Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013"

Átírás

1 TÁMOP Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület MTA TK Budapest 2013

2 Tartalom( Összegzés Ahelyzetfelmérésmódszerei Avizsgálatiminta Akutatáskérdőíve Demográfiaijellemzők Foglalkoztatottság Anyagihelyzet Agyermekszegénységmértéke Segélyezés Eladósodás Lakáshelyzet Koraiszocializáció Bölcsőde Óvoda Iskola Iskolaiszelekció Iskolaiteljesítmények Lemorzsolódás Agyermekekszükségleteinekkielégítettsége Egészségiállapot AbátonyterenyeiGyerekesélyprogramismertsége...32 Irodalom...35 MELLÉKLET...36 ( 2

3 Összegzés( Aprogramszámosindikátorterületenkifejezettjavulástértel.Asikeresség amunkatársakérdemeimellett nagyonszoroskapcsolatbanvanazzal,hogyakistérségbenagyerekesélyprogrammalegyidőbenszámos más,agyerekszegénységelleniprogramcéljaivalazonosiránybahatóprojekt,pályázatstb.zajlott. Fontos felhívni a figyelmet erre a tényre, mert az ilyen típusú beavatkozások esetén nem egyszerűen az eredményekösszeadódásáról,hanemszinergiárólvanszó.haagyerekesélyprogramszámíthatarra,hogyaz általasegítenikívántgyerekekközülsokakcsaládjábanújrafoglalkoztatottáválnakaszülők,haalegrosszabb helyzetbenélőcsaládoklakáskörülményeiemberibbéválnak,akkorasajátcélokérdekébentettlépéseket nemromboljákleazokahatások,amelyekalakításáraaprogramnaknincseszköze,forrása. A Bátonyterenyei kistérségben a vizsgált időszakban a gyermekszegénység mértéke és mélysége csökkent illetvestagnáltazelmúltháromévben miközbenazországosfolyamatokérzékelhetőromlástmutattak változás _szegénységiráta _szegénységirés ± _súlyosanyagidepriváció(%) _élelmiszerrenemjut(%) _PCnincsotthon(%) ± Azanyagihelyzetjavulásaösszefüggatérségfoglalkoztatottságimutatónakjavulásával.Afoglalkoztatottság nagymértékű növekedése elsősorban a közfoglalkoztatás lehetőségének változásaival magyarázható. Bátonyterenye városnak a közmunka terén megvalósított mintaprojektje (milliárdos költségvetéssel), nagybanhozzájárultagyermekescsaládokhelyzeténekjavulásáhozakistérségben változás _foglalkoztatottnélküliháztartások(%) _munkanélküliségiráta A vizsgált időszakban a gyermekes családok lakáshelyzete is némileg javult. A lakáskörülmények változása szorosan összekapcsolódik azzal, hogy a kistérségben található szegregátumok közül több felszámolásra került. 3

4 változás _nincsvezetékesvíz(%) ± _nincsfürdőszoba(%) 9 8 ± _zsúfoltlakás(%) A korai szocializáció feltételei elsősorban a bölcsődei, óvodai elhelyezés lehetőségei javultak a kistérségben. A program keretében működő Biztos Kezdet gyerekház _ Dorogháza településen _ ismert és elfogadott szolgáltatássá vált, ez a kezdeményezés azonban a kistérségben élő gyermekeknek elenyésző töredékétérinti változás _intézménybenemjáró0_5évesgyerekek(%) Agyermekekiskolaiteljesítményei,aziskolaiszegregáció,alemorzsolódásésakoraiiskolaelhagyásmutatói akorábbipozitívfolyamatokkalellentétbenjelentősen(helyenkéntdrámaian)romlottak között. Nemigényelkülönbizonyítást,hogyazelmúltháromévtársadalompolitikai,oktatáspolitikaistb.lépéseia program elképzeléseivel ellentétes értékeket, eszközöket preferálnak: a tankötelezettség életkorának csökkentése mellett egy ilyen típusú projekt nem képes a 15_17 éves gyerekek iskolából, munkából való kimaradásátcsökkenteni,azévismétlésektörvényitiltásánakfeloldásamellettnemegyszerűazévismétlések arányánakcsökkenése,a6éveskorbankötelezőiskolakezdéspedigteljesbizonyossággalaziskolaikudarcok emelkedésétvonjamagautánstb változás _évismétlőkarányaazáltalánosiskolában(%) _15_17évesnemtanul,nemdolgozik(%) 1 6 _koraiiskolaelhagyókaránya(18_24évesek,%)

5 1.(A(helyzetfelmérés(módszerei( 1.1(A(vizsgálati(minta( Anépességnyilvántartásadataibóltelepülésésgyerekszámszerintirétegzettmintátválasztottunk.Mivela gyermekesháztartásoknagyrészeakistérségiközpontbanél,ezértamintaválasztássorán,bátonyterenyén 10%_osaközségekben30%_osmerítésseldolgoztunk,amibőlsúlyozással 1 egy22%_osreprezentatívmintát alakítottunkkiazadatokelemzéséhez. 1.#tábla:#A#kistérség#vizsgált#településein#élő#gyermekes#háztartások#száma#összesen#és#a#vizsgálati#mintában# (db)# populáció(népszámlálás2011) súlyozottminta település egy két több össz. egy két több össz. gyerekesháztartások gyerekesháztartások Bátonyterenye Dorogháza Kisbárkány Márkháza Mátramindszent Mátranovák Mátraterenye Mátraverebély Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti Szuha összesen AzadatfelvételsoránaBátonyterenyevárosbanélőcsaládokkörébenmeglehetősenmagasvoltaválaszmegtagadás ami összefügghet azzal a ténnyel, hogy itt az elmúlt években már 4_5 ilyen jellegű kérdezés is zajlott. Ennek következtében a súlyozás során a városi adatok esetenként torzítást tartalmazhatnak (ez a hatás a kistérség községeibennemjelentmeg). 5

6 Az adatfelvétel a kistérségben élő gyermekes családok reprezentatív mintáján történt június 30. és július5.között,akérdezéstazeltetársadalomtudományikaránakhallgatóivégezték.amintábaakistérség összesolyantelepülésétbevontuk,aholagyerekesélyprogramvalamelyikelememűködött,2011nyaránis ezekenatelepülésekenkészültadatfelvétel. ( ( 1.2(A(kutatás(kérdőíve( AzadatfelvételsoránamintábakerültcsaládokkörébenelőszöregyHáztartáskérdőívalapjángyűjtöttünk információkataháztartásbanélőszemélyekneméről,életkoráról,iskolázottságáról,gazdaságiaktivitásáról,a család szerkezetéről, jövedelmi viszonyaikról, segélyekhez, támogatásokhoz való hozzáférésükről, lakáshelyzetükről, esetleges díjhátralékaikról, fizikai és mentális egészségi állapotukról, saját helyzetükhöz valóviszonyulásukról.következőlépésbenaháztartásbanélőmindengyermekrőlkülönkérdőívetvettünkfel (Gyermek kérdőív), melynek célja volt feltérképezni a családban élő összes gyermeknél a következő témaköröket:óvodai,iskolaijellemzők,számítógépésinternethasználat,gyermekbetegségekelőfordulása, gyermek_szükségletekkielégítettsége,gyermek_szülőkapcsolatánakjellege. Akérdőívkialakításakorelsősorbanakorábbi2011_eskérdőívkérdéseittekintettükmintának,ugyanakkor tapasztalatokalapjánmódosítottukéskibővítettükazt. Ahasználtkérdőíveketamellékletbenközöljük. 6

7 2.(Demográfiai(jellemzők( A születésszám alakulása Magyarországon jó ideje csökkenő tendenciát mutat, a csökkenés mértéke a Bátonyterenyeikistérségbenazországosanjellemzőmértéknéliserőteljesebb. # 1.#ábra:#A#születésszám#alakulása#Magyarországon#és#a#Bátonyterenyei#kistérségben## 1994E2012#között#(1994=100)# országos kistérség Forrás:Népszámlálás2011.KSH(a2012_esadatokforrásaaGYEMSZIvédőnőiadatbázisa) Agyermekvállaláshátterébenállótényezőkkomplexitásanemteszilehetővé,hogyefolyamathátterébena Gyerekszegénység elleni program bármilyen hatását kereshessük. Interjúink azonban arra utalnak, hogy a demográfiaifolyamatokatatérségbenmeglehetősentendenciózusanértelmeziaszakemberekegyrésze. #a#születésszám#sem#éppen#pozitív,#most#mondjuk#e#2013#után#e#elméletben#megfordul#a#dolog,#tehát# most# ki# van# mutatva,# hogy# nő# majd# a# lakosság# létszáma,# tehát# most# sok# gyerek# van. (község, polgármester) A# roma# lakosság# száma# elég# nagy# a# településen.# Szerintem# a# harmad# rész# a# romák# száma#és#egyre#csak#nő.#ez#azért#van,#mert#több#a#gyerek.#van#több#roma,#akiknek#a#vallásuk#miatt#van# több# gyermekük,# és# vannak# olyanok# is,# akik# a# családi# pótlék# miatt# vállalnak# sok# gyereket,# vagy# a# szegénységből#kifolyólag#nem#tudnak#a#védekezésre#pénzt#fordítani.#(város,pedagógus) Sajátméréseinkadatai2011_benés2013_banisarrautaltak,hogyaz1994_2012közöttiidőszakotvizsgálva tendenciájában csökken a roma gyermekek aránya a kistérségben (2. ábra). A helyi szakemberek ezzel 7

8 ellentétes beszámolói feltehetően abból fakadnak, hogy a roma gyermekek aránya általában magas a kistérségben,valamint,hogyama7_11évesgyermekekközöttatendencia időlegesen emelkedővolt. 2.#ábra:#A#roma#gyermekek#aránya#kohorszonként#(%)# 8

9 3.(Foglalkoztatottság( Az elmúlt két évben a kistérségben érzékelhetően javult a gyermeket nevelő családokban élő aktív korú személyek foglalkoztatottsága, ami azonban elsősorban a kistérségben ezen belül is Bátonyterenye városában elindultkiemeltköltségvetésű 2 közmunkaprogramnakköszönhető. 2.#tábla:#A#gyermekes#családokban#élő#aktív#korúak#(15E64#évesek)#gazdasági#aktivitása##(%)# aktív 40,2 51,0 munkanélküli 20,1 13,9 gyes,ápolásidíj 12,1 12,4 (rokkant)nyugdíj 5,4 5,1 eltartott 22,2 17,6 összesen 100,0 100,0 N= # 2010# októberében# indult# [a START program],# akkor# dolgoztak# 350# körül,# tavalyi# évben# 530Ean,# és# ebben# az# évben# 634Een.# ( )# Ezen# a# téren# Bátonyterenye# kiemelkedő# szerepet# kapott,# elég# jó# projekteket# sikerült# összerakni,# a# tavalyi# évet,# azt# ilyen# kitüntetéssel# zártuk. (város, közmunka programvezetője) Aközfoglalkoztatássalkapcsolatosanomáliákközismertek.Akistérségbenélőszakemberek(polgármester, szociális munkás, pedagógus stb.) a velük készített interjúkban elsősorban a minimálbérnél is jóval alacsonyabbfizetésekdemoralizálóhatásárólszámolnakbe 3. 2 A2012.évbenBátonyterenyeváros529főfoglalkoztatására655millióFttámogatástkapott(Tájékoztató2012.évi közfoglalkoztatási tevékenység szervezéséről és lebonyolításáról. Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatala VárosgazdálkodásiOsztálya) 3 A közfoglalkoztatási bérekből az elmaradt tartozásokat egyes településeken az önkormányzat levonja. 2012_ben az alapvetőjogokbiztosánakjelentéseszámolbeerrőlegybátonyterenyeibejelentésalapján.ajelentésmegállapította, hogy a#heti#bérelszámolás#a#közfoglalkoztatottak#számára#követhetetlen,#ahogyan#nem#ismert#számukra#sok#esetben#a# 9

10 Itt#az#a#gond,#hogy#2010#után#csökkent#ennek#a#közmunkának#az#értéke#azáltal#is,#hogy#a#fizetések# azért# jóval# lecsökkentek# ( )# Mivel# más# nincs,# ezt# csinálják# azért. # (község, polgármester)# Országos# viszonylatban#fantasztikus#ez#a#közmunka#program,#amit#nyertek.#( )#Az,#hogy#itt#mennyire#alacsony#a# bér #hát#azt#mondta#a#polgármester,#hogy#örüljünk,#hogy#ennyi#van.#(város,szociálisgondozó) Akistérségfoglalkoztatásigondjaitmégezakiemeltprogramsemszüntethettemeg.Felmérésünkadatai szerint2012_benaközmunkátvégző(gyermeketnevelő)emberekátlagosan6hónapigkaptakilyentípusú munkalehetőségetazévfolyamán. Tavaly#volt#olyan#hónap,#hogy#nem#volt#munkanélküli#férfi#a#településen,#mert#közfoglalkoztatásba#föl# lehet# őket# venni.# Ez# mindig# változik,# attól# függ,# hogy# mennyire# kap# a# pályázat# után# pénzt# az# önkormányzat. #(város,szociálismunkás) Most#úgy#csináljuk,# hogy#3#havonta#cseréljük,#hogy#minél# többen#bekerüljenek,#akik#nem#tudnak#pénzhez#jutni.#( )#Az#idén#ez#sajnos#lejjebb#csökkent,#mert#van,# amire# nem# adtak# pénzt. # (község, polgármester) A#közmunkában# nagyon# ellenségesen# viselkednek# egymással# szemben# az# emberek,# mert# ezt# a# kis# pénzt# is# nagyon# féltik# és# egymást# fúrják. # (város, pedagógus) ANemzetiFoglalkoztatásiSzolgálatadataiszerintBátonyterenyén2011_benaszociálisellátásbanrészesülő személyekátlagoshavilétszáma597fő(azaktívkorúak6,6%_a),2013elsőfélévében540fő(azaktívkorúak 6,2%_a) volt, azaz a# kiemelkedően# sikeres# STARTEmunka# program (a közfoglalkoztatásba bevontak létszámánakmegduplázása)sem#változtatott#érzékelhetően#a#tartósan#munka#nélkül#élők#helyzetén. 2012E ben#a#rövid#időtartamú#közfoglalkoztatás#megszűnt,#a#hosszabb#időtartamú#közfoglalkoztatásban#egyrészt# kevesebb# személyt,# másrészt# a# nyilvántartott# álláskeresők# közül# bárkit# be# lehet# vonni# ( ).# Ennek# következtében# ( )# a# közfoglalkoztatásba# belépők# körében# visszaesett# a# tartósan# munkát# keresők# aránya. (NMH2013) levonások#jogcíme#sem,#mindez#pedig#a#munkabér#beosztását,#a#havi#háztartási#kiadások#tervezhetőségét#akadályozza. # (AJB_4162/2012.számúügy) 10

11 4.(Anyagi(helyzet( 4.1.(A(gyermekszegénység(mértéke( Agyermekescsaládokanyagihelyzete afoglalkoztatásemelkedésévelegyütt valamelyestjavultazelmúlt 3évben.Agyermekszegénységmértékeérzékelhetőencsökkent2011óta,bárajövedelmiszegénységben 4 élő0_17évesgyerekekarányaazországosértéknekmégmindigmintegykétszerese(3.tábla).ajövedelmi szegénységmellettmértükacsaládokszükségleteinekkielégítettségét(azún.anyagidepriváció 5 mértékét) is. E mutató esetében is javulást tapasztaltunk: a bátonyterenyei kistérségben élő deprivált gyermekek arányaiscsökkenéstmutat2011_2013között(4.tábla). 3.#tábla:#A#szegénységben*#élő#gyermekek#aránya#a#0E17#éves#korosztályban#(%)# országos** 20,3 23,0 22,6 n.a. bátonyterenyeikistérség 54,247,7 *medián60%_aalatt(oecd2) **KSH(2013) Aszegénységszempontjábóllegveszélyeztetettebbcsaládokazok,aholnincskeresőcsaládtag(körükbena szegénységirátaemelkedettazelmúltkétévben).a3éstöbbgyermekesilletveazegyszülőscsaládokban nevelkedőgyermekekszegénységikockázataigenmagas,azittélőgyermekekmintegy60%_aszegényilletve deprivált. A roma családok gyermekeinek mintegy 80%_a él szegénységben, helyzetük a hátránytényezők halmozódásamiattszélsőségesenrossz. 4 Azekvivalensjövedelem(OECD2)mediánjának60%_ánálalacsonyabbjövedelembőlélőkaránya.2013_ramégnem állrendelkezésreszegénységiküszöbérték,ezta2012_esadatokbólbecsültük. 5 Azanyagidepriváció,bizonyosmeghatározottanyagijavaktólvalómegfosztottságotjelent.Anyagilagdepriválta háztartás,haameghatározottkilencprobléma(nincsmosógépe,telefonja,tv_je,személyautója,nemtudrendszeresen húsételhezjutni,hitel_vagyrezsifizetésielmaradásavan,nincsfedezeteváratlankiadásokra,nemtudelmenninyaralni) közüllegalábbnégytételvonatkozikrá. 11

12 4.#tábla:#A#szegénységben#élő#gyermekek#aránya#a#0E17#éves#korosztályban#(%)# kistérség2011 kistérség2013 országos(2012)* szegény deprivált szegény deprivált szegény deprivált foglalkoztatottnélküli háztartás 87,5 80,9 95,1 61,1 romacsalád 85,3 82,5 79,1 73,4 3éstöbbgyermek 73,6 81,9 56,7 55,2 32,4 43,7 egyszülőscsalád 67,2 62,9 60,0 56,9 29,5 43,9 teljesminta (0_17évesek) 54,2 53,6 47,7 45,8 22,6 *KSH(2013) 4.2(Segélyezés( A segélyekhez és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés számos területen nehezebbé vált Magyarországon. Anélkül, hogy részletesen bemutatnánk a hazai szociális rendszer változásait, csak arra utalunk, hogy az elmúlt években számos ellátás megszerzésének feltételeit megszigorították, a legtöbb segély összegét befagyasztották vagy csökkentették, a folyósítás időtartamát lerövidítették, több ellátást pénzhelyetttermészetbennyújtanakstb. A segélyezéssel kapcsolatos vélemények jól jellemzik, hogy ez a kérdés komoly társadalmi feszültségekkel terhes,ezzelegyüttnagyonalkalmaspolitikaitörekvésekérvrendszereinektámogatására.atámogatásokhoz valóhozzáférésfeltételekhezkötésévelkapcsolatosintézkedésekkelamegkérdezettcsaládoknagytöbbsége (70_90%_a)egyetért,ésezalojalitásazelmúltkétévbensemváltozottjelentősen.Interjúinkbananyilatkozó szakemberekálláspontjaennéldifferenciáltabbvolt: Maga# a# rendszer# rossz,# mert# mindenki# megkapja# a# segélyt,# nem# baj,# ha# nincs# 8# általánosa.# Így#kérdezem#én,#hogy#megériEe#tanulni?#Hát#a#szülő,#( )#lehet,#azt#mondja,#hogy#ne#tanulj#fiam,#majd# kapsz#segélyt.#már#pedig#így#mondják. #(város,szociálisgondozó)# Dolgozzon#meg,#ne#segélyt#várjon,# hanem# azt# lássák# a# felnövekvő# gyerekei,# hogy# az# apjuk,# anyjuk# eljár# dolgozni# ( ).# De# emellett# a# segélyezés# is# bizonyos# szinten# szükséges. # (város, közmunkaprogram vezetője)# Egy# családban# egy# személynek#jár#egy#22.800#fteos#foglalkozást#helyettesítő#támogatás#( ).#Nálunk#úgy#oldották#meg#az# 12

13 emberek# ezt,# hogy# különböző# lakcímekre# jelentkeznek# be.# ( )# Azt# kell,# hogy# mondjam,# hogy# nem# vagyok# róla# meggyőződve,# hogy# az# ő# helyükben# én# nem# ugyanezt# csinálnám.# Tehát# lehet# romázni,# lehet# mélyszegénységről# beszélni,# de# én# Isten# igazából# nem# találkoztam# olyan# programmal,# és# bocsánat,#de#olyan#kormánnyal#sem,#ami#ehhez#a#kérdéshez#határozottabban#hozzá#mert#volna#nyúlni.# Pedig# itt# már# nagyon# határozottan# kellene# ehhez# a# dologhoz# hozzányúlni. # (község, polgármester) (Mit gondol arról, hogy a segély feltételeként előírható a rendezett lakókörnyezet?) Hát# ez # no# komment,##ezt#nem#akarom#kifejteni. (község,polgármester)# A szociális ellátások visszaszorulása a kistérségben is érzékelhető az elmúlt két évben. A csökkenés nem érintette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez való hozzáférést (tankönyv, gyermekétkeztetés támogatása). A rászoruló gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetése komoly segítséget jelent a gyermeket nevelő szegény családok számára. Mivel a támogatás csak iskolaidőben áll rendelkezésre, az önkormányzatok pályázhatnak a gyermekek nyári étkeztetésére is. A kistérségben 2011_ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 53%_ának, 2013_ban már csak 46%_ának volt lehetőségeanyáriétkeztetésigénybevételére. 6 5.# tábla:# A# szegénységben# élő*# családok# hozzáférése# szociális# szolgáltatásokhoz# és# segélyekhez# a# bátonyterenyei#kistérségben#2011e2013.# változás (2011=100) tankönyv,gyermekétkeztetés(%) ,2 élelmiszer,tüzelő(%) ,5 közgyógyellátás(%) ,5 családsegítés(%) ,5 adósságkezelés(%) ,1 álláskeresésijáradék(ft/hó/család)** ,2 segély(ft/hó/család)** ,8 *amediánjövedelem60%_alattijövedelembőlélőcsalád(oecd2) **egyszegénységbenélőcsaládraszámítottátlag 6 Akormányzatiportálonhozzáférhető(támogatássalkapcsolatos)településsorosadatokalapján. 13

14 Az állami és önkormányzati támogatások mellett a civil szervezetek hatása alig érzékelhető. E kezdeményezésekközülkutatásunkbana Mindengyereklakjonjól Alapítványtevékenységérekérdeztünk rá 7. A program sok szempontból aggályos működését jól jellemzi, hogy bár a kistérségben a gyermekes családoknegyederészesültazalapítványtámogatásában,atámogatottcsaládok40%_aazonbannemvolt szegény,további20%_ukrászorulóvoltugyan,denemvoltkertje,illetvenemművelteakertet.) Csirkét# kaptunk.# Lehet# úgy# értékelni,# hogy# nem# volt# annyira# sikeres,# hogy# napos# csirkét# kaptunk# márciusban# a# hidegben.# Annak# a# csirkének# infralámpa# kell.# Ugye# nem# kell# elmondanom,# hogy# egy# infralámpa#milyen#fogyasztással#bír?#és#ha#azt#három#hétig#melegíted,#amíg#az#elkezd#tollasodni,#akkor# az#amúgy#is#magas#villanyszámlát#nagyon#nehéz#lesz#kifizetni. (község,polgármester) Adtak#csirkét,# meg# vetőmagot.# De# akinek# kiadták# a# csirkét,# meg# a# tápot,# eladta,# mert# neki# nem# kellett. (város, szociálisgondozó) 4.3(Eladósodás Azeladósodásmértéke akorábbanbemutatottpozitívtendenciákellenére 2011ótanőttakistérségben. Azadósságok,fizetésielmaradásokszerkezetearrautal,hogyazelemiszükségletek(víz,villany)esetébena fizetési hátralékokban érintett családok aránya már nem nőtt tovább, azonban az inkább a középosztály fogyasztásárajellemzőtételekesetében(gáz,közösköltség,lakáshitel)jelentősemelkedéstapasztalható. # # 7 Azalapítványműködésénekkiemelésétegyrésztatevékenységekörülinagymédianyilvánosságindokolta,másrészt azatény,hogyazalapítványvezetőjeaminiszterelnökszociálpolitikaitanácsadója. 14

15 6.#tábla:#Eladósodás#mértéke#a#gyermekes#háztartások#között#(%)# országoskistérség 2010* villanyszámlában 14,7 27,8 25,1...víz_,csatornaszámlában 9,1 27,0 25,7...gázszámlában 9,4 13,9 17,2...lakbér,közösköltségben 7,5 8,7 14,9...egyébrezsiköltségben 4,6 13,9 16,7...lakáshitel,áruhiteltörlesztésében 9,3 14,9 21,6 tartozáscsaládnak,ismerősnek 9,9 20,6 25,7 boltitartozásukvan 4,8 11,9 9,8 egyébadósságukvan 0,7 7,7 7,2 *TÁRKIGyerekmonitor Az adósságok felhalmozódásában fontos szerepe van a magas lakásfenntartási költségeknek. Az a társadalompolitikai törekvés, amelyik ezeknek a költségeknek a csökkentésére irányul, mindenképpen segítségetnyújtacsaládokhelyzeténekjavulásához.adatainkszerint2011és2013közöttarezsicsökkentés első lépései a szegény családok számára havonta átlagosan csaknem 2000 Ft megtakarítást jelentettek (a nemszegénycsaládokbanezkb.havi9000ft_otjelentett). 7.# tábla:# A# lakásfenntartás# költségeinek# változása# 2011E2013# között# a# bátonyterenyei# kistérségben,# a# családok#anyagi#helyzete#szerint#(ft/hó)# havi nettó jövedelem (Ft) rezsi (víz,áram, gáz,szemétdíj) (Ft) arezsia jövedelem %Pában (%) nemszegény szegény nemszegény szegény Arezsitartozásokfelhalmozódásakövetkeztébenegyretöbbcsaládnálkapcsoljákkiaszolgáltatásokat,vízés villany nélkül pedig meglehetősen nehézzé válik a gyermekek megfelelő gondozása, nevelése (a 15

16 korábbiakban már bemutattuk, hogy adósságkezelési szolgáltatásra csak kevesen számíthatnak a kistérségben). Sorba# lezárják# a# vizet.# 360,# 460# ezer# forintos# vízdíjtartozások# vannak.# Öt# gyerekes# családoknál.# Ha# ezek#a#gyerekek#nem#tisztálkodnak,#akkor#ott#megjelenik#a#tetű.#a#tetűtől,#a#vakarózástól#sebes#lesz#az# arcuk,#megjelenik#az#ótvar,#megjelenhet#a#vérhas.#mit#csinálunk#egy#teleppel?#lefújjuk#őket#valamivel? # (község,polgármester) 3.#ábra:#A#közművek#tartozás#miatti#kikapcsolásának#előfordulása#anyagi#helyzet#szerint#2011E13#(%)# 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 szegény2011. szegény2013. nemszegény2011. nemszegény ,0 0,0 avizet kikapcsolták avillanyt kikapcsolták agázt kikapcsolaták 16

17 5.(Lakáshelyzet( (( Akistérségbenélőgyermekescsaládoklakáshelyzete2011_benjelentősenrosszabbvoltazországosátlagnál. AGyerekesélyprogrameszközeiközöttnemszerepeltekalakáshelyzetjavításáhozalkalmaseszközök.2011 és2013közöttazonban(hanemisjelentősen)mégisjavultakacsaládoklakáskörülményei. 8.#tábla:#A#gyermekes#háztartások#lakásainak#főbb#jellemzői#(az#összes#lakás#%Eában)# országoskistérség 2010* bérlakás 7,4 6,0 5,2 nincsvezetékesvíz 2,8 10,6 10,2 nincsfürdőszoba 3,2 9,1 8,2 zsúfoltlakás(>2fő/szoba) 12,3 19,4 15,1 *TÁRKIGyerekmonitor A javulás hátterében álló tényezők közül ki kell emelnünk, hogy a vizsgált időszakban a kistérségben lévő szegregátumok közül többet is felszámoltak (Szorospatak, Gyularakodó és Alsó_ és Felsőkatalin esetében különbözőpályázatiforrásoksegítségévelszűntekmegatelepek,bedepusztaesetébenatelepterületétegy piacivállalkozásvásároltafel.ezutóbbiesetbenacsaládokkésőbbisorsárólnincsinformációnk). A kistérség önkormányzatai három településen hét szegregátumot azonosítottak be. Ezeken a településrészeken összesen 772 fő lakik, ami a kistérség állandó lakosságának közel három százaléka. Öt szegregátum Bátonyterenyén található, ahol a város lakosságának 4,3 százaléka lakik. A telepfelszámolás soránmintegy50családhelyzeteváltozottmegazelmúltévekben.atelepfelszámoláskomolyindulatokat gerjesztettazottélőkkörében,ajelenkutatásunkkapcsánkészültinterjúkbanisvanerreutalás. # #hát#ez#is#nagy#felháborodást#keltett,#hogy#házakat#adtak.#pályáztak,#és#a#romák#12#milliós#házakat# kaptak#a#szorosból,#mert#ott#úgy#laktak,#mint#a#kolóniákban.#( )#Én#arra#azt#mondtam,#hogy#vegyenek# 3E4#millióért,#mert#körülbelül#én#is#annyiért#tudtam#venni,#és#dolgoztam#érte.#És#ha#megmutatják,#hogy# rendbe#tartják,#meg#nem#vágják#le#a#radiátorokat,#meg#a#csöveket,#mert#ezek#történtek,#akkor#oké,# legyen#övék#a#ház,#kapjanak#esélyt#rá.#és#ami#a#legrosszabb,#hogy#jó#környezetben.#és#ha#én#mondjuk# felveszek# ( )# 8# milliót# azért,# hogy# jobb# helyen# lakjak,# és# beköltöztetnek# mellém,# egy# olyan# roma# családot,#akik#lepusztítják#a#házat,#amit#ingyen#kapott,#akkor#az#ideg#megöl. #(város,szociálisgondozó) 17

18 6.(Korai(szocializáció( (( 6.1(Bölcsőde( Azelsőéletévekfontosságakiemelkedőagyermekekfejlődésében.A0_2éveskorúgyermekekintézményes szocializációjánakelsőszíntereabölcsődeiellátás. A gyermekvédelmi törvény előírása szerint bölcsődét a tízezerfőnélnagyobblélekszámútelepülésekönkormányzatainakkötelezőműködtetni.nógrádmegyében bölcsődeiellátásbalassagyarmatonésbátonyterenyénvan.bátonyterenyénjelenlegkétbölcsődeműködik (összesen46férőhellyel),ígyatelepülésenélőgyerekeknekazországosanjellemzőnél(a0_2évesek13%_a) nagyobb esélye van bölcsődébe kerülni (17,5%). A környékbeli községekből elenyésző számban kerülnek gyerekek(valamelyik)városibölcsődébe. A bölcsőde (vagy éppen a családban maradás) fontosságáról ugyan számos vélekedés él a szakmai közvéleményben(ld.pl.bass,darvas,szomor2007.,blaskó2010),annyiazonbanbizonyos,hogyahátrányos helyzetűcsaládokgyermekeiszámáralényegesszakmaisegítségettudnyújtaniagyermeknevelésében,mert a deprivált környezet és/vagy a nevelési nehézségek az első életévekben a gyermek fejlődésének súlyos elmaradásához vezethetnek. Nem is igényel különösebb bizonyítást, hogy a szegénységben élő családok gyermekeialegelemibbszocializációsfeltételektekintetébeniselmaradnaktársaiktól. 4.#ábra:#A#kistérségben#élő#0E6#éves#gyermekek#szocializációs#feltételeinek#megléte#családjuk#anyagi#helyzete# szerint#(nem#deprivált#családok#=#100)# deprivált nemdeprivált szoktakmesélni nekik életkorának megfelelő könyv különleges beltérijátékok kültérijátékok események megünneplése 18

19 Bátonyterenyéniselsősorbanazoknakacsaládoknakagyermekeikerülnekbölcsődébe,aholmindkétfelnőtt dolgozik(39,7%),emellettfontosszerepevanabekerülésbenacsaládszerkezetnekis(a3éstöbbgyerekes családokbannevelkedőgyerekek3,5%_avoltbölcsődés,egyszülőscsaládból vizsgálatimintánkban egy gyermeksemkerültbölcsődébe).nemmeglepőtehát,hogyanehézanyagihelyzetbenélőcsaládokgyerekei kisebb arányban veszik igénybe a bölcsődei ellátást. (2010_ben és 2011_ben országosan 8 a bölcsődébe beíratott gyerekek 15%_a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.) Bár meglehetősen alacsonyelemszámmellett,deadatainkutalhatnak 9 abölcsődeineveléshatásáraakésőbbiiskolaikudarcok csökkentésében(9.tábla) 9.# tábla:# Bátonyterenye# városban# élő# általános# iskolások# évismétléseinek# száma# (átlag)# anyagi# helyzet# és# bölcsődei#előélet#szerint.# anyagidepriváció jár(t)pebölcsődébe? évismétlésekszáma N= nemdeprivált járt 0,00 23 nemjárt 0,00 35 deprivált járt 0,00 12 nemjárt 0, (Óvoda( Az óvoda a korai intézményes szocializáció legfontosabb terepe. A korai (3 éves korban történő) óvodakezdést elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek esetén a szakemberek többsége fontosnak tartja,hogyacsaládiszocializációhátrányaitaziskolakezdésreagyermeknémiképpkompenzálhassa. Akistérségbena2_3évesenóvodátkezdőgyermekekarányában2011_2013közöttjavulástapasztalható:a 3_17 éves népességen belül a korán óvodába kerülő gyerekek aránya 80,1%_ról 82,9%_ra emelkedett. A javuláshátterébenállótényezőkközött aholműködöttezaprogramelem agyerekházakszerepejelentős lehetett. 8 KSH(2012):Szociálisstatisztikaiévkönyv2011.KSH,Budapest Azilyentípusúegyüttjárásnemfeltétlenülabölcsődeielhelyezéshatásátigazolja,hiszazokacsaládok,akiknehéz anyagihelyzetükellenérebölcsődébejáratjákgyermekeiketszámosmásterületenisjobbnevelésikörnyezetet biztosíthatnakgyermekiknek. 19

20 Már# most# tapasztaljuk,# hogy# könnyebben# beszoknak# az# oviba# azok# a# gyerekek,# akik# innen [a gyerekházból]#mennek#az#óvodába. #(község,gyerekházvezető)# Azóvodábanem,vagykésőnkerülőgyerekek interjúalanyainkszerint elsősorbanahátrányoshelyzetű romacsaládokbanélnek,azóvodátólvalótartózkodáshátterébenahelyiszakemberekáltalábanakulturális különbségeket,illetveazóvodaésacsaládközöttikonfliktusokatemelikki. Nem#jellemző,#hogy#a#gyermekeket#3#éves#kortól#beadnák#oviba.#Mármint,#a#dolgozó#szülők#nyilván# beadják,#de#a#romák#esetén,#a#roma#kultúrából#kifolyólag#sem.#az#ő#esetükben#nagyon#fontos#a#családi# kötelék#és#összetartás. (város,iskolaszociálismunkás)# Ami#probléma#volt,#hogy#nem#akarták#beíratni# a#gyereket#az#óvodába#( )#az#óvónő#miatt.#de#most#óvónőeváltás#lesz,#tehát#akkor#jobban#mennek#az# óvodába. #(község,gyerekházvezető)# Az óvodába nem járó illetve azt 6_7 éves korban kezdő gyerekek aránya a kistérségben 3,5%_ról 2,9%ra csökkent.eza jelenlegikormányzatiszándékokkalegyiránybamutató folyamatazonbanagyermekek családiháttereszerintjelentőseltéréseketmutat. # 10.#tábla:#Az#óvodakezdés#életkora#a#3E17#éves#gyermekek#között#(%)# nem szegény szegény együtt nem szegény szegény együtt 2_3éves 83,9 77,0 80,1 86,5 79,3 82,9 4éves 9,0 15,5 12,5 10,9 9,8 10,4 5éves 2,7 4,8 3,8 2,1 5,7 3,9 6_7éves 0,0 0,5 0,3 0,0 3,1 1,6 nemjár 4,5 2,3 3,3 0,5 2,1 1,3 össz. 100,0 100,0 100, N= Miközbenaszegényésnemszegénycsaládokgyermekeiközöttazonosmértékbennőttakoraibeóvodázás aránya(ezaztisjelenti,hogyarászorulógyermekekesetébenezajavulásnemvolterőteljesebb),addigaz óvodából kimaradás, illetve a 6_7 éves korban óvodába kerülés a szegény családok gyermekei között megnőtt(anemszegénycsaládokesetébencsökkent). Akistérségtelepüléseindolgozószakemberek többtelepülésenis beszámoltakarról,hogyaszegregáció* az*óvodákbanisérzékelhetőenjelenvan. 20

21 Aki#nem#cigány,#az#óvodában#is#nagyon#kevés,#de#aki#ott#van,#az#is#hátrányos#helyzetű,#tehát#a#nem# cigány# kategóriába# tartozik,# de# mégis# hátrányos# helyzetű.# Igazából,# hát# sokan# viszik# el# innen# a# gyerekeket. (község, polgármester)# Az# önkormányzati# iskolákba# és# óvodákba# együtt# járnak# a# cigányok#és#nem#cigányok,#viszont#van#egy#szegregált#iskolánk#és#óvodánk. (város,szociálismunkás) A#településen#három#óvoda#van.#Az#X.#óvodával#nincsenek#megelégedve#a#szülők. (város,pedagógus) Vannak#sokan,#akik#úgy#gondolják,#hogy#nem#jó#az,#ha#a#roma#emberek#még#többen#vannak,#én#örülök# ha# szülnek:# ugyanis# addig# van# óvodánk.# Addig# nem# kell# hozzátennie# az# óvoda# fenntartásához# az# önkormányzatnak,#amíg#abba#gyerekanyag#kerül. (község,polgármester) Bátonyterenye város esélyegyenlőségi tervében már 2009_ben szerepelt, hogy az# egyes# feladateellátási# helyeken# jelenlévő# halmozottan# hátrányos# helyzetű# gyerekek# arányában# mutatkozó# különbség# mértéke,# amelynek#bátonyterenye#földrajzi,#településszerkezeti#adottságai#miatt#nem#feltétlenül#lehet#relevanciája#( )# az#aránytalanság#az#azonos#településrészen#belül#működő#intézményegységek#között#is#tetten#érhető. (KET 2009)Eza szegregációskockázat (ahogyanatervfogalmaz)azótatovábberősödött(11.tábla). # 11.#tábla:#Bátonyterenye#város#óvodáinak#tanuló#összetétele#2009Eben#és#2013Eban#(%)# 2009 * 2013 roma% HH% roma% szegény% N= Őzike Csupafül Napsugár Micimackó na. na. Tölgyfa *Forrás:KET2009.(a2013_asadatoksajátvizsgálatunkbólszármaznak) Aszegregációelsősorbananemszegény(illetveanemroma)szülőkszámárakívánatos,2011és2013között azóvodásgyermeketnevelőnemromakérdezettekbeállítódásalényegébennemváltozott:kétharmaduk tartotta elfogadhatónak az együtt nevelést. A roma kérdezettek ezzel szemben az eltelt három év alatt magasabb arányban voksolnak az integráció mellett (2011_ben 79%_ok, 2013_ban 98%_uk gondolja úgy, hogyaromaésnemromagyermekeketegyüttkellenenevelni). 21

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. TÁMOP-5.2.1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. Összeállította: Bauer Zsófia MTA TK Budapest 2013. 1. A szükségletfelmérés

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2 Nyírbátori kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Fekete

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Sásdi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest 2011.

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

Pályázati kiírás 2013 E.on

Pályázati kiírás 2013 E.on Pályázati kiírás 2013 E.on Rendelkezésre álló forrás: Az E.-on Energiaszolgáltató Kft. 10 millió Ft összeget biztosított részünkre 2013-ban villamos energia- és földgáz szolgáltatási területen lakossági

Részletesebben

AZONOSÍTÓ: 1 1. A CSALÁDI ÁLLAPOT KÖVETÉSE: 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt

AZONOSÍTÓ: 1 1. A CSALÁDI ÁLLAPOT KÖVETÉSE: 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt AZONOSÍTÓ: 1 1 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt házastársától és élettársa volt Házas X 2001 év végén Ön 0 saját gyerekével élt egy háztartásban, 1 gyermekével nem élt együtt. Neme Születési dátuma

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/14

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/14 MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok /14 Ózdi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése Polonyi Gábor MTA TK Budapest Készült a TÁMOP-5.2.1 támogatásával

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Pályázati kiírás 2014

Pályázati kiírás 2014 Pályázati kiírás 2014 Az alapítványhoz az alábbi szervezetek jogosultak benyújtani pályázatot: - A szociális törvény végrehajtási rendelete értelmében Családsegítő Szolgálat, - Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben