I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes szerkezetbe foglalva) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet 10. (1) (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed - ha e rendelet másként nem rendelkezik - Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy folyamatosan legalább 5 éve bejelentett tartózkodási hely szerint ténylegesen Szegeden lakó vagy Szegeden 5 éve munkaviszonnyal rendelkező első lakást szerző fiatal házasok és helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatás igénylésekor magyar állampolgárokra, továbbá bevándorolt, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, ha a házastársa magyar állampolgár. E rendelet alkalmazásában 2. a) 2 jövedelem: a személyi jövedelemadóról és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényekben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az anyasági támogatás, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíj. Jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőt vagy házastársát (élettársát) terhelő megfizetett tartásdíj összegét; 1 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 1. -a 2 Módosítva a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (1) bekezdésével, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -sal

2 2 b) 3 vagyon: a kérelmező és a vele együttköltöző családtagjainak tulajdonában álló forgalomképes lakóépület, öröklakás, társasházrész, üdülő, lakó- és üdülőtelek, tanyás ingatlan, zártkert, mezőgazdasági földterület forgalmi értéke, gazdasági társasági vagyona, részesedése, jármű (ideértve a lízingelt, vagy hitelre vásárolt gépjárművet is a befizetett összeg erejéig), termelő és munkaeszköz, amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező és vele együtt lakó és költöző személyek megélhetésének feltételeit, valamint - a szokásos mértékű felszerelési és berendezési tárgyakon felül - ingó vagyonának együttes értéke a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladja. Nem tekinthető vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, valamint az örökség útján szerzett haszonélvezeti joggal terhelt lakás, lakásrész, amelyben a haszonélvező és családja lakik. c) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi- gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a házastársi pótlék, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátás; d) 4 munkaviszony: e rendelet alkalmazásában munkaviszony alatt a közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszony, bírósági, ügyészségi szolgálati jogviszony, egyéb munkaviszony, hivatásos nevelőszülői jogviszony, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak jogviszonyát is érteni kell; A GYES, GYET, főiskolai és egyetemi nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartamát az 1. (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének megállapításakor folyamatos munkaviszonynak kell tekinteni; e) minimálbér: jogszabályban közzétett legalacsonyabb munkabér f) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege g) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók h) háztartás: egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek i) 5 gyermek: kérelmező (kérelmezők) által eltartott vérszerinti, örökbefogadott, vagy gyámsága alatt álló, valamint nevelésbe vett és vele közös háztartásban élő gyermek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 16. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; 3 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (2) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. -a 4 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (3) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a 5 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a

3 3 j) fiatal házaspár: a kérelem benyújtása időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét; k) 6 közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő l) élettársi jogviszony: közös gyermeküket egy háztartásban nevelő szülők vagy legalább 2 éve életvitelszerűen együtt lakó személyek, melynek ténye személyi igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolható; m) 7 egyedülálló: az a 25. életévét betöltött személy, aki hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy és egyszemélyes háztartásban lakik n) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében meghatározott összefüggő helyiségcsoport; o) 8 önerő: a telek értéke, az elidegenített lakás vételára vagy a bérleti jog ellenértéke, anyagvásárlásra költött összeg, saját munka értéke, a rendelkezésre álló készpénz, lakás-takarékpénztári megtakarítás, kötelező lakás-előtakarékosság összege, garzonlakás, önkormányzati bérlakás óvadékának összege, a munkáltatói támogatás, a lakásépítési kedvezmény és a többször módosított 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet alapján folyósított akadálymentesítési támogatás; Az elidegenített lakás vételárából a lakást terhelő és visszafizetett munkáltatói kölcsönt, kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti hitelt, a kérelmező önhibáján kívül keletkező kiegyenlített közüzemi tartozást, lakásvásárlással, építéssel kapcsolatos igazolt ügyvédi költséget, illetve pénzintézeti hitelbírálati díj összegével csökkentett összeget kell figyelembe venni; p) 9 lakás korszerűsítése: pa) fürdőszoba, WC kialakítás, pb) fűtés korszerűsítés, amennyiben a fűtés módjában változás következik be, pc) a lakás olyan akadálymentesítése, amely a 2. t) pontja szerinti személy lakhatását biztosítja; r) 10 méltányolható lakásigény: ha az együttköltöző hozzátartozók lakásigénye a lakásigény mértéke felső határát legfeljebb egy lakószobával haladja meg, de a lakás alapterület (m2) felső határát nem haladja meg; s) 11 kérelmező: 18. életévét betöltött vagy házasságkötéssel nagykorúvá vált személy, továbbá a 16. életévét betöltött tartós nevelésbe vett személy; 6 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (5) bekezdése 7 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 2. -a 8 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 1. -a (hatályos ), a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 1. (1) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 9 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. -a 10 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (7) bekezdése 11 Kiegészítette a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (8) bekezdése, módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a

4 4 t) 12 Súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül: A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet 1. -ának (5)-(6) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékos, valamint A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendeletben meghatározott súlyos mozgáskorlátozott. u) 13 méltányosság gyakorlásánál figyelembe vehető körülmények különösen: kérelmező és családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete, egészségi állapota, a család létszámának növekedése. II. fejezet Első lakást szerző fiatal házasok támogatása 3. (1) 14 Az első lakást szerző fiatal házasok támogatásában részesülhet az a fiatal házaspár, akik külön-külön sem rendelkeztek lakással, a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve szegedi lakóhellyel rendelkeznek, a lakás építésével vagy vásárlásával az 1. sz. mellékletben meghatározott lakásigényük (továbbiakban: lakásigény) kielégítése céljából kívánnak első lakáshoz jutni. (2) 15 Első lakást szerző fiatal házasok támogatása nyújtható Szeged közigazgatási határán belül a lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó lakás építéséhez vagy vásárlásához, ha a szerzett lakás forgalmi értéke nem haladja meg az ágazatilag illetékes minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltség 80 %-át. (3) Első lakást szerző fiatal házasok támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek összege ,-Ft. A helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatása A helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatása (továbbiakban lakásvásárlási, lakásépítési támogatás) nyújtható, elsősorban még korábban önálló lakással, határozatlan időre kiutalt önkormányzati bérlakással nem rendelkezett családoknak, egyedülállóknak, 12 Kiegészítette a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a 13 Kiegészítette a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 1.. (2) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 14 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 2. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 2. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 15 Módosította a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 2. -a (hatályos ), a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 2. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 16 Hatályát veszti a 4/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 5. -a szerint 17 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 4. -a 18 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 5. -a

5 5 továbbá a 16. életévét betöltött tartós nevelésbe vett személyeknek, akik munkaviszonyban állnak, vagy rendszeres pénzellátásban részesülnek (1) Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás nyújtható: a) 20 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonába kerülő lakás vásárlásához, b) 21 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonába kerülő lakás építéséhez, c) önkormányzati vagy magántulajdonban álló épületen emeletráépítéssel, tetőtérbeépítéssel létesülő önálló lakás építéséhez, ha ezzel egyidejűleg a kérelmező tulajdont szerez, d) 22 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás legalább egy lakószobával történő bővítéséhez, ha a lakás a bővítést követően a lakásigény mértékének felső határát nem haladja meg, e) 23 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás alászigeteléséhez, f) 24 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás 2. p) pontjában foglalt korszerűsítéséhez, g) 25 önkormányzati bérlakás az (1) bekezdés d) és f) pontjai szerinti bővítéséhez, korszerűsítéséhez, ha a munkálatok elvégzésére a bérbeadótól engedélyt kapott, és ga) az önkormányzati bérlakás határozatlan időre került bérbeadásra, gb) az önkormányzati bérlakás öt év határozott időtartamra került bérbeadásra és a meghatározott időre kötött bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony még három évig fennáll. h) 26 haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanhoz (1) bekezdés a), b), c), d) pont esetén amennyiben a haszonélvező a kérelmező(kkel)vel együtt lakik vagy együtt költözik, illetve, ha a haszonélvező a kizárólagos használat jogáról írásban lemond. (2) 27 Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás osztatlan közös tulajdon esetén a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos használatába kerülő vagy kizárólagos használatában levő lakáshoz, az (1) bekezdésben foglalt célokhoz nyújtható. 19 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a 20 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (1) bekezdése 21 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (2) bekezdése 22 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (3) bekezdése, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 3. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 23 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (4) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 24 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (5) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 25 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 26 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 27 Kiegészítette a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a

6 6 (3) 28 A 6. (1) bekezdés d), e), f) és g) pontjában foglalt esetekben támogatás a kérelmezőnek akkor is adható, ha a tulajdonos (bérlő) vagy a tulajdonostárs (bérlőtárs) a kérelmezőnek a R. 2. i) pontjában foglaltak szerinti gyermeke. 7. (1) Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás állapítható meg annak, aki: a) 29 maga és együttköltöző családtagjai a 2. b) pontja alapján meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek, és családjában az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg, b) a lakását Szeged közigazgatási határán belül vásárolja, építi, bővíti, újítja fel, korszerűsíti, c) 30 a 6. (1) bekezdés e) f) és g) pontjában foglaltak esetén az építési költség legalább 40 %-ával önerőként rendelkezik, d) 31 méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakáshoz kéri a támogatást és a vásárlás, építés költsége a Gazdasági Minisztérium által közzétett hatályos megyei átlagköltséget nem haladja meg. (2) 32 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemtől legfeljebb 20 %-kal el lehet térni, ha a támogatást gyermektelen fiatal házaspár vagy egyedülálló kéri. (3) 33 Amennyiben az adható önkormányzati támogatással a kívánt cél elérhető, a 7. (1) bekezdés c) pontja alól mentesség adható. (4) 34 A 6. a), b), c), d) pontjában felsorolt esetekben önerőként a 2. o) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 8. (1) 35 A vissza nem térítendő támogatás mértéke gyermekenként ,- Ft, maximum ,- Ft. (2) 36 Szociális helyzet figyelembevételével maximum ,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható. (3) 37 A kamatmentes kölcsön mértéke legfeljebb ,-Ft. 28 Kiegészítette a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 3. -a (hatályos ) 29 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 4. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 3. -a 30 Módosította a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 4. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 3. -a 31 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 9. -a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 7. -a 32 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 7. -a 33 Kiegészítette a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 34 Kiegészítette a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 4. -a (hatályos ) 35 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a 36 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a 37 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a

7 7 (4) 38 (5) 39 A lakásvásárlási, lakásépítési támogatás összegét és a törlesztési időtartamot egyéni elbírálás alapján oly módon kell megállapítani, hogy az a 6. -ban megfogalmazott célok megvalósítását elősegítse, és a kérelmező képes legyen a kölcsön törlesztő részleteinek megfizetésére. Az önkormányzati támogatások megállapítására vonatkozó közös szabályok 9. (1) Nem részesülhet első lakást szerző fiatal házasok támogatásában és lakásvásárlási, lakásépítési támogatásban (továbbiakban: önkormányzati támogatás) az, aki: a) a 3. illetve a 7. -ban foglalt feltételeknek nem felel meg; b) 40 a lakásigény mértékének felső határát meghaladó lakást vásárol, épít, bővít, alászigetel, korszerűsít; c) 41 külön-külön, vagy együttesen az együttköltöző személyek a kérelem benyújtását megelőzően komfortos vagy összkomfortos és a család lakásigényének felső határát elérő lakástulajdonnal, egy önálló lakásnak minősülő résztulajdonnal, határozatlan időre bérbe adott önkormányzati bérlakással rendelkezik, vagy 5 éven belül rendelkezett; d) pénzintézeti vagy egyéb kölcsön visszafizetésére, illetve befejezett építéshez vagy vásárláshoz kéri a támogatást; e) önkormányzati bérlakás megvásárlásához kéri a támogatást; f) korábban önkormányzati bérlakását vagy lakását kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra cserélte, és a csere óta 5 év még nem telt el; g) 42 korábbi lakásának bérleti jogviszonyát rendeltetésellenes használat vagy más neki felróható okból vesztette el, és a bérleti jogviszony megszűnésétől öt év még nem telt el, illetve jogcímnélküli lakáshasználóként lakik önkormányzati bérlakásban - kivéve ha elhelyezésre tarthat igényt, vagy felszólításra a lakásból önként kiköltözött; h) a rendelkezésre álló adatok alapján és/vagy az életkörülményekről történő helyszíni tájékozódás során az állapítható meg, hogy lakásgondját támogatás nélkül is képes megoldani; i) az önkormányzati támogatást házassági, és egyéb vagyonközösség megszüntetéséhez kéri, kivéve az örökséggel szerzett vagyonközösség; 38 Hatályát veszti a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 12. (3) bekezdése alapján 39 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 4. -a 40 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 4. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (1) bek. (hatályos 2008.IX.30- tól) 41 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 5. -a 42 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (1) bekezdése

8 8 j) 43 a kérelem benyújtását megelőzően Szegeden már részesült önkormányzati támogatásban; k) 44 a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül az Önkormányzattól kedvezményesen összkomfortos vagy komfortos lakást vásárolt; l) aki kérelmében lakáskörülményeire, szociális, egészségügyi, vagyoni és jövedelmi viszonyaira, a támogatásra irányuló kérelem mellékletét képező iratokban, nyilatkozatokban olyan valótlan adatokat közölt, amely számára a kérelem elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene; m) 45 az együttköltözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme visszatérítendő támogatás esetén a nyugdíjminimum 100 %-át nem éri el; n) 46 az önkormányzati támogatásból származó tartozása még fennáll. (2) 47 Támogatás nem állapítható meg annak, aki a) építkezés esetén a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel; b) 48 vásárlás esetén kérelmét a végleges szerződés keltét követő 30 napon túl terjeszti elő; (3) 49 A 9. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alól méltányosságból, a méltányolható lakásigény mértékéig, az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat. (4) 50 Különös méltánylást érdemlő esetben: a) e rendelet 9. (1) bekezdés c) és f) pontjában foglaltak alól felmentést kaphatnak és önkormányzati támogatásban részesülhetnek azok a kérelmezők, ahol a lakást terhelő közüzemi és pénzintézeti hiteleket önhibájukon kívül eső okok miatt törleszteni nem tudták és ezért kényszerültek lakásuk eladására, feltéve, hogy az eladott lakás vételárából az adósságot rendezték, és a vételárat az új lakás vételéhez felhasználják, illetve azok, ahol az együttlakók és együttköltözők egészségi állapota ezt indokolja. b) a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alól felmentést kaphatnak azok a kérelmezők, akik a kérelem benyújtását megelőzően kelt végleges adásvételi szerződésben rögzítették, hogy a vételár kiegyenlítéséhez önkormányzati támogatást kívánnak igénybe venni. 43 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (2) bekezdése, a 12/005.(II.28.) Kgy. r. 5. -a (hatályos ), 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (2) bek. (hatályos 2008.IX.30.-tól) 44 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 5. -a (hatályos ) 45 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (3) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a 46 Kiegészítette a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 47 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 48 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a 49 Beépítette a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (3) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 50 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a, a bekezdés számozását módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (3) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól)

9 9 III. Fejezet Eljárási rendelkezések 10. (1) 51 Az önkormányzati támogatás iránti kérelem, a korábban kapott támogatás átvitelére, a visszafizetés alóli felmentésre, méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére vonatkozó kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon Szeged Megyei Jogú Város Polgármester Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda ügyfélszolgálati helyiségeiben, a kirendeltségeken vagy postai úton nyújtható be. (2) 52 Önkormányzati támogatás iránti kérelem lakás építése vagy bővítése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig, lakás vásárlása esetén a szerződés megkötésétől a vételár kiegyenlítéséig, alászigetelés, korszerűsítés esetén a munkálatok befejezéséig nyújtható be. (3) 53 Az önkormányzati támogatás iránti kérelem mellékletét képezi: a) szárazbélyegzővel ellátott, földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés, valamint az adásvételi szerződés módosításai, építés, bővítés, emelet ráépítés, tetőtér beépítés esetén a munkálatok megkezdéséről szóló bejelentés, építésügyi hatóság által történt visszaigazolása, az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja, vagy az eredeti példány bemutatásával igazolt, az eredetivel mindenben megegyező másolat, eladásra került ingatlan esetében a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül eladott ingatlanok szárazbélyegzős adásvételi szerződése, az ingatlanok hiteles tulajdoni lapja, vagy az eredeti példány bemutatásával igazolt, az eredetivel mindenben megegyező másolat, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat; b) építés, bővítés esetén az a) pontban felsoroltakon túl a jogerős építési engedély, a jogerős záradékkal ellátott tervdokumentációt (lakás tervrajza), a költségvetés (költségvetési főösszesítő, a lakásra vonatkozó költségösszesítő egy-egy példánya); c) osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) ügyvéd által ellenjegyzett jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozata; d) súlyos mozgáskorlátozottság esetén a háziorvos, illetve szakorvos által kiállított igazolás, fogyatékossági támogatás esetén a megállapító határozat, vagy Országos Orvosszakértői Intézeti (OOSZI) szakvélemény. 51 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 6. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 5. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 52 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 6. -a 53 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 6. (2) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 6. -a

10 (1) 54 A lakásigény mértékének megállapításánál, mint együttköltözőket figyelembe kell venni a házastársat, a gyermeket (gyermekeket), valamint legalább egy éve a kérelmezőnél bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen együttlakó, lakással nem rendelkező közeli hozzátartozókat. (2) 55 Fiatal házaspár esetében a lakásigény mértékének megállapításánál a vállalt gyermek (gyermekek) számát is figyelembe kell venni. Gyermektelen fiatal házaspár esetén legfeljebb kettő, az egy gyermekes fiatal házaspár esetén legfeljebb még egy gyermek születésének vállalását lehet figyelembe venni. (3) Az önkormányzati támogatás odaítélésének szempontjából lakószobaként kell figyelembe venni azon kiegészítő helyiségeket (erkélyes szárító, vasalószoba, hobbiszoba, galéria, étkező stb.), melyekből minimális költségráfordítással legalább 6 m 2 -es lakószoba alakítható ki. (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél és egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap. Rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap. (5) 56 Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai jövedelme kizárólag egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét adóbevallással vagy az APEH igazolásával kell bizonyítani. A még nem adózott jövedelmek esetén annak összegét nyilatkozattal kell igazolni. (6) 57 Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét nyilatkozattal kell igazolni. (7) A jövedelemigazolás ellenőrzése céljából a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az illetékes APEH felé megkereséssel élhet. (8) (1) 59 A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda előterjesztése és javaslata alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság elbírálja az önkormányzati támogatás iránti kérelmeket, jogosultság esetén megállapítja az önkormányzati támogatás mértékét, kamatmentes kölcsön esetén a törlesztés időtartamát, engedélyezi a kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás átvitelét, átvállalását, méltányosságból a kamatmentes kölcsön, valamint a vissza nem térítendő támogatás egyösszegű visszafizetése alóli mentességet. 54 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 6. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 55 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 6. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 56 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 7. -a 57 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 7. -a 58 Hatályát veszti a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a értelmében 59 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (1) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a

11 11 (2) 60 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűléséhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. (3) 61 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követően az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke a támogatást kapott kérelmezővel (kérelmezőkkel) megállapodást köt. A kölcsön törlesztését havi részletekben a megállapodásban rögzített hónap 15. napjáig kell megkezdeni. A kamatmentes kölcsön törlesztési időtartama a kölcsön összegétől függően legalább 5 év, legfeljebb 10 év lehet. (4) 62 Az önkormányzati támogatást: a) építés esetén a megállapodás megkötését követő 3 éven belül, b) vásárlás, bővítés, alászigetelés, korszerűsítés esetén a megállapodás megkötésétől számított 1 éven belül a kérelmezőnek fel kell használnia, illetőleg a felhasználást igazolni kell. c) a támogatás felhasználásának igazolása történhet: - vásárlás esetén a vásárolt lakás tulajdoni lapjának becsatolásával, amelyen a támogatásban részesült(ek) tulajdonjoga bejegyzésre került; - építés, bővítés esetén a támogatott lakás használatba vételi engedélyének csatolásával; - alászigetelés, korszerűsítés esetén a támogatott cél megvalósulásának helyszíni ellenőrzésével. (5) 63 A támogatási cél megvalósítása érdekében - az önkormányzati kölcsön mértékéig és időtartamáig - az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda gondoskodik. (6) 64 A tulajdonjog, a jelzálogjog bejegyzésének tényét a támogatással végzett munka elkészültét a megállapodás megkötését követő 12 hónapon belül a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda ellenőrzi. Önkormányzati bérlakások esetében az ellenőrzést az IKV Rt végzi, melynek eredményéről írásban tájékoztatja a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát. (7) Az önkormányzati támogatással szerzett lakásra a tartozás erejéig bejegyzett jelzálogjog törléséről a kamatmentes kölcsön visszafizetését követően a Közgazdasági Iroda köteles gondoskodni. (8) 65 A támogatást vásárlás esetén a lakás eladója részére kell utalni. 60 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (2) bekezdése 61 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (3) bekezdése 62 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a 63 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a 64 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (5) bekezdése, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 6. -a 65 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a

12 12 (9) 66 Ha a becsatolt iratokból megállapítható, hogy a kérelmezők rendelkezésére álló összeg nagyobb, mint a bekerülési összeg, a Bizottság a jogosultság feltételeit felülvizsgálhatja. (10) A 14. (1) bekezdésében szabályozott felmentés esetén a kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak az új lakásra való átjegyzése iránt a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda gondoskodik. A visszafizetés szabályai 13. (1) 67 A (2) bekezdés szerint köteles visszafizetni az önkormányzati támogatást az, aki a támogatás igénybevételével épített, vásárolt, bővített, felújított, korszerűsített lakást a megállapodás megkötése után elidegeníti, elcseréli, elajándékozza, vagy öröklési szerződést köt (továbbiakban: elidegeníti), vagy bérleti jogviszonya megszűnik, vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérően hasznosítja, vagy a támogatást a 9. (1) bekezdés l) pontjában leírtak alapján szerezte meg, vagy a 12. (4) bekezdés szerinti határidőben nem használta fel, vagy nem a 6. -ban foglalt célokra fordította, vagy jelzálogjog bejegyzésére az ügyfél együttműködésének hiánya miatt, vagy a pénzintézet elutasítása miatt nem kerülhetett sor. (2) 68 Az (1) bekezdésben szabályozott esetekben a támogatott: a) a megállapodás megkötését követő 5 éven belül a vissza nem térítendő támogatás összegét a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt egy összegben köteles visszafizetni; b) a megállapodásban foglalt törlesztési időtartam alatt a kamatmentes kölcsön még vissza nem fizetett összegét a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt egy összegben köteles visszafizetni. (3) 69 A kamatmentes kölcsön még vissza nem fizetett összegét egy összegben a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni 30 napon belül az, aki törlesztési kötelezettségének 3 egymást követő hónapban nem tett eleget és a Közgazdasági Iroda felszólítását követően sem rendezte tartozását. 14. (1) 70 Az önkormányzati támogatás egyösszegű visszafizetése alól az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat az e rendeletben előírt önkormányzati támogatásra vonatkozó feltételek mellett annak, aki 66 Kiegészítette és a bekezdés számozását módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a 67 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 9. -a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 7. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 9. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 68 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 9. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 69 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 70 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 8. -a (hatályos 2008.IX.30-tól)

13 13 a) Szeged közigazgatási határán belül a méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakás építését, vásárlását végleges adásvételi szerződéssel hitelt érdemlően igazolja, amennyiben az elidegenítésből, bérleti jogviszonyáért kapott térítési díjból származó teljes összeget az új lakás megszerzésére fordította; b) igazolja, hogy önhibáján kívül eső okok miatt nem tudta a támogatás összegét a 12. (4) bekezdésében meghatározott határidőben felhasználni; ebben az esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság kérelemre újabb teljesítési határidőt szabhat; c) a lakást a házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetőleg a bíróság vagy hatósági határozat alapján idegeníti el és szociális körülményei, valamint az elidegenített ingatlant terhelő fizetési kötelezettség azt indokolja. (2) 71 A 14. (1) bekezdésében szabályozott eseteken túlmenően méltányosságból egy alkalommal az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat a vissza nem térítendő támogatás, a kamat, valamint a meg nem fizetett törlesztőrészlet teljes összegének vagy egy részének visszafizetése alól, vagy a teljes tőketartozás megfizetése esetén a kamat és a végrehajtási költség megfizetése alól, ha a kérelmező jövedelmi helyzete és szociális körülményei ezt indokolttá teszik. (3) 72 Kérelemre az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kölcsön törlesztés megkezdésére halasztást, illetőleg a megkezdett törlesztés felfüggesztését vagy alacsonyabb havi törlesztő-részlet megállapítását engedélyezheti, ha a család szociális, vagyoni körülményeiben önhibájukon kívül jelentős változás következett be. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése a törlesztési időtartamon belül egy alkalommal és legfeljebb 1 évre szólhat. A felfüggesztés miatt esetlegesen szükségessé vált megállapodás módosítás a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda feladata. Az önkormányzati támogatás átvállalásának szabályai Kamatmentes kölcsön átvállalása engedélyezhető a kölcsön rendszeres törlesztése esetén annak: a) 74 akinek a házasság felbontásakor jogerős ítélettel a bíróság a lakást ítélte, b) 75 aki a volt házastárs, élettárs, tulajdonostárs lakásrészének tulajdonjogát megszerzi, vagy megszerezte, vagy aki a volt közös lakás értékesítése után új lakást vásárol, c) aki az ingatlan tulajdonjogát öröklés útján szerezte meg. d) 76 jövedelmi helyzete alapján képes a törlesztő részletek fizetésére. 71 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 10. (2) bekezdése, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 8. -a 72 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 10. (3) bekezdése 73 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 74 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (1) bekezdése 75 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (2) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a 76 Kiegészítette a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (3) bekezdése

14 14 IV. fejezet Záró rendelkezések 16. (1) 77 E rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni. (3) 78 E rendelet visszafizetésre vonatkozó szabályai közül a rendelet hatályba lépését követően 13. (2) és a 14. (2) bekezdését átvállalás esetén a 15. -t a már megkötött és még érvényben lévő megállapodások esetében is alkalmazni kell. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról szóló többször módosított 13/1991. (V. 15.) Kgy. rendelet, valamint a lakáshoz jutás támogatására vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1/1994.(II. 3.) Kgy. rendelet (5) 2001-től a 4. -ban és a 8. -ban meghatározott támogatási összeget a mindenkori önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben kell meghatározni. (6) 79 Kérelemre indult eljárás esetén egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 17. (1) A rendelet hatálybalépésével Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 23/1995. (VI. 16.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet Családvédelmi és Szociális Bizottság Közgyűléstől átruházott hatáskörben alcím 1./, 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint az alábbi 13./, 14./ ponttal egészül ki: 1./ Elbírálja az önkormányzati támogatás iránti kérelmeket, jogosultság esetén megállapítja az önkormányzati támogatás mértékét, kölcsön esetén a visszafizetés idejét, engedélyezi a kamatmentes kölcsön átvállalását (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés. 2./ Felmentést adhat az önkormányzati támogatás egyösszegű visszafizetése alól (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (1) bekezdés. 13./ Az eredeti törlesztőrészletek visszaállítása mellett felmentést adhat a késedelmi kamat, valamint a meg nem fizetett törlesztőrészlet teljes összegének vagy egy részének visszafizetése alól (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (2) bekezdés. 77 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a 78 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 79 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a

15 15 14./ A kölcsöntörlesztés megkezdésére halasztást, illetőleg a megkezdett törlesztés felfüggesztését vagy alacsonyabb havi törlesztőrészlet megállapítását engedélyezheti (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (3) bekezdés. (2) E rendelet hatálybalépésével az SZMSZ 1. sz. melléklet a) Családvédelmi és Szociális Bizottság II. Főbb feladatok alcím 17./, 18./ pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 19./, 20./ számozása a 17./ 18./ pontra módosul, valamint b) Pénzügyi Bizottság I. Közgyűléstől átruházott hatáskörben a megválasztott bizottsági tagok több mint felének szavazatával alcím 5./, 6./ pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 7./, 8./ pont számozása 5./, 6./ pontra módosul.

16 16 Melléklet az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 40/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelettel módosított 28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelethez Lakásigény mértéke alsó és felső határa Együttköltöző családtagok száma Alsó A lakásigény felső Lakásnagyság felső határa határa Szobaszám Szobaszám m 2 -ig 2 személyig személyig 1,5 2, személyig Minden további személy esetében fél szobával (10 m 2 ) nő a lakásigény mértékének felső határa, három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy lakószobával (20 m 2 ) nő.

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben