HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA"

Átírás

1 HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA

2 STRATÉGIAI FÜZETEK 10. Sorozatszerkesztő: Hódi Sándor Szerkesztő: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Lektorálta: Hódi Éva Kiadó: A SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ TÁRSASÁG Nyomda: Óbecse, Proleter Kft.,

3 2

4 Hódi Sándor NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA 3

5 4

6 Előszó Egyre nehezebben tudok megszabadulni attól a gondolattól, hogy az úgynevezett rendszerváltó elit tagjai nem láttak messzebb az orruknál, amikor a nyolcvanas évek végén váltani-menteni (?) kezdték a korábbi rendszert. A politikai és a szellemi elit szeme előtt ködvárak lebegtek: a küszöbön álló jogállamról, többpártrendszerről, piacgazdaságról, demokráciáról beszéltek, anélkül, hogy ki lehetett volna hámozni belőle, mit takarnak a nagy szavak, milyen jövő vár az emberekre? Nem voltak sem elég bátrak, sem elég leleményesek ahhoz, hogy kézzelfogható célokat tűzzenek a magyar társadalom elé, például növelik a gazdasági hatékonyságot, javítják a demográfiai helyzetet, emelik a népesség egészségi állapotát és műveltség színvonalát. Európába és a jövőbe való nagy igyekvésük lázában a szerveződő politikai osztály nem törődött a közjóval, az istenadta nép meg mit sem törődve azzal, hogy a hatalmi szférában mi történik, milyen következményekkel jár rá nézve a javak újraelosztása, kizárólag személyes hasznát-javát nézte, hogy saját egzisztenciáját valahogyan megteremtse. 1 Ma sincs ez másképpen. Immár negyed századdal a demokratikus átalakulás után napnál világosabb, hogy önmagában a jogállamiság, a politikai többpártrendszer, a liberális piacgazdaság, de még az Európai 1 Vö: Varga Csaba: Hagyomány és stratégia. Kapu Könyv. Kapu,

7 Unióhoz való csatlakozás sem eredményezett élhetőbb életet. Kiderült, hogy a volt szocialista országokban nem lehet a nyugat-európai fejlődés ötven évvel korábbi múltját mintaképnek, követendő példának tekinteni, nem lehet rá jövőt építeni. Közjóról beszélve általában magasabb életszínvonalra gondolunk, jobb anyagi körülményeket értünk alatta. Kétségtelenül ezen a téren érte a legnagyobb csalódás az embereket. Ugyanis a rendszerváltástól, a felzárkóztatástól nyugati jólétet reméltek, helyette viszont milliók puszta megélhetése vált kérdésessé. Itt mellőzzük a hosszabb politikai és közgazdasági fejtegetést, hogyan váltunk valamennyien a pénz és hatalomprofit áldozataivá. Elég az hozzá, hogy a remélt szabadság és egyenlőség, a jogállamiság, a piacgazdaság, a demokrácia nem a többség, hanem csupán a társadalom elenyésző kisebbségének a központosított uralmát erősítette meg. Ez a régi-új hatalmi osztály a szolgálatába állította a demokráciát, míg a társadalom túlnyomó többsége mára úgyszólván teljesen eszköztelenné vált a pénzhatalom uralmával szemben. Ebben a kiadványban ez a kérdéskör abban a vonatkozásban merült föl, hogy Magyarországon a rendszerváltás idején hosszú távú nemzeti stratégiával senki sem rendelkezett. 2 Tételesen végiggondolt, nagy ívű jövőképről beszélek, nem politikai elképzelésekről, irodalmi esszékről. Európába való nagy igyekvésünkben, a felzárkózás lázában megfeledkeztünk arról, 2 Vaarga Csaba, Id. m. 6

8 hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen nyelven beszélünk? Megfeledkeztünk arról, hogy gondolkodásunk, műveltségünk, boldogulásunk csak a helyesen, szépen beszélt és írt anyanyelv alapján képzelhető el, hogy a sikeres nemzetek sorába tisztán őrzött anyanyelvvel és egészséges nemzettudattal léphetünk. 3 Nem mentség számunkra, hogy magának az Európai Uniónak sem volt (ma sincs) elfogadott távlati koncepciója a nemzetek, még kevésbé a nemzetrészek jövőjére vonatkozóan. Viszont úton-útfélen halljuk, hogy a nemzetek, mint társadalmi konstrukciók, a globalizációs folyamatok útjában állnak. Részletkérdés, hogy egyesek szerint ez csak a modern nemzeti államalakulatokra vonatkozik, míg a kulturális nemzetek részeivé válhatnak a határokon átnyúló globalizációs folyamatoknak, illetve az európai kulturális hagyományoknak. Általános elvként hangsúlyozni szeretnénk, hogy a különböző népek kultúráját és nyelvét úgy kellene tiszteletben tartani és támogatni, ahogyan más emberi jogokat, amelyek az embereket emberi mivoltuknál, emberi lényegüknél, természetüknél vagy méltóságuknál fogva megilletik. 4 Azt, hogy az európai jogalkotás a továbbiakban hogyan alakul majd ebből a szempontból, nehéz megjósolni. Mindenesetre elgondolkodtató, 3 Beke György: Védekező anyanyelv. Kiadja A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia. Budapest, Andrássy György: A nyelvszabadságról és a nyelvszabadság jelentőségéről. In.,: Létünk, Különszám. Forum Könyvkiadó, Újvidék o. 7

9 hogy bár a nyelv az ember lényegi sajátossága, a nyelvi jogokat a nyelvszabadságot általában a kisebbségi jogok közé sorolják, a nyelvi többséghez tartozó személyekkel kapcsolatban a nemzetközi jogban föl sem merül a nyelvi jogok kérdése. 5 Nem feladatunk itt annak elemzése, hogy vajon miért nem ismerik el a nemzetközi jogalkotók a nyelvi többséghez tartozó személyek számára is azokat a nyelvi jogokat, amelyeket a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek számára, jóllehet lassan, nem kis vonakodás után, de elismertek. A kérdés mindazonáltal adva van. A nyelvszabadság joga elvileg benne rejlik az ENSZ által elismert jogokban, úgy véljük azonban, hogy a gondolat, a vélemény, a lelkiismeret, valamint a vallás szabadsága mellett deklarálnia kellene nyelvszabadságot is. Azt az alapvető emberi jogot, hogy mindenki a maga által választott nyelven fejezze ki magát. Más szóval, miért is ne lenne mindenkinek joga a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága körében a nyelvszabadsághoz is? Egy ilyen nemzetközi egyezségokmány segítene gátat vetni a nyelvek presztízsharcának, a nyelvi imperializmus gátlástalan térhódításának, a nemzetállamok részéről az államnyelvet, vagy a hivatalos nyelvhasználatot szorgalmazó politikai nyomásnak. A nyelvi szabadságjogok deklarálása önmagában véve is bátorítaná az embereket abban, hogy saját nyelvüket használják, ami egyúttal annak az elismerését is jelentené, hogy mindenkinek joga van 5 Andrássy György id. m. 8

10 más nyelv vagy nyelvek tanulásához, azaz mindenkinek joga van a nyelvszabadsághoz. Ma a haladás gondolata elsősorban a világgazdaság alakulásának megítélésétől függ. Sokan a fejlettség fokmérőjének kizárólag a bruttó nemzeti termék menynyiségét tekintik. Ebből a szempontból a kulturális képződmények sorsa mintegy zárójelbe kerül, mintha a kultúra társadalmi fejlődése mellékes lenne, holott a nemzeti jövő elsősorban szellemi, kulturális kérdés. Az a körülmény, hogy a bruttó nemzeti termék mennyiségi mutatói mellett a közgondolkodás alábecsüli a kultúra azon belül a nyelv jelentőségét és horderejét, a nemzet jövője szempontjából tudathasadásos állapotra vall. Félreértés ne essék: a társadalmi-gazdasági fejlődés igen fontos, de nem kevésbé fontos a szellemiintellektuális tőke felhalmozása, amely nélkül sikeres vállalkozás, társadalmi megújulás nincsen. Ebből a szempontból már az sem mindegy, hogy egy adott nyelvi kultúrán belül milyen gondolkodás és életmódkísérletek erősödnek föl. Hadd illusztráljam ezt egy példával. Vannak, akik mindenáron felzárkózni, integrálódni szeretnének Európához, elfogadva azokat a folyamatokat, amelyek ma meghatározóak a politikában és a közgondolkodásban. Ez esetben Európában rövid időn belül egyetlen közös nyelv marad, az angol, melynek folyományaként a többi nyelv rendre háttérbe szorul. Ilyen szempontból a legtöbb nyelv, köztük a magyar, már ma is védekező helyzetben van. Van azonban egy másik vonulat is, akik számára az egyének és közösségek fontosak, ezért azon vannak, hogy auto- 9

11 nómok is maradjanak. Nem ördögtől való gondolatnak tartják, hogy az angol nyelv térhódítása helyett olyan információs-kommunikációs rendszert kell létrehozni, amely számos nyelvről számos nyelvre fordít. Ez már ma sem utópia. Ezzel máris eljutottunk a nemzetek, köztük a magyar nemzet jövőesélyeinek egyik legizgalmasabb kérdéséhez. Nem mindegy, hogy a globálissá váló világban nemzetek feletti vagy nemzetek közötti kommunikáció honosodik-e meg. Mindenki angolul beszél vagy mindenki mindenkivel kapcsolatba léphet saját anyanyelvén? Az egyik és a másik törekvés is teljességgel más jövőt érlel, más világesélyt jelent. Az egyik a nyelvi imperializmus győzelmét jelenti, megkoronázását a hajdani gyarmatbirodalmi törekvéseknek, a másik viszont a szabadság kiszélesítését. A modern információs-kommunikációs technikának köszönhetően idegen nyelv ismerete nélkül is sokkal több ember tud magas szinten párbeszédet folytatni egymással, ugyanakkor a nyelvek státusa közti (jól érzékelhető) különbségek eltűnése csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket. Látjuk, ilyen értelemben a jövő nem csak gazdasági, hanem elsősorban kulturális (szellemi) kérdés. Korántsem mindegy, hogy a globálissá váló világban milyen szellemi tőkével rendelkezünk. A jövő annak függvényében szerveződik, hogy milyen lesz egyik-másik nemzet szellemi műveltsége, kognitív felkészültsége. Amennyiben továbbra is tért hódít a nemzetek felettiség eszméje, az nemcsak erodálja a nemzetet, hanem a nyelvi kultúra hanyatlása révén elszemélyteleníti az egyéneket, sőt a közös nyelv propagálásával 10

12 oly mértékben manipulálhatja a közvéleményt, hogy annak folyományaként, kiváltságos kevesek, központi irányítással információs kiszolgáltatottságban (tudatlanságban) tarthatják az emberek többségét. Magasabb minőségű, fejlett világról csak abban az értelemben beszélhetünk, hogy a pénzközpontú kapitalizmust felváltja egy minden nyelvet és kultúrát egyaránt támogató (szellemi, információs, kommunikációs) társadalom. Mindenesetre a magyarság jövője, nemzetstratégiája csak ebben a globális erőtérben tervezhető meg 6. Mennyi hamis csillogás, dőre illúzió, gyilkos önzés, önhitt ostobaság csábít arra, hogy megtagadjuk legbensőbb valónk, lelkünk, szellemünk édes gyermekét panaszolja Beke György a Védekező anyanyelv című tanulmánykötetében 7. Sokan tudatlanságukban úgy képzelik, hogy műveltebbek lesznek, ha divatos idegen szavakkal fejezik ki magukat. Vannak tanulmányok, amelyek immár meg sem lehetnének angol szakkifejezések nélkül, mintha így lennének igazán tudományosak, korszerűek. Nagyáruházaktól apró utcai bódékig cégtáblákon, a reklámokon angol feliratok, mintha azok vonzanák igazán az angolul mit sem tudó magyar vásárlókat. 8 6 Varga Csaba: Hagyomány és stratégia. Kapu Könyv, 1997., 237. o. 7 Beke György: Védekező anyanyelv. Interjúk, portrék, tanulmányok. Nyelv és lélek könyvek.. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága o. 8 Id. m. 11

13 Mélységesen egyetértek a szerzővel, hogy az angol nyelvet oktalanul majmolók kisebbrendűségüket próbálják kompenzálni. A divatot követve a fordítottját érik el annak, amit képzelnek. Büszkeség helyett megalázkodás, európaiság helyett ez az igazán Mucsa, 9 a teljes önfeladás. Fájdalom, ez a lelki-nyelvi torzulás nem csak rájuk nézve szégyen, hanem a magyar nyelvet, a nemzet egészét szorítja háttérbe, megalázó helyzetbe. Azt hisszük, folytatja gondolatfűzését Beke György, hogy ez a divathóbort a szabadság terméke. Holott inkább a lelki szegénység és szolgaság jele. Európa mintha megadta volna magát a jenki fölénynek. 10 Viszont olvasom, hogy Franciaországban törvény bünteti azt, aki közleményekben, reklámokban idegen szavakat használ, noha lenne francia megfelelőjük. Csak nálunk van ez másként. És vajon miért? Magyarországon olyannyira kiveszett az önállóságra való törekvés és az ellenállás szelleme, hogy nemcsak elviselik, ha megszállják, meghódítják őket, de még örülnek is ennek 11, írja Romsics Ignác. Arról, hogy anyanyelvük használatával kapcsolatban értékzavar uralkodik az emberek fejében, Hódi Éva is beszélt a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon 9 Id. m. 10 Id. m. 11 Romsics Ignác: Közép- és Kelet-Európai perspektívák. In: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Budapest, o. 12

14 tartott előadásában. 12 Meglátása szerint a magyarság körében érzékelhető egy önkéntes alárendelődő magatartás saját nyelvünk megélésében más, domináns nyugati nyelvekkel összehasonlítva, ami szerinte nem feltétlenül külső hatással magyarázható, bár ennek az alárendelődő magatartásnak a gyökerei a nemzettudat más vonatkozásaival is összefüggést mutatnak: mégpedig a nemzeti történelem, a nemzeti múlt megélésének értékelésével. 13 Tekintettel arra, hogy az anyanyelv erős integratív szerepet tölt be az azonosságtudat kialakulásában, az egyén családhoz, szülőföldhöz, nemzeti kultúrához való viszonyában voltaképpen a magyar szó teremtette nemzetté a magyar nemzetet mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó számunkra több mint ápolásra, gondozásra és védelmezésre szoruló érték. Mihamarabb ki kell dolgozni egy nemzeti stratégiát, amely egyaránt eleget tesz a mai világ követelményeinek és a nemzeti önazonosság megőrzésének. Független értelmiségi műhelyekben, társadalmi egyesületekben, könyvtárakban, szerkesztőségekben ebben az irányban már komoly lépések történtek. Magánkezdeményezésből, pályázati támogatásokból. A nyelvvédelem terén azonban az államilag támogatott intézeteket, akadémiákat nem helyettesíti semmi. A magyar nyelv presztízsének emelése például a világban igen fontos 12 Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok október 7., 8., 9. Anyanyelvünk a nyelvek tengerében oldal. 13 Hódi Éva: In.: Anyanyelvünk a nyelvek tengerében. Id. m. 13

15 állami feladat, a mindenkori magyar kormány legfőbb feladata. Nyelvvédelemről, nyelvszabadságról, a nyelv presztízsének emeléséről beszélünk, de valójában ez alatt az egész nemzetet összetartó kötelékek védelmét, erősítését értjük. Nagyon sok nyelv és kultúra a kihalás útján van, vagy már ki is halt. A magyar nyelvet és kultúrát talán még nem fenyegeti közvetlenül ez a veszély, azonban a kulturális értékek pluralista rendszerének elfogadása Európában a stabilitás feltétele. Az európai intézményektől minden nép segítséget szeretne kapni nyelve és kultúrája megőrzéséhez. A kommunista diktatúra összeomlása óta több mint húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyarországon a hatalom új világrendjében valamelyest eligazodjon az ország népe. Csak most formálódik a nép olyan politikai közösséggé, amely érti az idők szavát, tudja, hogy mit akar, és hogyan érje el azt. Talán. Talán azt is megtanulja lassan, hogy a magyar nemzeti érdek az első a magyar kormány számára. Hogy senkit sem lehet rákényszeríteni egyetlen politikai recept követésére sem. Egyesek kitalálták, hogy Európa népei, országai, kormányai részére kizárólag az általuk megfogalmazott liberális demokrácia az egyetlen létezhető, megengedhető életforma. Erre nemet lehet, nemet kell mondani. Ne feledjük: a demokrácia csupán lehetőséget ad a kormányzás különféle értelmezésére. Abban a szellemi, politikai háborúban, amely az Európai Unió jövőjének kérdése körül folyik, nem az elhúzódó globális pénzügyi válság jelenti a legsúlyosabb problémát, hanem maga az európai együttműkö- 14

16 désről való gondolkodás. Nemzetek feletti Európa, vagy nemzeti közösségek Európája? Míg egyesek azt szorgalmazzák, hogy a fontos gazdasági, társadalmi, politikai döntéseknek európai szinten kell megszületniük, mások úgy érzik, hogy már így is veszélyben forognak nemzeti érdekeik. A jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a föderális Európáról szőtt nemzetek feletti álmokat felváltotta a nemzetállamok együttműködésének igénye. Ez azzal a reménnyel kecsegtet bennünket, hogy Magyarország is visszaszerezheti függetlenségét és teljes integritását. Ez a fejlemény még sürgetőbbé tesz egy nemzeti és nyelvstratégia kidolgozását. Ne feledjük, a magyarság esetében az anyanyelv erős identifikáló, identitásvédő szerepkört tölt be, a magyar nyelv védelme ennek megfelelően széleskörű támogatói összefogást igényel. Ebbe a kötetbe a nyelvvel foglalkozó előadásaimból, cikkeimből, tanulmányaimból válogattam össze a legfontosabbakat és a legjellemzőbbeket. Az írások egyben dokumentumok is, amelyek megőrzik a keletkezési időpontjukra és az adott körülményekre jellemző szellemi, politikai háborúink emlékeit. Reményeim szerint jól mutatják, hogy mikor, mit gondoltam, milyen törekvések, szándékok vezettek megírásukban, milyen gyakorlati ismerettel, olvasmányélménnyel, érvekkel rendelkeztem, hogyan, miként jutottam a nemzetstratégia-nyelvstratégia szükségességének a gondolatához. A kötetet abban a hitben adom közre, hogy a kisebbségi sorban töltött hosszú évek, a társadalmi, közéleti, politikai, tudományos munkával járó mindennapi 15

17 helytállás, sokszor sárdagasztás, nem volt teljesen hiábavaló, hiszen mást úgysem tehetünk, minthogy igyekszünk felnőni azokhoz a feladatokhoz, amelyek ránk várnak. Az itt közölt gondolataimmal talán valamelyest hozzájárulok magam is a sokat emlegetett nyelvstratégia és nemzetstratégia kidolgozásához. A könyv a Széchenyi Stratégiakutató Társaság és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület közös kiadványaként lát napvilágot a Stratégiai füzetek 10. köteteként. Ada, novembere 16

18 NYELVÉBEN ÉL A NEMZET... Adalékok a nyelvromlás és a tudati változások összefüggéseinek vizsgálatához a jugoszláviai magyarság körében 14 Rendhagyó időket élünk. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy történelmi sorsforduló küszöbére kerültünk. Ez a megállapítás érvényes a nyelvápolás ügyére is. Anyanyelvünkhöz másként kell viszonyulnunk, mint eddig. De hogy anyanyelvi készségünk megőrzése érdekében mit kell tennünk, hogy nyelvi-szellemi kultúránk társadalmi gondozását miként kell megszerveznünk, ma még nyitott kérdés előttünk. Előadásomban röviden azt szeretném áttekinteni, hogy a nyelv és tudat vonatkozásában az elmúlt évtizedekben a vajdasági magyarság milyen lelki torzulásokon ment keresztül, s hogy ebből kifolyólag megmaradásunk, nyelvi-szellemi kultúránk megőrzése érdekében milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. A beszélt nyelv sajátossága az öntudat és az identitás szempontjából kulcsfontosságú, hiszen a nyelv az egyén és a közösség egységének és összetartozásának alapját és legnyilvánvalóbb formáját jelenti. De mivel a nyelv nemcsak a tudat és a szellem kifejeződésének az eszköze, hanem a szubjektív szféra egésze is a nyelv által létezik, 14 Elhangzott Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tudományos ülésszakán, október 12-én. 17

19 differenciálódik, a nyelv létezési módja a tudat kifejeződési szintjének tekinthető. Valamely közösség nyelvikulturális állapota, megosztottsága így a legközvetlenebbül árulkodik az öntudat változásairól, a nemzeti azonosságtudat sajátosságairól. Az ember mint személyiség voltaképpen szavak, fogalmak révén létezik. A nyelv segítségével tud számot adni önmagáról, a nyelv segítségével tudja elkülöníteni magát más emberektől. Ennélfogva a nyelvi kultúra halványulása, a nyelvi romlás minden formája nemcsak a közéleti szerepvállalással kapcsolatos jogsérelem kérdéseként merül fel egy adott kisebbségi közösségnél, hanem a személyiség beszűkülését, a létezés, az önmeghatározás és az önmegélés nyomasztó tudati korlátait jelenti az érintettek részére. Mindennemű korlátozás, hátrányos megkülönböztetés, ami közvetlenül vagy közvetve a szókincs és a beszéd kifejező erejének csökkenéséhez vezet, egész lelkületünket, a lét emberi minőségét szegényíti el. Amikor tehát a jugoszláviai magyarság nyelvállapotáról beszélünk, s azzal kapcsolatban megállapítjuk, hogy anyanyelvi készségünk csakhamar elkorcsosodik, ahogyan ezt Ágoston Mihály írja anyanyelvünk ügyével foglalkozó egyik cikkében, akkor ez nemcsak a nyelvápolás sikertelenségének beismerését jelenti, hanem azt is, hogy a jugoszláviai magyarság önmeghatározásában, helyzetismeretében, világlátásában olyan változások következtek be, amelyek nyelvi kultúránk romlásához vezetnek, etnikai közösségünk megszűnésével fenyegetnek. A nyelvi rendszerbomlás, amelynek hosszabb ideje mindannyian tanúi lehetünk, nemcsak egy átfogóbb, szakavatottabb nyelvápolást tesz szükségessé. Sokkalta súlyo- 18

20 sabb gondokat implikál ez a diagnózis: kisebbségi kultúránk fennmaradását, történelmi folytonosságát teszi kérdésessé. Nyelvi kultúránk elszegényedésében jómagam nem a szókincs szegényességét, a kifejezőkészség hiányát, a nyelvi pongyolaságokat fájlalom elsődlegesen, hanem azt a belső szemléleti korlátot, amelyet az elmúlt évtizedek kialakítottak bennünk. Azt az egysíkú, szegényes világlátást, ami a társadalmi cselekvéshiányért, a magyarság közéleti és politikai passzivitásért legalább annyira felelőssé tehető, mint a külső körülmények. Ennek a belső szemléleti korlátnak a legpregnánsabb példája a kisebbségi tudat és kisebbrendűségi érzés. A lélek eme görcseit s a tudat torzulásait nem számolhatjuk fel mindaddig, amíg az anyanyelvi kisebbrendűségi érzés okait meg nem szüntetjük. A kisebbségi tudat és kisebbrendűségi érzés megjelenése szorosan összefügg az adott etnikai csoport hátrányos helyzetével, a nemzetiségi kultúra hiányosságával, társadalmi értékvesztésével. A többségi nemzethez viszonyítva a nemzeti kisebbségek általában szűkében vannak a nemzeti kultúrát ápoló, a nemzeti identitás fenntartásában kulcsszerepet játszó intézményeknek. Megfelelő intézmények hiányában az etnikai közösséghez tartozó személyek mozgástere beszűkül, nehezebb számukra a társadalmi felemelkedés, ami a közösség anyagi-kulturális stagnálásához, deklaszszálódásához vezet. Az így keletkezett strukturális aránytalanságok a kisebbségek nemzettudatában szükségképpen torzulásokhoz vezetnek, komplexusokat eredményeznek. 19

21 Az elmúlt évtizedekben, ha a magyar kisebbség társadalmi szerkezetének tudatos és tervszerű lerombolásáról talán nem is beszélhetünk, közoktatásunk hiányosságai, a területi iskolák létrehozása, az értelmiségképzés megoldatlanságai miatt a magyarság társadalmi összetétele mindenképpen rendkívül hátrányossá vált. Jelentősen megnövekedett az alacsony végzettségűek aránya a közép-, illetve felsőfokú végzettségűek rovására. A fellépő strukturális aránytalanságok miatt a magyarság elmaradt az országban végbemenő társadalmi átrétegeződési folyamattól, ami a magyar közösség deklasszálódásához, a nyelvi-nemzetiségi kultúra távlatvesztéséhez vezetett. A könnyebb boldogulás és a társadalmi felemelkedés reményében a magyar szülők tömegesen íratták szerb tagozatra gyermekeiket. Nem ok nélkül egyébként. A gazdasági vezetők és kormánytisztviselők között, a pártszervezetben, bankokban és pénzintézetekben, biztosító társaságokban, tudományos intézetekben, a társult munkaszervezetek tanácsaiban, illetve végrehajtó apparátusában, a hadseregben és belügyi biztonsági szolgálatnál a magyarok mélyen számarányuk alatt képviseltették magukat. És a helyzet az ún. kulcsok eltörlésével csak rosszabbodott az utóbbi időben. Ahhoz, hogy valakiben nemzeti hovatartozását illetően komplexusok alakuljanak ki, legalább két feltétel szükséges. Az egyik az, hogy illető nemzeti hovatartozása miatt folyamatos frusztrációnak legyen kitéve. Például anyanyelvének használata miatt kínos helyzetekbe kerüljön: rendreutasításban, megszégyenítésben részesüljön, 20

22 vagy az is elég, hogy ne értsék meg ott, ahol ez elvárható lenne. A komplexusok kialakulásának másik feltétele, hogy a nemzeti identitásában frusztrált személyt a frusztráció oka megingassa értékrendszerében. A kisebbségi attól válik komplexusossá, hogy végül elhiszi: a többségi nyelv ismerete nagyobb értékkel ruházza fel személyiségét, mint az anyanyelv ismerete. A kisebbségek nyelvének és kultúrájának degradálása legnyilvánvalóbban az államnyelv koncepciójában jut kifejeződésre. Bárhogyan magyarázzuk is az államnyelv ésszerűségét és szükségességét, ez a magyarázat a gyakorlatban óhatatlanul az egyik nyelv és kultúra hegemóniáját jelenti más nyelvek és kultúrák fölött. A többségi nép nyelvi-kulturális hegemóniájának logikus következménye, hogy a nemzeti kisebbségek függő, alárendelt helyzetbe kerülnek, s devalválódni kezdenek. És ezzel elértünk ahhoz a kérdéshez, amitől pozícionált értelmiségünk jobban fél, mint ördög a tömjénfüsttől. A magyarság önszerveződésének, illetve politikai szerepvállalásának kérdéséről van szó természetesen. Letűnőben egy rendszer, amelynek hosszú évtizedeken át sikerült paralizálnia az emberek cselekvő, vállalkozó kedvét és ezáltal visszafognia minden helyzetváltoztatásra irányuló törekvést. Kelet- és Közép-Európa tele van fejlődésükben megtorpant etnikumokkal, nyelvi-kulturális közösségekkel. Tele van megfélemlített, gyökértelen, befelé néző, rezignált emberekkel. A pártállam nem ismerte el az autonóm közösségeket, elnyomta a kulturális és vallási csoportokat, s különös agresszivitással nyomta el a nem- 21

23 zeti kisebbségek kollektív érdekeinek és szükségleteinek védelmére irányuló törekvéseket. A vajdasági magyarság jogos törekvéseit is léptennyomon gáncsoskodás, gyanakvás kísérte. Kollektív bűnöket olvastak a fejünkre, megbízhatatlansággal vádoltak, kitelepítéssel fenyegettek bennünket. Az állandó fenyegetettség, a lappangó vagy nyílt erőszak következtében félelem vált úrrá lelkünkön. Nem írhatunk azonban mégsem mindent mások számlájára. Legfőbb bűnünk talán az, hogy hazugságokban élünk, nem vagyunk képesek szembenézni a kihívásokkal, nem tudjuk méltósággal viselni sorsunkat. Mivel a nyelvi rendszerbomlás alapjában véve kisebbségi kultúránk értékvesztésének a következménye, talán nem is annyira nyelvművelésre, mint inkább a magyar nyelv megtartó erejének a növelésére kellene törekednünk. Ahhoz, hogy a magyar ajkú emberek egymás között ne más nyelven beszéljenek utcán, hivatalokban, üléseken, hogy a szülők ésszerűnek lássák anyanyelven taníttatni gyermekeiket, hogy kisebbségeink számára származásuk ne legyen nyűg és teher, a nyelvek és népek teljes egyenjogúságára és egyenrangúságára van szükség. A közgondolkodás reformja ilyen vonatkozásban a magyarság soraiban elkezdődött. A felsőfokú diplomások tudatos értelmiséggé szerveződése is folyamatban van. Ennek alapján, ha kétségek közepette is, talán reménykedhetünk abban, hogy nyelvi kultúránk további értékvesztésének sikerül útját állnunk, s hogy anyanyelvünk társadalmi gondozása, szellemi kincstárunk megőrzése utódaink számára nem teljesen reménytelen feladat. 22

24 NYELV ÉS LÉLEK TÁJAINKON 15 Nyelvhasználat és önkifejezés Az anyanyelvre sokan hajlamosak ma is csupán úgy tekinteni, mint az emberi kommunikáció eszközére. Ezzel szemben a nyelv a beszéd és az írott szó is az ember egyediségének, lelki sajátosságának egyik leglényegesebb összetevője, a személyiség meghatározó eleme. A nyelvben jut kifejezésre az ember valóságismerete, látás- és gondolkodásmódja, értékrendszere, életérzése szuverén egyedisége. Tudományosan feltárt és bizonyított, hogy az ember nem valamilyen elvont fogalmak alapján gondolkodik, amelyek afféle szellemi raktárban mindenkinek a rendelkezésére állnak, hanem a gondolkodás alapja mindig egy meghatározott nyelv. Az a nyelv, amelyen felnevelkedünk, amely műveltségünk, valóságismeretünk alapjául szolgál, amely az anyatejjel együtt beivódott személyiségünkbe. Ezt a nyelvet hívjuk anyanyelvnek, szenvtelen, tudományoskodó kifejezéssel: reflexnyelvnek. A nyelvhasználat joga így korántsem csak politikai és jogi kérdés, hanem a legalapvetőbb emberi szabadságjog kérdése. Ezért fontos az anyanyelvű iskoláztatás biztosítása, az óvodától az egyetemig bezáróan. Ennek hiányá- 15 Elhangzott Adán október 14-én a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tudományos ülésszakán. In. Napló, október

25 ban a gondolkodás folyamata zavart szenved, az asszociációs láncolatok megszakadnak, a fogalmak elkuszálódnak. Az anyanyelvű oktatás teljes vertikumának, illetve a közéleti nyelvhasználat szabadságának a hiánya ún. kentaur-személyiségek kialakulásához vezet, akik deréktól lefelé gondolkodnak anyanyelvükön, deréktól felfelé a környezet nyelvén. A nyelvhasználat teljes körű szabadságának a hiánya, az anyanyelven való ismeretszerzés és gondolkodás háttérbe szorulása önbizalom nélküli, lesütött szemű emberekké teszi a kisebbségeket szerte a világon. Ilyen önbizalom nélküli, zavarodott, lesütött szemű emberekkel nálunk is gyakran találkozhatunk. Különösen értekezleteken, megbeszéléseken, a hivatalok tolóablakai előtt válik ez szembetűnővé. Amilyen kiáltóak a nyelvi hiányosságok, olyan nyilvánvaló az anyanyelvi kultúra sorvadása, a nemzeti szabadságjogok korlátozása. A lélek felszabaduló öröme helyett az anyanyelvükben bizonytalan emberek megszenvednek minden közszereplést. Arról a tömény frusztrációról és siralmas teljesítményről nem is beszélve, mi van olyankor, ha a kisebbségi arra kényszerül, hogy maga fordítsa le hozzászólását többségi nyelvre. Nyelvhasználat és önbecslés A személyiség kialakulása és a lélek sérülése szempontjából voltaképpen már az is probléma, ha a kisebbségek számára a nyelvhasználat joga formálisan ugyan biztosítva van, de a valóságban, szociológiai szempontból például az egyik nyelv a másik nyelvhez 24

26 viszonyítva alárendelt helyzetben van. Ez esetben a szociológiai szempontból domináns nyelvi normák károsítják az alárendelt helyzetben levő nyelvi normákat. Ami nemcsak azzal a következménnyel jár, hogy, a kisebbségek anyanyelvében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az idegen elemek, hanem mivel a szavak mindenkori állapotunk szimbólumai ezzel párhuzamosan a kisebbségiek kezdik többre tartani maguknál a többségi nyelven beszelőket. A vajdasági magyarság egy részére jellemző kisebbrendűségi érzés gyökereit is ebben kell keresnünk. A hatalmi alapon domináló nyelv nyomására megváltozik a kisebbségiek saját nyelvi kultúrájukhoz és közösségükhöz való érzelmi viszonyulása. Az alárendelt nyelvi normák miatt a kisebbségek kevésbé válnak érdeklődővé és befogadóvá nyelvi kultúrájuk kincsei iránt, és ezzel párhuzamosan közösségükhöz is valahogy úgy viszonyulnak, mint a szegény rokonhoz. Más szóval, a nyelvi egyenjogúság hiányában fokozatosan csökken a hátrányos helyzetben levő népességcsoportok belső kohéziója, ami serkenti az asszimilációs folyamatokat és beolvadást. Önként és dalolva A vajdasági magyar szülők jelentős része gyakorlatilag elutasítja a magyar nyelven történő oktatást: gyermekeik érvényesülésének az akadályát látják abban, ha azok nem szerb iskolába járnak, és nem tanulják meg a többségi társadalmi normákat. Az érvényesüléshez ugyanis nemcsak a többségi nép nyelvet kell 25

A nyelv és lélek tájainkon

A nyelv és lélek tájainkon HÓDI SÁNDOR: A nyelv és lélek tájainkon Nyelvhasználat és önkifejezés A nyelvre sokan hajlamosak ma is csupán úgy tekinteni mint az emberi kommunikáció eszközére. Ezzel szemben a nyelv - a beszéd és az

Részletesebben

A TUDAT ÉS LELKIÁLLAPOT NYELVIVETÜLETÉROL

A TUDAT ÉS LELKIÁLLAPOT NYELVIVETÜLETÉROL Dr. HÓDI Sándor A TUDAT ÉS LELKIÁLLAPOT NYELVIVETÜLETÉROL A probléma fölvetése A nyelv és a tudat problémája régebbi keletu, mint maga a pszichológia tudománya. A pszichológia megjelenése sem vezetett

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének A VMDK Kezdeményezõ Bizottságának dokumentumai Ágoston András a VMDK 11 tagú Kezdeményezõ Bizottsága nevében 1989. XII. 18-án átadta a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének a Vajdasági Magyarok Demokratikus

Részletesebben

2014. február 25-én az adai Szarvas Gábor Könyvtárban elhangzott beszéd HÓDI ÉVA, ADA

2014. február 25-én az adai Szarvas Gábor Könyvtárban elhangzott beszéd HÓDI ÉVA, ADA 2014. február 25-én az adai Szarvas Gábor Könyvtárban elhangzott beszéd HÓDI ÉVA, ADA Mint ismeretes, az ENSZ 1999-ben február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. Ehhez az szolgáltatott

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A fiatalok mentális közérzete Dencs Tünde Identitás és jövőkép Az én-identitás a történelmileg meghatározott tradíciókat hordozó társadalmi közeg hatására alakul ki (Erikson) Az ifjúkor fő feladata az

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Erkölcstan. 3. évfolyam. - Testi, lelki egészségre nevelés. Hazafias nevelés. Családi életre nevelés.

Erkölcstan. 3. évfolyam. - Testi, lelki egészségre nevelés. Hazafias nevelés. Családi életre nevelés. Erkölcstan 3. évfolyam Célok: - A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése. - Az önismeret erősítése, az önelfogadás segítése. - A tanulók realitásérzékének fejlesztése. - Az összetartozás érzésének megerősítése

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla krisztb@pte.hu Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN Varga Attila * AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN I. Nyelvpolitika nyelvi jogok. Fogalmi keret A nyelv és politika a Kárpát-medencében élő népek kapcsolatát évszázadokra visszamenően, hányattatott

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben