GQrögkatholikus Tudósító

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GQrögkatholikus Tudósító"

Átírás

1 Üt. évfolyam, szárti. Nyíregyháza, május 2f. GQrögkatholikus Tudósító A Megyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: Negyedévre 300 K Nyíregyháza, Szabolcs-utca 20. KOZMA JÁNOS. Egyes szám 30 K. Hirdetések hasábmilimétere. 10 K A falusi papságról. (kj) Sok mindenféle nincsetlenségről, nyomorúságról esett már szó e lapok hasábjain : lelkiekről és anyagiakról egyaránt. Felpanaszoltuk népünk elhagyatott helyzetét, ostorozzuk vezetőink közönyét, tétlenségét, csak egyet nem tártunk föl: azokat az okokat, melyek e közöny és tétlenség mögött rejlenek. Nem mintha nem ismertük volna azokat, nem mintha nem tudtuk vagy nem akartuk volna figyelembe venni a nyomorúságok legfőbb okait, hanem, mert szégyellik azokat:. Mert bármerről forgatjuk a kérdést egy ok nyomul előtérbe lépten nyomon, bármint takargatjuk is, egy tény ütközik át a takargató fátyolon: a papi nyomorúság. Béke idején sokat tárgyalták ezt a kérdést papi gyűléseken, sajtóban sőt a parlamentben is. Orvoslására az akkori viszonyokhoz mérten igen jelentős intézkedések történtek. Ezek ugyan akkor sem teremtettek rózsás helyzetet a falusi papság részére, de legalább enyhítették a bajokat. A háború és forradalmak után a kormányzat szervei a papokat igyekeztek fölvilágosítani a trianoni béke szülte köznyomoruságról. hogy általuk viszont a néphez jussanak el a fölvilágositások s ezáltal elő legyen segítve a konszolidáció, az ország belső rendjének biztosítása. Papságunk, bár a forradalmak alatt egyetlen ágazat sem szenvedett annyit, teljes megértései állott a konszolidálás szolgálatába. Elfojtotta saját keserűségeit saját nyomorúságát ugy tekintette, mint a köznyomornak ráeső igazságos hányadát panaszkodott. Taveszi és nyári nagy választékban és nem divatoipőh érkeztek Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 5, z. - Sőt! Előljárt a háborgó néplélek csititásában, csendesitésében. Előljárt az állampolgári kötelességek teljesítésében, előljárt a köznyomor enyhítését célzó jótékonyságban s amellett maga és családja nélkülözött,... És mert nem panaszkodott, nem lármázott, nem gyűlésezett nem deputaciózott, lassanként az ment át a köztudatba, hogy a papság ma az egyetlen osztály Magyarországon, amely a mai helyzethez méltóan van dotálva. Pedig a papság^ helyzete a legnehezebbek közé tartozik. És a papság között is épen a mienk a gör. kath. papság az, mely a legnehezebben élhet meg. Helyi javadalmazását tekintve a görög katholikus papság mindig gyengén állott. Néhány hold hasznavehetetlen, elhanyagolt föld, egy kevés gabonapárbér, nagyrészt behajthatatlan, ez az egész, mit a hitközségtől kap és ma ez minden. Fizeti a földadót, mint a többi kisgazda, fizeti az árteret és a többi közterheket, jövedelem adót, általános kereseti adót stb. Jövedelmének tekintélyes részét fölemészti maga a gazdálkodás hiszen ő maga nem mehet szántani, a köteles napokat pedig sok belátástalan ember csak idő után s immel-ámmal tölti le; egyházi, községi, szövetkezeti, közbirtokossági ügyekben utazgatnia, reprezentálna kell, amiknek költségeiből alig térül meg valami. Legjobban nyomja aztán a falusi értelmiség legfőbb gondja, az iskoláztatás, mely ma nagyobb teher, mint bármikor is volt. Mit tehet a pap? Neki kell vetnie magát a gazdálkodásnak, olykor ráfanyalodni az üzérkedésre, hiszen élnie, öltözködnie, gyer- Hungária Cípdaruházba Interurbán telefon 195. sz. ííagy raktár: Női és férfi utcai-, estélyi és sportcipőkben, rászonclpők, gyermekcipők és bőrszandálok minden nagyságbau. Harisnyák, sport líibszárliarlsnyíik, gyermekzoknik az összes eipöa inckben.

2 3 Görögkatholikus Tudósító május 11. mekeit nevelnie kell, de emellett még arra a sivár jövendőre is gondolnia kell, amit a családfő megbetegedése vagy elhunyta a családra hozhat, mert arra a 25 kg, gabonára, melynek árát özvegyi nyugdíjként az egyházmegyei nyugdijalap kiátalni képes, existenciát alapítani lehetetlen. Neki kell vetnie magát a gazdálkodásnak sokkal nagyobb mértékben, mint az akár a pap társadalmi tekintélyének fentartása, akár a lelkipásztorkodás eredményessége szempontjából kívánatos és megengedhető volna. Részletekbe bocsátkozni nem akarok, tudja, látja érzi az egész magyar görögkatholikusság, mily hátránya ez, mily akadálya előmenetelünknek, szerves fejlődésünknek. A MAGOSz megalakulása óta sokszor ostoroztuk a közügyekkel szemben mutatkozó közönyt. Joggal, mert lépten-nyomon akadályozta a MAGOSz magasabb terveinek keresztülvitelét sőt magát a szervezkedést is. De viszont érthető is a közömbösség közügyeink iránt, hiszen mindenkihez önmaga és családja áll a legközelebb s ennek gondozása, mint természeti törvényből folyó kötelesség, elébbvaló minden másnál. És ha e kötelesség teljesítésére ma szinte a nap 24 órája is kevés, akkor háttérbe kell szorulnia minden egyébnek, ugy a MAGOSzakciónak is. Mit ád a pápnak a helyi javadalom? Ugyanazt a mennyiségű tertményt, melyet békeidőben - ha kedvező a helyzet, legtöbb esetben azonban csak annak 2 / 3, sőt felerészét. Mire van a papnak és családjának szüksége? Élelemre, ruházatra, iskoláztatási költségekre, melyek a gabonavalutáris aranyokat tekintve legalább is kétszeresét teszik ki a békéidéi kiadásoknak. A helyzet tehát az, hogy a békeidei helyi jövedelem 2 iz részéből a békeidei kiadások kétszeresét kell fedeznie. Kénytelen tehát jövedelemszaporulat után nézni, mert különben nem birja a számszerűen háromszorta rosszabb megélhetés terheit. De hát a stóla? Hát a kongrua? államsegély? Erről sem feledkeztünk meg. Békében egy közepes népességű községben keresztelés, temetés, 7 8 esketés mellett a papi stólajövedelem kitett (misék nélkül) koronát, az évi kongrua ugy 1000 korona körül járt, 5 éven felüli önálló szolgálat után évi 400 korona korpótlék is jött, egészben a helyi javadalmon felül tehát kb. évi kor. készpénz. Kürülbelül 100 métermázsa buza ára., És ma? Kongrua, korpótlék ugyanannyi összegű papírkorona, mint amennyi aranykorona volt régente. (Ne tagadjuk le: jön hozzá családtagonként évi 800 korona családi pótlék is, vagyis hat családtag után egy pár gyermekcipő áru) A stóla jövedelem rendezetlen. Az utolsó megállapítás 1917-ben volt, azóta az együntetüség megszűnt. Egy énekes mise stipendiumából akkor egy család napi élelme még elég jól kitelt, egy esketés, egy középszerű temetés stólájából még egy-egy ruhadarabot szerezhetett a pap maga vagy családjának valamelyik tagja részére, ma a stóladijak egész évi összege el nem éri a a békeidőbelihez arányított egy heti átlagos s a körülbelül 100 métermázsa buza árának megfelelő kongrua és állami támogatás lecsúszott öt kilogrammra Ez már nem is sanyaruság, ez már csúfság! Alábbvaló minden koldusalamizsnánál. -- És mi hallgatunk.... Hiszen az állam oly szegény!... Hiszen igy is tul van terhelve... Hiszen vallásalapnak csaknem egész vagyona idegen megszállás alatt levő területen van és igy nem jövedelmez. Pedig: a vallásalapnak, nem minden birtoka esik megszállás alá. És bár sok esik oda, de viszont sok parókia is oda esett, s ezeknek terheit a mostani megkisebbedett vallás alap nem viseli. De maga a vallásalap megkisebbedése sem oly mértékű, hogy indokolná a papi kongruának a békeideihez viszonyított csaknem kétezerszeres leszállítását. Ez csak akkor volna indokolt, ha a régi terhek egészben, a régi javak pedig csak részben maradtak volna meg. De az arány egészen más. Az költségvetési évben a vallásalap bevételei kerekszámban 68 millió koronára rúgtak, ezzel szemben kiadásai csak 18 milliót tettek ki. Fölöslege pontosan ,564 koronára ment. Nem sok, de mindenesetre elég jelentékeny összeg ahhoz, hogy egy néhány kisebb javadalmazásu papon vele segíteni lehessen valaminő formában. De maga az állam is, melyben a papság talán soha nem volt oly fontos tényező mint napjainkban kell, hogy békeidőbeli segítségét legalább némileg arányba hozza a mai idők követelményeivel. A tavaszi kerületi gyűléseknek érdemes volna e tárgyat szőnyegre hozni s gondoskodni, hogy legilletékesebb helyeken a papság gondterhes helyzetét figyelembe vegyék. Csak ezen az uton lehet remélni s elvárni, hogy a magasabb célok szolgálatában minden lelkészkedő pap egyenlő lelkesedéssel vegyen részt. Csonka Magyarország nem ország! Egész Magyarország menyország!

3 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f eör, KATH, TUDÓSÍTÓ = Harangszentelés Csékén Megható és bensőséges ünnepségek között folyt le e hó 13-án Csékén az uj János" nevü harang megáldása. A környékbeli nagyszámú lakosság jelenlétében, pont 10 órakor Vlaik Ágoston, urad. főintéző és kedves felesége, mint keresztszülők a koszorús leányok sorfala kö zött felkérik a ker. esperest, hogy áldja meg az új harangot. Fenczik N kon ker. esperes, Sz'ankaninecz Endre dámóczi és Csopey Jenő zeni.lénagárdi lelkészek közreműködésével a harangokat felszenteli és utána a ker. esperes gyönyörű beszédben keresetlen szavakkal méltatts a kis község híveinek érdemeit és az esemény jelentőségét, A beszéd végeztével a koszorús leányok segédkezésével szállt fel a harang rendeltetési helyére, hogy ott zengjen Istennek dicséretet. Rövid 20 perc elmultával a sz. mise kezdetét jelezte már a harang zúgása, ami Hallók József és Géresz bertalan csékei lakosoknak köszönhető, akik műértő gyorsasággal végezték a 2 mázsás harang szerelését. Vlaik Ágoston és kedves felesége ez al kálómból a csékei javadalom gyarapítására koronát adományoztak. A környék intelligentiáját Legeza Ödön lelkész és kedves felesége látta szívesen vendégszerető házánál. A harang a soproni Seltenhofer cégnél készült, igy maga a cég neve biztosíték mindenben a harang kiválóságáról. «= Adományok. Vstamány János Budapest 400 koronát, Kocsis Mihály Máriapócs 40 koronát adományozott lapunknak. Köszönjük. =* Kinevezés. A megyés püspök úr Lukács Anna oki. tanítónőt nyirvasvári hiközség tanítónőjévé kinevezte Szalonfay EleK nagy fehérnemű tisztító kelmefestő és vegytisztitó intézete Budapest, IV., fflester-utca 5-7 szám. Tudomására hozza a budapesti gör. kath. urak nok, hogy az egyedüli budapesti cég, amely a gallért kézelőt és egyébb fehérneműt a mosásban nem rongálja, a tisztítást és festést a legszebben, a legpontosabban, a leggyorsabban és a legjutányosabban végzi. Vidékről beküldött gallérés kézelőket 14 nap alatt tisztán visszaküldi. Görögkatholikus cég. 27 Yaslrnap 28, Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök 1 Péntek 2 Szombat VASÁRNAP Május. VIII hang. Mindenszentek vasárnapja a szentek egész seregének, vagyis a győzelmes Anyazentegyháznak tisz! elése. Eutlh melitiniai pűspük, Örményországban az apostolok tanítványa volt. Ma kezdődik a Péter-Pál böjt. Teodozia szűz vértanú a palesztiniai Cezáreában megnyúzva vízbe dobatott. Sz. Izsák konstantinápolyi szerzetesfőnök. (Mh. 383.) Htrmiász vértanúi katona volt s Kappad^ciában szenvedett vértanúságot Antonin császár alatt. Junius. Jusztin bölcsész vértanúságot szenvedett 168 körül Rómában. Nicephor konstantinápolyi pátiárka, hitvalló f 826. jun. 2. a képromboló Örmény Leó császár alatt. Junius hónap. Jézus szent szivének hónapja. Jézusszentséges Szíve tiszteletének okairól Irta: Dr, SZÉMÁN ISTVÁN, tb. kanonok, eperjesi e. m. főtanfelügyelő. 1 ) Mely nagy az Ur irgalmassága és kegyelmessége a hozzája térőkhöz". (Sirák 17, 28.) Kedves Testvéreim! Sok szomorú arcú felebarátunk jár mosta" nában közöttünk. A nehéz idők szorongattatásai ott ülnek könnyes szemeinkben Önkénytelenül is az Égre nézünk, mert érezzük, hogy csak az nyújthat nekünk vigasztalást... Szivünk megmutatja a helyes irányt, csak eszünk és akara, tunk is kövesse az ég felé való repülésébenakkor biztosan megtaláljuk a vigasztalást: az ég reánk is le haroiatozza az isteni Szív ígéreteinek minden lelki és testi nyavalyánkat gyógyító kegyelmeit. Valóban? Olvassátok el a következő felvilágosító és buzdító sorokat s velem együtt örömest elhiszitek. J) Mutatváuy szerzőnek sajtó alá jövő Sziviink vigasztalója" cimii imakönyvéből.

4 4 Görögkatholikus Tudósító május 11. Szt. János evangelista leirja, hogy az Úr Jézus földi életében volt Jeruzsálemben egy Betszaida nevü csodálatos fürdő, amelynek pitvaraiban nap nap mellett a betegek nagy sokasága feküdt, várva a gyógyulást. Az Úr angyala ugyanis, időnként, leszállott az égből, hullámzásba hozta a vizet s az a beteg, aki elsőnek ereszkedett la a bizbe, bármiféle nyavalyában szenvedett is, meggyógyult Bárcsak most is volna ilyen forrás! mondja sok szenvedő. Igaz, az a csodás forrás már régen kiapadt Jeruzsálemben, mert a háládatlan jeruzsálemi nép, amely Üdvözítőjét keresztre feszitette, nem érdemelte meg Isten eme különös nagy csodáját, Azóta azonban újra és bőségesebben megnyílt ez a forrás csakhogy más módon ós minden oltárról árasztja gyógyító kegyelmeit azokra, akik hiszik, hogy az Úr Jézusnak lándzsával átszúrt isteni Szive minden kegyelemnek kiapadhatatlan forrása s akik bizalommal vetik magukat az ő végtelen irgalmának tengerébe. Az ember azt hinné, hogy az Üdvözítőnk szentséges Szivéből fakadó kegyelmekből millió és millió szenvedő, gyötrődő lélek siet mennél többször meríteni s szorongásig megtölteni a templomokat, mint az uj, sokkal csódásabb forrásnak pitvarait... Sajnos, még nincs úgy,... Az Üdvözítő egyszer maga panaszkodott e miatt b. Alvarez-nek, hogy hiába kínálja az embereknek az ő Szive kincseit (lelki és testi kegyelmeit), mert alig akadt valaki, aki elfogadja azokat. Kedves Hittestvéreim! Talán már ti is régen ott álltok az üdvözítő csodás forrásának tornácában, de még csak azon gondolkodtok, vájjon bajaitokban, szenvedéseitekben csakugyan higyjetek e a rajtatok is örök szeretettel könyörülni óhajtó isteni Szívnek. Sejtem habozásotok okát. Sokatoknak a szivébe oltódott 1. az a kifogás, hogy nem ismeritek a szentséges Szív tiszteletének lényegét, okait; 2. hogy ilyen ájta tosság soha sem volt a mi ősi görög szertartásunkban s így bizonyára nehezen egyesíthető össze azzal. Igyekszem megfelelni neknek. Az első kifogás nem állja meg a helyét mert a mi egyházi hatóságaink is több körlevelet irtak már a szt. Szivről s a világháború kezdetén a mi egyházmegyéink hiveit, tehát minket is felajánlottak a szentséges Szívnek Sok-sok könyv és két újság is foglalkozik már hazánkban a szt. Szív tiszteletével s igy eddig is bárki könnyen megismerhette annak lényegét, okait és számtalan hasznát. Legalább is részvétlenség volna az Üdvözítő iránt továbbá azt mondani: Nem ismerem Szívedet! A második kiíogás sem helytálló, mert a szentséges Szív tiszteletének alapjai a görög szertartásban is ősidőktől fogva megvannak, csak ki kell onnan emelni azokat, mint a tenger mélyén rejlő kincseket. Be is akarom ezt bizonyítani, de előbb egy pár sorban előre is meg kell világítani, hogy mily általános és fontos okok kívánják minden embertől (tehát tőlünk görög szertartású katholikusoktól is) a szentséges Szív bensőséges tiszteletét. 1. Az Úr Jézus mérhetetlen szeretete. Az első ok; az Úr Jézusnak irántunk való megmérhetetlen szeretete amelylyel öröktől fogva szeret bennünket. Szeretetből jött e világra s lett szegény kisdeddé Szeretetből lett fáradhatatlan tanítónkká s a szomoruak ( betegek vigasztalójává, orvosává egész földi életében. Sieretetből vállalta magára a legiszonyúbb kínokat és a legszégyenletesebb halált, hogy bennünket megváltson. Szeretetből alapította az anyaszentegyházat, hogy ott az ő névében bennünket az örök üdvösségre oktasson és vezéreljen. Ds még ezzel sem elégedett meg a végtelen Szeretet: mikor eljött az ideje szent séges Szivét is kinyilatkoztatta és minden kincseivel együtt nekünk adta, hogy a hitében és a szeretetben megfogyatkozott, szegény, szenvedő s vigasztalásért epedő emberiség újra bizalomra gerjedjen iránta. Bizalmunkért lelki-testi bajainkban biztos orvosságot kínál az Ő a mindenható Szivében, amely most már semmit sem tartott meg magának és minden kegyelmét azokra árasztja, akik viszontszeretetre gyuladnak iránta és földi örök boldogságuknak minden föltételét és szükségletét csak Benne keresik. Ez a szt. Szív e legfölségesebb Oltáriszentségben folytonosan érettünk dobog, éjjelnappal várja a mi gyermeki hódo'.atunkat, várja, hogy a szt. áldozásban vele mennél gyakrabban egyesüljünk, hogy ezáltal is istápoljon bennünket... Ez a szt. Szív ma is minden szt. misében, mint szeplőtelen engesztelő áldozat mutattatik be a mennyei Atyának érettünk, hogy igazságos haragja ne gerjedjen fel a bűnös világ ellen. Már ez az első ok is elegendő arra, hogy viszontszeretetre gyuladjunk a szt. Szív iránt és a legodaadóbban tiszteljük azt. 2. A szt. Szív tiszteletének gyümölcsei : A második ok. Legmélyebb tiszteletünknek és háládatos szeretetünknek második oka; a szt. Szív tiszteletének gyümölcsei, vagyis azok az ígéretek, amelyeket a szentséges Szív szt. Alakok Mária Margit által közölt velünk s amelyek a szentséges Szív minden buzgó tisztelőjének közös kincstárát alkotják s egyszersmind földi és örök életünk minden vonatkozásában hathatós és biitos segítséget és orvosságot kínálnak. Az ígéretek : Az úr Jézus ugyanis megígérte széni Mária Margitnak, hogy szt. Szíve buzgó és álhatatos tisztelőit számtalan kegyelemben fogja részesíteni, névszerint, hogy : 1. nekik állapotukhos szükséges minden malasztot megad ;

5 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f 2. családjukban békességet szerez ; 3. őket szenvedéseikben megvigasztalja; 4. biztos menedékhelyük lesz életükben, de főképen haláluk óráján ; 5. minden vállalatukat bőségesen megáldja ; 6. a bűnösök az ő Szivében irgalmasságának forrására és megmérhetetlen tengerére akadnak ; 7. a lanyha lelkek buzgókká lesznek ; 8. a buzgó lelkek magas tökéletességre jutnak ; 9. a papok elnyerik azon kegyelmet, hogy a legmegrögzöttebb sziveket megindítják ; 10. megáldja a házakat, melyekben Szivének képét fölállítják; 11. kik ezen áhítatot terjesztik, azoknak neveit ö Szivébe irja és oiinét ki nem törli; 12. kegyelem-kincseinek kiosztásában sem mértéket, sem határt nem szab azoknak, kik azokat Szivében keresik. Végül, mintha teljesen ki akarta volna üríteni" magát, megígérte, hogy mindazon tisztelői, akik 9 (kilenc) egymásután következő hónap első péntekén, megszakítás nélkül, a szt. áldozáshoz méltóképen járulnak, meg kapják a végső állhatátosság kegyelmét, vagyis nem halnak meg halálos bűnben szt. gyónás nélkül. Csak Isten lehet ily bőkezű! Ezek után szivünk önkénytelenül is kérdi a zsoltárossal: Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért, amiket nekem adott". Adjuk meg neki mi is az őt megillető tiszteletet, imádást! 3. Engesztelés. Harmadik ok. Fontos oka ami tiszteletünknek és hódolatunknak aszentsziv kieengesztelése, mindazokért a bántalmakért, amelyekkel a háládatlan emberek nap-nap mellett s főképen az Oltáriszentségben illetik az Üdvözítőt. Szóval, könyvekben és újságokban nap-nap mellett elkeseredettebben harcol a gonosz lélek az Ur Jézus, az anyaszentegyház, a mi lelkünk s főképen az ifjúság hite és tiszta erkölcse ellen. Fontos tehát reánk nézve, hogy mennél jobban harcol ellenünk a pokol ereje, annál hűségesebben ragaszkodjunk a sz, Szívhez, mint életünk s halálunk egyetlen biztos menedékéhez. 4. Felebaráti szeretet. Negyedik ok. Az emberiség a világfelíordúlás borzalmas éveiben nemcsak hitében rendült meg, de elvesztette egyik legdrágább kincsét és a társadalmi béke biztositékát: a felebaráti szeretet. Gyűlölet uralkodik az egyesek és a népek között. Ugyan ki más adhatná viszsza ezt az elvesztett kincset, mint a mindnyájunkat egyaránt szeretettel hivtf s magához ölelő sz. Sziv! Ö hozzá folyamodjunk éjjel-nappal, hogy forrassza egybe a magáéval az emberi sziveket, nehogy a bűnös emberiség végleg elmerüljön a gyűlölet kárhozatos tengerében. Mintha ma is fel hangzanék a próféta szava; Pusztulással elpusztul az egész föld, mert senki sincs, ki szivébe szálljon." (Jer ) Elfordultunk az isten útjairól és ime beteljesedet az ur büntetése rajtunk : íme én e népet ürömmel étetetn és epevizzel itatom őket. (Jer ) Kedves jó Hittestvéreitn! Ezernyi bajunk közepette már látjuk, hogy egyedül Isten a mi reménységünk a nyomorúság napján (Jer ) Miként egykor a samariai asszony, ugy mi is látjuk az..isten ajándékát," s amikor az Üdvözítő szavát halljuk : Jöjjetek hozzám mindnyájan kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhitlek titeket," siessünk tehát az ő irgalmas sz. Szivéhez, amely nemcsak egy szertartásban osztogatja a maga gazdag kegyelmeit... Legyünk mi is kiválasztott tisztelői a sz. Szívnek, mert a szentírás szavai szerint (Luk ) Vájjon tehát Isten nem tett igazságot az ő választottainak, kik éjjel nappal kiáltanak hozzája és késedelmes lesz-e irántuk? Mondom nektek: hamar megmenti őket." * Kedves keresztény lélek! Ne tétovázz! A szentséges Szívben boldogságod biztos meleg fészke integet feléd ahol ha alszol nem félsz, megnyugszol és álmod gyönyörűséges leszen" (Péld ), mert az Ur igéri neked: És ott lesznek szemeim és Szivem mindenkoron." (Kir. III. 9/3.) Veczán András oki. kömüves-mester épitési vállalata Nyíregyháza, Nádor-u. 60. ELVÁLLAL: Modern lakókázak és gazdasági épületek tervezését és építését, lakóházak átalakítását és javítását, Cserépfedéseket, felméréseket, épületbecslést és mindenféle szakbavágó munkát pontosan végez. Levélbeli megrendelésre házhoz megyek és vidékre utazok. Üzleti doldokkal csak hétköznap foglalkozom. HÍREK. A kiadóhivatal kiti a vidékről egyes hirdetések beküldött, hogy hirdetésük nagysdgdt hasáb miliméterekben előre megállapítani, s a hirdetési dijat a lap fején található díjszabás szerint kiszámítani szíveskedjenek s ezután minden hirdetéssel egyidejűleg a hirdetési dijat is küldjék be, mert előre nem fíeetett hirdetéseket a jövőben annál is inkább sem közlünk, mivel az eddigi tapasztalatok szerint a pénz beküldése többszöri felszólítás után sem történik meg. Személy! hír. Miklósy István megyés püspök úr, aki a tavaszi püspöki konferenciára Budapestre utazott, f. hó 19-én székhelyére visszaérkezett.

6 6 Görögkatholikus Tudósító május 11. Az államvasutak uj menetrendje. Az államvasutak vonalain junius hó elsejével uj menetrend lép életbe. A jelenleg érvényben levő menetrenden eszközölt lényegesebb változtatásokat a következőkben adjuk: A budapest hegy«shalom bécsi, illetve győr szombathely gráci vonalon : A Bpest k. p. u.-ról most 9 ó. 10 p - kor induló bécsi gyorsvonat 8 ó. 10 p-kor indul: Bécs felől pedig 14 ó. 50 p.-kor érkezik. A jelenleg 15 ó. 10 p.-kor induló bécsi gyorsvonat pedig 14 ó. 40 p.-kor fog indulni. A budapest gráci gyorsvonat 8 óra helyett 7 órakor indul Bpest k, p. u.-ról és Oráz felől p. kor fog Budapestre érkezni. Ez a gyorsvonat fogja továbbítani Győ Szombathely között a prága zágrábi közvetlen kocsikat is. Ellenben a budapest soproni közvetlen kocsikat nem ez, hanem a 8 ó. 10 p -kor induló bécsi gyorsvonat fogja továbbítani. Budapest és Szombathely között julius hó 1 -tol kezdve még egy gyorsvonat párt helyeznek forgalomba, mely Bp^st k. p. u.-ról 15 órakor indul és Szombathelyre 20 ó 43 p.-kor érkezik; Szombathelyről 7 ó. 15 p.-kor indul és Bpestre 12 ó. 55 p'-kor érkezik: Győrben közvetleu csatlakozása lesz Pozsony Prága felé és felől, Szombathelyen pedig Kőszeg felé és felől. A győri személyvonat Bpest k. p. u-ról 12 ó. 45 p. helyett 12 ó. 10 p.-kor indul. A Bpest k. p. u.-ról 17 ó. 15 p.-kor induló soproni gyorsvonatnak Győrött személyvonali csatlakozása lesz Szombathely felé. A budapest kelebia szabadkai vonalon : A vasárnap, kedden, szerdán és pénteken közlekedő belgrádi gyorsvonat Bpest ny. p. u.-ról 12 ó. 15 p.-kor. indul. A budapest salgótarjáni vonalon : A Bpest k. p. u.-ról jelenleg 9 ó, 40 p.-kor induló ruttkai gyorsvonat megszűnik, helyette Bpest és Salgótarján között közvetlen csatlakozással Ruttka Zsolna felé, egy uj gyorsvonatpár közlekedik, mely Bpest k p. u.-ról 13 órakor indul és ellenirányból 18 ó. 5 p-kor érkezik Budapestre A salgótarjáni személyvonat p.-kor érkezik Bpestre. Bpestről Salgótarjánig azonkívül egy uj személyvonat is közlekedik, mely Bpest k. p, u. ról 6 ó. 30 p.-kor indul. A budapest miskolc sátoraljaújhelyi vonalon : Bpest és Miskolc között uj gyorsvonatpárt helyeznek forgalomba, mely Bpest k. p. u-ról 13 ó 40 p.-kor indul, Miskolcra 17 óra 31 p.-kor érkezik, ahol közvetlen csatlakozást Sátoraljaújhely felé. Ellenirányban a Sátoraljaújhelyről 6 ó. 28 p.-kor induló és Miskolcra 9. ó. 1 p.-kor érkező helyi személyvonat csatlakozik a Miskolcról 9 ó. 20 p.-kor induló és Bpestre 13 ó. 5 p.-kor érkező uj gyorsvonathoz. A Sátoralja ujhelyről jelenleg 7 órakor induló budapesti személyvonat megszűnik, helyette uj személy, vonat indul, Sátoraljaújhelyről 10 ó. 41 p,-kor mely Miskolcra 13 ó. 23 p.kor és Bdpre 18 ó. 6 pkor érkezik. A Bpest k. p. u. kassa poprádfelka és sátoraljaújhelyi gyorsvonat ezentúl Bpestről 9 ó. 10 p. kor indul és Miskolcra 13ó. 3 p.-kor Sátoraljaújhelyre 15 ó. 16 p.-kor, Kassára 16 ó. 10 p.-kor érknzik. Ellenirányban Kassáról 15 órakor, Sátoraljaújhelyről 15 ó. 43 p.-kor, Miskolcról 17 ó. 54 p. kor indul és Budapestre 21 ó. 40 p.-kor érkezik. Közvetlen csatlakozása lesz Munkács Lawocne és Poprádfelka felé. A budapest Szolnok békéscsabai vonalon: Az arad bukaresti gyorsvonat Bpest k. p, u.-ről 15 ó. 40 p.-kor indul, Budapest Arad felől pedig 13 ó. 25 p.-kor érkezik Budapestre. A budapesti szobi vonalon : A zsolna berlini gyorsvonat 10 ó, 5 p.-kor indul Bpest ny. p. u.-ról és ellenirányból 18 ó. 40 p.-kor érkezik Budapestre. Julius 1-től ismét forgalomba helyezik a bpest prágai gyorsvonatot, mely Bpest ny. p, u-ról 8 ó. 20 p.-kor indul a Prága felől 21 ó. p.-kor érkezik Bpestre. A budapest ujdombovár gyékényesi vonalon : A gyékényes zágrábbi gyorsvonat Bpest k. p. u.-ról 7 ó. 40 p. kor indul és ellenirányból 19 ó. 25 p.-kor érkezik Bpistre. E vonat Sárbogárdon, valamint Ujdombováron csatlakozást talál Báttaszék Baja, Ujdombováron Pécs felé is. A budapest adonypusztaszabolcs balatonfüred tapolca keszthelyi vonalon : Juuius 1-től szeptember 30-ig az idén is közlekedik a balatoni gyorsvonat, mely Bpest k. p. u ról 7 ó. 20 p-kor indul, Balatonfüredre 10 ó. 55 p. kor, Keszthelyre 13 ó. 20 p.-kor érkezik, ellenirányban Keszthelyről 17 ó. 16 p. kor indul és Bpestre 23 ó. 40 p.-kor érkezik. A budapest debrecen nyíregyháza sze - rencsi vonalon : a Budapest ny. p. u-ról 7.30 kor induló és ellenirányból Budapest ny. p. u. ra kor érkező nagyváradi gyorsvonat forgalmát a püspökladány debrecen nyíregyházai vonalszakaszra is kiterjesztik közvetlen kocsikkal, Debrecenbe kor, Nyíregyházára kor érkezik : ellenirányban Nyíregyházáról ó.kor, Debrecenből kor indul; továbbá Nyíregyháza Szerencs között uj személyvonatpár közlekedik, mely Nyíregyházáról kor indul, ellenirányból pedig kor érkezik Nyíregyházára.

7 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f Budapesti piaci árak május 25 én. Száz magyar korona: Zürichben Dollár 5530 Száz szokol 1657,, osztrák korona Lei Márka 10- Állatárak kilónként: Kor - tói Kor.-ig Hizott ökör Javított ökör Sovány ökör Tehén, jobb minőség Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való Növendék marha Sertés, fiatai könnyű Sertés, közép Sertés, nehéz Terményárak, mázsánként Buza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpá Sörárpa Köles Zab Szemes tengeri Repce Korpa Kiadja a Magyar Oörögkatholikusok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKU3S. A kiadóhivatal főnöke: LUKaCS BÉLA. M&YER TESTVÉREK, órás- és ékszerészek Nyíregyháza, IV, Zrínyi Ilona utca 1. Alapítva q q Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezíistözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben és redeti svájci órákban. Katolikus cég. Nemzeti Hitelintézet fiókja Nyiregjháza, Széchenyi-ut 2. szám Betéteket előnyös feltételek mellett elfogad' Dollárok s más valuták hivatalos beváltó helye- Barísch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza, Városház-épülel Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. ejj es műszaki üzlete. Lakafos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- é$ autogénheggeszíő műhelye he^ n y í r e g y h á z a, Zrinyí Ilona utca 1. Telefon: 349. INGATLANOK vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi országos fbldbirtokrendezö bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesítő I R 0 D A J A Nyirvizpalota. NYÍREGYHÁZA,»"«erurMntel. 300 Az ecclesia liarangöntődéje. tiszta pontos harangércből hangolással leggyorsorsabban önt és szállít az Országos Harangszakértői Bizottság melett a felügyelete Harang m üvek r-t. Ecclesia' alapítása Budapest, IV-. Irányi-utca 27. sz. MMtl fetaz a kfadőhlvafai Szatócs-yfea 20. Ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést apunkban a.

8 8 Görögkatholikus Tudósító május 11. Dr. Szász Géza fogorvos specialista lakik Andrássy-ut 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2-6-ig A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20% árengedményt nyújt. Alapitatott 1816 Hazánk legelső és legrégibb harangöntödéje Alapitatott SELTEHHOFER FRIGYES Fi&i rnajy. klr- udvari harangi) iitik SOPRON. magy. klr. udvari harangöntök KOVÁTS GÁBOR Kőfaragó telepén Miskolc, Széles-u. 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nagv uti keresztek, síremlékek és síremlék javítások a legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó telepén Nyíregyháza, Buza-tér 9. Katholikus cégek! KÁROLY JÁNOS viaszgyertya gyára, viaszfehérités, templomi égőszerek raktára E G E R B E N Ajánlják a t. hitközségek és községeknek, legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasból készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes harangállványokat, 10 évi jótállás. Előnyös feltételek Imakönyw a görög katholikus ifjúság számára. Ára Ízlésesen bekötve 200 korona. A Rózsafüzér társulati imákőnyvek a kiadónál elfogytak, szétküidettek a lelkészi hivatalokhoz. a gör. kath. társulati tagok számára 50 korona, valamint mindennemű híttaní kézikönyv, ima- és énekeskönyv megrendelhető és kapható a Görögkatholikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20. Ajánlom saját gyártmányú, tartósan égő nem csepegő oltár, csillár, temetési és három águ (trojea) méh és miiviasz gyertyáimat minden suly és nagyságban, egyszerű és legdíszesebb kivitelben. Diszgyertyáim nem festett vagy Ízléstelen mázolással, hanem viaszból készült Feszület, Mária kép és egyéb dísszel vannak diszitve Körmeneti alkalomra gömbölyű vagy négyszögű, egy vagy négy béllel ellátott fáklya gyertyáimat. Lehetőleg legjutányosabb napi árban. Méhészektől méhviaszt és mézel legjutányosabb árban veszek. Alapítva 1846 ban. Árjegyzék bérmentve. Telelőn 184- TIRPÁK JÁNOS templom- és szobafestő N Y 1 R B A K T A. Minden e szakmába vágó munkát gyorsan és ízlésesen kész t. Görögkatholikus cég. Legszebb taríamu, keresztény képes szépirodalmi lap a * Képes Krónika Budapest, V., Honvéd-utca 10. Nyomatott Jóba Elek nyomdájában Nyíregyházán ~

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Hí. évfolyam, 1923. 22 szám. Nyíregyháza, Junius 3. Görögkatholikus Tudósító

Hí. évfolyam, 1923. 22 szám. Nyíregyháza, Junius 3. Görögkatholikus Tudósító Hí. évfolyam, 1923. 22 szám. Nyíregyháza, Junius 3. Görögkatholikus Tudósító A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz.

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. Ha belföldi kirándulást tervez, nem kell otthon hagynia kerékpárját! Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. BALATON-PART

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend 2014. június 20. péntek, 00.00 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 19. kedd, 11.46 Siófok, 2014. június 20. Szombattól nyári menetrend

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás 2013 szeptember 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Veledértékelve vagyunk Akeem! Még Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Budapesten és vidéken is több ponton van lehetőség vért adni Akeem Adams számára.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

XII. évfolyam 2. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2011. február

XII. évfolyam 2. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2011. február Á G F A L V I K R Ó N I K A u!"#$%&'%()*+*(,-+'. FARSANGI FELHÍVÁS (#'(+3(5*+(+,36!7'&'%8#(#9 /0!1!"*%2*(#*'343*#,314 SOKAN GYÚJTOTTAK GYERTYÁT :+*,;-,3(&$#()!

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben