EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 ALAPKÉPZÉS (BSc)... 3 A jelentkezés és behívás feltételei... 3 A felvételi eljárás részei... 6 Alkalmasság vizsgálatok... 6 A pályázó pontszámainak megállapítása... 7 A felvételi eljárás végrehajtására létrehozott ideiglenes szervezeti elemek Határozat a felvételről, fellebbezés A felvételi eljárás előkészítése, megszervezése II. FEJEZET MESTERKÉPZÉS (Msc) ÉS EGYÉB KÉPZÉSEK ELTÉRŐ SZABÁLYAI A jelentkezés és a behívás feltételei A felvételi eljárás részei Alkalmassági vizsgálatok A pályázó pontszámainak megállapítása a mesterképzésre jelentkezők esetében A felvételi eljárás végrehajtására létrehozott ideiglenes szervezeti elemek Az albizottságok összetétele, feladata, kötelessége Határozat a felvételről, fellebbezés A felvételi eljárás előkészítése, megszervezése III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Felvételi Szabályzata kiterjed az Egyetem valamennyi képzésére jelentkező hallgatójelöltre, és vonatkozó mértékben a felvételi eljárásban résztvevő személyekre. A jelentkezés feltételeit és a felvételi eljárás szabályait a 6, illetve 7 féléves alapképzésre az I. fejezet, a 4 féléves egyetemi szintű kiegészítő alapképzésre, valamint a 3, illetve 4 féléves mesterképzés teljes idejű és részidejű munkarend szerinti képzésre, illetve más képzésre vonatkozó felvételi szabályokat a II. fejezet tartalmazza. Az Egyetemre történő felvételt a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvénnyel, (továbbiakban: Ftv.) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvénnyel, a a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Kormányrendelettel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvénnyel, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvénnyel, a 10/1998. (VI.3.) HM, valamint a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelettel összhangban szabályozza. ALAPKÉPZÉS (BSc) 1. A jelentkezés és behívás feltételei (1) Az Egyetem tiszti alapképzést folytató szakjaira kizárólag magyar állampolgárságú férfi és nő jelentkezhet. A honvéd tisztképzésre történő jelentkezés esetén a nyelvi bemeneti követelmény angol vagy francia nyelvből szerzett állami vagy államilag elismert B1 szintű (korábban alapfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány. A polgári képzést folytató szakokra a Ftv. 39. (1)-(2) bekezdésében meghatározott körbe tartozó személyek is jelentkezhetnek, akik az egyetem valamely szakán kívánnak diplomát szerezni. A jelentkezőnek rendelkeznie kell középiskolai érettségi bizonyítvánnyal. A tisztképzést folytató szakok teljes idejű munkarend szerinti képzésére történő jelentkezés esetén további feltétele a tanulmányai megkezdéséig (a felvétel évében szeptember 1-ig) betöltött 18., de be nem töltött 24. életév, illetve az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítés. (2) A jelentkezést az állami egyetemekre és főiskolákra előírt az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által előállított és kereskedelmi forgalomba hozott egységes jelentkezési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap benyújtásának határidejét, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) határozza meg és a Tájékoztatóban teszi közzé. 3

4 (3) A pályázónak a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie személyes adatait, a felvételi pontok kiszámításához szükséges eredményeit és meg kell jelölnie azt, hogy mely felsőoktatási intézmény(ek)be, kar(ok)ra, szak(ok)ra, munkarende(ek)re, képzési színt(ek)re és finanszírozási formá(k)ra (államilag támogatott vagy költségtérítéses) kéri felvételét, illetve azt is, hogy milyen sorrendben kívánja jelentkezéseinek elbírálását. Jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézménybe szóló felvételi kérelmet az első helyen rangsorolt felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, a Tájékoztatóban e célból megadott (és a jelentkezési laphoz mellékelt borítékon is szereplő) címre. A jelentkezési lap benyújtásakor a készpénz átutalási megbízás eredeti feladóvevényének, vagy a banki átutalás eredeti igazolás melléklésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését. A honvédtiszt képzésre jelentkezők részére a lehetőségek figyelembevételével javasolt a postai úton történő jelentkezés az alkalmassági vizsgálatok határidőre történő végrehajtása érdekében. Amennyiben a jelentkező elektronikus úton jelentkezik, a Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel és módon a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. Korm. rendelet 9. (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a mellékelt dokumentumok benyújtása is történhet elektronikusan. A jelentkezési sorrenden a pályázó a NEFMI által meghatározott időpontig egy alkalommal változtathat. A módosítás határidejét és módját a NEFMI a Tájékoztatóban teszi közzé. A jelentkezés évében érettségizők az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott okirat helyett a jelentkezési lapokon igazoltathatják tanulói jogviszonyukat. A hivatásos tiszti pályára készülők és a Magyar Honvédséggel ösztöndíjszerződést kötni szándékozók a jelentkezési laphoz csatolják, hogy honvédségi ösztöndíjra kívánnak pályázni. Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban MH HEK) által végzett egészségügyi vizsgálatok végrehajtása érdekében a jelentkező a TAJ számát is csatolja a jelentkezési laphoz. A csatolandó formanyomtatvány (1. sz. melléklet) az intézmény honlapjáról Felvételizőknek alpontjából letölthető. (4) A pályázókról az OH-nak nyilvántartást kell vezetni. A jelentkezők adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az Ftv. rendelkezései az irányadóak. Az OH a nyilvántartás alapján az adott jogszabályi keretek között adatot szolgált az Egyetem Oktatási Igazgatóságnak (továbbiakban: OI). Az OH által működtetett Felsőoktatási Információs Rendszer (továbbiakban: FIR) által küldött adato(ka)t az OH az ide vonatkozó szabály betartásával kezeli. (5) A jelentkezési laphoz csatolni kell: a) az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát (a külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okiratot csak a hiteles fordítással együtt fogadja el az intézmény); b) a három éven belül érettségizettnek a középiskolai tanulmányi értesítőt vagy ennek 3.(11.) év végéről és a 4.(12.) év végéről készült másolatot; c) a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha ez az adott szakon követelmény); d) 6 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; e) azon bizonyítvány(ok) másolatát, amelyek igazolják, hogy a pályázó jogosult a kedvezményekre (vizsgamentesség, többletpontok stb.); 4

5 f) a Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló államilag támogatott képzésre pályázók esetében 2 hónapnál nem régebbi egészségügyi alkalmasságot tanúsító okiratot; g) a fegyveres és a rendvédelmi szervek tiszti, tiszthelyettesi, kormányzati tisztviselői és közalkalmazotti állományban lévő, államilag támogatott képzésre jelentkezőinek a beiskolázási jogkörrel rendelkező szolgálati elöljáró továbbtanulást támogató ügyiratát, vagy annak másolatát; h) az előnyben részesítésre (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, szülési szabadságon, GYES-en, GYED-en lévő jelentkező) jogosító feltételeket, valamint az ezt igazoló dokumentumo(ka)t; i) az MSc képzésre jelentkezők azon dokumentumok fénymásolatát (leckekönyv, oklevél melléklet), amelyek az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság részére igazolják az oktatási miniszter 15/2006. (IV.3.) rendelete alapján, az adott szak képzési és kimeneti követelményei (továbbiakban: KKK) 3.sz. melléklete 11. pontjában az adott szakra előírt ismeretkörök megszerzését és biztosítják a megfelelő kreditmennyiség befogadását. A jelentkezési lap feldolgozása során annak hiányos benyújtása esetén az OH legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel. A jelentkezési lapon feltüntetett és az azok mellékleteként beküldött adatok alapján az OH létrehozza a jelentkezők központi nyilvántartását. A felvételi kérelem elbírálásához (ez az intézmény jogköre) szükséges azon adatok, igazolások, okiratok, amelyek a jelentkezési lap benyújtásakor még nem álltak a jelentkező rendelkezésére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan az OH-hoz kell benyújtani. Ennek a határidejét a NEFMI a Tájékoztatóban teszi közzé. Amennyiben az adott időpontig a hiánypótlás nem történik meg, a jelentkező a felvételi eljárás folyamatában nem vehet részt. (6) Amennyiben a jelentkező külföldön, vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik az intézményünkbe és ezért a 4. (1) bekezdésében meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, az Egyetem (a megcélzott kar Felvételi Bizottsága) a tanulmányi teljesítmények alapján dönt az érettségi pontok megállapításáról. (7) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat kell fizetnie. A felvételi eljárás díját az OH-hoz kell befizetni. A felvételi költségtérítés összegeit, valamint az intézmények felé történő elszámolás rendjét a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI.27) Korm. rendelet 45. -a tartalmazza. (8) A jelentkezési lapon feltüntetett és a mellékletként csatolt dokumentumokban a felvételt befolyásoló adatok valódiságáért a jelentkező a felelős. Valótlan adatszolgáltatás esetén a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételről szóló döntést utólag köteles megsemmisíteni. Az eredeti okiratokat a jelentkezőnek a hallgatói jogviszony létesítésekor (regisztrációs időszak) kell bemutatni az OI-n. (9) A felvételi eljárást a ZMNE Felvételi Bizottsága irányítja, a Kari Felvételi Bizottságokon keresztül. A bizottságokat rektori, illetve dékáni határozatokban kell kijelölni. 5

6 (10) Az oktatási miniszter 29/2002. (V. 17.) OM rendelete a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek alapján az Egyetem a polgári képzési szakra jelentkező személy fogyatékosságának típusát és mértékét figyelembe véve biztosítja a felvételiző részére az esélyegyenlőséget, hogy fogyatékosságából adódóan a felvételi eljárás során esélyei ne csökkenjenek. A fogyatékos jelentkező fogyatékosságának típusát és mértékét orvosi szakvéleménnyel kell hogy igazolja. A jelentkezőnek az orvosi szakvélemény fénymásolatát, valamint a kérelmét a jelentkezési laphoz kell csatolnia. 2. A felvételi eljárás részei (1) Az alapképzésre jelentkezők esetében az Egyetem tantárgyi felvételi vizsgát nem szervez. Az Egyetem a többciklusú képzési rendszer képzési területeinek és képzési ágainak megfelelően meghatározott érettségi vizsgatárgyakból elfogadja a középszinten tett érettségi vizsgát. A honvédtisztképzésre jelentkezők egészségi és pszichikai, valamint fizikai alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. (2) A polgári hallgató jelölt részére nincs egészségi, pszichológiai, és fizikai alkalmassági vizsgálat. 3. Alkalmasság vizsgálatok (1) Az egészségi alkalmasság alapvető jogszabályi követelményei: A hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag azok alkalmasak, akiknek nincs olyan egészségi, fizikai vagy pszichikai elváltozásuk, betegségük vagy fogyatékosságuk, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárja, illetve annak során egészségi, fizikai és pszichikai állapotuk jelentős rosszabbodásának veszélye nem várható. A katonai vezetői alapképzési szakra csak kifogástalan egészségügyi, pszichológia alkalmassági vizsgálati eredménnyel kerülhetnek felvételre a jelentkezők. A szemüveg (kontaktlencse) viselése kizáró ok. (2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálat állapítja meg a katonai pályára való pszichés alkalmasságot, illetve annak előrejelzését. A vizsgálat összetevői: a) csoportos tesztvizsgálat; b) egyéni műszeres vizsgálat; c) egyéni célzott beszélgetés. A honvédtiszti pályára jelentkezők egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság vizsgálatát a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006 (III. 21) HM rendelet alapján az MH HEK végzi. Az 6

7 egészségi alkalmasság elbírálása a rendelet táblázatának A2a rovata szerint történik. A vizsgálatra a jelentkező vigye magával (a jelentkezési laphoz nem csatolandó): a) a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát) igazoló hatósági bizonyítványt; b) 6 hónapnál nem régebbi mellkas röntgent, valamint c) a háziorvos, vagy a házi gyermekorvos igazolását a jelentkező által ismert krónikus betegségéről, vagy annak hiányáról; d) nő jelentkező esetében 1 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati szakvizsgálati leletet. A vizsgálat eredményét az Elsőfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság április-május hónapban bírálja el. A repülő-hajózó és repülésirányító szakirányra jelentkezők egészségi alkalmasság vizsgálatát az MH HEK végzi. Az MH HEK az egészségi, a pszichológiai és a fizikai alkalmassági vizsgálatokat a katonai oktatási intézmény megkeresésére előzetesen egyeztetett program szerint végzi. Az egészségi, a pszichológiai minősítés "alkalmas" vagy "alkalmatlan" lehet. Az "alkalmatlan" minősítésű pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmassági-vizsgáló Bizottsághoz fellebbezhet, melyet az első fokon minősítő bizottsághoz kell benyújtani. (3) A fizikai alkalmasság minősítés szintén "alkalmas" vagy "alkalmatlan" lehet. Alkalmas az a jelentkező, aki a négy normából hármat eredményesen teljesít, közte a 3200 méteres síkfutást. A jelentkező "alkalmas" minősítést kap, ha minimálisan 240 pontot teljesít. Az alkalmatlan minősítést kapott pályázó jogsérelem esetén az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottsághoz fellebbezhet, melyet az első fokon minősítő bizottsághoz kell benyújtani. A Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló, teljesidejű vagy részidejű képzésre jelentkezők felmérése a felvételi időpontjában hatályos, a tárgykörben kiadott HM rendelet korosztályos követelményei alapján történik. A fizikai alkalmasság követelményeit a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet tartalmazza, illetve azok az Egyetem honlapján megtekinthetők. 4. A pályázó pontszámainak megállapítása (1) A pályázók rangsorolását pontos pontszámítási rendszerben, pontszámban kell kifejezni. A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges: a) a tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása; b) az érettségi pontok kétszerese. A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a 7

8 többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont. (2) Tanulmányi pontok (maximum 200 pont): Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont). Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont). (3) Érettségi pontok (maximum 200 pont): Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok számára egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbat számítják. A előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön 2007-ben is alkalmazott átszámító táblázat alapján határozzák meg százalékos eredményüket. (4) Többletpontok (maximum 80 többletpont): Összesen 80 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. (5) Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként többletpontra jogosult. (6) Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont): Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 többletpont vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 40 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont. (7) Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok: 8

9 Legfeljebb egy, a NEFMI által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 16 pont jár. Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte le, amelyeket a felsőoktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak: a) Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért helyezésért 80, 11-20, helyezésért 40, helyezésért 20 többletpont jár; b) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpont jár; c) az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont jár. (8) Szakirányú végzettségért képzési területek szerint adható többletpontok: Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 többletpont jár. (9) Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont: Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont jár. (10) Előnyben részesítés (maximum 40 pont): Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt megfelelőképpen igazolja. a) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult. b) További 20 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. c) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. d) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) vagy gyermekgondozási díjban (gyed) részesül, 40 többletpontra jogosult. 9

10 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 480 pont. Az előző bekezdések alapján biztosított kedvezményre jogosító feltételek meglétét a jelentkezőnek a jelentkezési laphoz csatolt dokumentumok fénymásolatával kell igazolnia, legkésőbb a Tájékoztatóban meghatározott időpontig. A többletpontokat a jelölt csak akkor kapja meg, ha a felvételi vizsgáját eredményesen befejezte és a felvétele nem kizárt. Többletpontot az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért biztosított többletpontok kivételével nem kaphat az a pályázó, akinél a tanulmányi és az érettségi pontok összege a minimum határt (200 pont) nem éri el. A többletpontok beszámítását a jelentkezési laphoz csatolt dokumentumok alapján kell kérnie a jelentkezőnek. A többletpontok az érettségi és a tanulmányi pontszámhoz adandóak, mely az összpontszámot adja meg. Az összpontszám a többletpontokkal együtt maximálisan 480 pont lehet. A felvételi rangsort az összpontszám alapján kell meghatározni. Az Egyetemre a felsőfokú szakképzés kivételével csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. Felsőfokú szakképzésre felvehető az a jelentkező is, akinek a többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot. Szintén nem vehető fel az intézménybe az a jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelőző felsőoktatási intézmény felvesz. Ettől el lehet tekinteni, ha a jelentkezők számára két szak egyidejű képzési lehetősége lett meghirdetve, továbbá közös képzés esetén. 5. A felvételi eljárás végrehajtására létrehozott ideiglenes szervezeti elemek (1) Egyetemi Felvételi Bizottság A bizottság szakmai, törvényességi felügyeletet lát el a kari felvételi bizottságok felett. Az Egyetemi Felvételi Bizottság összetétele: a) Elnöke: a rektor. b) Tagjai: az oktatási rektorhelyettes; a kari dékánok; a személy- és munkaügyi osztályvezető; a főtitkár; az oktatási igazgató; a vezető jogtanácsos; az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat delegált tagja. (2) Kari Felvételi Bizottság 10

11 A bizottság irányítja, felügyeli az albizottságok munkáját, dönt a felvételi pontszám előzetes meghatározásában. A Kari Felvételi Bizottság összetétele: a) Elnöke: a kari szakmai dékánhelyettes. b) Tagjai: a szakért felelős vezető oktatók; a Személy- és Munkaügyi Osztály munkatársa; az Oktatási Igazgatóság munkatársa; a Kari Hallgatói Önkormányzat delegált tagja. c) A Kari Felvételi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt: az egyetemi karok előkészítő bizottságának elnökei; az Egyetemi Felvételi Bizottság elnöke illetve tagjai; a HM Humánpolitikai Főosztály képviselői; a MK KFH képviselői; a MK KBH képviselői; a BM képviselői; a polgári képzésben érintett szervezetek képviselői. A felsorolt szervezetek képviselőit az OI tájékoztatása alapján, a rektor hívja meg a felvételi eljárás során megtartott bizottsági ülésekre. 6. Határozat a felvételről, fellebbezés (1) Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre vonatkozóan besorolási döntést hoz és erről a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítással együtt besorolási határozat formájában, írásban értesíti a jelentkezőt. Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érintetteket az illetékes felsőoktatási intézmény írásban értesíti. (2) A besorolási határozat ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 99. -a és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény alapján a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutásról számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, pf postacímre. (3) Az MH HEK által végzett alkalmassági vizsgálatok ellen benyújtott fellebbezések, a hallgatóra nézve pozitív irányú döntései a felvételi eljárás lezárásáig vehetők figyelembe. Ebben az esetben a felvételi eljárás még hiányzó feladatainak végrehajtását a pályázó részére biztosítani kell. A felvételi eljárás lezárását követően megérkező másodfokú határozatok nem vehetők figyelembe a felvételi eljárás folytatása szempontjából. 11

12 7. A felvételi eljárás előkészítése, megszervezése (1) A felvételi eljárás előkészítésére, megszervezésére és végrehajtására évente április 30-ig az Egyetem rektora intézkedést ad ki, melyet az OI állít össze. Az intézkedés tartalmazza: a Kari Felvételi Bizottság összetételét; a felvételivel kapcsolatos szervezési, ellátási, elhelyezési, biztosítási teendőket; a felvételi végrehajtásába bevont személyek módszertani felkészítésének rendjét. (2) A felvételi eljárás tapasztalatairól és a felvettek adatairól a HM Információ Kapcsolati Rendszere okmányban előírt határidőig az Egyetem OI összefoglaló jelentést készít, amit felterjeszt a HVK Személyzeti Csoportfőnökségre. II. FEJEZET MESTERKÉPZÉS (Msc) ÉS EGYÉB KÉPZÉSEK ELTÉRŐ SZABÁLYAI Az Egyetemen az I. fejezetben felsoroltak mellett mesterképzés, doktori képzés, főiskolai és egyetemi színtő szakirányú továbbképzés, felsőfokú vezetőképzés, intenzív idegen nyelvi képzés, általános továbbképzések (szaktanfolyamok), felsőfokú szakképzés folyik teljesidejű, valamint részidejű munkarend szerint. 8. A jelentkezés és a behívás feltételei (1) Felsőfokú oklevéllel rendelkező, a Magyar Honvédséggel, illetve a Rendőrséggel, a A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Büntetés- végrehajtási szervezettel és a katonai, vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal szolgálati viszonyban állók számára hirdetett szakokra felvételét kérheti az aki: a) Az adott szaknak megfelelő főiskolai oklevéllel, illetve egyetemi végzettséggel rendelkezik (ld.: Az adott évre vonatkozó Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató "A felvétel intézményenkénti feltételei" c. fejezetben a jelentkezők körére és végzettségére meghatározott kritériumok); b) Az adott szakra előirt megfelelő szintű nyelvvizsgával rendelkezik; c) Maximum 45 éves és legalább 3 éves századparancsnoki, vagy azzal azonos szintű, illetve rendvédelmi szerveknél alsó szintű vezetői, vagy helyettesi gyakorlattal rendelkezik; d) A beiskolázási jogkörrel rendelkező szolgálati elöljáró továbbtanulási támogatásával rendelkezik. 12

13 (2) A felsőfokú oklevéllel rendelkező polgári jelentkezők számára hirdetett mesterképzés esetében a karra (szakra) vonatkozó sajátos feltételek az irányadóak, melyet az intézmény a Tájékoztatóban tesz közzé. (3) A jelentkezési laphoz csatolni kell: a) A felsőfokú végzettséget tanúsító okirat másolatát; b) A nyelvvizsga bizonyítvány másolatát; c) Az egészségi és a fizikai alkalmasságot tanúsító okiratot; d) A beiskolázásra jogosult elöljáró engedélyét (az 1. bekezdés szerinti képzésekre jelentkezők); e) Mindazon bizonyítvány(ok) másolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a kedvezményekre (vizsgamentesség, többletpontok stb.). Az eredeti okiratokat a jelentkezőnek a hallgatói jogviszony létesítésekor (regisztrációs időszak) kell bemutatni az OI-on. (4) A mesterképzésre történő jelentkezési határidő(ke)t a NEFMI határozza meg és a Tájékoztatóban teszi közzé. (5) A mesterképzésbe való felvétel feltétele: a) A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján, korábbi tanulmányai szerint elismerhető legyen legalább 60 (70) kredit a képzés KKK. 11. pontjában meghatározott ismeretkörökben; b) A felsorolt ismeretkörökben legalább 30 (40) kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A kreditek elismerése és a hiányzó kreditek elismerése érdekében a 2. sz. mellékletben található formanyomtatvány a Felvételi Bizottság elnöke kitöltve megküldi a ZMNE EKÁB-nak. 9. A felvételi eljárás részei (1) A felvételi vizsga részei: a) Alkalmassági vizsgálatok (egészségi, fizikai); b) Tantárgyi írásbeli és szóbeli vizsga (a kiegészítő alapképzésre pályázóknak); c) Motivációs beszélgetés (a mesterképzésre pályázóknak). (2) A tantárgyi írásbeli és szóbeli vizsgára, a motivációs beszélgetésre a megjelölt szak szerinti karon kerül sor, időpontjáról az OI értesíti ki a jelentkezőket

14 Alkalmassági vizsgálatok (1) Az alkalmassági vizsgálatok egészségi és a fizikai alkalmasság megállapításából állnak. Hivatásos katona esetében az egészségügyi és fizikai állapotfelmérést a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.21) HM rendelet előírásainak megfelelően, az MH HEK végzi. A vizsgálatra a jelentkező és az MH HEK közötti időpont egyeztetése után kerül sor. (2) Az IRM állományába tartozók esetében az alkalmasságot saját egészségügyi szakszolgálataik állapítják meg. Az IRM állományba tartozó határrendészeti és védelmi vezetői szakra jelentkezők szolgálatra való fizikai alkalmasságát a 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelete alapján bírálják el, kivétel a részidejű képzési formára jelentkezők, akik esetében a szolgálati helyről hozott alkalmas minősítést az intézmény elfogadja. Aki a korcsoportjának megfelelő szintet nem teljesíti, nem vehető fel. (3) A polgári szakokra, illetve költségtérítéses képzésre jelentkezőkre az egészségügyi, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálat nem vonatkozik. 11. A pályázó pontszámainak megállapítása a mesterképzésre jelentkezők esetében (1) A pályázó összpontszámát a tanulmányi, a szerzett és a többletpontok összege adja. A jelentkező 50 tanulmányi, 30 szerzett és 20 többletpontot kaphat a felvételi eljárás során. (2) A 100 pontos felvételi rendszert alapul véve a jelentkezők részére motívációs beszélgetés kerül végrehajtásra. A beszélgetésen max. 30 pont szerezhető, ez a szerzett pont. (3) Maximum 50 tanulmányi pont érhető el, a már meglévő felsőfokú oklevél/oklevelek átlaga alapján. A tanulmányi pontok meghatározása során azon oklevél/oklevelek figyelembe vételére kerül sor, mely(ek) alapján a jelentkező az elismeréseket kéri. A tanulmányi pontszám az oklevél átlagának 10-szeres szorzata egész számra kerekítve. A motivációs beszélgetés témaköreit az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban EKÁB) által befogadott a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 11. pontjában bemeneti követelményként meghatározott ismeretkörökből kell összeállítani, és minden pályázónál a nála befogadott kreditek ismeretanyagából kell alkalmazni. (4) Ahhoz, hogy a kreditek befogadásával kapcsolatban az EKÁB a döntését körültekintően és időben megtudja hozni a jelentkezőnek a döntéshez szükséges okmányok fénymásolatát az OI által megadott időpontig, de legkésőbb az OH által meghatározott a GÓLYA rendszer zárása időpontig meg kell küldeniük. (5) A pályázók korrekt tájékoztatása érdekében a konkrét mester szakra előirt KKK 11. pontjában előírt felvételi követelmények megtekinthetőek a weblapon. 14

15 (6) Többletpontok: Maximum 20 többletpont adható. a) Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont: fogyatékosság: 10 pont; gyermekgondozás: 10 pont; halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont; hátrányos helyzet: 10 pont. b) Nyelvvizsga/ felső C: 15 pont vagy c) Nyelvvizsga/ közép C: 10 pont. 12. A felvételi eljárás végrehajtására létrehozott ideiglenes szervezeti elemek (1) Az egyetemi és kari felvételi bizottságokra vonatkozó 5. (1), (2) bekezdés ezen képzések esetében is hatályos. (2) A felvételi eljárás során a pályázók szakmai felkészültségét az alábbi albizottságok készítik elő és vizsgálják: Szakmai Albizottság; Vizsgáztató Albizottság. 13. Az albizottságok összetétele, feladata, kötelessége (1) Szakmai Albizottság a) Összetétele: a szakért felelős tanszék vezetője által kijelölt személy(ek), (oktató(k)) min. 2 fő. b) Feladata: az adott szak képzési követelmény rendszerén alapuló a képzési szakoknak megfelelő, valamint a kor szakmai követelményének megfelelő színvonalú szakmai felkészültséget vizsgálja. c) Kötelessége: az alkalmassági mutatók alapján egységes pontrendszerben értékeli a jelentkezőket és ez alapján rangsort állapít meg. (2) Vizsgáztató Albizottság a) Összetétele: a vizsgatárgyat oktató tanszék állományából min. 2 fő oktató. b) Feladata: a szóbeli felvételi eljárás, valamint a motivációs beszélgetés során a jelentkezők teljesítményének pontszámmal történő értékelése, valamint a felvételi eredmények alapján a sorrendiség megállapítása. c) Kötelessége: a pályázók eredményeit leadni az OI-nak, melyet köteles aznap nyilvánosságra hozni. 15

16 Ha a felvételi beszélgetést több azonos feladatú bizottság végzi, a jelentkezőket az egyes Vizsgáztató Albizottságokhoz nyilvános sorsolással kell beosztani. A sorsoláson a vizsgázók részt vehetnek. A sorsolás időpontjáról és módjáról a jelentkezőket az OI munkatársai a felvételi vizsga helyszínén tájékoztatják. 14. Határozat a felvételről, fellebbezés A felvételről szóló döntéssel, valamint a jelentkező által benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatban a 6.. -ban leírtakat kell alkalmazni. 15. A felvételi eljárás előkészítése, megszervezése (1) A felvételi eljárás előkészítésére, megszervezésére és végrehajtására évente április 30-ig az egyetem rektora intézkedést ad ki, melyet az OI állít össze. Az intézkedés tartalmazza: az ismeretszint-felmérés rendjét; a Kari Felvételi Bizottság összetételét; a felvételivel kapcsolatos szervezési, ellátási, elhelyezési, biztosítási teendőket; a felvételi végrehajtásába bevont személyek módszertani felkészítésének rendjét. (2) A felvételi eljárás tapasztalatairól és a felvettek adatairól a HM Információs Kapcsolati Rendszere okmányban előírt határidőig az Egyetem OI összefoglaló jelentést készít, amit felterjeszt a HM-be. 16. A doktori (PhD) képzésre való felvételi eljárás rendjét és feltételeit a Doktori Szabályzat tartalmazza. 17. A főiskolai és egyetemi szakirányú továbbképzésre jelentkezőnek rendelkeznie kell a képzés szintjének megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Az illetékes kar felvételi bizottsága szakmai beszélgetést folytat a pályázókkal. A jelentkezők felvételéről egységes rangsorolás alapján 480 pontos rendszer alkalmazásával a felvételi irányszámokat figyelembe véve hozza meg a döntést. A képzésre vonatkozó jelentkezési feltételeket és a jelentkezési határidőt az intézmény, a NEFMI ezen képzésekről szóló kiadványában, valamint a honlapján (www.zmne.hu) közzéteszi. 16

17 18. Az idegen nyelvi képzésre jelentkező felvételi vizsga nélkül kerül beiskolázásra. 19. (1) Általános és speciális szaktanfolyamokra jelentkezőnek rendelkeznie kell a tanfolyam által megkövetelt színtű végzettséggel. A jelentkező felvételi vizsga nélkül kerül beiskolázásra. 20. (2) A felsőfokú szakképzésre jelentkezőnek rendelkeznie kell érettségi bizonyítvánnyal, vagy a jelentkezés évében a jelentkezőnek utolsó évesnek kell lennie. A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén is pontos rendszerben kell értékelni a jelentkezők teljesítményét. A tanulmányi pontok kétszerezésével vagy a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával vagy az érettségi pontok kétszerezésével állapítják meg a felsőfokú szakképzésre jelentkező pontszámát, amihez mindhárom esetben hozzáadják a jelentkező által elért többletpontokat. A három lehetőség közül azt kell alkalmazni, ami a jelentkező számára kedvezőbb. Nem lehet felvenni felsőfokú szakképzésre azt, aki az emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül nem ér el 140 pontot. Ez az eredmény 35%-os középszintű érettségivel érhető el. (3) A felsőfokú szakképzés befejezését követően, alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eredmény megállapítása az I. fejezetben leírtak szerint egységes rangsorolás és felvételi követelmények alapján történik. Szakirány szerinti jelentkezés esetén azon alapképzési szakon, amelyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható, a felvételi összpontszámot amennyiben az a jelentkező számára kedvezőbb a képzés négy félévének tanulmányi átlagából számított átlageredmény 24-szereseként egész számra kerekítve kell meghatározni. A beszámítható kreditek száma legalább 30, legfeljebb 60 lehet, melyet az Egyetemi Kreditátviteli Bizottsága állapít meg. Kredit pont csak azon jelentkezőnek fogadható be, aki olyan szakközépiskolából jelentkezik, amely intézményünkkel kötött megállapodás alapján szervez felsőfokú szakképzést. 21. Az ebben a fejezetben nem szabályozott kérdésekre az I. fejezet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 17

18 III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) Az Egyetem nem ad többletpontot költségtérítéses szolgáltatásként, illetőleg vállalkozási tevékenységként szervezett felvételi előkészítő tanfolyamon elért eredményért. (2) A karokra való jelentkezés feltételeit és rendjét az adott év Tájékoztatója tartalmazza. (3) Figyelemmel a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésére, az államilag támogatott képzési formákra a Honvédelmi Miniszter által meghatározott hallgatói létszámkeret a benyújtott és elfogadott panaszok alapján sem léphető át. (4) A Szenátus e szabályzatot január 26-án megtárgyalta és az SzMSz mellékleteként elfogadta. E szabályzat február 1-jén lép hatályba. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz korábbi 20. sz. melléklete. Budapest, n. A rektor jogkörében eljárva: Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy főtitkár Készült: 1 eredeti példányban Egy példány: 18 lap Ügyintéző (tel.): dr. Bódi Roland (29-656) Kapja: Irattár Sokszorosítva: 8 példányban Egy példány 18 lap Kapják: 1. sz. soksz. pld.: miniszteri biztos 2. sz. soksz. pld.: főtitkár 3. sz. soksz. pld.: ORH 4. sz. soksz. pld.: TRH 5. sz. soksz. pld.: SIRH 6. sz. soksz. pld.: BJHMK dékán 7. sz. soksz. pld.: KLHTK dékán 8. sz. soksz. pld.: gazdasági igazgató 18

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 5. kiadás 1. módosítás 2 (74). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 76-2012/2013 (2013.06.18.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2013.08.01. napjától

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben