Testnevelés évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés 9-12. évfolyam"

Átírás

1 1 Testnevelés évfolyam A testnevelés a közoktásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakitását, az alapvetı fizikai képességek és mozgáskészségek - követelmény - szinteket is tartalmazó - fejlesztését, a versenyszellem kibontakozását a testedzés,a sportolás, a versenyzés megkedveltetését tőzi ki célul. A sokirányu mozgáslehetıség biztositásávál növekedjen a tanulók fizikai teljesiitıképessége és olyan mozgásformákkal ismerkedjenek meg, amelyeket rendszeresen végezhetnek és váljék életmódjuk részévé. Az iskolai testnevelés és sport alapvetô célja megegyezik a többi tantárgy elé kitőzöttel (szabad, szuverén, gondolkodó, kreatív ember nevelése), s ezt sajátos eszközeivel, specifikus feladatainak megoldásával igyekszik elérni. Közvetlen célja - az egészséges életmódra, rendszeres testedzésre nevelés; - a különféle sportok iránti vonzerô növelése; - a helyes életmód kialakítása, a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának megteremtése. Az iskolai testnevelés és sport legfontosabb feladata - a tanulók mozgáshiányának pótlása; - mozgáskészségek, koordinációs és kondícionális képességek fejlesztése; - a különbözô sportágak, valamint testnevelési és sportjátékok alapelemeinek az elsajátítása; - a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlıdés elısegítése; - az egészségkultúra, a mozgásos cselekvéskultúra, a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése. A négyéves tanterv kötelezô mozgásanyaga - a gimnasztika, - az atlétika, - a torna, ritmikus sportgimnasztika, - a testnevelési és sportjátékok. Kiegészítô, választható mozgásanyag: - természetben végezhetı sportok, - az úszás, - küzdı- és télisportok, - zenére végezhetô mozgásformák. A tesnevelés speciális területe a könnyített és gyógytestnevelés. A tantervi követelményeknek megalapozó szerepük van a sportfoglalkozások tekintetében is Az iskolai sportéletnek, az iskola sportprogramjának kötôdni kell a tanórai testneveléshez, bıvítenie kell a mozgáslehetôségeket a tanulók számára, és biztosítani kell nekik az életkori sajátosságokat figyelmbe vevı rendszeres versengést, versenyeztetést.

2 2 Testnevelés 9. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport (tollaslabda, asztalitenisz, labdarúgás) Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37óra : 25 óra tartásjavító gimnasztika 12 óra röplabda + kézilabda Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok, mint kötelezı mozgásanyag. Asztalitenisz, tollaslabda, természetben őzhetı sportok. Rendgyakorlatok - az óra szervezettségének, külsı rendjének kialakítása; - balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; - önuralomnak, a közösség iránti felelısség kialakulásának elısegítése. - a tanulók célszerő mozgatása; - érezzék a tanulók a sportfoglalkozások formai rendjének fontosságát; - ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat.

3 3 Részei: Általános iskolában tanult gyakorlatok. Új, speciális, a foglalkozások formáihoz igazodó rendgyakorlatok. - az öltözı, az öltözködés, az órakezdés rendjének kialakítása; - sorakozó alapalakzatokban, igazodás, takarás; - térköz, távköz, nyitódás, zárkózás; - testfordulatok helyben; - lépés, járás ütemtartással, megállás, megindulás; - alakzatváltoztatások helyben, és járás közben (2-3-4-es sorokba fejlıdés, szakadozás) Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok - általános és sokoldalú elıkészítés, általános és sokoldalú fejlesztés; - speciális elıkészítés; - speciális képességfejlesztés; - iskolai és civilizációs ártalmak megelôzése, ellensúlyozása. - a tanulók izomzatának, izületeinek sajátos foglalkoztatása; - mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elısegítése (rávezetı gyakorlatok); - új feladat végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; - a keringési és légzırendszer fokozatos terhelése. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok különbözı célzattal; Fizikai képességek mérése, a kondícionális állapot fejlıdésének folyamata. - több alapformát tartalmazó, 2-4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok - határozott formájú, tanár által vezetett, együtt végzett bemelegítı gyakorlatok; - testtartást javító, mély hátizmokat erısítı gimnasztikai gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló páros, társas, és kéziszer- (labda-, tömöttlabda-, súlyzó-, bot-, gumikötél-, ugrókötél-, karika-) gyakorlatok; - szabadgyakorlati elemekbıl álló szer- (zsámoly -, pad-, bordásfal-) gyakorlatok; - sportágakhoz kapcsolódó - dobások (állásból, térdelésbıl ülésbıl), - ugrások (fel-, le-, átugrások szereken), - függésgyakorlatok, - támaszgyakorlatok, - emelések, hordások.

4 4 Értékelés Fittségmérés, fizikai képességek fejlıdésének mérése tanmenetben rögzíthetı sztenderekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhetı mutatókkal: - gyorserı mérés a, alsó végtag dinamikus ereje - súlypontemelkedés, b, has- és hátizom felmérése - felülés és homoriitás hátra bordásfalnál (1 perc), - erıállóképesség mérés a, alsó végtag dinamikus erıállóképessége - zsámolyra történı fel- és leugrás, b, általános erıállóképesség, - gyorsaság mérése - vonalfutás óra: tartás javító gimnasztika ja a hanyagtartásból származó gerincdeformitások megelızése, ill. javítása. Feladatanyaga a gyógytestnevelésbıl merített gyakorlatsorok. A használt eszközök: tornaszınyeg, bordásfal, bot, ill. gumilabda. Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - az alapvetı mozgásformák - ugrás, futás, dobás - ismerete, gyakorlása; - kondícionális képességek közül - vágtaképesség, - felgyorsulási képesség, - rövid és középtávú állóképesség, - erıfejlesztés, - térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok fejlesztése. - teljesítményképes tudás elsajátítása - a különbözı távú futásokba, - a távol- és magasugrásokba, - a hajításokba, vetésekbe, lökésekbe; - egy távolugró, egy magasugró, egy dobó mozgás végrehajtásának alapvetı technikai ismerete; - atlétikai szintek mérése. Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatás. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával.

5 5 Vetélkedık, versengések, mérések, teljesítmények. Futások: - rajttechnikák, álló és térdelırajt, - lendületi futások, - fokozó futás, iramfutás, gyorsfutás, - vágtafutás, - állóképesség fejlesztı szakaszos és kitartó futások; Ugrások: - távolugrás, lépı távolugrás - (nekifutás pontosítása, elrugaszkodás) - ismert magasugró technika gyakorlása: átlépı, vagy guruló technika, (nekifutás, elrugaszkodás, légmunka) - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok. Dobások: ; - erı fejlesztı lökı és hajító mozgások medicinlabdával. Értékelés - a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; - eredmények mérése: - 30 m futás fiúknak, leányoknak, es futás fiúknak, 8 -es futás leányoknak, - távolugrás, választott technikával magasugrás, - tömöttlabdadobás. Sporttorna Óraszám Iskolai: 16 óra - a testi erı, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; - térbeli tájékozodó képesség, egyensúly-érzékelés kialakítása; - esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; - kéztetés a helyes testtartásra; - bátorság, önuralom fejlesztés talajtorna elem ismerete; - egy függı- és egy támasszeren alapvetı mozgáselemek ismerete; - leányoknál a nıies mozgás váljon kifejezıvé; - a torna mozgások gyakorlásával fejlıdjön a - ritmusképesség, - egyensúlyozási képesség, - gyorsasági erı, felgyorsulási képesség, - erıállóképesség.

6 6 Részei: Talajtorna, (gimnasztika). Szertorna. Ritmikus sportgimnasztika. Képességfejlesztés a tornamozgásokkal. Talajtorna: - gurulóátfordulások, elıre, hátra - különbözı kiinduló helyzetekbıl különbözı befejezı helyzetekbe, - repülı-guruló átfordulás, - fejenállás, - tarkónállás, - futólagos kézállás, gurulóátfordulás elıre, - összefüggı talajgyakorlat. Ritmikus sportgimnasztika (leányoknak): - kargyakorlatok (emelések, lendítések, húzások, lebegtetések, karhullámok), - lábmozgások, törzsmozgások, - testsúlyáthelyezések, járások: (érintıjárás, hintalépés), - szökdelések és ugrások - kétlábról egy és két lábra, - egylábról egy és két lábra, - lebegı, és mérlegállás, - kéziszerek: (labda, buzogány, ugrókötél, karika, szalag) a lehetıségek szerint megválasztott kéziszerekkel végezhetı speciális RSG gyakorlatok. - Szekrényugrás: fiúk - függıleges repülés, - guggoló átugrás keresztben, leányok - függıleges repülés, - gurulóátfordulás hosszában. - Győrő: fiúk - tartásos mozgáselemek: emelés lefüggésbe, lebegıfüggés, ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás, húzódás, leugrás. - Gerenda: leányok - állások (lábújj-, lépı-,guggoló-, stb...) lebegı és mérlegállás, - lépésformák, járások különbözı kartartásokkal, - fordulatok állásban és járás közben (180 ) - felugrás egyláb lendítéssel 90 -os fordulattal, - leugrás függıleges repüléssel, - RSG-nél tanultak hasznosítása.

7 7 - Korlát: fiúk - támaszban támlázás, karhajlítás, nyújtás, - alaplendület, terpeszpedzés, - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát: leányok - támaszból-lendület hátra lebegıtámaszba, - egyik láb belendítése oldalülésbe és kilendítés hátra támaszba, - állásból kelepfellendülés támaszba, - támaszból lendület hátra, homorított leugrás. Értékelés - összefüggı talajgyakorlat ellenırzése Sportjátékok Óraszám Iskolai: 20 óra - érdeklıdés felkeltés a testnevelés és sport iránt; - játékélmény nyújtás a mozgások megszerettetésére; - szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség, és a gyorsasági reakció fejlesztése. - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen játékelemek ismerete; - egy sportjátékban a támadási és védekezési megoldások ismerete; - a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban. Részei: Kosárlabda mozgásanyaga a 9. év tantervében, kézilabda mozgásanyaga a 10. év tantervében, röplabda és a labdarúgás mozgásanyaga a év tantervében részletezve. Kosárlabda mozgásanyaga: - elıkészítés az oktatáshoz: - elıkészítı játékok: fogójátékok különbözö feladatokkal, fogójátékok labdavezetéssel, pontszerzı, váltó- és sorversenyek labdás feladatokkal. - labdás ügyesség fejlesztés; - futások irányváltoztatásokkal, megállásokkal;

8 8 - ruganyosságfejlesztı gyakorlatok; - kosárlabdához speciális lábmunka gyakorlatai. - technikai alapismeretek: - labdavezetés; - rövid indulás; - átadások: egy és kétkezes átadások, labdaátvételek; - egykezes fektetett dobás helybıl, labdavezetésbıl, átadásból; - az átadások, labdavezetés és koosárdobás gyakorlatai ügyetlenebb kézzel; - tempódobás; - a tanult technikai elemekbıl komplex gyakorlatok; - taktikai alapismeretek: - védekezés emberfogással, - területvédekezés; - támadáshoz indítás, cselezés, elzárás; - játékszabályok, részvétel a játékban. A lehetıségek figyelembevételével kell eldönteni, hogy melyik labdajátékot, és hányfélét oktassuk. Egy tanévben egy labdajáték oktatása célszerő. Értékelés - tecnikai elemekbıl összeállított komplex gyakorlat ellenırzése többször a tanév folyamán; - részvétel a játékban, játékkézség fejlıdésének mérése, - labdavezetés idıre zsámolyok kerülésével óra: A 9. évfolyamon tanult technikai elemek és játékszabályok (lépéshiba, visszajátszás) játékközben való gyakorlása, rögzülése a legfontosabb feladat.. Önvédelem, küzdısportok Küzdıjátékok: - Térdbirkózás, - Vedd el a botot, - Ne lépj ki a körbıl. Természetben őzhetı sportok - a szabadban végzett mozgások megszerettetése; - ismerkedés a természettel;

9 9 - téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; - egészségmegırzés hatékonyságának érvényesülése. - váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékénység; - végezzen sport jellegő mozgástevékenységet a szabadban. Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történı gyakorlása. Téli sportok. KORCSOLYÁZÁS - korcsolyázó lépés három szakasza: elrugaszkodás, pihenés, támasz; - siklás a jégen; - kanyarlépés; - rajtolás, fékezés, hirtelen megállás; Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 40 db - Hátizom gyakorlat: 37 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 20 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 44 db - Hátizom gyakorlat: 40 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 24 db Torna: Lányok: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás

10 - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék TESTNEVELÉS TANTERV 10 SZEKRÉNYUGRÁS: - gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen (kísérlet) GERENDA: - érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, homorított leugrás lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, lábbeemelés terpeszben az alsó karfára - oldalülés a jobb combon Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás (segítségadással) - futólagos kézállás (segítségadással) - cigánykerék SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszába állított szekrényen (kísérlet) GYŐRŐ: - lefüggés (két segítségadóval) - hátsó lefüggés (két segítségadóval) - alaplendület - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre (terpeszbıl-terpeszbe, tanári segítséggel) - terpeszben pedzés - vetıdéses kiugrás Testnevelési és sportjátékok: Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés)

11 11 KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra - alapállás, alapmozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) KÉZILABDA: - labdavezetés, egykezes felsı átadás, egykezes felsı átlövés (kitámasztásból, felugrásból) - alapállás, alapmozgás LABDARUGÁS: - labdavezetések - labdaátadások (passzolás) Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan végrehajtani.

12 12 Testnevelés 10. évfolyam Óraszám Iskolai: 3 óra/hét Az évi órakeret felosztása Képességfejlesztı gyakorlatok Atlétika Sporttorna Labdajátékok (kosárlabda) Téli foglalkozás szabadban Szabadidısport, kiegésziitı sport, küzdısport Összesen: 15 óra 11 óra 16 óra 20 óra 6 óra 6 óra 74 óra + 37 óra : 20 óra fitness 17 óra kézilabda + foci A tanulók az alkalmazás színtjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Koordinációs képességek emelkedjenek olyan szintre, hogy alkalmasak legyenek mozgásos-cselekvéstanulásra, sportolásra. A tanulók mozgása legyen koordinált, esztétikus, kultúrált; cselekvésük határozott és biztos. Ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit. Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben. Rendszeresen végezzenek testedzést. Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok. Úszás, önvédelem, küzdısportok, természetben őzhetı sportok Rendgyakorlatok - az óra sajátosságából adódó munkafegyelem biztosítása;

13 13 - a tanulók célszerő mozgatása a szabályhoz és az alakzathoz kötött mozgásoknál; - rendszeretethez, önfegyelemre szoktatás. - váljon szokássá, és adódjon belsı indíttatásból a rendszeretet, - alakuljon ki az egyén és környezetének hygeniája, - mutatkozzanak meg a tanulócsoport foglalkozásain, (az óra külsı képén és hatékonyságán) az elsajátított rendgyakorlatok. Részei: A tanult rendgyakorlatok a testnevelési órák hatékony munkalégkörét biztositják, az órák szerves részét alkotják. Az elsı osztályban tanultak ismétlése. Új rendgyakorlatok - a tanár vezetési stílusának ígénye szerint: - alakzatváltoztatások futás közben; - menetütem, lépéshosszúságok változtatása; - csapatfoglalkozások és egyéb foglalkoztatási formák rendjének kialakítása. Gimnasztika, képességfejlesztı gyakorlatok Óraszám Iskolai: 15 óra - kondícionális alapképességek fejlesztése: erı, állóképesség, szenzomotoros koordinációs képességek; - általános állóképesség, teljesítıképesség növelése. - a tanuló ismerje, és érezze a bemelegítı mozgások szükségességét; - legyen képes kötetlen egyéni bemelegítésre; - ismerje az alkalmazott alapformákat és a hatásnövelı módszereket - nagyobb izomcsoportok célirányos erısítése, lazítása, nyújtása. Részei: Szabadgyakorlatok, szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszer-, és egyszerő szergyakorlatok általános köre. Képességfejlesztés és a fizikai képességek mérése. - több alapformát tartalmazó, 4-8 ütemő gimnasztikai gyakorlatok; - folyamatosan, és zenére végrehajtott gimnasztikai gyakorlatok. - járás, futás közben végzett feladatok, - célgimnasztika, rávezetı gyakorlatok; - képességfejlesztı, állandó jellegő gyakorlási anyag (kötélmászás, futások,stb..) - kondícionális képességfeljesztés

14 14 - dobásgyakorlatok: - dobások párokban különbözı testhelyzetekben, - dobások egyéb változatokban; - ugrások: - fel-, le-, átugrások az elözı évhez képest nehezített feladatokkal, - sorozatugrások; - függésgyakorlatok bordásfalon, szereken; - gimnasztikai gyakorlatokkal - terhelés szabályozás; - gyorsaságfejlesztés; - szenzomotoros képességfejlesztés; - testtartás, légzés javítás; - munkaártalmakat megelızés, ellensúlyozás. Értékelés - a 9. évf.-on megkezdett mérések folytatása; - eredmények viszonyítása az elözı mérésekhez óra fitness ja: - A napjainkban népszerő fitness sportág alapjainak és életszemléletének megismertetése. Feladatok: - A mozgáskoordináció és ritmusérzék fejlesztése - Az izomzat és testalkat harmonikus fejlesztése : - Zenés gimnasztika - Aerobic, stepprobic - Testépítés Atlétika Óraszám Iskolai: 11 óra - a fizikai teljesítıképesség növelése sikerélmény biztosítással; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. - kondícionális képességek fejlesztése a mérhetı eredmények figyelésével; - a fizikai teljesítıképesség növelése; - az egyéni sportág jellegébıl adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok erısítése. Részei: Futások, ugrások, dobások - mozgásoktatás.

15 15 Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Versenyek, színtmérések. Futások: - futóiskola, - gördülı távfutás, - hosszútávú állóképességi futások, - futások nehezítésekkel, - váltófutás. Ugrások: - guruló, v. hasmánt magasugró technika (nekifutás, lelapulás, elrugaszkodás, légmunka, /sodródás/ talajfogás tudatos alkalmazása), lépı és homorító távolugrás gyakorlása, - láberı, ruganyosság fejlesztés. Dobások: - lökı mozdulat alapjai, - a test gyorsasági erejének növelése, a vállöv lazítása dobásokkal. Értékelés - a tanult atlétikai mozgásanyag technikai kivitelezésének értékelése; Torna Óraszám Iskolai: 16 óra - mozgásérzékelés, kinesztetikus képesség fejlesztés; - testtartás javítás; - a torna mozgásanyagából adódó személyiségfejlesztés: bátorság, önuralom, tolerancia, egymás segítése; - szép mozgás ígényének kialakítása,az esztétikai nevelés. - erı, gyorsaság, erıállóképesség a feledatoknak megfelelı színtrehozása; - legalább három szeren több elembıl álló gyakorlat bemutatása; - fiúknál erıt demonstráló, határozott spotmozgásra, leányoknál a légies, könnyed, kecses mozdulatok végrehajtására törekvés. Részei: Talajtorna, (gimnasztika).

16 Ritmikus sportgimnasztika. Szertorna. TESTNEVELÉS TANTERV 16 Talajtorna: - fellendülés kézállásba, kézállás kisérlet, kézállásból gurulóátfordulás elıre, - kézenátfordulás oldalt, - mellsı és oldalsó mérlegállás, - híd, ívképzés, a kar lökı mozdulata a kézenátfordulás elıkészítéséhez, - gurulóátfordulás hátra kézálláson keresztül, - kézenátfordulás elıre (csak fiúknak). Ritmikus sportgimnasztika: - hármaslépés, keringılépés, ridalépés, - táncos alapjárás - futóátugrás, ızugrás, - galoppszökdelés, - törzshullámok, törzsgyakorlatok kötése kar- és lábmozgással; - az elsı évfolyamnál használt (esetleg új kéziszerekkel) a speciális RSG gyakorlatok továbbfejlesztése. - Szekrényugrás: - zsugorkanyarlat; - felguggolás - leterpesztés; - terpeszátugrás (csak fiúknak) - Győrő - fiúknak: - lendület elıre - hátra; - homorított leugrás. - Gerenda - leányoknak: - fordulatok állásban és guggolásban , - térdelés, hanyattfekvés, - tarkónállás, - ferdülımérleg; - felugrás: mellsı oldalállásból, felterpesztés és felguggolás; - leugrás: függıleges repülés. - Korlát - fiúknak: - támaszban - alaplendület, terpeszpedzés; - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe; - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet; - vetıdéses leugrás. - Felemáskorlát - leányoknak: - függésben ostor lendületvétel, - hamisbillenés, - támaszban kelepforgás; - leugrás: ülésbıl alugrás. Értékelés - legalább 4 elembıl álló talagyakorlat bemutatása, értékelése; - zene ritmusára végrehajtott RSG gyakorlat (leányoknak); elembıl álló gyakorlat bemutatása egy támasz és egy függıszeren.

17 17 Sportjáték kézilabda kosárlabda Óraszám Iskolai: 20 óra - társas mozgásos együttmőködés, a csapatjáték kézségének elsajátítása, - csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetıségeinek kihasználása; - csoportszervezıdés szociológiai folyamatának kialakítása; - fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság). - két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen elemek ismerete; - egy második sportjáték taktikai alapjainak ismerete, és játékban történı alkalmazása; - labdás ügyesség, labdaérzék, a mozgásérzékelés javulása. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: - elıkészítı játékok: - fogyasztó különbözı változatai, - szabadulás a labdától, - partizánlabda, - fogójátékok labdával és labda nélkül; - indulás, megállás, futások irányváltoztatásokkal; - technikai alapismeretek: - labda fogása, elfogása, - egykezes felsı, csípımagas és alsó átadások, - kétkezes mellsı és alsó átadások; - kapuralövés helybıl, felugrással és beugrással, - komplex gyakorlatok labdavezetéssel, átadás-átvétellel, kapuralövéssel, - cselezések: indulócsel, átadó- és lövıcsel; - taktikai alapismeretek: - támadás taktikai elemei: elzárás, húzás, - átlövés - bejátszás, betörés, - védekezés emberfogással - szabályok ismerete; - részvétel a játékban.

18 18 Értékelés - technikai elemek komplex gyakorlatainak bemutatása; - játékkézség, mozgás a játékban óra: kézilabda, foci A tanult technikai elemek és játékszabályok elsajátítása egymás elleni játék folyamán. A fiuk a labdarúgás, a lányok a kézilabda elemeit gyakorolhatják. Önvédelem, küzdısportok, téli foglalkozás szabadban, szabadidıs sportágak Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 10. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: Lányok: - Cooper-teszt: 2000 méter - Hasizom gyakorlat: 46 db - Hátizom gyakorlat: 38 db - Comb izom gyakorlat: 18 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 21 db Fiúk: - Cooper-teszt: 2300 méter - Hasizom gyakorlat: 51 db - Hátizom gyakorlat: 42 db - Comb izom gyakorlat: 20 db - 4 ütemő fekvıtámasz (1perc alatt): 25 db Torna: Lányok: TALAJ: Ugyanaz mint a 9. évfolyamon.

19 19 - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: -gurulóátfordulás hosszában felállított szekrényen - felguggolás leterpesztés (kismacska) GERENDA: érintı-, hinta-, keringı-járások, fordulat lábujjhegyen, mérlegállás, tarkónállás (segítségadással), fordulatok állásban és guggolásban,térdelés, hanyattfekvés, terpesz homorított leugrás, lábtartáscsere FELEMÁS KORLÁT: - alaplendület, kelepfellendülés a felsı karfára (tanári segítséggel) Fiúk: TALAJ: - gurulóátfordulás elıre-hátra - tarkóállás - mérlegállás - fejenállás - futólagos kézállás - kézenátfordulás oldalt - tigrisbukfenc - tarkóbillenés (segítségadással) - a tanult elemekbıl összeállított összefüggı talajgyakorlat SZEKRÉNYUGRÁS: - terpeszátugrás (nagymacska) GYŐRŐ: - lefüggés - alaplendület - vállátfordulás elıre (két segítıvel) - leugrás KORLÁT: - támaszban alaplendület - támaszban támlázás - gurulóátfordulás elıre terpeszülésbıl terpeszülésbe - terpeszben pedzés - zsugorfelkarállás, felkarállás kísérlet - vetıdéses leugrás Testnevelési és sportjátékok:

20 20 Lányok: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással - védımozgás RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával Fiúk: KOSÁRLABDA: - megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra - kétkezes mellsı átadások mozgásban - kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás mindkét oldalra - labdavezetés irányváltoztatással RÖPLABDA: - alapérintések (kosár-, alkarérintés) - alsó egyenes nyitás KÉZILABDA: - indulócselek - egykezes átadások mozgásban - felugrásos lövés kapott labdával LABDARÚGÁS: - labdavezetések - labdaátadások mozgás közben (passzolás) - kapura lövés állított labdából Gimnasztika: Lányok és fiúk: A tanuló tudjon 4-8 ütemő összefüggı gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan, folyamatosan végrehajtani.

21 Testnevelés évfolyam TESTNEVELÉS TANTERV 21 Óraszám Iskolai: 2 óra/hét Az évi órakeret felosztása 11. évfolyam 12. évfolyam Képességfejlesztı gyakorlatok 15 óra 13 óra Atlétika 11 óra 11 óra Sporttorna 16 óra 14 óra Labdajátékok (röplabda, labdarúgás) 20 óra 20 óra Téli foglalkozás szabadban 6 óra 4 óra Szabadidısport, kiegészitı sport, küzdısport 6 óra 4 óra Összesen: 74 óra 66 óra - az iskolai munka egészének célkitőzésevel összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; - a tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Gimnasztika - képességfejlesztés - tanulók felkészítése arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnıtt kor küszöbére, meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; - a testnevelés és sportmozgások

22 22 - ritmusképesség fejlesztés; - mozgástanulás közvetlen és közvett elısegítése. - a foglalkozás jellegének megfelelı bemelegítı mozgások ınálló elvégzésének ismerete; - kondícionális képességeket fejlesztı, egy-egy izomcsoportot erôsítı speciális gyakorlatok ismerete; - a képességfejlesztés ígényének kialakítása; - a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedı tendenciát mutassanak; - a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakulása. Részei: - gimnasztikai gyakorlatok - a szervezet bemelegítésére, - mozgástapasztalatok szerzésére, - fizikai képességek fejlesztésére; - fizikai képességek mérése. - önállóan végezhetı gimnasztikai gyakorlatanyag a különbözı mozgások elıtti bemelegítéshez; - kevés pihenıidıvel, folyamatosan végrehajtható gimnasztikai gyakorlatsor, - zenére történô gimnasztikai mozgásanyag; - kéziszerekkel végezhetı általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok; - speciális képességfejlesztı pad, bordásfal, zsámoly gyakorlatok; - mozgástanulást elısegítı célgimnasztikai gyakorlatok; - gyakorlatok és játékok a sokoldalú képességfejlesztéshez: - erı fejlesztés futások-, ugrások-, szökdelések-, dobások-, és páros küzdı gyakorlatokkal, - ügyességet, labdaérzéket fejlesztı gimnasztikai gyakorlatok labdával, - gyorsaság fejlesztés az erı fejlesztı gyakorlatok gyors végrehajtásával, - állóképesség fejlesztés egyenletes iramú futásokkal, erı és gyorsasági gyakorlatok huzamosabb ideig történı végrehejtásával, - ritmusérzéket fejlesztı zenés koondicionáló tornával. Értékelés - teljesítmények mérése az elôzı évfolyamon megkezdett rendszerben. Atlétika - az atlétikai mozgások gyakorlása és a fizikai képességek fejlıdése párhuzamának tudatosítása; - egyéni atlétikai eredmények ismerete - tudatos - erı,

23 23 - gyorsaság, - állóképesség fejlesztés; - közérzet, munkabírás javítás; - szenzomotoros koordinéciós képesség, térbeli tájékozodó képesség növelése; - akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése. - tanult atlétikai versenyszám mozgásának végrehajtása versenyszerő körülmények között; - atlétikai mozgások gyakorlása, mint a képességfejlesztés eszközei; - egyéni edzés tanítása; - elözı évben elért eredmények színtentartása, növelése. Részei: Futó-, ugró-, dobószámok. Képességfejlesztı futó-, ugró-, dobó mozgásokkal. Futások: az elızı években tanultak gyakorlása, futóversenyek; - intervallumos futás idıméréssel; - speciális célgimnasztika, futóiskola, Ugrások: - flopp magasugró technika - talajfogásbegyakorlása, - nekifutás, elrugaszkodás, légmunka, - egyéni hibajavítás; - ugrás eredményre, ugróversenyek. - hármasugrás - távolugrás gyakorlása, - szökdelések talajfogással, rávezetı szökdelı gyakorlatok a végrehajtásra, - hármasugrás végrehajtása fokozatosan növelt nekifutással. - ruganyosság fejlesztı ugró gyakorlatok, a magas-, távol-, és a hármasugrás gyakorlása; Dobások:.- dobó és hajítóerı fejlesztés medicinlabdával, súlylökés gyakorlással. A lehetıségek, adottságok kihasználásával versenyek szervezése, versenyeztetés. Értékelés - a tanult, (gyakorolt) versenyszám technikai kivitelének értékelése; - az elért versenyeredmények, színtteljesítéseknél jelentkezı fejlıdés értékelése.

24 24 Torna - speciális képességfejlesztés, izületi mozgékonyság, mozgáskoordináció fejlesztése; - arányos testi fejlıdés elısegítése; a felsı test erejének növelése, a testtartás javítása; - sikerélményhez juttatás, balesetmegelızés; - kognitív és kombinatív kézségfejlesztés, az esztétikum megjelenése a sportmozgásoknál. - váljon szokássá - az egyenes testtartás, - a torna mozgásokból adódó pontos, fegyelmezett munka, - a figyelem, és koncentráció a mozgások végrehajtásában; - kreatívitás érvényesüljön - a zene ritmusára végrehajtható mozgáskombinációknál, - több elembıl összeállított gyakorlatoknál; - gyakorlatszerkesztés szempontjainak ismerete; - összefüggı gimnasztikai gyakorlatsor megtanulása; - tornamozgások gyakorlásával speciális képességfejlesztés. Részei: Gimnasztikai gyakorlatok. Talajtorna, ritmikus sportgimnasztika. Kiegészítı mozgásanyag, szertorna. Talajtorna: - billenı mozdulat a fej- ill. felkarbillenéshez, - fejenátfordulás, - fejbillenés, - tarkóbillenés. Ritmikus sportgimnasztika: az elızı évben tanult kar-, láb-, és törzsgyakorlatok kombinációi; - nyitott és szökkenı hármaslépés, - koppantó szökdelés, - keringılépés os fordulattal és karmunkával, - fordulatok és forgások, - táncos mozgásképzés, jazz tánc és modern tánc, - kéziszerekkel (a felszereltségtıl és az eddig használtaktól függıen) speciálisan végezhetı RSG gyakorlatok.

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktatásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakítását, az alapvető

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

IV.2.15. TORNA (NŐI) IV.2.15.1. ELŐKÉPZŐ SZAKASZ 1 2. évfolyam Korosztály: 6 8. év CÉL RÉSZCÉL alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: polgarmester@sarospatak.hu 11531/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Testnevelés I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi

Részletesebben

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA "A" tételek

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA A tételek KÖZÉPSZINT TESTNEVELÉS A szóbeli vizsga jellemzői A felhasználói tudás mérésére "A" és "B" tételsorból húznak a vizsgázók. Az "A" tételek kérdéseire, utasításaira adott esszé típusú feleletek az ismeretek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

5 8. évfolyam KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

5 8. évfolyam KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 5 8. évfolyam A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsporti utánpótlás-nevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

1 Mozgáskoordináció fejlesztése

1 Mozgáskoordináció fejlesztése Szeptember Foglalkozás 1 Mozgáskoordináció fejlesztése érintések a test különbözı részeivel( alkar, fej, fenék, térd,stb ) görgetés talppal, hassal Ügyességi feladatok, változó testhelyzetekben labdával

Részletesebben

pörgetések, gurítások, pattogtatások, labdavezetések, átadások-átvételek, dobások.. Egyéni és páros gyakorlatok.

pörgetések, gurítások, pattogtatások, labdavezetések, átadások-átvételek, dobások.. Egyéni és páros gyakorlatok. Kosárlabda 1-12. évfolyam 1. évfolyam (6-7 évesek) A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Értékelés: Az adott feladatok A célok

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra TESTNEVELÉS 5. ÉS 6. ÉVFOLYAM A tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. A megszerzett tudás előnyeit észrevétlenül élvezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés és sport 5. évfolyam

Testnevelés és sport 5. évfolyam Testnevelés és sport 5. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra 5. osztály Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet/tartalom Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra óra 18 óra Sportjátékok 30 óra 2 óra 32 óra Atlétikai jellegű feladatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 744 1-2. ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 4. osztály Jóváhagyom: Készítette: Mester János A labdarúgás általános céljai, feladatai a gyermeklabdarúgás lényege a játék,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Testnevelés. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.17.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Testnevelés. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.17. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Testnevelés készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.17. alapján 5-8. évfolyam 2 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5.

Részletesebben

EVEZ S TANTERV evezés Készítették: Ficsor László Dulai Zsolt Fáth András Molnár Zoltán Simon Tamás Tarján Tamás Dalos Péter

EVEZ S TANTERV evezés Készítették: Ficsor László   Dulai Zsolt Fáth András Molnár Zoltán Simon Tamás Tarján Tamás Dalos Péter EVEZİS TANTERV Nincs még egy olyan sport, mint az evezés, amely olyan fizikai és erkölcsi tulajdonságokat kínál a fiatalságnak, mint az erı, állóképesség, kezdeményezı készség és egészség! Pierre de Coubertin

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL A TANTÁRGY NEVE: INTEG- RÁCIÓ: ÉRTÉKELÉSE:

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL A TANTÁRGY NEVE: INTEG- RÁCIÓ: ÉRTÉKELÉSE: A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Testnevelés és sport KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

Kosárlabdázás Nappali Alapképzés (NA) 2003. Tematika

Kosárlabdázás Nappali Alapképzés (NA) 2003. Tematika Kosárlabdázás Nappali Alapképzés (NA) 2003 Tematika A tantárgy helye: III. félév 30 óra (gyakorlati jegy,(g, 2 kr) IV. félév 30 óra (kollokvium) (K, 2 kr) é Témakörök: 1. A kosárlabdázás technikájának

Részletesebben

ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM 2010. 1-4. évfolyam

ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM 2010. 1-4. évfolyam ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM 2010 1-4. évfolyam Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT EMELT SZINT 5-8.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára

TESTNEVELÉS ÉS SPORT EMELT SZINT 5-8.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára TESTNEVELÉS ÉS SPORT EMELT SZINT 5-8.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára Választott kerettanterv 51/2012.XII.21 EMMI rendelet 2.számú melléklet Ezen az iskolafokon a tanulók

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Az általános mőveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdıdik, és a tizedik vagy a nyelvi elıkészítı évfolyamokat mőködtetı iskolákban tizenegyedik évfolyam

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok A mozgástanulás megalapozását az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Természetes és nem természetes mozgásformák. A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok ismerete. A biomechanikailag helyes testtartás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 12. Testnevelés

Középszintű érettségi előkészítő 12. Testnevelés 12. évfolyam A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő szabály-,

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei KIZÁRÓ JELLEGŰ ALKALMASSÁGI VIZSGÁK Kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kötelező teljesíteni: rajz-vizuális kommunikáció szakon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy 5-5 - 5-5 óraszámokra Készítette: Nagy Gábor munkaközösség-vezető

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés

Részletesebben

8. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Gyakorlottság a szervezés célszerűségét,

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS és SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS és SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE 5-8.ÉVFOLYAM ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, függeszkedés, fekve-nyomás és 2000 méteres futás) Állóképesség fogalma: egy adott fizikai pszichikai teljesítmény jellemző intenzitásának

Részletesebben

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Testnevelés és sport helyi tanterve 2015. 1 7-12.évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Testnevelés tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségi terület célja a motoros tevékenységeken keresztül a gyermekközpontú személyiségfejlesztés, az egyéni motoros képességek, a testi és lelki kondíciók

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 7. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 7. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám 184 óra Természetes és nem természetes mozgásformák 17 óra Sportjátékok Atlétikai jellegű feladatok Torna jellegű feladatok Alternatív környezetben űzhető

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy HÍD II. program helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy HÍD II. program helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A testnevelés és sport tantárgy HÍD II. program helyi tanterve Készült a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendeletet 3 sz. mellékletével módosított 51/2012

Részletesebben