GQrögkatholikus Tudósító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GQrögkatholikus Tudósító"

Átírás

1 Üt. évfolyam, szárti. Nyíregyháza, május 2f. GQrögkatholikus Tudósító A Megyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: Negyedévre 300 K Nyíregyháza, Szabolcs-utca 20. KOZMA JÁNOS. Egyes szám 30 K. Hirdetések hasábmilimétere. 10 K A falusi papságról. (kj) Sok mindenféle nincsetlenségről, nyomorúságról esett már szó e lapok hasábjain : lelkiekről és anyagiakról egyaránt. Felpanaszoltuk népünk elhagyatott helyzetét, ostorozzuk vezetőink közönyét, tétlenségét, csak egyet nem tártunk föl: azokat az okokat, melyek e közöny és tétlenség mögött rejlenek. Nem mintha nem ismertük volna azokat, nem mintha nem tudtuk vagy nem akartuk volna figyelembe venni a nyomorúságok legfőbb okait, hanem, mert szégyellik azokat:. Mert bármerről forgatjuk a kérdést egy ok nyomul előtérbe lépten nyomon, bármint takargatjuk is, egy tény ütközik át a takargató fátyolon: a papi nyomorúság. Béke idején sokat tárgyalták ezt a kérdést papi gyűléseken, sajtóban sőt a parlamentben is. Orvoslására az akkori viszonyokhoz mérten igen jelentős intézkedések történtek. Ezek ugyan akkor sem teremtettek rózsás helyzetet a falusi papság részére, de legalább enyhítették a bajokat. A háború és forradalmak után a kormányzat szervei a papokat igyekeztek fölvilágosítani a trianoni béke szülte köznyomoruságról. hogy általuk viszont a néphez jussanak el a fölvilágositások s ezáltal elő legyen segítve a konszolidáció, az ország belső rendjének biztosítása. Papságunk, bár a forradalmak alatt egyetlen ágazat sem szenvedett annyit, teljes megértései állott a konszolidálás szolgálatába. Elfojtotta saját keserűségeit saját nyomorúságát ugy tekintette, mint a köznyomornak ráeső igazságos hányadát panaszkodott. Taveszi és nyári nagy választékban és nem divatoipőh érkeztek Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 5, z. - Sőt! Előljárt a háborgó néplélek csititásában, csendesitésében. Előljárt az állampolgári kötelességek teljesítésében, előljárt a köznyomor enyhítését célzó jótékonyságban s amellett maga és családja nélkülözött,... És mert nem panaszkodott, nem lármázott, nem gyűlésezett nem deputaciózott, lassanként az ment át a köztudatba, hogy a papság ma az egyetlen osztály Magyarországon, amely a mai helyzethez méltóan van dotálva. Pedig a papság^ helyzete a legnehezebbek közé tartozik. És a papság között is épen a mienk a gör. kath. papság az, mely a legnehezebben élhet meg. Helyi javadalmazását tekintve a görög katholikus papság mindig gyengén állott. Néhány hold hasznavehetetlen, elhanyagolt föld, egy kevés gabonapárbér, nagyrészt behajthatatlan, ez az egész, mit a hitközségtől kap és ma ez minden. Fizeti a földadót, mint a többi kisgazda, fizeti az árteret és a többi közterheket, jövedelem adót, általános kereseti adót stb. Jövedelmének tekintélyes részét fölemészti maga a gazdálkodás hiszen ő maga nem mehet szántani, a köteles napokat pedig sok belátástalan ember csak idő után s immel-ámmal tölti le; egyházi, községi, szövetkezeti, közbirtokossági ügyekben utazgatnia, reprezentálna kell, amiknek költségeiből alig térül meg valami. Legjobban nyomja aztán a falusi értelmiség legfőbb gondja, az iskoláztatás, mely ma nagyobb teher, mint bármikor is volt. Mit tehet a pap? Neki kell vetnie magát a gazdálkodásnak, olykor ráfanyalodni az üzérkedésre, hiszen élnie, öltözködnie, gyer- Hungária Cípdaruházba Interurbán telefon 195. sz. ííagy raktár: Női és férfi utcai-, estélyi és sportcipőkben, rászonclpők, gyermekcipők és bőrszandálok minden nagyságbau. Harisnyák, sport líibszárliarlsnyíik, gyermekzoknik az összes eipöa inckben.

2 3 Görögkatholikus Tudósító május 11. mekeit nevelnie kell, de emellett még arra a sivár jövendőre is gondolnia kell, amit a családfő megbetegedése vagy elhunyta a családra hozhat, mert arra a 25 kg, gabonára, melynek árát özvegyi nyugdíjként az egyházmegyei nyugdijalap kiátalni képes, existenciát alapítani lehetetlen. Neki kell vetnie magát a gazdálkodásnak sokkal nagyobb mértékben, mint az akár a pap társadalmi tekintélyének fentartása, akár a lelkipásztorkodás eredményessége szempontjából kívánatos és megengedhető volna. Részletekbe bocsátkozni nem akarok, tudja, látja érzi az egész magyar görögkatholikusság, mily hátránya ez, mily akadálya előmenetelünknek, szerves fejlődésünknek. A MAGOSz megalakulása óta sokszor ostoroztuk a közügyekkel szemben mutatkozó közönyt. Joggal, mert lépten-nyomon akadályozta a MAGOSz magasabb terveinek keresztülvitelét sőt magát a szervezkedést is. De viszont érthető is a közömbösség közügyeink iránt, hiszen mindenkihez önmaga és családja áll a legközelebb s ennek gondozása, mint természeti törvényből folyó kötelesség, elébbvaló minden másnál. És ha e kötelesség teljesítésére ma szinte a nap 24 órája is kevés, akkor háttérbe kell szorulnia minden egyébnek, ugy a MAGOSzakciónak is. Mit ád a pápnak a helyi javadalom? Ugyanazt a mennyiségű tertményt, melyet békeidőben - ha kedvező a helyzet, legtöbb esetben azonban csak annak 2 / 3, sőt felerészét. Mire van a papnak és családjának szüksége? Élelemre, ruházatra, iskoláztatási költségekre, melyek a gabonavalutáris aranyokat tekintve legalább is kétszeresét teszik ki a békéidéi kiadásoknak. A helyzet tehát az, hogy a békeidei helyi jövedelem 2 iz részéből a békeidei kiadások kétszeresét kell fedeznie. Kénytelen tehát jövedelemszaporulat után nézni, mert különben nem birja a számszerűen háromszorta rosszabb megélhetés terheit. De hát a stóla? Hát a kongrua? államsegély? Erről sem feledkeztünk meg. Békében egy közepes népességű községben keresztelés, temetés, 7 8 esketés mellett a papi stólajövedelem kitett (misék nélkül) koronát, az évi kongrua ugy 1000 korona körül járt, 5 éven felüli önálló szolgálat után évi 400 korona korpótlék is jött, egészben a helyi javadalmon felül tehát kb. évi kor. készpénz. Kürülbelül 100 métermázsa buza ára., És ma? Kongrua, korpótlék ugyanannyi összegű papírkorona, mint amennyi aranykorona volt régente. (Ne tagadjuk le: jön hozzá családtagonként évi 800 korona családi pótlék is, vagyis hat családtag után egy pár gyermekcipő áru) A stóla jövedelem rendezetlen. Az utolsó megállapítás 1917-ben volt, azóta az együntetüség megszűnt. Egy énekes mise stipendiumából akkor egy család napi élelme még elég jól kitelt, egy esketés, egy középszerű temetés stólájából még egy-egy ruhadarabot szerezhetett a pap maga vagy családjának valamelyik tagja részére, ma a stóladijak egész évi összege el nem éri a a békeidőbelihez arányított egy heti átlagos s a körülbelül 100 métermázsa buza árának megfelelő kongrua és állami támogatás lecsúszott öt kilogrammra Ez már nem is sanyaruság, ez már csúfság! Alábbvaló minden koldusalamizsnánál. -- És mi hallgatunk.... Hiszen az állam oly szegény!... Hiszen igy is tul van terhelve... Hiszen vallásalapnak csaknem egész vagyona idegen megszállás alatt levő területen van és igy nem jövedelmez. Pedig: a vallásalapnak, nem minden birtoka esik megszállás alá. És bár sok esik oda, de viszont sok parókia is oda esett, s ezeknek terheit a mostani megkisebbedett vallás alap nem viseli. De maga a vallásalap megkisebbedése sem oly mértékű, hogy indokolná a papi kongruának a békeideihez viszonyított csaknem kétezerszeres leszállítását. Ez csak akkor volna indokolt, ha a régi terhek egészben, a régi javak pedig csak részben maradtak volna meg. De az arány egészen más. Az költségvetési évben a vallásalap bevételei kerekszámban 68 millió koronára rúgtak, ezzel szemben kiadásai csak 18 milliót tettek ki. Fölöslege pontosan ,564 koronára ment. Nem sok, de mindenesetre elég jelentékeny összeg ahhoz, hogy egy néhány kisebb javadalmazásu papon vele segíteni lehessen valaminő formában. De maga az állam is, melyben a papság talán soha nem volt oly fontos tényező mint napjainkban kell, hogy békeidőbeli segítségét legalább némileg arányba hozza a mai idők követelményeivel. A tavaszi kerületi gyűléseknek érdemes volna e tárgyat szőnyegre hozni s gondoskodni, hogy legilletékesebb helyeken a papság gondterhes helyzetét figyelembe vegyék. Csak ezen az uton lehet remélni s elvárni, hogy a magasabb célok szolgálatában minden lelkészkedő pap egyenlő lelkesedéssel vegyen részt. Csonka Magyarország nem ország! Egész Magyarország menyország!

3 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f eör, KATH, TUDÓSÍTÓ = Harangszentelés Csékén Megható és bensőséges ünnepségek között folyt le e hó 13-án Csékén az uj János" nevü harang megáldása. A környékbeli nagyszámú lakosság jelenlétében, pont 10 órakor Vlaik Ágoston, urad. főintéző és kedves felesége, mint keresztszülők a koszorús leányok sorfala kö zött felkérik a ker. esperest, hogy áldja meg az új harangot. Fenczik N kon ker. esperes, Sz'ankaninecz Endre dámóczi és Csopey Jenő zeni.lénagárdi lelkészek közreműködésével a harangokat felszenteli és utána a ker. esperes gyönyörű beszédben keresetlen szavakkal méltatts a kis község híveinek érdemeit és az esemény jelentőségét, A beszéd végeztével a koszorús leányok segédkezésével szállt fel a harang rendeltetési helyére, hogy ott zengjen Istennek dicséretet. Rövid 20 perc elmultával a sz. mise kezdetét jelezte már a harang zúgása, ami Hallók József és Géresz bertalan csékei lakosoknak köszönhető, akik műértő gyorsasággal végezték a 2 mázsás harang szerelését. Vlaik Ágoston és kedves felesége ez al kálómból a csékei javadalom gyarapítására koronát adományoztak. A környék intelligentiáját Legeza Ödön lelkész és kedves felesége látta szívesen vendégszerető házánál. A harang a soproni Seltenhofer cégnél készült, igy maga a cég neve biztosíték mindenben a harang kiválóságáról. «= Adományok. Vstamány János Budapest 400 koronát, Kocsis Mihály Máriapócs 40 koronát adományozott lapunknak. Köszönjük. =* Kinevezés. A megyés püspök úr Lukács Anna oki. tanítónőt nyirvasvári hiközség tanítónőjévé kinevezte Szalonfay EleK nagy fehérnemű tisztító kelmefestő és vegytisztitó intézete Budapest, IV., fflester-utca 5-7 szám. Tudomására hozza a budapesti gör. kath. urak nok, hogy az egyedüli budapesti cég, amely a gallért kézelőt és egyébb fehérneműt a mosásban nem rongálja, a tisztítást és festést a legszebben, a legpontosabban, a leggyorsabban és a legjutányosabban végzi. Vidékről beküldött gallérés kézelőket 14 nap alatt tisztán visszaküldi. Görögkatholikus cég. 27 Yaslrnap 28, Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök 1 Péntek 2 Szombat VASÁRNAP Május. VIII hang. Mindenszentek vasárnapja a szentek egész seregének, vagyis a győzelmes Anyazentegyháznak tisz! elése. Eutlh melitiniai pűspük, Örményországban az apostolok tanítványa volt. Ma kezdődik a Péter-Pál böjt. Teodozia szűz vértanú a palesztiniai Cezáreában megnyúzva vízbe dobatott. Sz. Izsák konstantinápolyi szerzetesfőnök. (Mh. 383.) Htrmiász vértanúi katona volt s Kappad^ciában szenvedett vértanúságot Antonin császár alatt. Junius. Jusztin bölcsész vértanúságot szenvedett 168 körül Rómában. Nicephor konstantinápolyi pátiárka, hitvalló f 826. jun. 2. a képromboló Örmény Leó császár alatt. Junius hónap. Jézus szent szivének hónapja. Jézusszentséges Szíve tiszteletének okairól Irta: Dr, SZÉMÁN ISTVÁN, tb. kanonok, eperjesi e. m. főtanfelügyelő. 1 ) Mely nagy az Ur irgalmassága és kegyelmessége a hozzája térőkhöz". (Sirák 17, 28.) Kedves Testvéreim! Sok szomorú arcú felebarátunk jár mosta" nában közöttünk. A nehéz idők szorongattatásai ott ülnek könnyes szemeinkben Önkénytelenül is az Égre nézünk, mert érezzük, hogy csak az nyújthat nekünk vigasztalást... Szivünk megmutatja a helyes irányt, csak eszünk és akara, tunk is kövesse az ég felé való repülésébenakkor biztosan megtaláljuk a vigasztalást: az ég reánk is le haroiatozza az isteni Szív ígéreteinek minden lelki és testi nyavalyánkat gyógyító kegyelmeit. Valóban? Olvassátok el a következő felvilágosító és buzdító sorokat s velem együtt örömest elhiszitek. J) Mutatváuy szerzőnek sajtó alá jövő Sziviink vigasztalója" cimii imakönyvéből.

4 4 Görögkatholikus Tudósító május 11. Szt. János evangelista leirja, hogy az Úr Jézus földi életében volt Jeruzsálemben egy Betszaida nevü csodálatos fürdő, amelynek pitvaraiban nap nap mellett a betegek nagy sokasága feküdt, várva a gyógyulást. Az Úr angyala ugyanis, időnként, leszállott az égből, hullámzásba hozta a vizet s az a beteg, aki elsőnek ereszkedett la a bizbe, bármiféle nyavalyában szenvedett is, meggyógyult Bárcsak most is volna ilyen forrás! mondja sok szenvedő. Igaz, az a csodás forrás már régen kiapadt Jeruzsálemben, mert a háládatlan jeruzsálemi nép, amely Üdvözítőjét keresztre feszitette, nem érdemelte meg Isten eme különös nagy csodáját, Azóta azonban újra és bőségesebben megnyílt ez a forrás csakhogy más módon ós minden oltárról árasztja gyógyító kegyelmeit azokra, akik hiszik, hogy az Úr Jézusnak lándzsával átszúrt isteni Szive minden kegyelemnek kiapadhatatlan forrása s akik bizalommal vetik magukat az ő végtelen irgalmának tengerébe. Az ember azt hinné, hogy az Üdvözítőnk szentséges Szivéből fakadó kegyelmekből millió és millió szenvedő, gyötrődő lélek siet mennél többször meríteni s szorongásig megtölteni a templomokat, mint az uj, sokkal csódásabb forrásnak pitvarait... Sajnos, még nincs úgy,... Az Üdvözítő egyszer maga panaszkodott e miatt b. Alvarez-nek, hogy hiába kínálja az embereknek az ő Szive kincseit (lelki és testi kegyelmeit), mert alig akadt valaki, aki elfogadja azokat. Kedves Hittestvéreim! Talán már ti is régen ott álltok az üdvözítő csodás forrásának tornácában, de még csak azon gondolkodtok, vájjon bajaitokban, szenvedéseitekben csakugyan higyjetek e a rajtatok is örök szeretettel könyörülni óhajtó isteni Szívnek. Sejtem habozásotok okát. Sokatoknak a szivébe oltódott 1. az a kifogás, hogy nem ismeritek a szentséges Szív tiszteletének lényegét, okait; 2. hogy ilyen ájta tosság soha sem volt a mi ősi görög szertartásunkban s így bizonyára nehezen egyesíthető össze azzal. Igyekszem megfelelni neknek. Az első kifogás nem állja meg a helyét mert a mi egyházi hatóságaink is több körlevelet irtak már a szt. Szivről s a világháború kezdetén a mi egyházmegyéink hiveit, tehát minket is felajánlottak a szentséges Szívnek Sok-sok könyv és két újság is foglalkozik már hazánkban a szt. Szív tiszteletével s igy eddig is bárki könnyen megismerhette annak lényegét, okait és számtalan hasznát. Legalább is részvétlenség volna az Üdvözítő iránt továbbá azt mondani: Nem ismerem Szívedet! A második kiíogás sem helytálló, mert a szentséges Szív tiszteletének alapjai a görög szertartásban is ősidőktől fogva megvannak, csak ki kell onnan emelni azokat, mint a tenger mélyén rejlő kincseket. Be is akarom ezt bizonyítani, de előbb egy pár sorban előre is meg kell világítani, hogy mily általános és fontos okok kívánják minden embertől (tehát tőlünk görög szertartású katholikusoktól is) a szentséges Szív bensőséges tiszteletét. 1. Az Úr Jézus mérhetetlen szeretete. Az első ok; az Úr Jézusnak irántunk való megmérhetetlen szeretete amelylyel öröktől fogva szeret bennünket. Szeretetből jött e világra s lett szegény kisdeddé Szeretetből lett fáradhatatlan tanítónkká s a szomoruak ( betegek vigasztalójává, orvosává egész földi életében. Sieretetből vállalta magára a legiszonyúbb kínokat és a legszégyenletesebb halált, hogy bennünket megváltson. Szeretetből alapította az anyaszentegyházat, hogy ott az ő névében bennünket az örök üdvösségre oktasson és vezéreljen. Ds még ezzel sem elégedett meg a végtelen Szeretet: mikor eljött az ideje szent séges Szivét is kinyilatkoztatta és minden kincseivel együtt nekünk adta, hogy a hitében és a szeretetben megfogyatkozott, szegény, szenvedő s vigasztalásért epedő emberiség újra bizalomra gerjedjen iránta. Bizalmunkért lelki-testi bajainkban biztos orvosságot kínál az Ő a mindenható Szivében, amely most már semmit sem tartott meg magának és minden kegyelmét azokra árasztja, akik viszontszeretetre gyuladnak iránta és földi örök boldogságuknak minden föltételét és szükségletét csak Benne keresik. Ez a szt. Szív e legfölségesebb Oltáriszentségben folytonosan érettünk dobog, éjjelnappal várja a mi gyermeki hódo'.atunkat, várja, hogy a szt. áldozásban vele mennél gyakrabban egyesüljünk, hogy ezáltal is istápoljon bennünket... Ez a szt. Szív ma is minden szt. misében, mint szeplőtelen engesztelő áldozat mutattatik be a mennyei Atyának érettünk, hogy igazságos haragja ne gerjedjen fel a bűnös világ ellen. Már ez az első ok is elegendő arra, hogy viszontszeretetre gyuladjunk a szt. Szív iránt és a legodaadóbban tiszteljük azt. 2. A szt. Szív tiszteletének gyümölcsei : A második ok. Legmélyebb tiszteletünknek és háládatos szeretetünknek második oka; a szt. Szív tiszteletének gyümölcsei, vagyis azok az ígéretek, amelyeket a szentséges Szív szt. Alakok Mária Margit által közölt velünk s amelyek a szentséges Szív minden buzgó tisztelőjének közös kincstárát alkotják s egyszersmind földi és örök életünk minden vonatkozásában hathatós és biitos segítséget és orvosságot kínálnak. Az ígéretek : Az úr Jézus ugyanis megígérte széni Mária Margitnak, hogy szt. Szíve buzgó és álhatatos tisztelőit számtalan kegyelemben fogja részesíteni, névszerint, hogy : 1. nekik állapotukhos szükséges minden malasztot megad ;

5 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f 2. családjukban békességet szerez ; 3. őket szenvedéseikben megvigasztalja; 4. biztos menedékhelyük lesz életükben, de főképen haláluk óráján ; 5. minden vállalatukat bőségesen megáldja ; 6. a bűnösök az ő Szivében irgalmasságának forrására és megmérhetetlen tengerére akadnak ; 7. a lanyha lelkek buzgókká lesznek ; 8. a buzgó lelkek magas tökéletességre jutnak ; 9. a papok elnyerik azon kegyelmet, hogy a legmegrögzöttebb sziveket megindítják ; 10. megáldja a házakat, melyekben Szivének képét fölállítják; 11. kik ezen áhítatot terjesztik, azoknak neveit ö Szivébe irja és oiinét ki nem törli; 12. kegyelem-kincseinek kiosztásában sem mértéket, sem határt nem szab azoknak, kik azokat Szivében keresik. Végül, mintha teljesen ki akarta volna üríteni" magát, megígérte, hogy mindazon tisztelői, akik 9 (kilenc) egymásután következő hónap első péntekén, megszakítás nélkül, a szt. áldozáshoz méltóképen járulnak, meg kapják a végső állhatátosság kegyelmét, vagyis nem halnak meg halálos bűnben szt. gyónás nélkül. Csak Isten lehet ily bőkezű! Ezek után szivünk önkénytelenül is kérdi a zsoltárossal: Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért, amiket nekem adott". Adjuk meg neki mi is az őt megillető tiszteletet, imádást! 3. Engesztelés. Harmadik ok. Fontos oka ami tiszteletünknek és hódolatunknak aszentsziv kieengesztelése, mindazokért a bántalmakért, amelyekkel a háládatlan emberek nap-nap mellett s főképen az Oltáriszentségben illetik az Üdvözítőt. Szóval, könyvekben és újságokban nap-nap mellett elkeseredettebben harcol a gonosz lélek az Ur Jézus, az anyaszentegyház, a mi lelkünk s főképen az ifjúság hite és tiszta erkölcse ellen. Fontos tehát reánk nézve, hogy mennél jobban harcol ellenünk a pokol ereje, annál hűségesebben ragaszkodjunk a sz, Szívhez, mint életünk s halálunk egyetlen biztos menedékéhez. 4. Felebaráti szeretet. Negyedik ok. Az emberiség a világfelíordúlás borzalmas éveiben nemcsak hitében rendült meg, de elvesztette egyik legdrágább kincsét és a társadalmi béke biztositékát: a felebaráti szeretet. Gyűlölet uralkodik az egyesek és a népek között. Ugyan ki más adhatná viszsza ezt az elvesztett kincset, mint a mindnyájunkat egyaránt szeretettel hivtf s magához ölelő sz. Sziv! Ö hozzá folyamodjunk éjjel-nappal, hogy forrassza egybe a magáéval az emberi sziveket, nehogy a bűnös emberiség végleg elmerüljön a gyűlölet kárhozatos tengerében. Mintha ma is fel hangzanék a próféta szava; Pusztulással elpusztul az egész föld, mert senki sincs, ki szivébe szálljon." (Jer ) Elfordultunk az isten útjairól és ime beteljesedet az ur büntetése rajtunk : íme én e népet ürömmel étetetn és epevizzel itatom őket. (Jer ) Kedves jó Hittestvéreitn! Ezernyi bajunk közepette már látjuk, hogy egyedül Isten a mi reménységünk a nyomorúság napján (Jer ) Miként egykor a samariai asszony, ugy mi is látjuk az..isten ajándékát," s amikor az Üdvözítő szavát halljuk : Jöjjetek hozzám mindnyájan kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhitlek titeket," siessünk tehát az ő irgalmas sz. Szivéhez, amely nemcsak egy szertartásban osztogatja a maga gazdag kegyelmeit... Legyünk mi is kiválasztott tisztelői a sz. Szívnek, mert a szentírás szavai szerint (Luk ) Vájjon tehát Isten nem tett igazságot az ő választottainak, kik éjjel nappal kiáltanak hozzája és késedelmes lesz-e irántuk? Mondom nektek: hamar megmenti őket." * Kedves keresztény lélek! Ne tétovázz! A szentséges Szívben boldogságod biztos meleg fészke integet feléd ahol ha alszol nem félsz, megnyugszol és álmod gyönyörűséges leszen" (Péld ), mert az Ur igéri neked: És ott lesznek szemeim és Szivem mindenkoron." (Kir. III. 9/3.) Veczán András oki. kömüves-mester épitési vállalata Nyíregyháza, Nádor-u. 60. ELVÁLLAL: Modern lakókázak és gazdasági épületek tervezését és építését, lakóházak átalakítását és javítását, Cserépfedéseket, felméréseket, épületbecslést és mindenféle szakbavágó munkát pontosan végez. Levélbeli megrendelésre házhoz megyek és vidékre utazok. Üzleti doldokkal csak hétköznap foglalkozom. HÍREK. A kiadóhivatal kiti a vidékről egyes hirdetések beküldött, hogy hirdetésük nagysdgdt hasáb miliméterekben előre megállapítani, s a hirdetési dijat a lap fején található díjszabás szerint kiszámítani szíveskedjenek s ezután minden hirdetéssel egyidejűleg a hirdetési dijat is küldjék be, mert előre nem fíeetett hirdetéseket a jövőben annál is inkább sem közlünk, mivel az eddigi tapasztalatok szerint a pénz beküldése többszöri felszólítás után sem történik meg. Személy! hír. Miklósy István megyés püspök úr, aki a tavaszi püspöki konferenciára Budapestre utazott, f. hó 19-én székhelyére visszaérkezett.

6 6 Görögkatholikus Tudósító május 11. Az államvasutak uj menetrendje. Az államvasutak vonalain junius hó elsejével uj menetrend lép életbe. A jelenleg érvényben levő menetrenden eszközölt lényegesebb változtatásokat a következőkben adjuk: A budapest hegy«shalom bécsi, illetve győr szombathely gráci vonalon : A Bpest k. p. u.-ról most 9 ó. 10 p - kor induló bécsi gyorsvonat 8 ó. 10 p-kor indul: Bécs felől pedig 14 ó. 50 p.-kor érkezik. A jelenleg 15 ó. 10 p.-kor induló bécsi gyorsvonat pedig 14 ó. 40 p.-kor fog indulni. A budapest gráci gyorsvonat 8 óra helyett 7 órakor indul Bpest k, p. u.-ról és Oráz felől p. kor fog Budapestre érkezni. Ez a gyorsvonat fogja továbbítani Győ Szombathely között a prága zágrábi közvetlen kocsikat is. Ellenben a budapest soproni közvetlen kocsikat nem ez, hanem a 8 ó. 10 p -kor induló bécsi gyorsvonat fogja továbbítani. Budapest és Szombathely között julius hó 1 -tol kezdve még egy gyorsvonat párt helyeznek forgalomba, mely Bp^st k. p. u.-ról 15 órakor indul és Szombathelyre 20 ó 43 p.-kor érkezik; Szombathelyről 7 ó. 15 p.-kor indul és Bpestre 12 ó. 55 p'-kor érkezik: Győrben közvetleu csatlakozása lesz Pozsony Prága felé és felől, Szombathelyen pedig Kőszeg felé és felől. A győri személyvonat Bpest k. p. u-ról 12 ó. 45 p. helyett 12 ó. 10 p.-kor indul. A Bpest k. p. u.-ról 17 ó. 15 p.-kor induló soproni gyorsvonatnak Győrött személyvonali csatlakozása lesz Szombathely felé. A budapest kelebia szabadkai vonalon : A vasárnap, kedden, szerdán és pénteken közlekedő belgrádi gyorsvonat Bpest ny. p. u.-ról 12 ó. 15 p.-kor. indul. A budapest salgótarjáni vonalon : A Bpest k. p. u.-ról jelenleg 9 ó, 40 p.-kor induló ruttkai gyorsvonat megszűnik, helyette Bpest és Salgótarján között közvetlen csatlakozással Ruttka Zsolna felé, egy uj gyorsvonatpár közlekedik, mely Bpest k p. u.-ról 13 órakor indul és ellenirányból 18 ó. 5 p-kor érkezik Budapestre A salgótarjáni személyvonat p.-kor érkezik Bpestre. Bpestről Salgótarjánig azonkívül egy uj személyvonat is közlekedik, mely Bpest k. p, u. ról 6 ó. 30 p.-kor indul. A budapest miskolc sátoraljaújhelyi vonalon : Bpest és Miskolc között uj gyorsvonatpárt helyeznek forgalomba, mely Bpest k. p. u-ról 13 ó 40 p.-kor indul, Miskolcra 17 óra 31 p.-kor érkezik, ahol közvetlen csatlakozást Sátoraljaújhely felé. Ellenirányban a Sátoraljaújhelyről 6 ó. 28 p.-kor induló és Miskolcra 9. ó. 1 p.-kor érkező helyi személyvonat csatlakozik a Miskolcról 9 ó. 20 p.-kor induló és Bpestre 13 ó. 5 p.-kor érkező uj gyorsvonathoz. A Sátoralja ujhelyről jelenleg 7 órakor induló budapesti személyvonat megszűnik, helyette uj személy, vonat indul, Sátoraljaújhelyről 10 ó. 41 p,-kor mely Miskolcra 13 ó. 23 p.kor és Bdpre 18 ó. 6 pkor érkezik. A Bpest k. p. u. kassa poprádfelka és sátoraljaújhelyi gyorsvonat ezentúl Bpestről 9 ó. 10 p. kor indul és Miskolcra 13ó. 3 p.-kor Sátoraljaújhelyre 15 ó. 16 p.-kor, Kassára 16 ó. 10 p.-kor érknzik. Ellenirányban Kassáról 15 órakor, Sátoraljaújhelyről 15 ó. 43 p.-kor, Miskolcról 17 ó. 54 p. kor indul és Budapestre 21 ó. 40 p.-kor érkezik. Közvetlen csatlakozása lesz Munkács Lawocne és Poprádfelka felé. A budapest Szolnok békéscsabai vonalon: Az arad bukaresti gyorsvonat Bpest k. p, u.-ről 15 ó. 40 p.-kor indul, Budapest Arad felől pedig 13 ó. 25 p.-kor érkezik Budapestre. A budapesti szobi vonalon : A zsolna berlini gyorsvonat 10 ó, 5 p.-kor indul Bpest ny. p. u.-ról és ellenirányból 18 ó. 40 p.-kor érkezik Budapestre. Julius 1-től ismét forgalomba helyezik a bpest prágai gyorsvonatot, mely Bpest ny. p, u-ról 8 ó. 20 p.-kor indul a Prága felől 21 ó. p.-kor érkezik Bpestre. A budapest ujdombovár gyékényesi vonalon : A gyékényes zágrábbi gyorsvonat Bpest k. p. u.-ról 7 ó. 40 p. kor indul és ellenirányból 19 ó. 25 p.-kor érkezik Bpistre. E vonat Sárbogárdon, valamint Ujdombováron csatlakozást talál Báttaszék Baja, Ujdombováron Pécs felé is. A budapest adonypusztaszabolcs balatonfüred tapolca keszthelyi vonalon : Juuius 1-től szeptember 30-ig az idén is közlekedik a balatoni gyorsvonat, mely Bpest k. p. u ról 7 ó. 20 p-kor indul, Balatonfüredre 10 ó. 55 p. kor, Keszthelyre 13 ó. 20 p.-kor érkezik, ellenirányban Keszthelyről 17 ó. 16 p. kor indul és Bpestre 23 ó. 40 p.-kor érkezik. A budapest debrecen nyíregyháza sze - rencsi vonalon : a Budapest ny. p. u-ról 7.30 kor induló és ellenirányból Budapest ny. p. u. ra kor érkező nagyváradi gyorsvonat forgalmát a püspökladány debrecen nyíregyházai vonalszakaszra is kiterjesztik közvetlen kocsikkal, Debrecenbe kor, Nyíregyházára kor érkezik : ellenirányban Nyíregyházáról ó.kor, Debrecenből kor indul; továbbá Nyíregyháza Szerencs között uj személyvonatpár közlekedik, mely Nyíregyházáról kor indul, ellenirányból pedig kor érkezik Nyíregyházára.

7 19'23. május '27. Görögkaholíkus Tudósító f Budapesti piaci árak május 25 én. Száz magyar korona: Zürichben Dollár 5530 Száz szokol 1657,, osztrák korona Lei Márka 10- Állatárak kilónként: Kor - tói Kor.-ig Hizott ökör Javított ökör Sovány ökör Tehén, jobb minőség Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való Növendék marha Sertés, fiatai könnyű Sertés, közép Sertés, nehéz Terményárak, mázsánként Buza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpá Sörárpa Köles Zab Szemes tengeri Repce Korpa Kiadja a Magyar Oörögkatholikusok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKU3S. A kiadóhivatal főnöke: LUKaCS BÉLA. M&YER TESTVÉREK, órás- és ékszerészek Nyíregyháza, IV, Zrínyi Ilona utca 1. Alapítva q q Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezíistözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben és redeti svájci órákban. Katolikus cég. Nemzeti Hitelintézet fiókja Nyiregjháza, Széchenyi-ut 2. szám Betéteket előnyös feltételek mellett elfogad' Dollárok s más valuták hivatalos beváltó helye- Barísch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza, Városház-épülel Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. ejj es műszaki üzlete. Lakafos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- é$ autogénheggeszíő műhelye he^ n y í r e g y h á z a, Zrinyí Ilona utca 1. Telefon: 349. INGATLANOK vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi országos fbldbirtokrendezö bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesítő I R 0 D A J A Nyirvizpalota. NYÍREGYHÁZA,»"«erurMntel. 300 Az ecclesia liarangöntődéje. tiszta pontos harangércből hangolással leggyorsorsabban önt és szállít az Országos Harangszakértői Bizottság melett a felügyelete Harang m üvek r-t. Ecclesia' alapítása Budapest, IV-. Irányi-utca 27. sz. MMtl fetaz a kfadőhlvafai Szatócs-yfea 20. Ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést apunkban a.

8 8 Görögkatholikus Tudósító május 11. Dr. Szász Géza fogorvos specialista lakik Andrássy-ut 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2-6-ig A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20% árengedményt nyújt. Alapitatott 1816 Hazánk legelső és legrégibb harangöntödéje Alapitatott SELTEHHOFER FRIGYES Fi&i rnajy. klr- udvari harangi) iitik SOPRON. magy. klr. udvari harangöntök KOVÁTS GÁBOR Kőfaragó telepén Miskolc, Széles-u. 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nagv uti keresztek, síremlékek és síremlék javítások a legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó telepén Nyíregyháza, Buza-tér 9. Katholikus cégek! KÁROLY JÁNOS viaszgyertya gyára, viaszfehérités, templomi égőszerek raktára E G E R B E N Ajánlják a t. hitközségek és községeknek, legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasból készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes harangállványokat, 10 évi jótállás. Előnyös feltételek Imakönyw a görög katholikus ifjúság számára. Ára Ízlésesen bekötve 200 korona. A Rózsafüzér társulati imákőnyvek a kiadónál elfogytak, szétküidettek a lelkészi hivatalokhoz. a gör. kath. társulati tagok számára 50 korona, valamint mindennemű híttaní kézikönyv, ima- és énekeskönyv megrendelhető és kapható a Görögkatholikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20. Ajánlom saját gyártmányú, tartósan égő nem csepegő oltár, csillár, temetési és három águ (trojea) méh és miiviasz gyertyáimat minden suly és nagyságban, egyszerű és legdíszesebb kivitelben. Diszgyertyáim nem festett vagy Ízléstelen mázolással, hanem viaszból készült Feszület, Mária kép és egyéb dísszel vannak diszitve Körmeneti alkalomra gömbölyű vagy négyszögű, egy vagy négy béllel ellátott fáklya gyertyáimat. Lehetőleg legjutányosabb napi árban. Méhészektől méhviaszt és mézel legjutányosabb árban veszek. Alapítva 1846 ban. Árjegyzék bérmentve. Telelőn 184- TIRPÁK JÁNOS templom- és szobafestő N Y 1 R B A K T A. Minden e szakmába vágó munkát gyorsan és ízlésesen kész t. Görögkatholikus cég. Legszebb taríamu, keresztény képes szépirodalmi lap a * Képes Krónika Budapest, V., Honvéd-utca 10. Nyomatott Jóba Elek nyomdájában Nyíregyházán ~

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL Szerk. és kiadóhivatal: Nyírcsászári, Szatmár m. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Megjelenik minden hó J5-én

Részletesebben

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő.

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő. Budapest, 1930 április 20. II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Múzeum-utca

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Szent dallamok és ami mögöttük van

Szent dallamok és ami mögöttük van AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2012. 11. 04 - XXII. ÉVF. 5. SZ. Szent dallamok és ami mögöttük van Szentatyánk, Benedek pápa Porta fidei című dokumentuma, valamint a

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

1961 62: Lelki küzdelmeim

1961 62: Lelki küzdelmeim I. FÜZET 1961 62: Lelki küzdelmeim Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet,

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK.

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [1] BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS, SZATMÁRI PÜSPÖK ÉLETE IRTA IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [2] Boldog ember, kinek az Úr törvényében telik kedve és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Húsz éves a BDSZ ALMANACH 1989 2009 ALMANACH Főszerkesztő: Dr. Scherer Norbert (Bp 48) Olvasó-

Részletesebben