Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/ Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785"

Átírás

1 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/ / Ügyintézõk: Sándor Lászlóné Berec Lászlóné Remenyik Robertina Falugondnok: Mudra György Fogadóóra: H-K-Cs 8-12 és ig Orvosi rendelõ 06/ Gyermekorvos Dr.Petercsák Edit 06/ Fogászat (Parasznya) 06/ Gyógyszertár (Parasznya) 06/ Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/ Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/ Nyugdíjas klub Király Barnabásné 06/ Katasztrófa Védelem 06/ Óvoda vezetõ Perge Zoltánné 06/ Református lelkész Gere Gábor 06/ / Családsegítõ Szolgálat Garadnainé Elek Gizella 20/ Gyermekjóléti Szolgálat Pogány Beáta

2 3 A VÁLASZTÁS UTÁN A varbói újság ismét megjelenik. Úgy gondolom, hogy ez a hírforrás volt régen is a legmegfelelõbb arra, hogy a lakosság értesüljön a faluban történtekrõl, a képviselõtestület döntéseirõl. Ebben az írásban szeretném összefoglalni röviden, mi is történt az önkormányzati választások óta, mit örökölt az új képviselõ-testület és polgármesterként én az elõzõ önkormányzati vezetéstõl. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL A képviselõ-testület és a polgármester eskütételét követõen az október a folyó ügyek átvételével telt. Ennek keretében rögzíthettük, hogy október 1.-én a helyi iskolának nincs kinevezett, vagy megbízott igazgatója. A kinevezett jegyzõ augusztus 19.-tõl beteg állományban van. Így azokat a feladatokat, amelyek kizárólag a minimális törvényes mûködés feltételeit biztosítják, megbízás keretében, részmunkaidõben, helyettesítéssel a harsányi jegyzõ látja el. Emellett nincs továbbra sem (és még ma sincs) lezárva a Parasznya - Varbó között több éve húzódó vagyonmegosztás. Mindemellett, hagyományainkhoz híven október-november hónapban megszerveztük és megrendeztük az õszi rendezvényeinket. Így bátran állíthatjuk, hogy a visszajelzések alapján különösen sikeres és emlékezetes volt a szüreti felvonulás és mulatság. Az idõsebb polgárokat az Öregek estélyén köszöntöttük, ünnepeltük. Továbbá az ünnephez méltóan emlékeztünk meg október 23.-ról, az 1956-os események 50. évfordulóján. Az égetõen sürgõs helyzetek rendezése keretében elsõ lépésként az iskola vezetésével Ézsöl Katalint bíztuk meg. Megbízatása június 30. napjáig tart. Ezt követõen, a képviselõ-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy valamennyi képviselõ és én, mint polgármester egyaránt a tiszteletdíjunk felvételét felfüggesztjük. Így, bár a múlt évi költségvetésben nem volt tervezve, elkezdtük a csapadékelvezetõ árkok ásását, és a külterületi utak javítását. Ezen munkálatok körülbelül 1,2 millió forintba kerültek, a költségek fedezetéül pedig a fel nem vett tiszteletdíjak szolgáltak. A JEGYZÕ KÖRÜLI PROBLÉMÁKRÓL A hivatal és a körjegyzõség mûködését akadályozó, a képviselõtestület és különösen az én számomra nagy problémát, sok-sok stresszt és idegességet okozó, sürgõs megoldásért kiáltó feladat volt a körjegyzõi tisztség rendezése. Menyhárt Zoltán körjegyzõt szeptember 27.-én az elõzõ testület fegyelmi tanácsa hivatalvesztéssel sújtotta és felfüggesztette állásából. November második hetében jött az értesítés, hogy az ügyészség elutasította a jegyzõ elleni büntetõ feljelentést, és bár ügyvédünk ez ellen fellebbezést nyújtott be, az ügyészség másodfokon, jogerõsen is elutasította azt. A fegyelmi eljárásban ugyanis sajnálatos módon "formai hiba" történt, mely szerint a fegyelmi eljárás során a vizsgálóbizottság elnöke és a fegyelmi tanács elnöke testvérek voltak, ami a jogszabályok értelmében összeférhetetlenségi ok, és emiatt az eljárás nem volt formailag szabályszerû. November, december hónapban próbáltunk jogi megoldásokat keresni arra, hogy a jegyzõ helyettesítését megoldjuk. Sajnos erõfeszítéseink sikertelenek voltak, és továbbra is maradt az a helyzet, hogy a mindennapi munkánkat, a hivatali dolgozókat nem irányíthatta jegyzõ, mint a hivatal mûködéséért felelõs személy, és sem a polgármester, sem pedig a képviselõ-testület munkáját nem segíthette jogi szakemberként. Így a helyettesítés keretében továbbra is csak a nagyon fontos ügyek intézésére korlátozódott a jegyzõi megbízás. Január hónapban a költségvetési koncepció kidolgozásán fáradoztunk, valamint továbbra is elsõdleges kérdésként kezeltük a "jegyzõi problémát", így a jegyzõvel való bírósági per elõkészítésén dolgoztunk. Február 13-án volt az elsõ tárgyalás a Menyhárt Zoltán fegyelemi eljárásával kapcsolatos ügyben. A bíróság a fegyelmi eljárás tartalmi részével, a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló okokkal nem is foglalkozva, a korábbiakban említett formai ok miatt az önkormányzatot pervesztesnek mondta ki, és felhívta a körjegyzõség figyelmét arra, hogy erre tekintettel, függetlenül attól, hogy a fegyelemi eljárásban a jegyzõ úrral szemben felhozott okok valósak vagy sem, a jegyzõ által igényelt kártérítés valamint elmaradt járandóság kifizetésének alapja van. Ettõl kezdve tárgyalásokat kezdeményeztünk ügyvédek bevonásával a megegyezés érdekében. Ezek az egyeztetések természetesen idegfeszítõ és különösen zaklatott állapotban folytak. A jegyzõ és ügyvédje részérõl visszatérõ újabb és újabb követelések merültek fel. Végül két hónapos huzavona után sikerült peren kívül megegyezni. Az önkormányzatot képviselõ ügyvédek egyhangú véleménye alapján döntöttünk a megegyezés mellett, ügyvédeink megítélése szerint ugyanis a kiegyezett összegnél a bíróság jóval magasabb összeg kifizetését ítélte volna meg. A bíróság jogi keretek között, jogszabályokra hivatkozva dönt, nem pedig Mátyás királyi igazságot szolgáltat.

3 4 A jegyzõ munkaviszonya az egyezségnek és a bíróság ítéletének megfelelõen május 17. napjával szûnt meg. Az egyezségben az önkormányzat kikötötte és a jegyzõ azt el is fogadta, arról kifejezetten lemondott, hogy a jövõben bármilyen további követelést érvényesítsen az önkormányzattal, a faluval szemben. Ennek megfelelõen végre egy megüresedett körjegyzõi álláshelyre kiírhattuk a pályázatot. Bízom abban, hogy kellõ körültekintéssel, utánajárással, a faluért tevékenykedõ, megbízható és megfelelõ szakemberre találunk június hónapban. A VAGYONMEGOSZTÁSRÓL Február hónapban került sor a Varbó és Parasznya közötti vagyonmegosztási per elsõ-fokú tárgyalására is. Ennek keretében a bírósági útmutatások alapján mindenképpen szerettünk volna megegyezni Parasznya Önkormányzatával peren kívül. Ennek érdekében a tárgyalások megkezdõdtek, de eredménytelennek bizonyultak, így más rendezési mód hiányában újabb bírósági tárgyalásra került sor. A bírósági tárgyalás egyik új fejleménye volt, hogy kiderült, a szóban forgó ingatlanok, így az orvosi rendelõ épülete és a házasságkötõ terem, állami tulajdonban vannak és Parasznya Önkormányzata csak használója azoknak. Mivel a felek megegyezni nem tudtak és tudnak, a bíróságtól várjuk az ítéletet a vagyonmegosztása terén. AZ ISKOLA BEZÁRÁSÁNAK ELÕZMÉNYEI, OKAI Az oktatási törvény módosítása, az új finanszírozási rendszer szükségessé tette, hogy felülvizsgáljuk iskolánk mûködését. A törvény szerint tanévtõl iskolánk csak valamelyik nyolc évfolyamot mûködtetõ iskola tagintézményeként folytathatta volna tovább oktatónevelõ tevékenységét. Külsõ szakértõ bevonásával kerestük a lehetõséget, de sajnos sem Sajószentpéter, sem Parasznya nem tudta vállalni az iskola mûködtetését, ugyanis, a gyermeklétszám annyira lecsökkent az iskolában, (18 gyerek) hogy nem felelünk meg az elõírt minimális létszámhatároknak. Ha egy önkormányzat nem tudja tartani az általa mûködtetett intézményekben a minimális létszámhatárokat, nem pályázhat az "önhibájából hátrányos helyzetbe került önkormányzatokat megilletõ állami támogatásra". Így mind a sajószentpéteri, mind pedig a parasznyai önkormányzat elzárkózott a mûködtetéstõl. A 2007-es költségvetési évben a fejkvótás finanszírozás helyett az oktatásban a csoportfinanszírozás lépett életbe, amely Varbón azzal a következménnyel jár, hogy az eddigi körülbelül 10 millió Ft helyett, még többel kellene támogatni az iskola mûködését. A képviselõ-testület február 24-én meghívta a tíz évnél fiatalabb gyermekek szüleit egy beszélgetésre, ahol 28 gyermek hozzátartozója jelent meg. Az iskolában ekkor 18 fõ tanuló járt, és mivel a beszélgetés eredménye nem mutatta, hogy a létszám olyan mértékben nõne, hogy az iskola fenntartása, tagintézményként való mûködtetése lehetséges lenne, képviselõ-testületünk az iskola bezárása mellett döntött. Az önkormányzat a közoktatási feladat ellátásáról gondoskodott, hiszen intézményfenntartó társulása van más önkormányzatokkal. A jelenleg az iskolában tanuló gyermekek, valamint az új elsõ osztályosok mindegyike beiratkozott az általa választott iskolába. A próbálkozás, hogy a Diósgyõri Református Iskola telephelyeként mûködjön a községben az iskola, szintén meghiúsult, mert tudomásom szerint a református egyház vezetõi nem látták hosszabb távon biztosítottnak a mûködését. AZ ISKOLA ÉPÜLETÉRÕL Május hónapban derült fény arra a tényre, hogy a volt egyházi ingatlanok rendezése keretében a református egyház a jelenlegi iskola épületét is visszaigényelte. A képviselõ-testületnek nem volt tudomása arról, hogy ennek az ingatlannak a tulajviszonya nincs rendezve. A volt egyházi ingatlanok rendezésével foglalkozó minisztériumi bizottság elõtt, Budapesten történt tárgyalás eredményeként, amelyen az önkormányzat és az egyház képviselõi is jelen voltak, az ingatlan Varbó Község Önkormányzat tulajdonába kerül, míg az egyház 8 millió forint kártalanítást kap az államtól. Az ingatlan és az épület további használatáról, funkciójáról a képviselõ-testület a késõbbiekben dönt majd. RENDEZVÉNYEINK Az eltelt idõszakban különbözõ rendezvények szervezésével igyekeztünk bevonni a lakosságot a falu életébe. Mikulás ünnepséget, karácsonyi mûsort, bálokat szerveztünk. Méltón ünnepeltük meg március 15.-ét, 1848-as emlékhelyet avattunk, kiállítást szerveztünk. Megszerveztük a gyereknapot, ami a rossz idõ ellenére is sikeresnek bizonyult. Nagy gondot fordítunk környezetünk szépítésére, a szemét eltakarítására. Erre kérek is minden varbói lakost. Gondozza háza táját, vigyázzon a tisztaságra! Keressük a lehetõséget arra, hogy a tó környékét átalakítsuk. Igyekszünk kihasználni minden pályázati lehetõséget, ami valamilyen módon segítené a falunk fejlõdését, elõre haladását. Üveges Géza Polgármester

4 5 TÁJÉKOZTATÓ A JÚNIUS 5-I KÉPVISELÕ TESTÜLETI ÜLÉSRÕL A képviselõtestület megvitatta az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, rendeletet hozott a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól, valamint elfogadta az Önkormányzat re tervezett gazdasági programját. A rendeletek és a gazdasági program teljes terjedelemben megtekinthetõ az Önkormányzati Hivatalban, ahol a szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításokról is bõvebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklõdõk. MEGÚJULT A VARBÓI KULTURÁLIS EGYESÜLET Ez év áprilisának végén az egyesületben szervezeti változás történt, kivált belõle, s önálló szervezetként mûködik a továbbiakban a Nyugdíjas Klub. A Kulturális Egyesület új tagokkal bõvült, s a taglétszám remélhetõen hamarosan eléri a fõt. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, aki érez magában erõt és ambíciót, hogy tevékenyen részt vegyen a település kulturális életének fejlesztésében. Fõbb célkitûzéseink között szerepel az újság rendszeres megjelentetése, s ezen keresztül a lakosság tájékoztatása a közösséget érintõ legfontosabb eseményekrõl, változásokról, valamint aktív részvételünkkel szeretnénk segíteni a közösségi rendezvények szervezését. Felmerült a lehetõsége annak, hogy a Faluház a késõbbiekben Mûvelõdési Otthonként funkcionáljon, ez esetben részt vállalnánk annak mûködtetésében is. Kiemelt fontosságúnak tartjuk olyan programok és rendezvények szervezését, amely idegenforgalmi vonzerõvel is rendelkezik, így településünk nemcsak természeti adottságaival, hanem kulturális életével is kiemelkedhet környezetébõl. Szegletes Sándor egyesületi elnök VÁLTOZÁSOK A VARBÓCSKA KFT-NÉL Május elején Koltai Gábor ügyvezetõ lemondott tisztségérõl, melyet a tulajdonos - a Varbói Önkormányzati Testület - elfogadott, és május 10-i hatállyal személyemet bízta meg az ügyvezetõi feladatok ellátásával. A képviselõ testület a Kft feladatául a település általános üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési tevékenységét, illetve az ezekkel kapcsolatos testületi döntések végrehajtását jelölte meg. A fejlesztési tevékenységen belül prioritást élveznek a tóval kapcsolatos teendõk. A Varbói tó környezetének fejlesztése nem csak pénz kérdése. Néhány viszonylag kis ráfordítást igénylõ változtatással elérhetõ, hogy az idelátogatókat kultúráltabb körülmények fogadják, kedvezõbb benyomásokat szerezzenek. Terveink közt szerepel egy tó körüli sétány kiépítése pihenõhelyekkel, padokkal, asztalokkal, esõbeállókkal, kulturált illemhelyekkel, valamint esztétikus stégek kialakítása. A pénzügyi lehetõségek függvényében késõbb vízi színpad létrehozása is tervbe van véve, ami az Önkormányzat és a Kulturális Egyesület által szervezendõ programok által új színfolttal gazdagíthatja településünk életét. Természetesen Varbó többi részét sem kívánjuk elhanyagolni, a fentiekkel párhuzamosan dolgozni fogunk a közterületek hiányosságainak felszámolásáért, a virágos, tiszta Varbó megteremtéséért. Remélem, hogy felvázolt törekvéseink az Önök támogatását is elnyerik. Szegletes Sándor

5 6 ISTEN TERVEZ ÉS VISZ VÉGHEZ MINDENT EBBEN A VILÁGBAN Két évvel ezelõtt így nyár elején megszólalt a telefonom, és egy barátom felhívott, aki egyébként egy másik falu lelkipásztora, hogy hogyan tervezem feleségemmel a jövõmet. A válaszom az volt, nem tervezem, s igazam volt. Ez a barátom beszélt arról, hogy Varbón az ott szolgáló lelkipásztor nyugdíjba vonul, és nem gondolunk-e arra hogy haza jöjjünk? Ugyanis már ekkor az Abaúji Egyházmegyében szolgáltunk, s úgy tûnt, hogy hosszabb távon ott maradunk. Na persze, úgy tûnt, de ember tervez, Isten végez, ami nemcsak egy szólásmondás, hanem az én hitem szerint mindez valóság és igazság! Csak a mi esetünkben Isten tervezett, és Õ is vitt véghez. Feleségemmel együtt, aki szintén lelkipásztor így kerültünk Varbóra. Így mondhattuk el magunkról a Magyar Református Egyház, azon belül is a Varbói Gyülekezet lelkipásztorai vagyunk. Amikor megkértek ennek a cikknek a megírására, akkor semmi más nem jutott eszembe, csak ez a három szó: - MAGYAR - EGYHÁZ - VARBÓ, biztos ez sem véletlen, tudják Isten tervez és Õ végez is, ezért nem tehetek mást, mint ebben a három témában leírom gondolataimat, hogy mit jelent e három szó az életemben. EGYHÁZ Sokan nincsenek tisztában ennek a szónak a jelentésével, azt gondolják, hogy egy jól mûködõ "cég", amely idõnként vizet locsol a gyermekek és felnõttek fejére, foglalkozgat a fiatalokkal és az idõsekkel, s széppé teszi a végsõ búcsút a temetés alkalmával. Sajnos sokak számára ennyi az egyház! De természetesen ennél sokkal többet jelent, hisz a legjobban üzemelõ cég sem képes arra, hogy a világ kezdetétõl, annak végéig mûködjön. Ez már tapasztalat. Mert lehet akár milyen zivataros a történelem, be lehet tiltani, vagy lehet támogatni, az egyház nem szûnik meg, hanem mûködik! Miért? Azért mert jó az igazgató, és itt is igaz: Isten tervez és Õ is visz véghez! Istennek célja az, hogy még ha az ember ki is akarja Õt iktatni a mindennapokból, akkor is a közelében maradjon, hátha segítségre szorul. Hátha rádöbben az ember, hogy nél-küle nem tud boldog életet élni. Ezt a küldetést töltjük mi be az egyházban, azért szól a harang, azért hívogatunk a templomba, mert tudjuk, hogy Nélküle az élet üres. Ma már egyre több olyan jel van a világban, amelyek arra figyelmeztetnek minket, hogy mindaz amit látunk az nem örök, szenvedünk a hõségtõl, ázunk hihetetlen zivatarokban, látjuk és tapasztaljuk a szeretetlenséget a családokban, az emberi közösségekben. Jelek melyek arra utalnak, hogy az emberiségre ezen a földön a pusztulás vár. Életközösségeinkre a széthúzás jellemzõ, és a családi kapcsolataink szétbomlása. Vajon ez hová vezet?! Az egyház mindennek az ellentettjét kívánja hirdetni, minden hibájával együtt. Hisz az egyházat is emberek alkotják, akik sokszor megkerülik Isten akaratát, tévednek, de hiszem, hogy készek a bûnbánatra, készek arra, hogyha el is tévelyednének, visszatérjenek a helyes útra! A tökéletességtõl nagyon messze van az egyház, és nagyon sok kritikát lehet megfogalmazni vele szemben, ahogyan a lelkipásztorával szemben is. De egyszer valaki egy élõ emberi testhez hasonlította az egyházat. Az élõ emberi test tele van méreganyagokkal, baktériumokkal, vírusokkal, sok - sok olyan anyaggal, amely nem szép látvány, de mégis ez az emberi test valamilyen úton módon mûködik, halad, alkot. Lehet, hogy sok nem szép dolog van az egyházban, azon belül is a Varbói Református Gyülekezetben, de halad, alkot, és hiszem mindezt Isten dicsõségére teszi. MAGYAR Még kicsi gyermek voltam, amikor egy vasárnap a templomban énekeltük a Himnuszt, nekem pedig elindult a szemembõl könny. Akkor nem értettem, hogy miért van ez. Aztán egy nap az iskolánkba érkezett egy fiú, akirõl azt mondták, hogy Erdélybõl menekült. Valami megfoghatatlan késztetést éreztem arra, hogy odamenjek hozzá, és megszorítsam a kezét. Egyre több csodát éltem át. Természetes volt, hogy átmegyünk a szlovák magyar határon, és ott is magyarul kérhetem a fagyit a cukrászdában. Majd 600 kilométert utazva kelet felé még mindig mindenki magyarul beszél. Mindez gyermekként természetesnek tûnt. Amikor felnõttem egyre inkább kezdtem ráébredni arra, hogy mit is jelent magyarnak lenni. Majd itt is igaz volt Isten tervezése és végzése. Mert valahogy úgy alakult az életem, hogy egyre többet ismertem meg a magyarságból, annak sokszínûségébõl. Megismerkedtem feleségemmel, aki a Vajdaságból, a mai Szerbia területérõl származik, majd egy fél esztendõt élhettem Nagyszebenben, majd Kárpátalján Bereg-

6 7 szász mellett egy kis faluban. Jó érzés volt, hogy mindenhol szinte családtagként fogadtak. Azt hiszem mindennek a varázsa a mai magyar határokon belül nincs meg. Itt inkább a széthúzás erõsödik, és nem az összetartás. Magyarnak lenni véleményem szerint nem jelent mást, mint egy jó testvéri viszonyt. Tudom ma ez még a családokban sem valósul meg, hisz itt Varbón is sokakat ismerünk, akik nem beszélnek testvérükkel, mert haragban vannak. Akkor hogyan várjuk el, és hogyan remélhetjük, hogy mindez igaz legyen nagyban. Hiszem, hogy ez nem csak álom, hiszem, hogy az önös érdekek egyszer családi érdekekké válnak, és ezt a nagy családot magyarságnak fogják hívni. VARBÓ Vallom, hogy nem véletlenül kerültem ide, és nem véletlenül érzem magam ilyen jól ebben a közösségben. Hisz minden adottság megvan hozzá. Gyönyörû hegyek, tó, kedves emberek. Olyan jó végigsétálni a falun, megállni az emberekkel beszélgetni, kimenni valamelyik magaslatra és onnan megcsodálni a panorámát. S ami még csodálatosabb, az nem más, mint varbóivá válni. Egy lelkipásztor, aki egy faluba bekerül, nagyon sokszor úgy érzi magát, mint egy idegen. Nos ez velem nem így történt. Érdekes volt, hogy engem mindenki ismert, én pedig senkit. Mindenki csak mosolygott, integetett. Még azok is, akik nem tartoznak a Református egyházhoz. A varói ember szívében ott van a szeretet, csal lehet hogy sokan háttérbe szorítják. Mindenki arról beszél, hogy micsoda széthúzás van az itt élõ emberekben, mennyire nem szeretik egymást az emberek. Tessék elhinni, hogy ez nem így van! Olyan falvakból jöttem, ahol sokkal rosszabb a helyzet. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell magunkat figyelmeztetni, milyen rossz úton haladunk. Mindannyiunkban az összetartást és az egységet kell erõsíteni. Egymással kell élnünk ebben a szûk völgyben, ezeken a szûk utcákon. Ahhoz, hogy ez az élet szép legyen, szeretet kell. Szeretni kell még akkor is a szomszédot, ha õ éppen akkor rak tüzet, mikor a ruhák ki vannak teregetve, még akkor is ha láncfûrészt zúgat, amikor mi pihennénk. Miért? Azért mert az a környezet amit ez a falu kapott hatalmas ajándék, és azt gondolom, hogy csak mi emberek ÚJSZERÛ KEZDEMÉNYEZÉS! Községünk festõi település a Bükk hegység lábánál. Fekvése, jó levegõje és tava jelentõs vonzerõvel rendelkezik. Varbó régóta közkedvelt pihenõhelye az ország más részein élõ családoknak. Többen hétvégi házat is építettek a tó környékén, de az elmúlt években sokan választották állandó lakhelyül is óta kb 30 család döntött úgy, hogy Varbót választja otthonául, magával hozva más vidékek kultúráját, szokásait, tapasztalatait. Nyitott, jó szándékú emberek, akik szeretnének minél hamarabb a közösség részévé válni. A beilleszkedés megkönnyítésére egy újszerû kezdeményezésnek lehettünk tanúi. Üveges Géza polgármester úr támogatásával március 4-én a Polgármesteri Hivatalban megtartottuk ismerkedési délutánunkat, melyre a 2000 után Varbóra költözött családokat vártuk. A meghívottak örömmel vették ezt a kezdeményezést! A Polgármester úr köszöntõje után mindenkinek módja volt bemutatkozni, elmondani, hogy miért költözött ide, mivel foglalkozik, mi a hobbija. Polgármester úr és Remenyik Richárd képviselõ úr pedig igyekezett bemutatni a község életét és válaszolt a sok kérdésre ami a lakókban felmerült. A 3 órás találkozó mindkét oldalról hasznosnak bizonyult. Az új lakók közelebb kerülhettek a község életéhez és egymáshoz, megkönnyítve a beilleszkedést. Polgármester úr és képviselõ úr pedig rengeteg észrevételt, ötletet kapott Varbó életével, fejlesztésével kapcsolatban. Fábiánné Gyöngyi tehetjük összefogással és szeretettel tökéletesebbé. Varbó jövõje ezen múlik. Ha ez nem így lesz a jövõben, csak egy névtábla lesz Parasznya után. Lehet, hogy nem megfelelõ módon írtam le gondolataimat, de ahhoz, hogy az életünk kiegyensúlyozottabb legyen, mind a háromnak fontos szerepet kell játszani a mi életünkben. Hûségesnek kell lennünk Istenhez és mindahhoz, amit tõle kaptunk, magyarságunkhoz, és ehhez a faluhoz amelyben élünk. Isten tervez és Õ visz mindent véghez, ez alól a rend alól nem szabad kibújnunk, hisz ez a felemelkedés útja. Gere Gábor József Lelkipásztor

7 8 FELHÍVÁS LAKOSSÁG RÉSZÉRE! PARLAGFÛ,GYOMNÖVÉNYEK VIRÁGZÁSÁT MEGELÕZÕEN,FELHÍVOM A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, AZON JOGSZABÁLYBAN ELÕÍRT KÖTELEZETTSÉGÉRE,HOGY A BELTETÜLETEN,ILLETVE KÜLTERÜLETEN TALÁLHATÓ TULAJDONÁT KÉPEZÕ INGATLANJAIN A GYOMTALANÍTÁST /PL.: KASZÁLÁSSAL... STB/ VÉGEZZÉK EL A FELHÍVÁSBAN MEGADOTT IDÕPONTIG. KÉNYSZERKASZÁLÁS ELRENDELÉSÉBÕL ADÓDÓ PÉNZKIFIZETÉS, A TERÜLET MINDENKORI TULAJDO- NOSÁT TERHELI A PÉNZBÍRSÁGGAL EGYÜTT! A FENT LEÍRT INTÉZKEDÉS ELKERÜLÉSE, MÉG BÉRMUNKÁS IGÉNYBE VÉTELÉVEL IS SOKKAL KEVESEBBE KERÜL A FÖLD TULAJDONOSÁNAK, HA BETEGSÉG,IDÕSKOR, STB MIATT MÁR NEM TUD ELEGET TENNI A TÖRVÉNYBEN ELÕÍRT KÖTELEZETTSÉGÉNEK. Az 1/1986.(II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet, mely a köztisztaságról szól a következõket, szabályozza. 4. "Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 6. (1) Ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni: a.) az ingatlan elõtti járdaszakasz, (járda hiányában egy méter széles területsáv,illetve ha a járda mellett zöldsáv is van,úttestig terjedõ teljes terület) tisztántartásáról." Felszólítom a TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének legkésõbb június 15-ig tegyen eleget, melynek végrehajtását a KÉPVISELÕ-TESTÜLET, POLGÁRMESTER, és a KÖRJEGYZÕ személyesen ellenõrzi. Ellenõrzést követõen több írásbeli felszólítást nem alkalmazunk, kizárólag az intézkedésekre kerül sor határozati formában. Elõre is köszönöm minden lakos aktív közremûködését, megértését! Varbó, május 22. PARLAGFÛ A parlagfû kétszikû, cm magas, terebélyes, ágas egyéves gyom. Az enyhén savanyú, homokos vályogot kedveli, de más területen is megél. Leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelõen gyomirtott, és bolygatott földeken fordul elõ. A meleg éghajlatot, a fényt, és a nyári csapadékot kedveli. A sûrû növényzetet, fákat nem kedveli. A tengerszinttõl a 400 méteres magasságig fordul elõ. A növény magról kel ki, egynyári növény. Õsszel a magok beérése után elpusztul. A friss termés nem kel ki a tél beköszönte elõtt. A nyugalmi periódusa január végéig tart, amikortól már csírázásra kész termés, csak a felmelegedésre vár. A talaj felsõ 3 cm-es rétegében nyugvó magok indulnak csírázásnak. A mélyebben fekvõ magok évtizedekig nyugalomban maradnak. Ha a talajt megbolygatják, a felszín alá került magok csírázásnak indulnak. Magyarországon, március végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A talaj C-os Berzyné Koterla Ildikó mb.körjegyzõ hõmérséklete, és a napfény kedvez a csírázásának. Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai július elején-közepén megjelennek, a termõs virágok egy-másfél héttel késõbb. A virágok beporzását a szél végzi, a virágpor akár 100 km távolságra is el tud jutni. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen termelõdik, a szél útján terjed. A termés érése október közepe táján

8 9 kezdõdik. Egy közepes növény több ezer, vagy akár több tízezer magot érlel, de 60 ezer magot is termelhet egyetlen tövön. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is csíraképes marad. A parlagfû a hetvenes évekig nem okozott jelentõs mértékben allergiát. Az az óta eltelt évtizedekben a koncentrációja nagymértékben megnövekedett. Európában jelentõs mértékben elszaporodott, és komoly népegészségügyi problémát okoz. Magyarországon a létezõ 350 gyomnövény között a legelterjedtebb gyomnövénnyé vált. Utak, lakótelepek, nagyberuházások építésekor a talajrendezési munkák során a termõtalaj eltûnik, a felszínre kerülõ nyers talajon évekig a parlagfû egyeduralkodó. Uralkodása idején hatalmas mennyiségû magot termel. Ez a milliós magmennyiség a következõ évre megteremti a faj fenntartásának a lehetõségét. AZ ILLEGÁLISAN SZEMETET LE\RAKÓK FIGYELMÉBE! Községünk csodálatos természeti környezetben fekszik, a Bükki Nemzeti Park határán. Levegõjének, talajának, növény, és állatvilágának a megõrzése mindannyiunk elemi érdeke, hiszen ez a mi otthonunk, és szeretnénk ha sokáig az is maradna. A felelõtlen embertársaink által szétszórt, és mindenhova lerakott szemét azon túl, hogy nagy mértékben szennyezi környezetünket, elcsúfítja egész településünket! Mit gondolhatnak Rólunk azok az emberek, akik egy kirándulás céljából idelátogatnak? Az elmúlt hetekben az Önkormányzati Hivatal azon dolgozott, hogy összegyüjtse ezeket a szemeteket! A szemét elhelyezésének számtalan általánosan használt módja van, pl.: a kuka, a szelektíven válogatottak számára a gyüjtõládák, a konyhai növénymaradékok számára készített kerti komposztálók, valamint az éves lomtalanítás lehetõségei! Kérünk mindenkit, hogy óvja, védje környezetét, jó példát nyújtva gyermekeinek is! Fábiánné Gyöngyi PARLAGFÛ ALLERGIA A parlagfû pollen két fõ allergénje az Amb a I és Amb a II. Több kis és közepes méretû fehérje allergént (Amb a III, IV, V, VI, VII és cystatin) tartalmaz. A légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ, a kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. Az újabb kutatások szerint a parlagfû allergiát a szokásos medicinák helyett jól lehet kezelni kecsketejjel. Ha a kecskét parlagfûves legelõn tartják, akkor a lelegelt parlagfû allergén anyagaira ellenanyag képzõdik a kecske vérében, ami a tejében is megjelenik. A parlagfû okozta problémák ellen a szervezett fellépés szükséges. Magyarországon elsõsorban parlagfû irtó kampányokkal és széleskörû társadalmi felvilágosítással próbálnak a parlagfû ellen küzdeni. Más ország szigorú törvényekkel próbálja visszaszorítani a parlagfüvet. A parlagfû irtást folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása elõtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Gyomlálás: A parlagfû irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erõs pollenkoncentráció a levegõben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyûben kell végezni. Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélõ eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél elõbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfû kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedõ oldalrügyeibõl 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. Általában három kaszálás biztosít megfelelõ eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelõzõ idõszakban a leghatékonyabb. Gulyásné Galambos Bernadett

9 10 A SZEMÉTTÁROLÓK ÜRÍTÉSI RENDJÉRÕL, ÉS HASZNÁLATÁRÓL Felhívjuk lakótársaink figyelmét, hogy ezentúl minden héten CSÜTÖRTÖKÖN szállítják el a szemetet! Továbbá felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szemetet, a Cirkont ZRt. által adott új kerekes kukába gyüjtsék, mert csak az ebben tárolt szemetet viszik el elsõsorban. Ha valaki még e mellé kihelyezi a régi kukáját, azt is elviszik. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyüjtés fontosságára és lehetõségére, melyrõl következõ lapunkban bõvebben olvashatnak! KÖRNYEZETÜNK Bizonyára sokakban felmerült már az a gondolat, hogyan is alakul át folyamatosan környezetünk. Biztosan gondolt már mindenki arra, saját tapasztalatai, vagy az idõsebbek elmondása alapján, mennyivel más volt az embert körülvevõ környezet képe, szerepe akár csak egy-két évtizeddel ezelõtt is. Mi készteti az embert arra, hogy természetes környezetét befolyásolva, módosítva új körülményeket teremtsen. Gondoljuk meg, hogy az ipari forradalom óta közel egy évszázad alatt mennyi változás történt élõvilágunk területén. Mennyi új technológia került bevezetésre, amely a folyamatos felhasználói igények kielégítésére mind agresszívabban és felelõtlenebbül pusztítja, kihasználja környezetünket. A kezdõdõ lendület az ipari termelésben óriási áldozatokat követelt, erdõk tûntek el, a szén egyre elterjedtebb és hatékonyabb kibányászása, valamint annak felhasználása pedig azonnali változást hozott a föld szén dioxid rendszerében. Sajnos ez ma sem változik. Az erdõk utánpótlása várat magára anyagi érdekeink nem ezt diktálják, mint ahogyan vizeink védelme sem olyan mértékû mint amilyen mértékben szennyezzük azokat. De hová vezet mindez? A vegyipar óriási eredményeket ér ugyan el, gyakorlatilag mindenhol használják, a ruházatunk, a kozmetikumaink, eszközeink a gyógyszereink is ebbõl készülnek. Gondolták, hogy egy mai háztartásban legalább 60 féle vegyi anyag származék található csak valamilyen tisztítószer, kenõanyag, vagy kozmetikum formában. Egy mai autó 80 %-a valamilyen mûanyagból készül. A ruháink nagy része szintén kémiai úton elõállított szintetikus anyag, jó estben keverve bizonyos százalék természetes anyaggal. Élelmiszereink nagy százalékban tartalmaznak vegyszereket beltartalmukban, vagy a felületeik kezelésére alkalmazva. Az építõiparban is egyre több vegyianyaggal, vagy azzal módosított hagyományos anyaggal találkozhatunk( kötésgyorsítók stb). A gépipar is óriási terheket ró a földi ökoegyensúlyra, nem beszélve a világunk sorsát is nagyban befolyásoló egyre növekvõ olaj és földgázkitermelésre, felhasználásra. De miért is kell ennyi mindent a természetes anyagok felhasználása helyett másból készíteni? A válasz egyszerû lenne, ha csak azt mondanánk vannak dolgok amelyek egyszerûen a természetben nem megtalálhatóak a használatukra pedig szükség van. Felsorolni is nehéz lenne a csupán anyagi érdekbõl a természetbõl vett és lemásolt, sokszor használhatatlan terméket. De mi magunk is a végfelhasználók is hibásak vagyunk. Milyen furcsa, hogy amíg másfél évtizeddel ezelõtt egy megvásárolt mobiltelefont használat után felújítottak és tovább értékesítettek sokszor négy öt új tulajdonoson is keresztül ment addig ma egy háztartásban nem ritkán aktív 5-6 db, emellett használaton kívül még két három készülék fekszik a szekrényekben. Hazánkban az autók száma a 90-es évekhez képest 23 szorosára növekedett. Sok családnak van nemcsak a mindennapi használatban álló, de ún. hobbi autója is. A televíziók száma nem lakásonként, hanem szobánként számszerûsíthetõ, holott egyszerre biztos, hogy nincs mindegyik üzemeltetve. Átalakult a élelmiszercsomagolások, az üdítõk palackozásának rendszere.hosszú évtizedekig csak a visszaváltható üvegekkel találkozhattunk, amelyet felváltott a szeméthegyekben álló ún. pille palack technika. Igaz mellette is vannak érvek, hiszen az üvegeket vegyileg kellett tisztítani nem éppen környezetkímélõ módon. Igen átalakulóban vannak a társadalmak. A fejlett európai országok, valamint az egyesült Államok a világ ipari termelésének 70 %-át használja fel. Elgondolkodtató, kell e ennyi termék, ennyi kidobandó szemét, ha pedig kidobjuk hová kerül. Egyre hanyagabbak vagyunk, mintha minden csak egy emberöltõre szólna itt a Földön. De mi lesz a jövõ nemzedékeivel? Egyszóval átalakult a világ, a földön élõ emberek száma megtöbbszörözõdött, a hatalmas igényeket ki kell szolgálni. Úgy látszik mindegy hogyan, csak hasznot hozzon. De meddig? Mit tehetünk MI a saját környezetünkért? Erre szeretnénk felhívni újonnan induló sorozatunkkal a figyelmét minden olvasónak. Szeretnénk a helyi és közeli környezetünk megóvása érdekében a jelenlegi állapotokról a problémák megoldásáról tanácsokat, lehetõségeket tolmácsolni Önök felé. Juhász Róbert

10 11 A Családsegítõ Szolgálat Sajószentpéter Város Önkormányzatának gesztorságával mûködik. A Pitypalatty-völgy 7 településének Önkormányzatai 2005-ben intézményfenntartó társulást hoztak létre a kistérségi családsegítés biztosítása érdekében. A feladatunkat a sajószentpéteri Területi Szociális Központ irányításával végezzük, intézményvezetõnk Aleva Mihályné. A Családsegítõ Szolgálat családgondozói feladatait két településen látom el, Alacskán és itt Varbón. Szolgáltatásainkat mindenki önkéntesen és térítésmentesen veheti igénybe: A VARBÓI CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLATRÓL Család sokféleképpen értelmezett fogalom: szentséges is, megtisztelt és olykor megvetett, cinikusan félrelegyintett. Állapota, jellege mégis: sorsot formáló legalábbis meghatározó mindnyájunk számára. E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa: a család. Jó szava, szelleme, védõszentje a mesebeli hõsnek. /Sütõ András/ Tájékoztatást adunk a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról. Tanácsot adunk szociális, életvezetési és mentálhigiénés területen. Meghallgatjuk az egyén, család panaszát, lehetõség szerint intézkedünk annak orvoslása érdekében. Elõsegítjük a családban jelentkezõ krízis, mûködési zavarok, ill. konfliktusok megoldását. Elõsegítjük és ösztönözzük a humán jellegû civil kezdeményezéseket. Adományok közvetítésében mûködünk közre. Várjuk a lakosság adományait: használt ruhát, cipõt, játékot, bútort, és egyéb, a háztartásban feleslegessé vált, de más számára még használható tárgyakat! Általános iskolás gyermekek korrepetálását vállaljuk. Szervezzük az aktív korú nem foglalkoztatottak együttmûködési programját. Fogadjuk a jelzõrendszer és a lakosság jelzéseit. Mivel 24 évig pedagógusként dolgoztam, most is közel állnak hozzám a gyermekek. Szívesen szervezek számukra szabadidõs rendezvényeket. Jelenleg a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával egy hetes "Napraforgó" Napközis Tábort hirdettünk meg általános iskolás tanulók számára. A nyári szünetben "Vakáció akció" elnevezéssel a következõ programokat tervezem: "Karógörbítõ" - felkészítés pótvizsgára, játék, kézmûves foglalkozások, gombfoci-verseny, stb. Szeretettel várom az érdeklõdõket a szünetben csütörtök délutánonként fél 2-tõl fél 4-ig. Közös (Alacska, Varbó) családi kirándulást szeretnék szervezni augusztus végén Szanticskára vagy a Vadasparkba, ehhez még sajnos anyagi fedezetem nincs. Támogatókat, segítõket keresek, bízom benne, hogy nem eredménytelenül. Mindenkinek lehetnek problémái, gondjai. Ezeket nem szégyellni, rejtegetni kell, hanem megoldást keresni rá, ha egyedül nem sikerül, akkor bátran merjünk segítséget kérni: "Aki észrevehetetlen, vagy magát észre nem véteti, ne csodálkozzon, ha rejtve marad,..." Nehéz megoldást találni a problémákra, ha a hozzánk forduló családok tagjainak különbözõ az érdeke. Ekkor is megpróbálunk segíteni úgy, hogy senki sem érezze magát vesztesnek, csalódottnak. Észrevételeikkel, ötleteikkel, javaslataikkal mindig forduljanak bizalommal Szolgálatunkhoz! Garadnainé Elek Gizella családgondozó PROGRAMAJÁNLÓ Június 13 és június 24-e között kerül megrendezésre a MISKOLCI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL. A fesztivál ideje alatt nemcsak különleges zenei csemegéket hallhatunk, az utcák, terek, múzeumok számos meglepetéssel, látni-, hallani- és kóstolnivalóval kedveskednek a vendégeknek. FIGYELEM! Ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen írna a Varbói Naplóba, mindenkit érintõ, közérdekû információja van, vagy ötlete, hogy mirõl érdemes írni, hívja Fábiánné Oskó Gyöngyit hétköznapokon 9-12 óráig a 30/ telefonszámon, vagy üzenjen -ben a címen.

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél.

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél. BALATONAKARATTYA KÖZÉLETI HAVILAPJA 2014 szeptember I. évfolyam, 4. szám Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Hat igen lapunk nyári lapszámára. Ismét riogatott a szõke folyó, szúnyog invázió várható. Báti és Szilágyi örömmel segített

Hat igen lapunk nyári lapszámára. Ismét riogatott a szõke folyó, szúnyog invázió várható. Báti és Szilágyi örömmel segített Hat igen lapunk nyári lapszámára Báti és Szilágyi örömmel segített Önkormányzatunk az elfogadott költségvetésben ötszázezer forintot tervezett a 2010-es évre, a Tószegi Tükör megjelentetésére. Az öszszeg

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Mindenki karácsonya Kiskunlacházán december 18. szombat 16.30

Mindenki karácsonya Kiskunlacházán december 18. szombat 16.30 XIX X. ÉVF VFOLYA YAM XII. I SZÁM 2010 10. DECEMB MBER KARÁC ÁCSONY HAV AVA A KI SKUN UNLA LACH CHÁZ A ÖN KORM RMÁN ÁNYZ YZAT ATÁN ÁNAK KÖZ ÖZÉL ET I, KUL ULTU TURÁ LIS, HAG AGYO YOMÁ MÁNY ŐR ZŐ ÉS SZÓR

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA Május 10-én Szentendre képviselő testülete ismét űlésezett. Az első napirendi pont a hídhely volt, mely 2 órás vitát hozott. Megszavazták, hogy két helyszínre kérnek

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben