NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE"

Átírás

1 NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. /III. 06./ RENDELETE az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásáról. Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv /1/ bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: /1/ Személyi tulajdonú lakásépítés, vásárlás esetén Ft-ig terjedő vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők a Nyírtelek Városban letelepedő, lakással nem rendelkező fiatal házasok, a 40 éven aluli, gyermeket egyedül nevelő szülő, élettársi kapcsolatban élő szülők, akik gyermeket nevelnek. 1. /2/ A kérelmező fiatal házasnak minősül, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. /3/ A támogatás kizárólag az első lakás építéshez, vásárláshoz adható, abban az esetben, ha minimum 3 éves állandó bejelentett nyírteleki lakóhellyel, vagy 3 éves folyamatos nyírteleki munkaviszonnyal rendelkeznek, házastársak, élettársak esetén legalább az egyikük. /4/ Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek / házastársaknak, élettársaknak/, aki: a./ a támogatást lakásigénye mértékének felső határát /több mint egy lakószobával/ meghaladó szobaszámú lakásépítéshez, vásárláshoz kéri: b./ már részesült támogatásban: c./ a támogatás iránti kérelmében olyan valótlan adatot közölt, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene: d./ a kérelem benyújtását megelőzően lakással, lakás résztulajdonnal rendelkezett: kivéve az a lakástulajdon, amelyre az építési hatóság bontási engedélyt adott ki. A lakás, lakás résztulajdon magában foglalja a tetőtérben kialakított lakórészt is. 1

2 Nem kell figyelembe venni azt a maximum 1/2 lakás résztulajdont, amelyet a kérelmező egyenes ági hozzátartozója után öröklés útján szerzett. e./ egyenes ági hozzátartozója tulajdonát képező lakás, lakás résztulajdon megszerzéséhez kéri: f./ a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó átlagos jövedelem a Ft-ot meghaladja. g./ a lakás vételára a 10 millió forintot meghaladja. h./ a képviselő-testület által lakástámogatás céljára biztosított keretösszeg elfogyott. i./ ha a megvalósítani kívánt lakóház műszaki készültsége a 30 %-ot nem éri el. A műszaki készültség mértékét a Polgármesteri Hivatal építésügyi hatósága igazolja. /1/ A támogatás megállapításához szükséges dokumentumok a következők: 2. a./ a jövedelemre vonatkozó igazolások, b./ igénylők életkora, házastársak esetén a házasságkötés ténye, élettársi kapcsolat ténye, állandó bejelentett nyírteleki lakásuk, vagy nyírteleki munkaviszony megléte, c./ nyilatkozat arról, hogy a kérelmező támogatásban eddig nem részesült, lakással, lakás résztulajdonnal nem rendelkezik, illetőleg nem rendelkezett, d./ lakásvásárlás esetén adásvételi szerződést, tulajdoni lap másolat, e./ építkezés esetén jogerős építési engedély. /2/ A kérelem átvételét követően a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányban állapítja meg: a./ a támogatást kérő szociális helyzetét: b./ jövedelmi viszonyait: c./ a tervdokumentáció, építési engedély, tulajdoni lap, adásvételi szerződés alapján az építendő, vásárolandó lakás lakószobáinak számát, az építési jogosultságot, a tulajdoni jog fennállását. 2

3 /3/ Az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatására vonatkozó hatósági eljárásban az ügyintézés elektronikusan nem biztosított. /1/ A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Bizottsága /a továbbiakban: Bizottság/ dönt. 3. /2/ A Bizottság által hozott határozat ellen fellebbezést a Képviselő-testülethez lehet előterjeszteni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 4. /1/ A megállapított támogatás folyósításáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodája intézkedik, a részére átadott támogatás odaítéléséről szóló határozat eredeti példánya alapján. /2/ A támogatás iránti kérelmekről és a kifizetett támogatásokról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodája nyilvántartást köteles vezetni. /3/ A jogtalanul felvett támogatás visszafizetése iránt a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul intézkedik. 5. /1/ A helyi támogatást egyéb feltételek megléte esetén is csak az veheti igénybe, akinek a támogatás iránt a 2.. /1/ bekezdésében foglalt igényjogosultsága, - azt dokumentáló építési engedély, vagy adásvételi szerződés, előszerződés keltezésétől, jogerősítéséből megállapíthatóan e rendelet hatálya kivéve a /2/ bekezdést - alatt nyílt meg. /2/ A helyi támogatást jelen rendeletben szabályozott feltételek megléte esetén azok is igénybe vehetik, akik az építkezést 2006-ban megkezdték, de a megvalósítani kívánt lakóház műszaki készültsége a 30 %-ot nem érte el az elkezdett évben, illetve akik 2006-ban lakást vásároltak, de a kérelem benyújtására az előző évben azért nem került sor, mert az ingatlan nyilvántartáshoz az adásvételi szerződést nem küldték meg. 3

4 6. jövedelem: elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles; illetve az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás; a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány; az anyasági támogatás; a tizenharmadik havi nyugdíj; a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési díjkedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás; a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. {1993. évi III. törvény 4. (1)} Jövedelemszámításnál irányadó időszak az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás. 2./ Lakásigény mértéke: egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. 3./ Új lakás: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, illetőleg emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel nem családi vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles. 4./ Használt lakás: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező, új lakásnak nem minősülő lakóegység. 4

5 7. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de fenti rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. /2/ E rendelet december 31-én hatályát veszti. Magyar László sk. polgármester Dr. Kóder László sk. jegyző 5

6 NYÍRTELEK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYÍRTELEK Petőfi S. u. 28. sz. KÉRELEM Aluírottak...név /férj/,./feleség/ cím alatti lakosok azzal a kéréssel fordulunk T. Címhez, hogy az első lakásunk építéséhez, vásárlásához, támogatást szíveskedjenek biztosítani. INDOKAINK: Nyírtelek, kérelmezők 6

7 NYILATKOZAT Az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának igénylése. 1./ Lakástámogatást igénylők adatai: 1/a. Férj:...neve...szül. helye,...ideje...anyja neve. Feleség:...neve...leánykori neve...szül. helye,...ideje...anyja neve. 1/b. Élettárs:...neve...szül helye,...ideje... anyja neve Élettárs:...neve...szül. helye,...ideje...anyja neve 2./ Lakástámogatást igénylő gyermekét egyedül nevelő szülő adatai: Név:...szül. helye......ideje...anyja neve 3./ Támogatást igénylők, telefonszáma, elérhetősége: / A jelenlegi lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, társbérlő, családtag, egyéb:... 5./ Amennyiben nem nyírteleki lakos, de nyírteleki munkaviszonnyal rendelkezik, annak kezdő időpontja:.. 6./ Épülő lakása címe:... Ép.eng.száma:... 7

8 7./ Megvásárolandó lakása címe:... 8./ Havi jövedelmük:.../közös háztartásban élők nettó jövedelme/ Egy főre jutó havi nettó jövedelem 3 havi átlag alapján:...ft/fő 9./Gyermekek száma:...fő Név, szül.hely,idő:.. Név, szül.hely, idő:. Név, szül.hely, idő:. 10./ Közös háztartásban élők száma:...fő 11./ Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról: 1./ Az építkezéshez, vásárláshoz milyen összegű lakáscélú támogatást kapott: - lakásépítési kedvezmény /szocpol./... Melyik pénzintézetnél:...számlaszáma:... - otthonteremtési támogatás:... Melyik pénzintézetnél:...számlaszáma:... - egyéb támogatás:... Melyik pénzintézetnél:...számlaszám: / Részesült-e már önkormányzati támogatásban.... Ha igen, hol és mikor: / A kérelem benyújtását megelőzően lakással, lakás résztulajdonnal rendelkezett-e:... Ha igen hol és mikor:... Ha olyan lakástulajdonnal rendelkezik, amelyre az építési hatóság bontási engedélyt adott ki, a bontási engedély száma:... Büntetőjogi felelősségünk tudatásban nyilatkozunk arról, hogy a fent leírtak a valóságnak megfelelnek. Nyírtelek, kérelmező/k/ aláírása 8

9 A támogatás iránti kérelemhez szükséges dokumentumok: - a jövedelemre vonatkozó igazolást. / jövedelem: a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve minden személyi jövedelem alá eső rendszeres és nem rendszeres pénzbeni juttatás és a családi pótlék./ - házastársak esetén házasságkötés tényét /házassági akv-i kivonat/ - lakásvásárlás esetén adásvételi szerződést, tulajdoni lap - építkezés esetén építési terv és a jogerős építési engedély egy példánya - olyan lakástulajdon esetén, amelyre az építési hatóság bontási engedélyt adott ki, a bontási engedély egy példányát - élettársak esetén hatósági igazolás az élettársi kapcsolatról - gyermekét egyedül nevelő szülő esetében /válás esetén/ jogerős bírósági végzés a gyermek elhelyezésének tényéről 9

10 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatására a képviselő-testület - az elmúlt évek gyakorlata alapján egy évig hatályos rendeletet alkotott. A képviselő-testület az ez évre elfogadott költségvetési rendeletében az elmúlt évihez hasonlóan 1,5 millió Ft-ot különített el erre a célra. Ahhoz azonban, hogy a jogosultak hozzá juthassanak ezen támogatáshoz, rendeletet kell alkotni. Hivatalunk elkészítette a rendelet-tervezetet, melyet most Önök elé terjesztünk. A rendelet összeállításánál az volt a cél, hogy a lehető legszélesebb kör tudjon hozzájutni a támogatáshoz. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, majd kellő egyetértés esetén elfogadni szíveskedjenek. Nyírtelek, február 27. Tisztelettel: Magyar László polgármester 1

11 Tisztelt Cím! Értesítem, hogy az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának kifizetésére november 15-én /csütörtök/ de óra között kerül sor. Kérem, hogy a fenti időpontban a támogatás átvétele céljából a pénztárban szíveskedjen megjelenni. Nyírtelek, november 12. Dr. Kóder László jegyző 1

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP KELENGYETÁMOGATÁSHOZ Hatályos 2012. július 1. napjától a 30/2007.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2009. december 1. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete ÁTMENETI

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2012. július 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén)

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve: ) szám alatti lakos, mint a 1.1.

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben