2010. december 9. napján tartandó rendkívüli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 9. napján tartandó rendkívüli"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: /2010. Sorszám: 6 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Kistérségi Környezetvédelmi Program Az elıterjesztést készítette: Vanya László referens Elıadó: Vanya László referens Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselı-testület! A Fonyódi Kistérségi Társulás elkészíttette, képviselı-testületi döntés alapján a Kistérség végleges Környezetvédelmi programját, mely elfogadásra a testület elé kerül. A tervezetet már elızetesen tárgyalta és elfogadta a képviselı-testület azzal a kitétellel, hogy az abban szereplı eket újra kell tárgyalni. A végleges változatnak csak a Balatonboglárra vonatkozó adatai (önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok fejezete) kerültek csatolásra mellékletként az elıterjesztéshez, tekintettel az anyag terjedelmére. (Megtekinthetı: /dokumentumok/koncepciótervek címő honlapon, vagy a nyomtatott verzió a polgármesteri hivatalban) Az írásos anyagban elvárás volt, a, vagy szükséges ek megjelenítése, mely nyilván az elfogadásától függetlenül, nem jelent konkrét vetési tervezési tételt. HATÁROZATI JAVASLAT Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi programot, benne az Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok címő fejezettel, azzal a kikötéssel, hogy a megfogalmazott célokra forrást a vetési rendelet alapján biztosít, amennyiben erre van lehetıség. Határidı: értelem szerint Felelıs: Mészáros Miklós polgármester Balatonboglár, Vanya László s.k. referens

3 FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÖZÖTTI IDİSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

4 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÖZÖTTI IDİSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGERSZEGI ZITA DR. MOLNÁR GÁBOR DR. SZALAY MIKLÓS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS RÉSZÉRİL: BARANYAI KÁROLYNÉ CSIMA SÁNDOR GÁSPÁR LÁSZLÓ HATOS NORBERT JESZENSZKY JÁNOS KENÉZ ISTVÁN KISS MIKLÓS KOVÁCS PÉTER LOMBÁR GÁBOR MÜLLER TIBOR SZŐCS ATTILA TÓTH LÁSZLÓ VANYA LÁSZLÓ VÁSÁRHELYI TIBOR

5 Tartalomjegyzék Bevezetés... I. Helyzetértékelés Éghajlat... Általános klimatológiai viszonyok A környezeti elemek állapota Levegı Vizek A felszíni vizek A felszín alatti vizek A föld Geográfia, geológiai jellemzés A talajviszonyok leírása Területhasználat Talajdegradációs folyamatok, talajállapot változások Ásványvagyon A környezeti és ökológiai állapot A táj élıvilágának ismertetése A települési környezet állapota Kommunális infrastruktúra Ivóvízellátás Szennyvízelvezetés- és tisztítás Csapadékvíz-elvezetés Hulladékgazdálkodás Energiafelhasználás Közlekedési infrastruktúra Közúthálózat, útminıség Zajterhelés Épített környezet állapota Településszerkezet Közigazgatási rendszer Demográfiai helyzet és folyamatok Foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyok Intézményi rendszer, szolgáltatás A lakosság egészségi állapota, környezet-egészségügyi összefüggések Természetvédelem Környezetbiztonság SWOT analízis...

6 Fonyódi Kistérség Környezetvédelmi Stratégiája Stratégiai összefüggések Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai tervezésének alapelvei Környezeti jövıkép Általános célok A stratégiai program és a Balaton törvény összefüggései Tematikus célok A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése Éghajlatváltozás mérséklés és alkalmazkodás Környezet és egészség Települési környezetminıség Településfejlesztés Települések levegıminıségének javítása Zajterhelés csökkentése Közlekedés és környezet Települési közszolgáltatások és a környezetvédelem Energiagazdálkodás A biológiai sokféleség megırzése, természet és tájvédelem Fenntartható terület és földhasználat Vizeink védelme és fenntartható használata Hulladékgazdálkodás Környezetbiztonság Felelısségi körök... III. A környezetvédelmi program operatív intézkedései... Gazdálkodó szervezetek hatáskörébe tartozó intézkedések, feladatok... Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok Balatonboglár Balatonfenyves... Balatonlelle... Fonyód... Gamás... Karád... Látrány... Ordacsehi Somogybabod... Somogytúr... Visz... A megvalósítás szereplıi...

7 Ellenırzés, monitoring... Mellékletek...

8 Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok Balatonboglár Ssz. 1. A településen jelentkezı a nyári szezonban kicsúcsosodó közúti forgalom okozta légszennyezés hatásainak csökkentése védıintézkedések bevezetésével, zöld terület fejlesztéssel (70-es út forgalomcsillapítása), forgalomkorlátozással 2. Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése Szılısgyörök irányába, kerékpárút minıségi javítása (Kodály Z., Tinódi utcákban), továbbá a kapcsolódó háttér infrastruktúra fejlesztése 3. A szilárd burkolatú, pormentes utak arányának növelése (csapadékvízelvezetı rendszer kiépítésével együtt) TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG LEVEGİMINİSÉG JAVÍTÁSA LEV-1., KÖZL-2. LEV-1., KÖZL-2., KLÍMA-2. LEV-1., KÖZL /km 6m széles lakóutca /km, győjtıút 6 m széles /km és EU, forrás, forrás, Növényvédı fasorok A légszennyezési telepítése, adatokban zöldterület mutatkozó káros fejlesztés, forgalomkorlátozás zajcsökkenés, anyag- és porterhelés csökkenése Új kerékpárút hossza (km), kihelyezett táblák száma (db) szilárd burkolatú út hossza nı (km), porterhelés csökkenése (%) Magyar Közút Nonprofit Zrt., civil szervezet Javul a település önkormányzat 1 környezı településeivel a kerékpáros kapcsolata, csökken a légszennyezés és a zaj Javulnak a önkormányzat 1 gazdasági fejlesztés feltételei, környezetegészségügy állapota

9 Ssz. 4. A településen levı természetes, vízfolyások állapotának javítása, a szennyezı anyag bemosódások elleni intézkedések elvégzése (Jamai patak, Ordacsehi árok), vízmegtartó erejének javítása (újabb duzzasztott tavak, záprotározók kialakítása) 5. Partszakasz védelem, partvonal szabályozás, nádas szőrımezık megırzése (partvonal-rehabilitációs tanulmányterv alapján) 6. A Balaton vízminıségének, higiénés állapotának javítása a partközeli területeken (befolyásoknál hordalékfogók, iszapcsapdák karbantartása, strandi területek kotrása) VÍZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA VÍZ-1., KLÍMA-3. VÍZ-3., KLÍMA-3. VÍZ forrás részletes elemzést részletes elemzést forrás, Vízminıségi állapotjellemzık értéke javul (gyom kaszálás m2-en, iszapeltávolítás m3 ), rendezett árokszakasz hossza (km) Természetes partszakasz, medervonal meghatározásra kerül (km) A vízfolyások megközelítése, a víz minısége és környezete is javul, meder vízelvezetı képessége javul Partvonal szabályozása hozzájárul a Balaton ökológiai állapotának javításához (nádas) Felhalmozódott Parti sáv, strandok foszfor eltávolítása (t), ökológiai, külsı terhelés vízminıségi, csökkentése (%), higiéniás állapota üledékeltávolítás javul Észak-Somogyi Vízitársulat, KÖVIZIG, önkormányzat 2 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Balatoni Hajózási Zrt.

10 FENNTARTHATÓ TERÜÉET ÉS FÖLDHASZNÁLAT Ssz. 7. Parlagterületek rehabilitációja (birtokrendezés), a területek ellenırzésével 8. A 7-es út melletti meredek omlásveszélyes, csúszásveszélyes partfal védelmének biztosítása FÖLD-1., KLÍMA-2. FÖLD-3. részletes elemzést Felszólítás - Rendezett területek (ha) nagysága, elhanyagolt nyaralók, lakóportálok számának csökkenése, allergén terhelés csökken forrás Támfal megerısítése (fm), növényzet telepítése (m2) Javulnak az életkörülmények Jelentısen javul a környezet állapota, a lakosság életkörülményei, életveszély elhárításra kerül érintett területek tulajdonosai, Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Földhivatal érintett területek tulajdonosai

11 Ssz. 9. A település köztisztasági feladatainak megszervezése, közterületek üzemeltetése (hulladékgyőjtés, közterület tisztítás, portalanítás) 10. A település zöldterületeinek ápolása, bıvítése parkosítással, védıfásítással, szabadtéri eszközökkel Szent Erzsébet emlékpark kialakítás Várdomb, Kápolnadomb zöldfelületi rekonstrukciója Platán sor környékének rendezése Parti sétány minıségi közterület fejlesztése Multifunkcionális szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása Játszótéri infrastruktúra kiépítése 11. Épületek külsı megjelenésének javítása Orvosi rendelı átalakítása, bıvítése, korszerősítése Könyvtárak felújítása, összevonása Bölcsıde építése Polgármesteri hivatal felújítása 12. Mőemlékek, védett objektumok felújítása (kápolnák turisztikai fejlesztése, Gömbkilátó felújítása) TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TEP-1. TEP-1., KLÍMA-3. TEP-2. TEP-2. Szervezési intézkedés forrás, KEOP forrás, vállalkozói tıke TIOP, reg. forrás Tisztított és karbantartott területek aránya (m 2 ) A gondozott, parkosított, virágosított területek száma nı (m 2 ) Porterhelés csökken, javul a környezet állapota, a lakosság komfortérzete A helyiek és a vendégek közérzete javul, a település vonzereje nı AVE Zöldfok Zrt. helyi vállalkozók Rendezett Kedvezıen utcasorok, kialakított változik a település tulajdonosok épületek száma külsı megjelenése (db), területe (m2) Felújított épületek száma (db) Kedvezıen önkormányzat 1 változik a település külsı megjelenése

12 13. Épített környezet állapotának javítása Temetı fejlesztése (ravatalozó, zöldfelületi rendszer, úthálózat, parkoló felület fejlesztése) Piac kialakítása bıvítése Élményfürdı kialakítása Platán strandon Szociális célú lakásépítés, felújítás TEP forrás Felújított zöldterület A helyiek és a nagysága (m2), vendégek beépített terület közérzete javul, a nagysága (m2), település parkoló felülete (m2) vonzereje nı helyi vállalkozók

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Ssz. 14. Helyi rendeletek megalkotása és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony mőködtetéséhez HUL-1., TUDAT-3. - Rendelet alkotás 15. Hulladékgazdálkodási terv idıszakos HUL felülvizsgálata 16. A szelektív hulladékgyőjtés rendszerének fejlesztése (házhoz menı győjtés) a veszélyes hulladékokra vonatkozóan is HUL-1., 3., 4., részletes KLÍMA-2. elemzést forrás, ISPA/KA Önkormányzati rendeletek száma (db) Tervdokumentáció (db) Lerakott hulladék mennyisége csökken (m3), a hasznosult arány nı (%), hulladékgyőjtı szigetek (db) A lakosság önkormányzat 1 szemlélete megváltozik, szabályszerő hulladékgazdálkod ás valósul meg Megvalósul a önkormányzat 1 korszerő hulladékgazdálkod ás A lakosság szemlélete AVE Zöldfok Zrt., megváltozik, 204 település szakszerő konzorciuma hulladékgazdálkod ás valósul meg

14 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM Ssz. 17. A szennyvíz csatorna hálózatának további bıvítése a telekalakítások következtében KOMVÍZ-1., Csapadékvíz elvezetı rendszerek KOMVÍZ-3., korszerősítése, karbantartása, mőtárgyak FÖLD-3., kiépítése (Vikár Béla u-i árok) KLÍMA-3. részletes elemzést és EU forrás, helyi lakosok /km forrás A csatornahálózat hossza nı (km), csatornahálózatba bekötött ingatlanok száma nı (db) Csapadék-csatorna hálózat hossza (km), kapacitása (m 3 /nap) Javul a vizi-közmő társulat, csatornázottság az életminıség, DRV Zrt., helyi továbbá a Balaton lakosok vízminıség javulásához is hozzájárul Megoldódik a felszíni vízelvezetés, csökken a környék terhelése, dugulások megszőnnek önkormányzat 1 ENERGIAGAZDÁLKODÁS Ssz. 19. Közintézmények energiahatékonyságának növelése, nyílászáró csere, főtéskorszerősítés, szigetelés megvalósításával Általános iskola és óvoda energetikai fejlesztése Kertészeti telepen vegyestüzeléső kazánok alkalmazása Sportcentrumnál az uszoda vízmelegítésének megoldása alternatív energia hasznosítással ENERGIA-3., KLÍMA forrás, KEOP Energiafogyasztás éves szinten csökken (%) Csökken a hı önkormányzat 1 veszteség, javul az energia felhasználás, környezet állapota javul

15 KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ERİSÍTÉSE Ssz. 20. A gyerekek játékos nevelése a környezetvédelemre, környezetvédelmi események szervezése, ismeretterjesztı elıadások, tanfolyamok szervezése 21. A környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletek folyamatos felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele, a rendelet betartatása a lakosság és a vállalkozók körében TUDAT-1.,2., KLÍMA-3. TUDAT-3. részletes elemzést forrás, NCA, Zöld Forrás - Óvodások, iskoláskorúak foglalkozásainak száma (db), elıadások száma, közös akciók száma (db) Rendeletek felülbírálása, szankcionálás Javul a lakosság környezeti felelıssége és a környezettudatos magatartás Hatékonyabb környezetvédelmi intézkedések civil szervezetek érintettek

16 Ssz. 22. A település úthálózatának fejlesztése, burkolat korszerősítése, közúti forgalom biztonságossá tétele, padkák rendezése 23. A meglévı járdák és gyalogos forgalomra kijelölt területek karbantartása, folyamatos fejlesztése, bıvítése (Szılıskislaktól Klapka u-ig) 24. Parkolók felújítása, bıvítése, fásítása Strandok, kikötık környékén Teherpályaudvar parkolási területként történı rendezése 25. Kikötıi infrastruktúra fejlesztése, vasúti pályaudvar kikötı térségének összekötése (Kikötı utca korzóvá történı átépítése, klubház kialakítása) KÖZL-1., LEV-1. KÖZL-2., LEV-1. KÖZL-1. KÖZL-3. KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET elemzést forrás, forrás, forrás, forrás, Kiépült, felújított utak hossza (km), burkolt felület nagysága (m2) Kiépült, felújított járdák, övezet hossza, felülete (km, m 2 ) Kiépült parkoló felület nagysága (m2) kapcsolódó útszakasz kialakítása (fm) Javul a közlekedés biztonsága Magyar Közút Nonprofit Zrt. Javul a közlekedés önkormányzat 1 biztonsága a gyalogos utakon Javul a közlekedés biztonsága Magyar Közút Nonprofit Zrt. Javul a közlekedés biztonsága a Balatoni Hajózási Balaton part Zrt. megközelítése

17 KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG Ssz. 26. A szálló por mennyiségének csökkentése (növény telepítéssel, növényállomány cserével), az allergén (gyom-) növények felmérése, tájékoztató és megelızı tevékenység EMB-2., TEP Egészséges életmód népszerősítése EMB-1. sportolási lehetıségek bıvítésével Tornaterem építése Teniszcentrum áttelepítése Túraútvonalak kijelölése (gyalogos túrák, kerékpár, tereplovaglás) Egészségcentrum bıvítése Multifunkcionális sport és szabadidı tér kialakítása Kalandpark kialakítása részletes elemzést civil szféra forrás Légszennyezés mértékének csökkenése (%), megbetegedések száma csökken (db), allergiás megbetegedések számának csökkenése (db) Sportolási, nevelési célú rendezvény (db), szőrı programok (db/év) A környezet terhelése csökken, egészségi állapot javul A lakosság egészségi állapotának javítása ÁNTSZ civil szervezetek

18 Ssz. 28. A településhez kapcsolódó területeken a természeti értékek védelmének biztosítása (Nagyberek ökológiai állapotának javítása, ökológiai hálózati kapcsolatok javítása) 29. Nagyberek ökoturisztikai hasznosítása (madármegfigyelık, tanösvények kialakítása) BIODIV Elıírásokat követı gazdálkodás a Natura BIODIV alá tartozó területeken 31. Tájképi adottságok megırzése, tájértékek felmérése BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE részletes elemzést KEOP BIODIV KEOP BIODIV-3. részletes elemzést részletes elemzést ÚMVP KEOP Az érintetlen, megırzött, bemutatásra alkalmas területek (m 2 ) A település természeti értékeinek bemutatása tanösvény kialakításával (km hosszon) fenntarthatósági szempontokat szem elıtt tartó gazdálkodás a Natura 2000 területeken (ha) tájsebek helyreállítása (db), csökken a balesetveszély és a talaj degradálódása (%) Természetes élıhelyek megırzése biztosítottá válik Kedvezıen változik a település külsı megjelenése Természetvédelmi értékek megırzése Természet-közeli állapot helyreáll, megszőnnek a felszíni egyenetlenségek BFNPI civil szervezetek, BFNPI, önkormányzat 2 FVM, mezıgazdasági vállalkozók, telektulajdomnosok BfNPI

19 ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE Ssz. 32. Az új létesítmények telepítésénél fokozott gondot kell fordítani a vonatkozó zajvédelmi elıírások betartására (zajmérések ellenırzése, szórakozóhelyek zajellenırzése) ZAJ-2. - rendelet betartás Zajterhelési értékek változása (db) A lakosok életkörülményei javulnak vállalkozók KÖRNYEZETBIZTONSÁG Ssz. 33. Havária terv készítése (felkészülés esetleges veszély helyzetre) BIZ forrás A potenciális veszélyhelyzetek ismertté és elkerülhetıvé válnak Lakosság biztonságérzete nı, javulnak az katasztrófa-védelmi igazgatóság életkörülmények önkormányzat 1: közvetlen önkormányzati feladatok, amelyeket az önkormányzat szervezeteinek kell megoldaniuk önkormányzat 2: a település és más gazdálkodó szervezetek, illetve a lakosság bevonásával megoldandó feladatok, amelyekhez szükséges az önkormányzat szervezési intézkedése önkormányzat 3 : államigazgatási (nem helyi) szervek által megoldható, illetıleg elısegíthetı feladatok, amelyek megoldását az önkormányzatnak szorgalmaznia célszerő

20 Összefoglaló a környezetvédelmi program ütemezésérıl - Balatonboglár Ssz. Feladatok LEVEGİMINİSÉG JAVÍTÁSA 1. A településen levı közúti forgalom légszennyezésének csökkentése 2. Kerékpárutak fejlesztése 3. Pormentes utak arányának növelése VÍZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA 4. Természetes vízfolyás tisztítása 5. Partszakasz védelem 6. Balaton vízminıségének javítása FENNTARTHATÓ TERÜLET ÉS FÖLDHASZNÁLAT 7. Parlagterületek rehabilitációja, birotkrendezés 8. Magaspartok életveszélyének elhárítása TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 9. Köztisztasági feladatok megszervezése, közterületek üzemeltetése 10. Zöldterületek bıvítése ápolása 11. Épületek külsı megjelenésének javítása 12. Mőemlékek felújítása 13. Épített környezet állapotának javítása HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14. Rendelet alkotás/módosítás a hulladékgazdálkodási rendszer mőködéséhez 15. Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása, felülvizsgálata 16. Szelektív hulladékgyőjtés rendszerének kiépítése KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 17. Szennyvízcsatorna hálózat bıvítés, korszerősítés 18. Csapadékvíz elvezetı rendszer kialakítása ENERGIAGAZDÁLKODÁS 19. Közintézmények energiahatékonyságának növelése

21 Ssz. Feladatok KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ERİSÍTÉSE 20. Óvodások, iskolások környezeti nevelése 21. Környezetvédelmi rendeletek felülvizsgálata KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET 22. A település úthálózatának fejlesztés 23. Meglévı járdák karbantartása, új járdaszakasz kialakítása 24. Parkolók korszerősítése, bıvítése 25. Kikötıi infrastruktúra fejlesztése 26. Szálló por menny. csökkentése, allergén gyomnövény felmérés 27. Egészséges életmód népszerősítése 28. Természeti értékek védelmének biztosítása helyi védelem kialakítása 29. Nagyberek ökoturisztikai hasznosítása 30. Natura 2000 alá tartozó területeken megfelelı gazdálkodás megvalósítása 31. Tájképi adottságok megırzése 32. Zajvédelmi elıírások betartatása KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 33. Havária terv készítés KÖRNYEZETBIZTONSÁG legfontosabb feladatok fontosabb feladatok fontos feladatok

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing Urban Europe) programban, amelynek célja fenntartható városfejlesztés megvalósítása.

Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing Urban Europe) programban, amelynek célja fenntartható városfejlesztés megvalósítása. MUE 25 PROJEKT BALATONFÜRED VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA FELADATTERV BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2007 Bevezetés Balatonfüred városa részt vesz a MUE 25 (Managing

Részletesebben

2010. december 23. napján tartandó

2010. december 23. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12 / Sorszám: 5 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Üvegzseb - ek 1. oldal Ügyiratszám tárgya Szerzıdı fél neve Vége kötés 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Alap 58179-003/2005 Fürdı vagyon üzemeltetési

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 4106/2012. Sorszám: 14. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 6.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Kezdési. Ügyiratszám Szerzıdés tárgya Szerzıdı fél neve Sopron és Környéke Üzemeltetési

Kezdési. Ügyiratszám Szerzıdés tárgya Szerzıdı fél neve Sopron és Környéke Üzemeltetési Üvegzseb - ek 1. oldal kötés Ügyiratszám tárgya Szerzıdı fél neve Vége Sopron és Környéke Fürdı vagyon Víz- és Csatornamő 58179-003/2005 üzemeltetési ZRt. 2002.02.28 3514101 2002.02.28 Cothec Energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2012. Sorszám: 10. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25.

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

2012. február 2. napján tartandó

2012. február 2. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3863/2012. Sorszám: 9. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 2. napján

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11. MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

március 29-én megtartott nyílt ülésérıl.

március 29-én megtartott nyílt ülésérıl. Készült: a Jankovich Üdülıtelepi Településrészi Önkormányzat 2011. március 29-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetıje Dr. Bánfiné Perjési Margit a részönkormányzat

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4 / 2016. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán elnök Vadasfalvi János tag Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012.

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012. Község Polgármesterétıl T/55/2012., Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztításának megvalósításához szükséges vagyonkezelıi jog alapításáról Tisztelt Képviselıtestület!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 november 28 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben