SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL"

Átírás

1 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 1/18

2 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi hátterét az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény, valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelet biztosítja. A térítés ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások körét, a térítés módját és mértékét az évi LXXXIII törvény (a továbbiakban: Ebtv.), valamint a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet elıírásaira tekintettel Az Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központnál, az alábbiak szerint szabályozom. A sürgısségi betegellátásra minden egészségügyi szolgáltató köteles. I. A kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehetı egészségügyi szolgáltatások: Nem vehetık igénybe az E. Alap terhére: a) az Eütv a aa) (2) bekezdése a) pontjában meghatározott alábbi ellátások: 2. a járványügyi ellátások közül aa) a kötelezı védıoltást (kivéve a külföldre történı kiutazás miatt szükséges védıoltást), ab) a járványügyi érdekbıl végzett szőrıvizsgálatot, ac) a kötelezı orvosi vizsgálatot, ad) a járványügyi elkülönítést, ae) a fertızı betegek szállítását, ab) (3) bekezdésének c)-i) pontjában meghatározott alábbi ellátások, c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkezı várandós és gyermekágyas anya részére a család- és nıvédelmi gondozás keretében ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlıdésének ellenırzését szolgáló szőrıvizsgálatok, cb) a magzat egészséges fejlıdését biztosító életmódról való tájékoztatás, cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemıgondozásra való felkészítés, d) az (5) bekezdésben meghatározott személy részére az állami érdekbıl végzett orvosbiológiai kutatások keretén belüli gyógyító célú eljárások alkalmazásával kapcsolatos ellátások, e) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy elhalálozását követıen a halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggı ellátások, f) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása, g) a ban foglalt népegészségügyi feladatok, h) az elsıdleges megelızést szolgáló népegészségügyi feladatok közül a g) pontban foglaltakon túl az egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési tanácsadás, i) a katasztrófa-egészségügyi ellátás, b) a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szőrı- és ellenırzı vizsgálatok, Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 2/18

3 c) a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevı biztosított foglalkozási megbetegedése, illetıleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, d) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor, e) a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidıs tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, f) hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, g) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás, h) a nem egészségügyi indokból végzett mővi meddıvé tétel, i) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetıen nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás, j) a g)-i) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, k) a méltányosságból igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások kivételével a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérı alkalmazása, l) a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások, m) a biztosított kísérıjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minısül, n) a jármővezetıi alkalmassági vizsgálatok, o) a lıfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, p) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, q) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok, r) látlelet kiadása, s) a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) ának (2) bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés, t) a nem kötelezı védıoltással a biztosított immunizálása, u) az a)-t) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások. A fenti egészségügyi szolgáltatások igénybevételéért teljes térítési díjat kell fizetni. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplı egészségügyi szolgáltatások térítési díját az Intézmény a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a biztosított járványügyi érdekbıl nem kötelezı jelleggel történı immunizálásáért magasabb összegő Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 3/18

4 térítési díj nem állapítható meg annál, mint amit a biztosítottnak a védıoltás oltóanyagáért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie. II. A biztosított által részleges térítési díj mellett igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: A biztosított részleges térítési díj mellett jogosult a./ a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és szülészeti ellátás kivételével az ellátást végzı orvos az Ebtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak szerinti megválasztására; b./ az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett kényelmi szolgáltatásokra; c./ az egészségügyi ellátás igénybevételére a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezı beteg (ide nem értve az államközi egyezmény alapján járó egészségügyi ellátást), aki nem rendelkezik érvényes TAJ számmal, ill. nem tudja hitelt érdemlıen bizonyítani betegbiztosítási járulékának folyamatos fizetési módját a hazai jogszabályoknak megfelelıen (teljes térítési díjfizetés); d./ az Ebtv ában foglalt, a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. sz. mellékletében részletezett egészségügyi ellátások igénybevételére. Az egyes részleges térítési díj mellett igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások térítési díját a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A méltányosságból igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: Az egészségbiztosító az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között méltányosságból a) a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérı alkalmazása, illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja, b) a külön jogszabály szerinti támogatással rendelhetı gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához a megállapított támogatási mértéket meghaladó támogatást nyújthat, c) a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhetı allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati segédeszköz árához, valamint a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához támogatást nyújthat. d) Az egészségbiztosító méltányosságból a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérı gyakorisággal támogatást nyújthat. A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki a) az Ebtv. 23. b), d)-g) és j) pontjai alapján, valamint b) a szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 4/18

5 igénybe vehetı ellátásokra, c) a gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatás külön jogszabály alapján keretösszegben történı igénybevételének esetére, valamint d) a c) pont szerinti gyógyászati segédeszközre, amennyiben a biztosított adott indikációban a gyógyászati segédeszközt külön jogszabály alapján támogatással kölcsönzi. A térítésmentesen igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások: Az anyatejet adományozó nık térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekbıl kötelezıen végzendı szőrıvizsgálatokat. III. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános szabályai: A térítési díj köteles egészségügyi szolgáltatásokért fizetendı díjat a szolgáltatást igénybe vevınek kell megfizetnie, a hatósági megkeresésre történt szolgáltatás kivételével. A hatósági megkeresésre történt egészségügyi szolgáltatás esetében az orvosi munkahely a hatóság nevére kiállított számlát ad, melyet az ügy érdemi lezárása során kell rendezni. A térítési díj mérséklését, elengedését a Szabályzat tiltja. Amennyiben a beteg érvényes biztosítási kártya nélkül kívánja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást, azt ki kell számlázni részére, a biztosítási kártya meglétének vagy érvényességének utólagos igazolását nem lehet elfogadni. Az európai uniós szabályok értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben lakó, s ott egészségbiztosítással rendelkezı személyek magyarországi tartózkodásuk során a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Egészségügyi Központnál az egészségügyi ellátást. Az ellátásra jogosultak az európai formanyomtatványok (kártyahelyettesítı nyomtatvány), illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával jelentkezhetnek ellátásra. Az igazolások valamelyikével ellátásra jelentkezı személyek halaszthatatlanul szükséges ellátásban, valamint a tervezett magyarországi tartózkodásukra tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részlegesen, vagy teljes mértékben részesülhetnek a magyar biztosítottakkal, azonos feltételekkel. Azon EGT állampolgárok, akik a szolgáltatás igénybe vételekor nem rendelkeznek a szükséges igazolások valamelyikével, díjat kötelesek fizetni az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásoknak a mellékletben feltüntetett díjszabása szerint. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 5/18

6 A területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttmőködési egyezmények alapján az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkezı személy az ellátást a térítésmentes sürgısségi ellátás esetén az útlevél bemutatása mellett kapja. A Svájci biztosítottnak igazolás alapján az OEP ettıl eltérı tájékoztatásáig ellátás nem nyújtható, illetve a Svájcban biztosított személynek az ellátásért a mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie. IV. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának egyéb szabályai: 1. A térítési díj az Intézmény bevételét képezi. 2. A térítésköteles egészségügyi szolgáltatás nyújtását megelızıen az orvos köteles az igénybevevıvel közölni a térítési kötelezettség tényét, a tájékoztatás közlését a beteggel igazoltatni kell. Ellenkezı esetben az orvos térítési díjat nem kérhet. 3. A 2. pontban foglalt tájékoztatás közlését és annak igazolását követıen, azonban a szolgáltatás nyújtását megelızıen az orvos köteles a beteget a térítési díj befizetésére felhívni. A beteg a Gazdasági Hivatal pénztárában köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele elıtt a térítési díjat befizetni. Amennyiben a Gazdasági Hivatal munkaidején kívül kerülne sor a térítési díj befizetésére, abban az esetben az asszisztenciánál is teljesítheti a befizetést. 4. A térítési díj befizetésével egyidejőleg a beteg részére a mindenkor érvényes jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelı számlát kell adni, amelynek tartalmaznia kell többek között az igénybe vett szolgáltatást és a díjszabály alapján fizetendı forint összeget. Az orvos a befizetést igazoló számla megtekintése után kezdheti meg az egészségügyi szolgáltató tevékenységet. A számlázással kapcsolatos jogszabályváltozást a pénzügyi ügyintézı köteles figyelemmel kísérni, és az orvosi munkahelyek megfelelı tájékoztatására a szükséges intézkedést kezdeményezni. Hatósági megkeresésre Számla kerül kibocsátásra, melynek kiegyenlítése átutalással történik, magánszemély általi megkeresésre Készpénzfizetési számla kerül kibocsátásra, melyet minden esetben készpénzben kell kiegyenlíteni. A szükséges számlatömb szigorú számadású nyomtatvány, mely a Gazdasági Titkárságon igényelhetı. 5. Az egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla elsı példányát az igénybevevı kapja. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 6/18

7 6. Az orvosi munkahelyeken történı térítési díj átvétele után a számla másolatot és a térítési díjat a házipénztárba kötelezı leadni. Minden orvosi munkahely köteles a bevételeivel a következı munkanapon elszámolni. 7. Huzamosabb ideig tartó szolgáltatás esetén a beteg elıleget köteles fizetni, melyrıl részszámlát kell kiállítani. 8. Az egészségügyi szolgáltatás az általános forgalmi adó szempontjából tárgyi adómentes tevékenység. 1. A térítési díj befizetését a Gazdasági Osztály ellenırzi, a befizetés elmaradása esetén a behajtásról a Ptk. Szabályai szerint gondoskodik. Melléklet: 1.sz.: Kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások, és azok térítési díja. 2. sz : Egyes orvosi vizsgálatok térítési díja, valamint járó beteg szakorvosi vizsgálatok, és az egynapos sebészeti ellátás, valamint a plasztikai sebészet térítési díjai. Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 7/18

8 1. sz. melléklet A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások, és azok térítési díja Megnevezés Térítési díj (Ft/vizsgálat) 1. Lıfegyvert munkakörükbıl eredıen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lıfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) elsı fokon * b) másodfokon Lıfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lıfegyvertartására való a) orvosi alkalmassági vizsgálat aa) elsı fokon ab) másodfokon b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat ba) elsı fokon * bb) másodfokon Gépjármő-vezetıi alkalmassági vizsgálata a) ha 40. életévét még nem töltötte be: aa) elsı fokon ab) másodfokon b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: bb) elsı fokon bb) másodfokon c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) elsı fokon cb) másodfokon d) ha a 70. életévét betöltötte: da) elsı fokon db) másodfokon Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel Látlelet kiadása** Az a mellkas-szőrıvizsgálat (tüdıszőrés), melynek A mellkasszőrıvizsgálat igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint kötelezıen elrendelt szőrıvizsgálat közfinanszírozásban keretében, vagy nem a külön jogszabály szerinti korhoz érvényesítkötött szőrıvizsgálat keretében kerül sor. hetı díja Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 8/18

9 Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak az egészségbiztosító felé külön jogszabály szerint elszámolható összege * Az elvégzett vizsgálatok szerint. ** a bíróság, az ügyészség, a rendırség és az igazságügyi orvos-szakértı megkeresésére kiállított és részére megküldött Orvosi látlelet és vélemény a 11/1996. (VI.29) PM rendelet 86. -ának a)pontja értelmében ingyenes Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 9/18

10 2. sz. melléklet Egyes orvosi vizsgálatok térítési díja, valamint Járóbeteg-szakorvosi vizsgálatok, ES beavatkozások és plasztikai sebészet térítési díjai 1. Nem biztosított betegek, illetve külföldi állampolgárok (kivéve államközi vagy kormány egyezmény alapján a heveny megbetegedés és sürgıs szükség eseteit; igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról, igazolással rendelkezı külföldiek) - elsı szakorvosi vizsgálata Ft - további vizsgálata Ft 2. Biztosított beteg un. saját kezdeményezésre igényelt vizsgálata (kivétel sürgısségi ellátás) - elsı szakorvosi vizsgálata 600 Ft - további vizsgálata, kezelése 300 Ft Járóbeteg szakorvosi ellátás Vizsgálatok megnevezése Térítési díj (Ft/vizsgálat) Nıgyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Konzílium Kolposzkópos szőrés Idegentestes eltávolítás kolposzkópia során Injekció Mikrobiológiai mintavétel hüvelybıl 500 Mikrobiológiai mintavétel cervixbıl 500 Citológia Ecsetelés 500 Gyógyászati segédeszköz beállítás Terhesgondozás Magzati szívhangok doplervizsgálata 500 KRYO conisatio Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 10/18

11 Vizsgálatok megnevezése Térítési díj (Ft/vizsgálat) Fül-orr-gégészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Hallásvizsgálat audiométerrel Ideggyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat EEG Szemészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Szakvizsgálat és szemüvegrendelés Excochleatio, hordeolum drainage Látótér vizsgálat Idegentest eltávolítása Ortopédiai vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Injekció musculus tendo seu bursa Injekció articulatiusis i. desmalis Pravert. inflit blokad Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 11/18

12 Punctió (helyi érzéstelenítéssel, kötéssel) Pszichiátriai Szakrendelés Elsı vizsgálat További vizsgálat, kontroll Krízis terápia Urológiai vizsgálat és kezelés Status felvétel vizeletvizsgálattal Elsı vizsgálat További vizsgálat Diagnosztikus vizsgálatok Egyszerő (katéterezés, katéter csere) Reumatológiai (fizikoterápia, gyógytorna) vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Fizikoterápiás kezelések Gyógytorna, gyógy-masszázs óránként Sebészeti vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Kisebb mőtétek (pl.: körömeltávolítás, stb.) Sutura Feltárás 1 (kis tályog, pl. paronychia) Feltárás 2 (nagy tályog, pl.végbél) Mőtét utáni ellenırzés és kötéscsere Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 12/18

13 Gyógyszer, injekció beadása Antibiotikum és gyulladáscsökkentı injekció Égés kötözése, speciális anyag felhasználású kötés Ujjak rögzítése Tetanusz injekció RDV + anoscopia Baron gumi-ligatura csomónként Gipszkötések eltávolítása Radius sin Plantál sin +U sín Járógipsz Könyökgipsz Gipsztok +magas Endoscopos vizsgálat Gastroscopia Colonoscopia Rectoscopia Colonoscopia +polypectomia Ultrahangdiagnosztikai vizsgálat Hasi UH Izületi UH Pajzsmirigy UH Karotis (érvizsgálat) Emlı Terhes UH transabdominalis Terhes UH transvaginalis Terhes UH transabdominális flowmetriával Kismedencei transvaginális vizsgálat flowmetriával Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 13/18

14 Videofelvétel UH-vizsgálatnál Bırgyógyászati vizsgálat és kezelés Elsı vizsgálat További vizsgálat Kardiológiai vizsgálat és kezelés Echocard.color Doppler Echocard.(M-mód,DD) Vérnyomás monitorizálás EKG végtag és mellkas elvezetéssel h-s EKG Holter elem! Vizsgálat és véleményadás/elsı Kontroll Terheléses EKG ABMP Holter ERGO Röntgen vizsgálat és kezelés Koponya 2 irányú felvétele Arckoponya Orrmelléküreg Mellkas PA Mellkas 2 irányú felvétele Mellkas átvilágítás Vese natív Has natív + Mellkas Felv. (kötelezı) Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 14/18

15 Has átvilágítás C-gerinc 2 irányú felvétele D és H-gerinc 2 irányú felvétele L-S R-gerinc 2 irányú felvétele Váll ap Váll oi Humerus 2 irányú felvétele Medence Csípı ap Csípı oi Könyök Alkar Csukló 2 irányú felvétele Kézujjak 2 irányú felvétele Térd (2 ir. 2x18) Ax.patella Boka 2 irányú felvétele Boka 3 irányú felvétele Láb Csontsőrőségmérés Gyomorröntgen+m. átv.+passage Irrigoscipia irányú felvétel kis formátumú irányú felvétel nagy formátumú irányú felvétel nagy formátumú Orvosi vizsgálat (egy alkalommal) Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 15/18

16 Egynapos sebészet ellátás keretein belüli mőtétek Szemészet Térítési díj (Ft) mőlencse implantáció kancsalság elleni mőtét (altatás) szemhéj elváltozás Fül-orr Gégészet Orrmlléküreg narcosis Arcüreg drainage narcosis Sebészet lágyéksérv (narcosis) köldöksérv (local) köldöksérv (narcosis) aranyér (+fistula, fissura) aranyér (+fistula, fissura) narcosis visszér (local) visszér (narcosis) visszér radikális (narcosis) emlı (jóindulatú) kisebb plasztika (hegkimetszés) laparoscopos epemőtét diagnosztikus laparaskopia laparoscopos sérvmőtét nıgyógyászati laparoscopia (diagnosztika) laparoscopos sterilizáció Gasztroenterológoa Polypectomia colontos per colonoscopiam (local) Polypectomia colontos per colonoscopiam (narcosis) Orthopédia artroscopia (narcosis) retinaculum bemetszéses térd fém eltávolitás (narcosis) fém eltávolitás (local) hallux valgus (bütyök) narcosis hallux valgus (bütyök) local lábujj mőtétek narcosis lábujj mőtétek local kalapácsujj narcosis kalapácsujj local térd izület bursa narcosis térd izület bursa local Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 16/18

17 artroscopos mőtét kivéve térdizület (narcosis) külboka szalag varrat narcosis külboka szalag varrat local menisectomia totalis narcosis menisectomia totalis local bokatáji ganglion narcosis bokatáji ganglion local Nıgyógyászat cryoconisation (local) curettage uteri (narcosis) incomlett vetélés mőszeres befejezés hüvelyplasztika elülsı hüvelyplasztika hátulsó interruptio vácummal interruptio laminaria tágítással interruptio hegal tágítással, curettage fractionalt curettage conisatio port. uteri (sebészi) méhpolip eltávolitás nem malognus méhpolip eltávolitás malognus Bartholini ciszta mőtétje perineorrhaphia excisio septi vaginalis Urológia Bergmann (Winkelmann) féle hydrocole mőtét exploraqtio testis singuninalis Funiculocele resectio mellékhere cysta kiirtása spermatocele resectio circumcisio phimotomia Kézsebészet inhüvely kiirtás local inhüvely kiirtás narcosis ideg felszabadítás local ideg felszabadítás narcosis gaglion local ganglion narcosis aponeurectomia (narcosis) artrotomia local artrotomia narcosis Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 17/18

18 Anesztezilógiai vizsgálat Hotelszolgáltatás 17 h-tıl reggel 6-ig Mindeni további 24 óra Plasztikai árak Konzultáció Ft Orrplasztika narcosis Ft Szemhéj narcosis local Szemhéj alsó Ft Ft Szemhéj felsı Ft Ft Szemhéj alsó + felsı Ft Ft Teljes arc nyak és toka Korrekcióval Ft Klasszikus arcplasztika Ft Mini arcplasztika Ft Nyak korrekció és toka zsírleszívás Ft Homlok Ft Fülplasztika Ft Ft Emlıfelvarrás Ft Emlıfelvarrás standard implantátummal Ft Emlıfelvarrás kisebbítéssel Ft Emlı protézis beültetés Ft Hasplasztika Ft Egyszerő kimetszés hegkorrekcióval Ft Zsírleszívás Testtájonként régionként Komplett zsírleszívás Ft Ft Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásokról Oldal: 18/18

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Alapelvek

1997. évi LXXXIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól Az Országgyőlés az Alkotmányban foglalt elvekbıl kiindulva, az esélyegyenlıség

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZABÁLYZAT JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT KFT. I. MENEDZSERSZŐRÉS

SZABÁLYZAT JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT KFT. I. MENEDZSERSZŐRÉS Tárgy: Díjfizetési Szabályzat 9/A melléklet Lap: 1/7 JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT KFT. I. MENEDZSERSZŐRÉS 6. Nıknél komplett emlı vizsgálat (fizikális vizsgálat, mammográfia, és emlıultrahang) 7.

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft Érvényes: 2016. május 20. napjától (Az árak tájékoztató jellegűek, bővebb információ a recepción.) Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 13. - a szerint: 13. Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft 12 000 Ft Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat Légúti allergének vizsgálata (Prick teszt) Étel allergének vizsgálata (Prick

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi

Részletesebben

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. számú melléklet Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat

Részletesebben

Hatályosság: 2010.12.31

Hatályosság: 2010.12.31 2010. évi CLXXIII. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása Hatályosság: 2010.12.31 Tartalom:

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft Érvényes: 2014. január 02. napjától Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat Légúti allergének vizsgálata (Prick teszt)

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft Érvényes: 2016. január 01. napjától Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) Légúti allergének vizsgálata

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 Ikt.sz.: 20-0003/2011 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 Készítette: Jóváhagyta: gazdasági igazgató ügyvezetı igazgató Hatályba lépés idıpontja: 2010. április 28. Módosítva: 2011. április 7. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető.

Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat Valamennyi szakorvosi

Részletesebben

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Egységes Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjai Érvényes: 2016. április 01-től Készítette: Fejes Éva Gazdasági

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft.

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft. Érvényes orvosi beutalóval, ellátási területünkről érkező vendégeink számára a diagnosztikai vizsgálatok ingyenesek! Ellátási területünk: Drávacsepely, Drávaszerdahely, Harkány, Ipacsfa, Kovácshida Labor

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról 1

106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról 1 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2011.07.01-2011.07.02 A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft Érvényes: 2014. november 01. napjától Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) Légúti allergének vizsgálata

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elvekből kiindulva, az esélyegyenlőség érdekében az állampolgárok számára az egészségük megőrzéséhez,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia

Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) Légúti allergének vizsgálata (Prick teszt) Étel allergének vizsgálata

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Dr. Záborszki Annamária SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság Beutalási rend A betegek hatvan százaléka nem

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008.

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata 1 A jelen Szabályzat

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Kardiológiai vizsgálat (sportolói kardiológiai anamnézis, fizikális vizsgálat, 12 elvezetéses EKG, szív UH, szakorvosi konzultáció)

Kardiológiai vizsgálat (sportolói kardiológiai anamnézis, fizikális vizsgálat, 12 elvezetéses EKG, szív UH, szakorvosi konzultáció) LABOR Ár Sportolói alappanel 6 000 + ferritin 1 600 + mioglobin 6 300 Sportolói hormonpanel 4 300 Pajzsmirigy diagnosztika (TSH, T3, T4, Tireoglobulin) 7 700 Tumormarkerek PSA férfiaknak 2 500 Tumormarkerek

Részletesebben

HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ. i n t é z k e d é s t

HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ. i n t é z k e d é s t HONVÉDELMI MINISZTÉRUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT sz. példány HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ 260 /2008. i n t é z k e d é s e a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

Árlista. Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat

Árlista. Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat Árlista Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat Belgyógyászati kontrollvizsgálat Belgyógyászati vizsgálat arteriográfiával Szakorvosi leletmegbeszélés Injekció beadás Vérvétel (ha egyéb szolgáltatásnak

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től K..dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.07.15-2012.07.16 A kötelezı

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2013.07.06 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Rendelőintézetének

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet A jogszabály 2010. április napon hatályos állapota 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai

Részletesebben

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. Tel: (52) 592 599 Fax: (52) 250 387 E-mail: letamed@letamed.hu Internet: www.letamed.hu Bőrgyógyászat Dr. Markó Lóránt Hétfő: 07:00-15:00 A bőrgyógyászati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Jóváhagyta:.. Dohnál Erika szervezési és minőségirányítási igazgató. Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos Dokumentáció kódja:

Részletesebben