Testnevelés évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés 9-12. évfolyam"

Átírás

1 1 Testnevelés évfolyam A testnevelés a közoktásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakitását, az alapvetı fizikai képességek és mozgáskészségek - követelmény - szinteket is tartalmazó - fejlesztését, a versenyszellem kibontakozását a testedzés,a sportolás, a versenyzés megkedveltetését tőzi ki célul. A sokirányu mozgáslehetıség biztositásávál növekedjen a tanulók fizikai teljesiitıképessége és olyan mozgásformákkal ismerkedjenek meg, amelyeket rendszeresen végezhetnek és váljék életmódjuk részévé. Az iskolai testnevelés és sport alapvetô célja megegyezik a többi tantárgy elé kitőzöttel (szabad, szuverén, gondolkodó, kreatív ember nevelése), s ezt sajátos eszközeivel, specifikus feladatainak megoldásával igyekszik elérni. Közvetlen célja - az egészséges életmódra, rendszeres testedzésre nevelés; - a különféle sportok iránti vonzerô növelése; - a helyes életmód kialakítása, a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának megteremtése. Az iskolai testnevelés és sport legfontosabb feladata - a tanulók mozgáshiányának pótlása; - mozgáskészségek, koordinációs és kondícionális képességek fejlesztése; - a különbözô sportágak, valamint testnevelési és sportjátékok alapelemeinek az elsajátítása; - a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlıdés elısegítése; - az egészségkultúra, a mozgásos cselekvéskultúra, a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése. A négyéves tanterv kötelezô mozgásanyaga - a gimnasztika, - az atlétika, - a torna, ritmikus sportgimnasztika, - a testnevelési és sportjátékok. Kiegészítô, választható mozgásanyag: - természetben végezhetı sportok, - az úszás, - küzdı- és télisportok, - zenére végezhetô mozgásformák. A tesnevelés speciális területe a könnyített és gyógytestnevelés. A tantervi követelményeknek megalapozó szerepük van a sportfoglalkozások tekintetében is Az iskolai sportéletnek, az iskola sportprogramjának kötôdni kell a tanórai testneveléshez, bıvítenie kell a mozgáslehetôségeket a tanulók számára, és biztosítani kell nekik az életkori sajátosságokat figyelmbe vevı rendszeres versengést, versenyeztetést.

2 2 Testnevelés 9. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport (tollaslabda, asztalitenisz, labdarúgás) Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37óra : 25 óra tartásjavító gimnasztika 12 óra röplabda + kézilabda Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok, mint kötelezı mozgásanyag. Asztalitenisz, tollaslabda, természetben őzhetı sportok. Rendgyakorlatok - az óra szervezettségének, külsı rendjének kialakítása; - balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; - önuralomnak, a közösség iránti felelısség kialakulásának elısegítése. - a tanulók célszerő mozgatása; - érezzék a tanulók a sportfoglalkozások formai rendjének fontosságát; - ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat.

3 3 Részei: Általános iskolában tanult gyakorlatok. Új, speciális, a foglalkozások formáihoz igazodó rendgyakorlatok. - az öltözı, az öltözködés, az órakezdés rendjének kialakítása; - sorakozó alapalakzatokban, igazodás, takarás; - térköz, távköz, nyitódás, zárkózás; - testfordulatok helyben; - lépés, járás ütemtartással, megállás, megindulás; - alakzatváltoztatások helyben, és járás közben (2-3-4-es sorokba fejlıdés, szakadozás) Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok - általános és sokoldalú elıkészítés, általános és sokoldalú fejlesztés; - speciális elıkészítés; - speciális képességfejlesztés; - iskolai és civilizációs ártalmak megelôzése, ellensúlyozása. - a tanulók izomzatának, izületeinek sajátos foglalkoztatása; - mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elısegítése (rávezetı gyakorlatok); - új feladat végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; - a keringési és légzırendszer fokozatos terhelése. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok különbözı célzattal; Fizikai képességek mérése, a kondícionális állapot fejlıdésének folyamata. - több alapformát tartalmazó, 2-4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok - határozott formájú, tanár által vezetett, együtt végzett bemelegítı gyakorlatok; - testtartást javító, mély hátizmokat erısítı gimnasztikai gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló páros, társas, és kéziszer- (labda-, tömöttlabda-, súlyzó-, bot-, gumikötél-, ugrókötél-, karika-) gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló szer- (zsámoly -, pad-, bordásfal-) gyakorlatok; - sportágakhoz kapcsolódó - dobások (állásból, térdelésbıl ülésbıl), - ugrások (fel-, le-, átugrások szereken), - függésgyakorlatok, - támaszgyakorlatok, - emelések, hordások.

4 4 Értékelés Fittségmérés, fizikai képességek fejlıdésének mérése tanmenetben rögzíthetı sztenderekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhetı mutatókkal: - gyorserı mérés a, alsó végtag dinamikus ereje - súlypontemelkedés, b, has- és hátizom felmérése - felülés és homoriitás hátra bordásfalnál (1 perc), - erıállóképesség mérés a, alsó végtag dinamikus erıállóképessége - zsámolyra történı fel- és leugrás, b, általános erıállóképesség, - gyorsaság mérése - vonalfutás óra: tartás javító gimnasztika ja a hanyagtartásból származó gerincdeformitások megelızése, ill. javítása. Feladatanyaga a gyógytestnevelésbıl merített gyakorlatsorok. A használt eszközök: tornaszınyeg, bordásfal, bot, ill. gumilabda. Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - az alapvetı mozgásformák - ugrás, futás, dobás - ismerete, gyakorlása; - kondícionális képességek közül - vágtaképesség, - felgyorsulási képesség, - rövid és középtávú állóképesség, - erıfejlesztés, - térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok fejlesztése. - teljesítményképes tudás elsajátítása - a különbözı távú futásokba, - a távol- és magasugrásokba, - a hajításokba, vetésekbe, lökésekbe; - egy távolugró, egy magasugró, egy dobó mozgás végrehajtásának alapvetı technikai ismerete; - atlétikai szintek mérése. Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatás. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával.

5 5 Vetélkedık, versengések, mérések, teljesítmények. Futások: - rajttechnikák, álló és térdelırajt, - lendületi futások, - fokozó futás, iramfutás, gyorsfutás, - vágtafutás, - állóképesség fejlesztı szakaszos és kitartó futások; Ugrások: - távolugrás, lépı távolugrás - (nekifutás pontosítása, elrugaszkodás) - ismert magasugró technika gyakorlása: átlépı, vagy guruló technika, (nekifutás, elrugaszkodás, légmunka) - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok. Dobások: ; - erı fejlesztı lökı és hajító mozgások medicinlabdával. Értékelés - a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; - eredmények mérése: - 30 m futás fiúknak, leányoknak, es futás fiúknak, 8 -es futás leányoknak, - távolugrás, választott technikával magasugrás, - tömöttlabdadobás. Sporttorna Óraszám Iskolai: 16 óra - a testi erı, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; - térbeli tájékozodó képesség, egyensúly-érzékelés kialakítása; - esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; - kéztetés a helyes testtartásra; - bátorság, önuralom fejlesztés talajtorna elem ismerete; - egy függı- és egy támasszeren alapvetı mozgáselemek ismerete; - leányoknál a nıies mozgás váljon kifejezıvé; - a torna mozgások gyakorlásával fejlıdjön a - ritmusképesség, - egyensúlyozási képesség, - gyorsasági erı, felgyorsulási képesség, - erıállóképesség.

6 6 Részei: Talajtorna, (gimnasztika). Szertorna. Ritmikus sportgimnasztika. Képességfejlesztés a tornamozgásokkal. Talajtorna: - gurulóátfordulások, elıre, hátra - különbözı kiinduló helyzetekbıl különbözı befejezı helyzetekbe, - repülı-guruló átfordulás, - fejenállás, - tarkónállás, - futólagos kézállás, gurulóátfordulás elıre, - összefüggı talajgyakorlat. Ritmikus sportgimnasztika (leányoknak): - kargyakorlatok (emelések, lendítések, húzások, lebegtetések, karhullámok), - lábmozgások, törzsmozgások, - testsúlyáthelyezések, járások: (érintıjárás, hintalépés), - szökdelések és ugrások - kétlábról egy és két lábra, - egylábról egy és két lábra, - lebegı, és mérlegállás, - kéziszerek: (labda, buzogány, ugrókötél, karika, szalag) a lehetıségek szerint megválasztott kéziszerekkel végezhetı speciális RSG gyakorlatok. - Szekrényugrás: fiúk - függıleges repülés, - guggoló átugrás keresztben, leányok - függıleges repülés, - gurulóátfordulás hosszában. - Győrő: fiúk - tartásos mozgáselemek: emelés lefüggésbe, lebegıfüggés, ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás, húzódás, leugrás. - Gerenda: leányok - állások (lábújj-, lépı-,guggoló-, stb...) lebegı és mérlegállás, - lépésformák, járások különbözı kartartásokkal, - fordulatok állásban és járás közben (180 ) - felugrás egyláb lendítéssel 90 -os fordulattal, - leugrás függıleges repüléssel, - RSG-nél tanultak hasznosítása.

7 7 - Korlát: fiúk - támaszban támlázás, karhajlítás, nyújtás, - alaplendület, terpeszpedzés, - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát: leányok - támaszból-lendület hátra lebegıtámaszba, - egyik láb belendítése oldalülésbe és kilendítés hátra támaszba, - állásból kelepfellendülés támaszba, - támaszból lendület hátra, homorított leugrás. Értékelés - összefüggı talajgyakorlat ellenırzése Sportjátékok Óraszám Iskolai: 20 óra - érdeklıdés felkeltés a testnevelés és sport iránt; - játékélmény nyújtás a mozgások megszerettetésére; - szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség, és a gyorsasági reakció fejlesztése. - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen játékelemek ismerete; - egy sportjátékban a támadási és védekezési megoldások ismerete; - a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban. Részei: Kosárlabda mozgásanyaga a 9. év tantervében, kézilabda mozgásanyaga a 10. év tantervében, röplabda és a labdarúgás mozgásanyaga a év tantervében részletezve. Kosárlabda mozgásanyaga: - elıkészítés az oktatáshoz: - elıkészítı játékok: fogójátékok különbözö feladatokkal, fogójátékok labdavezetéssel, pontszerzı, váltó- és sorversenyek labdás feladatokkal. - labdás ügyesség fejlesztés; - futások irányváltoztatásokkal, megállásokkal;

8 8 - ruganyosságfejlesztı gyakorlatok; - kosárlabdához speciális lábmunka gyakorlatai. - technikai alapismeretek: - labdavezetés; - rövid indulás; - átadások: egy és kétkezes átadások, labdaátvételek; - egykezes fektetett dobás helybıl, labdavezetésbıl, átadásból; - az átadások, labdavezetés és koosárdobás gyakorlatai ügyetlenebb kézzel; - tempódobás; - a tanult technikai elemekbıl komplex gyakorlatok; - taktikai alapismeretek: - védekezés emberfogással, - területvédekezés; - támadáshoz indítás, cselezés, elzárás; - játékszabályok, részvétel a játékban. A lehetıségek figyelembevételével kell eldönteni, hogy melyik labdajátékot, és hányfélét oktassuk. Egy tanévben egy labdajáték oktatása célszerő. Értékelés - tecnikai elemekbıl összeállított komplex gyakorlat ellenırzése többször a tanév folyamán; - részvétel a játékban, játékkézség fejlıdésének mérése, - labdavezetés idıre zsámolyok kerülésével óra: A 9. évfolyamon tanult technikai elemek és játékszabályok (lépéshiba, visszajátszás) játékközben való gyakorlása, rögzülése a legfontosabb feladat.. Önvédelem, küzdısportok Küzdıjátékok: - Térdbirkózás, - Vedd el a botot, - Ne lépj ki a körbıl. Természetben őzhetı sportok - a szabadban végzett mozgások megszerettetése; - ismerkedés a természettel;

9 9 - téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; - egészségmegırzés hatékonyságának érvényesülése. - váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékénység; - végezzen sport jellegő mozgástevékenységet a szabadban. Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történı gyakorlása. Téli sportok. KORCSOLYÁZÁS - korcsolyázó lépés három szakasza: elrugaszkodás, pihenés, támasz; - siklás a jégen; - kanyarlépés; - rajtolás, fékezés, hirtelen megállás; Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 40 db - Hátizom gyakorlat: 37 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 20 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 44 db - Hátizom gyakorlat: 40 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 24 db Torna: Lányok: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás

10 - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék TESTNEVELÉS TANTERV 10 SZEKRÉNYUGRÁS: - gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen (kísérlet) GERENDA: - érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, homorított leugrás lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, lábbeemelés terpeszben az alsó karfára - oldalülés a jobb combon Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszába állított szekrényen (kísérlet) GYŐRŐ: - lefüggés (két segítségadóval) - hátsó lefüggés (két segítségadóval) - alaplendület - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre (terpeszbıl-terpeszbe, tanári segítséggel) - terpeszben pedzés - vetıdéses kiugrás Testnevelési és sportjátékok: Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés)

11 11 KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás LABDARUGÁS: - labdavezetések - labdaátadások (passzolás) Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan végrehajtani.

12 12 Testnevelés 10. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport, kiegésziitı sport, küzdısport Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37 óra : 20 óra fitness 17 óra kézilabda + foci A tanulók az alkalmazás színtjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Koordinációs képességek emelkedjenek olyan szintre, hogy alkalmasak legyenek mozgásos-cselekvéstanulásra, sportolásra. A tanulók mozgása legyen koordinált, esztétikus, kultúrált; cselekvésük határozott és biztos. Ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit. Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben. Rendszeresen végezzenek testedzést. Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok. Úszás, önvédelem, küzdısportok, természetben őzhetı sportok Rendgyakorlatok - az óra sajátosságából adódó munkafegyelem biztosítása;

13 13 - a tanulók célszerő mozgatása a szabályhoz és az alakzathoz kötött mozgásoknál; - rendszeretethez, önfegyelemre szoktatás. - váljon szokássá, és adódjon belsı indíttatásból a rendszeretet, - alakuljon ki az egyén és környezetének hygeniája, - mutatkozzanak meg a tanulócsoport foglalkozásain, (az óra külsı képén és hatékonyságán) az elsajátított rendgyakorlatok. Részei: A tanult rendgyakorlatok a testnevelési órák hatékony munkalégkörét biztositják, az órák szerves részét alkotják. Az elsı osztályban tanultak ismétlése. Új rendgyakorlatok - a tanár vezetési stílusának ígénye szerint: - alakzatváltoztatások futás közben; - menetütem, lépéshosszúságok változtatása; - csapatfoglalkozások és egyéb foglalkoztatási formák rendjének kialakítása. Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok Óraszám Iskolai: 15 óra - kondícionális alapképességek fejlesztése: erı, állóképesség, szenzomotoros koordinációs képességek; - általános állóképesség, teljesítıképesség növelése. - a tanuló ismerje, és érezze a bemelegítı mozgások szükségességét; - legyen képes kötetlen egyéni bemelegítésre; - ismerje az alkalmazott alapformákat és a hatásnövelı módszereket - nagyobb izomcsoportok célirányos erısítése, lazítása, nyújtása. Részei: Szabadgyakorlatok, szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszer-, és egyszerő szergyakorlatok általános köre. Képességfejlesztés és a fizikai képességek mérése. - több alapformát tartalmazó, 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatok; - folyamatosan, és zenére végrehajtott gimnasztikai gyakorlatok. - járás, futás közben végzett feladatok, - célgimnasztika, rávezetı gyakorlatok; - képességfejlesztı, állandó jellegő gyakorlási anyag (kötélmászás, futások,stb..) - kondícionális képességfeljesztés

14 14 - dobásgyakorlatok: - dobások párokban különbözı testhelyzetekben, - dobások egyéb változatokban; - ugrások: - fel-, le-, átugrások az elözı évhez képest nehezített feladatokkal, - sorozatugrások; - függésgyakorlatok bordásfalon, szereken; - gimnasztikai gyakorlatokkal - terhelés szabályozás; - gyorsaságfejlesztés; - szenzomotoros képességfejlesztés; - testtartás, légzés javítás; - munkaártalmakat megelızés, ellensúlyozás. Értékelés - a 9. évf.-on megkezdett mérések folytatása; - eredmények viszonyítása az elözı mérésekhez óra fitness ja: - A napjainkban népszerő fitness sportág alapjainak és életszemléletének megismertetése. Feladatok: - A mozgáskoordináció és ritmusérzék fejlesztése - Az izomzat és testalkat harmonikus fejlesztése : - Zenés gimnasztika - Aerobic, stepprobic - Testépítés Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - a fizikai teljesítıképesség növelése sikerélmény biztosítással; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. - kondícionális képességek fejlesztése a mérhetı eredmények figyelésével; - a fizikai teljesítıképesség növelése; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. Részei: Futások, ugrások, dobások - mozgásoktatás.

15 15 Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Versenyek, színtmérések. Futások: - futóiskola, - gördülı távfutás, - hosszútávú állóképességi futások, - futások nehezítésekkel, - váltófutás. Ugrások: - guruló, v. hasmánt magasugró technika (nekifutás, lelapulás, elrugaszkodás, légmunka, /sodródás/ talajfogás tudatos alkalmazása), lépı és homorító távolugrás gyakorlása, - láberı, ruganyosság fejlesztés. Dobások: - lökı mozdulat alapjai, - a test gyorsasági erejének növelése, a vállöv lazítása dobásokkal. Értékelés - a tanult atlétikai mozgásanyag technikai kivitelezésének értékelése; Torna Óraszám Iskolai: 16 óra - mozgásérzékelés, kinesztetikus képesség fejlesztés; - testtartás javítás; - a torna mozgásanyagából adódó személyiségfejlesztés: bátorság, önuralom, tolerancia, egymás segítése; - szép mozgás ígényének kialakítása,az esztétikai nevelés. - erı, gyorsaság, erıállóképesség a feledatoknak megfelelı színtrehozása; - legalább három szeren több elembıl álló gyakorlat bemutatása; - fiúknál erıt demonstráló, határozott spotmozgásra, leányoknál a légies, könnyed, kecses mozdulatok végrehajtására törekvés. Részei: Talajtorna, (gimnasztika).

16 Ritmikus sportgimnasztika. Szertorna. TESTNEVELÉS TANTERV 16 Talajtorna: - fellendülés kézállásba, kézállás kisérlet, kézállásból gurulóátfordulás elıre, - kézenátfordulás oldalt, - mellsı és oldalsó mérlegállás, - híd, ívképzés, a kar lökı mozdulata a kézenátfordulás elıkészítéséhez, - gurulóátfordulás hátra kézálláson keresztül, - kézenátfordulás elıre (csak fiúknak). Ritmikus sportgimnasztika: - hármaslépés, keringılépés, ridalépés, - táncos alapjárás - futóátugrás, ızugrás, - galoppszökdelés, - törzshullámok, törzsgyakorlatok kötése kar- és lábmozgással; - az elsı évfolyamnál használt (esetleg új kéziszerekkel) a speciális RSG gyakorlatok továbbfejlesztése. - Szekrényugrás: - zsugorkanyarlat; - felguggolás - leterpesztés; - terpeszátugrás (csak fiúknak) - Győrő - fiúknak: - lendület elıre - hátra; - homorított leugrás. - Gerenda - leányoknak: - fordulatok állásban és guggolásban , - térdelés, hanyattfekvés, - tarkónállás, - ferdülımérleg; - felugrás: mellsı oldalállásból, felterpesztés és felguggolás; - leugrás: függıleges repülés. - Korlát - fiúknak: - támaszban - alaplendület, terpeszpedzés; - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe; - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet; - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát - leányoknak: - függésben ostor lendületvétel, - hamisbillenés, - támaszban kelepforgás; - leugrás: ülésbıl alugrás. Értékelés - legalább 4 elembıl álló talagyakorlat bemutatása, értékelése; - zene ritmusára végrehajtott RSG gyakorlat (leányoknak); elembıl álló gyakorlat bemutatása egy támasz és egy függıszeren.

17 17 Sportjáték kézilabda kosárlabda Óraszám Iskolai: 20 óra - társas mozgásos együttmőködés, a csapatjáték kézségének elsajátítása, - csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetıségeinek kihasználása; - csoportszervezıdés szociológiai folyamatának kialakítása; - fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság). - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen elemek ismerete; - egy második sportjáték taktikai alapjainak ismerete, és játékban történı alkalmazása; - labdás ügyesség, labdaérzék, a mozgásérzékelés javulása. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: - elıkészítı játékok: - fogyasztó különbözı változatai, - szabadulás a labdától, - partizánlabda, - fogójátékok labdával és labda nélkül; - indulás, megállás, futások irányváltoztatásokkal; - technikai alapismeretek: - labda fogása, elfogása, - egykezes felsı, csípımagas és alsó átadások, - kétkezes mellsı és alsó átadások; - kapuralövés helybıl, felugrással és beugrással, - komplex gyakorlatok labdavezetéssel, átadás-átvétellel, kapuralövéssel, - cselezések: indulócsel, átadó- és lövıcsel; - taktikai alapismeretek: - támadás taktikai elemei: elzárás, húzás, - átlövés - bejátszás, betörés, - védekezés emberfogással - szabályok ismerete; - részvétel a játékban.

18 18 Értékelés - technikai elemek komplex gyakorlatainak bemutatása; - játékkézség, mozgás a játékban óra: kézilabda, foci A tanult technikai elemek és játékszabályok elsajátítása egymás elleni játék folyamán. A fiuk a labdarúgás, a lányok a kézilabda elemeit gyakorolhatják. Önvédelem, küzdısportok, téli foglalkozás szabadban, szabadidıs sportágak Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 10. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 46 db - Hátizom gyakorlat: 38 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 21 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 51 db - Hátizom gyakorlat: 42 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 25 db Torna: Lányok: TALAJ: Ugyanaz mint a 9. évfolyamon.

19 19 - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen - felguggolás leterpesztés (kismacska) GERENDA: érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, tarkónállás (segítségadással), fordulatok állásban és guggolásban,térdelés, hanyattfekvés, terpesz homorított leugrás, lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, kelepfellendülés a felsı karfára (tanári segítséggel) Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás - futólagos kézállás - kézenátfordulás oldalt - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: - terpeszátugrás (nagymacska) GYŐRŐ: - lefüggés - alaplendület - vállátfordulás elıre (két segítıvel) - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe - terpeszben pedzés - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet - vetıdéses leugrás Testnevelési és sportjátékok:

20 20 Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással - védımozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával LABDARÚGÁS: - labdavezetések - labdaátadások mozgás közben (passzolás) - kapura lövés állított labdából Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő összefüggı gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan, folyamatosan végrehajtani.

21 Testnevelés évfolyam TESTNEVELÉS TANTERV 21 Óraszám Iskolai: 2 óra/hét Az évi órakeret felosztása 11. évfolyam 12. évfolyam Képességfejlesztı gyakorlatok 15 óra 13 óra Atlétika 11 óra 11 óra Sporttorna 16 óra 14 óra Labdajátékok (röplabda, labdarúgás) 20 óra 20 óra Téli foglalkozás szabadban 6 óra 4 óra Szabadidısport, kiegészitı sport, küzdısport 6 óra 4 óra Összesen: 74 óra 66 óra - az iskolai munka egészének célkitőzésevel összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; - a tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Gimnasztika - képességfejlesztés - tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások

22 22 - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Részei: - gimnasztikai gyakorlatok - a szervezet bemelegítésére, - mozgástapasztalatok szerzésére, - fizikai képességek fejlesztésére; - fizikai képességek mérése. - önállóan végezhetı gimnasztikai gyakorlatanyag a különbözı mozgások elıtti bemelegítéshez; - kevés pihenıidıvel, folyamatosan végrehajtható gimnasztikai gyakorlatsor, - zenére történô gimnasztikai mozgásanyag; - kéziszerekkel végezhetı általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok; - speciális képességfejlesztı pad, bordásfal, zsámoly gyakorlatok; - mozgástanulást elısegítı célgimnasztikai gyakorlatok; - gyakorlatok és játékok a sokoldalú képességfejlesztéshez: - erı fejlesztés futások-, ugrások-, szökdelések-, dobások-, és páros küzdı gyakorlatokkal, - ügyességet, labdaérzéket fejlesztı gimnasztikai gyakorlatok labdával, - gyorsaság fejlesztés az erı fejlesztı gyakorlatok gyors végrehajtásával, - állóképesség fejlesztés egyenletes iramú futásokkal, erı és gyorsasági gyakorlatok huzamosabb ideig történı végrehejtásával, - ritmusérzéket fejlesztı zenés koondicionáló tornával. Értékelés - teljesítmények mérése az elôzı évfolyamon megkezdett rendszerben. Atlétika - az atlétikai mozgások gyakorlása és a fizikai képességek fejlıdése párhuzamának tudatosítása; - egyéni atlétikai eredmények ismerete - tudatos - erı,

23 23 - gyorsaság, - állóképesség fejlesztés; - közérzet, munkabírás javítás; - szenzomotoros koordinéciós képesség, térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése. - tanult atlétikai versenyszám mozgásának végrehajtása versenyszerő körülmények között; - atlétikai mozgások gyakorlása, mint a képességfejlesztés eszközei; - egyéni edzés tanítása; - elözı évben elért eredmények színtentartása, növelése. Részei: Futó-, ugró-, dobószámok. Képességfejlesztı futó-, ugró-, dobó mozgásokkal. Futások: az elızı években tanultak gyakorlása, futóversenyek; - intervallumos futás idıméréssel; - speciális célgimnasztika, futóiskola, Ugrások: - flopp magasugró technika - talajfogásbegyakorlása, - nekifutás, elrugaszkodás, légmunka, - egyéni hibajavítás; - ugrás eredményre, ugróversenyek. - hármasugrás - távolugrás gyakorlása, - szökdelések talajfogással, rávezetı szökdelı gyakorlatok a végrehajtásra, - hármasugrás végrehajtása fokozatosan növelt nekifutással. - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok, a magas-, távol-, és a hármasugrás gyakorlása; Dobások:.- dobó és hajítóerı fejlesztés medicinlabdával, súlylökés gyakorlással. A lehetıségek, adottságok kihasználásával versenyek szervezése, versenyeztetés. Értékelés - a tanult, (gyakorolt) versenyszám technikai kivitelének értékelése; - az elért versenyeredmények, színtteljesítéseknél jelentkezı fejlıdés értékelése.

24 24 Torna - speciális képességfejlesztés, izületi mozgékonyság, mozgáskoordináció fejlesztése; - arányos testi fejlıdés elısegítése; a felsı test erejének növelése, a testtartás javítása; - sikerélményhez juttatás, balesetmegelızés; - kognitív és kombinatív kézségfejlesztés, az esztétikum megjelenése a sportmozgásoknál. - váljon szokássá - az egyenes testtartás, - a torna mozgásokból adódó pontos, fegyelmezett munka, - a figyelem, és koncentráció a mozgások végrehajtásában; - kreatívitás érvényesüljön - a zene ritmusára végrehajtható mozgáskombinációknál, - több elembıl összeállított gyakorlatoknál; - gyakorlatszerkesztés szempontjainak ismerete; - összefüggı gimnasztikai gyakorlatsor megtanulása; - tornamozgások gyakorlásával speciális képességfejlesztés. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok. Talajtorna, ritmikus sportgimnasztika. Kiegészítı mozgásanyag, szertorna. Talajtorna: - billenı mozdulat a fej- ill. felkarbillenéshez, - fejenátfordulás, - fejbillenés, - tarkóbillenés. Ritmikus sportgimnasztika: az elızı évben tanult kar-, láb-, és törzsgyakorlatok kombinációi; - nyitott és szökkenı hármaslépés, - koppantó szökdelés, - keringılépés os fordulattal és karmunkával, - fordulatok és forgások, - táncos mozgásképzés, jazz tánc és modern tánc, - kéziszerekkel (a felszereltségtıl és az eddig használtaktól függıen) speciálisan végezhetı RSG gyakorlatok.

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktatásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakítását, az alapvető

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Torna (női) Cél. Előképző szakasz

Torna (női) Cél. Előképző szakasz Torna (női) Évfolyam: 1-2. Korosztály: Életkor: 6-8. év Előképző szakasz Cél alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális (erő, gyorsaság,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Óravázlat. Tisztelt Kollégák!

Óravázlat. Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtisztelı jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák.

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

IV.2.15. TORNA (NŐI) IV.2.15.1. ELŐKÉPZŐ SZAKASZ 1 2. évfolyam Korosztály: 6 8. év CÉL RÉSZCÉL alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: polgarmester@sarospatak.hu 11531/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA "A" tételek

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA A tételek KÖZÉPSZINT TESTNEVELÉS A szóbeli vizsga jellemzői A felhasználói tudás mérésére "A" és "B" tételsorból húznak a vizsgázók. Az "A" tételek kérdéseire, utasításaira adott esszé típusú feleletek az ismeretek

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét, Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Király sor 17. Tantárgy neve és kódja: TESTNEVELÉS - FALLABDÁZÁS Kreditérték: 0 Nappali tagozat 013/014. tanév 1. félév Sportközponti gyakorlat: 14.30 K ép.34. Oktatási

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan fejleszti a sportágspecikfikus

Részletesebben

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését.

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. Az óvodai testnevelés színvonala meghatározza: a gyermek mozgásfejlődését, a rendszeres sportoláshoz

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven FELVÉTELI A 2014/2015-ÖS TANÉVRE GYÓGYTORNA szakterület GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven Azok a felvételizők akik a Testnevelés és sport karon több szakterületre

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

5 8. évfolyam KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

5 8. évfolyam KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 5 8. évfolyam A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsporti utánpótlás-nevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV A kerettantervben megfogalmazott irányelvekből az alábbiakat szeretnénk hangsúlyozni iskolánkban a mindennapos nevelő-oktató munkánk során: Felső tagozaton a tanulók

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM Tematikai egységek - éves óraszámok - Tematikai egység Éves óraszám I. Természetes és nem természetes mozgások 18 óra II. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra III.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

pörgetések, gurítások, pattogtatások, labdavezetések, átadások-átvételek, dobások.. Egyéni és páros gyakorlatok.

pörgetések, gurítások, pattogtatások, labdavezetések, átadások-átvételek, dobások.. Egyéni és páros gyakorlatok. Kosárlabda 1-12. évfolyam 1. évfolyam (6-7 évesek) A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Értékelés: Az adott feladatok A célok

Részletesebben

5.28 Testnevelés és sport 5-8. évfolyam számára

5.28 Testnevelés és sport 5-8. évfolyam számára 5.28 Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 5. évfolyamtól

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben