FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010"

Átírás

1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010 A lineáris képzési szerkezetben 6, illetve 7 féléves alapképzésben (BSc), valamint 3, illetve 4 féléves mesterképzésben (MSc) lehet részt venni. A szakok többsége elsősorban honvédtiszti pályára készít fel, ezért a hallgatók intézményi életében fontos szerepet kap a nemzeti tisztképzés hagyománya és értéke, a katonai rendtartás és a fegyelem. A hallgatók had- és katonai műszaki tudományi, biztonságpolitikai, vezetési és szervezési ismereteken túl a szaktól függően széleskörű társadalomtudományi, természettudományi, műszaki, matematikai, informatikai, jogi ismereteket szerezhetnek. Ezeken felül a honvédtiszt-képzésben résztvevők beiratkozásukat követően egy félév időtartamban katonai alapfelkészítésben részesülnek, melynek sikeres teljesítése a felsőoktatási alapképzésben való részvétel feltétele. NATO-EU tagságunk, valamint a nemzetközi békeműveletekben való részvételünk kiemelt jelentőségűvé teszi az idegen nyelvi képzést. A katonai pályára való felkészítésben nagy szerepet töltenek be a testi-fizikai felkészítés, az önvédelmi és a katonai sportok. Az intézményben ösztöndíjas, kettős jogállású vagy polgári hallgatóként lehet tanulni. A hallgatóinak jogállását a évi XLV. törvény szabályozza. Ösztöndíjas hallgató az, aki a tiszti pályát hivatásának választja és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szak teljes idejű képzésében a honvédség tényleges állományú tagjaként végzi tanulmányait. Kettős jogállású hallgató az, aki már hivatásos vagy szerződéses állományba tartozik, és úgy nyer felvételt az intézménybe. Polgári hallgató az, aki nem sorolható az előző két kategóriába. Őt a felsőoktatási törvényben meghatározott jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik. A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei 1.Tisztképzés A tisztképzésre a tájékoztatóban meghirdetett szakokra felvehető az a honvédtiszti pályára készülő személy, aki: - kizárólag magyar állampolgárságú (a kettős állampolgárság is kizáró ok); - büntetlen előéletű és cselekvőképes; - rendelkezik bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal; - nappali tagozatra történő jelentkezés esetén a jelentkezés évében betöltötte a 18. de még nem töltötte be a 24. életévét; - érettségi bizonyítvánnyal, illetve felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik; - rendelkezik az előirt szintű nyelvvizsgával. (lásd.: A évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató "A felvétel intézményenkénti feltételei" c. fejezetben) Az intézményi részeknél meghirdetett szakok mindegyikére nők is jelentkezhetnek.

2 2. A nem tiszti pályára felkészítő képzés (polgári hallgatók részére folytatott alapképzés) A meghirdetett szak(ok)ra az jelentkezhet, aki rendelkezik a jelentkezés alapfeltételeivel (lásd: A évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, "Amit minden jelentkezőnek tudnia kell" c. fejezetében), valamint az intézményi résznél meghatározott követelményeknek megfelel. Azokon a szakokon, ahol az adott szakra vonatkozó, illetve a képzési és kimeneti követelmények a diplomakiadás feltételeként általános nyelvvizsgát írnak elő, és a jelentkezők a tanulmányaik megkezdésének évében betöltik a 40. életévüket mentesülnek a felvételire előírt nyelvi követelmény teljesítése alól. 3. Felsőfokú oklevéllel rendelkezők részére indított, a HM által támogatott képzésekre, a Magyar Honvédséggel, vagy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal szolgálati viszonyban álló kérheti felvételét, aki: 2 - az adott szaknak megfelelő főiskolai oklevéllel, illetve egyetemi végzettséggel rendelkezik (lásd.: A évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató "A felvétel intézményenkénti feltételei" c. fejezetben a jelentkezők körére és végzettségére meghatározott kritériumok); - az adott szakra előírt szintű nyelvvizsgával rendelkezik; - egyetemi végzettséghez kötött beosztásba tervezett, és a rendfokozatának megfelelő előmeneteli bizottság rangsorolja; - a beiskolázó által előírt egészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgán megfelelt; - rendelkezik támogató határozattal. 4. Felsőfokú oklevéllel rendelkező polgári jelentkezők számára hirdetett mesterképzés esetében a karra (szakra) vonatkozó sajátos feltételek az irányadóak. (lásd.: A évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató "A felvétel intézményenkénti feltételei" c. fejezetet.) 5. A jelentkezési lap kitöltésével és kezelésével kapcsolatos sajátosságok A jelentkezési laphoz csatolni, kell: - az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát (a külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okiratot, csak a hiteles fordítással együtt fogadja el az intézmény); - a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha ez az adott szakon követelmény) a jelentkezési lappal egy időben az Egyetem Tanulmányi Hivatalának meg kell küldenie; - a középiskolai tanulmányi értesítőt, vagy ennek 3. (11.) és a 4. (12.) év végéről készült másolatát; - a katonai pályára készülőknek 6 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a jelentkezési lappal egy időben az Egyetem Tanulmányi Hivatalának meg kell küldenie; - azon bizonyítvány(ok) másolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a kedvezményekre (vizsgamentesség, többletpontok stb.); - a fegyveres és a rendvédelmi szervek tiszti, tiszthelyettesi, köztisztviselői és közalkalmazotti állományú, HM által támogatott képzésre jelentkezőknek a

3 3 beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró továbbtanulást támogató ügyiratát, vagy annak másolatát; - a fegyveres és a rendvédelmi szervek tiszti, tiszthelyettesi, állományú - HM által támogatott képzésre - jelentkezők esetében 2 hónapnál nem régebbi egészségügyi alkalmasságot tanúsító okiratot; - az előnyben részesítésre (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő jelentkező) jogosító feltételeket igazoló dokumentumo(ka)t; - a mesterképzésre jelentkezők azon dokumentumok fénymásolatát (leckekönyv, oklevél melléklet), amelyek az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság részére igazolják a 15/2006. (IV.3. OM) rendeletet a KKK 3. melléklet 11. pontjában az adott szakra előírt ismeretkörök megszerzését és biztosítják a felvételhez szükséges kreditmennyiség befogadását. Amennyiben ezek a bizonyítványok, igazolások, valamint okmányok a jelentkezési lap beadásakor még nem állnak a jelentkező rendelkezésére, akkor azokat utólagosan az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan az OFIK-hoz kell benyújtani, az általa meghatározott határidőig. Amennyiben az adott időpontig a hiánypótlás nem történik meg, a jelentkező a felvételi eljárás folyamatában nem vehet részt. A későbbiekben a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az intézménybe történő beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása. A felvételi eljárás részei Az alapképzésre jelentkezők esetében az intézmény tantárgyi felvételi vizsgát nem szervez. Az egyetem a többciklusú képzési rendszer, képzési területeinek és képzési ágainak megfelelően meghatározott érettségi vizsgatárgyakból elfogadja a közép- vagy emelt szinten tett érettségi vizsgát. A tisztképzésre jelentkezők egészségi és pszichikai, valamint fizikai alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Mindhárom alkalmassági vizsgálatot a Magyar Honvédség Dr. Radó György Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH HEK) végzi. A felvételi eljárás a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett szakokon az intézmény által szervezett saját tantárgyi vizsgákból, valamint a honvédséggel szolgálati viszonyban lévőknek amennyiben HM által támogatott képzésre pályáznak - egészségi- és fizikai alkalmasság-vizsgálatokból áll, amit az MH HEK végez (Kecskemét). I. Alkalmasság-vizsgálatok Tisztképzés 1. Az egészségi alkalmasság alapvető követelménye, hogy a jelentkező korának megfelelő testmagasságú, arányos testalkatú legyen. Képes legyen nagyfokú fizikai és szellemi igénybevétel elviselésére. A katonai vezetői alapszak esetében kizáró ok a szemüveg, vagy kontaktlencse viselése. 2. A pszichológiai alkalmasság vizsgálaton állapítják meg a katonai pályára való pszichés alkalmasságot, illetve annak előrejelzését. A vizsgálat összetevői: - csoportos tesztvizsgálat; - egyéni műszeres vizsgálat; - egyéni célzott beszélgetés.

4 A tiszti pályára jelentkezők egészségi, pszichológiai, és fizikai alkalmasság vizsgálatát a felvételi időpontjában hatályos, e tárgykörben kiadott HM rendelet alapján az MH HEK végzi. A vizsgálatra a jelentkező vigye magával (nem a jelentkezési laphoz csatolandó): 4 - a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát) igazoló hatósági bizonyítványt; - 6 hónapnál nem régebbi mellkas röntgent; - a háziorvos, vagy a házi gyermekorvos igazolását a jelentkező által ismert krónikus betegségéről, vagy annak hiányáról; - nő jelentkező esetében 1 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat eredményét. A vizsgálat eredményét az Elsőfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság április-május hónapban bírálja el. A vizsgálat eredménye alkalmas, vagy alkalmatlan minősítésű lehet. Az alkalmatlan minősítésű pályázó 15 napon belül a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottsághoz fellebbezhet. A fellebbezést az első fokon minősítő bizottsághoz kell benyújtani. 3. A fizikai állapotfelmérést az MH HEK ütemezi és hajtja végre, az előirt fizikai követelmények normatáblázata alapján. A normatáblázat megtekinthető a weblapon, a Felvételizőknek című menüpont Fizikai normák címszó alatt. A felmérés területei: 3200 m síkfutás; mellső fekvőtámasz karhajlítás-nyújtás; hanyattfekvésből felülés; húzódzkodás. A fizikai állapotfelmérés minősítése alkalmas, vagy alkalmatlan lehet. Alkalmas az a jelentkező, aki a négy normából hármat eredményesen teljesít, közte a 3200 méteres síkfutást. A jelentkező "alkalmas" minősítést kap, ha minimálisan 260 pontot teljesít. Az alkalmatlan minősítést kapott pályázó jogsérelem esetén 15 napon belül a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottsághoz fellebbezhet. A Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló, teljes idejű, vagy rész-idős levelező munkarendű képzésre jelentkező felmérése a felvételi időpontjában hatályos, a tárgykörben kiadott HM rendelet korosztályos minimum követelményei alapján történik. Az a jelölt, aki a behívás időpontjában az orvos által igazolt betegség miatt nem képes végrehajtani a gyakorlatokat, a felvételi eljárás további részében részt vehet, de az állapotfelmérést a jogszabályban előírtaknak megfelelően, az MH HEK által meghatározott időpontig de legkésőbb a központi adatfeldolgozó (Gólya) rendszer zárásásáig végre kell hajtania. Felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hirdetett képzés Az alkalmassági vizsgálat az egészségi, fizikai alkalmasság megállapításából áll. Az egészségi alkalmasság megállapítását a katonák esetében az MH HEK végzi. A fizikai alkalmasság-vizsgálat követelménye megegyezik a felvételi időpontjában hatályos, a tárgykörben kiadott HM rendelet a jelentkező adott beosztására előírt korcsoportos minimum követelményeivel. A fizikai állapotfelmérést is az MH HEK végzi Aki a felmérésen a korcsoportjának megfelelő szintet nem teljesíti, nem vehető fel.

5 5 II. Tantárgyi vizsgák A kétszintű érettségi vizsgarendszer, valamint a többciklusú képzési rendszer bevezetésével az államilag támogatott és a költségtérítéses alapszakok vonatkozásában megszűnt a felvételi vizsga rendszere. A felsőfokú oklevéllel rendelkező, mesterképzésre jelentkezők tantárgyi vizsgái az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) rendeletének, az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményei 3. sz. melléklete 11. pontjában meghatározott ismeretkörökből végrehajtott motivációs beszélgetés alapján, a megcélzott karon történik. A motivációs beszélgetés témakörei az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (EKÁB) által befogadott a szakra vonatkozó KKK 3. sz. melléklet 11. pontjában bemeneti követelményként meghatározott ismeretkörökből kerül összeállításra, és minden pályázónál a nála befogadott kredit ismeretanyagának megfelelően kerül alkalmazásra. Ahhoz, hogy a kredit befogadásával kapcsolatban az EKÁB a döntését körültekintően és időben meg tudja hozni a jelentkezőnek a döntéshez szükséges okmányok fénymásolatát (leckekönyv, oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány) a jelentkezési lappal egy időben az Egyetem Tanulmányi Hivatalának meg kell küldenie. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS Az általános részben leírtak szerint alkalmazandó. (lásd.: A évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató "A felvétel eljárásról" c. fejezetet.) A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA Az alapképzésre vonatkozó szabályok a Pontszámítási módszerek című fejezetben kerülnek ismertetésre Külföldön, vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok és ebben a formában érettségizettek osztályzatai alapján tanulmányi pont nem számítható. A felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hirdetett mesterképzésben a 100 pontos felvételi rendszert alapul véve a jelentkezők részére motivációs beszélgetést szervezünk. A beszélgetés során max. 30 pont szerezhető, ez a szerzett pont. Maximum 50 tanulmányi pont érhető el a már meglévő felsőfokú oklevél/oklevelek átlaga alapján. A tanulmányi pontok meghatározása során azon oklevél/oklevelek figyelembe vételére kerül sor, mely(ek) alapján a jelentkező az elismeréseket kéri. A tanulmányi pontszám az oklevél átlagának 10-szeres szorzata egész számra kerekítve. Több figyelembe vehető oklevél esetén, azok átlagának átlaga a tanulmányi pont számításának alapja. A különböző jogcímeken adható többletpontok összege legfeljebb 20 pont lehet. A felvételi összpontszám a többletpontokkal együtt max. 100 pont lehet. Juttatások A Magyar Honvédséggel ösztöndíjszerződést kötő hallgató (ösztöndíjas hallgató) a katonai felsőoktatási intézményben a vonatkozó jogszabály szerinti ellátásban (ruházat, élelmezés, elhelyezés, orvosi ellátás stb.), rendszeres havi alapilletményben, a tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi- és egyéb pótlékban, továbbá a tanulmányokhoz szükséges tankönyv-, tanszer-támogatásban részesül. A tanulmányaikat eredményesen befejező ösztöndíjas hallgatókkal a Magyar Honvédség szolgálati viszonyt létesít és első tiszti (hadnagyi) rendfokozatba nevezi ki.

6 Az ösztöndíjas szerződésben foglalt kötelezettségekről, valamint az ebből eredő visszafizetési kötelezettségről további információ az egyetem honlapján (www.zmne.hu) található. 6 Egyéb tudnivalók Az ösztöndíjas hallgatók részére a kollégiumi elhelyezés kötelező. A kollégiumot a katonai rendtartás szabályainak megfelelően csak engedéllyel hagyhatják el. A honvédtiszti alapképzést folytató szakokra a jelentkezési feltétel az angol vagy francia nyelvből tett állami, vagy államilag elismert alapfokú komplex típusú nyelvvizsga. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (továbbiakban: egyetem) a Magyar Honvédség új kiképzési rendszeréhez igazodva 2005-től a honvédtiszti pályára készülő leendő első éves ösztöndíjas hallgatók 5 hónapos (3 hónapos alapkiképzés és 2 hónapos tiszti alapfelkészítés) katonai alapfelkészítésen vesznek részt. A honvédtisztképzésre felvételt nyert hallgatók augusztus utolsó vagy szeptember első hetében bevonulnak az egyetemre, ahol beiratkoznak és megkötik a Magyar Honvédséggel (továbbiakban: MH) az ösztöndíjszerződést, majd passzív félévet kérnek. Az egyetem ruházattal és egyéb szükséges anyagokkal felszereli a hallgatókat, majd vezényli őket az MH Központi Kiképző Bázisra (továbbiakban: MH KKB) az 3 hónapos katonai alapfelkészítés végrehajtására. A passzív félév időszakában diákhitel nem vehető igénybe. A hallgatók a felkészítés első ütemében 3 hónapos alapkiképzési programot hajtanak végre. A képzés végén az elsajátított ismeretekből vizsgát tesznek. A sikeres vizsgák előfeltételei a felsőfokú tanulmányok megkezdésének. A katonai alapfelkészítés második ütemében 2 hónapos tiszti alapképzési programon vesznek részt, melynek során a hallgatók képzése az alábbi területeken folyik: angol és francia nyelvi képzés, gépjárművezetői (elméleti) képzés, testnevelés. Sikertelen vizsgák esetén az MH jogkövetkezmény nélkül felbontja a hallgatói ösztöndíjszerződést (a hallgató hibájából), és az egyetem megszünteti a hallgatói jogviszonyt. Az MH KKB november végén visszavezényli a hallgatókat az egyetemre, akik februárban az első szemeszterre történő beiratkozást követően megkezdik felsőfokú tanulmányaikat. Az intézmény felvételi szabályzata megtekinthető a Tanulmányi Hivatalban és a weblapon a Felvételizőknek című menüpont alatt.

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az oktatás az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztérium által kiadott

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben