2010. december 9. napján tartandó rendkívüli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 9. napján tartandó rendkívüli"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: /2010. Sorszám: 6 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Kistérségi Környezetvédelmi Program Az elıterjesztést készítette: Vanya László referens Elıadó: Vanya László referens Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselı-testület! A Fonyódi Kistérségi Társulás elkészíttette, képviselı-testületi döntés alapján a Kistérség végleges Környezetvédelmi programját, mely elfogadásra a testület elé kerül. A tervezetet már elızetesen tárgyalta és elfogadta a képviselı-testület azzal a kitétellel, hogy az abban szereplı eket újra kell tárgyalni. A végleges változatnak csak a Balatonboglárra vonatkozó adatai (önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok fejezete) kerültek csatolásra mellékletként az elıterjesztéshez, tekintettel az anyag terjedelmére. (Megtekinthetı: /dokumentumok/koncepciótervek címő honlapon, vagy a nyomtatott verzió a polgármesteri hivatalban) Az írásos anyagban elvárás volt, a, vagy szükséges ek megjelenítése, mely nyilván az elfogadásától függetlenül, nem jelent konkrét vetési tervezési tételt. HATÁROZATI JAVASLAT Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi programot, benne az Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok címő fejezettel, azzal a kikötéssel, hogy a megfogalmazott célokra forrást a vetési rendelet alapján biztosít, amennyiben erre van lehetıség. Határidı: értelem szerint Felelıs: Mészáros Miklós polgármester Balatonboglár, Vanya László s.k. referens

3 FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÖZÖTTI IDİSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

4 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÖZÖTTI IDİSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGERSZEGI ZITA DR. MOLNÁR GÁBOR DR. SZALAY MIKLÓS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS RÉSZÉRİL: BARANYAI KÁROLYNÉ CSIMA SÁNDOR GÁSPÁR LÁSZLÓ HATOS NORBERT JESZENSZKY JÁNOS KENÉZ ISTVÁN KISS MIKLÓS KOVÁCS PÉTER LOMBÁR GÁBOR MÜLLER TIBOR SZŐCS ATTILA TÓTH LÁSZLÓ VANYA LÁSZLÓ VÁSÁRHELYI TIBOR

5 Tartalomjegyzék Bevezetés... I. Helyzetértékelés Éghajlat... Általános klimatológiai viszonyok A környezeti elemek állapota Levegı Vizek A felszíni vizek A felszín alatti vizek A föld Geográfia, geológiai jellemzés A talajviszonyok leírása Területhasználat Talajdegradációs folyamatok, talajállapot változások Ásványvagyon A környezeti és ökológiai állapot A táj élıvilágának ismertetése A települési környezet állapota Kommunális infrastruktúra Ivóvízellátás Szennyvízelvezetés- és tisztítás Csapadékvíz-elvezetés Hulladékgazdálkodás Energiafelhasználás Közlekedési infrastruktúra Közúthálózat, útminıség Zajterhelés Épített környezet állapota Településszerkezet Közigazgatási rendszer Demográfiai helyzet és folyamatok Foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyok Intézményi rendszer, szolgáltatás A lakosság egészségi állapota, környezet-egészségügyi összefüggések Természetvédelem Környezetbiztonság SWOT analízis...

6 Fonyódi Kistérség Környezetvédelmi Stratégiája Stratégiai összefüggések Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai tervezésének alapelvei Környezeti jövıkép Általános célok A stratégiai program és a Balaton törvény összefüggései Tematikus célok A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése Éghajlatváltozás mérséklés és alkalmazkodás Környezet és egészség Települési környezetminıség Településfejlesztés Települések levegıminıségének javítása Zajterhelés csökkentése Közlekedés és környezet Települési közszolgáltatások és a környezetvédelem Energiagazdálkodás A biológiai sokféleség megırzése, természet és tájvédelem Fenntartható terület és földhasználat Vizeink védelme és fenntartható használata Hulladékgazdálkodás Környezetbiztonság Felelısségi körök... III. A környezetvédelmi program operatív intézkedései... Gazdálkodó szervezetek hatáskörébe tartozó intézkedések, feladatok... Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok Balatonboglár Balatonfenyves... Balatonlelle... Fonyód... Gamás... Karád... Látrány... Ordacsehi Somogybabod... Somogytúr... Visz... A megvalósítás szereplıi...

7 Ellenırzés, monitoring... Mellékletek...

8 Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok Balatonboglár Ssz. 1. A településen jelentkezı a nyári szezonban kicsúcsosodó közúti forgalom okozta légszennyezés hatásainak csökkentése védıintézkedések bevezetésével, zöld terület fejlesztéssel (70-es út forgalomcsillapítása), forgalomkorlátozással 2. Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése Szılısgyörök irányába, kerékpárút minıségi javítása (Kodály Z., Tinódi utcákban), továbbá a kapcsolódó háttér infrastruktúra fejlesztése 3. A szilárd burkolatú, pormentes utak arányának növelése (csapadékvízelvezetı rendszer kiépítésével együtt) TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG LEVEGİMINİSÉG JAVÍTÁSA LEV-1., KÖZL-2. LEV-1., KÖZL-2., KLÍMA-2. LEV-1., KÖZL /km 6m széles lakóutca /km, győjtıút 6 m széles /km és EU, forrás, forrás, Növényvédı fasorok A légszennyezési telepítése, adatokban zöldterület mutatkozó káros fejlesztés, forgalomkorlátozás zajcsökkenés, anyag- és porterhelés csökkenése Új kerékpárút hossza (km), kihelyezett táblák száma (db) szilárd burkolatú út hossza nı (km), porterhelés csökkenése (%) Magyar Közút Nonprofit Zrt., civil szervezet Javul a település önkormányzat 1 környezı településeivel a kerékpáros kapcsolata, csökken a légszennyezés és a zaj Javulnak a önkormányzat 1 gazdasági fejlesztés feltételei, környezetegészségügy állapota

9 Ssz. 4. A településen levı természetes, vízfolyások állapotának javítása, a szennyezı anyag bemosódások elleni intézkedések elvégzése (Jamai patak, Ordacsehi árok), vízmegtartó erejének javítása (újabb duzzasztott tavak, záprotározók kialakítása) 5. Partszakasz védelem, partvonal szabályozás, nádas szőrımezık megırzése (partvonal-rehabilitációs tanulmányterv alapján) 6. A Balaton vízminıségének, higiénés állapotának javítása a partközeli területeken (befolyásoknál hordalékfogók, iszapcsapdák karbantartása, strandi területek kotrása) VÍZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA VÍZ-1., KLÍMA-3. VÍZ-3., KLÍMA-3. VÍZ forrás részletes elemzést részletes elemzést forrás, Vízminıségi állapotjellemzık értéke javul (gyom kaszálás m2-en, iszapeltávolítás m3 ), rendezett árokszakasz hossza (km) Természetes partszakasz, medervonal meghatározásra kerül (km) A vízfolyások megközelítése, a víz minısége és környezete is javul, meder vízelvezetı képessége javul Partvonal szabályozása hozzájárul a Balaton ökológiai állapotának javításához (nádas) Felhalmozódott Parti sáv, strandok foszfor eltávolítása (t), ökológiai, külsı terhelés vízminıségi, csökkentése (%), higiéniás állapota üledékeltávolítás javul Észak-Somogyi Vízitársulat, KÖVIZIG, önkormányzat 2 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Balatoni Hajózási Zrt.

10 FENNTARTHATÓ TERÜÉET ÉS FÖLDHASZNÁLAT Ssz. 7. Parlagterületek rehabilitációja (birtokrendezés), a területek ellenırzésével 8. A 7-es út melletti meredek omlásveszélyes, csúszásveszélyes partfal védelmének biztosítása FÖLD-1., KLÍMA-2. FÖLD-3. részletes elemzést Felszólítás - Rendezett területek (ha) nagysága, elhanyagolt nyaralók, lakóportálok számának csökkenése, allergén terhelés csökken forrás Támfal megerısítése (fm), növényzet telepítése (m2) Javulnak az életkörülmények Jelentısen javul a környezet állapota, a lakosság életkörülményei, életveszély elhárításra kerül érintett területek tulajdonosai, Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Földhivatal érintett területek tulajdonosai

11 Ssz. 9. A település köztisztasági feladatainak megszervezése, közterületek üzemeltetése (hulladékgyőjtés, közterület tisztítás, portalanítás) 10. A település zöldterületeinek ápolása, bıvítése parkosítással, védıfásítással, szabadtéri eszközökkel Szent Erzsébet emlékpark kialakítás Várdomb, Kápolnadomb zöldfelületi rekonstrukciója Platán sor környékének rendezése Parti sétány minıségi közterület fejlesztése Multifunkcionális szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása Játszótéri infrastruktúra kiépítése 11. Épületek külsı megjelenésének javítása Orvosi rendelı átalakítása, bıvítése, korszerősítése Könyvtárak felújítása, összevonása Bölcsıde építése Polgármesteri hivatal felújítása 12. Mőemlékek, védett objektumok felújítása (kápolnák turisztikai fejlesztése, Gömbkilátó felújítása) TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINİSÉG - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TEP-1. TEP-1., KLÍMA-3. TEP-2. TEP-2. Szervezési intézkedés forrás, KEOP forrás, vállalkozói tıke TIOP, reg. forrás Tisztított és karbantartott területek aránya (m 2 ) A gondozott, parkosított, virágosított területek száma nı (m 2 ) Porterhelés csökken, javul a környezet állapota, a lakosság komfortérzete A helyiek és a vendégek közérzete javul, a település vonzereje nı AVE Zöldfok Zrt. helyi vállalkozók Rendezett Kedvezıen utcasorok, kialakított változik a település tulajdonosok épületek száma külsı megjelenése (db), területe (m2) Felújított épületek száma (db) Kedvezıen önkormányzat 1 változik a település külsı megjelenése

12 13. Épített környezet állapotának javítása Temetı fejlesztése (ravatalozó, zöldfelületi rendszer, úthálózat, parkoló felület fejlesztése) Piac kialakítása bıvítése Élményfürdı kialakítása Platán strandon Szociális célú lakásépítés, felújítás TEP forrás Felújított zöldterület A helyiek és a nagysága (m2), vendégek beépített terület közérzete javul, a nagysága (m2), település parkoló felülete (m2) vonzereje nı helyi vállalkozók

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Ssz. 14. Helyi rendeletek megalkotása és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony mőködtetéséhez HUL-1., TUDAT-3. - Rendelet alkotás 15. Hulladékgazdálkodási terv idıszakos HUL felülvizsgálata 16. A szelektív hulladékgyőjtés rendszerének fejlesztése (házhoz menı győjtés) a veszélyes hulladékokra vonatkozóan is HUL-1., 3., 4., részletes KLÍMA-2. elemzést forrás, ISPA/KA Önkormányzati rendeletek száma (db) Tervdokumentáció (db) Lerakott hulladék mennyisége csökken (m3), a hasznosult arány nı (%), hulladékgyőjtı szigetek (db) A lakosság önkormányzat 1 szemlélete megváltozik, szabályszerő hulladékgazdálkod ás valósul meg Megvalósul a önkormányzat 1 korszerő hulladékgazdálkod ás A lakosság szemlélete AVE Zöldfok Zrt., megváltozik, 204 település szakszerő konzorciuma hulladékgazdálkod ás valósul meg

14 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM Ssz. 17. A szennyvíz csatorna hálózatának további bıvítése a telekalakítások következtében KOMVÍZ-1., Csapadékvíz elvezetı rendszerek KOMVÍZ-3., korszerősítése, karbantartása, mőtárgyak FÖLD-3., kiépítése (Vikár Béla u-i árok) KLÍMA-3. részletes elemzést és EU forrás, helyi lakosok /km forrás A csatornahálózat hossza nı (km), csatornahálózatba bekötött ingatlanok száma nı (db) Csapadék-csatorna hálózat hossza (km), kapacitása (m 3 /nap) Javul a vizi-közmő társulat, csatornázottság az életminıség, DRV Zrt., helyi továbbá a Balaton lakosok vízminıség javulásához is hozzájárul Megoldódik a felszíni vízelvezetés, csökken a környék terhelése, dugulások megszőnnek önkormányzat 1 ENERGIAGAZDÁLKODÁS Ssz. 19. Közintézmények energiahatékonyságának növelése, nyílászáró csere, főtéskorszerősítés, szigetelés megvalósításával Általános iskola és óvoda energetikai fejlesztése Kertészeti telepen vegyestüzeléső kazánok alkalmazása Sportcentrumnál az uszoda vízmelegítésének megoldása alternatív energia hasznosítással ENERGIA-3., KLÍMA forrás, KEOP Energiafogyasztás éves szinten csökken (%) Csökken a hı önkormányzat 1 veszteség, javul az energia felhasználás, környezet állapota javul

15 KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ERİSÍTÉSE Ssz. 20. A gyerekek játékos nevelése a környezetvédelemre, környezetvédelmi események szervezése, ismeretterjesztı elıadások, tanfolyamok szervezése 21. A környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletek folyamatos felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele, a rendelet betartatása a lakosság és a vállalkozók körében TUDAT-1.,2., KLÍMA-3. TUDAT-3. részletes elemzést forrás, NCA, Zöld Forrás - Óvodások, iskoláskorúak foglalkozásainak száma (db), elıadások száma, közös akciók száma (db) Rendeletek felülbírálása, szankcionálás Javul a lakosság környezeti felelıssége és a környezettudatos magatartás Hatékonyabb környezetvédelmi intézkedések civil szervezetek érintettek

16 Ssz. 22. A település úthálózatának fejlesztése, burkolat korszerősítése, közúti forgalom biztonságossá tétele, padkák rendezése 23. A meglévı járdák és gyalogos forgalomra kijelölt területek karbantartása, folyamatos fejlesztése, bıvítése (Szılıskislaktól Klapka u-ig) 24. Parkolók felújítása, bıvítése, fásítása Strandok, kikötık környékén Teherpályaudvar parkolási területként történı rendezése 25. Kikötıi infrastruktúra fejlesztése, vasúti pályaudvar kikötı térségének összekötése (Kikötı utca korzóvá történı átépítése, klubház kialakítása) KÖZL-1., LEV-1. KÖZL-2., LEV-1. KÖZL-1. KÖZL-3. KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET elemzést forrás, forrás, forrás, forrás, Kiépült, felújított utak hossza (km), burkolt felület nagysága (m2) Kiépült, felújított járdák, övezet hossza, felülete (km, m 2 ) Kiépült parkoló felület nagysága (m2) kapcsolódó útszakasz kialakítása (fm) Javul a közlekedés biztonsága Magyar Közút Nonprofit Zrt. Javul a közlekedés önkormányzat 1 biztonsága a gyalogos utakon Javul a közlekedés biztonsága Magyar Közút Nonprofit Zrt. Javul a közlekedés biztonsága a Balatoni Hajózási Balaton part Zrt. megközelítése

17 KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG Ssz. 26. A szálló por mennyiségének csökkentése (növény telepítéssel, növényállomány cserével), az allergén (gyom-) növények felmérése, tájékoztató és megelızı tevékenység EMB-2., TEP Egészséges életmód népszerősítése EMB-1. sportolási lehetıségek bıvítésével Tornaterem építése Teniszcentrum áttelepítése Túraútvonalak kijelölése (gyalogos túrák, kerékpár, tereplovaglás) Egészségcentrum bıvítése Multifunkcionális sport és szabadidı tér kialakítása Kalandpark kialakítása részletes elemzést civil szféra forrás Légszennyezés mértékének csökkenése (%), megbetegedések száma csökken (db), allergiás megbetegedések számának csökkenése (db) Sportolási, nevelési célú rendezvény (db), szőrı programok (db/év) A környezet terhelése csökken, egészségi állapot javul A lakosság egészségi állapotának javítása ÁNTSZ civil szervezetek

18 Ssz. 28. A településhez kapcsolódó területeken a természeti értékek védelmének biztosítása (Nagyberek ökológiai állapotának javítása, ökológiai hálózati kapcsolatok javítása) 29. Nagyberek ökoturisztikai hasznosítása (madármegfigyelık, tanösvények kialakítása) BIODIV Elıírásokat követı gazdálkodás a Natura BIODIV alá tartozó területeken 31. Tájképi adottságok megırzése, tájértékek felmérése BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE részletes elemzést KEOP BIODIV KEOP BIODIV-3. részletes elemzést részletes elemzést ÚMVP KEOP Az érintetlen, megırzött, bemutatásra alkalmas területek (m 2 ) A település természeti értékeinek bemutatása tanösvény kialakításával (km hosszon) fenntarthatósági szempontokat szem elıtt tartó gazdálkodás a Natura 2000 területeken (ha) tájsebek helyreállítása (db), csökken a balesetveszély és a talaj degradálódása (%) Természetes élıhelyek megırzése biztosítottá válik Kedvezıen változik a település külsı megjelenése Természetvédelmi értékek megırzése Természet-közeli állapot helyreáll, megszőnnek a felszíni egyenetlenségek BFNPI civil szervezetek, BFNPI, önkormányzat 2 FVM, mezıgazdasági vállalkozók, telektulajdomnosok BfNPI

19 ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE Ssz. 32. Az új létesítmények telepítésénél fokozott gondot kell fordítani a vonatkozó zajvédelmi elıírások betartására (zajmérések ellenırzése, szórakozóhelyek zajellenırzése) ZAJ-2. - rendelet betartás Zajterhelési értékek változása (db) A lakosok életkörülményei javulnak vállalkozók KÖRNYEZETBIZTONSÁG Ssz. 33. Havária terv készítése (felkészülés esetleges veszély helyzetre) BIZ forrás A potenciális veszélyhelyzetek ismertté és elkerülhetıvé válnak Lakosság biztonságérzete nı, javulnak az katasztrófa-védelmi igazgatóság életkörülmények önkormányzat 1: közvetlen önkormányzati feladatok, amelyeket az önkormányzat szervezeteinek kell megoldaniuk önkormányzat 2: a település és más gazdálkodó szervezetek, illetve a lakosság bevonásával megoldandó feladatok, amelyekhez szükséges az önkormányzat szervezési intézkedése önkormányzat 3 : államigazgatási (nem helyi) szervek által megoldható, illetıleg elısegíthetı feladatok, amelyek megoldását az önkormányzatnak szorgalmaznia célszerő

20 Összefoglaló a környezetvédelmi program ütemezésérıl - Balatonboglár Ssz. Feladatok LEVEGİMINİSÉG JAVÍTÁSA 1. A településen levı közúti forgalom légszennyezésének csökkentése 2. Kerékpárutak fejlesztése 3. Pormentes utak arányának növelése VÍZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA 4. Természetes vízfolyás tisztítása 5. Partszakasz védelem 6. Balaton vízminıségének javítása FENNTARTHATÓ TERÜLET ÉS FÖLDHASZNÁLAT 7. Parlagterületek rehabilitációja, birotkrendezés 8. Magaspartok életveszélyének elhárítása TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 9. Köztisztasági feladatok megszervezése, közterületek üzemeltetése 10. Zöldterületek bıvítése ápolása 11. Épületek külsı megjelenésének javítása 12. Mőemlékek felújítása 13. Épített környezet állapotának javítása HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14. Rendelet alkotás/módosítás a hulladékgazdálkodási rendszer mőködéséhez 15. Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása, felülvizsgálata 16. Szelektív hulladékgyőjtés rendszerének kiépítése KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 17. Szennyvízcsatorna hálózat bıvítés, korszerősítés 18. Csapadékvíz elvezetı rendszer kialakítása ENERGIAGAZDÁLKODÁS 19. Közintézmények energiahatékonyságának növelése

21 Ssz. Feladatok KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ERİSÍTÉSE 20. Óvodások, iskolások környezeti nevelése 21. Környezetvédelmi rendeletek felülvizsgálata KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET 22. A település úthálózatának fejlesztés 23. Meglévı járdák karbantartása, új járdaszakasz kialakítása 24. Parkolók korszerősítése, bıvítése 25. Kikötıi infrastruktúra fejlesztése 26. Szálló por menny. csökkentése, allergén gyomnövény felmérés 27. Egészséges életmód népszerősítése 28. Természeti értékek védelmének biztosítása helyi védelem kialakítása 29. Nagyberek ökoturisztikai hasznosítása 30. Natura 2000 alá tartozó területeken megfelelı gazdálkodás megvalósítása 31. Tájképi adottságok megırzése 32. Zajvédelmi elıírások betartatása KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 33. Havária terv készítés KÖRNYEZETBIZTONSÁG legfontosabb feladatok fontosabb feladatok fontos feladatok

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek -

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-252 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - Sárospatak város környezeti

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben