BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos"

Átírás

1 ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott a sorsa. Az egyik legfontosabb sorozathoz, az gazgatói roda, majd Rektori Hivatal iktatott irataihoz a kezdetektől egészen 1937 ig egyetlen segédkönyv sem maradt ránk. Az iratanyag fontossága és jelentős kutatottsága miatt szükségessé vált egy segédlet elkészítése. Ez a segédlet azonban nem csak az iktatott iratokként fennmaradt állag kutatásához nyújt segítséget, hanem a vegyes iratok közül feldolgoztuk azokat is, amelyek egykor bizonyosan iktatottak voltak, vagy az iktatott iratokkal együtt megőrzésre alkalmasnak ítéltettek. Az iratanyag sorsa A Magyar Képzőművészeti Főiskola az 1990-es évek legelején határozta el, hogy az intézményben őrzött, jórészt ismeretlen korú és mennyiségű történeti értékű iratanyagát feltárja és rendezi, majd azután kéri az ily módon kutathatóvá tett gyűjtemény szaklevéltárrá nyilvánítását. A munka megkezdése előtt jószerivel csak az olyan tanulmányi nyilvántartások megléte volt ismert, mint az Országos magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde beiratkozási lajstromai, minősítési kimutatásai és anyakönyvei, a Szépművészeti Akadémia anyakönyvi és minősítési lapjai, a Rajztanárképző Főiskola anyakönyvi és minősítés i lapjai, az Országos magyar királyi Képzőművészeti Főiskola származási és minősítési lapjai, valamint a polgári iskolai, majd középiskolai rajztanárok törzskönyvei. Vagyis arról a levéltári anyagról volt információ, melyet a napi ügyvitel során (igazolások kiállítása, aranydiplomaügyek) használtak. Ma már világos előttünk, hogy az 1949 körüli időkhöz, az államberendezkedés erőszakos megváltoztatásához köthető az intézmény működése során szervesen keletkezett és itt őrzött iratanyaghoz való viszonyulás megváltozása. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos körű iratselejtezés zajlott. Ez a sokszor túlhajtott mértékű selejtezés esetünkben mégsem vezetett akkora forráspusztuláshoz, mint a szemléletmód megváltozása. Jószerivel csak azokat az iratokat tekintették értékesnek, amelyekkel az előző rendszer embertelenségét, korrupcióját, irredentizmusát, antiszemitizmusát lehetett dokumentálni. Az erre alkalmatlan anyag - márpedig ez alkotta az iratok szinte 99 % -át - az új hatalom képviselőinek szemében értéktelenné vált. Az 1949-ben felállított Tudományos Osztály egyik munkatársa ennek szellemében azt a feladatot kapta, hogy kiválogassa és nyilvántartásba vegye a régi irattárból az "ideológiai munkában" hasznosítható "fontosabb és értékesebb" iratokat. A nyilvántartás - ha egyáltalán elkészült sajnos nem maradt ránk. Mindezek ellenére az ekkor kiválasztott iratok mennyisége és tárgya ma is megállapítható a másolatok számából, ugyanis az említett szempontok szerint értékesnek tekintett iratokról másolatot készítettek. Azt, hogy az eredeti iratokkal mi történt, ma már nem tudjuk megállapítani; az bizonyos, hogy döntő többségük elpusztult. deológiai szempontból haszontalannak tekintettek olyan forráscsoportokat, mint a tanári kar tanácsülési jegyzőkönyvei, a tanárvizsgáló bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, a főiskola évi reformja eredményeinek áttekintésére kiküldött bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, de az igazgatói hivatal iktatott és iktatás nélküli iratai is! Szerencsénkre, ezeknek az értéktelennek tekintetett iratoknak legalább egy része megmenekült. A legnagyobb pusztulás a 19. századi, 20. század eleji iratanyagot érte. Az alapítás utáni évtizedek megmaradt iratait (a hallgatói nyilvántartások kivételével) a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Dokumentációs Központjába szállították. Ezek az iratok ma az MTA Művészettörténetintézete Adattárának első fondját alkotják. A főiskolán azonban nem csak az intézmény történetére vonatkozó iratokat őriztek. Azt, hogy az Országos rodalmi és Művészeti 'tanács dokumentumaiból eredetileg mennyi volt itt, ma már nagyon nehéz lenne kideríteni. Egy 1952-ben kelt és Mihályf! Ernő miniszterhelyettesnek címzett felterjesztés szerint a főtitkár egy augusztusi megbeszé 4 5

2 lésre hivatkozva megküldte ))a Magyar Képzőművészeti Főiskolán elfekvő" régi iratokat. (A tanács működésére vonatkozó dokumentumok egy töredéke a Magyar Országos Levéltárban maradt fenn.) Levéltárunk megalakulása óta azonban a gyűjtemény eredeti iratokkal is gyarapodott. Ezek közül mind értékét, mind mennyiségét tekintve legnagyobb jelentőségű a könyvtárra vonatkozó ira~együttes, mely jórészt az egykori igazgatói hivatalban iktatott könyvrendelésekből, selejtezési jegyzékekből és statisztikai kimutatásokból áll ( ). Jelentős történeti értéke miatt szintén meg kell említenünk a Rektori Hivataltól átvett egykori minősített iratokat, nevezetesen a TÜK (titkos től), a "bizalmas" iratok ( ), a fegyelmi ügyek jegyzőkönyvei (köztük az 1956-os forradalom utáni tárgyalási jegyzőkönyvek), ügykezelés) iratait, amelyekhez a felettes szervek rendelkezései (1951 valamint a "káderfejlesztés)) iratai tartoztak. Az iratok mennyisége egy doboznyi, kutathatóságukat az egykorú segédletek könnyítik meg. A gyűjtemény utóbbi, fontosabb gyarapodásai a következők. Az 1960 as éveket megelőző időszakot érinti a közalkalmazottak nemzeti szövetségének szervezésére vonatkozó irattöredék (0,04 ifm; ), illetve a főiskola vendégkönyve (0,01 ifm; ). Kiemelkedő jelentőségű a Magyar Rajztanárok (és Rajztanítók) Országos Egyesületének újonnan fellelt nem túl nagy mennyiségű, ám számottevő történeti értéket képviselő iratanyaga. Az első dokumentum 1875-ben keletkezett; az egyesület megalakítását előkészítő iratokon kívül néhány közgyűlés jegyzőkönyve is ránk maradt. Az egyesület országos jellegét mutatja a tagdíjfizetési kartonok nagy száma is. ntézményünk felügyeleti szerve Az 1867-ben felállított Magyar királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) három ügyköre/igazgatási ága közül a közoktatási igazgatásba sorolták az május 6-án kelt miniszteri rendelettel, Országos magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde néven megalakított intézményt. Később a közoktatási igazgatás több szakágazatra vált szét (tanügyigaz gatás: népiskolai és középiskolai igazgatás; "magasművelődést igazga tás: felsőoktatás, tudománypolitika; közművelődési igazgatás: benne a művészeti) iskolán kívüli népművelési és testnevelési igazgatás). Az elnöki osztályon kívül ekkor nyolc ügyosztály tartozott a minisz tériumhoz, ez a szám 1896-ban tizenkettőre emelkedett és 1944 között gyakran történtek átszervezések) ekkor az ügyosztályok száma 14 és 20 között mozgott. Az évi átalakításokkal az ügyosztályokat nagyobb ügyköröket átfogó csoportokba sorolták) majd az 1938 és 1944 között lezajlott több átszervezés folyamán a csoportokat főcsoportokba vonták össze. Az iratok irattári besorolása a következők szerint zajlott: 1928-ig tételalapszámos központi iktatási rendszert alkalmaztak) majd 1929-ben megszüntették a központi iktatást, és áttértek az osztá lyok szerinti iktatásra. Természetesen a Magyar királyi L számú Festészeti Mesteriskolára (alakult: 1883)) a Magyar királyi. számú Festészeti Mesteriskolá ra (alakult: 1897)) a Magyar királyi Női Festőiskolára (alakult: 1875), a Magyar királyi Szobrászati Mesteriskolára (alakult: 1897) és az Országos magyar királyi parművészeti skolára (alakult: 1880) vonatkozó levéltári forrásokat is figyelembe kell vennünk. A VKM en belül a "Művészeti iskolák" között sorolták fel őket, az alábbi rangsor szerint: L számú Festészeti Mesteriskola,. számú Festészeti Mesteriskola, Női Festőiskola, Szobrászati Mesteriskola, Mintarajzis kola, parművészeti skola (1908). ntézményünk történeti iratainak szempontjából a mai napig is ki emelkedően fontos szerepe van a Magyar Országos Levéltárnak, amely ennek a minisztériumnak és jogutódainak az iratanyagát hi vatalból őrzi. Sajnálatos módon azonban az 1956-os forradalom során a Magyar Országos Levéltárat több találat érte, s a VKM ira tainak nagy része ekkor semmisült meg a tűzvészben. Ekkor égett el a számunkra oly nagy jelentőséggel bíró Művészeti és tudomá nyos ügyek 1872 és 1944 között keletkezett, 852 csomót és 146 kötetet számláló állaga. 6 7

3 A forráspusztulás jellemzésére csupán egy adatot ragadunk ki. Az Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde alapítólevele sem maradt ránk, így csak a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött, Pauler Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter által felterjesztett május 7-i javaslat és az aktához csatolt ügyiratok fénymásolata található meg levéltárunkban. Egyetemünk történetének forrásai más levéltárakban Általdnos forrdsok Mint már említettük, a legfontosabb forrásokat a Magyar Országos Levéltárban őrzik. A VKM iratanyagát ért súlyos veszteség után a minisztérium Elnöki osztályának, illetve néhány ügyosztálynak az iratanyagából maradtak fenn töredékek. Ezeket a K 305-ös jelű, Töredék iratok című fondban helyezték el (évhatár: ). Közülük az ) Elnöki ügyek a) iratok 4. csomójában intézményünkre vonatkozó dokumentumok is vannak (A tanácsköztársaság alatt tevékenykedő pedagógusok és tisztviselők igazolási ügyei, ). Az 5) Művészeti ügyek iratai közül a 147. csomóban található évi 17. tétel részben a Képzőművészeti Főiskola ügyeit tartalmazza, míg ugyanebben a csomóban a 19. tétel alatt a főiskola személyi ügyeit ta lálhatjuk meg. A csomóban az évi 27. tétel alatt a Tu dományos és művészeti intézetek javadalmára vonatkozó iratokat he lyezték el. Ezek a dokumentumok ugyan nagyrészt nem a mi intézmé nyünkre vonatkoznak, feltárásuk azonban mindenképpen indokolt. A 153. csomó ugyancsak évi ügyiratokat tartalmaz. A 28. tételszám alatt a Tudományos és művészeti intézetek dolgozóinak illetménye és segélyezése tárgykör ugyancsak érinti intézményünket. A legnagyobb mennyiségű központi igazgatási iratanyag a K 636-os je lű, Egyetemek, főiskolák elnevezésű fondban maradt ránk. tt az alábbi konkrét őrzési egységek áttekintésével juthatunk új információkhoz: 680. csomó, , alszám: A Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek tiszteletdíja csomó, , alszám: Olasz festők és szobrászok magyarországi útja csomó, , 90-l. alszám: Színművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ösztöndíjak csomó, , 913-l. alszám: Berni szépművészeti kiállítás csomó, , alszám: Nyomda-művészeti és grafikai kiállítás csomó, , alszám: Művészet-történeti kongresszus Stockholmban csomó, , alszám: Ferrarai festő-művészeti kiállítás csomó, , alszám: Művészettörténeti kongresszus Bázelben csomó, , alszám: Magyar Művészet csomó, , alszám: Észt képzőművészetről szóló könyvek adományozása csomó, , alszám: Zala György könyvtárának megvétele csomó, , alszám: Ybl Ervin Lotz Károly művészetéről írott monográfiája kiadásához segély engedélyezése. Az egyik legkisebb mennyiségű forrás a K 638-as jelű, A szombathelyi nyilas VKM iratai címet viselő, töredékesen fennmaradt fond 2. csomójában az évi. tétel, amely a Művészeti és tudományos ügyosztályé. 8 9

4 i i! : l, i i, A dolgozókra és a diákokra vonatkozó források Budapest Főváros Levéltárában a (XV. fondcsoport 470.) 172/b jelzet alatt őrzik a Magyar Képzőművészeti Főiskola gazoló Bizottsága iratanyagát. A három doboznyi anyag 1945 és 1948 között keletkezett, a dolgozók és hallgatók nyilatkozatait, a határozatokat, a bizottság működésére vonatkozó iratokat, jegyzőkönyveket és a névjegyzéket tartalmazza. Ennek a forráscsoportnak a feltárása új eredményeket is hozhat, hiszen a dolgozók Horthy-korszakbeli ténykedését sok esetben nyomon lehet követni ezekből az iratokból. Feltételezhetőforrások a diákságról A diákság nagy, országos jellegű egyesületeire vonatkozó iratokat a Magyar Országos Levéltár őrzi. Két ilyen fond maradt fenn, ám mindkettőnek rendkívül töredékes az iratanyaga. Mindkét fond a P szekcióban (Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai 1526 tól) található meg. A P 1363 jelű fond a Foederatio Emericana címet viseli, 1922 és 1946 között keletkezett iratokat tartalmaz, összesen 1,35 ifm mennyiségben. Ennél kevesebb iratanyag alkotja a Turul Szövetség fondját (0,4 ifm), melyaz 1926 és 1944 közötti időszakot öleli fel. Mindkét forráscsoport átnézése hozhat akár új adatokat is az intézményünk ifjúságának szerveződéséről, hiszen igen csekély azoknak az iratoknak a száma, amelyek ebben a témakörben a levéltárunkban fennmaradtak. Mivel mindkét fond országos szervezettségű fondképzőtől maradt ránk, a képzőművészeti vonatkozású diákügyek száma feltehetőleg nem túl magas. Feltételezhető források az intézmény működéséről A Magyar Országos Levéltár K szekciójában található az az iratanyag, amely a tanárok személyén keresztül kapcsolódik intézményünk történetéhez, hiszen az itt oktató művészeket gyakran kérték fel műbírálat ra. A K 718 jelű fond az Országos rodalmi és Művészeti Tanács címet viseli, és az közötti időszakból 0,14 ifm anyagot tartalmaz. A P szekcióban egy másik, igen kis terjedelmű fond tartalmazhat utalásokat a képzőművészeti oktatás és annak intézménye történetére. A P 1626 jelű fond a Magyar Képzőművészek Egyesületének iratait őrzi. Évhatára: , mennyisége: 0,05 ifm. Az R szekcióban, az 1526 utáni gyűjteményben, az R 277-es fondban a magyar képzőművészet történetére vonatkozó iratokat őriznek. A kis terjedelmű gyűjtemény (0,1 ifm; ) átnézése szintén indokoltnak látszik, bár valószínű, hogy az eddig kialakult képet az itt őrzött iratok megismerése sem változtatja meg alapvetően. A Szépművészeti Múzeum irattára (és jogelődjének, a Képcsarnoknak az iratai) jórészt iktató- és mutatókönyvekkel együtt fennmaradt. A kutatók előtt jószerivel ismeretlen források kutathatóvá tétele információink szerint megkezdődött. A 19. század végének és a huszadik század első felének intézményi kapcsolatait valószínűleg ezekből a forrásokból jobban meg lehet majd ismerni. A Magyar parművészeti Egyetem levéltárában az egykori közös működés dokumentumai főként az 1. fondban kaptak helyet. tt a tanácsülési jegyzőkönyvek (1. fond a. állaga; 1897-től tartalmaz iratokat) és az iktatott iratok (1. fond c. állaga; 1888-tól tartalmaz iratokat) átnézése hozhat leginkább új eredményt. Az alkalmazottak személyzeti ügyei között a szolgálati és minősítési táblázatok sokszor önéletrajzot is tartalmaznak (4. fond b. állaga). Nem mindenkiről maradtak fenn azonban ilyen források, ekkor az úgynevezett törzslapok segítségére is számíthatunk. (Ennek a kétféle forrásnak az adatai jól kiegészítik egymást.) Mindezek segítségével pontosabb pályaképet lehet megrajzolni az egyes oktatókról. A külföldi forráslelőhelyek közül intézményünk története szempontjából elsősorban a bécsiek jöhetnek szóba, közülük is leginkább az Akademie der bildenden Künste archívuma. A bécsi akadémia ugyan jóval nagyobb múlttal rendelkezik az egyetemünknél, de a kiegyezés utáni időszak kapcsolataira még a mi forráshiányos levéltárunkban is lehet adatokat találni. Levéltára a Rézmetsző szakosztály keretében működik. Bognár Krisztina 10 11

5 AZ GAZGATÓ RODA ÉS A REKTOR HNATAL KTATOTT RATA ( ) 15/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1883 1/1884 Állásbetöltésre javaslat (3 tanári, 2 segédtanári, 10 ösztöndíjas) Helyszínrajzi tanfolyam létesítése Ösztöndíjas és segélyezett hallgatók jegyzéke Egy cigányfiú tehetségyizsgálata Számla a Vanni cégtől Megrendelés a Vanni cégnek Megrendelés a Micheli cégnek Véleményes jelentés az évenkénti iskolai kiállításokról A MAV épülő házában lakásbérlés az parművészeti skolának Székely Bertalan, Schulek Frigyes és Pórszász József tiszteletdíja Lakásbérlés a Fémvésnöki szakosztály számára Az zabella u. 62. sz. alatti ház bérlése Rézmetszészeti tanszék felállítására javaslat A Rumbach u. 11. sz. alatti ház bérleti jogának megszűnte A Rumbach u. 11. sz. alatti ház bérleti jogának törlése Az zabella u. 62. sz. alatti ház bérleti szerződése Jelentés az zabella utcai ház bérleti szerződésének megkötéséről Tiltakozás gyártelep létesítése miatt Az zabella utcai épület bérleti szerződésének jóváhagyása Az zabella utcai épület átalakítása miatt tervezett tárgyalás Röszner Adél folyamodványa államsegélyért Az zabella utcai ház bérleti díjának folyósítása Verescsaginféle szőnyeggyűjtemény fényképei Az 1883/84-es tanév órarendje, hallgatói Benczúr Gyula javaslata a Festészeti Mesteriskola feltételeinek javítására 13

6 l, 14/1884 Tanári ülési megjegyzések 106/1891 Királyi látogatás 1 l 18/1884 A Festészeti Mesteriskola hallgatói megélhetési gond 110/1891 Bécsi akadémiától rendelt műtárgyak jainak enyhítése 339/1891 A Női Festőiskola beolvasztása! 300/1884 Keleti Gusztáv jelentése az Ornamentika és iparművé- 374/1891 Műterem bérleti szerződése 1 szeti tanszék megüresedéséről és betöltéséről 385/1891 Korompay rma felvétele 310/1884 Schulek Frigyes szabadsága 386/1891 Volf rma felvétele 487/1884 Simkó József rajztanári képesítővizsgájának felülvizsgálata 401/1891 Kaill Adolfné felvétele 638/1884 A Mintarajztanoda bérli a Vörösmarty u. és a Sugár út 409/1891 Női festészeti tanfolyam ügye sarkán álló épületet 452/1891 Aranyszobor ügye Másolatok képtára felállítását vizsgáló biwttság meghívója 769/1892 Pénzszekrény cseréje 45/1885 Drágasági pótlék elnyerésére felterjesztett tanárok 46/1893 Kimutatás a tanárok elfoglaltságáról 131/ évi költségelőirányzat módosító tételei 171/1893 A Műegyetemen betöltendő Szobrász tanszék 136/1885 Stróbl Alajos és Kiss György pályázata 367/1893 Nagy gnác hosszúfalusi tehetséges fafaragó kiképzése 470/1885 zabella u. 61. sz alatti bérlemény kialakítása 421/1893 A rajztanárképzőben nők számára rajzfestést fognak 559/1885 zabella u. 61. sz alatti bérlemény ügye tanítani 28/1886 Tisza Kálmánnak átnyújtott album költségei 20/1894 Járda készítése 41/1886 Festménymásolat megküldése 76/1894 ntézet kibővítése 573/1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 84/1894 Maszák Hugó-féle népiskolai rajztanítási könyv ;1 488/ /1886 Az parművészeti skola 1885/86. évi jelentése 85/1894 Pályázati kiírás az Alakrajz tanszékre 586/1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 90/1894 Kossuth Lajos temetésekor gyászzászló kitűzése /1894 Balló Ede pályázata az Alakrajz tanszékre /1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 522/1894 Az intézet tanárainak rangsora 124/1887 Keleti Gusztáv olaszországi útjához engedélyt kér 7/1895 Jelentkezési feltételek 363/1887 Tanulók hanyagsága ellen tervezett intézkedések 95/1895 Hoffmann Jánosnak igazolás Képzőművészetikör alakítására meghívó 278/1895 Schulek Frigyes szabadsága l, 59/1888 Megdorgálandó növendékek 306/1895 Éjjeliőrök alkalmazása! 541/1888 Az intézmény elhelyezése 307/1895 Éjjeliőrök alkalmazása 553/1888 Könyvtár használata 375/1895 PéterfY Sándor óraadói működése l, 623/1889 A szobrászati iskola átépítése 390/1895 Székely Bertalan olaszországi tanulmányútja 640/1889 Epreskerti hóeltakadtás 410/1895 :, A rajztanárképző társasköre helyiséget kér 177/1890 Greguss mre rajztanári vizsgára bocsátása 422/1895 Hallgatók csínytevései a Műcsarnokban 198/1890 Károli Gáspár szoborpályázat 443/1895 Hallgatók a Műcsarnokról 204/1890 Károli Gáspár szoborpályázat 478/1895 Központi épület kibővítése 61/1891 N ői festészeti tanfolyam beolvasztása 31/1896 Ösztöndíjak 14 15

7 ~ 257/1896 Schulek Frigyes tanácsosi címe 379/1896 Az új épületszárny bebútorozása 444/1896 Az új épületszárny bebútorozása 454/1896 Az új épületrész fűtése 508/1896 Az új épület bebútorozása 548/1896 Szennyvíz eltávolítása 567/1896 Keleti Gusztáv köszönete kitüntetéséért 583/1896 Az új szárny bebútorozása 606/1896 Használatba vételi engedély (zabella u.) 9/1897 Gipszöntő műhely ügye 16/1897 Kisegí tő szolga alkalmazása mintázásnál 17/1897 A szobrászati osztály elhelyezése 35/1897 Az új épületszárny fűtése 64/1897 Az új épületszárny fűtése 116/1897 Az új épületszárny tervrajzainak kiadása 126/1897 Keleti Schulek Frigyest ajánlja a Közoktatási Tanács tagjának 272/1897 Sziráczky Gyula tanárvizsgálatra bocsátása 276/1897 Gipszöntő műhely újjászervezése 301/1897 Modellek intézetbeli tartózkodása 308/1897 T árgyalás a gipszöntő műhelyről 309/1897 Néptanítóknak szóló laphoz segítségkérés 329/1897 Gipszöntő műhely létesítése 381/1897 Zsebők János és Sziráczky Gyula számára tanárvizsgálaton ségítséget kér egy államtitkár 393/1897 Sziráczky Gyula ügyében ellenvélemény 447/1897 Hrabetz Nándor állami öszöndíjért folyamodik 470/1897 A Benczúr- és Stróbl-féle mesteriskolák átalakítása 471/1897 Gipszöntő műhely létesítése 530/1897 Két új tanári állás betöltésére javaslat 987/1897 Válasz az Egyetértés című lapban megjelentekre 1074/1897 Mihalik Gyula állami ösztöndíjért folyamodik 1082/1897 Klein Jenő állami ösztöndíjért folyamodik 1101/1897 Elkészültek az epreskerti építkezések vázlatai 11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1904 Ajánlólevél Koszta Józsefnek olaszországi tanulmányútjára A Verescsagin-kiállítás ingyenes megtekintése Várdai Szilárd érdemei az új épületszárny építésénél Pietro Gentili könyve akárpitokról A tiszti címtár egy példányát megküldték Tandíjmentességért folyamodók A régi épületrész átalakítása Véleményes jelentés Huszka József: Magyar ornamentika c. művéről A törzsépületre vonatkozó rajzok Papírkereskedő panasza Állandó újévi jutalmakat nem engedélyez a minisztérium A Villamosművek ajánlata világításra Munkácsy Mihály elhunyta A világítás bevezetése A világítás bevezetése Komócsy Józsefné véglegesítéséről vélemény A világkiállításon való részvételért köszönet Az épület tatarozása Schulek Frigyes betegsége és helyettesítése A párizsi világkiállításról visszamaradt ruhák Munkácsy Mihály temetésének költségei Németh Károly növendék segélyt kér Az igazgatói lakás átalakítása Rajztanítási képesítővizsgák szabályzata Gulácsy Lajos katonai szolgálati mentességi kérvénye Hermann Lipót értesítőt kér Szertár építéséhez engedélykérés Hoffmann Antal rendkívüli művésznövendéknek jelentkezik Márton Ferenc tandíjának elengedését kéri VKM-rendelet az építkezésekről Jellinek-féle bibliográfia megküldése Adatszolgáltatás a KSH-nak 16 17

8 1 l " l,' 1 ' li ' 29/1904 Az iskolai telek bekerítése 33/1904 Adatszolgálatás a KSH-nak 34/1904 Kedvezményes vízdíj 49/1904 Epreskerti átalakítások 50/1904 Kiadások megküldése 51/1904 Drágasági segélyben részesülő szolgák 52/1904 Ösztöndíjas festésznövendékek 53/1904 Ösztöndíjas festésznövendék 54/1904 Kedvezményes állásbetöltés altiszteknek 55/1904 A bécsi zsidó hitközség ösztöndíja 56/1904 Magyar Pályázatok c. folyóirat 79/1904 Tanárok tiszteletdíjai 90/1904 Lehel Ferenc hallgató államsegélyt kér 244/1904 Leltározás 911/1904 Klauz Pál fiáról érdeklődik 1026/1904 A tanárok jövő évi beosztása és óradíja 2088/1904 Morres Ede utólagos felvételét kéri 2215/1904 Új épületet kérnek a tanárok 782/1905 Ócskavas elárverezése 1112/1905 Ócskavas elárverezése 1170/1905 Olcsóbb áramszolgáltatás 1227/1905 Áramszolgáltatás díja 1308/1905 Telefonvezeték leágaztatása 159/1906 T ávbeszélő-mellékállomás 193/1906 Gyakorlóiskola ügye 451/1906 Zemplényi Tivadar pótlékot kér 506/1906 Lőgyakorlatok költsége il 731/1906 Schunn Viktor segélyt kér 741/1906 Gremsperger Ernő ösztöndíjat kér ' 765/1906 Horn Antal ösztöndíjat kér 1587/1906 Milánói kiállításra kiküldött tárgyak biztosítása 1620/1906 Bors Károly a francia rajztanárok kongresszusáról 1717/1906 Fülöp Jenő ösztöndíjat kér 2031/1906 Milánói kiállításra kiküldött tárgyak biztosítása 2045/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1910 Rákóczi-ünnepély Keleti Gusztáv síremléke Berzeviczy Albert emlékbeszéde Keleti Gusztávról Keleti Gusztáv sírhelye Keleti Gusztáv sírhelye A tanszemélyzet beosztása Somogyi Artúr pártfogást kér álláshoz Horn Antal felvételi ügye skolaorvos kirendelése Allatrajzolás intenzívebb tanítása Antal Sándor és Baumann Tivadar művésznövendékek segélyezése Pauer Marika felvétele Bedecs Antal intézeti szolga útiszámlája Thain János ösztöndíjkérelme A Szobrászati Mesteriskola intézethez kapcsolása A rajztanárképzés helyzete (kivonat) A szolgaszemélyzetre vonatkozó szabályzat Soós Vilmos szobrászatra felvételét kéri Cser Károly ingyenes étkezést kér Az évi javadalomból még fel nem használt összeg utalványozása A. számú Festészeti és Szobrászati Mester-iskolák 1907/08. évi működése Festménymásolatok megvétele A mesteriskolák elmúlt évi hitelmaradványának folyósítása Az évi költségelőirányzat Török Jenő szegénysége miatt kilép az iskolából Vízdíjhátralék Festőtechnológia tananyaga Bosznay stván festészeti technikai előadása Balló Edétől vásárolt festménymásolatok Balló Ede készítette festménymásolatok 18 19

9 ' i i' :,i ij ji, l ' l! ill 1'1 lii' 1287/ / / / / / /19JO 2311/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1912 Farkas László érdeklődik a tanulmányok késleltetett megkezdéséről. számú Festészeti Mesteriskola igazgatói állásának átszervezése Székely Bertalan temetése Ércöntő műhely létesítése Távbeszélő áthelyezése Belépési nyilatkozat a távbeszélő-hálózatba Szöllősi János hallgató ingyenes ebédet kér Ércöntő műhely létesítése A Szobrászati Mesteriskola bővítése A Műegyetem könyvtárában elhelyezett királyszobrok Szöllősi János ingyenes ebédet kér Szacsvay Alajos ingyenes étkezést kér Gachal József kedvezményes étkezést kér Rehák Elemér ingyenes ebédet kér Balló Ede szabadsága Műegyetemi királyszobrok átvétele Nádler Róbert, Hegedüs László és Tardos-Krenner Viktor előléptetése Hegedüs Lászlóné nyugdíja Hegedüs László halála miatt részvétnyilvánítás Czencz János ösztöndíjért folyamodik József Dezső ösztöndíjért folyamodik Meuszel Kelemen fametsző szomorú helyzete A. számú Festészeti Mesteriskola könyvtárának. hiányai A Szolnoki Művészeti Egyesület sikeres tanfolyama Köszönet a Hegedüs László halála miatti részvétnyilvánításért Bánó József ingyen ebédet kér Az ércöntő létesítése Kőfaragó műhely létesítése Szobrásznövendék díjtalan ebédet kér Fametsző növendékek segélyezése 288/ / / / / /1912 Dukay Lajos kizárása Hegedüs László hagyatéki kiállítása Kőfaragó telep létesítése Telekvásárlás és új épület emelése Az intézmény új elhelyezése Az L számú Festészeti Mesteriskolában 1882/83-tól végzettek névsora 2326/ / / / / / / / / / / / / / / / /1914 Csömöry stván új felvételi vizsgálatot kér pfalz György a diákasztalnál ingyenes étkezést kér Az intézmény jobb elhelyezése Az intézmény új elhelyezése Az intézmény új elhelyezése Rehák Elemér segélyt kér Ferenczy Károly átsorolása Kecskeméti művésztelep Kecskeméti és nagybányai művésztelepek Amszterdami taneszközök M űtermek bérbe vétele Komjáthy Gizella segélyt kér A Diákasztal segélyezése György Antal rajztanítójelölt kérvénye Tenkács János művésznövendék ösztöndíjat kér A művészeti iskolák működése Tardos-Krenner Viktor: A látás 417/ évi földhasználati szerződés másolata (Bajza- Szondy-Epreskert-Lendvay utcák közötti terület) 855/ /1914 Új tanhelyiségek bérbevétele A Festészeti Mesteriskola revideált jelmezleltára 1748/1914 Az intézmény rövid története (német nyelvű) 3115/ /1914 Telefon bevezettetése Zoltai-Zehrer József megbízása festmény-másolat készítésére 3444/ /1914 Szobrászati Mesteriskola kőfaragó bódéja Felsőbb leányiskola termeinek használata ,

10 3481/1914 Művészettörténet óraadóinak megbízása 886/1921 A VKM-néllévő ügyek megsürgetése 269/1915 Szépművészeti Múzeum helyiségeinek használata 904/1921 Családi pótlékok kiutalása 525/1917 Tardos-Krenner Viktor kérelme magasabb fizetési fo 25/1922 Festővásznat és rongyokat kér a rektor a Szegedi kozatba sorolására Kenderfonógyártói 675/ /1917 Altiszt és szolgák segélyezése Dömény László által készített festménymásolat 35/1922 Edvi llés Ödön alaki képesítés elengedése iránti kérelme 795/1917 Balló Ede olajfestésről írt műve 135/1922 Az Ybl téri helyiségek visszaperlése 805/1917 Dömény-féle festménymásolat 377/1922 Utazási kedvezmény villamosra 817/1917 Radnai Béla szobrász kinevezése 413/1922 Epreskert növényesítése 252/1919 Schnell Erzsébet felvételét kéri 451/1922 Nyári tanfolyamok szervezése 453/1919 Oktatók fizetési osztályba sorolása 594/1922 Államvasutaknál tanulóbérletek ügye 463/1919 Réti stván és Vedres Márk fizetése 615/1922 Államvasutaknál tanulóbérletek meghoszszabítása 496/1919 írógép bejelentése 652/1922 A volt női festőiskolában lakó szobrászok tovább 537/1919 Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve (aug. 23.) maradhatnak 539/1920 Fűtési nehézségek 670/1922 nternátusi helyek igénylése 39/1921 Edvi llés Aladár helyettesítése 872/1922 Hirdetmények 120/1921 Lyka Károlya tanárvizsgáló bizottság tagja 946/1922 Gipszöntő műhelynek tüzelő kiutalása 149/1921 Tanárok illetményeinek beszüntetése 1271/1922 Gipszminták szétosztása 224/1921 Rendkívüli segélyek 49/1923 Kolumbán Dezső pótlékai 322/1921 Edvi llés Aladár ellátási jegye 175/1923 A főiskola felszerelésének átadása 445/1921 Edvi llés Aladár korpótléka 246/1923 Zsidóellenes zavargások 463/1921 Rajztanárok művésznövendéknek való felvételüket 365/1923 Kőszegi László óradíjas tanár magatartása kérik 544/1923 Tantárgyösszevonások 636/ / / / / / / / / /1921 Bérelt helyiség átadása Ügyvezető igazgató felmentése A segesvári Petőfi-szobor sorsa Edvi llés Aladárnak utalványozott összegek A páncélszekrény másodkulcsainak átadása Javaslat a Fehérvári úti helyiségek bérlésének feladására Csók stván lakáscseréje Kiadások lefaragása A grafikai szertárat Olgyai Viktor átveszi Kedvezményes igazolványok tanároknak villamosra 575/ / / / /1923 8/ / / /1924 Kedvezményes tanulójegyek villamosra A Bajza utcai téli házirend A Rektori Hivatal munkarendje Benedek Gabriella volt hallgató viselkedése Alkalmazottak tiltott egyesületeknek nem lehetnek tagjai Az fjúsági Kör a hallgatók terheiről A nemzetgyűlésben elhangzott beszéd ügye A Bajza u. 23. sz. alatti pavilonban elhelyezett mesteriskolai művek sorsa Epreskerti telek egy részének átengedése 22 23

11 273/1924 A Százados utcában megürült műterem 628/1926 A szobrászat tárgy tanteremigényének megoldása 344/1924 Hajdu Károly továbbképzésre jelentkezik 44/1927 Művészeti intézmények adatait kéri a keleti kereskedel 356/1924 Gyűjtőív Mikes János püspöknek mi almanach 486/1924 Attila utcai műteremlakások 178/1927 A tisztviselők lakbérkimutatása 490/1924 Hadipótlékok 262/1927 A szünidőre menő tisztviselők 572/1924 Két intézeti altiszt idehelyezése 271/1927 A hallgatói létszám csökkentésére vonatkozó kérdőív 591/1924 Fűtő és napszámosok díjai 284/1927 A Stróbl-féle műterem felhasználása 640/1924 Tantárgyi felmentések 321/1927 Kimutatás a főiskola altisztjeiről 694/1924 Napibéres szolga felvétele 339/1927 Sidló Ferenc ösztöndíjkérvénye 733/1924 Kolumbán Dezső szolga alkalmazása 342/1927 Tisztviselők lakbérkimutatása 735/1924 Művésztelepek szabályzatainak összeállítása 355/1927 Hallgatói létszám megállapítása az 1927/28-as tanévre 761/1924 Az fjúsági Kör tisztújítása 366/1927 Pilch Dezső felmentése 798/1924 Kolumbán Dezső pótlékai 418/1927 Főiskolai tanárok üdülési és tanulmányi segélye 788/1924 A Mátyás templom szobrairól készített gipszöntvények 457/1927 Altiszi és szolgaszemélyzet 112/1925 elszállítása Az fjúsági Kör a könyvtár olvasótermébe felügyeletet kér 544/ /1927 Köszönet hallgatók felvételéért Aba Novák Vilmos és F. Fonó Lajos festékkészítő üze 114/1925 Kolumbán Dezső lakáskiutalási kérelme müknek helyiséget kérnek 305/1925 Kötelező nyári tanfolyamok alóli felmentések 666/1927 Főiskolai tanárok kitüntetéseinek és címeinek igazolása 346/1925 Olajfestékkészítő műhely felállítása a főiskolán 76/1928 Schwan Bleistift-fabrik irónjairól szakvélemény 351/1925 Kolumbán Dezső pótléka 87/1928 Tanárok státusának rendezése 481/1925 gazolás Kolumbán Dezső számára 106/1928 Gyulai Ágost tanárt felhívják órái megtartására 689/1925 Stróbl Alajos nyugdíjazása 171/1928 A Schwan Bleistift-fabrik köszönete a szakvélemé 761/1925 Altisztek pótlékkiegészítése nyért 53/1926 Kormányfőtanácsosi címek adományozása 372/1928 Gipszmintakészítmények árjegyzéke 81/ / / / /1926 Kolumbán Dezső folyamodványai Az epreskerti kápolna ügye Az epreskerti kápolna véleményezése Külföldi magyar intézetek Muhr Kálmán festő beadványa 399/ / / / /1928 Javaslat a főiskola épületeinek kibővítésére Szablya-Frischauf Ferenc új fizetési besorolása A Bajza utcai \Z pavilon felépítése Felterjesztés főiskolai tanárok utazási alapjáról Az Országos Társadalombiztosító ntézetbe átlépő 244/ / / /1926 ngó vagyontárgyak Tisztviselők szabadságai Kolumbán Dezső pótlékai Muhits Sándor felmentése a miskolci művésztelep vezetése alól 628/ / / /1929 tisztviselők A főiskola új elhelyezése A főiskola új elhelyezése Felvételi ügyek Francois Gachot nyelvtanárnak igazolás ' : 24 25

12 ! 1'1 459/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1934 Javaslat az Epreskert Szépművészeti Akadémia céljára való felhasználására Gipszszobrok ajándékozása a főiskolának Feljelentés Marsovszky Emília hallgató ellen Schwan Bleistift-fabrik köszönőlevele A Stabilo irónról írt könyvről véleményes jelentés Betörés a Questurába Természettanulmányok figyelembevétele Hősök temetője gondnoksága adományokat gyűjt A Sidló-féle szobrász osztály elhelyezése A honvédség ingyenétkezést biztosít néhány hallgatónak A főiskola tanárai és az összeférhetedenségi törvény Sznopek (Ábrán) Zoltán javítóvizsgára bocsátását kéri A dombrádi iskola rajztanmenetének véleményezése Az Est és a Pesti Napló cikke a férfimodellekről Márton József elemi iskolai igazgató fiának pótfelvételije Vaszary János és Csók stván elbocsátása Gyakorlótanításnál közreműködő tanárok tiszteletdíja Kezelői állás pályázata Margitay Andor a kezelői állást kéri Ajándék gipszminták Timkó Pál személyi okmányainak visszakérése Féléves higiéniai előadások bevezetése Higiénia tárgy oktatásáért tiszteletdíj Lady Chilston-alap műtárgysorsjátéka Gyakorlótanítást vezető tanárok díjazása Gizella királyné passaui szarkofágjának átadása Gizella királyné koporsójának gipszmásolata Marosán Lajos beiratkozását kéri Egészségtantanár alkalmazása Gizella királyné koporsójának gipszmásolata Boda Gábor szobrásznövendék ügye A magyar-német kulturális kapcsolatok kiszélesítése Kommunista hallgatók ellenőrzése 86/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1935 4/1936 6/1936 9/ / / / / / / / / /1936 Reichenberger József gipszöntőről felvilágosítás Egészségtantanár tiszteletdíja Rajztanárjelöltek gyakorlótanitása Jogügyi gazgatóság pere Práger M-nével Hallgatók felvételéhez erkölcsi bizonyítvány szükséges Székely Bertalan-emlékünnep Szadán Jogügyi gazgatóság pere Felhívás a hallgatók helyes magaviseletére Österreichischen Hochschulen prospektusa Boda Gábor szobrásznövendék műteremigénye A Testnevelési Főiskola jelvényei Réti stván érdemei Székely Bertalan mellszobrának kölcsönkérése Testnevelési orvosi felügyelet költségei A főiskola új elhelyezése Képzőművészeti Társulatnak kölcsönzött műtárgyak Boda Gábor hallgató műteremkérése Bauer Károly növendék visszahonosítása amt jubiláris kiállítása Képzőművészeti Alap felhasználása Főiskola előtti járdán lévő vasoszlop eltávolítása Beck Ö. Fülöp emlékplakettje Sárospataki főiskola fiatal református képzőművészekről kér felvilágosítást pályázat miatt Arr Emma gyakorlóéve Sárospataki főiskola pályázata A TF címereinek átengedését kéri Hóman-plakettre előfizetés Főiskolai alkalmazottak címjegyzéke Vakok iskolája támogatást kér Magyarországon tanuló amerikaiak Nem magyar honosok bejelentése Erdélyi Emil kereskedő ajándéka Kecskemét városa festőkről véleményt kér 26 27

13 i 1 i : 183/ / / / / / / / /1936 4/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1938 A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület segélye Kedvezményes jegy a Nemzetközi Vásárra Üzleti tevékenységtől alkalmazottak eltiltása Újságcikksorozatok a művészeti élet problémáiról A Magyar Revíziós Liga támogatása Képzőművészek segélyalapja A Képzőművészeti Társulat jutalma a főiskola énekkarának Raoul Frank festőről érdeklődés Amerikai kiálítás Glatz Oszkár és Réti stván szolgálatban hagyása Felvételi tájékoztató megküldése Javaslat Tóth Zsigmond előadásokra való felkérésére Tóth Zsigmond előadása Tanárok státusának ügye Gábor (Goldsticker) Béla születési anyakönyyének helyesbítése Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek (ÉMÜ) mniszteri biztosa véleményt kér Az ÉMÜ miniszteri biztosa véleményt kér Az ÉMÜ miniszteri biztosa véleményt kér Főiskola tanulmányi szabályzatához kiegészítés Mayer Árpád kölcsönt kap iparművészeti és rekláingrafikai műhely létesítéséhez Állásbetöltési ügy (töredék) Az ÉMÜ miniszteri biztosa véleményt kér A Nemzeti Színháznak kölcsönzött kellékek Tanév végi rend Bizottság kiküldése a szabályzat módosítására Az ÉMÜ véleményt kér Az ÉMÜ véleményt kér Az ÉMÜ véleményt kér Sárkány Gyula felvidéki festőművész munkavállalási engedélye 267/ / / / / / / / / / / / / / / / / /1938 7/ / / / / / / / / / / / / /1939 Nyilatkozat egyesületi tagságról A Kereskedelmi és parkamara véleményt kér Réti stván nyugdíjazása A Nemes Marcell-alapítvány jutalomdíjai Tanúsítvány Réti stván nyugdíjazásáról Az ÉMÜ véleményt kér Tanárjelöltek iskolalátogatása Tanárjelöltek iskolalátogatása és gyakorlótanítása Elsőéves hallgatók tanári szakra való felvétele Lady Chilston-alap A Nemzeti Színház új előadása A Nemzeti Kamaraszínház új előadásához festményeket kér Vasúti kedvezmény szünetre hazautazóknak Tanszéki beszerzési igények Botka László segélykérelme Főiskolán alkalmazott felvidéki születésű gyakornokok és diplomások Felvidéki hallgatók póttanfolyama A főiskola tanári státusa Bárkányi Júlia segélykérelme T óvári (Tóth) stván tanulmányi ügye Felvételivizsga-díjak Felvételi ügy (Fetter és Nemes Takács) Tisztviselők és alkalmazottak feleségeinek bérviszonyai konográfia tárgy látogatása Rendkívüli hallgatók MÁV-kedvezménye MÁV-kedvezmény hallgatóknak Rajztanárjelöltek szakvizsgája Képkölcsönzés a Nemzeti Színház számára Ferenczy Valér alkalmazását kéri Réti stván műteremhasználata A tanév lezárásának rendje Horthy-portré ügye A MKP budapesti épületei :l l: l!, / ;1 lil;111

14 30 285/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1939 2/1940 7/ / / / / / / / /1940 Eucharisztikus világkongresszus MAV-kedvezmény hallgatóknak Josephy Rudy kérelme Átminősítés tanári szakra Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének köszönete Olasz és francia nyelv tanítása Tóth Ferenc modelllopása Soli Deo Gloria balatonszárszói konferenciája Bencze László segélye Mudry Erzsébet kezelő javadalma Fehér Ház BE meghívója Pirk János segélykérelme Szent stván dombormű-pályázat Nemzetközi Esztétikai Kongresszus Budapesten A VKM a Himnusz énekléséről A kölni egyetem és Zeneművészeti Főiskola külföldi irodája átirata Pedagógiai vizsga előfeltélele Varga N. Lajos javaslata A Nemzeti Színháznak kölcsönzött másolatok A Magyar Esztétikai Társaság előadássorozata A Nemes Marcell-féle alapítvány jutalomdíjai Szilvássy Pál utólagos beiratkozása MÁV-kedvezmények Festészeti technika tárgyról éves jelentés (1949/40) Kokesch Katalinról véleményes jelentés Felvételi ügyek Kótzián József r. k. hallgató beiratkozása Alszeghy Zsolt állása Március 15. nemzeti ünnep Rajztanárjelöltek disszertációja Dominich szds.: Hűtlenség és az ellene való védekezés ndexegyeztetés Két cégtől számla helyett nyugta kérése / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1940 Orvosi tanácsadó óra A rektort kinevezik az Országos Közoktatási Tanács tagjává Tanév végi rend Köztisztviselőnekpolitikai cikk írásához előzetes engedélyt kell kérnie A festékkémiai osztály laboratóriuma Kormán József irodalmi és művészeti társaság megalakulása Losoncon Más szakosok tanári szakra való átminősítése Református hallgatók képviselete a szárszói konferencián Olasz és francia nyelv tanítása Szalók József felvétele Kampis János festőművész alkalmazása Tanárok és alkalmazottak idegennyelvtudása Nyári szabadságoások Ferenczy Valér kinevezése Tarjányi mre tehetségvizsgálata Tanévkezdés Molnár C. Pál festőművész alkalmazása Alszeghy Zsolt, Prohászka Lajos és Tóth Géza tiszteletdíjas tanárok felkérése Főiskolai altisztek egyenruhája Alszeghy Zsolt lemondása Olasz nyelvoktatás Véleményes jelentés kérése Gál Ferenc festőművészről Alszeghy Zsolt nem látja el óráit Átalakítási munkák Xantus Károly altiszt segélye A főiskola tatarozási munkái Vasúti kedvezmény hallgatóknak Égetőkemencelétesítése (Bory Jenő beadványa) Remsey Jenő alakrajzi tanszéki kinevezését kéri Bécsi tanulmányútra segély Kiállítási képkeretek 'il r, 31 i, Jl; l,

15 ' ill \, \1 1\11 '11, 1 11,'[1.! ' ' lli i ', "1\1 1 ' il :1 1 \[, ,1 11'[11 ' H '1'111 ' 1,\ li\ lii! 865/1940 6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1941 5%/1941 Tüzelőanyag-korlátozás Berczik Árpád igazolása Erdélyi hallgatók vizsgái Matzon Frigyes szobrász hitelkéreme Földrajzi tanfolyam a visszacsatolt területekről származóknak Tatarozási munkák felülvizsgálata Tatarozási munkák felülvizsgálatának jegyzőkönyve Molnár Ernő adatai az évkönyv számára Bolgár művészek látogatása Szénárról értesítés Új kerámiaégető kemence A tanárvizsgáló bizottság tagjai Tanév végi lezárások rendje Alszeghy Zsolt helyettesítése Tatarozási munkák felülvizsgálata Tanárok és tisztviselők státusbeli és anyagi helyzete A bolgár képzőművészek látogatásának költségei konográfia oktatása Boócz stván katonai szolgálatának halasztása Olasz és francia nyelv oktatása Bory Jenő az égetőkemencéről Prohászka Lajos nem vállalja tovább a filozófia oktatását Szalók József felvétele Szaplonczay ezd. munkát ajánl egy hallgatónak Balaskó Nándor kérvénye Koftán Károly hallgató kérvénye Honvédemi nevelés Pastinszky Miklós füzetet ajánl megvételre Meghatalmazás pénzküldemények átvételére Tanévkezdés 1941/42. Év eleji hirdetmények Olasz nyelv tanítása Tanúsítvány altisztek számára 605/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1942 Berczik, gr. Révay és Tóth József tiszteletdíjas tanárok megbízása Rajztanárjelöltek gyakorlótanítása Továbbképzős kérvények Molnár C. Pálnak a megüresedett Alakrajzi tanszékről Berczik, gr. Révay és Tóth József felkérése 1941/42-re Hallgatói kérvények felmentésre Hallgatók felmentése A 70 éves évforduló alkalmából történt és tervezett események Aba-Novák Vilmos halála miatt az Alakrajzi tanszék ellátásával Pich Dezsőt bízták meg Döntés hallgatói kérelmekről Hallgatói panasz Andreetti Károly személyi lapja A rajzszakos képzés rendje Jutalomdíjak hallgatóknak Népmozgalmi nyilvántartó Molnár Ernő tanár a katolikusok lelki gondozásáról Tanárok bejelentési kötelezettsége tartózkodási helyükről Félévzáró kari ülés Hallgatók fakultatív tárgyak törlését kérik Légótárgyak átadása Hallgatók tárgyak törlését kérik Március 15. megünneplése Művészettörténeti értekezések beadása Visszacsatolt területek hallgatóinak magyar rörténelem, alkotmányjog és földrajz pótlása Fakultatív tárgyak törlése A rajztanárjelöltek disszertációit a Művészettörténeti tanszék őrizze Visszacsatolt területek hallgatóinak pótlólagos előadások Tanév végi rend Hazai tanulmányút Molnár Jenő vezetésével! 1\ [:1\, 1,\ , 1\ lill\, 32 33

16 288/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1942 Délelőtti alakrajzi órák A diákok a rektorátustól kötelesek engedélyt kérni, ha nyilatkozni akarnak az intézményről Olasz és francia nyelv oktatása Kalmár Julianna tanári szakra való felvételét kéri Az intézmény tisztviselőiről jelentést kér a VKM Tanulmányi fegyelem helyzete Nemes rén felvételét kéri Tóth Géza, gr. Révay József és Berczik Árpád alkalmazása az 1942/43-as tanévben Molnár Ernő felkérése az r. k. hallgatók hitéletének segítésére A francia nyelv tanítása Kalmár Júlia és Kovács Zefira rajzszakos tanárok tanulmányai Értesítés a tanévnyitóról Jelentés a felsőbalogi vadászkastélyról Kalmár Júlia tanulmányi kérelme Köszönet tanároknak (Prohászka, Tóth, gr. Révay, Alszeghy) A felsőbalogi Koburg-kastély esetleges átengedése művésztelep céljára Az olasz nyelv tanítása Visszapillantás a művésztelepek működésére Havi tiszteledíjak felosztása Felmérés a sportfelszerelések állapotáról A magyar és a világirodalom tárgyak folytatólagos ellátása A felsőbalogi kastély felmérése esetleges átvétele miatt Székely Bertalan szobrának elszállítása az Epreskertből Hallgatók tárgyfelmentései Tanulmányi kirándulás A Jánoshalmi Nemes Marcell-alapítvány jutalomdíjai A Magyar Nemzeti Diákszövetség díszelőadása Karácsonyi és rendkívüli szünet 756/ /1942 6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1943 smertető cikksorozat a Szépművészetben A főiskola korszerűsítése A tanárvizsgáló bizottság tagjai megbízatásának változtatás nélküli meghosszabbítása Érdeklődés beiratkozásról Clauser Mihály tanárhelyettes tiszteletdíja január 30-i kari tanácsülés KSH közalkalmazotti kérdőívei Sebestyén Ferenc helyett Belák András a légóparancsnok A Szent stván-pályázatra érkezett művek bírálata Karch Kristóf nyugdíjazása miatti pere Clauser Mihály tiszteletdíja Szakdolgozatok megőrzése Diákvédelmi roda létesítése Diákvédelmi roda felállítása Tanév végi rend Bujdos László György kérvényéről vélemény Légókiképzés Évkönyv összeállítása A főiskola tanári státusa Az olasz és francia nyelv oktatása Tanévzárás rendje Rektor és prorektor választása Fűtőanyag számbavétele Román képesítésű rajztanárok pedagógiai tanfolyama Gyakorlótanítás a Trefort utcai gimnáziumban Szabó Lászlóné képeinek bírálatát kéri Nem magyar képesítésű rajztanárok tanfolyama Az Országos Felsőoktatási Tanács tagjai Cziffra József felvételét kéri A felsőbalogi művésztelep jelentése Piano Remigio fakultatív olasz nyelvórái Tóth Géza, Clauser Mihály és gr. Révay József tiszteletdíja A felsőbalogi művésztelep helyzete

17 ~ 581/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /1943 2/ / / / / / (!)/ )/ / / / / / /1944 T óth Géza, gr. Révay József és Berczik Árpád megbízása A felsőbalogi kastély ideiglenes átengedése Az Olasz ntézet az olasz nyelv tanításáról Légó elsötétítési rendelkezés Kárusz József a felvétel iránt érdeklődik Nyári tanfolyamok A KALOT érdi népfőiskolájának freskói Epreskerti új épület Rudnay Gyula szolgálatának meghosszabbítása A VKM Remigio Piant ajánlja az olasz nyelv oktatására Köszönet Tóth, gr. Révay és Clauser tanároknak A légószervezet tagj ai Kovács Dénes hallgató kölezettségei Új tanterv miatti tantárgyleírás szükségessége Mario Comisi az olasz nyelv új tanára Légótanfolyamokon való részvétel Két hét pótszünet a hallgatóknak Félévzárás Javaslat tanárok és adminisztratív státusúak kinevezésére Ruzicska Pálnénak az olasz nyelv oktatásával való megbízása Menza megindítása A hallgatók Egyetemi Kórházegyletbe való felvétele Téli művésztelepekről jelentés Kovács Dénes hallgató gyakorlóévét Csíksomlyón tölti Dolgozók törzslapjai Modell nélküli stúdiumra javaslat fjú művésztehetségeket támogató alap Tanácsülések tárgysorozata Hallgatók egészségügyi vizsgálata Művésztelepek céljára helybiztosítás Előzetes intézkedések tanévzárásra Dolgozói törzslapok adatkiegészítése Hallgatók igénybevétele honvédelmi munkára 220/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1944 Tanév befejezése Fenntartott állások betöltése Nyári művésztelepek Előlegek kiutalása Szentgyörgyi Kornélia külföldi ösztöndíjpályázata Az iskola egészségtanelőadója Az erődítési parancsnokság igénybe veszi a tanársegédeket is Főiskolai hallgatók igénybevétele az erődítési parancsnokság által Balogh András munkaszolgálat alól felmentést kér Főiskolai hallgatók igénybevétele az erődítési parancsnokság által Jelentés a felsőbalogi művésztelepről A főiskola évkönyve A francia és olasz nyelv tanítása A hallgatók Egyetemi Kórházegyletben való vizsgálata Ruzicska Pálné megbízása az olasz nyelv tanítására Elek Artúr hagyatéka Az erődítési parancsnokság névjegyzéket kér A Diákok Honvédelmi Munkaszervezete tanársegéd kijelölését kéri Az erődítési parancsnokság a hallgatók munkaszolgálatáról Elek Artúr hagyatéka Pál Ferenc hallgató kiküldetése Galyatetőre Tanácsülés pontjai Szentgyörgyi Kornélia látogatói jegye A Diákvédő roda szabályzata Mészöly Géza festőművész emlékének megörökítése Tanárok közérdekű szolgálatának megszüntetése A Diákok Honvédelmi Munkaszervezete az idén abszolvált hallgatók névsorát kéri Tervezett postabélyegek 36 37

18 ...: 399/ / / / / / / / / / / / / / / /1944 A Diákok Honvédelmi Munkaszervezete alkalmazott hallgatók névsorát kéri Kül- és belföldi ösztöndíjak Férfi munkaerő racionalizálása Olasz és francia nyelv tanítása Hallgatók gyakorlótanítása evangélikus iskolákban skolalátogatás és gyakorlótanítás Hallgatók gyakorlótanítása református iskolákban Hallgatók gyakorlótanítása Örarendváltozás a légitámadások miatt Művészeti tanintézetek alkalmazottainak rendkívüli előleg 1944/45-ös tanrend összeállítása Új leltár készítése Jelentés nyári tanfolyamokról Nemzetőrosztag megalakítása Állami alkalmazottak eskütétele rányi stván kéri kinevezését az parművészeti tanszékre 127/ / / / / / / / / / / / / / / / /1945 A június 23-i tanácsülés rendje Barcsay Jenő kinevezése Kari és Rektori Tanács választásának ügyrendje Rektor-, prorektor- és tanácsválasztás Az július 9-i ülés jegyzőkönyve Bodóc~B8a&deklőd6e A július 20-i kari ülés rendje A július 20-i rektori ülés rendje A Köznevelés című lap megindítása A leginkább nélkülözhetetlen tanárok A leginkább nélkülözhetetlen tanárok Alakrajz és festés, valamint Tapasztalati látszattan tanszékek betöltése Tiszteletdíjas óraadók megbízása az 1945/46-os tanévre A Rektori Tanács jegyzőkönyvének felterjesztése a miniszterhez A rektor, a prorektor és a tanács miniszteri megerősítése Az ifjúsági egyesületek működésének felülvizsgálata Ráckeve művésztelep létesítésére vonatkozó elhatározása 517/1944 A főiskola közellátásának a VKM-hez való csatolását kéri 230/1945 Ferenczy Valér kérése 569/1944 Az 1943/44-ben abszolváltak 241/1945 A szeptember l-jei tanácsülés napirendje 1/1945 A Menza készletéből kiszolgáltatott élelmiszerek 267/1945 A megüresedett tanszékek betöltése 3/1945 parostanonc iskolai képesítővizsga letételéről érdeklő 269/1945 A szeptember 24-i kari ülés napirendje dik Heilmann Rezső 281/1945 A Menzán étkező hallgatók listája 23/1945 Viézián stván felajánlja tápiószelei ingatlanát művész 293/1945 Rajztanárjelöltek iskolalátogatása és gyakorlata telep céljára 296/1945 Az október 3-i tanácsülés napirendje 30/1945 A háborús tanévvel kapcsolatos intézkedések 308/1945 Két új alakrajzi tanszék létesítése 62/1945 Tanárok nyugdíjazása (Rudnay, Bory, Pilch) 309/1945 A Burghardt-féle alakrajzi osztály helyettesítése 63/1945 Május 12-i Menza-ülés jegyzőkönyve 344/1945 Előléptetési javaslat helyesbítése 88/1945 Május 26-i Menza-ülés tárgysorozata 360/1945 A november 2-i kari tanácsülés napirendje 94/1945 skola egészségtan-oktatása 361/1945 A november 2-i tanácsülés napirendje 108/1945 A tanárok státusa 377/1945 Az új tárgyakat oktató tiszteletdíjas tanárok 110/1945 Popovits György tisztviselői alkalmazását kéri 384/1945 Köszönőirat Tóth Géza volt tanár eddigi működéséért 116/1945 Balatoni művésztelep létesítése 399/1945 Az fjúsági Kör szervezetének jóváhagyását kéri 38 & 4 39

19 , Az fjúsági Kör karácsonyi kiállítása 265/1946 Főiskolai hallgatók ösztöndíjas tanársegédi állása 404/1945 Főiskolai ösztöndíjak 347/1946 A szeptember 19-i rektori tanácsülés rendje 418/1945 Diákjóléti Hivatal szervezése 354/1946 A szeptember 20-i kari tanácsülés rendje 425/1945 Rajztanárjelöltek iskolalátogatása Az október ld-i rektori tanácsülés rendje 429/1945 A december 4-i rektori tanácsülés rendje 416/1946 Velez mola tandíjsegély-kérelme 430/1945 A december 4-i kari tanácsülés rendje 432/1946 Az fjúsági Kör kiállítása A rektor a hallgatók élelmezéséről 444/1946 Az alakrajzi osztályok ellátása helyettes tanárokkal 432/1945 Segélykérés a Menza fenntarrásához 502/1946 Az fjúsági Kör karácsonyi kiállítása 437/1945 A Menza segélyezése 511/1946 Kmetry János illetménye 7/1946 A január 16-i rektori tanácsülés rendje ".;. 513/1946 Tar László és Kerékgyártó József volt hallgatók felvételd/1946 Tanársegédi ösztöndíjak ~:w le a római Collegium Hungaricumba Az fjúsági Kör a tanári kart zsűrizésre kéri fel :.r: 519/1946 Szinte Gábor tanulmányi eredménye 47/1946 Miskolczi László vizsgadíjsegélyt kér '''' J,. 1224/1946 Esetleges zalabéri nyári tábor A Diákjóléti Hivatal működése az 1946/47-es tanévben 8/1947 Alexin Andor volt hallgató tandíjkedvezménye 52/1946 A február 22-i rektori tanácsülés rendje Merényi József altiszt lakáskiutalást kér l Segélykérés a Menza számára 68/1946 A V. alakrajzi osztály betöltése Az fjúsági Kör alapszabályzata 84/1946 A március 12-i rektori tanácsülés rendje Németh Ferenc főiskolai altiszt elhunyta Az április 5-i kari tanácsülés rendje 114/1946 Az április 5-i rektori tanácsülés rendje Az fjúsági Kör módosított alapszabályzata 144/1946 Az április ll-i kari tanácsülés rendje Tóth Géza volt meghívott előadó működéséért köszönet i 179/1946 Honvédemi meghagyások Bárkay Béla ajánlása a Falusi Tehetségmentő Alap öszf,. 182/1946 A svéd képzőművészeti akadémia számára könyvek töndíjára ajándékozása t 222/1947 Az pari Termelési Tanács plakátpályázata 192/1946 A május 17-i rektori tanácsülés rendje, 223/1947 A cambridge-i egyetem nyári tanfolyama külföldieknek 197/1946 Alkalmazottak illetménylapja 'f" "( 243/1947 Vadkerti stván hallgató segélykéreme,"j.: 1 230/1946 A miskolci művésztelep házirendje 257/1947 Benkhardt Ágost nyugdíja és Marsovszky Endre tisztel Kolozsváry Pál hallgató kimaradása., letdíja 244/1946 A június 28-i kari tanácsülés rendje 269/1947 Orosz Gellért hallgató ajánlása a Római Magyar ntézetbe l': l.' 9/1947 A főiskola karácsonyi kiállítása 13/1947 A Rajzoktatási Bizottság november 27-i ülésének meghívója 37/1947 A karácsonyi kiállítás díjaapja 39/1947 A nyári művésztáborban részt vevő hallgatók segélyezése Alexin Andor hallgató tandíjkedvezménye 58/1947 A köztársaság kikiáltásának megünneplése 90/1947 Ordögh László hallgató segélykéreme Falusi Tehetségmentő Alap ösztöndíjai 172/1947 Ujváry Béla tárgyai 192/1947 Falusi Tehetségmentő Alap ösztöndíjaira utólagos ajánlás 204/1947 Meghívó a Rektori Tanács május 3-i ülésére 40 i li, 41

20 JF [:, 282/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1947 Perei Zoltán hallgató felvétele a járulékaiapi segélyezettek közé A falusi tehetségmentő akció által támogatott növendékek Bárkai mre a falusi tehetségmentő akció segélyezettje Kiutalt húskonzervről elszámolás Jelentés a Menza helyzetéről (l946/47-es tanév) Ujváry Béla meghívott tanár vasúti kedvezménye Kiss Sándor hallgató ösztöndíjkérelme Segélyek kiutalása Kiss Sándor hallgató segélye Menza-értekezlet jegyzőkönyve Kamotsay stván ösztöndíjkérelme Fónyi Géza megbízása a Diákjóléti Hivatal ügyeinek vezetésére az 1947/48-as tanévben Gyenes Tamás és Marton László ösztöndíjkérelme Oborzil Edit ösztöndíjkérelme Major Jenő ösztöndíjkérelme Pál Ferenc ösztöndíjkérelme A Menza segélykérelmének elutasítása Marton stván segélykérelme Nagy Gyula és Gyenes Tamás megkapta a falusi tehetségmentő akció ösztöndíját Schey Ferenc megkapta a falusi tehetségmentő akció ösztöndíját Kmetty János tanár fizetési átsorolása Az fjúsági Kört felhívják alapszabálya bemutatására Az fjúsági Kör 1947/48-ra megválasztott tisztikara Az fjúsági Kör karácsonyi kiállítása Doór Ferenc ösztöndíjkérelme Képzőművész-járulékalapi hallgatók felülvizsgálata Doór Ferenc ösztöndíjkérelme Az fjúsági Kör kiállítása Kamotsay stván és Major Jenő megkapta a falusi tehetségmentő akció ösztöndíját 558/ / / / / / / / /1949 Tanársegédi megbízások az as tanévre Hallgatók törlése és felvétele Kovanecz lona ösztöndíjkérelme Kovanecz lona megkapta a falusi tehetségmentő akció ösztöndíját Bakay Péter ösztöndíjkérelme Bakay Péter megkapta a falusi tehetségmentő akció ösztöndíját Hallgatók nyári művésztelepi segélye Falusi Tehetségmentő Alapra ösztöndíjkérések az 1948/49-es tanévben Demonstrátorok jutalma Vaszary János-alapítvány alapítólevelének jóváhagyása 42 Ml 43

A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972.

A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972. A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972. Irattári Terv a Szombathelyi Tanítóképző Intézet részére I. Vezetési ügyek 1./ Szervezeti egységek létesítése, bővítése, megszüntetése nem 30 év 2./

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Az egyetemi tanács, a karok tanácsainak és az egyetem egyéb testületeinek ülései, és az ezekről készült jegyzőkönyvek nem 30 év

Az egyetemi tanács, a karok tanácsainak és az egyetem egyéb testületeinek ülései, és az ezekről készült jegyzőkönyvek nem 30 év Irattári terv - 1972 I. Igazgatási, vezetési ügyek II. Személyzeti ügyek III. Egyetemi képzés IV. Szakmai továbbképzés V. Tudományos munkával kapcsolatos ügyek VI. Külföldi kapcsolatok VII. Könyvtári ügyek

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz.

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. melléklete 1 Iratok megőrzése és levéltárba átadása Megőrzé- Lev.tárb

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY LAJSTROM VI/3 Sümegi felső leányiskola, állami, majd romai katolikus polgári leányiskola Terjedelme: 1 doboz Helyrajzi jelzete: 1924-1949 Sorszám Az iratanyag megnevezése Az irat

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató MUNKATERV 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató 2 MUNKATERV 2012-2013. TANÉV A szorgalmi idő első tanítási napja: 2012. szeptember

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nyilvántartásai

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nyilvántartásai A Magyar Képzőművészeti Egyetem nyilvántartásai az Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló szabályzat 12. sz. melléklete alapján: Nyilvántartások

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI 1 Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Nevelési Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított, amelyhez tartozó emlékplakett az iskola homlokzati

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben