BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos"

Átírás

1 ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott a sorsa. Az egyik legfontosabb sorozathoz, az gazgatói roda, majd Rektori Hivatal iktatott irataihoz a kezdetektől egészen 1937 ig egyetlen segédkönyv sem maradt ránk. Az iratanyag fontossága és jelentős kutatottsága miatt szükségessé vált egy segédlet elkészítése. Ez a segédlet azonban nem csak az iktatott iratokként fennmaradt állag kutatásához nyújt segítséget, hanem a vegyes iratok közül feldolgoztuk azokat is, amelyek egykor bizonyosan iktatottak voltak, vagy az iktatott iratokkal együtt megőrzésre alkalmasnak ítéltettek. Az iratanyag sorsa A Magyar Képzőművészeti Főiskola az 1990-es évek legelején határozta el, hogy az intézményben őrzött, jórészt ismeretlen korú és mennyiségű történeti értékű iratanyagát feltárja és rendezi, majd azután kéri az ily módon kutathatóvá tett gyűjtemény szaklevéltárrá nyilvánítását. A munka megkezdése előtt jószerivel csak az olyan tanulmányi nyilvántartások megléte volt ismert, mint az Országos magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde beiratkozási lajstromai, minősítési kimutatásai és anyakönyvei, a Szépművészeti Akadémia anyakönyvi és minősítési lapjai, a Rajztanárképző Főiskola anyakönyvi és minősítés i lapjai, az Országos magyar királyi Képzőművészeti Főiskola származási és minősítési lapjai, valamint a polgári iskolai, majd középiskolai rajztanárok törzskönyvei. Vagyis arról a levéltári anyagról volt információ, melyet a napi ügyvitel során (igazolások kiállítása, aranydiplomaügyek) használtak. Ma már világos előttünk, hogy az 1949 körüli időkhöz, az államberendezkedés erőszakos megváltoztatásához köthető az intézmény működése során szervesen keletkezett és itt őrzött iratanyaghoz való viszonyulás megváltozása. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos körű iratselejtezés zajlott. Ez a sokszor túlhajtott mértékű selejtezés esetünkben mégsem vezetett akkora forráspusztuláshoz, mint a szemléletmód megváltozása. Jószerivel csak azokat az iratokat tekintették értékesnek, amelyekkel az előző rendszer embertelenségét, korrupcióját, irredentizmusát, antiszemitizmusát lehetett dokumentálni. Az erre alkalmatlan anyag - márpedig ez alkotta az iratok szinte 99 % -át - az új hatalom képviselőinek szemében értéktelenné vált. Az 1949-ben felállított Tudományos Osztály egyik munkatársa ennek szellemében azt a feladatot kapta, hogy kiválogassa és nyilvántartásba vegye a régi irattárból az "ideológiai munkában" hasznosítható "fontosabb és értékesebb" iratokat. A nyilvántartás - ha egyáltalán elkészült sajnos nem maradt ránk. Mindezek ellenére az ekkor kiválasztott iratok mennyisége és tárgya ma is megállapítható a másolatok számából, ugyanis az említett szempontok szerint értékesnek tekintett iratokról másolatot készítettek. Azt, hogy az eredeti iratokkal mi történt, ma már nem tudjuk megállapítani; az bizonyos, hogy döntő többségük elpusztult. deológiai szempontból haszontalannak tekintettek olyan forráscsoportokat, mint a tanári kar tanácsülési jegyzőkönyvei, a tanárvizsgáló bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, a főiskola évi reformja eredményeinek áttekintésére kiküldött bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, de az igazgatói hivatal iktatott és iktatás nélküli iratai is! Szerencsénkre, ezeknek az értéktelennek tekintetett iratoknak legalább egy része megmenekült. A legnagyobb pusztulás a 19. századi, 20. század eleji iratanyagot érte. Az alapítás utáni évtizedek megmaradt iratait (a hallgatói nyilvántartások kivételével) a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Dokumentációs Központjába szállították. Ezek az iratok ma az MTA Művészettörténetintézete Adattárának első fondját alkotják. A főiskolán azonban nem csak az intézmény történetére vonatkozó iratokat őriztek. Azt, hogy az Országos rodalmi és Művészeti 'tanács dokumentumaiból eredetileg mennyi volt itt, ma már nagyon nehéz lenne kideríteni. Egy 1952-ben kelt és Mihályf! Ernő miniszterhelyettesnek címzett felterjesztés szerint a főtitkár egy augusztusi megbeszé 4 5

2 lésre hivatkozva megküldte ))a Magyar Képzőművészeti Főiskolán elfekvő" régi iratokat. (A tanács működésére vonatkozó dokumentumok egy töredéke a Magyar Országos Levéltárban maradt fenn.) Levéltárunk megalakulása óta azonban a gyűjtemény eredeti iratokkal is gyarapodott. Ezek közül mind értékét, mind mennyiségét tekintve legnagyobb jelentőségű a könyvtárra vonatkozó ira~együttes, mely jórészt az egykori igazgatói hivatalban iktatott könyvrendelésekből, selejtezési jegyzékekből és statisztikai kimutatásokból áll ( ). Jelentős történeti értéke miatt szintén meg kell említenünk a Rektori Hivataltól átvett egykori minősített iratokat, nevezetesen a TÜK (titkos től), a "bizalmas" iratok ( ), a fegyelmi ügyek jegyzőkönyvei (köztük az 1956-os forradalom utáni tárgyalási jegyzőkönyvek), ügykezelés) iratait, amelyekhez a felettes szervek rendelkezései (1951 valamint a "káderfejlesztés)) iratai tartoztak. Az iratok mennyisége egy doboznyi, kutathatóságukat az egykorú segédletek könnyítik meg. A gyűjtemény utóbbi, fontosabb gyarapodásai a következők. Az 1960 as éveket megelőző időszakot érinti a közalkalmazottak nemzeti szövetségének szervezésére vonatkozó irattöredék (0,04 ifm; ), illetve a főiskola vendégkönyve (0,01 ifm; ). Kiemelkedő jelentőségű a Magyar Rajztanárok (és Rajztanítók) Országos Egyesületének újonnan fellelt nem túl nagy mennyiségű, ám számottevő történeti értéket képviselő iratanyaga. Az első dokumentum 1875-ben keletkezett; az egyesület megalakítását előkészítő iratokon kívül néhány közgyűlés jegyzőkönyve is ránk maradt. Az egyesület országos jellegét mutatja a tagdíjfizetési kartonok nagy száma is. ntézményünk felügyeleti szerve Az 1867-ben felállított Magyar királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) három ügyköre/igazgatási ága közül a közoktatási igazgatásba sorolták az május 6-án kelt miniszteri rendelettel, Országos magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde néven megalakított intézményt. Később a közoktatási igazgatás több szakágazatra vált szét (tanügyigaz gatás: népiskolai és középiskolai igazgatás; "magasművelődést igazga tás: felsőoktatás, tudománypolitika; közművelődési igazgatás: benne a művészeti) iskolán kívüli népművelési és testnevelési igazgatás). Az elnöki osztályon kívül ekkor nyolc ügyosztály tartozott a minisz tériumhoz, ez a szám 1896-ban tizenkettőre emelkedett és 1944 között gyakran történtek átszervezések) ekkor az ügyosztályok száma 14 és 20 között mozgott. Az évi átalakításokkal az ügyosztályokat nagyobb ügyköröket átfogó csoportokba sorolták) majd az 1938 és 1944 között lezajlott több átszervezés folyamán a csoportokat főcsoportokba vonták össze. Az iratok irattári besorolása a következők szerint zajlott: 1928-ig tételalapszámos központi iktatási rendszert alkalmaztak) majd 1929-ben megszüntették a központi iktatást, és áttértek az osztá lyok szerinti iktatásra. Természetesen a Magyar királyi L számú Festészeti Mesteriskolára (alakult: 1883)) a Magyar királyi. számú Festészeti Mesteriskolá ra (alakult: 1897)) a Magyar királyi Női Festőiskolára (alakult: 1875), a Magyar királyi Szobrászati Mesteriskolára (alakult: 1897) és az Országos magyar királyi parművészeti skolára (alakult: 1880) vonatkozó levéltári forrásokat is figyelembe kell vennünk. A VKM en belül a "Művészeti iskolák" között sorolták fel őket, az alábbi rangsor szerint: L számú Festészeti Mesteriskola,. számú Festészeti Mesteriskola, Női Festőiskola, Szobrászati Mesteriskola, Mintarajzis kola, parművészeti skola (1908). ntézményünk történeti iratainak szempontjából a mai napig is ki emelkedően fontos szerepe van a Magyar Országos Levéltárnak, amely ennek a minisztériumnak és jogutódainak az iratanyagát hi vatalból őrzi. Sajnálatos módon azonban az 1956-os forradalom során a Magyar Országos Levéltárat több találat érte, s a VKM ira tainak nagy része ekkor semmisült meg a tűzvészben. Ekkor égett el a számunkra oly nagy jelentőséggel bíró Művészeti és tudomá nyos ügyek 1872 és 1944 között keletkezett, 852 csomót és 146 kötetet számláló állaga. 6 7

3 A forráspusztulás jellemzésére csupán egy adatot ragadunk ki. Az Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde alapítólevele sem maradt ránk, így csak a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött, Pauler Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter által felterjesztett május 7-i javaslat és az aktához csatolt ügyiratok fénymásolata található meg levéltárunkban. Egyetemünk történetének forrásai más levéltárakban Általdnos forrdsok Mint már említettük, a legfontosabb forrásokat a Magyar Országos Levéltárban őrzik. A VKM iratanyagát ért súlyos veszteség után a minisztérium Elnöki osztályának, illetve néhány ügyosztálynak az iratanyagából maradtak fenn töredékek. Ezeket a K 305-ös jelű, Töredék iratok című fondban helyezték el (évhatár: ). Közülük az ) Elnöki ügyek a) iratok 4. csomójában intézményünkre vonatkozó dokumentumok is vannak (A tanácsköztársaság alatt tevékenykedő pedagógusok és tisztviselők igazolási ügyei, ). Az 5) Művészeti ügyek iratai közül a 147. csomóban található évi 17. tétel részben a Képzőművészeti Főiskola ügyeit tartalmazza, míg ugyanebben a csomóban a 19. tétel alatt a főiskola személyi ügyeit ta lálhatjuk meg. A csomóban az évi 27. tétel alatt a Tu dományos és művészeti intézetek javadalmára vonatkozó iratokat he lyezték el. Ezek a dokumentumok ugyan nagyrészt nem a mi intézmé nyünkre vonatkoznak, feltárásuk azonban mindenképpen indokolt. A 153. csomó ugyancsak évi ügyiratokat tartalmaz. A 28. tételszám alatt a Tudományos és művészeti intézetek dolgozóinak illetménye és segélyezése tárgykör ugyancsak érinti intézményünket. A legnagyobb mennyiségű központi igazgatási iratanyag a K 636-os je lű, Egyetemek, főiskolák elnevezésű fondban maradt ránk. tt az alábbi konkrét őrzési egységek áttekintésével juthatunk új információkhoz: 680. csomó, , alszám: A Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek tiszteletdíja csomó, , alszám: Olasz festők és szobrászok magyarországi útja csomó, , 90-l. alszám: Színművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ösztöndíjak csomó, , 913-l. alszám: Berni szépművészeti kiállítás csomó, , alszám: Nyomda-művészeti és grafikai kiállítás csomó, , alszám: Művészet-történeti kongresszus Stockholmban csomó, , alszám: Ferrarai festő-művészeti kiállítás csomó, , alszám: Művészettörténeti kongresszus Bázelben csomó, , alszám: Magyar Művészet csomó, , alszám: Észt képzőművészetről szóló könyvek adományozása csomó, , alszám: Zala György könyvtárának megvétele csomó, , alszám: Ybl Ervin Lotz Károly művészetéről írott monográfiája kiadásához segély engedélyezése. Az egyik legkisebb mennyiségű forrás a K 638-as jelű, A szombathelyi nyilas VKM iratai címet viselő, töredékesen fennmaradt fond 2. csomójában az évi. tétel, amely a Művészeti és tudományos ügyosztályé. 8 9

4 i i! : l, i i, A dolgozókra és a diákokra vonatkozó források Budapest Főváros Levéltárában a (XV. fondcsoport 470.) 172/b jelzet alatt őrzik a Magyar Képzőművészeti Főiskola gazoló Bizottsága iratanyagát. A három doboznyi anyag 1945 és 1948 között keletkezett, a dolgozók és hallgatók nyilatkozatait, a határozatokat, a bizottság működésére vonatkozó iratokat, jegyzőkönyveket és a névjegyzéket tartalmazza. Ennek a forráscsoportnak a feltárása új eredményeket is hozhat, hiszen a dolgozók Horthy-korszakbeli ténykedését sok esetben nyomon lehet követni ezekből az iratokból. Feltételezhetőforrások a diákságról A diákság nagy, országos jellegű egyesületeire vonatkozó iratokat a Magyar Országos Levéltár őrzi. Két ilyen fond maradt fenn, ám mindkettőnek rendkívül töredékes az iratanyaga. Mindkét fond a P szekcióban (Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai 1526 tól) található meg. A P 1363 jelű fond a Foederatio Emericana címet viseli, 1922 és 1946 között keletkezett iratokat tartalmaz, összesen 1,35 ifm mennyiségben. Ennél kevesebb iratanyag alkotja a Turul Szövetség fondját (0,4 ifm), melyaz 1926 és 1944 közötti időszakot öleli fel. Mindkét forráscsoport átnézése hozhat akár új adatokat is az intézményünk ifjúságának szerveződéséről, hiszen igen csekély azoknak az iratoknak a száma, amelyek ebben a témakörben a levéltárunkban fennmaradtak. Mivel mindkét fond országos szervezettségű fondképzőtől maradt ránk, a képzőművészeti vonatkozású diákügyek száma feltehetőleg nem túl magas. Feltételezhető források az intézmény működéséről A Magyar Országos Levéltár K szekciójában található az az iratanyag, amely a tanárok személyén keresztül kapcsolódik intézményünk történetéhez, hiszen az itt oktató művészeket gyakran kérték fel műbírálat ra. A K 718 jelű fond az Országos rodalmi és Művészeti Tanács címet viseli, és az közötti időszakból 0,14 ifm anyagot tartalmaz. A P szekcióban egy másik, igen kis terjedelmű fond tartalmazhat utalásokat a képzőművészeti oktatás és annak intézménye történetére. A P 1626 jelű fond a Magyar Képzőművészek Egyesületének iratait őrzi. Évhatára: , mennyisége: 0,05 ifm. Az R szekcióban, az 1526 utáni gyűjteményben, az R 277-es fondban a magyar képzőművészet történetére vonatkozó iratokat őriznek. A kis terjedelmű gyűjtemény (0,1 ifm; ) átnézése szintén indokoltnak látszik, bár valószínű, hogy az eddig kialakult képet az itt őrzött iratok megismerése sem változtatja meg alapvetően. A Szépművészeti Múzeum irattára (és jogelődjének, a Képcsarnoknak az iratai) jórészt iktató- és mutatókönyvekkel együtt fennmaradt. A kutatók előtt jószerivel ismeretlen források kutathatóvá tétele információink szerint megkezdődött. A 19. század végének és a huszadik század első felének intézményi kapcsolatait valószínűleg ezekből a forrásokból jobban meg lehet majd ismerni. A Magyar parművészeti Egyetem levéltárában az egykori közös működés dokumentumai főként az 1. fondban kaptak helyet. tt a tanácsülési jegyzőkönyvek (1. fond a. állaga; 1897-től tartalmaz iratokat) és az iktatott iratok (1. fond c. állaga; 1888-tól tartalmaz iratokat) átnézése hozhat leginkább új eredményt. Az alkalmazottak személyzeti ügyei között a szolgálati és minősítési táblázatok sokszor önéletrajzot is tartalmaznak (4. fond b. állaga). Nem mindenkiről maradtak fenn azonban ilyen források, ekkor az úgynevezett törzslapok segítségére is számíthatunk. (Ennek a kétféle forrásnak az adatai jól kiegészítik egymást.) Mindezek segítségével pontosabb pályaképet lehet megrajzolni az egyes oktatókról. A külföldi forráslelőhelyek közül intézményünk története szempontjából elsősorban a bécsiek jöhetnek szóba, közülük is leginkább az Akademie der bildenden Künste archívuma. A bécsi akadémia ugyan jóval nagyobb múlttal rendelkezik az egyetemünknél, de a kiegyezés utáni időszak kapcsolataira még a mi forráshiányos levéltárunkban is lehet adatokat találni. Levéltára a Rézmetsző szakosztály keretében működik. Bognár Krisztina 10 11

5 AZ GAZGATÓ RODA ÉS A REKTOR HNATAL KTATOTT RATA ( ) 15/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1883 1/1884 Állásbetöltésre javaslat (3 tanári, 2 segédtanári, 10 ösztöndíjas) Helyszínrajzi tanfolyam létesítése Ösztöndíjas és segélyezett hallgatók jegyzéke Egy cigányfiú tehetségyizsgálata Számla a Vanni cégtől Megrendelés a Vanni cégnek Megrendelés a Micheli cégnek Véleményes jelentés az évenkénti iskolai kiállításokról A MAV épülő házában lakásbérlés az parművészeti skolának Székely Bertalan, Schulek Frigyes és Pórszász József tiszteletdíja Lakásbérlés a Fémvésnöki szakosztály számára Az zabella u. 62. sz. alatti ház bérlése Rézmetszészeti tanszék felállítására javaslat A Rumbach u. 11. sz. alatti ház bérleti jogának megszűnte A Rumbach u. 11. sz. alatti ház bérleti jogának törlése Az zabella u. 62. sz. alatti ház bérleti szerződése Jelentés az zabella utcai ház bérleti szerződésének megkötéséről Tiltakozás gyártelep létesítése miatt Az zabella utcai épület bérleti szerződésének jóváhagyása Az zabella utcai épület átalakítása miatt tervezett tárgyalás Röszner Adél folyamodványa államsegélyért Az zabella utcai ház bérleti díjának folyósítása Verescsaginféle szőnyeggyűjtemény fényképei Az 1883/84-es tanév órarendje, hallgatói Benczúr Gyula javaslata a Festészeti Mesteriskola feltételeinek javítására 13

6 l, 14/1884 Tanári ülési megjegyzések 106/1891 Királyi látogatás 1 l 18/1884 A Festészeti Mesteriskola hallgatói megélhetési gond 110/1891 Bécsi akadémiától rendelt műtárgyak jainak enyhítése 339/1891 A Női Festőiskola beolvasztása! 300/1884 Keleti Gusztáv jelentése az Ornamentika és iparművé- 374/1891 Műterem bérleti szerződése 1 szeti tanszék megüresedéséről és betöltéséről 385/1891 Korompay rma felvétele 310/1884 Schulek Frigyes szabadsága 386/1891 Volf rma felvétele 487/1884 Simkó József rajztanári képesítővizsgájának felülvizsgálata 401/1891 Kaill Adolfné felvétele 638/1884 A Mintarajztanoda bérli a Vörösmarty u. és a Sugár út 409/1891 Női festészeti tanfolyam ügye sarkán álló épületet 452/1891 Aranyszobor ügye Másolatok képtára felállítását vizsgáló biwttság meghívója 769/1892 Pénzszekrény cseréje 45/1885 Drágasági pótlék elnyerésére felterjesztett tanárok 46/1893 Kimutatás a tanárok elfoglaltságáról 131/ évi költségelőirányzat módosító tételei 171/1893 A Műegyetemen betöltendő Szobrász tanszék 136/1885 Stróbl Alajos és Kiss György pályázata 367/1893 Nagy gnác hosszúfalusi tehetséges fafaragó kiképzése 470/1885 zabella u. 61. sz alatti bérlemény kialakítása 421/1893 A rajztanárképzőben nők számára rajzfestést fognak 559/1885 zabella u. 61. sz alatti bérlemény ügye tanítani 28/1886 Tisza Kálmánnak átnyújtott album költségei 20/1894 Járda készítése 41/1886 Festménymásolat megküldése 76/1894 ntézet kibővítése 573/1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 84/1894 Maszák Hugó-féle népiskolai rajztanítási könyv ;1 488/ /1886 Az parművészeti skola 1885/86. évi jelentése 85/1894 Pályázati kiírás az Alakrajz tanszékre 586/1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 90/1894 Kossuth Lajos temetésekor gyászzászló kitűzése /1894 Balló Ede pályázata az Alakrajz tanszékre /1886 zabella u. 61. sz. alatti bérlemény 522/1894 Az intézet tanárainak rangsora 124/1887 Keleti Gusztáv olaszországi útjához engedélyt kér 7/1895 Jelentkezési feltételek 363/1887 Tanulók hanyagsága ellen tervezett intézkedések 95/1895 Hoffmann Jánosnak igazolás Képzőművészetikör alakítására meghívó 278/1895 Schulek Frigyes szabadsága l, 59/1888 Megdorgálandó növendékek 306/1895 Éjjeliőrök alkalmazása! 541/1888 Az intézmény elhelyezése 307/1895 Éjjeliőrök alkalmazása 553/1888 Könyvtár használata 375/1895 PéterfY Sándor óraadói működése l, 623/1889 A szobrászati iskola átépítése 390/1895 Székely Bertalan olaszországi tanulmányútja 640/1889 Epreskerti hóeltakadtás 410/1895 :, A rajztanárképző társasköre helyiséget kér 177/1890 Greguss mre rajztanári vizsgára bocsátása 422/1895 Hallgatók csínytevései a Műcsarnokban 198/1890 Károli Gáspár szoborpályázat 443/1895 Hallgatók a Műcsarnokról 204/1890 Károli Gáspár szoborpályázat 478/1895 Központi épület kibővítése 61/1891 N ői festészeti tanfolyam beolvasztása 31/1896 Ösztöndíjak 14 15

7 ~ 257/1896 Schulek Frigyes tanácsosi címe 379/1896 Az új épületszárny bebútorozása 444/1896 Az új épületszárny bebútorozása 454/1896 Az új épületrész fűtése 508/1896 Az új épület bebútorozása 548/1896 Szennyvíz eltávolítása 567/1896 Keleti Gusztáv köszönete kitüntetéséért 583/1896 Az új szárny bebútorozása 606/1896 Használatba vételi engedély (zabella u.) 9/1897 Gipszöntő műhely ügye 16/1897 Kisegí tő szolga alkalmazása mintázásnál 17/1897 A szobrászati osztály elhelyezése 35/1897 Az új épületszárny fűtése 64/1897 Az új épületszárny fűtése 116/1897 Az új épületszárny tervrajzainak kiadása 126/1897 Keleti Schulek Frigyest ajánlja a Közoktatási Tanács tagjának 272/1897 Sziráczky Gyula tanárvizsgálatra bocsátása 276/1897 Gipszöntő műhely újjászervezése 301/1897 Modellek intézetbeli tartózkodása 308/1897 T árgyalás a gipszöntő műhelyről 309/1897 Néptanítóknak szóló laphoz segítségkérés 329/1897 Gipszöntő műhely létesítése 381/1897 Zsebők János és Sziráczky Gyula számára tanárvizsgálaton ségítséget kér egy államtitkár 393/1897 Sziráczky Gyula ügyében ellenvélemény 447/1897 Hrabetz Nándor állami öszöndíjért folyamodik 470/1897 A Benczúr- és Stróbl-féle mesteriskolák átalakítása 471/1897 Gipszöntő műhely létesítése 530/1897 Két új tanári állás betöltésére javaslat 987/1897 Válasz az Egyetértés című lapban megjelentekre 1074/1897 Mihalik Gyula állami ösztöndíjért folyamodik 1082/1897 Klein Jenő állami ösztöndíjért folyamodik 1101/1897 Elkészültek az epreskerti építkezések vázlatai 11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1904 Ajánlólevél Koszta Józsefnek olaszországi tanulmányútjára A Verescsagin-kiállítás ingyenes megtekintése Várdai Szilárd érdemei az új épületszárny építésénél Pietro Gentili könyve akárpitokról A tiszti címtár egy példányát megküldték Tandíjmentességért folyamodók A régi épületrész átalakítása Véleményes jelentés Huszka József: Magyar ornamentika c. művéről A törzsépületre vonatkozó rajzok Papírkereskedő panasza Állandó újévi jutalmakat nem engedélyez a minisztérium A Villamosművek ajánlata világításra Munkácsy Mihály elhunyta A világítás bevezetése A világítás bevezetése Komócsy Józsefné véglegesítéséről vélemény A világkiállításon való részvételért köszönet Az épület tatarozása Schulek Frigyes betegsége és helyettesítése A párizsi világkiállításról visszamaradt ruhák Munkácsy Mihály temetésének költségei Németh Károly növendék segélyt kér Az igazgatói lakás átalakítása Rajztanítási képesítővizsgák szabályzata Gulácsy Lajos katonai szolgálati mentességi kérvénye Hermann Lipót értesítőt kér Szertár építéséhez engedélykérés Hoffmann Antal rendkívüli művésznövendéknek jelentkezik Márton Ferenc tandíjának elengedését kéri VKM-rendelet az építkezésekről Jellinek-féle bibliográfia megküldése Adatszolgáltatás a KSH-nak 16 17

8 1 l " l,' 1 ' li ' 29/1904 Az iskolai telek bekerítése 33/1904 Adatszolgálatás a KSH-nak 34/1904 Kedvezményes vízdíj 49/1904 Epreskerti átalakítások 50/1904 Kiadások megküldése 51/1904 Drágasági segélyben részesülő szolgák 52/1904 Ösztöndíjas festésznövendékek 53/1904 Ösztöndíjas festésznövendék 54/1904 Kedvezményes állásbetöltés altiszteknek 55/1904 A bécsi zsidó hitközség ösztöndíja 56/1904 Magyar Pályázatok c. folyóirat 79/1904 Tanárok tiszteletdíjai 90/1904 Lehel Ferenc hallgató államsegélyt kér 244/1904 Leltározás 911/1904 Klauz Pál fiáról érdeklődik 1026/1904 A tanárok jövő évi beosztása és óradíja 2088/1904 Morres Ede utólagos felvételét kéri 2215/1904 Új épületet kérnek a tanárok 782/1905 Ócskavas elárverezése 1112/1905 Ócskavas elárverezése 1170/1905 Olcsóbb áramszolgáltatás 1227/1905 Áramszolgáltatás díja 1308/1905 Telefonvezeték leágaztatása 159/1906 T ávbeszélő-mellékállomás 193/1906 Gyakorlóiskola ügye 451/1906 Zemplényi Tivadar pótlékot kér 506/1906 Lőgyakorlatok költsége il 731/1906 Schunn Viktor segélyt kér 741/1906 Gremsperger Ernő ösztöndíjat kér ' 765/1906 Horn Antal ösztöndíjat kér 1587/1906 Milánói kiállításra kiküldött tárgyak biztosítása 1620/1906 Bors Károly a francia rajztanárok kongresszusáról 1717/1906 Fülöp Jenő ösztöndíjat kér 2031/1906 Milánói kiállításra kiküldött tárgyak biztosítása 2045/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1910 Rákóczi-ünnepély Keleti Gusztáv síremléke Berzeviczy Albert emlékbeszéde Keleti Gusztávról Keleti Gusztáv sírhelye Keleti Gusztáv sírhelye A tanszemélyzet beosztása Somogyi Artúr pártfogást kér álláshoz Horn Antal felvételi ügye skolaorvos kirendelése Allatrajzolás intenzívebb tanítása Antal Sándor és Baumann Tivadar művésznövendékek segélyezése Pauer Marika felvétele Bedecs Antal intézeti szolga útiszámlája Thain János ösztöndíjkérelme A Szobrászati Mesteriskola intézethez kapcsolása A rajztanárképzés helyzete (kivonat) A szolgaszemélyzetre vonatkozó szabályzat Soós Vilmos szobrászatra felvételét kéri Cser Károly ingyenes étkezést kér Az évi javadalomból még fel nem használt összeg utalványozása A. számú Festészeti és Szobrászati Mester-iskolák 1907/08. évi működése Festménymásolatok megvétele A mesteriskolák elmúlt évi hitelmaradványának folyósítása Az évi költségelőirányzat Török Jenő szegénysége miatt kilép az iskolából Vízdíjhátralék Festőtechnológia tananyaga Bosznay stván festészeti technikai előadása Balló Edétől vásárolt festménymásolatok Balló Ede készítette festménymásolatok 18 19

9 ' i i' :,i ij ji, l ' l! ill 1'1 lii' 1287/ / / / / / /19JO 2311/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1912 Farkas László érdeklődik a tanulmányok késleltetett megkezdéséről. számú Festészeti Mesteriskola igazgatói állásának átszervezése Székely Bertalan temetése Ércöntő műhely létesítése Távbeszélő áthelyezése Belépési nyilatkozat a távbeszélő-hálózatba Szöllősi János hallgató ingyenes ebédet kér Ércöntő műhely létesítése A Szobrászati Mesteriskola bővítése A Műegyetem könyvtárában elhelyezett királyszobrok Szöllősi János ingyenes ebédet kér Szacsvay Alajos ingyenes étkezést kér Gachal József kedvezményes étkezést kér Rehák Elemér ingyenes ebédet kér Balló Ede szabadsága Műegyetemi királyszobrok átvétele Nádler Róbert, Hegedüs László és Tardos-Krenner Viktor előléptetése Hegedüs Lászlóné nyugdíja Hegedüs László halála miatt részvétnyilvánítás Czencz János ösztöndíjért folyamodik József Dezső ösztöndíjért folyamodik Meuszel Kelemen fametsző szomorú helyzete A. számú Festészeti Mesteriskola könyvtárának. hiányai A Szolnoki Művészeti Egyesület sikeres tanfolyama Köszönet a Hegedüs László halála miatti részvétnyilvánításért Bánó József ingyen ebédet kér Az ércöntő létesítése Kőfaragó műhely létesítése Szobrásznövendék díjtalan ebédet kér Fametsző növendékek segélyezése 288/ / / / / /1912 Dukay Lajos kizárása Hegedüs László hagyatéki kiállítása Kőfaragó telep létesítése Telekvásárlás és új épület emelése Az intézmény új elhelyezése Az L számú Festészeti Mesteriskolában 1882/83-tól végzettek névsora 2326/ / / / / / / / / / / / / / / / /1914 Csömöry stván új felvételi vizsgálatot kér pfalz György a diákasztalnál ingyenes étkezést kér Az intézmény jobb elhelyezése Az intézmény új elhelyezése Az intézmény új elhelyezése Rehák Elemér segélyt kér Ferenczy Károly átsorolása Kecskeméti művésztelep Kecskeméti és nagybányai művésztelepek Amszterdami taneszközök M űtermek bérbe vétele Komjáthy Gizella segélyt kér A Diákasztal segélyezése György Antal rajztanítójelölt kérvénye Tenkács János művésznövendék ösztöndíjat kér A művészeti iskolák működése Tardos-Krenner Viktor: A látás 417/ évi földhasználati szerződés másolata (Bajza- Szondy-Epreskert-Lendvay utcák közötti terület) 855/ /1914 Új tanhelyiségek bérbevétele A Festészeti Mesteriskola revideált jelmezleltára 1748/1914 Az intézmény rövid története (német nyelvű) 3115/ /1914 Telefon bevezettetése Zoltai-Zehrer József megbízása festmény-másolat készítésére 3444/ /1914 Szobrászati Mesteriskola kőfaragó bódéja Felsőbb leányiskola termeinek használata ,

10 3481/1914 Művészettörténet óraadóinak megbízása 886/1921 A VKM-néllévő ügyek megsürgetése 269/1915 Szépművészeti Múzeum helyiségeinek használata 904/1921 Családi pótlékok kiutalása 525/1917 Tardos-Krenner Viktor kérelme magasabb fizetési fo 25/1922 Festővásznat és rongyokat kér a rektor a Szegedi kozatba sorolására Kenderfonógyártói 675/ /1917 Altiszt és szolgák segélyezése Dömény László által készített festménymásolat 35/1922 Edvi llés Ödön alaki képesítés elengedése iránti kérelme 795/1917 Balló Ede olajfestésről írt műve 135/1922 Az Ybl téri helyiségek visszaperlése 805/1917 Dömény-féle festménymásolat 377/1922 Utazási kedvezmény villamosra 817/1917 Radnai Béla szobrász kinevezése 413/1922 Epreskert növényesítése 252/1919 Schnell Erzsébet felvételét kéri 451/1922 Nyári tanfolyamok szervezése 453/1919 Oktatók fizetési osztályba sorolása 594/1922 Államvasutaknál tanulóbérletek ügye 463/1919 Réti stván és Vedres Márk fizetése 615/1922 Államvasutaknál tanulóbérletek meghoszszabítása 496/1919 írógép bejelentése 652/1922 A volt női festőiskolában lakó szobrászok tovább 537/1919 Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve (aug. 23.) maradhatnak 539/1920 Fűtési nehézségek 670/1922 nternátusi helyek igénylése 39/1921 Edvi llés Aladár helyettesítése 872/1922 Hirdetmények 120/1921 Lyka Károlya tanárvizsgáló bizottság tagja 946/1922 Gipszöntő műhelynek tüzelő kiutalása 149/1921 Tanárok illetményeinek beszüntetése 1271/1922 Gipszminták szétosztása 224/1921 Rendkívüli segélyek 49/1923 Kolumbán Dezső pótlékai 322/1921 Edvi llés Aladár ellátási jegye 175/1923 A főiskola felszerelésének átadása 445/1921 Edvi llés Aladár korpótléka 246/1923 Zsidóellenes zavargások 463/1921 Rajztanárok művésznövendéknek való felvételüket 365/1923 Kőszegi László óradíjas tanár magatartása kérik 544/1923 Tantárgyösszevonások 636/ / / / / / / / / /1921 Bérelt helyiség átadása Ügyvezető igazgató felmentése A segesvári Petőfi-szobor sorsa Edvi llés Aladárnak utalványozott összegek A páncélszekrény másodkulcsainak átadása Javaslat a Fehérvári úti helyiségek bérlésének feladására Csók stván lakáscseréje Kiadások lefaragása A grafikai szertárat Olgyai Viktor átveszi Kedvezményes igazolványok tanároknak villamosra 575/ / / / /1923 8/ / / /1924 Kedvezményes tanulójegyek villamosra A Bajza utcai téli házirend A Rektori Hivatal munkarendje Benedek Gabriella volt hallgató viselkedése Alkalmazottak tiltott egyesületeknek nem lehetnek tagjai Az fjúsági Kör a hallgatók terheiről A nemzetgyűlésben elhangzott beszéd ügye A Bajza u. 23. sz. alatti pavilonban elhelyezett mesteriskolai művek sorsa Epreskerti telek egy részének átengedése 22 23

AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI.

AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI. AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ AZ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI., EÖTVÖS UCCA 31 3 ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA BUDAPEST, VI.,

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig

Paulovics István a Régészet élén 1944-ig Paulovics István a Régészet élén 1944-ig 1940. október 19-én történt egységesen a visszakapott kolozsvári egyetem új tisztikarának kinevezése és egyéb, más egyetemeken megüresedett helyek betöltése is.

Részletesebben

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM m ZINHAZ IRATAI VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 II. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. FEBRUÁR 13. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN VAN-E MAI VÁLASZUNK? S ha most a tyúkszemünkre lépnek, hogy

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA XI. évfolyam 1. szám 2010. január Testületi beszámoló Városunk egy éve Építményadó rendelet Elhunyt Lehotka Gábor Pályázatok Felügyelő bizottsági tagok

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben