Tóth Árpád ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Árpád (1886-1928)"

Átírás

1 Tóth Árpád ( ) 1886-ban Aradon született. Debrecenben nőtt fel, apja szobrász volt tól a budapesti egyetem magyar-német szakos hallgatója lett, verseit A Hét, a Vasárnapi Újság és a Nyugat is közölte ben anyagi gondok miatt abbahagyta tanulmányait, visszatért Debrecenbe, ahol helyi lapok munkatársa lett ben megismerkedett egyetlen szerelmével, Lichtmann Annával, akit 1917-ben - Hatvany Lajos anyagi támogatásával - feleségül vett tól Budapesten keresett megélhetést, tüdőbaját szanatóriumokban igyekezett gyógyíttatni, ebben is Hatvany segítette ban fiatalon halt meg RÖVID PÁLYAKÉP A Nyugat első nemzedékének lírikusa és a XX. század elejének egyik legnagyobb hatású műfordítója. Egységes poétikai látásmóddal és jellegzetes tematikával megalkotott életműve meglehetősen egynemű (homogén). Verseinek visszatérő témája a magány érzése és az elszigeteltség tapasztalata. Alaphangja a panaszos lemondás. E tematikát Tóth Árpád költészete jellegzetes motívumokkal (évszak, napszak, fa, növény, virág, hold, csillagok, csönd, hajó) és látványelemekkel alkotja meg. A rövid életműben ugyanakkor megfigyelhető a szókincs, a képalkotás, valamint a jelenetezés egyszerűsödése. Versei gyakran szótagos jambikus sarokba és nyolcsoros, keresztrímes versszakokba rendeződnek. Versnyelve szimbólumokkal alig él. Költészete meghatározóan az impresszionizmussal hozható összefüggésbe. Erre utal többek között a jelzős és határozós szerkezetek, valamint a szinesztéziák, hasonlatok, illetve a verszene kitüntetett szerepe. Az impresszionizmus jelenlétére hívhatja fel az olvasó figyelmét az a tény is, hogy verseinek témája legtöbbször egy-egy benyomás köré szerveződik. Erre rendszerint a beszédhelyzet konkrét megjelölése utal. A Nyugat indulásától körébe vonta, 1908-tól publikálta verseit, később kritikai tárgyú írásait is. Első verseskötete 1913-ban jelent meg Hajnali szerenád címmel, melyet a második lírakötet, a Lomha gályán 1917-ben követett. Ez utóbbiról Babits közölt kedvező cikket a Nyugatban ban jelentkezett harmadik lírakötetével, Az öröm illan címmel. Babitscsal és Szabó Lőrinccel együtt fordította Baudelaire A Romlás virágai kötetét, a közös munka 1923-ra készült el ban önálló fordításkötetet is kiadott. Az Örök virágok tíz év fordításaiból (Villan, Rilke, Goethe, Mallarmé stb.) válogatott. Halála után, 1928 végén látott napvilágot negyedik verseskötete, a Lélektől lélekig.

2 ELÉGIA EGY REKETTYEBOKORHOZ Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, S tömött arany diszét fejem fölé lehajtja A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz Szívemből míg felér bús ajkamra a sóhaj, Vihar már nékik az, váratlan sodru vész, S megreszket az egész szelíd arany hajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag Nyárvégi délután nyugalmas kék legén, Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat A lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor Bányáiból a bú vihedere kereng fel, Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy - ember! Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok S a sűrű napsugár forró arany verése Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, Méz- s illatrakománnyal teljülvén gyenge rése; Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát Gyüjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét A kínok vasszöge szorítja össze testté, S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét, Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté, Bár fájó szögeit már a létentúli lét Titkos mágneshegyének szelíd deleje vonzza: A néma szirteken békén omolni szét S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek?... a testvér-emberek, E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák, Kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák, - Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve Mily szörnyü sors a sok szegény emberhajóé:

3 Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se, Kit boldog Ararát várhatna, tiszta Nóé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon Csak miriád virág szelíd sajkája leng: Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, Egy néma ünnepély, ember-utáni csend, Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva A fájó ősanyag: immár a kínnak vége! S reszketve megnyilik egy lótusz szűzi ajka, S kileng a boldog légbe a hószín szárnyu Béke. KÉRDÉSEK 1. Milyen előfeltevések fogalmazhatók meg a vers címe alapján? Milyen jóslatok adódhatnak a címből a beszédhelyzetre és a vershelyzetre vonatkozóan? 2. Mennyiben igazolta előfeltevéseiteket az elsődleges olvasat? 3. Hogyan pontosítható a vers alapján a beszédhelyzet és a vershelyzet? 4. Hol, milyen jelentésekben jelenik meg a szövegben a hajótoposz? Hogyan igazolnátok jelentésváltozatainak logikus építkezését? 5. Hogyan tagolható a vers hajó metaforikájának jelentése alapján a szöveg? (Indokoljatok! ) 6. Mi jellemzi a megszólalás helyzetét és környezetét az 1-3. versszakban? 7. Milyennek mutatkozik a természet és a beszélő viszonya az 1-3. versszakban? 8. Hogyan értelmezi a beszélő saját sorsára vonatkoztatva élet és halál viszonyát a 4. versszakban? Milyen irodalmi szövegeket, hogyan idéz meg ez a versszak? 9. Mi a szerepe az 5-6. versszakban a bibliai utalásoknak? Miben különbözik jelentésük a bibliaitól? Vajon mi az eltérés szerepe? 10. Mi a különös a vers zárlatának idilljében? A vers műfajkijelölő címe egyrészt olyan hagyományhoz utalja a megszólalást, amelyet valamilyen értékek hiányának rezignált tudomásulvétele jellemez. Másrészt a beszélő és a természet viszonyát tematizálja. Ennek alapján akár azt is feltételezhetjük, hogy a versbeli megszólalás a látvány leírása felől a meditáció, a gondolatiság irányába fog elmozdulni. Ezeket a feltevéseket a hat versszakos költemény szövege igazolja. A nyolcsoros, keresztrímes strófák és a meghatározóan hatodfeles jambikus sorok (alexandrinok) az olvasót lassan építkező epikus formákra emlékeztethetik.

4 --uuu - u - u-u-u Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve Az Elégia egy rekettyebokorhoz a hajótoposz lehetséges jelentéseinek kihasználásával egyetlen költői képből kibomló allegória. Az impresszionizmus hatását mutatja többek között, hogy a jelen idejű megszólalás a pillanatnyi benyomásból kibomló gondolatiság és a monologikus beszéd egyidejűségének látszatát kelti. Ugyanakkor az alkotás képrendszere és szerkezeti felépítése a nagyon is tudatos megalkotottságra hívhatja fel a befogadó figyelmét. A mű arányosan bomlik két szerkezeti egységre. Első három versszaka a lírai én szemlélődő állapotát és a szemlélet tárgyát (önmaga és a rekettyevirág) állítja középpontba. A látványelemből fejlődik ki a mű alapmetaforája, a rekettyevirág-légi sajka-arany hajóraj kép. A névátvitel alapja a szemlélődés látószöge (a cserje fölött a kék ég mint víz). Továbbá a rekettyecserje csónakos, sárga virágzatáról való egyszerű tudás vagy megfigyelés. A beszélő helyzetét a természetközeliség, lélekállapotát a szomorúság, a gondterheltség jellemzi. A megszólalás tere és ideje jelölt ("hegyen", fejem fölé", "Nyárvégi délután"). Ez az alaphelyzet, illetve önszemlélet alakítja a vers első részének viszonyrendszerét. Benne az emberhez és természethez ellentétes értékek kapcsolódnak. Például a kínzó öntudat és a boldog öntudatlanság, a vágyak betöltésének kényszere és a vágy nélküliség szelíd, idilli állapota, a gond és a gondatlanság vagy a bolyongás és a lebegés képzete. A második szerkezeti egység a rekettye-hajó metaforát a hajótoposz hagyományos jelentés lehetőségeivel (emberi sors-hánykódó hajó, élet-tenger) építi tovább. A negyedik versszakban a beszélő a hajóképet kiterjeszti önmagára ("is"). Ugyanakkor át is értelmezi ( de ) a személyes sorsnak, a szenvedésnek és a halálközelségnek a francia szimbolistákra emlékeztető jelentéskörével. Az olvasónak nemcsak a motivikus kapcsolatok tűnhetnek föl (út, utazás, tenger, hajó, sors, szenvedés, halál), de a nyelvi megformálás rokonsága is. Erre az adhat magyarázatot, hogy Baudelaire Az utazás vagy Rimbaud A részeg hajó című költeményét épp Tóth Árpád ültette át magyarra. A negyedik versszaktól a szemlélődést meditáció, az ember-természet viszonyt a lírai énen belüli viszonyok, a látványt a látomás váltja fel. A képalakítás érdekessége, hogy az öntudat vezérelte szenvedéssel teli lét negatív értéktartományával halál békéje és csöndje képez ellentétet ("léten túli lét"). Ezt a középkori tengerészlegenda mágneshegy motívuma teszi érzékletessé. (Eszerint a tengerek sarkának titokzatos hegye magához vonzza a hajót összetartó szegeket.) E motívumok más összefüggésben ismétlődnek majd az elégia záró versszakában. Az ötödik szakasz a hajómetaforikát a többi emberre is érvényessé teszi. A látomás egyre tágabb körökben mozog. Újabb motívumai (vértenger illetve a könny- és vérözön) egy apokaliptikus pusztulás lehetőséget helyezik kilátásba. A bibliai özönvízzel szemben ezt nem követi túlélés, újélet vagy megtisztulás. A Bibliában a szivárvány Isten megbékülésének és emberrel kötött szövetségének a szimbóluma. Tóth Árpád versének utolsó strófája felülírja ezt a hagyományos jelentést. Hiszen az eget és a földet összekötő szivárvány itt az ember nélküli ünnep, a természet békéjének jelképévé válik. Az "Egy néma ünnepély, ember utáni csend" sor olvasható Vörösmarty Előszó című versének zárlatára való utalásként is. Míg azonban az Előszó az ember pusztulását

5 tragikus értéksemmisülésnek állítja. Tóth Árpád költeménye a béke és a harmónia megszületésének feltételeként mutatja fel. A beszélő szerint ugyanis csak az emberi faj kipusztulását követően érvényesülhet a világban a természet boldog, öntudatlan harmóniája. Ebből fakad. hogy az utolsó két sor inkább himnusz, mint elégia. A lótusz a keleti kultúrák egyik legfontosabb szimbóluma. A káosz vizeiből kiemelkedő rend, az élet és a kozmosz jelképe, termékenység- és tisztaságszimbólum. A verset záró látomásban egy fehér lótuszvirágból születik meg a Béke hószín szárnyú istensége. Ha tudjuk, hogy az Elégia egy rekettyebokorhoz 1917-ben, vagyis az első világháború idején keletkezett, megérthetjük a versben hangot kapó elementáris békevágy indítékát is.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma DEBRECENI ANIKÓ Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma ЛЬВІВ СВІТ 2009 1 УДК 821.511.141.09(075.3) ББК 83.3(4УГО)я721+83,3(О)я721

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 57.

Madách Könyvtár Új folyam 57. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból Madách Könyvtár Új folyam 57. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó

Részletesebben

A Nyugat stiláris sokszínűsége

A Nyugat stiláris sokszínűsége Szemle 489 van a nagy lehetőség, az utolsó igazi alkalom a muravidéki magyartanítás színvonalának az emelésére, illetőleg stabilizálására. Gondolom, néhány év tapasztalta fogja majd megmutatni igazán,

Részletesebben

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Győrfi Lívia A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Bevezetés Úgy érzem, a szavak, a betűk szeretetéből sarjad minden igaz alkotás.

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

A késő-modern tárgyias poézis kiteljesedése József Attila 1932-ben. A lét negatív terei: az ontológiai tájkép versei

A késő-modern tárgyias poézis kiteljesedése József Attila 1932-ben. A lét negatív terei: az ontológiai tájkép versei 1 Bókay Antal A késő-modern tárgyias poézis kiteljesedése József Attila 1932-ben A lét negatív terei: az ontológiai tájkép versei József Attila 1932-33-ban született versei költészettörténeti jelentőségű,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37.

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1 Bókay Antal Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1) A transzcendencia-élmény fázisai, típusai József Attila késő-modern

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

Különnyoma t a. NYELV- FIS IRODALONITUD0MÁNYI KÖZLEiVIÉNYE K XXXV. évfolyam 1-?. számábó l. 199 1 A ROMAN AKADÉb1IA KIADdJA

Különnyoma t a. NYELV- FIS IRODALONITUD0MÁNYI KÖZLEiVIÉNYE K XXXV. évfolyam 1-?. számábó l. 199 1 A ROMAN AKADÉb1IA KIADdJA Különnyoma t a NYELV- FIS IRODALONITUD0MÁNYI KÖZLEiVIÉNYE K XXXV. évfolyam 1-?. számábó l 199 1 A ROMAN AKADÉb1IA KIADdJA 'NYELV ES IRODALOMTUDOMÁNYI KÜZLEM1N-YE K szám )(XXV. évf. 1991. 1--2. A LÉLEK

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) József Attila ars poeticái: A XX. századi költői hitvallások sajátossága, hogy bennük a lírai én nem csupán a versírás szakmaielméleti problémáival vet számot, hanem életprogramot

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Kísérlet a világ rendszerbe foglalására

Kísérlet a világ rendszerbe foglalására Pécsi Györgyi Kísérlet a világ rendszerbe foglalására Emeletek vagy a láz enciklopédiája 1 A hatvanas évek közepétől radikálisan átrendeződik Szilágyi Domokos lírai életműve, az évtized végére pedig megjelennek

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

1~J~ JUNlUS SÍK SÁNDOR. Ára li forint. írásai. KovACH ZOLTAN sik SANDOR VASS pf;ter TELEK GYÖRGY KALLO FERENC MOLLINARY GIZELLA GIOVANNl PASCOLI

1~J~ JUNlUS SÍK SÁNDOR. Ára li forint. írásai. KovACH ZOLTAN sik SANDOR VASS pf;ter TELEK GYÖRGY KALLO FERENC MOLLINARY GIZELLA GIOVANNl PASCOLI SZERKESZTI SÍK SÁNDOR KovACH ZOLTAN sik SANDOR VASS pf;ter TELEK GYÖRGY KALLO FERENC MOLLINARY GIZELLA GIOVANNl PASCOLI írásai 1~J~ JUNlUS Ára li forint XXI. ÉVFOLYAM VIGILIA VI. SZÁM TARTALOM Oldal Kovách

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT Fontos tudnivalók Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Gondos mérlegelés után ossza be a 240 percet úgy, hogy minden feladatra legyen elég ideje! Figyeljen a feladatokban

Részletesebben

LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás

LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás Olvasónapló, avagy előkészületek egy tanulmányhoz Talán elhamarkodottan, de nem ok nélkül állítottam nem egyszer, hogy a magyar újklasszikus irány jellegzetes költemény-típusa

Részletesebben

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára r e c i t i Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Szerkesztette Jeney Éva Kálmán C. György

Részletesebben