I. fejezet Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes szerkezetbe foglalva) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet 10. (1) (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed - ha e rendelet másként nem rendelkezik - Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy folyamatosan legalább 5 éve bejelentett tartózkodási hely szerint ténylegesen Szegeden lakó vagy Szegeden 5 éve munkaviszonnyal rendelkező első lakást szerző fiatal házasok és helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatás igénylésekor magyar állampolgárokra, továbbá bevándorolt, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, ha a házastársa magyar állampolgár. E rendelet alkalmazásában 2. a) 2 jövedelem: a személyi jövedelemadóról és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényekben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az anyasági támogatás, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíj. Jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőt vagy házastársát (élettársát) terhelő megfizetett tartásdíj összegét; 1 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 1. -a 2 Módosítva a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (1) bekezdésével, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -sal

2 2 b) 3 vagyon: a kérelmező és a vele együttköltöző családtagjainak tulajdonában álló forgalomképes lakóépület, öröklakás, társasházrész, üdülő, lakó- és üdülőtelek, tanyás ingatlan, zártkert, mezőgazdasági földterület forgalmi értéke, gazdasági társasági vagyona, részesedése, jármű (ideértve a lízingelt, vagy hitelre vásárolt gépjárművet is a befizetett összeg erejéig), termelő és munkaeszköz, amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező és vele együtt lakó és költöző személyek megélhetésének feltételeit, valamint - a szokásos mértékű felszerelési és berendezési tárgyakon felül - ingó vagyonának együttes értéke a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladja. Nem tekinthető vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, valamint az örökség útján szerzett haszonélvezeti joggal terhelt lakás, lakásrész, amelyben a haszonélvező és családja lakik. c) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi- gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a házastársi pótlék, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátás; d) 4 munkaviszony: e rendelet alkalmazásában munkaviszony alatt a közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszony, bírósági, ügyészségi szolgálati jogviszony, egyéb munkaviszony, hivatásos nevelőszülői jogviszony, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak jogviszonyát is érteni kell; A GYES, GYET, főiskolai és egyetemi nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartamát az 1. (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének megállapításakor folyamatos munkaviszonynak kell tekinteni; e) minimálbér: jogszabályban közzétett legalacsonyabb munkabér f) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege g) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók h) háztartás: egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek i) 5 gyermek: kérelmező (kérelmezők) által eltartott vérszerinti, örökbefogadott, vagy gyámsága alatt álló, valamint nevelésbe vett és vele közös háztartásban élő gyermek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 16. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; 3 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (2) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. -a 4 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (3) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a 5 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a

3 3 j) fiatal házaspár: a kérelem benyújtása időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét; k) 6 közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő l) élettársi jogviszony: közös gyermeküket egy háztartásban nevelő szülők vagy legalább 2 éve életvitelszerűen együtt lakó személyek, melynek ténye személyi igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolható; m) 7 egyedülálló: az a 25. életévét betöltött személy, aki hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy és egyszemélyes háztartásban lakik n) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében meghatározott összefüggő helyiségcsoport; o) 8 önerő: a telek értéke, az elidegenített lakás vételára vagy a bérleti jog ellenértéke, anyagvásárlásra költött összeg, saját munka értéke, a rendelkezésre álló készpénz, lakás-takarékpénztári megtakarítás, kötelező lakás-előtakarékosság összege, garzonlakás, önkormányzati bérlakás óvadékának összege, a munkáltatói támogatás, a lakásépítési kedvezmény és a többször módosított 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet alapján folyósított akadálymentesítési támogatás; Az elidegenített lakás vételárából a lakást terhelő és visszafizetett munkáltatói kölcsönt, kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti hitelt, a kérelmező önhibáján kívül keletkező kiegyenlített közüzemi tartozást, lakásvásárlással, építéssel kapcsolatos igazolt ügyvédi költséget, illetve pénzintézeti hitelbírálati díj összegével csökkentett összeget kell figyelembe venni; p) 9 lakás korszerűsítése: pa) fürdőszoba, WC kialakítás, pb) fűtés korszerűsítés, amennyiben a fűtés módjában változás következik be, pc) a lakás olyan akadálymentesítése, amely a 2. t) pontja szerinti személy lakhatását biztosítja; r) 10 méltányolható lakásigény: ha az együttköltöző hozzátartozók lakásigénye a lakásigény mértéke felső határát legfeljebb egy lakószobával haladja meg, de a lakás alapterület (m2) felső határát nem haladja meg; s) 11 kérelmező: 18. életévét betöltött vagy házasságkötéssel nagykorúvá vált személy, továbbá a 16. életévét betöltött tartós nevelésbe vett személy; 6 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (5) bekezdése 7 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 2. -a 8 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 1. -a (hatályos ), a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 1. (1) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 9 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 1. -a 10 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (7) bekezdése 11 Kiegészítette a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 1. (8) bekezdése, módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a

4 4 t) 12 Súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül: A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet 1. -ának (5)-(6) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékos, valamint A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendeletben meghatározott súlyos mozgáskorlátozott. u) 13 méltányosság gyakorlásánál figyelembe vehető körülmények különösen: kérelmező és családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete, egészségi állapota, a család létszámának növekedése. II. fejezet Első lakást szerző fiatal házasok támogatása 3. (1) 14 Az első lakást szerző fiatal házasok támogatásában részesülhet az a fiatal házaspár, akik külön-külön sem rendelkeztek lakással, a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve szegedi lakóhellyel rendelkeznek, a lakás építésével vagy vásárlásával az 1. sz. mellékletben meghatározott lakásigényük (továbbiakban: lakásigény) kielégítése céljából kívánnak első lakáshoz jutni. (2) 15 Első lakást szerző fiatal házasok támogatása nyújtható Szeged közigazgatási határán belül a lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó lakás építéséhez vagy vásárlásához, ha a szerzett lakás forgalmi értéke nem haladja meg az ágazatilag illetékes minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltség 80 %-át. (3) Első lakást szerző fiatal házasok támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek összege ,-Ft. A helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatása A helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatása (továbbiakban lakásvásárlási, lakásépítési támogatás) nyújtható, elsősorban még korábban önálló lakással, határozatlan időre kiutalt önkormányzati bérlakással nem rendelkezett családoknak, egyedülállóknak, 12 Kiegészítette a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 2. -a 13 Kiegészítette a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 1.. (2) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 14 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 2. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 2. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 15 Módosította a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 2. -a (hatályos ), a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 2. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 16 Hatályát veszti a 4/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 5. -a szerint 17 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 4. -a 18 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 5. -a

5 5 továbbá a 16. életévét betöltött tartós nevelésbe vett személyeknek, akik munkaviszonyban állnak, vagy rendszeres pénzellátásban részesülnek (1) Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás nyújtható: a) 20 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonába kerülő lakás vásárlásához, b) 21 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonába kerülő lakás építéséhez, c) önkormányzati vagy magántulajdonban álló épületen emeletráépítéssel, tetőtérbeépítéssel létesülő önálló lakás építéséhez, ha ezzel egyidejűleg a kérelmező tulajdont szerez, d) 22 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás legalább egy lakószobával történő bővítéséhez, ha a lakás a bővítést követően a lakásigény mértékének felső határát nem haladja meg, e) 23 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás alászigeteléséhez, f) 24 a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos tulajdonában lévő lakás 2. p) pontjában foglalt korszerűsítéséhez, g) 25 önkormányzati bérlakás az (1) bekezdés d) és f) pontjai szerinti bővítéséhez, korszerűsítéséhez, ha a munkálatok elvégzésére a bérbeadótól engedélyt kapott, és ga) az önkormányzati bérlakás határozatlan időre került bérbeadásra, gb) az önkormányzati bérlakás öt év határozott időtartamra került bérbeadásra és a meghatározott időre kötött bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony még három évig fennáll. h) 26 haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanhoz (1) bekezdés a), b), c), d) pont esetén amennyiben a haszonélvező a kérelmező(kkel)vel együtt lakik vagy együtt költözik, illetve, ha a haszonélvező a kizárólagos használat jogáról írásban lemond. (2) 27 Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás osztatlan közös tulajdon esetén a kérelmező (kérelmezők) kizárólagos használatába kerülő vagy kizárólagos használatában levő lakáshoz, az (1) bekezdésben foglalt célokhoz nyújtható. 19 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a 20 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (1) bekezdése 21 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (2) bekezdése 22 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (3) bekezdése, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 3. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 23 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (4) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 24 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (5) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 25 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 3. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 26 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 2. -a 27 Kiegészítette a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 6. -a

6 6 (3) 28 A 6. (1) bekezdés d), e), f) és g) pontjában foglalt esetekben támogatás a kérelmezőnek akkor is adható, ha a tulajdonos (bérlő) vagy a tulajdonostárs (bérlőtárs) a kérelmezőnek a R. 2. i) pontjában foglaltak szerinti gyermeke. 7. (1) Lakásvásárlási, lakásépítési támogatás állapítható meg annak, aki: a) 29 maga és együttköltöző családtagjai a 2. b) pontja alapján meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek, és családjában az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg, b) a lakását Szeged közigazgatási határán belül vásárolja, építi, bővíti, újítja fel, korszerűsíti, c) 30 a 6. (1) bekezdés e) f) és g) pontjában foglaltak esetén az építési költség legalább 40 %-ával önerőként rendelkezik, d) 31 méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakáshoz kéri a támogatást és a vásárlás, építés költsége a Gazdasági Minisztérium által közzétett hatályos megyei átlagköltséget nem haladja meg. (2) 32 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemtől legfeljebb 20 %-kal el lehet térni, ha a támogatást gyermektelen fiatal házaspár vagy egyedülálló kéri. (3) 33 Amennyiben az adható önkormányzati támogatással a kívánt cél elérhető, a 7. (1) bekezdés c) pontja alól mentesség adható. (4) 34 A 6. a), b), c), d) pontjában felsorolt esetekben önerőként a 2. o) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 8. (1) 35 A vissza nem térítendő támogatás mértéke gyermekenként ,- Ft, maximum ,- Ft. (2) 36 Szociális helyzet figyelembevételével maximum ,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható. (3) 37 A kamatmentes kölcsön mértéke legfeljebb ,-Ft. 28 Kiegészítette a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 3. -a (hatályos ) 29 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 4. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 3. -a 30 Módosította a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 4. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 3. -a 31 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r. 9. -a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 7. -a 32 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 7. -a 33 Kiegészítette a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 34 Kiegészítette a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 4. -a (hatályos ) 35 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a 36 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a 37 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 8. -a

7 7 (4) 38 (5) 39 A lakásvásárlási, lakásépítési támogatás összegét és a törlesztési időtartamot egyéni elbírálás alapján oly módon kell megállapítani, hogy az a 6. -ban megfogalmazott célok megvalósítását elősegítse, és a kérelmező képes legyen a kölcsön törlesztő részleteinek megfizetésére. Az önkormányzati támogatások megállapítására vonatkozó közös szabályok 9. (1) Nem részesülhet első lakást szerző fiatal házasok támogatásában és lakásvásárlási, lakásépítési támogatásban (továbbiakban: önkormányzati támogatás) az, aki: a) a 3. illetve a 7. -ban foglalt feltételeknek nem felel meg; b) 40 a lakásigény mértékének felső határát meghaladó lakást vásárol, épít, bővít, alászigetel, korszerűsít; c) 41 külön-külön, vagy együttesen az együttköltöző személyek a kérelem benyújtását megelőzően komfortos vagy összkomfortos és a család lakásigényének felső határát elérő lakástulajdonnal, egy önálló lakásnak minősülő résztulajdonnal, határozatlan időre bérbe adott önkormányzati bérlakással rendelkezik, vagy 5 éven belül rendelkezett; d) pénzintézeti vagy egyéb kölcsön visszafizetésére, illetve befejezett építéshez vagy vásárláshoz kéri a támogatást; e) önkormányzati bérlakás megvásárlásához kéri a támogatást; f) korábban önkormányzati bérlakását vagy lakását kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra cserélte, és a csere óta 5 év még nem telt el; g) 42 korábbi lakásának bérleti jogviszonyát rendeltetésellenes használat vagy más neki felróható okból vesztette el, és a bérleti jogviszony megszűnésétől öt év még nem telt el, illetve jogcímnélküli lakáshasználóként lakik önkormányzati bérlakásban - kivéve ha elhelyezésre tarthat igényt, vagy felszólításra a lakásból önként kiköltözött; h) a rendelkezésre álló adatok alapján és/vagy az életkörülményekről történő helyszíni tájékozódás során az állapítható meg, hogy lakásgondját támogatás nélkül is képes megoldani; i) az önkormányzati támogatást házassági, és egyéb vagyonközösség megszüntetéséhez kéri, kivéve az örökséggel szerzett vagyonközösség; 38 Hatályát veszti a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 12. (3) bekezdése alapján 39 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 4. -a 40 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 4. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (1) bek. (hatályos 2008.IX.30- tól) 41 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 5. -a 42 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (1) bekezdése

8 8 j) 43 a kérelem benyújtását megelőzően Szegeden már részesült önkormányzati támogatásban; k) 44 a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül az Önkormányzattól kedvezményesen összkomfortos vagy komfortos lakást vásárolt; l) aki kérelmében lakáskörülményeire, szociális, egészségügyi, vagyoni és jövedelmi viszonyaira, a támogatásra irányuló kérelem mellékletét képező iratokban, nyilatkozatokban olyan valótlan adatokat közölt, amely számára a kérelem elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene; m) 45 az együttköltözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme visszatérítendő támogatás esetén a nyugdíjminimum 100 %-át nem éri el; n) 46 az önkormányzati támogatásból származó tartozása még fennáll. (2) 47 Támogatás nem állapítható meg annak, aki a) építkezés esetén a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel; b) 48 vásárlás esetén kérelmét a végleges szerződés keltét követő 30 napon túl terjeszti elő; (3) 49 A 9. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alól méltányosságból, a méltányolható lakásigény mértékéig, az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat. (4) 50 Különös méltánylást érdemlő esetben: a) e rendelet 9. (1) bekezdés c) és f) pontjában foglaltak alól felmentést kaphatnak és önkormányzati támogatásban részesülhetnek azok a kérelmezők, ahol a lakást terhelő közüzemi és pénzintézeti hiteleket önhibájukon kívül eső okok miatt törleszteni nem tudták és ezért kényszerültek lakásuk eladására, feltéve, hogy az eladott lakás vételárából az adósságot rendezték, és a vételárat az új lakás vételéhez felhasználják, illetve azok, ahol az együttlakók és együttköltözők egészségi állapota ezt indokolja. b) a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alól felmentést kaphatnak azok a kérelmezők, akik a kérelem benyújtását megelőzően kelt végleges adásvételi szerződésben rögzítették, hogy a vételár kiegyenlítéséhez önkormányzati támogatást kívánnak igénybe venni. 43 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (2) bekezdése, a 12/005.(II.28.) Kgy. r. 5. -a (hatályos ), 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (2) bek. (hatályos 2008.IX.30.-tól) 44 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 5. -a (hatályos ) 45 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (3) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a 46 Kiegészítette a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 47 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 48 Módosította a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a 49 Beépítette a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (3) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól) 50 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 5. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r. 9. -a, a bekezdés számozását módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 4. (3) bek. (hatályos 2008.IX.30-tól)

9 9 III. Fejezet Eljárási rendelkezések 10. (1) 51 Az önkormányzati támogatás iránti kérelem, a korábban kapott támogatás átvitelére, a visszafizetés alóli felmentésre, méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére vonatkozó kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon Szeged Megyei Jogú Város Polgármester Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda ügyfélszolgálati helyiségeiben, a kirendeltségeken vagy postai úton nyújtható be. (2) 52 Önkormányzati támogatás iránti kérelem lakás építése vagy bővítése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig, lakás vásárlása esetén a szerződés megkötésétől a vételár kiegyenlítéséig, alászigetelés, korszerűsítés esetén a munkálatok befejezéséig nyújtható be. (3) 53 Az önkormányzati támogatás iránti kérelem mellékletét képezi: a) szárazbélyegzővel ellátott, földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés, valamint az adásvételi szerződés módosításai, építés, bővítés, emelet ráépítés, tetőtér beépítés esetén a munkálatok megkezdéséről szóló bejelentés, építésügyi hatóság által történt visszaigazolása, az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja, vagy az eredeti példány bemutatásával igazolt, az eredetivel mindenben megegyező másolat, eladásra került ingatlan esetében a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül eladott ingatlanok szárazbélyegzős adásvételi szerződése, az ingatlanok hiteles tulajdoni lapja, vagy az eredeti példány bemutatásával igazolt, az eredetivel mindenben megegyező másolat, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat; b) építés, bővítés esetén az a) pontban felsoroltakon túl a jogerős építési engedély, a jogerős záradékkal ellátott tervdokumentációt (lakás tervrajza), a költségvetés (költségvetési főösszesítő, a lakásra vonatkozó költségösszesítő egy-egy példánya); c) osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) ügyvéd által ellenjegyzett jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozata; d) súlyos mozgáskorlátozottság esetén a háziorvos, illetve szakorvos által kiállított igazolás, fogyatékossági támogatás esetén a megállapító határozat, vagy Országos Orvosszakértői Intézeti (OOSZI) szakvélemény. 51 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 6. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 5. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 52 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 6. -a 53 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 6. (2) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 6. -a

10 (1) 54 A lakásigény mértékének megállapításánál, mint együttköltözőket figyelembe kell venni a házastársat, a gyermeket (gyermekeket), valamint legalább egy éve a kérelmezőnél bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen együttlakó, lakással nem rendelkező közeli hozzátartozókat. (2) 55 Fiatal házaspár esetében a lakásigény mértékének megállapításánál a vállalt gyermek (gyermekek) számát is figyelembe kell venni. Gyermektelen fiatal házaspár esetén legfeljebb kettő, az egy gyermekes fiatal házaspár esetén legfeljebb még egy gyermek születésének vállalását lehet figyelembe venni. (3) Az önkormányzati támogatás odaítélésének szempontjából lakószobaként kell figyelembe venni azon kiegészítő helyiségeket (erkélyes szárító, vasalószoba, hobbiszoba, galéria, étkező stb.), melyekből minimális költségráfordítással legalább 6 m 2 -es lakószoba alakítható ki. (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél és egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap. Rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap. (5) 56 Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai jövedelme kizárólag egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét adóbevallással vagy az APEH igazolásával kell bizonyítani. A még nem adózott jövedelmek esetén annak összegét nyilatkozattal kell igazolni. (6) 57 Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét nyilatkozattal kell igazolni. (7) A jövedelemigazolás ellenőrzése céljából a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az illetékes APEH felé megkereséssel élhet. (8) (1) 59 A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda előterjesztése és javaslata alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság elbírálja az önkormányzati támogatás iránti kérelmeket, jogosultság esetén megállapítja az önkormányzati támogatás mértékét, kamatmentes kölcsön esetén a törlesztés időtartamát, engedélyezi a kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás átvitelét, átvállalását, méltányosságból a kamatmentes kölcsön, valamint a vissza nem térítendő támogatás egyösszegű visszafizetése alóli mentességet. 54 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 6. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 55 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 6. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 56 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 7. -a 57 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 7. -a 58 Hatályát veszti a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a értelmében 59 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (1) bekezdése, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a

11 11 (2) 60 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűléséhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. (3) 61 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követően az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke a támogatást kapott kérelmezővel (kérelmezőkkel) megállapodást köt. A kölcsön törlesztését havi részletekben a megállapodásban rögzített hónap 15. napjáig kell megkezdeni. A kamatmentes kölcsön törlesztési időtartama a kölcsön összegétől függően legalább 5 év, legfeljebb 10 év lehet. (4) 62 Az önkormányzati támogatást: a) építés esetén a megállapodás megkötését követő 3 éven belül, b) vásárlás, bővítés, alászigetelés, korszerűsítés esetén a megállapodás megkötésétől számított 1 éven belül a kérelmezőnek fel kell használnia, illetőleg a felhasználást igazolni kell. c) a támogatás felhasználásának igazolása történhet: - vásárlás esetén a vásárolt lakás tulajdoni lapjának becsatolásával, amelyen a támogatásban részesült(ek) tulajdonjoga bejegyzésre került; - építés, bővítés esetén a támogatott lakás használatba vételi engedélyének csatolásával; - alászigetelés, korszerűsítés esetén a támogatott cél megvalósulásának helyszíni ellenőrzésével. (5) 63 A támogatási cél megvalósítása érdekében - az önkormányzati kölcsön mértékéig és időtartamáig - az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda gondoskodik. (6) 64 A tulajdonjog, a jelzálogjog bejegyzésének tényét a támogatással végzett munka elkészültét a megállapodás megkötését követő 12 hónapon belül a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda ellenőrzi. Önkormányzati bérlakások esetében az ellenőrzést az IKV Rt végzi, melynek eredményéről írásban tájékoztatja a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát. (7) Az önkormányzati támogatással szerzett lakásra a tartozás erejéig bejegyzett jelzálogjog törléséről a kamatmentes kölcsön visszafizetését követően a Közgazdasági Iroda köteles gondoskodni. (8) 65 A támogatást vásárlás esetén a lakás eladója részére kell utalni. 60 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (2) bekezdése 61 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (3) bekezdése 62 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a 63 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (4) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a 64 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (5) bekezdése, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 6. -a 65 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 8. (6) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 6. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a

12 12 (9) 66 Ha a becsatolt iratokból megállapítható, hogy a kérelmezők rendelkezésére álló összeg nagyobb, mint a bekerülési összeg, a Bizottság a jogosultság feltételeit felülvizsgálhatja. (10) A 14. (1) bekezdésében szabályozott felmentés esetén a kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak az új lakásra való átjegyzése iránt a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda gondoskodik. A visszafizetés szabályai 13. (1) 67 A (2) bekezdés szerint köteles visszafizetni az önkormányzati támogatást az, aki a támogatás igénybevételével épített, vásárolt, bővített, felújított, korszerűsített lakást a megállapodás megkötése után elidegeníti, elcseréli, elajándékozza, vagy öröklési szerződést köt (továbbiakban: elidegeníti), vagy bérleti jogviszonya megszűnik, vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérően hasznosítja, vagy a támogatást a 9. (1) bekezdés l) pontjában leírtak alapján szerezte meg, vagy a 12. (4) bekezdés szerinti határidőben nem használta fel, vagy nem a 6. -ban foglalt célokra fordította, vagy jelzálogjog bejegyzésére az ügyfél együttműködésének hiánya miatt, vagy a pénzintézet elutasítása miatt nem kerülhetett sor. (2) 68 Az (1) bekezdésben szabályozott esetekben a támogatott: a) a megállapodás megkötését követő 5 éven belül a vissza nem térítendő támogatás összegét a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt egy összegben köteles visszafizetni; b) a megállapodásban foglalt törlesztési időtartam alatt a kamatmentes kölcsön még vissza nem fizetett összegét a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt egy összegben köteles visszafizetni. (3) 69 A kamatmentes kölcsön még vissza nem fizetett összegét egy összegben a támogatás folyósítása napjától kezdődően a Ptk. szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni 30 napon belül az, aki törlesztési kötelezettségének 3 egymást követő hónapban nem tett eleget és a Közgazdasági Iroda felszólítását követően sem rendezte tartozását. 14. (1) 70 Az önkormányzati támogatás egyösszegű visszafizetése alól az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat az e rendeletben előírt önkormányzati támogatásra vonatkozó feltételek mellett annak, aki 66 Kiegészítette és a bekezdés számozását módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 8. -a 67 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 9. -a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 7. -a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 9. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 68 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r. 9. -a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 69 Módosította a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 7. -a (hatályos 2008.IX.30-tól) 70 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a, az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a, a 32/2008.(IX.30.) Kgy. r. 8. -a (hatályos 2008.IX.30-tól)

13 13 a) Szeged közigazgatási határán belül a méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakás építését, vásárlását végleges adásvételi szerződéssel hitelt érdemlően igazolja, amennyiben az elidegenítésből, bérleti jogviszonyáért kapott térítési díjból származó teljes összeget az új lakás megszerzésére fordította; b) igazolja, hogy önhibáján kívül eső okok miatt nem tudta a támogatás összegét a 12. (4) bekezdésében meghatározott határidőben felhasználni; ebben az esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság kérelemre újabb teljesítési határidőt szabhat; c) a lakást a házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetőleg a bíróság vagy hatósági határozat alapján idegeníti el és szociális körülményei, valamint az elidegenített ingatlant terhelő fizetési kötelezettség azt indokolja. (2) 71 A 14. (1) bekezdésében szabályozott eseteken túlmenően méltányosságból egy alkalommal az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat a vissza nem térítendő támogatás, a kamat, valamint a meg nem fizetett törlesztőrészlet teljes összegének vagy egy részének visszafizetése alól, vagy a teljes tőketartozás megfizetése esetén a kamat és a végrehajtási költség megfizetése alól, ha a kérelmező jövedelmi helyzete és szociális körülményei ezt indokolttá teszik. (3) 72 Kérelemre az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kölcsön törlesztés megkezdésére halasztást, illetőleg a megkezdett törlesztés felfüggesztését vagy alacsonyabb havi törlesztő-részlet megállapítását engedélyezheti, ha a család szociális, vagyoni körülményeiben önhibájukon kívül jelentős változás következett be. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése a törlesztési időtartamon belül egy alkalommal és legfeljebb 1 évre szólhat. A felfüggesztés miatt esetlegesen szükségessé vált megállapodás módosítás a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda feladata. Az önkormányzati támogatás átvállalásának szabályai Kamatmentes kölcsön átvállalása engedélyezhető a kölcsön rendszeres törlesztése esetén annak: a) 74 akinek a házasság felbontásakor jogerős ítélettel a bíróság a lakást ítélte, b) 75 aki a volt házastárs, élettárs, tulajdonostárs lakásrészének tulajdonjogát megszerzi, vagy megszerezte, vagy aki a volt közös lakás értékesítése után új lakást vásárol, c) aki az ingatlan tulajdonjogát öröklés útján szerezte meg. d) 76 jövedelmi helyzete alapján képes a törlesztő részletek fizetésére. 71 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 10. (2) bekezdése, a 12/2005.(II.28.) Kgy. r. 8. -a 72 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 10. (3) bekezdése 73 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 74 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (1) bekezdése 75 Módosította a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (2) bekezdése, a 18/2004.(IV.15.) Kgy. r a 76 Kiegészítette a 8/2003. (III. 27.) Kgy.r. 11. (3) bekezdése

14 14 IV. fejezet Záró rendelkezések 16. (1) 77 E rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni. (3) 78 E rendelet visszafizetésre vonatkozó szabályai közül a rendelet hatályba lépését követően 13. (2) és a 14. (2) bekezdését átvállalás esetén a 15. -t a már megkötött és még érvényben lévő megállapodások esetében is alkalmazni kell. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról szóló többször módosított 13/1991. (V. 15.) Kgy. rendelet, valamint a lakáshoz jutás támogatására vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1/1994.(II. 3.) Kgy. rendelet (5) 2001-től a 4. -ban és a 8. -ban meghatározott támogatási összeget a mindenkori önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben kell meghatározni. (6) 79 Kérelemre indult eljárás esetén egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 17. (1) A rendelet hatálybalépésével Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 23/1995. (VI. 16.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet Családvédelmi és Szociális Bizottság Közgyűléstől átruházott hatáskörben alcím 1./, 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint az alábbi 13./, 14./ ponttal egészül ki: 1./ Elbírálja az önkormányzati támogatás iránti kérelmeket, jogosultság esetén megállapítja az önkormányzati támogatás mértékét, kölcsön esetén a visszafizetés idejét, engedélyezi a kamatmentes kölcsön átvállalását (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés. 2./ Felmentést adhat az önkormányzati támogatás egyösszegű visszafizetése alól (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (1) bekezdés. 13./ Az eredeti törlesztőrészletek visszaállítása mellett felmentést adhat a késedelmi kamat, valamint a meg nem fizetett törlesztőrészlet teljes összegének vagy egy részének visszafizetése alól (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (2) bekezdés. 77 Módosította az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a 78 Módosította a 40/2000. (IX. 14.) Kgy.r a 79 Kiegészítette az 52/2005.(XI.15.) Kgy. r a

15 15 14./ A kölcsöntörlesztés megkezdésére halasztást, illetőleg a megkezdett törlesztés felfüggesztését vagy alacsonyabb havi törlesztőrészlet megállapítását engedélyezheti (28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelet 14. (3) bekezdés. (2) E rendelet hatálybalépésével az SZMSZ 1. sz. melléklet a) Családvédelmi és Szociális Bizottság II. Főbb feladatok alcím 17./, 18./ pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 19./, 20./ számozása a 17./ 18./ pontra módosul, valamint b) Pénzügyi Bizottság I. Közgyűléstől átruházott hatáskörben a megválasztott bizottsági tagok több mint felének szavazatával alcím 5./, 6./ pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 7./, 8./ pont számozása 5./, 6./ pontra módosul.

16 16 Melléklet az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 40/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelettel módosított 28/2000. (V. 18.) Kgy. rendelethez Lakásigény mértéke alsó és felső határa Együttköltöző családtagok száma Alsó A lakásigény felső Lakásnagyság felső határa határa Szobaszám Szobaszám m 2 -ig 2 személyig személyig 1,5 2, személyig Minden további személy esetében fél szobával (10 m 2 ) nő a lakásigény mértékének felső határa, három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy lakószobával (20 m 2 ) nő.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása Első lakáshoz jutók támogatása A támogatás célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére meghatározott típusú lakásszerzésükhöz, lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást nyújtson. A támogatásban

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben A képviselőtestület a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2003. (VI. 17.) RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ IGÉNYEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994. (III.14.) Ör.sz. rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról [Egységes szerkezetben a módosító 3/1997. (II.20.);10/1998. (IV.26.);18/1999. (XI. 25), 4/2003.

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE

NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásáról. Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet célja, és területi hatálya

1. A rendelet célja, és területi hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 8/2004. (III.

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 8/2004. (III. SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 8/2004. (III. 22.) rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (III.5.) Kt. sz., a 13/2006. (VI.27.) Kt. sz., és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított a 9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2009. (IX.25.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2009. (IX.25.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2009. (IX.25.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 23/2008. (IV. 29.) rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról.

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005.(XI. 15. ) rendelete A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben