Életvitel és gyakorlati ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életvitel és gyakorlati ismeretek"

Átírás

1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok z Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól. Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben a tájékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. z alkotás örömének átélése során elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron kialakul a pozitív alkotó magatartás. Ennek érdekében egyre több lehetőséget biztosítunk a gyermekek önálló képzeletére, illetve annak aktivitását célzó technikai feladatok megoldására is. kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség fejlesztését, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magába. technikai műveltség alapozása gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti. z Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be. z oktatásában a manualitás központi helyet foglal el. kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások. z életvitel ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás és a szolgáltatások területei. Ide sorolhatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak ismerete is. tantárgy feladatai az 1 4. évfolyamokon természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok és a belőlük készült tárgyak között. z anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. Tájékozódás az anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. z emberi alkotással létrehozott terek, esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a formának a kapcsolata. z épített környezet anyagainak és szerkezeteinek megismerése. Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni elképzelés szerint. Egyszerű makett elemzése és készítése terv alapján. munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használata. szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek bemutatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. z utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. z egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. Egyszerű házimunkák elvégzése. z életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység végzése. Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása. nat által meghatározott fejlesztési feladatokra a tantervben a megfelelő fejezet sorszámával hivatkozunk. (Például: 3.1 Problémafelismerés) 1

2

3 1. évfolyam Éves óraszám: Heti óraszám: TÉMKÖRÖK nyagok és felhasználásuk Közlekedési ismeretek Épített környezet Népi mesterségek, foglalkozások, szolgáltatás Család, háztartás BRKÁCS 1. OSZTÁLY 37 óra 1 óra 22 óra 4 óra 4 óra 3 óra 4 óra ÓRSZÁMOK TNKÖNYVEK Tartalmak Témakörök, konkrét 1. nyagok és átalakításuk Természetes anyagok Képlékeny anyagok képlékeny anyag feldolgozása z agyag z agyag tulajdonságai Hol nyerik az agyagot? Hol használják az agyagot? (T) Tevékenységek Ismerkedés az agyag tulajdonságaival, használhatóságával, történetével. képlékeny anyag formálása. z agyag gyúrása, lapítása, gömbölyítése, formázása. 3.1, 3.3, 3.4, 4. Problémafelismerés Képesség, képlékeny anyagból egyszerű formák alakítására. nyújtható, z anyagok alakítása, mint örömforrás. munka végzéséhez szükséges elemi képesség kialakítása. (szk) (lk) (p) természetes anyagok képlékenység, keménység, simaság, gömbölyű, hengeres, lapított, nyomott, tömbszerűség felületi 3

4 Témakörök, konkrét fa és a természet kincsei Ismerkedés a fával Mi a fa? fa vizsgálata fa alakítása (K) Tevékenységek fa érzékszervi fa tulajdonságai és vizsgálata (tapintás, megmunkálhatósága felületi vizsgálat). közötti összefüggés. fa alakítása: Becslés és mérés becslés, mérés, által a tanulók darabolás, érzékelésének tördelés, fejlődése. csiszolás, (szk) (lk) (p) ragasztás, összeállítás. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. Feldolgozott (átalakított anyagok) papír papírkészlet Ismerkedés a csoportosítása. papírral nyagvizsgálat papír alakítása (T) papír vizsgálata pl. tépése, sodrása, nyírása, papírhajtogatás. 3.1, 3.3, 3.4, 4. Fonal és textília fonal anyaga nyagvizsgálat fonal feldolgozása (T) 2. Építés Építőelemek Építés térben Körvonalrajz laprajz Építés, alkotás egyéni elképzelés szerint (T) (K) 3. Jeles napok, népszokások Fonalkészítés sodrással. Szakítási próba. Csokorkötés, fonás, csomózás, bojtolás. 3.1, 3.3, Ismerkedés az építőelemekkel. z elemek csoportosítása. Építés minta, fénykép, látszati rajz alapján. Körvonalrajz, alaprajz készítése. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. papír tapasztalati megismerése. Legyen képes a feldolgozott anyagok közül a papír vizsgálatára és átalakítására. z anyagnak megfelelő egyszerű megoldás elkészítése mintakövetéssel. (szk) (lk) (p) fonal megfigyelése külső és belső tulajdonságai alapján. Összefüggések felismerése a tárgyak funkciója, között. (szk) (lk) (p) anyaga Építőelemek csoportosítása választott szempontok szerint. Képesek legyenek egyéni elképzelés alapján egyszerű modellek megépítése. Összefüggés meglátása a modell és a valóság között. (szk) (lk) (p) (kr) fa érdesség, simaság, méret, tördelt fa, hajlékonyság, keménység, csiszolt fa átalakított anyagok szín, forma, vastagság, sodrott papír, tépett papír, gömbölyített papír, a papírhajtogatás rajzi jelei, átló, felező, szöglethajtogatás fonal, fonás vonalszerű, lapszerű, merev, rugalmas, szakítószilárdság, sodrat, csomózás, csokorkötés, bojtolás épületek, építés, építmény, építőelemek, építőelemek csoportosítása, építés síkban, építés térben, alaprajz, körvonalrajz 4

5 Témakörök, konkrét Őszi ünnepkör Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör (H) 4. Közlekedési ismeretek közlekedés célja közlekedés fejlődése Gyalogos közlekedés Tömegközlekedés (I) (TE) 5. Életvitel, háztartástan Élet a családban Családi ünnep Szabadidő Munkamegosztás családban Helyes táplálkozás Egészséges öltözködés (H) (E) (TE) (ÉN) a Tevékenységek Népi játékszerek Érzelmi készítése. viszonyulások. jándékcsomagolás tapasztalat mint természetes anyagok egyéni élmény felhasználásával. megfogalmazása. Ismerkedés Legyenek képesek hagyományos mintakövetéssel tojásfestő egyszerű játékok és eljárásokkal. használati tárgyak Tojásfestés elkészítésére. természetes anyaggal. (k) (n) (szk) 3.3, 3.4, 4. Tapasztalatok Legyen képes rendszerezése a szabályosan, közlekedés céljáról, biztonságosan fejlődéséről. közlekedni. Gyalogos közlekedési z utazással gyakorlatok. kapcsolatos tömegközlekedés magatartásformák gyakorlása. megismerése, és 1., 2., 3.1, 3.4, 4. tudatos figyelése. Informatikai ismeretek. (szk) (lk) (é) (egy) (kr) Családi szerepek szimulálása. Családi ünnepek, ünnepi szokásokkal, kapcsolatos gyűjtések. Szabadidős programok összeállítása. Rajzos készítése. Házimunkák csoportosítása. Egészséges napirend és kulturált étkezés megbeszélése. z egészséges öltözködéssel ismerkedés. 1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. család mint közösség a társadalom alapvető egységének ismerete. Tervszerűség az időbeosztásban. Rendszeretet. munkaterület tisztán tartása. Kulturált étkezési szokások megismerése és alkalmazása. Napi ötszöri, rendszeres táplálkozás kialakítása. (k) (n) (szk) (é) (em) jeles napok, népszokások őszi ünnepkör őszi betakarítás: almaszedés, szőlőszüret, kukoricatörés. a természet kincseinek felfűzése téli ünnepkör tavaszi ünnepkör tojásfestés kézművesség közlekedés, gyalogos közlekedés szabályai: gyalogos közlekedés, gyalogátkelőhely, járda, járdaszegély, úttest, jelzőlámpa, zebra, parkoló járművek; járművekkel való közlekedés szabályai: tömegközlekedési eszközökön utazási szabályok, megállóhelyek a család, családi ünnep szabadidős programok, házimunkák, munkamegosztás, egészséges és kulturált étkezés, egészséges öltözködés 5

6 2. évfolyam Témakörök Éves óraszám: Heti óraszám: TÉMKÖRÖK nyagok és felhasználásuk Közlekedési ismeretek Épített környezet Népi mesterségek, foglalkozások, szolgáltatás Család, háztartás BRKÁCS 2. OSZTÁLY 37 óra 1 óra 22 óra 4 óra 4 óra 3 óra 4 óra ÓRSZÁMOK TNKÖNYVEK Nagy ttiláné-palócz Ferencné: Technika és életvitel 6

7 Tartalmak Témakörök, konkrét Tevékenységek 1. nyagok és átalakításuk Természetes anyagok Képlékeny anyagok Ismerkedés a z agyag fazekassággal. feldolgozása, a nyagvizsgálat: fazekasság (H) (E) képlékenység, z agyag rugalmatlanság. tulajdonságai Megmunkálás: z agyag alakítása gyúrás, lapítás, z agyag gömbölyítés, megmunkálása (K) hengerítés, kúposítás, mélyítés. Mintázással tárgyalkotás. (1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) fa és a természet kincsei természetes és a mesterséges környezet összehasonlítása Ismerkedés a fával, a fához kötődő mesterségekkel (H) (E) fa vizsgálata fa alakítása fa megmunkálása (K) Őszi tanulmányi séta: a természetes és a mesterséges környezet megfigyelése. Különböző vizsgálata érzékszervi tapasztalással: fafajták szín, tapintás, nedvszívó képesség. fa alakítása: becslés, mérés, darabolás, hegyezés, csiszolás, ragasztás. kés balesetmentes használata. Népi játékszerek készítése. (1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4) Feldolgozott (átalakított anyagok) Szóbeli kifejezőképesség (k) Látási és tapintásos észlelés Megfigyelőképesség Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) Elemzőképesség lkotóképesség Döntési képesség (d) Nagy- és finommozgások Kézügyesség Szóbeli kifejezőképesség (k) Látási és tapintásos észlelés Megfigyelő képesség Lényegkiemelő képesség (lk) Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) lkotó képesség Szem+kéz koordinálása Finommozgás Manuális Helyes késhasználat készség Természetes anyagok Tömbszerűség Képlékenység Rugalmatlanság Gömb Henger Kúp Mélyített Nyersanyag Termék: használati tárgy, dísztárgy Érdesség Simaság Nedvszívás Tompaság Hegyesség Becslés Mérés 7

8 papír papírgyártás (H) (E) (I) (T) papír vizsgálata papír alakítása: hajtogatás, nyírás mérés szerepe a technikában mérés menete papír megmunkálása (K) Ismerkedés a papírkészítés menetével. nyagvizsgálat: nagyság, szín, forma, vastagság, hajtogathatóság, téphetőség, nyírhatóság, nedvszívó képesség. Papírgyűjtemény készítése. Papírhajtogatás: átló-, oldalfelező-, sarok-, szegély-, tölcsér-, lépcsőhajtogatás. Nyírás, részarányos nyírás. laklemez, fél alaklemez használata. Mérés centiméterpontossággal. mérés eszközeinek helyes használata. Részek összeszerelése: pontés foltragasztás. sajtolás menete (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos) (k) Tapintásos és látási észlelés Tér- és időészlelés Látási-hallásimozgásos emlékezet Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) Elemzőképesség lkotóképesség Döntési képesség (d) Finommotorika Szem+kéz koordinációja Kézügyesség Helyes ollóhasználat Feldolgozott anyagok Nyersanyag lapanyag Termék: félkész, kész Félkemény papír Lágypapír laklemez, fél alaklemez papírhajtogatás rajzi jelei: szegély-, tölcsér-, lépcsőhajtogatás Redőzés Nedvszívás Tépett papír Nyírott papír Részarányos nyírás Ragasztás: pont, folt Sajtolás 8

9 fon al és a text ília fon ala k és a text íliá k öss zeh aso nlít ása fon ás tec hni kat ört éne ti fejl ődé se (H) (E) (I) (T) Témakörök, konkrét Tevékenységek nyagvizsgálat s acsoportosítás fonal alakítása (K) érzékszervi gyapjú és a nemez tapasztalás és tulajdonságainak felhasználálapján. összehasonlítása fonalkészítés menete. fonal anyagvizsgálata: téphetőség, gyapjú szakítószilárdság, feldolgozása (H) (E) darabolhatóság, (K) sodorhatóság. fonal alakítása: hurkolás, csomózás, sodrás, fonás, nyírás. ruházkodás történeti fejlődése (H) (E) (I) (T) Kézi varrás gyapjú megmunkálása: fonás, nemezelés. Népi játékszerek készítése. régi falusi ruházat megfigyelése. kézi varrás menete: tűbe fűzés, csomózás, egyszerű öltés (előöltés) alkalmazása. (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.!) (4.) Szóbeli kifejezőképesség, szövegértés (k) Látási és tapintásos észlelés Tér-és időészlelés Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség Elemzőképesség Szabálykövető képesség (szk) lkotóképesség Nagy- és finommozgás Szem + kéz koordinálása Manuális készség Helyes tűhasználat Nyersanyag lapanyag Természetes, mesterséges anyagok fonás eszközei: guzsaly, orsó, rokka Téphetőség Szakítószilárdság Darabolhatóság Csomózás Sodrás Hurkolás Fonás Nemezelés Kézi varrás 9

10 Témakörök, konkrét Tevékenységek 2. Építés Becslés, mérés Építőelemek Kommunikációs szerepe a csoportosítása képesség (szóbeli, technikában elemcsaládokba. rajzos) (k) Körvonalrajz Különböző típusú Látási és tapintásos Kicsinyítés, nagyítás lakóházak észlelés Építés térben összehasonlítása. Tér- és időészlelés természetes és a Építés térben látszati Térlátás mesterséges rajz alapján. Problémafelismerő környezet Körvonalrajz és problémamegoldó összehasonlítása (K) készítése a képesség (p) z építészet történeti megépített modellről. Elemzőképesség fejlődése (H) (E) kicsinyítés, Konstruálóképesség laprajz nagyítás fogalmának Döntési képesség (d) Modellezés kialakítása. Kritikai képesség (kr) térbeli modellezés Építés térben Szervezőkészség menete kicsinyített rajzok Együttműködési alapján. képesség (egy) z alaprajz Életvezetési képesség fogalmának (é) kialakítása. Nagy- és laprajz készítése a finommozgás megépített modellről. Lakóépület Mozgáskoordináció modellezése egyéni Manuális készség elképzelés alapján. részek közötti Informatikai ismeretek kapcsolatok, illetve a rész-egész kapcsolatának megfigyelése. terv és a megépített modell összehasonlítása. (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Építés térben Becslés-mérés Látszati rajz Vázlatrajz Körvonalrajz laprajz Kicsinyítés Nagyítás Fedés Illeszkedés Támasztás Határolás Áthidalás Összekötés 10

11 Témakörök, konkrét Tevékenységek 3. Jeles napok, népszokások Őszi határjárás: z ember és a népi játékszerek természet készítése (H) (E) kapcsolatának csuhé vizsgálata megfigyelése. csuhé nyagvizsgálat: szín, megmunkálása (K) erezet, nedvszívás, Téli ünnepeink: hasogatás. karácsony, farsang Megmunkálás: Népszokások hasogatás, sodrás, megismerése, kunkorítás, fonás, hagyományápolás csomózás. (H) (E) (I) (T) Csuhébábok, farsangi Karácsonyfadíszek maszkok készítése készítése egyéni elképzelés Farsangi maszkok alapján. készítése Karácsonyfadíszek Tavaszi ünnepeink: húsvét Népszokások megismerése, hagyományápolás (H) (E) (I) (T) Hagyományos tojásfestés: berzselés készítése minta alapján. Ismerkedés a tojásfestés hagyományos módjaival. berzselés menete. (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képesség (k) Narratív képesség (n) Észlelési csatornák együttes Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) nalizáló-szintetizáló képesség lkotóképesség Szervezőkészség Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Finommotorika koordinációja Manuális készség Helyes eszközhasználat (kés, olló) Jeles napok, népszokások Természetes anyagok Csuhé, csutka Párhuzamos erezet Hasogatás Sodrás Fonás Csomózás Berzselés 11

12 .. Témakörök, konkrét 4 Közlekedési ismeretek Tevékenységek gyalogos gyalogos Kommunikációs közlekedés (E) közlekedést irányító képesség (k) gyalogos jelzőlámpák és Észlelési csatornák közlekedés résztvevői, színterei jelzőtáblák megismerése. együttes Térlátás Úttest, gyalogos jelzőtáblák Megfigyelőképesség közlekedés csoportosítása alak Koncentrálóképesség alapszabályai és szín szerint. Problémafelismerő Tömegközlekedés Átkelés az úttesten képesség (p) tömegközlekedési irányított és irányítás Szabálykövető eszközök biztonságos nélküli forgalom képesség (szk) és kulturált esetén. Döntési képesség (d) használata Irányok helyes Kritikai képesség közlekedési megítélése. (kr) veszélyhelyzetek Távolságbecslés. Szervezőkészség felismerése, elkerülése járműveken Együttműködési (E) (K) történő közlekedés képesség (egy) Közlekedési gyakorlat alapszabályai, Életvezetési képesség valós környezetben tennivalók. (é) tömegközlekedési Mozgáskoordináció eszközökön alkalmazott Egyensúlyérzék illemszabályok megismerése, alkalmazása valós helyzetekben. Közlekedési veszélyhelyzetek elemzése, elkerülésük lehetőségei. 5 Életvitel, háztartástan Közlekedési ismeretek Jelzőtáblák Jelzőlámpák járda, járdasziget, zebra, aluljáró, felüljáró Tömegközlekedési eszközök Illemszabályok Veszélyhelyzet 12

13 Témakörök, konkrét Tevékenységek Természetes, Szabadidő a mesterséges természetben. környezetünk (K) Szabadidős (TE) programterv szabadidő eltöltése készítése. Családi házimunkák munkamegosztás csoportosítása. Házimunkák a takarékosság családban jelentősége a házimunkák mindennapi életben. veszélyforrásai gyerekek által Családi ünnepek elvégezhető jándékozás házimunkák. Egészséges táplálkozás Családi ünnepek, (K) (TE) (ÉN) ajándékozási sztalterítés szokások. jándékcsomagolás. z egészséges táplálkozás fontossága. helyes és helytelen étkezési megkülönböztetése. Gyümölcssaláta készítése, asztalterítés. (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képesség (k) Észlelési csatornák együttes Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) Döntési képesség (d) Kritikai képesség (kr) Szervezőkészség Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Nagy- és finommozgás koordináció Manuális készség szokások Életvitel, háztartástan Szabadidő Házimunka Munkamegosztás Takarékosság Családi ünnepek jándékozás 3. évfolyam 13

14 Éves óraszám: Heti óraszám: TÉMKÖRÖK nyagok és felhasználásuk Közlekedési ismeretek Épített környezet Népi mesterségek, foglalkozások, szolgáltatás Család, háztartás Ábrázolási BRKÁCS 3. OSZTÁLY 37 óra 1 óra 7 óra 4 óra 5 óra 10 óra 10 óra ÓRSZÁMOK TNKÖNYVEK Nagyné-Palóczné: Technika és életvitel Témakörök Tartalmak Témakörök, konkrét Tevékenységek 1. nyagok és átalakításuk Feldolgozott (átalakított) anyagok képlékeny anyag papír nedvszívóképességének z anyag alakítása (T) vizsgálata. Papírmasé készítése, modellkészítés. 3.1, 3.3, 3.4, 4. Tárgykészítés saját ötletek tervszerű megvalósításával, egyre nagyobb önállósággal. tapasztalatra épülő forma-, anyag, szerkezet - és eljárási ismeret. (szk) (lk) (p) papír nedvszívóképessége, papírmasé 14

15 Témakörök, konkrét Tevékenységek Természetes anyagok fa és a természet Természetes anyagok kincsei vizsgálata. Népi játékszerek készítése. Fafajták vizsgálata Famegmunkálás (darabolás, hegyezés, fa megmunkálása fa útja otthonunkig, a fafeldolgozás (H) (K) faragás, csiszolás). Rovásfaragás készítése. Fához reszelés, kötődő mesterségek megismerése: pl. fafaragó, faesztergályos (ács, asztalos). 1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. Feldolgozott (átalakított) anyagok papír Papírfajták nyagvizsgálat papírfajták papír megmunkálása Műszaki (T) ábrázolás tulajdonságainak vizsgálata. Papírok csoportosítása. Papírhajtogatás. Papírkarton megmunkálása. Ismerkedés a műszaki rajz jeleivel. Rajzolvasás, a rajz és a tárgy megfeleltetése. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. z anyagok megfigyelése külső és szerkezeti (szálas, hajlítható, merev, lágy, nyújtható) tulajdonságaik alapján. Összefüggések felismerése a tárgyak funkciója, anyaga, alakja és méretei között. népművészet hagyományaihoz kapcsolódó tárgyalakítás, mintakövetéssel. (szk) (lk) (p) (k) formálhatóság és tervezhetőség megfigyelése. z anyagminőség iránti érzék kialakítása. Jó testtartás. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításba n. konstruáláshoz, kivitelezéshez szükséges megértése, rajzolvasás mintakövetés képessége. (szk) (lk) (p) terv fa szálas, hajlítható, nyújtható, rugalmas, kemény, átalakító műveletek, előkészítő műveletek, népművészet, a fához kötődő mesterségek: fafaragó, faesztergályos, asztalos, ács papír, papírfajták: lágy papírok, kartonok, lemezek anyagtulajdonságok: téphetőség, hajlékonyság, vastagság, rugalmasság, felületi tulajdonság, szakíthatóság, karcolás, metszés, vágás; műszaki ábrázolás, méretmegadás elemei: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám, méretnyíl; vonalfajták: a tárgy körvonala, szerkeszthető vonalak, nem látható élek, hajlítási élek, szimmetriatengely 15

16 Témakörök, konkrét Fonal és textília textilipar fejlődése Mi a fonal? fonal és textilmunkák feldolgozása (H) (T) Tevékenységek textilipar fejlődésének tanulmányozása. fonal és textília tulajdonságainak vizsgálata. z szerkezet, a tulajdonság és a funkció összefüggéséne k felismerése. elemi alkotó, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő- és fonalkészítés kommunikáció menete. s képességek szövés, a szövés működtetése. menete. Gyakorlottság népművészetben a rendszeresen alkalmazott díszítések megismerése. Kézi használt eszközökkel végzett varrás műveletekben. alkalmazása (k) (szk) (lk) (p) 1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4. (kr) a fonás, a fonal, alapanyagai, gyapjú, len, kender, gyapot, selyemhernyó gumója, guzsaly, orsó, sodrás, nyújtás, a szövés, szövőszék, kézi varrás díszítőöltések 16

17 Témakörök, konkrét Tevékenységek 2. Építés z építészet történeti Ismerkedés az fejlődése építészettel. Tervezés, építés lakás szerkezete Műszaki ábrázolás Mérés Népi építészet (H) (K) (T) Különböző típusú épületek megfigyelése, összehasonlítása. Manuális készség célirányos a rajzeszközök használatában. z építőmunka fázisainak megismerése. Méretek leolvasása rajzokról. rajz és a tárgy megfeleltetése. Ismerkedés a technikai méretmegadás elemeivel. probléma megfogalmazás mérési eredmények a. feljegyzése, mérés centiméter-pontossággal. laprajzkészítés Mintakövető, majd tervkövető kivitelezés. Családi ház építése Egyszerű épületmakettek elképzelés értékelése, terv, készítése megfeleltetése 1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, az igénynek és 3.4, 4. lehetőségnek. építés építés története: hogyan építkeztek és építkeznek ma is? építőanyagok az építkezés sorrendje, becslés, mérés, egymás mellé rendezés, alaprajz, látszati rajz méretmegadás elemei, belső tér, település, népi építészet szerkezetei 3. Jeles napok, népszokások Őszi ünnepkör Vízparti növények gyűjtése, szárítása. Vízi járművek készítése a gyűjtött anyagokból. Téli ünnepkör Betlehemi bábuk Tavaszi ünnepkör készítése. Tojásfestés. (H) 2., 3.2, 3.3, 3.4, 4. munkafolyama t irányított, majd önálló szervezése: biztonság élménye a munkaszervezé sben. (szk) (lk) (p) (é) megismert természeti anyagokból, a népművészet hagyományait követő tárgyalakítás. (k) (n) (szk) őszi ünnepkör; vízparti növények: (káka, sás, nád, gyékény); fűzfavessző; téli ünnepkör, tavaszi ünnepkör tojásfestés 17

18 Témakörök, konkrét Tevékenységek 4. Közlekedési ismeretek közlekedés kerék feltalálása, kialakulása, a kerék története, szerepének használatának fontossága bemutatása. Magatartás közúton Kerékpáros közlekedés a városi tömegközlekedés vasúti közlekedés (K) (I) (TE) közlekedési eszközök fejlődésének megfigyelése. Közlekedési gyakorlatok. kerékpár fő szerkezeti egységeinek bemutatása. Kerékpáros közlekedés Hogyan viselkedünk a közlekedési járműveken? vasúti közlekedés szabályainak megbeszélése. 1., 2., 3.1, 3.4, 4. Ismeretterjesztő forrásokból információgyűjtés a foglalkozásokhoz. Szabálykövető magatartás a közlekedésben. gyermekbalesetek okainak ismerete. Utazással kapcsolatos helyes magatartásformák bemutatása és gyakorlati alkalmazása valós helyzetekben. (szk) közlekedés, a kerék, a kerék története, használata, közlekedésbiztonság, a kerékpár szerkezeti egységei, kerékpár története, közlekedési eszközök, közlekedési magatartás, piktogarmok a vasúti közlekedés szabályai 18

19 Témakörök, konkrét 5. Életvitel, háztartástan Házimunkák Háztartási eszközök Korszerű táplálkozás Testápolás Gazdálkodás Szolgáltatások (H) (ÉN) (E) (I) (TE) Tevékenységek gyermekek által is elvégezhető háztartási tennivalók, eljárások bemutatása. háztartásban leggyakrabban használt tárgyak, eszközök, gépek biztonságos használatának ismertetése. korszerű táplálkozás szabályainak megbeszélése. helyes testápolás tanulmányozása. Családi költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz fogalmának tudatosítása. szolgáltatás szerepe az ember életében, a lakóhelyen található szolgáltatások feltérképezése. telefon használatának bemutatása. 1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4., Jártasság legegyszerűbb eszközök használatában. Elővigyázatosság háztartási használatában, veszélyforrások felismerése. a a eszközök korszerű táplálkozás szabályai és a helyes és a helytelen táplálkozás ismerete. testápolás alapvető szabályainak ismerete. személyes igények, szükségletek megnevezése. bevétel és kiadás egyszerű összefüggéseinek megértése. takarékosság jelentőségének ismerete. Tájékozottság az elemi szolgáltatások használatában. (pl.: posta, közlekedés) szolgáltatások igénybevétele: telefonálás. (k) (n) (szk) (é) (em) háztartási napirend munkák, háztartási eszközök korszerű táplálkozás szabályai; helyes táplálkozás, helytelen táplálkozás, testápolás gazdálkodás bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz elemi szolgáltatások 4. évfolyam 19

20 Éves óraszám: Heti óraszám: TÉMKÖRÖK nyagok és felhasználásuk Közlekedési ismeretek Épített környezet Népi mesterségek, foglalkozások, szolgáltatás Család, háztartás Ábrázolási rendszerek, nézeti ábrázolás Termeléskultúra BRKÁCS 4. OSZTÁLY 37 óra 1 óra 16 óra 7 óra 5 óra 3 óra 1 óra 2 óra 3 óra ÓRSZÁMOK Technika TNKÖNYVEK 20

21 Témakörök Tartalmak Témakörök, konkrét Tevékenységek 1. nyagok és átalakításuk Természetes anyagok fa és a természet Kirándulás a Szóbeli kincsei természetbe. kifejezőképesség (k) tanulók közvetlen természetes Észlelési csatornák környezetének anyagok vizsgálata: együttes természetes anyagai szerkezet, jellemző Megfigyelőképesség (agyag, fa. kőzetek, tulajdonságok, Problémafelismerő és termések, levelek, nád felhasználás (otthon, -megoldó képesség (p) stb.) (K) (TE) iparban, Lényegkiemelő természetes művészetben). képesség (lk) anyagok vizsgálata természetes Konstruálóképesség természetes anyagok Döntési képesség (d) anyagok megmunkálása: Mozgáskoordináció megmunkálása (K) darabolás, hasítás, Manuális készség fa mint nyersanyag faragás. fakitermelés Népi játékszerek, Helyes eszköz- és fakitermelés hangszerek készítése szerszámhasználat környezeti hatásai (K) egyéni elképzelés (E) (TE) alapján. fa vizsgálata nyagvizsgálat: fa megmunkálása színezet, rajzolat, Ismerkedés nedvszívó képesség, hagyományőrző faraghatóság, mesterségekkel (H) szegezhetőség. (E) Szegezés, szeghúzás. Balesetmentes szerszámhasználat. Kézműves hagyományokat ápoló tárgyalkotás (szövőkeret készítése). (1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Természetes anyagok z anyag szerkezete Hajlíthatóság Rugalmasság Nyújthatóság Lágy Kemény Merev Nedvszívás Darabolás Hasítás Faragás Szegezés Szeghúzás 21

22 Témakörök, konkrét Tevékenységek Feldolgozott (átalakított) anyagok papír Ismerkedés a Technikatörténet: a papírmerítéssel. papírkészítés ősi Merített papír módszere (I) (T) (K) Papírhajtogatás műszaki rajz szabványosított jelei (E) műszaki rajz gyakorlati alkalmazása Nézeti ábrázolás fém Ismerkedés a fémművességgel (H) (E) (I) (T) (K) Fémek vizsgálata Fémek megmunkálása készítése. Hajtogatás síkban és térben. Statikus és dinamikus modellek létrehozása. műszaki rajz szabványosított jeleinek megismerése, gyakorlati alkalmazása. Rajzolvasási, rajzkészítési gyakorlat. dobozkészítés menete: műszaki rajz elkészítése, karcolás, szabás, sarkos hajlítás, összeszerelés. kipróbálás. nézeti ábrázolás fogalmának kialakítása. Mértani testek nézetrajzi elemzése, nézetrajzok készítése. (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Ércbányászat Magyarországon. Ismerkedés ősi kézműves mesterséggel, az ötvösséggel. Huzal és lemez vizsgálata: szín, alak, felület, hajlítás, nyírás. Huzal és lemez megmunkálása: darabolás, hajlítás, domborítás. Fémlap domborítása. fémmegmunkálás eszközeinek helyes használata. (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos, szövegértés) (k) Észlelési csatornák együttes Készségszintű becslés, mérés Rajzolvasási, rajzolási készség nalizáló-szintetizáló képesség Lényegkiemelő képesség (lk) Szabálykövető képesség (szk) lkotóképesség Döntési képesség (d) Finommozgás Manuális Készségszintű eszközhasználat készség Kommunikációs képesség (szóbeli, szövegértés) (k) Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) Problémafelismerő és problémamegoldó képességek (p) Elemzőképesség lkotóképesség Manuális készség Helyes eszköz- és szerszámhasználat Feldolgozott anyagok Papírmerítés Merített papír Statikus modell Dinamikus modell Műszaki rajz műszaki rajz szabványosított jelei Vonalfajták: folyamatos, szaggatott, pontvonal, méretvonal, méretsegédvonal, méretszám, méretnyíl Karcolás Szabás Nézeti ábrázolás Érc Bányászat Fém Fémművesség Ötvös Fémhuzal Fémlemez Darabolás Hajlítás Domborítás 22

23 Témakörök, konkrét Tevékenységek műanyag Közvetlen Ismerkedés a környezetünk műanyaggal, a műanyag tárgyainak műanyag csoportosítása előállításával (I) (T) felhasználás alapján. (K) Ismerkedés a műanyag műanyag vizsgálata előállításával. Gyöngyfűzés nyagvizsgálat: szín, forma, tömeg, pattinthatóság. Műanyag tárgyak csoportosítása a vizsgált tulajdonságok alapján. Környezetszennyezés, szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Gyöngyfűzés minta és fonal és a textília fonalvastagítás eljárásai makramézás (E) szövés technikatörténeti fejlődése (H) szövés Kézi varrás népművészet hagyományait követő tárgyalkotás (H) (E) egyéni alapján. (1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) nyagvizsgálat: különböző fonalfajták nyírhatósága, csomózhatósága, hurkolhatósága. makramézás menete, lapos csomózás. Használati tárgy készítése lapos csomózással. Szövés szövőkereten. Egyszerű szövésminták megismerése. Kézi varrás. tanult öltésfajták (előöltés, száröltés, láncöltés, pelenkaöltés, lapos öltés) változatos alkalmazása használati és dísztárgyak készítése során. Ismerkedés a magyar népi hímzéssel. tárgykészítés algoritmusa. (1.) (2.) (3.1) ( 3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képesség (szóbeli, szövegértés) (k) Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) Problémafelismerő és problémamegoldó képességek (p) Elemzőképesség lkotóképesség Koncentráló képesség Szabálykövető képesség (szk) Finommotorika Kézügyesség elképzelés Szóbeli kifejező képesség (k) Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség lkotóképesség Szabálykövető képesség (szk) Finommotorika Kézügyesség Készségszintű eszközhasználat Műanyag Környezetszennyezés Szelektív hulladékgyűjtés Gyöngyfűzés Csomózás Hurkolás Makramézás Lapos csomó Láncfonal Vetülékfonal Szőttes Szövésminták Népi hímzés Használati tárgy Dísztárgy 23

24 Témakörök, konkrét Tevékenységek 2. Építés Épített környezet: falusi és a városi Kommunikációs falu, város (I) (K) élet összehasonlítása. képesség (szóbeli, falusi és a városi falusi és városi rajzos, szövegértés) élet előnyei, hátrányai építmények elemzése. (k) Magyar népi építészet Ismerkedés a magyar Komplex (H) (I) népi építészettel. információkezeléssel természetes Hagyományos kapcsolatos anyagok felhasználási technológiák képességek (i) módja (K) megismerése: rakott Térlátás Egyszerű makett sárfal építése, Problémafelismerő és készítése vályogtégla készítése. problémamegoldó Korunk építészete Vályogház építése. képesség (p) technika fejlődése: Korszerű építmények nalizáló-szintetizáló új anyagok, új elemzése (egyensúly, képesség technológiák stabilitás stb.). Lényegkiemelő z építmények és a Építmények képesség (lk) környezet kapcsolata modellezése. Konstruálóképesség (E) (K) (TE) Modell és valóság Döntési képesség (d) viszonyának elemzése. Kritikai képesség (kr) (1.) (3.1) (3.2) (3.3) Együttműködési (3.4) (4.) képesség (egy) Szervezőkészség Mozgáskoordináció Készségszintű becslés, mérés Készségszintű eszközhasználat Építés Épített környezet Hagyományos technológia Rakott sárfal Vályogtégla Lakótelepi ház Tömbház Családi ház Korszerű építmények 24

25 Témakörök, konkrét Tevékenységek 3. Jeles napok, népszokások Népi játékszerek nyagvizsgálat: szín, készítése hajlékonyság, z aratáshoz darabolhatóság, kapcsolódó nedvszívás, népszokások (H) (I) fonhatóság. (T) Kézműves szalma vizsgálata hagyományokat ápoló szalma tárgyalkotás egyéni megmunkálása (H) (K) z anyag célszerű és takarékos felhasználása. Téli karácsony Népszokások megismerése, hagyományőrzés ünnepeink: (E) (I) (T) Karácsonyfadíszek készítése (H) Tavaszi ünnepek: húsvét, anyák napja Népszokások megismerése, hagyományápolás (H) (E) (I) (T) Hagyományos tojásfestés Textilfestés: batikolás (H) (E) (I) (T) 4. Közlekedési ismeretek elképzelés alapján. Hagyományőrzés: betlehemezés. szalma fonása. Karácsonyfadíszek készítése egyéni elképzelés alapján. Húsvéti népszokások megismerése. Tojásfestés hagyományos módon: viaszolt tojás. Hímes tojás festése. Textilfestési eljárások megismerése. Textilfestés természetes anyagokkal. Batikolás kötözéssel. (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) Kommunikációs képességek (k) Narratív képesség (n) Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) Észlelési csatornák együttes Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) lkotóképesség Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Mozgáskoordináció Manuális Készségszintű eszközhasználat készség Jeles népszokások ratás ratódíszek Szalmaszál Szalmafonás napok, nyagtakarékosság Hagyományőrzés Betlehemezés Locsolkodás Hímes tojás Viasz Gica Viaszolt tojás Hagymalé Textilfestés Batikolás 25

26 Témakörök, konkrét Tevékenységek közlekedés történeti közlekedés fejlődése technikatörténeti (I) (T) fejlődésének az gyalogos áttekintése. közlekedés alapvető Faliújság készítése. szabályai (E) gyalogos veszélyhelyzetek közlekedés elkerülése szabályainak Tömegközlekedés biztonságos Szárazföldi, vízi, légi alkalmazása a közlekedés gyakorlatban. helyi és a távolsági Veszélyhelyzetek közlekedés (E) (K) felismerése, az elkerülésük lehetőségei. tömegközlekedési eszközök csoportosítása. helyi és a távolsági közlekedés eszközei, használatuk helyes módja. különböző menetrendek jelrendszerének megismerése, értelmezése. balesetmentes kerékpáros járműhasználat közlekedés (K) (TE) szabályainak kerékpáros megismerése, közlekedés szabályai gyakorlati alkalmazása. kerékpáros közlekedés szabályainak áttekintése. kerékpáros közlekedés gyakorlása forgalom elől elzárt területen: egyenes haladás egykezes kormányzással, kanyarodás hátranézéssel és kiintéssel, biztonságos fékezés. (2.) Szóbeli kifejezőképesség (k) Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) Elemzőképesség Szabálykövető képesség (szk) Döntési képesség (d) Kritikai képesség (kr) Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Látási, hallási észlelés Tér- és időészlelés Készségszint a távolság becslésében Egyensúlyérzék Mozgáskoordináció Szabálykövető képesség (szk) Döntési képesség (d) Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Közlekedési ismeretek Technikatörténet Szárazföldi, vízi, légi közlekedés Gyalogos közlekedés Közúti jelzések Tömegközlekedés Helyi és távolsági közlekedés Menetrendek 26

27 Témakörök, konkrét 5. Életvitel, háztartástan Közvetlen környezetünk Környezetvédelem környezetünkben (K) (TE) Munkamegosztás a családban szülők foglalkozása (P) Házimunkák Baleset-elhárítás háztartásban Gazdálkodás, takarékosság Szolgáltatások megismerése, igénybevétele (E) (ÉN) a Tevékenységek Közvetlen környezetünk megismerése. Esztétikus kialakítása. ktív környezetvédelemi tevékenység. Foglalkozások bemutatása. Házimunkák csoportosítása. Háztartási rendeltetésszerű használata. Baleset-elhárítás környezet gépek háztartásban. Ismerkedés a betegápolás elemi szabályaival, legegyszerűbb eljárásaival (lázmérés, teafőzés stb.). Ismerkedés a családi költségvetéssel. Tájékozódás a család bevételéről, kiadásairól. bevétel és a kiadás egyszerű összefüggéseinek felismerése. zsebpénz célszerű beosztása. takarékosság lehetőségeinek felismerése (pénz, idő, energia, értékeink megbecsülése stb.), plakátkészítés. lakóhelyen található szolgáltatások feltérképezése. Néhány szolgáltatás bemutatása megadott szempontok alapján. Elemi szolgáltatások kulturált igénybevétele. (1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) a Kommunikációs képesség (k) Megfigyelőképesség Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) Lényegkiemelő képesség (lk) Szabálykövető képesség (szk) Döntési képesség (d) Kritikai képesség (kr) Együttműködési képesség (egy) Életvezetési képesség (é) Kézügyesség Életvitel, háztartástan Esztétikus környezet Környezetvédelem Házimunkák Háztartás gépek Baleset-elhárítás Betegápolás Családi költségvetés Bevétel Kiadás Zsebpénz Takarékosság Szolgáltatások 27

28 továbbhaladás feltételei természetes és a mesterséges környezet kapcsolatának megismerése. munka és a technika szükségességének, jelentőségének felismerése az ember életében (haszna veszélyei). z anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalása. z anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Szakszerű eszköz és szerszámhasználat. Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. Önálló tervezés és kivitelezés tárgyalkotásban, építésben (szükség esetén segítségkérés). z elképzelések, tervek rajzos megjelenítése. Mérés centiméter-pontossággal, a mérési eredmények lejegyzése. Egyszerű rajzos ábrák olvasása, értelmezése. Egyszerű esetekben alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése. Szülők foglalkozásának megnevezése, rövid bemutatása. takarékosság, gazdaságosság lehetőségeinek ismerete mindennapi életünkben. z úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. közúti kerékpáros közlekedés elemi szabályainak ismerete. kulturált és balesetmentes járműhasználat szabályainak gyakorlati alkalmazása. 28

29 29

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és Éves órakeret: 55; 3. évfolyamon 37 + 18 Heti óraszám: 1,5; 3. évfolyamon 1 +0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1.- 4. évfolyam Témakörök: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4.osztály 1. Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI MŰVELTSÉGTERÜLET

TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI MŰVELTSÉGTERÜLET ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás Az technika tanterv a NTK

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM A tantárgy célja fokozatosan feltárni a természetben és társadalomban élő ember

Részletesebben

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Célok és feladatok: A technika és életvitel tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam:

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam: ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1. - 4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Technika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe: 1. 2. 3. 4. Család,

Részletesebben

Technika követelmény első félév 5. o.

Technika követelmény első félév 5. o. Technika követelmény első félév 5. o. Olyan ismeretekkel rendelkezzen, amelyek továbbfejlesztve alkalmasak legyenek a jövőbeni felhasználásra is. Olyan ismereteket, készségeket, képességeket, beállítódásokat

Részletesebben

Technika és életvitel

Technika és életvitel Technika és életvitel 1 4. évfolyam Alapelvek A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Technika és életvitel Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Helyi tanterv 2. évfolyam

Helyi tanterv 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT Helyi tanterv 2. évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 2. évfolyam 1 36 A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Órakeret Család, otthon, háztartás 7+1

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-8. ÉVFOLYAM

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-8. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: minden évfolyamon 1 óra 1. rész: 1-4. évfolyam Megvalósítási feltételek: technika szaktanterem 1-4. osztályos tanuló csoportok 1-4. osztályban tanító (főiskolai

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1-4. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

Kerettanterv Technika 1. és 2. osztály Célok és feladatok

Kerettanterv Technika 1. és 2. osztály Célok és feladatok Kerettanterv Technika 1. és 2. osztály Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével a gyermek az életkori

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Tapasztalatok, élmények közlése szóban, írásban. A természetben lezajló változások megfigyelése, felismertetése.

Tapasztalatok, élmények közlése szóban, írásban. A természetben lezajló változások megfigyelése, felismertetése. 1. Bevezetés a 3. évfolyam tananyagába. Mire lesz szükségem? Ismételjük át az előző év anyagát. 2. Őszidő Virágos kitűző A tankönyvben használatos ikonok megismerése. Beszélgetés a nyári szünidő élményeiről.

Részletesebben

EMMI TANTERV 51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET évfolyam

EMMI TANTERV 51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET évfolyam ÉLETVITEL és GYAKORLAT 2. EMMI TANTERV 51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 1.2.1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 2. évfolyamon is, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy közvetlen célja a tanuló számára fontos, a mindennapi életben előforduló, önmaga ellátásával és a társadalmi környezetben

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Életvitel és gyakorlat EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. Célok és feladatok

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. Célok és feladatok TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével a gyermek az életkori

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 490 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 490 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 490 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 491 Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvetı szerepe van abban, hogy az európai polgárok

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Összefogás a közlekedőkért

Összefogás a közlekedőkért ÉLET ÚTON Összefogás a közlekedőkért Berta Tamás Új kihívások Vízió: Magyarországon 2030 után egyetlen 14 év alatti gyermek sem veszíti életét közúti közlekedési balesetben Közúti balesetek okozói Infrastruktúra

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 4. Célok és feladatok

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 4. Célok és feladatok TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 4. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével a gyermek az életkori

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy közvetlen célja a tanuló számára fontos, a mindennapi életben előforduló, önmaga ellátásával és a társadalmi környezetben

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat 1

Életvitel és gyakorlat 1 Életvitel és gyakorlat 1 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 4. évfolyam

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 4. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon, hogy a gyermek a saját közegében (lakóhely, család, iskolaközösség) közvetlen tapasztalásokkal, megfigyelésekkel,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja... 1 Részletes tanterv... 3 1. évfolyam... 3 2. évfolyam...

Részletesebben

1-2. évfolyam. 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat

1-2. évfolyam. 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat 1-2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TANMENET. technika és életvitel 3. osztály

TANMENET. technika és életvitel 3. osztály Kővári Istvánné TANMENET Balasi Bernadett Sulák Istvánné Szabó Anikó: HARMADIK TECHNIKAKÖNYVEM 3. (AP-032104) című tankönyvhöz technika és életvitel 3. osztály A tanmenetet adaptálta: Mazzagné Tóth Piroska

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A technika tanterv a Mozaik Kiadó Kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált

Részletesebben

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET Kompetencia fejlesztés Kooperációs módszerek Életpálya építés Óratervek 9. évfolyam számára (14-15 évesek) Vizuális kultúra tantárgy, 7 tanóra Adaptáció a Berzsenyi

Részletesebben

5.5 Életvitel és gyakorlat 1 4. évfolyam

5.5 Életvitel és gyakorlat 1 4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 1 4. évfolyam 5.5 Életvitel és gyakorlat 1 4. évfolyam Bevezető Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

51/2012. XII.21.EMMI RENDELET ( 1. SZ. MELLÉKLET ) ALAPJÁN

51/2012. XII.21.EMMI RENDELET ( 1. SZ. MELLÉKLET ) ALAPJÁN TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 51/2012. XII.21.EMMI RENDELET ( 1. SZ. MELLÉKLET ) ALAPJÁN 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Életvitel és gyakorlat műveltségi terület IX. Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 5-7. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Helyi tanterv 4. évfolyam

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Helyi tanterv 4. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Helyi tanterv 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon, hogy a gyermek a saját közegében (lakóhely, család, iskolaközösség) közvetlen tapasztalásokkal,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam 1. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat Célok és feladatok

Technika, életvitel és gyakorlat Célok és feladatok Technika, életvitel és gyakorlat Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.8. TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4.

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat

Életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5.-ES TANMENET AZ NT-00548 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5.-ES TANMENET AZ NT-00548 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5.-ES TANMENET AZ NT-00548 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ 5.-ES TANMENET TÉMAKÖREI: I. Ember és környezete témakör 3 óra 1-3 II. Anyagok és alakításuk témakör 7 óra 4-10 Részösszefoglalás

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyhoz. az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyhoz. az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Életvitel és gyakorlat műveltségterület,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy. 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy. 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1. osztály T A N M E N E T 2 0 1 6 / 2 0 1 7. Készítette: Kisné Cseri Erika 2016. szeptember

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam Készült a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet által ajánlott kerettanterv alapján 1 Célok és feladatok

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT Tartalomjegyzék 1 2. évfolyam... 4 1. évfolyam... 5 1. Család, otthon, háztartás... 5 2. Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT Technika 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-2. évfolyam:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A technika tanterv a Mozaik Kiadó Kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Helyi tanterv 3. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Helyi tanterv 3. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Helyi tanterv 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások,

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével a gyermek az

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A technika tanterv a Mozaik Kiadó Kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált

Részletesebben