EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA"

Átírás

1 EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA VIDA-VARGA ÉVA 1,2, MÁTRAI ILDIKÓ 2, LAKATOS GYULA DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 2 - Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Bevezetés A parti öv sajátos felépítése, helyzete, alzatadó tulajdonsága folytán kiemelt jelentőségű a vízi élet szempontjából (Sebestyén, 1963), továbbá, mint a víztér és a szárazföld átmeneti sávja, kiemelt környezetvédelmi és természetvédelmi fontossággal bír, élőhelyi változatosságot nyújtó szerepe meghatározó az élővilág sokféleségének (biodiverzitásának) biztosításában (Lakatos et al., 1998). A Fertő Magyarország és Ausztria határán keresztül húzódik, a tó területének több mint háromnegyede Ausztriában helyezkedik el. A Fertő, amely hidrológiai kapcsolatban van a Dunával a legnagyobb szikes tó Európában, felülete 309 négyzetkilométer, magyarországi része 82 km 2. Köves partszakaszt a fertőrákosi strand területén találtunk. A Balatonban természetes köves partot a zalai oldalon és a Tihanyi- félsziget peremén találhatunk, azonban az élőhelyi viszonyok és benépesedése tekintetében a part és a mólók védelmére felhalmozott kőrakásvonulatok, illetve kőépítmények a köves parttal azonosnak tekinthetők, és természetes alzatként kezelhetők (Lakatos et al., 1997). A Balaton kerületének mintegy 10%-át védi jelenleg is, eredetileg ideiglenesnek szánt, kőszórás, további 40%-án épült ki egyéb köves part jellegű partvédmű. Ehhez hozzászámítva a természetes köves partokat, a partvonalak mintegy 70%-án találunk köves partot (Lakatos et al., 2000). Jelen dolgozat célja bemutatni, egy szikes tó élőbevonat vizsgálatának eredményeit, melyeket összevetettünk a Balaton köves partján végzett epiliton vizsgálatokkal. Anyag és módszer Vizekben a szilárd fázis és a víz határfelületén található élőlények összessége a benton, melynek egyik jellegzetes formája a bentosz, a másik a perifiton (Felföldy, 1981). A meder fenekétől eltérő alzaton élő közösség a perifiton. Az alzat minősége alapján különböztetjük meg az epifiton (a növényen élő szervezetek), és az epiliton (a kövön élő szervezetek) fogalmát. Vizsgálataink tárgyát, tehát a kövön kialakuló élőbevonat, azaz az epiliton, valamint a növényeken kialakuló élőbevonat, azaz az epifiton képezte (Lakatos, 1976). Epiliton mintavétel júniusában történt a fertőrákosi mintavételi helyen, a Balatonon pedig tíz helyen, melyeket medencék szerint (keszthelyi, szigligeti, középső, fűzfői) csoportosítottunk. A kő felszínéről lekapart élőbevonat mintából laboratóriumban nedves- és száraztömeg méréseket, szárazanyag százalék meghatározásokat, klorofill-a százalék méréseket, a hamutömeget, hamumentes szárazanyag tömeget határoztuk meg (Kozák et al. 1998; Lakatos et al. 1999). Ökológiai állapot minősítést is elvégeztük az EU VKI (Víz Keretirányelv) NTPI (Nem Taxonómiai Perifiton Index) rendszer felhasználásával (Lakatos et al., 2001; Lakatos et al. 2005).

2 A szükséges háttér információk megismerése céljából a Fertőn hat, a Balatonon tíz mintavételi helyen vízmintát is vettünk, valamint helyszíni fizikai-kémiai vizsgálatokat végeztünk. Secchi-koronggal az átlátszóságot és vízmélységet (cm), hordozható terepi műszerek (WTW) segítségével a vízhőmérséklet, kémhatást, a vezetőképességet, az oldott oxigén koncentrációját és telítettségé, valamint a redoxipotenciált határoztuk meg. Vízmintát. A vízkémiai paraméterek laboratóriumi meghatározásához vett vízmintákat tartósítás nélkül hűtve tárolva szállítottuk. A vizsgált paramétereket úgy választottuk ki, hogy mind a sóháztartásról, mind tápanyagtartalomról információkhoz juthassunk és megismerjük az oxigénháztartás változásának jellemzőit is. Lehetőségünk volt a nyolc fontosabb kation (ICP-AES eljárás) koncentrációjának meghatározására is. A mintavételi helyek kémiai paraméterek szerinti statisztikai vizsgálatát a SYN-TAX 2000 programcsomag (Podani, 2001) segítségével végeztük. A hierarchikus klasszifikációnál távolságfüggvényként az Euklideszi-távolságot, összevonási algoritmusként a csoportátlag módszert (UPGMA) alkalmaztunk. A vízkémiai paramétereket terjedelemmel standardizáltuk. A minták alapján a Fertő-tó vízminőségének jellemzésére a biológiai (Felföldy, 1987) és az ökológiai vízminősítés (Dévai és mtársai, 1992) módszereit alkalmaztuk. Eredmények értékelése Vízkémiai vizsgálatok A szikes tavi jellegnek megfelelően a lúgos kémhatással (átlag: 8,5) és magas vezetőképesség értékkel (átlag: 3272 μs/cm) jellemezhető víz kation típusa nátriumos-magnéziumos (anionokra nem történt vizsgálat). Planktonikus építő szervezetekben a vizsgálat idején szegény volt, melyet az alacsony klorofill-a tartalom (átlag: 6,2 μg/l) jelzett. A minták Felföldy (1987)-szerinti trofitási fokozata oligotrófikus és oligo-mezotrófikus volt, a Dévai (1992)-féle aktuális konstruktivitástipológiai kódszámok átlaga pedig 1-es. A Fertő-tó vize a növényi tápanyagok közül foszforban szegénynek, nitrogénban gazdagnak bizonyult. A Dévai (1992)-féle aktuális trofitástipológiai kódszámok átlaga oldott ortofoszfát-p alapján 2-es, szervetlen-n alapján 5-ös volt. Kiugróan alacsony szervetlen-n értéket a Bozi-csatornában mértünk, melynek oka az egyébként nagy mennyiségben jelen lévő ammónia-n itteni csökkentebb értéke, mely az itt mért savasabb kémhatással is magyarázható. Az oldott ortofoszfát-p tekintetében a mintavételi helyek nem különböztek egymástól szignifikánsan. A szaprobitás alfa-mezoszapróbikus volt, melyet a KOIps értékek mutattak (átlag: 27,1 mg/l O 2 ). A Dévai (1992)-féle aktuális szaprobitástipológiai kódszámok átlaga 6-os volt (1. táblázat). 1. táblázat. A Fertőn mért vízkémiai paraméterek A lebegőanyagok tekintetében ismét a Bozi-csatornán mért értékek tértek el jelentősen a vizsgált mintákban. Az oxigénháztartást jellemző redoxipotenciál és oxigéntelítettség értékek alapján a mintavételi helyek két csoportra bonthatóak, az oxidálóbb körülményeket mutató Fertőrákosi-öböl, Rucás és Madárvárta alkot egy csoportot és a redukálóbb körülményekkel jellemezhető Hidegségi-tó, Bozi-csatorna és Kladler sarok egy másik csoportot. A mintavételi 2

3 helyeknek ez a két csoportra való különülése az összes vizsgált kémiai paraméter alapján végzett hierarchikus klasszifikáció eredményét bemutató dendrogramon is látható (1. ábra). 1. ábra. A Fertő mintavételi helyeinek kémiai paraméterek szerinti klasszifikációja (terjedelemmel standardizált értékek, UPGMA, Euklideszi-távolság) Epiliton vizsgálatok Vizsgálataink során kíváncsiak voltunk, hogy egy szikes tó, jelen esetben a Fertő, köves partszakasza hogyan jellemezhető. A kapott eredményeket összehasonlítottuk a balatoni epiliton vizsgálatokkal. Az összehasonlítási szempontként a perifiton alapján történő minősítés mutatóit vettük alapul. A kőről vett élőbevonat szárazanyag tömegére a Keszthelyi- és Szigligeti- medencében közepes - kicsi, míg a Középső- és Fűzfői- medencére a kicsi kategória jellemző (2. ábra). A fertőrákosi mintavételi helyre közepes-kicsi tömeg kategóriát kaptunk (2. ábra). 2. ábra. Epiliton minták szárazanyag tömege (Balaton-világos, Fertő-sötét színnel jelölve) A hamutartalom alakulását a 3. ábra szemlélteti, mely alapján megállapítható, hogy a Középső- medence (szervetlen - szerves csoport) kivételével mindhárom balatoni medence a bevonat minták alapján a szervetlen csoportba sorolható. A fertőrákosi epiliton minták a hamutartalom alapján szintén ebbe a csoportba tartoznak. 3

4 A balatoni medencék epiliton mintái alapján a hetero- autotróf típusba sorolhatóak (4. ábra), míg a fertőrákosi epiliton minták klorofill-a tartalom alapján heterotróf típusba tartoznak. Ez az eltérés arra utal, hogy nemcsak a planktonikus építő szervezetek szegénysége, hanem a perifiton is kevesebb építő szervezetet tartalmaz, ami a szikes jellegből adódó kisebb átlátszósággal is magyarázható. 3. ábra. Epiliton minták hamu tartalma (Balaton-világos, Fertő-sötét színnel jelölve) 4. ábra. Epiliton minták klorofill-a tartalma (Balaton-világos, Fertő-sötét színnel jelölve) Epifiton vizsgálatok Az epifiton minták száraz anyag tömege alapján megállapítható, hogy a nádon (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) kialakuló élőbevonat jelentősebb, mint a hínárnövényeken (Myriophyllum spicatum L. ), melyet a felületegységre vonatkoztatott klorofill-a adatok is alátámasztják. A fenti eredmények arra utalnak, hogy az epifiton vizsgálatok során a nád alkalmazható a legjobban. 4

5 Ökológiai állapot A nem-taxonómikus perifiton index alapján epilitonra vonatkoztatva 2005 júniusában a Balaton medencéi közül a Keszthelyi- Középső- és a Fűzfői mérsékelt ökológiai állapotú, míg a Szigligeti- medence jó ökológiai állapottal jellemezhető. Fertő köves partszakaszain mérsékelt ökológiai állapotot tapasztaltunk. Összefoglalás 2005 júniusában végeztük a Balaton és a Fertő köves partszakaszainak vizsgálatát. Meghatároztuk a kőről vett élőbevonat szárazanyag tömegét, hamu tartalmát, valamint klorofill-a tartalmát. Balaton medencéire a közepes- kicsi tömeg, a szervetlen csoport és hetero- autotróf típus a jellemző, ezek az értékek méréskelt ökológiai állapotra utalnak. A Fertő köves partszakasza az epiliton vizsgálatok alapján szintén mérsékelt ökológiai állapottal jellemezhető. Epilitonja közepes-kicsi tömegű, szervetlen és heterotróf típusú volt. Az eltérések egyik kiváltójaként a szikes tavi jelleget, és az abból adódóan a vízoszlopban uralkodó fényviszonyokat jelöltük meg. 5

6 IRODALOM Felföldy L. 1981: A vizek környezettana Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó Budapest, Felföldy, L. 1987: A biológiai vízminősítés. 4. javított és bővített kiadás. Vízügyi hidrobiológia, 16. VGI. Budapest, Dévai Gy., Dévai I., Felföldy L., Wittner I. 1992: Vízminőség és ökológiai vízminősítés. A vízminőség fogalomrendszerének egy átfogó koncepciója. Acta Biologica Debrecina. Suppl. Oecol. Hung. Debrecen, 4: Kozák L., Lakatos Gy., Bíró P., Kiss M., Kerti A., Hengsperger K. 1998: A tihanyi kövesparton kialakuló élőbevonat zonációjának és benépesülési dinamikájának tanulmányozása. Hidrológiai Közlöny, 78: Lakatos, G. 1976: A terminological system of the biotecton (periphyton). Acta Biol. Debrecina, 13: Lakatos G. 1987: Környezetbiológiai vizsgáló módszerek I. (oktatási segédanyag) Lakatos Gy., Bíró P., Kozák L., Kiss K. M., Kiss M., Kerti A. 1997: A Balaton kövesparti öv élőbevonatának előzetes tanulmányozása. Hidrológiai Közlöny, 77: Lakatos, G., Grigorszky, I., Bíró, P. 1998: Reed- periphyton complex in the littoral of shallow lakes. Verh. Int. Ver. Limnol., 26: Lakatos Gy., Kozák L., Bíró P., Muskó I., Kiss K. M., Kiss M. 1999: Az epiliton struktúrája a Balaton köves partján. Hirdológiai Közlöny, 79: Lakatos Gy., Bíró P., Kozák L., Kiss K. M., B.-Muskó I., Keresztúri P., Kiss M. 2000: Balaton parti-övének epifiton és epiliton struktúrája. Hidrológiai Közlöny, 80: Lakatos Gy. et al. 2001: Structure of epiphyton and epilithon in the littoral of Lake Balaton. Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: Lakatos, G., Ács, É., Kiss, K. M., Varga É., Bíró, P. 2005: Ecological classification of epilithon in two shallow lakes in Hungay, Verh. Internat. Verein. Limnol., 29. Podani J. 2001: Computer programs for data analysis in ecology and systematics. Scientia Publishing, Budapest, 51 pp. Sebestyén O. 1963: Bevezetés a limnológiába. Akadémiai Kiadó Budapest,

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Halászafejlesztés 33 - Fisheries & Aquaculture Development (2011) 33:77-85 ISBN:978-963-7120-31-2 HAKI 2011. Kivonat

Halászafejlesztés 33 - Fisheries & Aquaculture Development (2011) 33:77-85 ISBN:978-963-7120-31-2 HAKI 2011. Kivonat Halászafejlesztés 33 - Fisheries & Aquaculture Development (2011) 33:77-85 ISBN:978-963-7120-31-2 HAKI 2011 Élőbevonat hasznosításának lehetőségei létesített vizes élőhelyeken - halastavak és vízkezelő

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén

Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén Natura Somogyiensis 23 143-152 Ka pos vár, 2013 Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén Körmendi Sándor & Ignácz Dániel Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Természetvédelmi

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLÓGIA-GEOLÓGIA KAR, BIOLÓGIA SZAK, KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET, TIHANY AZ

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baranyai Eszter Témavezető: Prof. Dr. Padisák Judit Intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem,

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben

III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2013. november 22.

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza tó különböző élőhelyein The attribution of the fish community structure in the different habitat types of the Tisza lake

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023 Vidovenyecz V. 1 Antal Zs. 2 Nagy Z. 1 Fekete-Páris J. 3 Hegedűs I. 3 Pomogyi P. 1 A 2010 2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN KIVONAT A Balaton Közép-Európa legnagyobb

Részletesebben

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 1 2. füzet, pp. 169 184. Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Jakab Gergely 1 Abstract Testing a new classification system of gullies

Részletesebben

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE:

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: DR. HANCZ CSABA KAPOSVÁR 2007 LEKTORÁLTÁK: Bíró Péter, akadémikus Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Rácz Béla, halászati szakmérnök 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia IV. MAVIGE IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Tihany, 2007. április 12 13. Szerkesztette: Móra Arnold A konferencia szervezıi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben