Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/ Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785"

Átírás

1 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/ / Ügyintézõk: Sándor Lászlóné Berec Lászlóné Remenyik Robertina Falugondnok: Mudra György Fogadóóra: H-K-Cs 8-12 és ig Orvosi rendelõ 06/ Gyermekorvos Dr.Petercsák Edit 06/ Fogászat (Parasznya) 06/ Gyógyszertár (Parasznya) 06/ Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/ Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/ Nyugdíjas klub Király Barnabásné 06/ Katasztrófa Védelem 06/ Óvoda vezetõ Perge Zoltánné 06/ Református lelkész Gere Gábor 06/ / Családsegítõ Szolgálat Garadnainé Elek Gizella 20/ Gyermekjóléti Szolgálat Pogány Beáta

2 3 A VÁLASZTÁS UTÁN A varbói újság ismét megjelenik. Úgy gondolom, hogy ez a hírforrás volt régen is a legmegfelelõbb arra, hogy a lakosság értesüljön a faluban történtekrõl, a képviselõtestület döntéseirõl. Ebben az írásban szeretném összefoglalni röviden, mi is történt az önkormányzati választások óta, mit örökölt az új képviselõ-testület és polgármesterként én az elõzõ önkormányzati vezetéstõl. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL A képviselõ-testület és a polgármester eskütételét követõen az október a folyó ügyek átvételével telt. Ennek keretében rögzíthettük, hogy október 1.-én a helyi iskolának nincs kinevezett, vagy megbízott igazgatója. A kinevezett jegyzõ augusztus 19.-tõl beteg állományban van. Így azokat a feladatokat, amelyek kizárólag a minimális törvényes mûködés feltételeit biztosítják, megbízás keretében, részmunkaidõben, helyettesítéssel a harsányi jegyzõ látja el. Emellett nincs továbbra sem (és még ma sincs) lezárva a Parasznya - Varbó között több éve húzódó vagyonmegosztás. Mindemellett, hagyományainkhoz híven október-november hónapban megszerveztük és megrendeztük az õszi rendezvényeinket. Így bátran állíthatjuk, hogy a visszajelzések alapján különösen sikeres és emlékezetes volt a szüreti felvonulás és mulatság. Az idõsebb polgárokat az Öregek estélyén köszöntöttük, ünnepeltük. Továbbá az ünnephez méltóan emlékeztünk meg október 23.-ról, az 1956-os események 50. évfordulóján. Az égetõen sürgõs helyzetek rendezése keretében elsõ lépésként az iskola vezetésével Ézsöl Katalint bíztuk meg. Megbízatása június 30. napjáig tart. Ezt követõen, a képviselõ-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy valamennyi képviselõ és én, mint polgármester egyaránt a tiszteletdíjunk felvételét felfüggesztjük. Így, bár a múlt évi költségvetésben nem volt tervezve, elkezdtük a csapadékelvezetõ árkok ásását, és a külterületi utak javítását. Ezen munkálatok körülbelül 1,2 millió forintba kerültek, a költségek fedezetéül pedig a fel nem vett tiszteletdíjak szolgáltak. A JEGYZÕ KÖRÜLI PROBLÉMÁKRÓL A hivatal és a körjegyzõség mûködését akadályozó, a képviselõtestület és különösen az én számomra nagy problémát, sok-sok stresszt és idegességet okozó, sürgõs megoldásért kiáltó feladat volt a körjegyzõi tisztség rendezése. Menyhárt Zoltán körjegyzõt szeptember 27.-én az elõzõ testület fegyelmi tanácsa hivatalvesztéssel sújtotta és felfüggesztette állásából. November második hetében jött az értesítés, hogy az ügyészség elutasította a jegyzõ elleni büntetõ feljelentést, és bár ügyvédünk ez ellen fellebbezést nyújtott be, az ügyészség másodfokon, jogerõsen is elutasította azt. A fegyelmi eljárásban ugyanis sajnálatos módon "formai hiba" történt, mely szerint a fegyelmi eljárás során a vizsgálóbizottság elnöke és a fegyelmi tanács elnöke testvérek voltak, ami a jogszabályok értelmében összeférhetetlenségi ok, és emiatt az eljárás nem volt formailag szabályszerû. November, december hónapban próbáltunk jogi megoldásokat keresni arra, hogy a jegyzõ helyettesítését megoldjuk. Sajnos erõfeszítéseink sikertelenek voltak, és továbbra is maradt az a helyzet, hogy a mindennapi munkánkat, a hivatali dolgozókat nem irányíthatta jegyzõ, mint a hivatal mûködéséért felelõs személy, és sem a polgármester, sem pedig a képviselõ-testület munkáját nem segíthette jogi szakemberként. Így a helyettesítés keretében továbbra is csak a nagyon fontos ügyek intézésére korlátozódott a jegyzõi megbízás. Január hónapban a költségvetési koncepció kidolgozásán fáradoztunk, valamint továbbra is elsõdleges kérdésként kezeltük a "jegyzõi problémát", így a jegyzõvel való bírósági per elõkészítésén dolgoztunk. Február 13-án volt az elsõ tárgyalás a Menyhárt Zoltán fegyelemi eljárásával kapcsolatos ügyben. A bíróság a fegyelmi eljárás tartalmi részével, a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló okokkal nem is foglalkozva, a korábbiakban említett formai ok miatt az önkormányzatot pervesztesnek mondta ki, és felhívta a körjegyzõség figyelmét arra, hogy erre tekintettel, függetlenül attól, hogy a fegyelemi eljárásban a jegyzõ úrral szemben felhozott okok valósak vagy sem, a jegyzõ által igényelt kártérítés valamint elmaradt járandóság kifizetésének alapja van. Ettõl kezdve tárgyalásokat kezdeményeztünk ügyvédek bevonásával a megegyezés érdekében. Ezek az egyeztetések természetesen idegfeszítõ és különösen zaklatott állapotban folytak. A jegyzõ és ügyvédje részérõl visszatérõ újabb és újabb követelések merültek fel. Végül két hónapos huzavona után sikerült peren kívül megegyezni. Az önkormányzatot képviselõ ügyvédek egyhangú véleménye alapján döntöttünk a megegyezés mellett, ügyvédeink megítélése szerint ugyanis a kiegyezett összegnél a bíróság jóval magasabb összeg kifizetését ítélte volna meg. A bíróság jogi keretek között, jogszabályokra hivatkozva dönt, nem pedig Mátyás királyi igazságot szolgáltat.

3 4 A jegyzõ munkaviszonya az egyezségnek és a bíróság ítéletének megfelelõen május 17. napjával szûnt meg. Az egyezségben az önkormányzat kikötötte és a jegyzõ azt el is fogadta, arról kifejezetten lemondott, hogy a jövõben bármilyen további követelést érvényesítsen az önkormányzattal, a faluval szemben. Ennek megfelelõen végre egy megüresedett körjegyzõi álláshelyre kiírhattuk a pályázatot. Bízom abban, hogy kellõ körültekintéssel, utánajárással, a faluért tevékenykedõ, megbízható és megfelelõ szakemberre találunk június hónapban. A VAGYONMEGOSZTÁSRÓL Február hónapban került sor a Varbó és Parasznya közötti vagyonmegosztási per elsõ-fokú tárgyalására is. Ennek keretében a bírósági útmutatások alapján mindenképpen szerettünk volna megegyezni Parasznya Önkormányzatával peren kívül. Ennek érdekében a tárgyalások megkezdõdtek, de eredménytelennek bizonyultak, így más rendezési mód hiányában újabb bírósági tárgyalásra került sor. A bírósági tárgyalás egyik új fejleménye volt, hogy kiderült, a szóban forgó ingatlanok, így az orvosi rendelõ épülete és a házasságkötõ terem, állami tulajdonban vannak és Parasznya Önkormányzata csak használója azoknak. Mivel a felek megegyezni nem tudtak és tudnak, a bíróságtól várjuk az ítéletet a vagyonmegosztása terén. AZ ISKOLA BEZÁRÁSÁNAK ELÕZMÉNYEI, OKAI Az oktatási törvény módosítása, az új finanszírozási rendszer szükségessé tette, hogy felülvizsgáljuk iskolánk mûködését. A törvény szerint tanévtõl iskolánk csak valamelyik nyolc évfolyamot mûködtetõ iskola tagintézményeként folytathatta volna tovább oktatónevelõ tevékenységét. Külsõ szakértõ bevonásával kerestük a lehetõséget, de sajnos sem Sajószentpéter, sem Parasznya nem tudta vállalni az iskola mûködtetését, ugyanis, a gyermeklétszám annyira lecsökkent az iskolában, (18 gyerek) hogy nem felelünk meg az elõírt minimális létszámhatároknak. Ha egy önkormányzat nem tudja tartani az általa mûködtetett intézményekben a minimális létszámhatárokat, nem pályázhat az "önhibájából hátrányos helyzetbe került önkormányzatokat megilletõ állami támogatásra". Így mind a sajószentpéteri, mind pedig a parasznyai önkormányzat elzárkózott a mûködtetéstõl. A 2007-es költségvetési évben a fejkvótás finanszírozás helyett az oktatásban a csoportfinanszírozás lépett életbe, amely Varbón azzal a következménnyel jár, hogy az eddigi körülbelül 10 millió Ft helyett, még többel kellene támogatni az iskola mûködését. A képviselõ-testület február 24-én meghívta a tíz évnél fiatalabb gyermekek szüleit egy beszélgetésre, ahol 28 gyermek hozzátartozója jelent meg. Az iskolában ekkor 18 fõ tanuló járt, és mivel a beszélgetés eredménye nem mutatta, hogy a létszám olyan mértékben nõne, hogy az iskola fenntartása, tagintézményként való mûködtetése lehetséges lenne, képviselõ-testületünk az iskola bezárása mellett döntött. Az önkormányzat a közoktatási feladat ellátásáról gondoskodott, hiszen intézményfenntartó társulása van más önkormányzatokkal. A jelenleg az iskolában tanuló gyermekek, valamint az új elsõ osztályosok mindegyike beiratkozott az általa választott iskolába. A próbálkozás, hogy a Diósgyõri Református Iskola telephelyeként mûködjön a községben az iskola, szintén meghiúsult, mert tudomásom szerint a református egyház vezetõi nem látták hosszabb távon biztosítottnak a mûködését. AZ ISKOLA ÉPÜLETÉRÕL Május hónapban derült fény arra a tényre, hogy a volt egyházi ingatlanok rendezése keretében a református egyház a jelenlegi iskola épületét is visszaigényelte. A képviselõ-testületnek nem volt tudomása arról, hogy ennek az ingatlannak a tulajviszonya nincs rendezve. A volt egyházi ingatlanok rendezésével foglalkozó minisztériumi bizottság elõtt, Budapesten történt tárgyalás eredményeként, amelyen az önkormányzat és az egyház képviselõi is jelen voltak, az ingatlan Varbó Község Önkormányzat tulajdonába kerül, míg az egyház 8 millió forint kártalanítást kap az államtól. Az ingatlan és az épület további használatáról, funkciójáról a képviselõ-testület a késõbbiekben dönt majd. RENDEZVÉNYEINK Az eltelt idõszakban különbözõ rendezvények szervezésével igyekeztünk bevonni a lakosságot a falu életébe. Mikulás ünnepséget, karácsonyi mûsort, bálokat szerveztünk. Méltón ünnepeltük meg március 15.-ét, 1848-as emlékhelyet avattunk, kiállítást szerveztünk. Megszerveztük a gyereknapot, ami a rossz idõ ellenére is sikeresnek bizonyult. Nagy gondot fordítunk környezetünk szépítésére, a szemét eltakarítására. Erre kérek is minden varbói lakost. Gondozza háza táját, vigyázzon a tisztaságra! Keressük a lehetõséget arra, hogy a tó környékét átalakítsuk. Igyekszünk kihasználni minden pályázati lehetõséget, ami valamilyen módon segítené a falunk fejlõdését, elõre haladását. Üveges Géza Polgármester

4 5 TÁJÉKOZTATÓ A JÚNIUS 5-I KÉPVISELÕ TESTÜLETI ÜLÉSRÕL A képviselõtestület megvitatta az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, rendeletet hozott a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól, valamint elfogadta az Önkormányzat re tervezett gazdasági programját. A rendeletek és a gazdasági program teljes terjedelemben megtekinthetõ az Önkormányzati Hivatalban, ahol a szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításokról is bõvebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklõdõk. MEGÚJULT A VARBÓI KULTURÁLIS EGYESÜLET Ez év áprilisának végén az egyesületben szervezeti változás történt, kivált belõle, s önálló szervezetként mûködik a továbbiakban a Nyugdíjas Klub. A Kulturális Egyesület új tagokkal bõvült, s a taglétszám remélhetõen hamarosan eléri a fõt. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, aki érez magában erõt és ambíciót, hogy tevékenyen részt vegyen a település kulturális életének fejlesztésében. Fõbb célkitûzéseink között szerepel az újság rendszeres megjelentetése, s ezen keresztül a lakosság tájékoztatása a közösséget érintõ legfontosabb eseményekrõl, változásokról, valamint aktív részvételünkkel szeretnénk segíteni a közösségi rendezvények szervezését. Felmerült a lehetõsége annak, hogy a Faluház a késõbbiekben Mûvelõdési Otthonként funkcionáljon, ez esetben részt vállalnánk annak mûködtetésében is. Kiemelt fontosságúnak tartjuk olyan programok és rendezvények szervezését, amely idegenforgalmi vonzerõvel is rendelkezik, így településünk nemcsak természeti adottságaival, hanem kulturális életével is kiemelkedhet környezetébõl. Szegletes Sándor egyesületi elnök VÁLTOZÁSOK A VARBÓCSKA KFT-NÉL Május elején Koltai Gábor ügyvezetõ lemondott tisztségérõl, melyet a tulajdonos - a Varbói Önkormányzati Testület - elfogadott, és május 10-i hatállyal személyemet bízta meg az ügyvezetõi feladatok ellátásával. A képviselõ testület a Kft feladatául a település általános üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési tevékenységét, illetve az ezekkel kapcsolatos testületi döntések végrehajtását jelölte meg. A fejlesztési tevékenységen belül prioritást élveznek a tóval kapcsolatos teendõk. A Varbói tó környezetének fejlesztése nem csak pénz kérdése. Néhány viszonylag kis ráfordítást igénylõ változtatással elérhetõ, hogy az idelátogatókat kultúráltabb körülmények fogadják, kedvezõbb benyomásokat szerezzenek. Terveink közt szerepel egy tó körüli sétány kiépítése pihenõhelyekkel, padokkal, asztalokkal, esõbeállókkal, kulturált illemhelyekkel, valamint esztétikus stégek kialakítása. A pénzügyi lehetõségek függvényében késõbb vízi színpad létrehozása is tervbe van véve, ami az Önkormányzat és a Kulturális Egyesület által szervezendõ programok által új színfolttal gazdagíthatja településünk életét. Természetesen Varbó többi részét sem kívánjuk elhanyagolni, a fentiekkel párhuzamosan dolgozni fogunk a közterületek hiányosságainak felszámolásáért, a virágos, tiszta Varbó megteremtéséért. Remélem, hogy felvázolt törekvéseink az Önök támogatását is elnyerik. Szegletes Sándor

5 6 ISTEN TERVEZ ÉS VISZ VÉGHEZ MINDENT EBBEN A VILÁGBAN Két évvel ezelõtt így nyár elején megszólalt a telefonom, és egy barátom felhívott, aki egyébként egy másik falu lelkipásztora, hogy hogyan tervezem feleségemmel a jövõmet. A válaszom az volt, nem tervezem, s igazam volt. Ez a barátom beszélt arról, hogy Varbón az ott szolgáló lelkipásztor nyugdíjba vonul, és nem gondolunk-e arra hogy haza jöjjünk? Ugyanis már ekkor az Abaúji Egyházmegyében szolgáltunk, s úgy tûnt, hogy hosszabb távon ott maradunk. Na persze, úgy tûnt, de ember tervez, Isten végez, ami nemcsak egy szólásmondás, hanem az én hitem szerint mindez valóság és igazság! Csak a mi esetünkben Isten tervezett, és Õ is vitt véghez. Feleségemmel együtt, aki szintén lelkipásztor így kerültünk Varbóra. Így mondhattuk el magunkról a Magyar Református Egyház, azon belül is a Varbói Gyülekezet lelkipásztorai vagyunk. Amikor megkértek ennek a cikknek a megírására, akkor semmi más nem jutott eszembe, csak ez a három szó: - MAGYAR - EGYHÁZ - VARBÓ, biztos ez sem véletlen, tudják Isten tervez és Õ végez is, ezért nem tehetek mást, mint ebben a három témában leírom gondolataimat, hogy mit jelent e három szó az életemben. EGYHÁZ Sokan nincsenek tisztában ennek a szónak a jelentésével, azt gondolják, hogy egy jól mûködõ "cég", amely idõnként vizet locsol a gyermekek és felnõttek fejére, foglalkozgat a fiatalokkal és az idõsekkel, s széppé teszi a végsõ búcsút a temetés alkalmával. Sajnos sokak számára ennyi az egyház! De természetesen ennél sokkal többet jelent, hisz a legjobban üzemelõ cég sem képes arra, hogy a világ kezdetétõl, annak végéig mûködjön. Ez már tapasztalat. Mert lehet akár milyen zivataros a történelem, be lehet tiltani, vagy lehet támogatni, az egyház nem szûnik meg, hanem mûködik! Miért? Azért mert jó az igazgató, és itt is igaz: Isten tervez és Õ is visz véghez! Istennek célja az, hogy még ha az ember ki is akarja Õt iktatni a mindennapokból, akkor is a közelében maradjon, hátha segítségre szorul. Hátha rádöbben az ember, hogy nél-küle nem tud boldog életet élni. Ezt a küldetést töltjük mi be az egyházban, azért szól a harang, azért hívogatunk a templomba, mert tudjuk, hogy Nélküle az élet üres. Ma már egyre több olyan jel van a világban, amelyek arra figyelmeztetnek minket, hogy mindaz amit látunk az nem örök, szenvedünk a hõségtõl, ázunk hihetetlen zivatarokban, látjuk és tapasztaljuk a szeretetlenséget a családokban, az emberi közösségekben. Jelek melyek arra utalnak, hogy az emberiségre ezen a földön a pusztulás vár. Életközösségeinkre a széthúzás jellemzõ, és a családi kapcsolataink szétbomlása. Vajon ez hová vezet?! Az egyház mindennek az ellentettjét kívánja hirdetni, minden hibájával együtt. Hisz az egyházat is emberek alkotják, akik sokszor megkerülik Isten akaratát, tévednek, de hiszem, hogy készek a bûnbánatra, készek arra, hogyha el is tévelyednének, visszatérjenek a helyes útra! A tökéletességtõl nagyon messze van az egyház, és nagyon sok kritikát lehet megfogalmazni vele szemben, ahogyan a lelkipásztorával szemben is. De egyszer valaki egy élõ emberi testhez hasonlította az egyházat. Az élõ emberi test tele van méreganyagokkal, baktériumokkal, vírusokkal, sok - sok olyan anyaggal, amely nem szép látvány, de mégis ez az emberi test valamilyen úton módon mûködik, halad, alkot. Lehet, hogy sok nem szép dolog van az egyházban, azon belül is a Varbói Református Gyülekezetben, de halad, alkot, és hiszem mindezt Isten dicsõségére teszi. MAGYAR Még kicsi gyermek voltam, amikor egy vasárnap a templomban énekeltük a Himnuszt, nekem pedig elindult a szemembõl könny. Akkor nem értettem, hogy miért van ez. Aztán egy nap az iskolánkba érkezett egy fiú, akirõl azt mondták, hogy Erdélybõl menekült. Valami megfoghatatlan késztetést éreztem arra, hogy odamenjek hozzá, és megszorítsam a kezét. Egyre több csodát éltem át. Természetes volt, hogy átmegyünk a szlovák magyar határon, és ott is magyarul kérhetem a fagyit a cukrászdában. Majd 600 kilométert utazva kelet felé még mindig mindenki magyarul beszél. Mindez gyermekként természetesnek tûnt. Amikor felnõttem egyre inkább kezdtem ráébredni arra, hogy mit is jelent magyarnak lenni. Majd itt is igaz volt Isten tervezése és végzése. Mert valahogy úgy alakult az életem, hogy egyre többet ismertem meg a magyarságból, annak sokszínûségébõl. Megismerkedtem feleségemmel, aki a Vajdaságból, a mai Szerbia területérõl származik, majd egy fél esztendõt élhettem Nagyszebenben, majd Kárpátalján Bereg-

6 7 szász mellett egy kis faluban. Jó érzés volt, hogy mindenhol szinte családtagként fogadtak. Azt hiszem mindennek a varázsa a mai magyar határokon belül nincs meg. Itt inkább a széthúzás erõsödik, és nem az összetartás. Magyarnak lenni véleményem szerint nem jelent mást, mint egy jó testvéri viszonyt. Tudom ma ez még a családokban sem valósul meg, hisz itt Varbón is sokakat ismerünk, akik nem beszélnek testvérükkel, mert haragban vannak. Akkor hogyan várjuk el, és hogyan remélhetjük, hogy mindez igaz legyen nagyban. Hiszem, hogy ez nem csak álom, hiszem, hogy az önös érdekek egyszer családi érdekekké válnak, és ezt a nagy családot magyarságnak fogják hívni. VARBÓ Vallom, hogy nem véletlenül kerültem ide, és nem véletlenül érzem magam ilyen jól ebben a közösségben. Hisz minden adottság megvan hozzá. Gyönyörû hegyek, tó, kedves emberek. Olyan jó végigsétálni a falun, megállni az emberekkel beszélgetni, kimenni valamelyik magaslatra és onnan megcsodálni a panorámát. S ami még csodálatosabb, az nem más, mint varbóivá válni. Egy lelkipásztor, aki egy faluba bekerül, nagyon sokszor úgy érzi magát, mint egy idegen. Nos ez velem nem így történt. Érdekes volt, hogy engem mindenki ismert, én pedig senkit. Mindenki csak mosolygott, integetett. Még azok is, akik nem tartoznak a Református egyházhoz. A varói ember szívében ott van a szeretet, csal lehet hogy sokan háttérbe szorítják. Mindenki arról beszél, hogy micsoda széthúzás van az itt élõ emberekben, mennyire nem szeretik egymást az emberek. Tessék elhinni, hogy ez nem így van! Olyan falvakból jöttem, ahol sokkal rosszabb a helyzet. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell magunkat figyelmeztetni, milyen rossz úton haladunk. Mindannyiunkban az összetartást és az egységet kell erõsíteni. Egymással kell élnünk ebben a szûk völgyben, ezeken a szûk utcákon. Ahhoz, hogy ez az élet szép legyen, szeretet kell. Szeretni kell még akkor is a szomszédot, ha õ éppen akkor rak tüzet, mikor a ruhák ki vannak teregetve, még akkor is ha láncfûrészt zúgat, amikor mi pihennénk. Miért? Azért mert az a környezet amit ez a falu kapott hatalmas ajándék, és azt gondolom, hogy csak mi emberek ÚJSZERÛ KEZDEMÉNYEZÉS! Községünk festõi település a Bükk hegység lábánál. Fekvése, jó levegõje és tava jelentõs vonzerõvel rendelkezik. Varbó régóta közkedvelt pihenõhelye az ország más részein élõ családoknak. Többen hétvégi házat is építettek a tó környékén, de az elmúlt években sokan választották állandó lakhelyül is óta kb 30 család döntött úgy, hogy Varbót választja otthonául, magával hozva más vidékek kultúráját, szokásait, tapasztalatait. Nyitott, jó szándékú emberek, akik szeretnének minél hamarabb a közösség részévé válni. A beilleszkedés megkönnyítésére egy újszerû kezdeményezésnek lehettünk tanúi. Üveges Géza polgármester úr támogatásával március 4-én a Polgármesteri Hivatalban megtartottuk ismerkedési délutánunkat, melyre a 2000 után Varbóra költözött családokat vártuk. A meghívottak örömmel vették ezt a kezdeményezést! A Polgármester úr köszöntõje után mindenkinek módja volt bemutatkozni, elmondani, hogy miért költözött ide, mivel foglalkozik, mi a hobbija. Polgármester úr és Remenyik Richárd képviselõ úr pedig igyekezett bemutatni a község életét és válaszolt a sok kérdésre ami a lakókban felmerült. A 3 órás találkozó mindkét oldalról hasznosnak bizonyult. Az új lakók közelebb kerülhettek a község életéhez és egymáshoz, megkönnyítve a beilleszkedést. Polgármester úr és képviselõ úr pedig rengeteg észrevételt, ötletet kapott Varbó életével, fejlesztésével kapcsolatban. Fábiánné Gyöngyi tehetjük összefogással és szeretettel tökéletesebbé. Varbó jövõje ezen múlik. Ha ez nem így lesz a jövõben, csak egy névtábla lesz Parasznya után. Lehet, hogy nem megfelelõ módon írtam le gondolataimat, de ahhoz, hogy az életünk kiegyensúlyozottabb legyen, mind a háromnak fontos szerepet kell játszani a mi életünkben. Hûségesnek kell lennünk Istenhez és mindahhoz, amit tõle kaptunk, magyarságunkhoz, és ehhez a faluhoz amelyben élünk. Isten tervez és Õ visz mindent véghez, ez alól a rend alól nem szabad kibújnunk, hisz ez a felemelkedés útja. Gere Gábor József Lelkipásztor

7 8 FELHÍVÁS LAKOSSÁG RÉSZÉRE! PARLAGFÛ,GYOMNÖVÉNYEK VIRÁGZÁSÁT MEGELÕZÕEN,FELHÍVOM A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, AZON JOGSZABÁLYBAN ELÕÍRT KÖTELEZETTSÉGÉRE,HOGY A BELTETÜLETEN,ILLETVE KÜLTERÜLETEN TALÁLHATÓ TULAJDONÁT KÉPEZÕ INGATLANJAIN A GYOMTALANÍTÁST /PL.: KASZÁLÁSSAL... STB/ VÉGEZZÉK EL A FELHÍVÁSBAN MEGADOTT IDÕPONTIG. KÉNYSZERKASZÁLÁS ELRENDELÉSÉBÕL ADÓDÓ PÉNZKIFIZETÉS, A TERÜLET MINDENKORI TULAJDO- NOSÁT TERHELI A PÉNZBÍRSÁGGAL EGYÜTT! A FENT LEÍRT INTÉZKEDÉS ELKERÜLÉSE, MÉG BÉRMUNKÁS IGÉNYBE VÉTELÉVEL IS SOKKAL KEVESEBBE KERÜL A FÖLD TULAJDONOSÁNAK, HA BETEGSÉG,IDÕSKOR, STB MIATT MÁR NEM TUD ELEGET TENNI A TÖRVÉNYBEN ELÕÍRT KÖTELEZETTSÉGÉNEK. Az 1/1986.(II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet, mely a köztisztaságról szól a következõket, szabályozza. 4. "Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 6. (1) Ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni: a.) az ingatlan elõtti járdaszakasz, (járda hiányában egy méter széles területsáv,illetve ha a járda mellett zöldsáv is van,úttestig terjedõ teljes terület) tisztántartásáról." Felszólítom a TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének legkésõbb június 15-ig tegyen eleget, melynek végrehajtását a KÉPVISELÕ-TESTÜLET, POLGÁRMESTER, és a KÖRJEGYZÕ személyesen ellenõrzi. Ellenõrzést követõen több írásbeli felszólítást nem alkalmazunk, kizárólag az intézkedésekre kerül sor határozati formában. Elõre is köszönöm minden lakos aktív közremûködését, megértését! Varbó, május 22. PARLAGFÛ A parlagfû kétszikû, cm magas, terebélyes, ágas egyéves gyom. Az enyhén savanyú, homokos vályogot kedveli, de más területen is megél. Leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelõen gyomirtott, és bolygatott földeken fordul elõ. A meleg éghajlatot, a fényt, és a nyári csapadékot kedveli. A sûrû növényzetet, fákat nem kedveli. A tengerszinttõl a 400 méteres magasságig fordul elõ. A növény magról kel ki, egynyári növény. Õsszel a magok beérése után elpusztul. A friss termés nem kel ki a tél beköszönte elõtt. A nyugalmi periódusa január végéig tart, amikortól már csírázásra kész termés, csak a felmelegedésre vár. A talaj felsõ 3 cm-es rétegében nyugvó magok indulnak csírázásnak. A mélyebben fekvõ magok évtizedekig nyugalomban maradnak. Ha a talajt megbolygatják, a felszín alá került magok csírázásnak indulnak. Magyarországon, március végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A talaj C-os Berzyné Koterla Ildikó mb.körjegyzõ hõmérséklete, és a napfény kedvez a csírázásának. Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai július elején-közepén megjelennek, a termõs virágok egy-másfél héttel késõbb. A virágok beporzását a szél végzi, a virágpor akár 100 km távolságra is el tud jutni. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen termelõdik, a szél útján terjed. A termés érése október közepe táján

8 9 kezdõdik. Egy közepes növény több ezer, vagy akár több tízezer magot érlel, de 60 ezer magot is termelhet egyetlen tövön. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is csíraképes marad. A parlagfû a hetvenes évekig nem okozott jelentõs mértékben allergiát. Az az óta eltelt évtizedekben a koncentrációja nagymértékben megnövekedett. Európában jelentõs mértékben elszaporodott, és komoly népegészségügyi problémát okoz. Magyarországon a létezõ 350 gyomnövény között a legelterjedtebb gyomnövénnyé vált. Utak, lakótelepek, nagyberuházások építésekor a talajrendezési munkák során a termõtalaj eltûnik, a felszínre kerülõ nyers talajon évekig a parlagfû egyeduralkodó. Uralkodása idején hatalmas mennyiségû magot termel. Ez a milliós magmennyiség a következõ évre megteremti a faj fenntartásának a lehetõségét. AZ ILLEGÁLISAN SZEMETET LE\RAKÓK FIGYELMÉBE! Községünk csodálatos természeti környezetben fekszik, a Bükki Nemzeti Park határán. Levegõjének, talajának, növény, és állatvilágának a megõrzése mindannyiunk elemi érdeke, hiszen ez a mi otthonunk, és szeretnénk ha sokáig az is maradna. A felelõtlen embertársaink által szétszórt, és mindenhova lerakott szemét azon túl, hogy nagy mértékben szennyezi környezetünket, elcsúfítja egész településünket! Mit gondolhatnak Rólunk azok az emberek, akik egy kirándulás céljából idelátogatnak? Az elmúlt hetekben az Önkormányzati Hivatal azon dolgozott, hogy összegyüjtse ezeket a szemeteket! A szemét elhelyezésének számtalan általánosan használt módja van, pl.: a kuka, a szelektíven válogatottak számára a gyüjtõládák, a konyhai növénymaradékok számára készített kerti komposztálók, valamint az éves lomtalanítás lehetõségei! Kérünk mindenkit, hogy óvja, védje környezetét, jó példát nyújtva gyermekeinek is! Fábiánné Gyöngyi PARLAGFÛ ALLERGIA A parlagfû pollen két fõ allergénje az Amb a I és Amb a II. Több kis és közepes méretû fehérje allergént (Amb a III, IV, V, VI, VII és cystatin) tartalmaz. A légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ, a kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. Az újabb kutatások szerint a parlagfû allergiát a szokásos medicinák helyett jól lehet kezelni kecsketejjel. Ha a kecskét parlagfûves legelõn tartják, akkor a lelegelt parlagfû allergén anyagaira ellenanyag képzõdik a kecske vérében, ami a tejében is megjelenik. A parlagfû okozta problémák ellen a szervezett fellépés szükséges. Magyarországon elsõsorban parlagfû irtó kampányokkal és széleskörû társadalmi felvilágosítással próbálnak a parlagfû ellen küzdeni. Más ország szigorú törvényekkel próbálja visszaszorítani a parlagfüvet. A parlagfû irtást folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása elõtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Gyomlálás: A parlagfû irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erõs pollenkoncentráció a levegõben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyûben kell végezni. Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélõ eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél elõbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfû kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedõ oldalrügyeibõl 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. Általában három kaszálás biztosít megfelelõ eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelõzõ idõszakban a leghatékonyabb. Gulyásné Galambos Bernadett

9 10 A SZEMÉTTÁROLÓK ÜRÍTÉSI RENDJÉRÕL, ÉS HASZNÁLATÁRÓL Felhívjuk lakótársaink figyelmét, hogy ezentúl minden héten CSÜTÖRTÖKÖN szállítják el a szemetet! Továbbá felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szemetet, a Cirkont ZRt. által adott új kerekes kukába gyüjtsék, mert csak az ebben tárolt szemetet viszik el elsõsorban. Ha valaki még e mellé kihelyezi a régi kukáját, azt is elviszik. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyüjtés fontosságára és lehetõségére, melyrõl következõ lapunkban bõvebben olvashatnak! KÖRNYEZETÜNK Bizonyára sokakban felmerült már az a gondolat, hogyan is alakul át folyamatosan környezetünk. Biztosan gondolt már mindenki arra, saját tapasztalatai, vagy az idõsebbek elmondása alapján, mennyivel más volt az embert körülvevõ környezet képe, szerepe akár csak egy-két évtizeddel ezelõtt is. Mi készteti az embert arra, hogy természetes környezetét befolyásolva, módosítva új körülményeket teremtsen. Gondoljuk meg, hogy az ipari forradalom óta közel egy évszázad alatt mennyi változás történt élõvilágunk területén. Mennyi új technológia került bevezetésre, amely a folyamatos felhasználói igények kielégítésére mind agresszívabban és felelõtlenebbül pusztítja, kihasználja környezetünket. A kezdõdõ lendület az ipari termelésben óriási áldozatokat követelt, erdõk tûntek el, a szén egyre elterjedtebb és hatékonyabb kibányászása, valamint annak felhasználása pedig azonnali változást hozott a föld szén dioxid rendszerében. Sajnos ez ma sem változik. Az erdõk utánpótlása várat magára anyagi érdekeink nem ezt diktálják, mint ahogyan vizeink védelme sem olyan mértékû mint amilyen mértékben szennyezzük azokat. De hová vezet mindez? A vegyipar óriási eredményeket ér ugyan el, gyakorlatilag mindenhol használják, a ruházatunk, a kozmetikumaink, eszközeink a gyógyszereink is ebbõl készülnek. Gondolták, hogy egy mai háztartásban legalább 60 féle vegyi anyag származék található csak valamilyen tisztítószer, kenõanyag, vagy kozmetikum formában. Egy mai autó 80 %-a valamilyen mûanyagból készül. A ruháink nagy része szintén kémiai úton elõállított szintetikus anyag, jó estben keverve bizonyos százalék természetes anyaggal. Élelmiszereink nagy százalékban tartalmaznak vegyszereket beltartalmukban, vagy a felületeik kezelésére alkalmazva. Az építõiparban is egyre több vegyianyaggal, vagy azzal módosított hagyományos anyaggal találkozhatunk( kötésgyorsítók stb). A gépipar is óriási terheket ró a földi ökoegyensúlyra, nem beszélve a világunk sorsát is nagyban befolyásoló egyre növekvõ olaj és földgázkitermelésre, felhasználásra. De miért is kell ennyi mindent a természetes anyagok felhasználása helyett másból készíteni? A válasz egyszerû lenne, ha csak azt mondanánk vannak dolgok amelyek egyszerûen a természetben nem megtalálhatóak a használatukra pedig szükség van. Felsorolni is nehéz lenne a csupán anyagi érdekbõl a természetbõl vett és lemásolt, sokszor használhatatlan terméket. De mi magunk is a végfelhasználók is hibásak vagyunk. Milyen furcsa, hogy amíg másfél évtizeddel ezelõtt egy megvásárolt mobiltelefont használat után felújítottak és tovább értékesítettek sokszor négy öt új tulajdonoson is keresztül ment addig ma egy háztartásban nem ritkán aktív 5-6 db, emellett használaton kívül még két három készülék fekszik a szekrényekben. Hazánkban az autók száma a 90-es évekhez képest 23 szorosára növekedett. Sok családnak van nemcsak a mindennapi használatban álló, de ún. hobbi autója is. A televíziók száma nem lakásonként, hanem szobánként számszerûsíthetõ, holott egyszerre biztos, hogy nincs mindegyik üzemeltetve. Átalakult a élelmiszercsomagolások, az üdítõk palackozásának rendszere.hosszú évtizedekig csak a visszaváltható üvegekkel találkozhattunk, amelyet felváltott a szeméthegyekben álló ún. pille palack technika. Igaz mellette is vannak érvek, hiszen az üvegeket vegyileg kellett tisztítani nem éppen környezetkímélõ módon. Igen átalakulóban vannak a társadalmak. A fejlett európai országok, valamint az egyesült Államok a világ ipari termelésének 70 %-át használja fel. Elgondolkodtató, kell e ennyi termék, ennyi kidobandó szemét, ha pedig kidobjuk hová kerül. Egyre hanyagabbak vagyunk, mintha minden csak egy emberöltõre szólna itt a Földön. De mi lesz a jövõ nemzedékeivel? Egyszóval átalakult a világ, a földön élõ emberek száma megtöbbszörözõdött, a hatalmas igényeket ki kell szolgálni. Úgy látszik mindegy hogyan, csak hasznot hozzon. De meddig? Mit tehetünk MI a saját környezetünkért? Erre szeretnénk felhívni újonnan induló sorozatunkkal a figyelmét minden olvasónak. Szeretnénk a helyi és közeli környezetünk megóvása érdekében a jelenlegi állapotokról a problémák megoldásáról tanácsokat, lehetõségeket tolmácsolni Önök felé. Juhász Róbert

10 11 A Családsegítõ Szolgálat Sajószentpéter Város Önkormányzatának gesztorságával mûködik. A Pitypalatty-völgy 7 településének Önkormányzatai 2005-ben intézményfenntartó társulást hoztak létre a kistérségi családsegítés biztosítása érdekében. A feladatunkat a sajószentpéteri Területi Szociális Központ irányításával végezzük, intézményvezetõnk Aleva Mihályné. A Családsegítõ Szolgálat családgondozói feladatait két településen látom el, Alacskán és itt Varbón. Szolgáltatásainkat mindenki önkéntesen és térítésmentesen veheti igénybe: A VARBÓI CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLATRÓL Család sokféleképpen értelmezett fogalom: szentséges is, megtisztelt és olykor megvetett, cinikusan félrelegyintett. Állapota, jellege mégis: sorsot formáló legalábbis meghatározó mindnyájunk számára. E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa: a család. Jó szava, szelleme, védõszentje a mesebeli hõsnek. /Sütõ András/ Tájékoztatást adunk a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról. Tanácsot adunk szociális, életvezetési és mentálhigiénés területen. Meghallgatjuk az egyén, család panaszát, lehetõség szerint intézkedünk annak orvoslása érdekében. Elõsegítjük a családban jelentkezõ krízis, mûködési zavarok, ill. konfliktusok megoldását. Elõsegítjük és ösztönözzük a humán jellegû civil kezdeményezéseket. Adományok közvetítésében mûködünk közre. Várjuk a lakosság adományait: használt ruhát, cipõt, játékot, bútort, és egyéb, a háztartásban feleslegessé vált, de más számára még használható tárgyakat! Általános iskolás gyermekek korrepetálását vállaljuk. Szervezzük az aktív korú nem foglalkoztatottak együttmûködési programját. Fogadjuk a jelzõrendszer és a lakosság jelzéseit. Mivel 24 évig pedagógusként dolgoztam, most is közel állnak hozzám a gyermekek. Szívesen szervezek számukra szabadidõs rendezvényeket. Jelenleg a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával egy hetes "Napraforgó" Napközis Tábort hirdettünk meg általános iskolás tanulók számára. A nyári szünetben "Vakáció akció" elnevezéssel a következõ programokat tervezem: "Karógörbítõ" - felkészítés pótvizsgára, játék, kézmûves foglalkozások, gombfoci-verseny, stb. Szeretettel várom az érdeklõdõket a szünetben csütörtök délutánonként fél 2-tõl fél 4-ig. Közös (Alacska, Varbó) családi kirándulást szeretnék szervezni augusztus végén Szanticskára vagy a Vadasparkba, ehhez még sajnos anyagi fedezetem nincs. Támogatókat, segítõket keresek, bízom benne, hogy nem eredménytelenül. Mindenkinek lehetnek problémái, gondjai. Ezeket nem szégyellni, rejtegetni kell, hanem megoldást keresni rá, ha egyedül nem sikerül, akkor bátran merjünk segítséget kérni: "Aki észrevehetetlen, vagy magát észre nem véteti, ne csodálkozzon, ha rejtve marad,..." Nehéz megoldást találni a problémákra, ha a hozzánk forduló családok tagjainak különbözõ az érdeke. Ekkor is megpróbálunk segíteni úgy, hogy senki sem érezze magát vesztesnek, csalódottnak. Észrevételeikkel, ötleteikkel, javaslataikkal mindig forduljanak bizalommal Szolgálatunkhoz! Garadnainé Elek Gizella családgondozó PROGRAMAJÁNLÓ Június 13 és június 24-e között kerül megrendezésre a MISKOLCI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL. A fesztivál ideje alatt nemcsak különleges zenei csemegéket hallhatunk, az utcák, terek, múzeumok számos meglepetéssel, látni-, hallani- és kóstolnivalóval kedveskednek a vendégeknek. FIGYELEM! Ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen írna a Varbói Naplóba, mindenkit érintõ, közérdekû információja van, vagy ötlete, hogy mirõl érdemes írni, hívja Fábiánné Oskó Gyöngyit hétköznapokon 9-12 óráig a 30/ telefonszámon, vagy üzenjen -ben a címen.

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Tisztelt Kőteleki Lakosok! Elsőként egy jó hírrel kezdem augusztusi tájékoztatóm. A tavasz folyamán kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz,

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

)) 9?,, l "t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

)) 9?,, l t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló -------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere )) 9?,, l "t. t, ~..,:J szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Janikovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. JÚNIUS 22.) Határozat: 44/2015 47/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar IV. évfolyam, szociális munka szak A kistelepülések problémái Hátrányos földrajzi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Jegyzője

Enying Város Jegyzője Enying Város Jegyzője 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-661 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2010. június 22-i Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben