11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre"

Átírás

1 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS

2 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre (tervezet, BME ) ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 1

3 Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre A fiziko-kémiai jellemzőkre a minősítési rendszer nálunk egyelőre kidolgozatlan. A 2005 évi Nemzeti Jelentésben rögzített határértékek csak átmeneti megoldásként fogadhatók el, hiszen ennek ökológiai megalapozása nem történt meg. A referenciaértékek megállapításánál elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a VKI szellemében a kémiai paraméterek mint az ökológiai állapot támogató állapot jellemzők jelentős mértékben háttérbe szorulnak az élőlény együtteseken alapuló kritériumrendszerben. Gyakorlati szempontból azonban jelentőségük nem hanyagolható el, hiszen a vizek szennyezéséből adódó kockázat megítélésekor elsősorban a vízkémiai mérésekből indulunk ki, a szennyezés csökkentésére irányuló beavatkozásokat pedig elfogadható biztonsággal gyakorlatilag csak a vízkémiai paraméterekben előidézett változásokra tudjuk tervezni. A projekt keretébe célunk a mintaterületen előforduló víztípusokra vonatkozó javaslatok kidolgozása volt, olyan mértékben, ami a beavatkozások tervezéséhez szükséges. Ez a vízminőségi célállapot kritériumainak, azaz a jó ökológiai állapotra vonatkozó határértékeknek a megadását jelenti. Javaslatunk elkészítéséhez két pillérre támaszkodtunk: (i) a nemzeti és EU szintű minősítési rendszerek összehasonlító elemzésére, és (ii) a hazai vizekről rendelkezésre álló vízkémiai méréseknek az ECOSURV felmérés eredményeinek tükrében történt statisztikai értékelése. A hazai és a korábbi EU direktívák, az ECE osztályozási rendszer, a jelenlegi tagállamok és a szomszédos országok minősítési rendszereit áttekintve, továbbá a Duna vízgyűjtőre vonatkozó ajánlásokat is szem előtt tartva felvázoltuk azt a tartományt, amely az egyes komponens csoportba tartozó paraméterek jó állapotra vonatkozó kritériumait várhatóan lefedi. A folyóvizek esetében, ha a Nemzeti Jelentésben kiindulásként alkalmazott MSZ szerinti határértékeket mint kiindulási alapot tekintjük, az oxigén háztartás jellemzői esetében (oldott oxigén, oxigén telítettség, BOI, KOI, TOC) a határértékek a nemzetközi gyakorlatban a hazaihoz hasonlóak, a tápanyagok vonatkozásában azonban a tartomány nagyon széles. Az ECE szabvány, az észak európai országok és az ICPDR-nek a Duna vízgyűjtő kerületre vonatkozó ajánlásai is a hazainál szigorúbb összes P és N határértéket javasolnak, a környező országokban és a németországi LAWA guidebook-ban azonban a hazai szabványhoz képest magasabb tápanyag koncentrációt is megengednek a vizekben. A fentiekből adódó, meglehetősen széles mozgásteret figyelembe véve a határérték javaslatot hazai vizeink állapotának tükrében adtuk meg. Természetesen az osztályhatárok meghúzása nem gazdasági alapokon, hanem az ökológiai szempontok alapján kell, hogy megtörténjen, de az ésszerűség határain belül. Azaz a jó állapot kritériumának megállapításakor azt vizsgáltuk, hogy mekkora az a koncentráció érték, mely mellett a jó ökológiai állapot még fenntartható. Ezt az elemzést a hazai folyóvizekre az ECOSURV adatbázis és a évi vízminőségi adatok nyújtotta lehetőségek között elvégeztük. Első lépésben legyűjtöttük az összes vízkémiai észlelési adatok, amellyel a fenti időszakra az ECOSURV felmérésben részt vett víztestekre rendelkeztünk. Minden szelvényre (ahol több adat volt) számítottuk az átlagos és 90%-ios tartósságú koncentrációkat. A szelvényeket vízfolyás típusonként szétválogattuk, és az adatokat összevetettük az ECOSURV adatokra alapozott, a hazai biológusok által 2

4 megállapított összegzett biológiai véleménnyel, melyben a kockázatosság meglétét értékelték. Az adatokat szétválogattuk aszerint, hogy a biológiai vélemény alapján milyen kockázat besorolást kaptak, és típusonként előállítottuk a nem kockázatos, a bizonytalan és a kockázatos vizekre jellemző kémiai vízminőségi állapot ponthalmazát. A hidromorfológiai kockázatosságot a szétválogatásnál csak olyan mértékig vettük figyelembe, hogy a vízkémiát feltehetően jelentősen módosító hatást (pl. tározó hatása) tükröző szelvényeket az elemzésből kivettük. Az ökológiai adatokra épített összegzett biológiai véleményeket összevetve a mérésekhez tartozó vízkémiával azt tapasztaltuk, hogy az élőlény együttesek alapján kockázatosnak vagy jó állapotúnak ítélt vizekre jellemző koncentráció tartomány között a különbség jól látható, de éles határvonal nem húzható meg. Valószínű azonban, hogy a Nemzeti Jelentésben használt kockázatossági határértékeknél enyhébb kritériumok is megengedhetők a hazai folyóvizeknél (példaként mutatjuk be az összes foszfor koncentrációk eloszlására vonatkozó ábrát). Összes P (mg/m3) (a) Hegy-, dombvidéki Tározó hatás Nem kockázatos Bizonytalan Kockázatos Összes P (mg/l) (b) Hegy- és dombvidéki Tározó hatás Nem kockázatos Bizonytalan Kockázatos 1. ábra: A VM adatbázis szerinti mért éves átlagos összes P koncentrációk (a) és az ECOSURV felmérés során mért koncentrációk (b) összegzett biológiai minősítés eredménye szerinti megoszlása Az elemzés alapján javasoltuk, hogy az összes P éves átlagára vonatkozó határértéket a korábbi 130 mg/m 3 -ről emeljük fel mg/m 3 -re, víztípustól függően. Ez kb. 20%-kal csökkentené a kockázatos vizek számát, ugyanakkor a biológiai mérések szerint a vizsgált élőlény együttesek a kiugróan szennyezett vizek kivételével látszólag érzéketlenek a vízbeli- közepesen magas koncentrációra. A többi komponens (KOI, BOI, nitrogénformák) esetében is kismértékű módosítást, a víztípusok figyelembe vételét és a határérték vonatkoztatási alapjának változtatását (éves átlag ill. június-szeptemberi 90%-os tartósságú koncentrációk, lásd az 1. táblázatot) javasoltunk. Egyelőre a 22 típust némileg leegyszerűsítve csak a sík- és hegy/dombvidéki, illetve a kicsi és a közepes/nagy vizeket különböztettük meg. Ennek oka kettős: egyrészt az egy típusba lévő víztestek száma sok esetben olyan kevés (1-3 db.), hogy nem teszi lehetővé a statisztikai értékelést; másrészt az antropogén hatások többnyire jóval nagyobbak a víztípusok közötti különbségeknél, ezért a típusok közötti összehasonlítás nem mutatható ki. 3

5 1. táblázat Javaslat a folyóvizek jó ökológiai állapotára vonatkozó kémiai határértékekre Komponens Hegy/dombvidéki Hegy/dombvidéki közepes és Megjegyzés kisvízfolyások közepes és nagy kisvízfolyások nagy folyók (1,2,4,8 típusok) folyók (3,5,6,7,9,10 (11,15,16,21 (12,13,14,17,18,19,2 típusok) típusok) 0,22 típusok) Oxigén telítettség (%) Nyári min max BOI 5 (mg/l) 4 / 6 4 / 6 6 / 9 6 / 9 Éves átlag / nyári max KOI cr (mg/l) 16 / / / / 25 Éves átlag / nyári max NH4-N (mg/l) Nyári (?) max NO2-N (mg/l) Nyári (?) max NO3-N (mg/l) Nyári (?) max Összes N (mg/l) Éves átlag Összes P (mg/m 3 ) Éves átlag Chl-a (mg/m 3 ) Éves átlag / nyári max Nyári maximum: a június szeptember közötti időszakban mért 90 (80?) %-os tartósságú értéket Éves átlag: minimum havi gyakoriságú mintából számított átlag (vagy 50%-os tartósságú medián) érték 4

6 A gyakorlatban igen kevés példa található a VKI-nek megfelelő állóvíz minősítésre. A legtöbb esetben az eutrofizációs állapotra figyelnek, tározóknál az oldott oxigén szintre, illetve más kémiai paraméterekre, amelyek az ivóvíz előállítás szempontjából jelentősek. A legszélesebb körben alkalmazott osztályozási rendszer a trofitási szint meghatározásán alapuló OECD osztályozási rendszer, ez azonban a tápanyagok közül csak a P-ra javasol határértéket. Mivel ezt a rendszert alapvetően mély tavakra dolgozták ki, hazai, főleg sekély tavainkra átgondolást igényel. Hazai, zömében sekély tavaink sajátosságait figyelembe véve előzetes javaslatainkat a 2. táblázatban adtuk meg. 2. táblázat Javaslat a tavak jó ökológiai állapotára (potenciáljára) vonatkozó kémiai határértékekre Komponens, állandó vízborítású kis tavak (4,6,7,9 tározók Dombvidéki tározók Halastavak Megjegyzés típusok) Oxigén telítettség (%) > 40 Nyári min max BOI 5 (mg/l) Éves átlag KOI cr (mg/l) Éves átlag NH4-N (mg/l) Éves átlag NO2-N (mg/l) Éves átlag NO3-N (mg/l) Éves átlag Összes N (mg/l) Éves átlag Összes P (mg/m 3 ) Éves átlag Chl-a (mg/m 3 ) 25 / /75 10 / / 100 Éves átlag / nyári max A határérték javaslatok nem kezelhetők függetlenül a minősítést lehetővé tevő monitoring rendszertől. A kockázatosság megállapítása rendszeresen végzett észlelési adatokból történik. A vizsgálandó jellemző változékonysága alapján dönthetjük el azt, hogy milyen gyakori észlelés szükséges ahhoz, hogy az osztályba sorolást egy kívánt megbízhatósági szinten elvégezhessük. A VKI nem foglal állást abban a tekintetben, hogy az osztályhatárokat milyen statisztikai értékre adjuk meg. Míg a korábbi gyakorlatra a hagyományos komponensek esetében eléggé egységesen a 90%-os tartósságú küszöbérték a leginkább jellemző, a VKI monitoring stratégiáját és a nagyszámú víztestet figyelembe véve az ehhez szükséges vizsgálati gyakoriság reálisan nem tartható fent. Ezért célszerűnek tartjuk a határértékek meghatározását a monitoring programok tervezésével együtt kezelni. 5

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Felszíni vizeink minősége 1998.

Felszíni vizeink minősége 1998. 6. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1999. FEBRUÁR A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Felszíni vizeink minősége 1998. Az 1998-as év hidrometeorológiai szempontból rendkívül változatos

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 213 Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1. Nyilvántartott

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET

A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 Ivanyos János Roóz József Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 CCikkünkben a belsõ kontrollrendszer mûködésének értékelését alátámasztó új megközelítést ismertetjük. A

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben