/18

10 2. sz. melléklet Egyes orvosi vizsgálatok térítési díja, valamint Járóbeteg-szakorvosi vizsgálatok, ES beavatkozások és plasztikai sebészet térítési díjai 1. Nem biztosított betegek, illetve külföldi állampolgárok (kivéve államközi vagy kormány egyezmény alapján a heveny megbetegedés és sürgıs szükség eseteit; igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról, igazolással rendelkezı külföldiek) - elsı szakorvosi vizsgálata Ft - további vizsgálata Ft 2. Biztosított beteg un. saját kezdeményezésre igényelt vizsgálata (kivétel sürgısségi ellátás) - elsı szakorvosi vizsgálata 600 Ft - további vizsgálata, kezelése 300 Ft Járóbeteg szakorvosi ellátás Vizsgálatok megnevezése Térítési díj (Ft/vizsgálat) Nıgyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Konzílium Kolposzkópos szőrés Idegentestes eltávolítás kolposzkópia során Injekció Mikrobiológiai mintavétel hüvelybıl 500 Mikrobiológiai mintavétel cervixbıl 500 Citológia Ecsetelés 500 Gyógyászati segédeszköz beállítás Terhesgondozás Magzati szívhangok doplervizsgálata 500 KRYO conisatio Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 10/18

11 Vizsgálatok megnevezése Térítési díj (Ft/vizsgálat) Fül-orr-gégészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Hallásvizsgálat audiométerrel Ideggyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat EEG Szemészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Szakvizsgálat és szemüvegrendelés Excochleatio, hordeolum drainage Látótér vizsgálat Idegentest eltávolítása Ortopédiai vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Injekció musculus tendo seu bursa Injekció articulatiusis i. desmalis Pravert. inflit blokad Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 11/18

12 Punctió (helyi érzéstelenítéssel, kötéssel) Pszichiátriai Szakrendelés Elsı vizsgálat További vizsgálat, kontroll Krízis terápia Urológiai vizsgálat és kezelés Status felvétel vizeletvizsgálattal Elsı vizsgálat További vizsgálat Diagnosztikus vizsgálatok Egyszerő (katéterezés, katéter csere) Reumatológiai (fizikoterápia, gyógytorna) vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Fizikoterápiás kezelések Gyógytorna, gyógy-masszázs óránként Sebészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Kisebb mőtétek (pl.: körömeltávolítás, stb.) Sutura Feltárás 1 (kis tályog, pl. paronychia) Feltárás 2 (nagy tályog, pl.végbél) Mőtét utáni ellenırzés és kötéscsere Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 12/18

13 Gyógyszer, injekció beadása Antibiotikum és gyulladáscsökkentı injekció Égés kötözése, speciális anyag felhasználású kötés Ujjak rögzítése Tetanusz injekció RDV + anoscopia Baron gumi-ligatura csomónként Gipszkötések eltávolítása Radius sin Plantál sin +U sín Járógipsz Könyökgipsz Gipsztok +magas Endoscopos vizsgálat Gastroscopia Colonoscopia Rectoscopia Colonoscopia +polypectomia Ultrahangdiagnosztikai vizsgálat Hasi UH Izületi UH Pajzsmirigy UH Karotis (érvizsgálat) Emlı Terhes UH transabdominalis Terhes UH transvaginalis Terhes UH transabdominális flowmetriával Kismedencei transvaginális vizsgálat flowmetriával Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 13/18

14 Videofelvétel UH-vizsgálatnál Bırgyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Kardiológiai vizsgálat és kezelés Echocard.color Doppler Echocard.(M-mód,DD) Vérnyomás monitorizálás EKG végtag és mellkas elvezetéssel h-s EKG Holter elem! Vizsgálat és véleményadás/elsı Kontroll Terheléses EKG ABMP Holter ERGO Röntgen vizsgálat és kezelés Koponya 2 irányú felvétele Arckoponya Orrmelléküreg Mellkas PA Mellkas 2 irányú felvétele Mellkas átvilágítás Vese natív Has natív + Mellkas Felv. (kötelezı) Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 14/18

15 Has átvilágítás C-gerinc 2 irányú felvétele D és H-gerinc 2 irányú felvétele L-S R-gerinc 2 irányú felvétele Váll ap Váll oi Humerus 2 irányú felvétele Medence Csípı ap Csípı oi Könyök Alkar Csukló 2 irányú felvétele Kézujjak 2 irányú felvétele Térd (2 ir. 2x18) Ax.patella Boka 2 irányú felvétele Boka 3 irányú felvétele Láb Csontsőrőségmérés Gyomorröntgen+m. átv.+passage Irrigoscipia irányú felvétel kis formátumú irányú felvétel nagy formátumú irányú felvétel nagy formátumú Orvosi vizsgálat (egy alkalommal) Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 15/18

16 Egynapos sebészet ellátás keretein belüli mőtétek Szemészet Térítési díj (Ft) mőlencse implantáció kancsalság elleni mőtét (altatás) szemhéj elváltozás Fül-orr Gégészet Orrmlléküreg narcosis Arcüreg drainage narcosis Sebészet lágyéksérv (narcosis) köldöksérv (local) köldöksérv (narcosis) aranyér (+fistula, fissura) aranyér (+fistula, fissura) narcosis visszér (local) visszér (narcosis) visszér radikális (narcosis) emlı (jóindulatú) kisebb plasztika (hegkimetszés) laparoscopos epemőtét diagnosztikus laparaskopia laparoscopos sérvmőtét nıgyógyászati laparoscopia (diagnosztika) laparoscopos sterilizáció Gasztroenterológoa Polypectomia colontos per colonoscopiam (local) Polypectomia colontos per colonoscopiam (narcosis) Orthopédia artroscopia (narcosis) retinaculum bemetszéses térd fém eltávolitás (narcosis) fém eltávolitás (local) hallux valgus (bütyök) narcosis hallux valgus (bütyök) local lábujj mőtétek narcosis lábujj mőtétek local kalapácsujj narcosis kalapácsujj local térd izület bursa narcosis térd izület bursa local Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 16/18

17 artroscopos mőtét kivéve térdizület (narcosis) külboka szalag varrat narcosis külboka szalag varrat local menisectomia totalis narcosis menisectomia totalis local bokatáji ganglion narcosis bokatáji ganglion local Nıgyógyászat cryoconisation (local) curettage uteri (narcosis) incomlett vetélés mőszeres befejezés hüvelyplasztika elülsı hüvelyplasztika hátulsó interruptio vácummal interruptio laminaria tágítással interruptio hegal tágítással, curettage fractionalt curettage conisatio port. uteri (sebészi) méhpolip eltávolitás nem malognus méhpolip eltávolitás malognus Bartholini ciszta mőtétje perineorrhaphia excisio septi vaginalis Urológia Bergmann (Winkelmann) féle hydrocole mőtét exploraqtio testis singuninalis Funiculocele resectio mellékhere cysta kiirtása spermatocele resectio circumcisio phimotomia Kézsebészet inhüvely kiirtás local inhüvely kiirtás narcosis ideg felszabadítás local ideg felszabadítás narcosis gaglion local ganglion narcosis aponeurectomia (narcosis) artrotomia local artrotomia narcosis Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 17/18

18 Anesztezilógiai vizsgálat Hotelszolgáltatás 17 h-tıl reggel 6-ig Mindeni további 24 óra Plasztikai árak Konzultáció Ft Orrplasztika narcosis Ft Szemhéj narcosis local Szemhéj alsó Ft Ft Szemhéj felsı Ft Ft Szemhéj alsó + felsı Ft Ft Teljes arc nyak és toka Korrekcióval Ft Klasszikus arcplasztika Ft Mini arcplasztika Ft Nyak korrekció és toka zsírleszívás Ft Homlok Ft Fülplasztika Ft Ft Emlıfelvarrás Ft Emlıfelvarrás standard implantátummal Ft Emlıfelvarrás kisebbítéssel Ft Emlı protézis beültetés Ft Hasplasztika Ft Egyszerő kimetszés hegkorrekcióval Ft Zsírleszívás Testtájonként régionként Komplett zsírleszívás Ft Ft Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 18/18

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. Tel: +36 1 235-6557; Fax: +36 1 266-4621 TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette:...

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében,

Részletesebben

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház-rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u.4-6. honlap: www.pantaleon.hu Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a térítési díj ellenében igényben vehető

Részletesebben

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató FONTOS INFORMÁCIÓK Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és örömünkre szolgál, hogy

Részletesebben

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Egészségbiztosítás... 5 Nemzetközi összehasonlítás... 5 Jogi szabályozás... 6 Jogosultság... 6 A biztosításból kizárt személyek... 19 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben