Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013"

Átírás

1 TÁMOP Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület MTA TK Budapest 2013

2 Tartalom( Összegzés Ahelyzetfelmérésmódszerei Avizsgálatiminta Akutatáskérdőíve Demográfiaijellemzők Foglalkoztatottság Anyagihelyzet Agyermekszegénységmértéke Segélyezés Eladósodás Lakáshelyzet Koraiszocializáció Bölcsőde Óvoda Iskola Iskolaiszelekció Iskolaiteljesítmények Lemorzsolódás Agyermekekszükségleteinekkielégítettsége Egészségiállapot AbátonyterenyeiGyerekesélyprogramismertsége...32 Irodalom...35 MELLÉKLET...36 ( 2

3 Összegzés( Aprogramszámosindikátorterületenkifejezettjavulástértel.Asikeresség amunkatársakérdemeimellett nagyonszoroskapcsolatbanvanazzal,hogyakistérségbenagyerekesélyprogrammalegyidőbenszámos más,agyerekszegénységelleniprogramcéljaivalazonosiránybahatóprojekt,pályázatstb.zajlott. Fontos felhívni a figyelmet erre a tényre, mert az ilyen típusú beavatkozások esetén nem egyszerűen az eredményekösszeadódásáról,hanemszinergiárólvanszó.haagyerekesélyprogramszámíthatarra,hogyaz általasegítenikívántgyerekekközülsokakcsaládjábanújrafoglalkoztatottáválnakaszülők,haalegrosszabb helyzetbenélőcsaládoklakáskörülményeiemberibbéválnak,akkorasajátcélokérdekébentettlépéseket nemromboljákleazokahatások,amelyekalakításáraaprogramnaknincseszköze,forrása. A Bátonyterenyei kistérségben a vizsgált időszakban a gyermekszegénység mértéke és mélysége csökkent illetvestagnáltazelmúltháromévben miközbenazországosfolyamatokérzékelhetőromlástmutattak változás _szegénységiráta _szegénységirés ± _súlyosanyagidepriváció(%) _élelmiszerrenemjut(%) _PCnincsotthon(%) ± Azanyagihelyzetjavulásaösszefüggatérségfoglalkoztatottságimutatónakjavulásával.Afoglalkoztatottság nagymértékű növekedése elsősorban a közfoglalkoztatás lehetőségének változásaival magyarázható. Bátonyterenye városnak a közmunka terén megvalósított mintaprojektje (milliárdos költségvetéssel), nagybanhozzájárultagyermekescsaládokhelyzeténekjavulásáhozakistérségben változás _foglalkoztatottnélküliháztartások(%) _munkanélküliségiráta A vizsgált időszakban a gyermekes családok lakáshelyzete is némileg javult. A lakáskörülmények változása szorosan összekapcsolódik azzal, hogy a kistérségben található szegregátumok közül több felszámolásra került. 3

4 változás _nincsvezetékesvíz(%) ± _nincsfürdőszoba(%) 9 8 ± _zsúfoltlakás(%) A korai szocializáció feltételei elsősorban a bölcsődei, óvodai elhelyezés lehetőségei javultak a kistérségben. A program keretében működő Biztos Kezdet gyerekház _ Dorogháza településen _ ismert és elfogadott szolgáltatássá vált, ez a kezdeményezés azonban a kistérségben élő gyermekeknek elenyésző töredékétérinti változás _intézménybenemjáró0_5évesgyerekek(%) Agyermekekiskolaiteljesítményei,aziskolaiszegregáció,alemorzsolódásésakoraiiskolaelhagyásmutatói akorábbipozitívfolyamatokkalellentétbenjelentősen(helyenkéntdrámaian)romlottak között. Nemigényelkülönbizonyítást,hogyazelmúltháromévtársadalompolitikai,oktatáspolitikaistb.lépéseia program elképzeléseivel ellentétes értékeket, eszközöket preferálnak: a tankötelezettség életkorának csökkentése mellett egy ilyen típusú projekt nem képes a 15_17 éves gyerekek iskolából, munkából való kimaradásátcsökkenteni,azévismétlésektörvényitiltásánakfeloldásamellettnemegyszerűazévismétlések arányánakcsökkenése,a6éveskorbankötelezőiskolakezdéspedigteljesbizonyossággalaziskolaikudarcok emelkedésétvonjamagautánstb változás _évismétlőkarányaazáltalánosiskolában(%) _15_17évesnemtanul,nemdolgozik(%) 1 6 _koraiiskolaelhagyókaránya(18_24évesek,%)

5 1.(A(helyzetfelmérés(módszerei( 1.1(A(vizsgálati(minta( Anépességnyilvántartásadataibóltelepülésésgyerekszámszerintirétegzettmintátválasztottunk.Mivela gyermekesháztartásoknagyrészeakistérségiközpontbanél,ezértamintaválasztássorán,bátonyterenyén 10%_osaközségekben30%_osmerítésseldolgoztunk,amibőlsúlyozással 1 egy22%_osreprezentatívmintát alakítottunkkiazadatokelemzéséhez. 1.#tábla:#A#kistérség#vizsgált#településein#élő#gyermekes#háztartások#száma#összesen#és#a#vizsgálati#mintában# (db)# populáció(népszámlálás2011) súlyozottminta település egy két több össz. egy két több össz. gyerekesháztartások gyerekesháztartások Bátonyterenye Dorogháza Kisbárkány Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraterenye Mátraverebély Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Szuha összesen AzadatfelvételsoránaBátonyterenyevárosbanélőcsaládokkörébenmeglehetősenmagasvoltaválaszmegtagadás ami összefügghet azzal a ténnyel, hogy itt az elmúlt években már 4_5 ilyen jellegű kérdezés is zajlott. Ennek következtében a súlyozás során a városi adatok esetenként torzítást tartalmazhatnak (ez a hatás a kistérség községeibennemjelentmeg). 5

6 Az adatfelvétel a kistérségben élő gyermekes családok reprezentatív mintáján történt június 30. és július5.között,akérdezéstazeltetársadalomtudományikaránakhallgatóivégezték.amintábaakistérség összesolyantelepülésétbevontuk,aholagyerekesélyprogramvalamelyikelememűködött,2011nyaránis ezekenatelepülésekenkészültadatfelvétel. ( ( 1.2(A(kutatás(kérdőíve( AzadatfelvételsoránamintábakerültcsaládokkörébenelőszöregyHáztartáskérdőívalapjángyűjtöttünk információkataháztartásbanélőszemélyekneméről,életkoráról,iskolázottságáról,gazdaságiaktivitásáról,a család szerkezetéről, jövedelmi viszonyaikról, segélyekhez, támogatásokhoz való hozzáférésükről, lakáshelyzetükről, esetleges díjhátralékaikról, fizikai és mentális egészségi állapotukról, saját helyzetükhöz valóviszonyulásukról.következőlépésbenaháztartásbanélőmindengyermekrőlkülönkérdőívetvettünkfel (Gyermek kérdőív), melynek célja volt feltérképezni a családban élő összes gyermeknél a következő témaköröket:óvodai,iskolaijellemzők,számítógépésinternethasználat,gyermekbetegségekelőfordulása, gyermek_szükségletekkielégítettsége,gyermek_szülőkapcsolatánakjellege. Akérdőívkialakításakorelsősorbanakorábbi2011_eskérdőívkérdéseittekintettükmintának,ugyanakkor tapasztalatokalapjánmódosítottukéskibővítettükazt. Ahasználtkérdőíveketamellékletbenközöljük. 6

7 2.(Demográfiai(jellemzők( A születésszám alakulása Magyarországon jó ideje csökkenő tendenciát mutat, a csökkenés mértéke a Bátonyterenyeikistérségbenazországosanjellemzőmértéknéliserőteljesebb. # 1.#ábra:#A#születésszám#alakulása#Magyarországon#és#a#Bátonyterenyei#kistérségben## 1994E2012#között#(1994=100)# országos kistérség Forrás:Népszámlálás2011.KSH(a2012_esadatokforrásaaGYEMSZIvédőnőiadatbázisa) Agyermekvállaláshátterébenállótényezőkkomplexitásanemteszilehetővé,hogyefolyamathátterébena Gyerekszegénység elleni program bármilyen hatását kereshessük. Interjúink azonban arra utalnak, hogy a demográfiaifolyamatokatatérségbenmeglehetősentendenciózusanértelmeziaszakemberekegyrésze. #a#születésszám#sem#éppen#pozitív,#most#mondjuk#e#2013#után#e#elméletben#megfordul#a#dolog,#tehát# most# ki# van# mutatva,# hogy# nő# majd# a# lakosság# létszáma,# tehát# most# sok# gyerek# van. (község, polgármester) A# roma# lakosság# száma# elég# nagy# a# településen.# Szerintem# a# harmad# rész# a# romák# száma#és#egyre#csak#nő.#ez#azért#van,#mert#több#a#gyerek.#van#több#roma,#akiknek#a#vallásuk#miatt#van# több# gyermekük,# és# vannak# olyanok# is,# akik# a# családi# pótlék# miatt# vállalnak# sok# gyereket,# vagy# a# szegénységből#kifolyólag#nem#tudnak#a#védekezésre#pénzt#fordítani.#(város,pedagógus) Sajátméréseinkadatai2011_benés2013_banisarrautaltak,hogyaz1994_2012közöttiidőszakotvizsgálva tendenciájában csökken a roma gyermekek aránya a kistérségben (2. ábra). A helyi szakemberek ezzel 7

8 ellentétes beszámolói feltehetően abból fakadnak, hogy a roma gyermekek aránya általában magas a kistérségben,valamint,hogyama7_11évesgyermekekközöttatendencia időlegesen emelkedővolt. 2.#ábra:#A#roma#gyermekek#aránya#kohorszonként#(%)# 8

9 3.(Foglalkoztatottság( Az elmúlt két évben a kistérségben érzékelhetően javult a gyermeket nevelő családokban élő aktív korú személyek foglalkoztatottsága, ami azonban elsősorban a kistérségben ezen belül is Bátonyterenye városában elindultkiemeltköltségvetésű 2 közmunkaprogramnakköszönhető. 2.#tábla:#A#gyermekes#családokban#élő#aktív#korúak#(15E64#évesek)#gazdasági#aktivitása##(%)# aktív 40,2 51,0 munkanélküli 20,1 13,9 gyes,ápolásidíj 12,1 12,4 (rokkant)nyugdíj 5,4 5,1 eltartott 22,2 17,6 összesen 100,0 100,0 N= # 2010# októberében# indult# [a START program],# akkor# dolgoztak# 350# körül,# tavalyi# évben# 530Ean,# és# ebben# az# évben# 634Een.# ( )# Ezen# a# téren# Bátonyterenye# kiemelkedő# szerepet# kapott,# elég# jó# projekteket# sikerült# összerakni,# a# tavalyi# évet,# azt# ilyen# kitüntetéssel# zártuk. (város, közmunka programvezetője) Aközfoglalkoztatássalkapcsolatosanomáliákközismertek.Akistérségbenélőszakemberek(polgármester, szociális munkás, pedagógus stb.) a velük készített interjúkban elsősorban a minimálbérnél is jóval alacsonyabbfizetésekdemoralizálóhatásárólszámolnakbe 3. 2 A2012.évbenBátonyterenyeváros529főfoglalkoztatására655millióFttámogatástkapott(Tájékoztató2012.évi közfoglalkoztatási tevékenység szervezéséről és lebonyolításáról. Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatala VárosgazdálkodásiOsztálya) 3 A közfoglalkoztatási bérekből az elmaradt tartozásokat egyes településeken az önkormányzat levonja. 2012_ben az alapvetőjogokbiztosánakjelentéseszámolbeerrőlegybátonyterenyeibejelentésalapján.ajelentésmegállapította, hogy a#heti#bérelszámolás#a#közfoglalkoztatottak#számára#követhetetlen,#ahogyan#nem#ismert#számukra#sok#esetben#a# 9

10 Itt#az#a#gond,#hogy#2010#után#csökkent#ennek#a#közmunkának#az#értéke#azáltal#is,#hogy#a#fizetések# azért# jóval# lecsökkentek# ( )# Mivel# más# nincs,# ezt# csinálják# azért. # (község, polgármester)# Országos# viszonylatban#fantasztikus#ez#a#közmunka#program,#amit#nyertek.#( )#Az,#hogy#itt#mennyire#alacsony#a# bér #hát#azt#mondta#a#polgármester,#hogy#örüljünk,#hogy#ennyi#van.#(város,szociálisgondozó) Akistérségfoglalkoztatásigondjaitmégezakiemeltprogramsemszüntethettemeg.Felmérésünkadatai szerint2012_benaközmunkátvégző(gyermeketnevelő)emberekátlagosan6hónapigkaptakilyentípusú munkalehetőségetazévfolyamán. Tavaly#volt#olyan#hónap,#hogy#nem#volt#munkanélküli#férfi#a#településen,#mert#közfoglalkoztatásba#föl# lehet# őket# venni.# Ez# mindig# változik,# attól# függ,# hogy# mennyire# kap# a# pályázat# után# pénzt# az# önkormányzat. #(város,szociálismunkás) Most#úgy#csináljuk,# hogy#3#havonta#cseréljük,#hogy#minél# többen#bekerüljenek,#akik#nem#tudnak#pénzhez#jutni.#( )#Az#idén#ez#sajnos#lejjebb#csökkent,#mert#van,# amire# nem# adtak# pénzt. # (község, polgármester) A#közmunkában# nagyon# ellenségesen# viselkednek# egymással# szemben# az# emberek,# mert# ezt# a# kis# pénzt# is# nagyon# féltik# és# egymást# fúrják. # (város, pedagógus) ANemzetiFoglalkoztatásiSzolgálatadataiszerintBátonyterenyén2011_benaszociálisellátásbanrészesülő személyekátlagoshavilétszáma597fő(azaktívkorúak6,6%_a),2013elsőfélévében540fő(azaktívkorúak 6,2%_a) volt, azaz a# kiemelkedően# sikeres# STARTEmunka# program (a közfoglalkoztatásba bevontak létszámánakmegduplázása)sem#változtatott#érzékelhetően#a#tartósan#munka#nélkül#élők#helyzetén. 2012E ben#a#rövid#időtartamú#közfoglalkoztatás#megszűnt,#a#hosszabb#időtartamú#közfoglalkoztatásban#egyrészt# kevesebb# személyt,# másrészt# a# nyilvántartott# álláskeresők# közül# bárkit# be# lehet# vonni# ( ).# Ennek# következtében# ( )# a# közfoglalkoztatásba# belépők# körében# visszaesett# a# tartósan# munkát# keresők# aránya. (NMH2013) levonások#jogcíme#sem,#mindez#pedig#a#munkabér#beosztását,#a#havi#háztartási#kiadások#tervezhetőségét#akadályozza. # (AJB_4162/2012.számúügy) 10

11 4.(Anyagi(helyzet( 4.1.(A(gyermekszegénység(mértéke( Agyermekescsaládokanyagihelyzete afoglalkoztatásemelkedésévelegyütt valamelyestjavultazelmúlt 3évben.Agyermekszegénységmértékeérzékelhetőencsökkent2011óta,bárajövedelmiszegénységben 4 élő0_17évesgyerekekarányaazországosértéknekmégmindigmintegykétszerese(3.tábla).ajövedelmi szegénységmellettmértükacsaládokszükségleteinekkielégítettségét(azún.anyagidepriváció 5 mértékét) is. E mutató esetében is javulást tapasztaltunk: a bátonyterenyei kistérségben élő deprivált gyermekek arányaiscsökkenéstmutat2011_2013között(4.tábla). 3.#tábla:#A#szegénységben*#élő#gyermekek#aránya#a#0E17#éves#korosztályban#(%)# országos** 20,3 23,0 22,6 n.a. bátonyterenyeikistérség 54,247,7 *medián60%_aalatt(oecd2) **KSH(2013) Aszegénységszempontjábóllegveszélyeztetettebbcsaládokazok,aholnincskeresőcsaládtag(körükbena szegénységirátaemelkedettazelmúltkétévben).a3éstöbbgyermekesilletveazegyszülőscsaládokban nevelkedőgyermekekszegénységikockázataigenmagas,azittélőgyermekekmintegy60%_aszegényilletve deprivált. A roma családok gyermekeinek mintegy 80%_a él szegénységben, helyzetük a hátránytényezők halmozódásamiattszélsőségesenrossz. 4 Azekvivalensjövedelem(OECD2)mediánjának60%_ánálalacsonyabbjövedelembőlélőkaránya.2013_ramégnem állrendelkezésreszegénységiküszöbérték,ezta2012_esadatokbólbecsültük. 5 Azanyagidepriváció,bizonyosmeghatározottanyagijavaktólvalómegfosztottságotjelent.Anyagilagdepriválta háztartás,haameghatározottkilencprobléma(nincsmosógépe,telefonja,tv_je,személyautója,nemtudrendszeresen húsételhezjutni,hitel_vagyrezsifizetésielmaradásavan,nincsfedezeteváratlankiadásokra,nemtudelmenninyaralni) közüllegalábbnégytételvonatkozikrá. 11

12 4.#tábla:#A#szegénységben#élő#gyermekek#aránya#a#0E17#éves#korosztályban#(%)# kistérség2011 kistérség2013 országos(2012)* szegény deprivált szegény deprivált szegény deprivált foglalkoztatottnélküli háztartás 87,5 80,9 95,1 61,1 romacsalád 85,3 82,5 79,1 73,4 3éstöbbgyermek 73,6 81,9 56,7 55,2 32,4 43,7 egyszülőscsalád 67,2 62,9 60,0 56,9 29,5 43,9 teljesminta (0_17évesek) 54,2 53,6 47,7 45,8 22,6 *KSH(2013) 4.2(Segélyezés( A segélyekhez és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés számos területen nehezebbé vált Magyarországon. Anélkül, hogy részletesen bemutatnánk a hazai szociális rendszer változásait, csak arra utalunk, hogy az elmúlt években számos ellátás megszerzésének feltételeit megszigorították, a legtöbb segély összegét befagyasztották vagy csökkentették, a folyósítás időtartamát lerövidítették, több ellátást pénzhelyetttermészetbennyújtanakstb. A segélyezéssel kapcsolatos vélemények jól jellemzik, hogy ez a kérdés komoly társadalmi feszültségekkel terhes,ezzelegyüttnagyonalkalmaspolitikaitörekvésekérvrendszereinektámogatására.atámogatásokhoz valóhozzáférésfeltételekhezkötésévelkapcsolatosintézkedésekkelamegkérdezettcsaládoknagytöbbsége (70_90%_a)egyetért,ésezalojalitásazelmúltkétévbensemváltozottjelentősen.Interjúinkbananyilatkozó szakemberekálláspontjaennéldifferenciáltabbvolt: Maga# a# rendszer# rossz,# mert# mindenki# megkapja# a# segélyt,# nem# baj,# ha# nincs# 8# általánosa.# Így#kérdezem#én,#hogy#megériEe#tanulni?#Hát#a#szülő,#( )#lehet,#azt#mondja,#hogy#ne#tanulj#fiam,#majd# kapsz#segélyt.#már#pedig#így#mondják. #(város,szociálisgondozó)# Dolgozzon#meg,#ne#segélyt#várjon,# hanem# azt# lássák# a# felnövekvő# gyerekei,# hogy# az# apjuk,# anyjuk# eljár# dolgozni# ( ).# De# emellett# a# segélyezés# is# bizonyos# szinten# szükséges. # (város, közmunkaprogram vezetője)# Egy# családban# egy# személynek#jár#egy#22.800#fteos#foglalkozást#helyettesítő#támogatás#( ).#Nálunk#úgy#oldották#meg#az# 12

13 emberek# ezt,# hogy# különböző# lakcímekre# jelentkeznek# be.# ( )# Azt# kell,# hogy# mondjam,# hogy# nem# vagyok# róla# meggyőződve,# hogy# az# ő# helyükben# én# nem# ugyanezt# csinálnám.# Tehát# lehet# romázni,# lehet# mélyszegénységről# beszélni,# de# én# Isten# igazából# nem# találkoztam# olyan# programmal,# és# bocsánat,#de#olyan#kormánnyal#sem,#ami#ehhez#a#kérdéshez#határozottabban#hozzá#mert#volna#nyúlni.# Pedig# itt# már# nagyon# határozottan# kellene# ehhez# a# dologhoz# hozzányúlni. # (község, polgármester) (Mit gondol arról, hogy a segély feltételeként előírható a rendezett lakókörnyezet?) Hát# ez # no# komment,##ezt#nem#akarom#kifejteni. (község,polgármester)# A szociális ellátások visszaszorulása a kistérségben is érzékelhető az elmúlt két évben. A csökkenés nem érintette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez való hozzáférést (tankönyv, gyermekétkeztetés támogatása). A rászoruló gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetése komoly segítséget jelent a gyermeket nevelő szegény családok számára. Mivel a támogatás csak iskolaidőben áll rendelkezésre, az önkormányzatok pályázhatnak a gyermekek nyári étkeztetésére is. A kistérségben 2011_ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 53%_ának, 2013_ban már csak 46%_ának volt lehetőségeanyáriétkeztetésigénybevételére. 6 5.# tábla:# A# szegénységben# élő*# családok# hozzáférése# szociális# szolgáltatásokhoz# és# segélyekhez# a# bátonyterenyei#kistérségben#2011e2013.# változás (2011=100) tankönyv,gyermekétkeztetés(%) ,2 élelmiszer,tüzelő(%) ,5 közgyógyellátás(%) ,5 családsegítés(%) ,5 adósságkezelés(%) ,1 álláskeresésijáradék(ft/hó/család)** ,2 segély(ft/hó/család)** ,8 *amediánjövedelem60%_alattijövedelembőlélőcsalád(oecd2) **egyszegénységbenélőcsaládraszámítottátlag 6 Akormányzatiportálonhozzáférhető(támogatássalkapcsolatos)településsorosadatokalapján. 13

14 Az állami és önkormányzati támogatások mellett a civil szervezetek hatása alig érzékelhető. E kezdeményezésekközülkutatásunkbana Mindengyereklakjonjól Alapítványtevékenységérekérdeztünk rá 7. A program sok szempontból aggályos működését jól jellemzi, hogy bár a kistérségben a gyermekes családoknegyederészesültazalapítványtámogatásában,atámogatottcsaládok40%_aazonbannemvolt szegény,további20%_ukrászorulóvoltugyan,denemvoltkertje,illetvenemművelteakertet.) Csirkét# kaptunk.# Lehet# úgy# értékelni,# hogy# nem# volt# annyira# sikeres,# hogy# napos# csirkét# kaptunk# márciusban# a# hidegben.# Annak# a# csirkének# infralámpa# kell.# Ugye# nem# kell# elmondanom,# hogy# egy# infralámpa#milyen#fogyasztással#bír?#és#ha#azt#három#hétig#melegíted,#amíg#az#elkezd#tollasodni,#akkor# az#amúgy#is#magas#villanyszámlát#nagyon#nehéz#lesz#kifizetni. (község,polgármester) Adtak#csirkét,# meg# vetőmagot.# De# akinek# kiadták# a# csirkét,# meg# a# tápot,# eladta,# mert# neki# nem# kellett. (város, szociálisgondozó) 4.3(Eladósodás Azeladósodásmértéke akorábbanbemutatottpozitívtendenciákellenére 2011ótanőttakistérségben. Azadósságok,fizetésielmaradásokszerkezetearrautal,hogyazelemiszükségletek(víz,villany)esetébena fizetési hátralékokban érintett családok aránya már nem nőtt tovább, azonban az inkább a középosztály fogyasztásárajellemzőtételekesetében(gáz,közösköltség,lakáshitel)jelentősemelkedéstapasztalható. # # 7 Azalapítványműködésénekkiemelésétegyrésztatevékenységekörülinagymédianyilvánosságindokolta,másrészt azatény,hogyazalapítványvezetőjeaminiszterelnökszociálpolitikaitanácsadója. 14

15 6.#tábla:#Eladósodás#mértéke#a#gyermekes#háztartások#között#(%)# országoskistérség 2010* villanyszámlában 14,7 27,8 25,1...víz_,csatornaszámlában 9,1 27,0 25,7...gázszámlában 9,4 13,9 17,2...lakbér,közösköltségben 7,5 8,7 14,9...egyébrezsiköltségben 4,6 13,9 16,7...lakáshitel,áruhiteltörlesztésében 9,3 14,9 21,6 tartozáscsaládnak,ismerősnek 9,9 20,6 25,7 boltitartozásukvan 4,8 11,9 9,8 egyébadósságukvan 0,7 7,7 7,2 *TÁRKIGyerekmonitor Az adósságok felhalmozódásában fontos szerepe van a magas lakásfenntartási költségeknek. Az a társadalompolitikai törekvés, amelyik ezeknek a költségeknek a csökkentésére irányul, mindenképpen segítségetnyújtacsaládokhelyzeténekjavulásához.adatainkszerint2011és2013közöttarezsicsökkentés első lépései a szegény családok számára havonta átlagosan csaknem 2000 Ft megtakarítást jelentettek (a nemszegénycsaládokbanezkb.havi9000ft_otjelentett). 7.# tábla:# A# lakásfenntartás# költségeinek# változása# 2011E2013# között# a# bátonyterenyei# kistérségben,# a# családok#anyagi#helyzete#szerint#(ft/hó)# havi nettó jövedelem (Ft) rezsi (víz,áram, gáz,szemétdíj) (Ft) arezsia jövedelem %Pában (%) nemszegény szegény nemszegény szegény Arezsitartozásokfelhalmozódásakövetkeztébenegyretöbbcsaládnálkapcsoljákkiaszolgáltatásokat,vízés villany nélkül pedig meglehetősen nehézzé válik a gyermekek megfelelő gondozása, nevelése (a 15

16 korábbiakban már bemutattuk, hogy adósságkezelési szolgáltatásra csak kevesen számíthatnak a kistérségben). Sorba# lezárják# a# vizet.# 360,# 460# ezer# forintos# vízdíjtartozások# vannak.# Öt# gyerekes# családoknál.# Ha# ezek#a#gyerekek#nem#tisztálkodnak,#akkor#ott#megjelenik#a#tetű.#a#tetűtől,#a#vakarózástól#sebes#lesz#az# arcuk,#megjelenik#az#ótvar,#megjelenhet#a#vérhas.#mit#csinálunk#egy#teleppel?#lefújjuk#őket#valamivel? # (község,polgármester) 3.#ábra:#A#közművek#tartozás#miatti#kikapcsolásának#előfordulása#anyagi#helyzet#szerint#2011E13#(%)# 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 szegény2011. szegény2013. nemszegény2011. nemszegény ,0 0,0 avizet kikapcsolták avillanyt kikapcsolták agázt kikapcsolaták 16

17 5.(Lakáshelyzet( (( Akistérségbenélőgyermekescsaládoklakáshelyzete2011_benjelentősenrosszabbvoltazországosátlagnál. AGyerekesélyprogrameszközeiközöttnemszerepeltekalakáshelyzetjavításáhozalkalmaseszközök.2011 és2013közöttazonban(hanemisjelentősen)mégisjavultakacsaládoklakáskörülményei. 8.#tábla:#A#gyermekes#háztartások#lakásainak#főbb#jellemzői#(az#összes#lakás#%Eában)# országoskistérség 2010* bérlakás 7,4 6,0 5,2 nincsvezetékesvíz 2,8 10,6 10,2 nincsfürdőszoba 3,2 9,1 8,2 zsúfoltlakás(>2fő/szoba) 12,3 19,4 15,1 *TÁRKIGyerekmonitor A javulás hátterében álló tényezők közül ki kell emelnünk, hogy a vizsgált időszakban a kistérségben lévő szegregátumok közül többet is felszámoltak (Szorospatak, Gyularakodó és Alsó_ és Felsőkatalin esetében különbözőpályázatiforrásoksegítségévelszűntekmegatelepek,bedepusztaesetébenatelepterületétegy piacivállalkozásvásároltafel.ezutóbbiesetbenacsaládokkésőbbisorsárólnincsinformációnk). A kistérség önkormányzatai három településen hét szegregátumot azonosítottak be. Ezeken a településrészeken összesen 772 fő lakik, ami a kistérség állandó lakosságának közel három százaléka. Öt szegregátum Bátonyterenyén található, ahol a város lakosságának 4,3 százaléka lakik. A telepfelszámolás soránmintegy50családhelyzeteváltozottmegazelmúltévekben.atelepfelszámoláskomolyindulatokat gerjesztettazottélőkkörében,ajelenkutatásunkkapcsánkészültinterjúkbanisvanerreutalás. # #hát#ez#is#nagy#felháborodást#keltett,#hogy#házakat#adtak.#pályáztak,#és#a#romák#12#milliós#házakat# kaptak#a#szorosból,#mert#ott#úgy#laktak,#mint#a#kolóniákban.#( )#Én#arra#azt#mondtam,#hogy#vegyenek# 3E4#millióért,#mert#körülbelül#én#is#annyiért#tudtam#venni,#és#dolgoztam#érte.#És#ha#megmutatják,#hogy# rendbe#tartják,#meg#nem#vágják#le#a#radiátorokat,#meg#a#csöveket,#mert#ezek#történtek,#akkor#oké,# legyen#övék#a#ház,#kapjanak#esélyt#rá.#és#ami#a#legrosszabb,#hogy#jó#környezetben.#és#ha#én#mondjuk# felveszek# ( )# 8# milliót# azért,# hogy# jobb# helyen# lakjak,# és# beköltöztetnek# mellém,# egy# olyan# roma# családot,#akik#lepusztítják#a#házat,#amit#ingyen#kapott,#akkor#az#ideg#megöl. #(város,szociálisgondozó) 17

18 6.(Korai(szocializáció( (( 6.1(Bölcsőde( Azelsőéletévekfontosságakiemelkedőagyermekekfejlődésében.A0_2éveskorúgyermekekintézményes szocializációjánakelsőszíntereabölcsődeiellátás. A gyermekvédelmi törvény előírása szerint bölcsődét a tízezerfőnélnagyobblélekszámútelepülésekönkormányzatainakkötelezőműködtetni.nógrádmegyében bölcsődeiellátásbalassagyarmatonésbátonyterenyénvan.bátonyterenyénjelenlegkétbölcsődeműködik (összesen46férőhellyel),ígyatelepülésenélőgyerekeknekazországosanjellemzőnél(a0_2évesek13%_a) nagyobb esélye van bölcsődébe kerülni (17,5%). A környékbeli községekből elenyésző számban kerülnek gyerekek(valamelyik)városibölcsődébe. A bölcsőde (vagy éppen a családban maradás) fontosságáról ugyan számos vélekedés él a szakmai közvéleményben(ld.pl.bass,darvas,szomor2007.,blaskó2010),annyiazonbanbizonyos,hogyahátrányos helyzetűcsaládokgyermekeiszámáralényegesszakmaisegítségettudnyújtaniagyermeknevelésében,mert a deprivált környezet és/vagy a nevelési nehézségek az első életévekben a gyermek fejlődésének súlyos elmaradásához vezethetnek. Nem is igényel különösebb bizonyítást, hogy a szegénységben élő családok gyermekeialegelemibbszocializációsfeltételektekintetébeniselmaradnaktársaiktól. 4.#ábra:#A#kistérségben#élő#0E6#éves#gyermekek#szocializációs#feltételeinek#megléte#családjuk#anyagi#helyzete# szerint#(nem#deprivált#családok#=#100)# deprivált nemdeprivált szoktakmesélni nekik életkorának megfelelő könyv különleges beltérijátékok kültérijátékok események megünneplése 18

19 Bátonyterenyéniselsősorbanazoknakacsaládoknakagyermekeikerülnekbölcsődébe,aholmindkétfelnőtt dolgozik(39,7%),emellettfontosszerepevanabekerülésbenacsaládszerkezetnekis(a3éstöbbgyerekes családokbannevelkedőgyerekek3,5%_avoltbölcsődés,egyszülőscsaládból vizsgálatimintánkban egy gyermeksemkerültbölcsődébe).nemmeglepőtehát,hogyanehézanyagihelyzetbenélőcsaládokgyerekei kisebb arányban veszik igénybe a bölcsődei ellátást. (2010_ben és 2011_ben országosan 8 a bölcsődébe beíratott gyerekek 15%_a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.) Bár meglehetősen alacsonyelemszámmellett,deadatainkutalhatnak 9 abölcsődeineveléshatásáraakésőbbiiskolaikudarcok csökkentésében(9.tábla) 9.# tábla:# Bátonyterenye# városban# élő# általános# iskolások# évismétléseinek# száma# (átlag)# anyagi# helyzet# és# bölcsődei#előélet#szerint.# anyagidepriváció jár(t)pebölcsődébe? évismétlésekszáma N= nemdeprivált járt 0,00 23 nemjárt 0,00 35 deprivált járt 0,00 12 nemjárt 0, (Óvoda( Az óvoda a korai intézményes szocializáció legfontosabb terepe. A korai (3 éves korban történő) óvodakezdést elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek esetén a szakemberek többsége fontosnak tartja,hogyacsaládiszocializációhátrányaitaziskolakezdésreagyermeknémiképpkompenzálhassa. Akistérségbena2_3évesenóvodátkezdőgyermekekarányában2011_2013közöttjavulástapasztalható:a 3_17 éves népességen belül a korán óvodába kerülő gyerekek aránya 80,1%_ról 82,9%_ra emelkedett. A javuláshátterébenállótényezőkközött aholműködöttezaprogramelem agyerekházakszerepejelentős lehetett. 8 KSH(2012):Szociálisstatisztikaiévkönyv2011.KSH,Budapest Azilyentípusúegyüttjárásnemfeltétlenülabölcsődeielhelyezéshatásátigazolja,hiszazokacsaládok,akiknehéz anyagihelyzetükellenérebölcsődébejáratjákgyermekeiketszámosmásterületenisjobbnevelésikörnyezetet biztosíthatnakgyermekiknek. 19

20 Már# most# tapasztaljuk,# hogy# könnyebben# beszoknak# az# oviba# azok# a# gyerekek,# akik# innen [a gyerekházból]#mennek#az#óvodába. #(község,gyerekházvezető)# Azóvodábanem,vagykésőnkerülőgyerekek interjúalanyainkszerint elsősorbanahátrányoshelyzetű romacsaládokbanélnek,azóvodátólvalótartózkodáshátterébenahelyiszakemberekáltalábanakulturális különbségeket,illetveazóvodaésacsaládközöttikonfliktusokatemelikki. Nem#jellemző,#hogy#a#gyermekeket#3#éves#kortól#beadnák#oviba.#Mármint,#a#dolgozó#szülők#nyilván# beadják,#de#a#romák#esetén,#a#roma#kultúrából#kifolyólag#sem.#az#ő#esetükben#nagyon#fontos#a#családi# kötelék#és#összetartás. (város,iskolaszociálismunkás)# Ami#probléma#volt,#hogy#nem#akarták#beíratni# a#gyereket#az#óvodába#( )#az#óvónő#miatt.#de#most#óvónőeváltás#lesz,#tehát#akkor#jobban#mennek#az# óvodába. #(község,gyerekházvezető)# Az óvodába nem járó illetve azt 6_7 éves korban kezdő gyerekek aránya a kistérségben 3,5%_ról 2,9%ra csökkent.eza jelenlegikormányzatiszándékokkalegyiránybamutató folyamatazonbanagyermekek családiháttereszerintjelentőseltéréseketmutat. # 10.#tábla:#Az#óvodakezdés#életkora#a#3E17#éves#gyermekek#között#(%)# nem szegény szegény együtt nem szegény szegény együtt 2_3éves 83,9 77,0 80,1 86,5 79,3 82,9 4éves 9,0 15,5 12,5 10,9 9,8 10,4 5éves 2,7 4,8 3,8 2,1 5,7 3,9 6_7éves 0,0 0,5 0,3 0,0 3,1 1,6 nemjár 4,5 2,3 3,3 0,5 2,1 1,3 össz. 100,0 100,0 100, N= Miközbenaszegényésnemszegénycsaládokgyermekeiközöttazonosmértékbennőttakoraibeóvodázás aránya(ezaztisjelenti,hogyarászorulógyermekekesetébenezajavulásnemvolterőteljesebb),addigaz óvodából kimaradás, illetve a 6_7 éves korban óvodába kerülés a szegény családok gyermekei között megnőtt(anemszegénycsaládokesetébencsökkent). Akistérségtelepüléseindolgozószakemberek többtelepülésenis beszámoltakarról,hogyaszegregáció* az*óvodákbanisérzékelhetőenjelenvan. 20

21 Aki#nem#cigány,#az#óvodában#is#nagyon#kevés,#de#aki#ott#van,#az#is#hátrányos#helyzetű,#tehát#a#nem# cigány# kategóriába# tartozik,# de# mégis# hátrányos# helyzetű.# Igazából,# hát# sokan# viszik# el# innen# a# gyerekeket. (község, polgármester)# Az# önkormányzati# iskolákba# és# óvodákba# együtt# járnak# a# cigányok#és#nem#cigányok,#viszont#van#egy#szegregált#iskolánk#és#óvodánk. (város,szociálismunkás) A#településen#három#óvoda#van.#Az#X.#óvodával#nincsenek#megelégedve#a#szülők. (város,pedagógus) Vannak#sokan,#akik#úgy#gondolják,#hogy#nem#jó#az,#ha#a#roma#emberek#még#többen#vannak,#én#örülök# ha# szülnek:# ugyanis# addig# van# óvodánk.# Addig# nem# kell# hozzátennie# az# óvoda# fenntartásához# az# önkormányzatnak,#amíg#abba#gyerekanyag#kerül. (község,polgármester) Bátonyterenye város esélyegyenlőségi tervében már 2009_ben szerepelt, hogy az# egyes# feladateellátási# helyeken# jelenlévő# halmozottan# hátrányos# helyzetű# gyerekek# arányában# mutatkozó# különbség# mértéke,# amelynek#bátonyterenye#földrajzi,#településszerkezeti#adottságai#miatt#nem#feltétlenül#lehet#relevanciája#( )# az#aránytalanság#az#azonos#településrészen#belül#működő#intézményegységek#között#is#tetten#érhető. (KET 2009)Eza szegregációskockázat (ahogyanatervfogalmaz)azótatovábberősödött(11.tábla). # 11.#tábla:#Bátonyterenye#város#óvodáinak#tanuló#összetétele#2009Eben#és#2013Eban#(%)# 2009 * 2013 roma% HH% roma% szegény% N= Őzike Csupafül Napsugár Micimackó na. na. Tölgyfa *Forrás:KET2009.(a2013_asadatoksajátvizsgálatunkbólszármaznak) Aszegregációelsősorbananemszegény(illetveanemroma)szülőkszámárakívánatos,2011és2013között azóvodásgyermeketnevelőnemromakérdezettekbeállítódásalényegébennemváltozott:kétharmaduk tartotta elfogadhatónak az együtt nevelést. A roma kérdezettek ezzel szemben az eltelt három év alatt magasabb arányban voksolnak az integráció mellett (2011_ben 79%_ok, 2013_ban 98%_uk gondolja úgy, hogyaromaésnemromagyermekeketegyüttkellenenevelni). 21

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Bass László Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben, főként a kistelepüléseken gyakorlatilag semmilyen munkalehetőség nincs,

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG

TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye KISTÉRSÉGI HELYZETELEMZÉS 1 Tartalom Összefoglalás... 3 1. A kistérség elhelyezkedése és települései, néhány társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA G Y O R S J E L E N T É S A S Z E G É N Y E D É S R Ő L A Szociális Szakmai Szövetség sorozata Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA Az esettanulmányokat írta: BASS LÁSZLÓ FARKAS ÉVA KOZMA

Részletesebben

Vágóképek rögzítve 2008

Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Nincs mese, ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai darvas & tausz: az óvoda lehetőségei... 777 AZ ÓVODA LEHETŐSÉGEI A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉBEN Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai kutatások és statisztikai adatgyűjtések

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Apaj Község Önkormányzat 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2014 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben