Testnevelés évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés 9-12. évfolyam"

Átírás

1 1 Testnevelés évfolyam A testnevelés a közoktásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakitását, az alapvetı fizikai képességek és mozgáskészségek - követelmény - szinteket is tartalmazó - fejlesztését, a versenyszellem kibontakozását a testedzés,a sportolás, a versenyzés megkedveltetését tőzi ki célul. A sokirányu mozgáslehetıség biztositásávál növekedjen a tanulók fizikai teljesiitıképessége és olyan mozgásformákkal ismerkedjenek meg, amelyeket rendszeresen végezhetnek és váljék életmódjuk részévé. Az iskolai testnevelés és sport alapvetô célja megegyezik a többi tantárgy elé kitőzöttel (szabad, szuverén, gondolkodó, kreatív ember nevelése), s ezt sajátos eszközeivel, specifikus feladatainak megoldásával igyekszik elérni. Közvetlen célja - az egészséges életmódra, rendszeres testedzésre nevelés; - a különféle sportok iránti vonzerô növelése; - a helyes életmód kialakítása, a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának megteremtése. Az iskolai testnevelés és sport legfontosabb feladata - a tanulók mozgáshiányának pótlása; - mozgáskészségek, koordinációs és kondícionális képességek fejlesztése; - a különbözô sportágak, valamint testnevelési és sportjátékok alapelemeinek az elsajátítása; - a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlıdés elısegítése; - az egészségkultúra, a mozgásos cselekvéskultúra, a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése. A négyéves tanterv kötelezô mozgásanyaga - a gimnasztika, - az atlétika, - a torna, ritmikus sportgimnasztika, - a testnevelési és sportjátékok. Kiegészítô, választható mozgásanyag: - természetben végezhetı sportok, - az úszás, - küzdı- és télisportok, - zenére végezhetô mozgásformák. A tesnevelés speciális területe a könnyített és gyógytestnevelés. A tantervi követelményeknek megalapozó szerepük van a sportfoglalkozások tekintetében is Az iskolai sportéletnek, az iskola sportprogramjának kötôdni kell a tanórai testneveléshez, bıvítenie kell a mozgáslehetôségeket a tanulók számára, és biztosítani kell nekik az életkori sajátosságokat figyelmbe vevı rendszeres versengést, versenyeztetést.

2 2 Testnevelés 9. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport (tollaslabda, asztalitenisz, labdarúgás) Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37óra : 25 óra tartásjavító gimnasztika 12 óra röplabda + kézilabda Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok, mint kötelezı mozgásanyag. Asztalitenisz, tollaslabda, természetben őzhetı sportok. Rendgyakorlatok - az óra szervezettségének, külsı rendjének kialakítása; - balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; - önuralomnak, a közösség iránti felelısség kialakulásának elısegítése. - a tanulók célszerő mozgatása; - érezzék a tanulók a sportfoglalkozások formai rendjének fontosságát; - ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat.

3 3 Részei: Általános iskolában tanult gyakorlatok. Új, speciális, a foglalkozások formáihoz igazodó rendgyakorlatok. - az öltözı, az öltözködés, az órakezdés rendjének kialakítása; - sorakozó alapalakzatokban, igazodás, takarás; - térköz, távköz, nyitódás, zárkózás; - testfordulatok helyben; - lépés, járás ütemtartással, megállás, megindulás; - alakzatváltoztatások helyben, és járás közben (2-3-4-es sorokba fejlıdés, szakadozás) Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok - általános és sokoldalú elıkészítés, általános és sokoldalú fejlesztés; - speciális elıkészítés; - speciális képességfejlesztés; - iskolai és civilizációs ártalmak megelôzése, ellensúlyozása. - a tanulók izomzatának, izületeinek sajátos foglalkoztatása; - mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elısegítése (rávezetı gyakorlatok); - új feladat végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; - a keringési és légzırendszer fokozatos terhelése. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok különbözı célzattal; Fizikai képességek mérése, a kondícionális állapot fejlıdésének folyamata. - több alapformát tartalmazó, 2-4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok - határozott formájú, tanár által vezetett, együtt végzett bemelegítı gyakorlatok; - testtartást javító, mély hátizmokat erısítı gimnasztikai gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló páros, társas, és kéziszer- (labda-, tömöttlabda-, súlyzó-, bot-, gumikötél-, ugrókötél-, karika-) gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló szer- (zsámoly -, pad-, bordásfal-) gyakorlatok; - sportágakhoz kapcsolódó - dobások (állásból, térdelésbıl ülésbıl), - ugrások (fel-, le-, átugrások szereken), - függésgyakorlatok, - támaszgyakorlatok, - emelések, hordások.

4 4 Értékelés Fittségmérés, fizikai képességek fejlıdésének mérése tanmenetben rögzíthetı sztenderekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhetı mutatókkal: - gyorserı mérés a, alsó végtag dinamikus ereje - súlypontemelkedés, b, has- és hátizom felmérése - felülés és homoriitás hátra bordásfalnál (1 perc), - erıállóképesség mérés a, alsó végtag dinamikus erıállóképessége - zsámolyra történı fel- és leugrás, b, általános erıállóképesség, - gyorsaság mérése - vonalfutás óra: tartás javító gimnasztika ja a hanyagtartásból származó gerincdeformitások megelızése, ill. javítása. Feladatanyaga a gyógytestnevelésbıl merített gyakorlatsorok. A használt eszközök: tornaszınyeg, bordásfal, bot, ill. gumilabda. Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - az alapvetı mozgásformák - ugrás, futás, dobás - ismerete, gyakorlása; - kondícionális képességek közül - vágtaképesség, - felgyorsulási képesség, - rövid és középtávú állóképesség, - erıfejlesztés, - térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok fejlesztése. - teljesítményképes tudás elsajátítása - a különbözı távú futásokba, - a távol- és magasugrásokba, - a hajításokba, vetésekbe, lökésekbe; - egy távolugró, egy magasugró, egy dobó mozgás végrehajtásának alapvetı technikai ismerete; - atlétikai szintek mérése. Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatás. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával.

5 5 Vetélkedık, versengések, mérések, teljesítmények. Futások: - rajttechnikák, álló és térdelırajt, - lendületi futások, - fokozó futás, iramfutás, gyorsfutás, - vágtafutás, - állóképesség fejlesztı szakaszos és kitartó futások; Ugrások: - távolugrás, lépı távolugrás - (nekifutás pontosítása, elrugaszkodás) - ismert magasugró technika gyakorlása: átlépı, vagy guruló technika, (nekifutás, elrugaszkodás, légmunka) - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok. Dobások: ; - erı fejlesztı lökı és hajító mozgások medicinlabdával. Értékelés - a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; - eredmények mérése: - 30 m futás fiúknak, leányoknak, es futás fiúknak, 8 -es futás leányoknak, - távolugrás, választott technikával magasugrás, - tömöttlabdadobás. Sporttorna Óraszám Iskolai: 16 óra - a testi erı, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; - térbeli tájékozodó képesség, egyensúly-érzékelés kialakítása; - esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; - kéztetés a helyes testtartásra; - bátorság, önuralom fejlesztés talajtorna elem ismerete; - egy függı- és egy támasszeren alapvetı mozgáselemek ismerete; - leányoknál a nıies mozgás váljon kifejezıvé; - a torna mozgások gyakorlásával fejlıdjön a - ritmusképesség, - egyensúlyozási képesség, - gyorsasági erı, felgyorsulási képesség, - erıállóképesség.

6 6 Részei: Talajtorna, (gimnasztika). Szertorna. Ritmikus sportgimnasztika. Képességfejlesztés a tornamozgásokkal. Talajtorna: - gurulóátfordulások, elıre, hátra - különbözı kiinduló helyzetekbıl különbözı befejezı helyzetekbe, - repülı-guruló átfordulás, - fejenállás, - tarkónállás, - futólagos kézállás, gurulóátfordulás elıre, - összefüggı talajgyakorlat. Ritmikus sportgimnasztika (leányoknak): - kargyakorlatok (emelések, lendítések, húzások, lebegtetések, karhullámok), - lábmozgások, törzsmozgások, - testsúlyáthelyezések, járások: (érintıjárás, hintalépés), - szökdelések és ugrások - kétlábról egy és két lábra, - egylábról egy és két lábra, - lebegı, és mérlegállás, - kéziszerek: (labda, buzogány, ugrókötél, karika, szalag) a lehetıségek szerint megválasztott kéziszerekkel végezhetı speciális RSG gyakorlatok. - Szekrényugrás: fiúk - függıleges repülés, - guggoló átugrás keresztben, leányok - függıleges repülés, - gurulóátfordulás hosszában. - Győrő: fiúk - tartásos mozgáselemek: emelés lefüggésbe, lebegıfüggés, ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás, húzódás, leugrás. - Gerenda: leányok - állások (lábújj-, lépı-,guggoló-, stb...) lebegı és mérlegállás, - lépésformák, járások különbözı kartartásokkal, - fordulatok állásban és járás közben (180 ) - felugrás egyláb lendítéssel 90 -os fordulattal, - leugrás függıleges repüléssel, - RSG-nél tanultak hasznosítása.

7 7 - Korlát: fiúk - támaszban támlázás, karhajlítás, nyújtás, - alaplendület, terpeszpedzés, - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát: leányok - támaszból-lendület hátra lebegıtámaszba, - egyik láb belendítése oldalülésbe és kilendítés hátra támaszba, - állásból kelepfellendülés támaszba, - támaszból lendület hátra, homorított leugrás. Értékelés - összefüggı talajgyakorlat ellenırzése Sportjátékok Óraszám Iskolai: 20 óra - érdeklıdés felkeltés a testnevelés és sport iránt; - játékélmény nyújtás a mozgások megszerettetésére; - szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség, és a gyorsasági reakció fejlesztése. - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen játékelemek ismerete; - egy sportjátékban a támadási és védekezési megoldások ismerete; - a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban. Részei: Kosárlabda mozgásanyaga a 9. év tantervében, kézilabda mozgásanyaga a 10. év tantervében, röplabda és a labdarúgás mozgásanyaga a év tantervében részletezve. Kosárlabda mozgásanyaga: - elıkészítés az oktatáshoz: - elıkészítı játékok: fogójátékok különbözö feladatokkal, fogójátékok labdavezetéssel, pontszerzı, váltó- és sorversenyek labdás feladatokkal. - labdás ügyesség fejlesztés; - futások irányváltoztatásokkal, megállásokkal;

8 8 - ruganyosságfejlesztı gyakorlatok; - kosárlabdához speciális lábmunka gyakorlatai. - technikai alapismeretek: - labdavezetés; - rövid indulás; - átadások: egy és kétkezes átadások, labdaátvételek; - egykezes fektetett dobás helybıl, labdavezetésbıl, átadásból; - az átadások, labdavezetés és koosárdobás gyakorlatai ügyetlenebb kézzel; - tempódobás; - a tanult technikai elemekbıl komplex gyakorlatok; - taktikai alapismeretek: - védekezés emberfogással, - területvédekezés; - támadáshoz indítás, cselezés, elzárás; - játékszabályok, részvétel a játékban. A lehetıségek figyelembevételével kell eldönteni, hogy melyik labdajátékot, és hányfélét oktassuk. Egy tanévben egy labdajáték oktatása célszerő. Értékelés - tecnikai elemekbıl összeállított komplex gyakorlat ellenırzése többször a tanév folyamán; - részvétel a játékban, játékkézség fejlıdésének mérése, - labdavezetés idıre zsámolyok kerülésével óra: A 9. évfolyamon tanult technikai elemek és játékszabályok (lépéshiba, visszajátszás) játékközben való gyakorlása, rögzülése a legfontosabb feladat.. Önvédelem, küzdısportok Küzdıjátékok: - Térdbirkózás, - Vedd el a botot, - Ne lépj ki a körbıl. Természetben őzhetı sportok - a szabadban végzett mozgások megszerettetése; - ismerkedés a természettel;

9 9 - téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; - egészségmegırzés hatékonyságának érvényesülése. - váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékénység; - végezzen sport jellegő mozgástevékenységet a szabadban. Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történı gyakorlása. Téli sportok. KORCSOLYÁZÁS - korcsolyázó lépés három szakasza: elrugaszkodás, pihenés, támasz; - siklás a jégen; - kanyarlépés; - rajtolás, fékezés, hirtelen megállás; Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 40 db - Hátizom gyakorlat: 37 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 20 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 44 db - Hátizom gyakorlat: 40 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 24 db Torna: Lányok: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás

10 - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék TESTNEVELÉS TANTERV 10 SZEKRÉNYUGRÁS: - gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen (kísérlet) GERENDA: - érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, homorított leugrás lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, lábbeemelés terpeszben az alsó karfára - oldalülés a jobb combon Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszába állított szekrényen (kísérlet) GYŐRŐ: - lefüggés (két segítségadóval) - hátsó lefüggés (két segítségadóval) - alaplendület - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre (terpeszbıl-terpeszbe, tanári segítséggel) - terpeszben pedzés - vetıdéses kiugrás Testnevelési és sportjátékok: Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés)

11 11 KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás LABDARUGÁS: - labdavezetések - labdaátadások (passzolás) Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan végrehajtani.

12 12 Testnevelés 10. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport, kiegésziitı sport, küzdısport Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37 óra : 20 óra fitness 17 óra kézilabda + foci A tanulók az alkalmazás színtjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Koordinációs képességek emelkedjenek olyan szintre, hogy alkalmasak legyenek mozgásos-cselekvéstanulásra, sportolásra. A tanulók mozgása legyen koordinált, esztétikus, kultúrált; cselekvésük határozott és biztos. Ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit. Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben. Rendszeresen végezzenek testedzést. Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok. Úszás, önvédelem, küzdısportok, természetben őzhetı sportok Rendgyakorlatok - az óra sajátosságából adódó munkafegyelem biztosítása;

13 13 - a tanulók célszerő mozgatása a szabályhoz és az alakzathoz kötött mozgásoknál; - rendszeretethez, önfegyelemre szoktatás. - váljon szokássá, és adódjon belsı indíttatásból a rendszeretet, - alakuljon ki az egyén és környezetének hygeniája, - mutatkozzanak meg a tanulócsoport foglalkozásain, (az óra külsı képén és hatékonyságán) az elsajátított rendgyakorlatok. Részei: A tanult rendgyakorlatok a testnevelési órák hatékony munkalégkörét biztositják, az órák szerves részét alkotják. Az elsı osztályban tanultak ismétlése. Új rendgyakorlatok - a tanár vezetési stílusának ígénye szerint: - alakzatváltoztatások futás közben; - menetütem, lépéshosszúságok változtatása; - csapatfoglalkozások és egyéb foglalkoztatási formák rendjének kialakítása. Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok Óraszám Iskolai: 15 óra - kondícionális alapképességek fejlesztése: erı, állóképesség, szenzomotoros koordinációs képességek; - általános állóképesség, teljesítıképesség növelése. - a tanuló ismerje, és érezze a bemelegítı mozgások szükségességét; - legyen képes kötetlen egyéni bemelegítésre; - ismerje az alkalmazott alapformákat és a hatásnövelı módszereket - nagyobb izomcsoportok célirányos erısítése, lazítása, nyújtása. Részei: Szabadgyakorlatok, szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszer-, és egyszerő szergyakorlatok általános köre. Képességfejlesztés és a fizikai képességek mérése. - több alapformát tartalmazó, 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatok; - folyamatosan, és zenére végrehajtott gimnasztikai gyakorlatok. - járás, futás közben végzett feladatok, - célgimnasztika, rávezetı gyakorlatok; - képességfejlesztı, állandó jellegő gyakorlási anyag (kötélmászás, futások,stb..) - kondícionális képességfeljesztés

14 14 - dobásgyakorlatok: - dobások párokban különbözı testhelyzetekben, - dobások egyéb változatokban; - ugrások: - fel-, le-, átugrások az elözı évhez képest nehezített feladatokkal, - sorozatugrások; - függésgyakorlatok bordásfalon, szereken; - gimnasztikai gyakorlatokkal - terhelés szabályozás; - gyorsaságfejlesztés; - szenzomotoros képességfejlesztés; - testtartás, légzés javítás; - munkaártalmakat megelızés, ellensúlyozás. Értékelés - a 9. évf.-on megkezdett mérések folytatása; - eredmények viszonyítása az elözı mérésekhez óra fitness ja: - A napjainkban népszerő fitness sportág alapjainak és életszemléletének megismertetése. Feladatok: - A mozgáskoordináció és ritmusérzék fejlesztése - Az izomzat és testalkat harmonikus fejlesztése : - Zenés gimnasztika - Aerobic, stepprobic - Testépítés Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - a fizikai teljesítıképesség növelése sikerélmény biztosítással; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. - kondícionális képességek fejlesztése a mérhetı eredmények figyelésével; - a fizikai teljesítıképesség növelése; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. Részei: Futások, ugrások, dobások - mozgásoktatás.

15 15 Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Versenyek, színtmérések. Futások: - futóiskola, - gördülı távfutás, - hosszútávú állóképességi futások, - futások nehezítésekkel, - váltófutás. Ugrások: - guruló, v. hasmánt magasugró technika (nekifutás, lelapulás, elrugaszkodás, légmunka, /sodródás/ talajfogás tudatos alkalmazása), lépı és homorító távolugrás gyakorlása, - láberı, ruganyosság fejlesztés. Dobások: - lökı mozdulat alapjai, - a test gyorsasági erejének növelése, a vállöv lazítása dobásokkal. Értékelés - a tanult atlétikai mozgásanyag technikai kivitelezésének értékelése; Torna Óraszám Iskolai: 16 óra - mozgásérzékelés, kinesztetikus képesség fejlesztés; - testtartás javítás; - a torna mozgásanyagából adódó személyiségfejlesztés: bátorság, önuralom, tolerancia, egymás segítése; - szép mozgás ígényének kialakítása,az esztétikai nevelés. - erı, gyorsaság, erıállóképesség a feledatoknak megfelelı színtrehozása; - legalább három szeren több elembıl álló gyakorlat bemutatása; - fiúknál erıt demonstráló, határozott spotmozgásra, leányoknál a légies, könnyed, kecses mozdulatok végrehajtására törekvés. Részei: Talajtorna, (gimnasztika).

16 Ritmikus sportgimnasztika. Szertorna. TESTNEVELÉS TANTERV 16 Talajtorna: - fellendülés kézállásba, kézállás kisérlet, kézállásból gurulóátfordulás elıre, - kézenátfordulás oldalt, - mellsı és oldalsó mérlegállás, - híd, ívképzés, a kar lökı mozdulata a kézenátfordulás elıkészítéséhez, - gurulóátfordulás hátra kézálláson keresztül, - kézenátfordulás elıre (csak fiúknak). Ritmikus sportgimnasztika: - hármaslépés, keringılépés, ridalépés, - táncos alapjárás - futóátugrás, ızugrás, - galoppszökdelés, - törzshullámok, törzsgyakorlatok kötése kar- és lábmozgással; - az elsı évfolyamnál használt (esetleg új kéziszerekkel) a speciális RSG gyakorlatok továbbfejlesztése. - Szekrényugrás: - zsugorkanyarlat; - felguggolás - leterpesztés; - terpeszátugrás (csak fiúknak) - Győrő - fiúknak: - lendület elıre - hátra; - homorított leugrás. - Gerenda - leányoknak: - fordulatok állásban és guggolásban , - térdelés, hanyattfekvés, - tarkónállás, - ferdülımérleg; - felugrás: mellsı oldalállásból, felterpesztés és felguggolás; - leugrás: függıleges repülés. - Korlát - fiúknak: - támaszban - alaplendület, terpeszpedzés; - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe; - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet; - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát - leányoknak: - függésben ostor lendületvétel, - hamisbillenés, - támaszban kelepforgás; - leugrás: ülésbıl alugrás. Értékelés - legalább 4 elembıl álló talagyakorlat bemutatása, értékelése; - zene ritmusára végrehajtott RSG gyakorlat (leányoknak); elembıl álló gyakorlat bemutatása egy támasz és egy függıszeren.

17 17 Sportjáték kézilabda kosárlabda Óraszám Iskolai: 20 óra - társas mozgásos együttmőködés, a csapatjáték kézségének elsajátítása, - csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetıségeinek kihasználása; - csoportszervezıdés szociológiai folyamatának kialakítása; - fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság). - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen elemek ismerete; - egy második sportjáték taktikai alapjainak ismerete, és játékban történı alkalmazása; - labdás ügyesség, labdaérzék, a mozgásérzékelés javulása. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: - elıkészítı játékok: - fogyasztó különbözı változatai, - szabadulás a labdától, - partizánlabda, - fogójátékok labdával és labda nélkül; - indulás, megállás, futások irányváltoztatásokkal; - technikai alapismeretek: - labda fogása, elfogása, - egykezes felsı, csípımagas és alsó átadások, - kétkezes mellsı és alsó átadások; - kapuralövés helybıl, felugrással és beugrással, - komplex gyakorlatok labdavezetéssel, átadás-átvétellel, kapuralövéssel, - cselezések: indulócsel, átadó- és lövıcsel; - taktikai alapismeretek: - támadás taktikai elemei: elzárás, húzás, - átlövés - bejátszás, betörés, - védekezés emberfogással - szabályok ismerete; - részvétel a játékban.

18 18 Értékelés - technikai elemek komplex gyakorlatainak bemutatása; - játékkézség, mozgás a játékban óra: kézilabda, foci A tanult technikai elemek és játékszabályok elsajátítása egymás elleni játék folyamán. A fiuk a labdarúgás, a lányok a kézilabda elemeit gyakorolhatják. Önvédelem, küzdısportok, téli foglalkozás szabadban, szabadidıs sportágak Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 10. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 46 db - Hátizom gyakorlat: 38 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 21 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 51 db - Hátizom gyakorlat: 42 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 25 db Torna: Lányok: TALAJ: Ugyanaz mint a 9. évfolyamon.

19 19 - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen - felguggolás leterpesztés (kismacska) GERENDA: érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, tarkónállás (segítségadással), fordulatok állásban és guggolásban,térdelés, hanyattfekvés, terpesz homorított leugrás, lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, kelepfellendülés a felsı karfára (tanári segítséggel) Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás - futólagos kézállás - kézenátfordulás oldalt - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: - terpeszátugrás (nagymacska) GYŐRŐ: - lefüggés - alaplendület - vállátfordulás elıre (két segítıvel) - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe - terpeszben pedzés - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet - vetıdéses leugrás Testnevelési és sportjátékok:

20 20 Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással - védımozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával LABDARÚGÁS: - labdavezetések - labdaátadások mozgás közben (passzolás) - kapura lövés állított labdából Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő összefüggı gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan, folyamatosan végrehajtani.

21 Testnevelés évfolyam TESTNEVELÉS TANTERV 21 Óraszám Iskolai: 2 óra/hét Az évi órakeret felosztása 11. évfolyam 12. évfolyam Képességfejlesztı gyakorlatok 15 óra 13 óra Atlétika 11 óra 11 óra Sporttorna 16 óra 14 óra Labdajátékok (röplabda, labdarúgás) 20 óra 20 óra Téli foglalkozás szabadban 6 óra 4 óra Szabadidısport, kiegészitı sport, küzdısport 6 óra 4 óra Összesen: 74 óra 66 óra - az iskolai munka egészének célkitőzésevel összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; - a tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Gimnasztika - képességfejlesztés - tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások

22 22 - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Részei: - gimnasztikai gyakorlatok - a szervezet bemelegítésére, - mozgástapasztalatok szerzésére, - fizikai képességek fejlesztésére; - fizikai képességek mérése. - önállóan végezhetı gimnasztikai gyakorlatanyag a különbözı mozgások elıtti bemelegítéshez; - kevés pihenıidıvel, folyamatosan végrehajtható gimnasztikai gyakorlatsor, - zenére történô gimnasztikai mozgásanyag; - kéziszerekkel végezhetı általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok; - speciális képességfejlesztı pad, bordásfal, zsámoly gyakorlatok; - mozgástanulást elısegítı célgimnasztikai gyakorlatok; - gyakorlatok és játékok a sokoldalú képességfejlesztéshez: - erı fejlesztés futások-, ugrások-, szökdelések-, dobások-, és páros küzdı gyakorlatokkal, - ügyességet, labdaérzéket fejlesztı gimnasztikai gyakorlatok labdával, - gyorsaság fejlesztés az erı fejlesztı gyakorlatok gyors végrehajtásával, - állóképesség fejlesztés egyenletes iramú futásokkal, erı és gyorsasági gyakorlatok huzamosabb ideig történı végrehejtásával, - ritmusérzéket fejlesztı zenés koondicionáló tornával. Értékelés - teljesítmények mérése az elôzı évfolyamon megkezdett rendszerben. Atlétika - az atlétikai mozgások gyakorlása és a fizikai képességek fejlıdése párhuzamának tudatosítása; - egyéni atlétikai eredmények ismerete - tudatos - erı,

23 23 - gyorsaság, - állóképesség fejlesztés; - közérzet, munkabírás javítás; - szenzomotoros koordinéciós képesség, térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése. - tanult atlétikai versenyszám mozgásának végrehajtása versenyszerő körülmények között; - atlétikai mozgások gyakorlása, mint a képességfejlesztés eszközei; - egyéni edzés tanítása; - elözı évben elért eredmények színtentartása, növelése. Részei: Futó-, ugró-, dobószámok. Képességfejlesztı futó-, ugró-, dobó mozgásokkal. Futások: az elızı években tanultak gyakorlása, futóversenyek; - intervallumos futás idıméréssel; - speciális célgimnasztika, futóiskola, Ugrások: - flopp magasugró technika - talajfogásbegyakorlása, - nekifutás, elrugaszkodás, légmunka, - egyéni hibajavítás; - ugrás eredményre, ugróversenyek. - hármasugrás - távolugrás gyakorlása, - szökdelések talajfogással, rávezetı szökdelı gyakorlatok a végrehajtásra, - hármasugrás végrehajtása fokozatosan növelt nekifutással. - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok, a magas-, távol-, és a hármasugrás gyakorlása; Dobások:.- dobó és hajítóerı fejlesztés medicinlabdával, súlylökés gyakorlással. A lehetıségek, adottságok kihasználásával versenyek szervezése, versenyeztetés. Értékelés - a tanult, (gyakorolt) versenyszám technikai kivitelének értékelése; - az elért versenyeredmények, színtteljesítéseknél jelentkezı fejlıdés értékelése.

24 24 Torna - speciális képességfejlesztés, izületi mozgékonyság, mozgáskoordináció fejlesztése; - arányos testi fejlıdés elısegítése; a felsı test erejének növelése, a testtartás javítása; - sikerélményhez juttatás, balesetmegelızés; - kognitív és kombinatív kézségfejlesztés, az esztétikum megjelenése a sportmozgásoknál. - váljon szokássá - az egyenes testtartás, - a torna mozgásokból adódó pontos, fegyelmezett munka, - a figyelem, és koncentráció a mozgások végrehajtásában; - kreatívitás érvényesüljön - a zene ritmusára végrehajtható mozgáskombinációknál, - több elembıl összeállított gyakorlatoknál; - gyakorlatszerkesztés szempontjainak ismerete; - összefüggı gimnasztikai gyakorlatsor megtanulása; - tornamozgások gyakorlásával speciális képességfejlesztés. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok. Talajtorna, ritmikus sportgimnasztika. Kiegészítı mozgásanyag, szertorna. Talajtorna: - billenı mozdulat a fej- ill. felkarbillenéshez, - fejenátfordulás, - fejbillenés, - tarkóbillenés. Ritmikus sportgimnasztika: az elızı évben tanult kar-, láb-, és törzsgyakorlatok kombinációi; - nyitott és szökkenı hármaslépés, - koppantó szökdelés, - keringılépés os fordulattal és karmunkával, - fordulatok és forgások, - táncos mozgásképzés, jazz tánc és modern tánc, - kéziszerekkel (a felszereltségtıl és az eddig használtaktól függıen) speciálisan végezhetı RSG gyakorlatok.

gimnázium- szakközépiskola 9-12. Testnevelés

gimnázium- szakközépiskola 9-12. Testnevelés 9. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és

Részletesebben

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból 1. A vizsga lebonyolítása A vizsga helyszínét a vizsgaközpontnak olyan helyen kell kijelölnie, ahol ennek lebonyolítására minden feltétel

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

1 Mozgáskoordináció fejlesztése

1 Mozgáskoordináció fejlesztése Szeptember Foglalkozás 1 Mozgáskoordináció fejlesztése érintések a test különbözı részeivel( alkar, fej, fenék, térd,stb ) görgetés talppal, hassal Ügyességi feladatok, változó testhelyzetekben labdával

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY SPORTRA VALÓ NEVELÉS Készítette: Tordai Csaba 2010 TISZASÜLY A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig

Részletesebben

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet Testnevelőtanár Szak AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Készítette: Okos Balázs Témavezető: Ács Pongrác Pécs, 2006.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

CSAK A GYŐZELEM FONTOS! CSAK A GYŐZELEM FONTOS! Sport könyv, csak profiknak Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin (Hasra fordította: Bándi András) MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012.

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012. Szakmai Útmutató szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása Tisza Park Kft 2012. Írták: Forgács Gábor Szénási László Dr. Despotov Svetozar Rigóné Kiss Ágnes (műszaki

Részletesebben

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés. Kasper István Erőnléti edző

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés. Kasper István Erőnléti edző MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés Kasper István Erőnléti edző Korosztályonkénti sajátosságok Három kulcskérdése van a képességfejlesztésnek: a játékosok

Részletesebben

MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl

MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl készítette: EMESZ Zrt. 2011. április I. BEVEZETİ A Hatvani Volán Közlekedési Zrt.

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben