A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa"

Átírás

1

2

3 A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa

4 A Sematizmus adatainak lezárása: november 1.

5 A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség Szatmárnémeti, 2006

6 Összeállította: Ilyés Csaba A plébániák történetét írták: Albu Ottó Dr. Bura László Ilyés Csaba Kinczel István A papok adatait összeállította: Melega Péter Nyelvi lektorok: Debreczeni Éva Oláh János Ede Fényképek: Fazekas József Tamás A fedőlapot tervezte: Xantusz Géza Műszaki szerkesztő: Póti István Nyomdai munkálatok: IDEA Studio Kft. A borítón a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye címere látható. ISBN xxx-yyyyyyyy Szatmári Római Katolikus Püspökség RO Satu Mare Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 Tel.: ; ; Fax:

7 Előszó Isten kegyelme, hogy egyházmegyénk 200 éves alapításának jubileumát ismét önálló egyházmegyeként ünnepelhettük. A második évszázadra úgy tekinthetünk vissza, mint a nagy megpró báltatások idejére. Nehéz meglátni Isten szeretetét az esemé nyek mögött, de hívő emberként valljuk, hogy valóban: Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő útjai a mi útjainknál, az ő gondolatai, a mi gondolatainknál (v.ö. Iz ). Nevelő és jobbító szándéka bizonyos, mert a szeretetét sohasem vonta meg tőlünk, s mindez a javunkat szolgálta. A szerény kezdetet száz év után csodálatos fejlődés követte, mely ígéretes jövőt vetített előre. Ki gondolt volna akkor megtorpanásra? Az első világháború, és az ezt követő békeszerződés ezt az ígéretes jövőt derékba törte. Az egyházmegyét három részre osz tották a győztes hatalmak által meghúzott határok. Akik száz éven át együtt haladtak, most külön utakra kényszerültek. De a remény ott élt a szívekben, hogy ezek az utak találkoznak még, és akkor az ünnep, öröm lesz Volt öröm, és ünnep is, csakhogy tiszavirág-életű. Helyét hamarosan a még nagyobb fájdalom és szenvedés vette át. Következett a második világháború, a maga veszteségeivel és borzalmaival. A bombázások, a front, majd a felszabadulás és az egyházmegye újbóli feldarabolása csakhogy most négy részre!, a deportálás. Ezt követték az ateista-kommunista elnyomás évei, a terror és a megfélemlítés idő szaka. Az államosítással és az erőszakos kollektivizálással gazdaságilag és lelkileg is tönkretették híveinket. Az Egyház vidékünkön a sekrestyékbe kényszerült. Élt ugyan, de csak úgy, mint a fa, mely téli álmát alussza. Belül feszült, duzzadt, és várta a tavaszt 5

8 Ez is elérkezett. A kommunizmus bukásával, 40 év után ismét püspök vezeti a Szatmári Egyházmegyét. Igaz, ez az egyházmegye az eredeti területének csak egyharmada, de bizakodó és örömmel teli. Templomok épülnek, iskolák nyílnak, szerzetesházak létesülnek. Örömünket azonban beárnyékolja híveink, főleg a fiatalok, tömeges kivándorlása De mert bízunk Istenben, a jövőben is bízunk! Ahogy a megmaradást és az új lendületet volt hivatott szolgálni az 1938-as egyházmegyei zsinat, alig 70 év múlva újabb egyházmegyei zsinatot tartottunk. Ezzel koronáztuk meg az egyházmegye 200 éves fennállásának jubileumi esztendejét. A 2004-es egyházmegyei zsinatunk célja, a II. Vatikáni Zsinat és a pápai dokumentumok útmutatásait követve: megújulni gondol kodásmódunkban, hogy meg tudjunk felelni korunk kihívásainak. Most, amikor ezt a Jubileumi Sematizmust útjára bocsátom, kérem Isten megvilágosító kegyelmét mindazok számára, akik olvas ni fogják, hogy a múltunkból tanulni tudjanak. De hálát is adok Istennek az elmúlt 200 év minden kegyelméért, sőt a megpróbáltatásokért is. Hálával tartozom azoknak a paptestvéreimnek és híveimnek, akik e könyvet összeállították, lektorálták, a tördelést végezték, kö zöttük név szerint Ft. Sipos Ferenc apostoli kormányzónak, aki szor galmas munkával gyűjtötte össze az egyházmegye és a plébániák történetét amely más művekkel együtt forrásanyagul szolgált e könyvhöz, Ft. Dr. Tempfli Imrének, Ft. Kirner Ferencnek, Ft. Melega Péternek, Ft. Albu Ottónak, Ft. Kinczel Istvánnak és Ft. Ilyés Csabának, valamint Dr. Bura Lászlónak és Nagy Mihály-Zoltán nak. Szatmárnémeti, november 1-én, Mindenszentek ünnepén, Főpásztori áldásommal: Jenő püspök 6

9 Főpásztorok Az Anyaszentegyház feje XVI. Benedek pápa Róma püspöke családi nevén Joseph Ratzinger Született Marktl am Inn-ben, április 16-án. Pappá szentelték Freising-ban, június 29-én. Érsekké nevezték ki március 25-én. Bíborossá kreálta VI. Pál pápa június 27-én. Pápává választották április 19-én. Jelmondata: COOPERATORES VERITATIS Az igazság munkatársai 7

10 Főpásztorok A 2004-es Jubileumi Év pápája II. János Pál pápa Róma püspöke családi nevén Karol Wojtyła Született Wadowicében, május 18-án. Pappá szentelték Krakkóban, november 1-jén. Püspökké szentelték szeptember 28-án. Bíborossá kréálta VI. Pál pápa június 26-án. Pápává választották október 16-án. Jelmondata: TOTUS TUUS Egészen a Tied 8

11 Főpásztorok A Szentszék Apostoli Nunciusa Dr. Jean-Claude Périsset c. érsek - apostoli nuncius Született Estavayer-le-Lacban, április 13-án. Pappá szentelték Fribourgban, június 28-án. Püspökké szentelték Rómában január 6-án. Romániai Nunciussá nevezték ki november 12-én. 9

12 Főpásztorok Az érseki tartomány metropolitája Dr. Ioan Robu Bukaresti érsek - metropolita Született Székelyudvarhelyen, november 6-án. Pappá szentelték augusztus 15-én. Püspökké szentelték Rómában december 8-án. Püspöki jelmondata: Az igazság szabaddá tesz benneteket 10

13 Főpásztorok A Szatmári Egyházmegye Főpásztora Schönberger Jenő püspök Született Túrterebesen, június 18-án. Pappá szentelték Gyulafehérváron, június 23-án. Szatmári püspökké nevezték ki április 30-án. Püspökké szentelték Szatmárnémetiben, június 21-én. Püspöki jelmondata: GRATIA ET PAX Kegyelem és béke 11

14 Főpásztorok Püspöki címer 12

15 Az egyházmegye alapítói A Szatmári Egyházmegye alapítói II. Ferenc császár VII. Piusz pápa 13

16 Az egyházmegye védőszentjei Az egyházmegye fővédőszentje: Szent István király A szatmárnémeti székesegyház oltárképe 14

17 Az egyházmegye védőszentjei Az egyházmegye társvédőszentje: Szent János apostol és evangélista A szatmárnémeti székesegyház oltárképe 15

18

19 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története I. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története A kereszténység kialakulása a térségben Szent István királyig A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 2004-ben ünneplte fenn állásának 200. évfordulóját. Ebből nem követke zik az, hogy mindössze 200 éves lenne e tájakon a keresztény ség, a katoli cizmus. Az Egri Egyházmegyéből 1804-ben le választott új egyházmegye több évszázados keresztény ha gyományból meríthetett. A Szent István-i alapítású egri püspökség története összekapcsolódik a római fennhatóság alá tartozó Pannónia területén meghono sodott keresztény kultúrával. Ugyanakkor a magyar törzsek vándorlásuk során maguk is találkoztak Krisztus tanítását közvetítő hittérítőkkel. Mindez elégséges indokot szolgáltat ahhoz, hogy röviden ismertessük térségünk keresztény örökségét, keletkezé sének gyökereit, és a magyar nép vándorlásának időszakából származó keresztény emlékeket. A keresztények jelenléte vidékünkön Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kereszténység e vidéken Szent István személyéhez kötődik. Ez Magyarország államalakulatára nézve igaz, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a keresztény hit, közel-keleti bölcsőjéből indulva, már a római birodalom virágzása idején kezdett terjedni Európában. Róma keleti tartományaiból a Kr. u. I. században először Itáliába, majd más provinciákba, így Pannóniába is egyre több keresztény vándo rolt. A hitelt érdemlő egyházi források már a Kr. u. II. században virág- 17

20 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története zó keresztény egyházközségekről számolnak be, melyek behálózták a római birodalom minden egyes provinciáját. Ha hinni lehet a hagyo mánynak, Sirmium (ma Sremska Mitrovica, azaz Szávaszentdemeter, Szerbia-Montenegróban) városában már 100 körül püspök működött, a Szent Pál-tanítvány, Andronicus. Sirmiumból a kereszténység csakhamar fogékony talajra talált a szomszédos váro sok ban. Püspökségek voltak Mursában, (ma Osi jek/eszék Horvátországban), Cibalaeban (ma Vinkovci/Vinkovce Horvát országban) és Bassianaeban (ma Petrovce Szlová kiá ban). A sírfeliratok keresztény jellegét a legtöbb esetben Krisztus monogramja, az oly kifejezések, mint vivas in Deo, vivas in Christo, famulus vagy famula Christi, in pace requiescit, dormit in pace (azaz: éljen Istenben, éljen Krisztusban, Krisztus szolgá(ló)ja, nyugodjon békében, aludjon békében) stb., végül egyes szimbólumok, nevezetesen a hal, a horgony, a galamb az olajággal, a bárány tanusítják. Szent Jeromos, aki Stridonban (Dalmácia és Pannónia római tartományok határán) született, 400 körül azt állítja, hogy Pannóniában keresztények élnek. Az első pannóniai keresztény közösségek tagjai, sírfelirataik alapján, túlnyomórészt görög nyelvű keleti származásúak voltak. A III. század végén már nyolc pannóniai városban volt egyházközség, tehát hétről hétre, vasárnapra virradóan istentiszteleteket tartottak: Singidunum (Belgrád), Sirmium, Cibalae, Siscia (ma Sisak/Sziszek Horvátországban), Poetovio (Ptuj-Pettau), Aquincum (Óbuda), Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron). Közülük öt városban (Sirmium, Cibalae, Siscia, Aquincum, Poetovio) már püspök állt a hívek élén. Úgyszintén a III. századból vannak írásos emlékek a keresztények jelenlétéről Sopianae-ban (Pécs). Az eleinte még üldözött vallást Nagy Konstantin császár elfogadta, és 313-ban rendeletileg a többivel egyenrangúvá nyilvánította. Ekkortól kezdtek a keresztény közösségek megerősödni. Immár szabad vallásgyakorlásuk első maradványai ebből az időből maradtak ránk: Óbudán keresztény gyülekezeti hely és sírkápolna. Pécs pedig ebben az időben már püspöki város volt, s még a honfoglalás előtt, sok templomára utalóan, a Quinque Ecclesiae nevet kapta. 18

21 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története Kr. u. 373-ban a hunok újabb területek elfoglalására indultak, és eljutottak a Tisza folyóig a mai Magyarország területén, és itt letelepedtek. 400-ban Attilát, Bendegúz fiát választották meg királynak. Attila főhadiszállása a mai Budapest Dunától nyugatra eső részén, Budán volt. Több alkalommal találkozik ő is a kereszténységgel: amikor Kölnben kegyetlenül legyilkolják a brit király leányát, Szent Orsolyát, tizenegy szűzzel egyetemben; ill. Nagy Szent Leó pápával Ravennában. A mai Erdély területén már a IV. században éltek keresztények, az arianizmust magukévá tevő gótok személyében. A második gepida hullám idején Erdély önálló tartomány lett, lakosai fejlesz tették a településrendszert, földműveléssel, állattartással foglal koztak, s ők is a kereszténységnek az ariánus formáját vették fel. Pannónia római hódoltsága véget ért az V. század elején. A katonai légiókat fokozatosan kivonták a területről. Az erős védelem megszűntével az akkor már nagyrészt keresztény Pannóniát elérte a népvándorlások hulláma. Bár a lakosság egy része elmenekült, a kereszténység nem szűnt meg Pannó niában a népvándorlások idején sem. A helyben maradók azonban igyekeztek megőrizni és gyakorolni hitüket, azonkívül a megszálló népek körében is ismert volt a kereszténység, és folyt közöttük a térítés, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a VIII. század végére már az itt élő avarok egy része is kereszténnyé lett. A IX. századtól szlávok telepedtek az avarok közé, akik között szintén sok volt a keresztény. A szlávok apostolai, Cirill és Metód, a IX. század második felében Pannóniában térített. Ezekben az évszázadokban is folytatódott a templomok építése Pannóniában, például Zalaváron, Zalabéren, Nyitrán, Veszprémben, Fenékpusztán, Pécsett. A kereszténység folyamatos meglétéről Pannóniában és a Kárpát-medence többi részein régészeti emlékek is tanúskodnak: pl. avar sírokban talált öveken, ékszereken keresztény jelképek láthatóak, kereszt, galamb, szőlő, hal, stb. Ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük: ha olykor ugyan eretnek formában is, de a térségben már a Kr. u. első századokban megtalálható a kereszténység, amely szervezett püspökségek formájában is megjelenik. 19

22 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története A magyarság találkozása a kereszténységgel A honfoglaló magyarok a kereszténység fölvétele előtt megismerkedtek Krisztus tanításával, hiszen vándorlásuk időszaká ban olyan népekkel álltak kapcsolatban, amelyek a kereszténység kötelékében éltek. A kereszténységgel történő találkozást a keresztény hittel kapcsolatos szókincs is - mely honfoglalás előtti, és nem német, szláv vagy latin eredetű! - cáfolhatatlanul bizonyítja. A Kárpátmedence leigázott lakossága is zömében keresztény volt, csakúgy, mint a kalandozások során ejtett foglyok. A magyar törzsek vándorlásuk folyamán olyan népekkel találkoztak, amelyek már keresztények voltak. Az első ilyen nép a gótok. A nyugati gótok egy része már a IV. században megke resztelkedett, s a 383-ban meghalt Wulfilla a Bibliát is lefordította gót nyelvre. 300-tól kezdve vannak adataink arra vonatkozóan, hogy a gótok egy része a Krím-félszigeten maradt. Az ezen a vidéken tartózkodó magyar törzsek a gótokon keresztül kapcsolatba kerültek a kereszténységgel. 733 és 746 közötti időből rendel kezünk olyan bizánci püspökségjegyzékkel, amelyekben szerepel a gót metropolita is. A met ropolita alá rendelt püspökök között a jegyzék megemlíti az ono gurok és a hunok püspökeit is. Ezek nyilván térítő püspökök voltak. Cirill, a szlávok apostola, 850 körül látogatott a Krím-félszigetre. Útján találkozott a magyarokkal, de életleírásában szó esik a krími gótokról is. Mindezek alapján annyit mondhatunk, hogy a VIII. századtól a magyarok már biztosan beletartoztak a krími gót metropolita joghatóságába. A másik nép, amelyikkel a magyarok a honfoglalás előtt szorosabb kapcsolatban álltak, és szerepe lehetett a kereszténység ter jesztésében, az alánok voltak. Az alánok korán megkeresztelkedtek, és 932-ig keresztények voltak. A magyarok kapcsolata az alánokkal gyakran dinasztikus házassággal is megpecsételődött. Mind a keresztény alán királynő, mind a vásárban megismert alán kereskedők szerepet játszottak abban, hogy a magyarság találkozott a kereszténységgel. Érdekes bizonyítéka ennek az, hogy később, amikor Julianus barát és társai a keleti magyarok felkutatására indultak, 20

23 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története az alánokhoz mennek. Az alánoktól kaptak tájékoztatást, hogy hol kell keresniük a Volga-Káma vidéki magyarokat, hol van a keresett Magna Hungaria. Ez azt jelenti, hogy még 1235-ben is kapcsolat volt a Kárpát-medencei, valamint a Volga-vidéki magyarok és az alánok között. A fentiekből világosan kitűnik, hogy a Kaukázus északi vidékei, a Volga és a Duna között, vagyis azon a területen, ahol a magyarok az V. századtól a honfoglalásig éltek, folyamatosan térítettek keresztény papok, s kisebb-nagyobb keresztény közösségek létét írott források is alátámasztják. Így a honfoglalás előtti magyarság vándorlásai során a VI. századtól a IX. század végéig folyamatosan kapcsolatban állt keresztény népekkel, csoportokkal, térítőkkel és kereskedőkkel. A Fekete-tenger északi partvidéke, különösen a Krím-félsziget népei között a mindennapokhoz tartozott a kereszténység tanainak ismerete. A Kárpát-medencében letelepedett magyar törzsek körében is megjelenik a kereszténység, amelyekre a régészeti kutatások eredményei is utalnak. A Nógrád megyei Pilinyben talált honfoglaláskori sírban, két egymás mellett fekvő női sír egyikében keresztény könyörgést tartalmazó, görög betűs imát hordozó csüngőt találtak a régészek. A Hajdú-Bihar megyei Sárrétudvari-Hízóföld területén 1983 és 1985 között feltárt gazdag honfoglalás-kori temetőben számos pogány síremlék mellett találtak egy bronz ereklyetartó bizánci keresztet, görög betűs felirattal, a kereszt elülső oldalán Krisztus ujjatlan tunikában, a jobbra billent szakállas fej felett dicsfény, kereszttel, rajta tábla, görög betűkkel, I. C. (értsd: Iesus Christus), fölötte a jobb sarokban Nap, a bal sarokban Hold. A hátoldalon imádkozó, dicsfénnyel övezett Mária, körülötte a négy evangélista medalionba helyezett mellképe. Ezek csaknem száz évvel István király születése előtt kerültek a földbe. A híres tiszabezdédi tarsolylemezen a tipikus, indás, életfát ábrázoló motívum egy bizánci keresztet fog közre. Kr. u. 950 körül két magyar vezér is megkeresztelkedett Konstantinápolyban: Bulcsú és Gyula. Bulcsú csak színleg tért meg, ha - zatérte után folytatta pogány életmódját. Gyula, Erdély fejedelme 21

24 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története azonban lélekben is megtért. Konstantinápolyból magával vitte Hierotheosz hittérítőt, aki sok erdélyi pogányt nyert meg az igaz hit számára. Ő keresztelte meg Gyula leányát, Saroltot is. Gyula többet nem bocsátkozott harcba. A keresztény foglyokat szabadon engedte, és gondoskodott róluk. Az ő idejében több templomot is építettek a Maros mentén. A 955-ös Lech-mezei vereség után a honfoglaló Árpád vezér unokáját, Taksonyt választják meg a magyarok fejedelmének. Taksony a szomszédos országokkal való megbékélés híve volt, és a kereszténység elterjesztése mellett is elkötelezte magát. Az ő idejében görög származású hittérítők terjesztették az Evangéliumot a magyarok körében, de Taksony a római pápához is követséget küldött. 971-ben Wolfgang einsiedelni bencés apát, a későbbi regensburgi püspök téríteni indult a magyarokhoz. Nem sokáig munkálkodhatott, mert alig ért Nyitrába, Pilgrim (Piligrin) passaui püspök hazahívta. 972-ben Géza fejedelem (Kr. u ), Taksony fia került az or szág élére. Géza tovább erősítette a központi hatalmat és foly tat ta a pogány törzsi rend leépítését. Békét akart teremteni az országban, ezért tárgyalásokba kezdett a szomszédos tartományokkal. Bőkezűen bánt az idegenekkel, főleg a keresztényekkel, és ezt másoknak is rendelettel írta elő. Géza pogányként nőtt fel, és eleinte pogányként élt. Az erdélyi Gyula leányát, a keresztény Saroltot vette feleségül. I. (Nagy) Ottó német-római császár 972-ben missziós püspökké szenteltette Brúnó Sankt Gallen-i szerzetest a Mainz melletti Ingelheimben, aki azután német és szlovén hittérítők társaságában a magyarok közé indult Krisztus Evangéliumát hirdetni. Pilgrim leveleiből kiderül, hogy Brúnó és társai prédikálásának hatására ötezer magyar tért meg. Természetesen még más keresztények is voltak a magyarok lakta területeken, hiszen ott volt a meghódított területek keresztény lakossága és a magyarok keresztény hadifoglyai. Brúnó keresztelte meg Géza fejedelmet is egész udvarával együtt, valószínűleg az esztergomi fejedelmi palotában. 970 körül született fia, Vajk, az első keresztény vértanú, István nevét kapta a keresztségben. 22

25 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története Géza keresztény nevelést biztosított fia számára, és megfogadta, hogy alattvalóit is a keresztény hit szolgálatába állítja. A korabeli krónikákból egyértelműen kiderül, hogy Géza nem politikai okból és számításból vette fel a kereszténységet. Népe megtérítését is célul tűzte ki, ezért romboltatta le a pogány bálványimádás helyeit. Ke resz - tény hittérítőket hívott Magyarországra, főleg német és cseh papokat. A nyugati kereszténységet akarta meghonosítani, de a görög hittérítőket is vendégül látta az udvarában. Szent Adalbert (Kr. u ) prágai püspök többször is járt Magyarországon. Térített, keresztelt, templomokat szentelt. Géza fejedelem esztergomi udvarában is megfordult, ahol komoly hatást gyakorolt Istvánra. 994/995-ben Adalberttel cseh földről menekülő szerzetesek is jöttek az országba, akik a Szent Márton hegyén, ma Pannonhalmán, telepedtek le. A magyarság szervezett térítése Géza idején kezdődött el. Ő építtette Esztergomban a székesegyházat, és ő kezdte meg a pannonhalmi bencés apátság építését 996-ban, ahol papokat és hittérítőket szándékozott kiképeztetni a magyar keresztény gyülekezetek számára. Géza keresztény feleséget szerzett fiának: Henrik bajor herceg Gizella nevű leányát. 997-ben meghalt Géza, és István került hatalomra. Mi akkor a szent király érdeme, ha nem ő térítette meg a magyarokat? Ő lett a keresztény király mintaképe Európában. Nemcsak intelmeiben megfogalmazott eszméivel, törvényeivel, hanem élete példájával is. Ezt kortárs ellenfelei is elismerték. Törvényei több könyörületet, keresztény szeretetet tükröznek, mint bármely más országéi. Intelmeiben kiáll minden ember alapvető egyenlősége, minden közösség nyelvi, kulturális önkormányzata és szokásainak tisztelete mellett, lényegében elutasítja a boszorkányság vádját, és meghagyja utódainak, hogy sohase vezessenek hódító háborút. Ellenfeleivel is könyörületes volt. Miután foglyul ejtette az ellene támadó német hadsereg katonáit, lefegyverzésük után megetette az éhezőket, és hazaengedte őket. István megbocsátott annak is, aki orgyilkosként az életére tört. 23

26 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története A katolikus egyház megszervezése Szent István királytól a reformációig Szent István király a magyar történelem egyik legfontosabb személyisége: az első keresztény magyar király, a magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője. 997-ben, Géza fejedelem halála után Istvánt választották meg fejedelemnek. Istvánt az ezredfordulón, 1000 karácsonyán vagy 1001 Újév ünnepén koronázták királlyá Esztergomban a II. Szilveszter pápa által küldött koronával, ami azt jelentette, hogy a pápa őt független keresztény királynak ismerte el. Ezzel megalakult a független keresztény Magyar Királyság. István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot. Ennek területén félszáz királyi vármegyét és 10 püspökséget szervezett, templomokat építtetett. A 10 egyházmegye a következő: az esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, az egri, a győri, a pécsi, a váci, a csanádi, a bihari és az erdélyi. István a pogány szokásokat igazságos törvényekkel kiszorította, a kereszténységet pedig megerősítette. Ugyanakkor megparancsolta, hogy országában minden tizedik falu templomot építsen. Valószínű, hogy azok közt a falvak között kell keresnünk a 10 falut, melyek szerepelnek a háromszáz évvel későbbi pápai tizedjegyzékben. A feltételezések szerint ezen templommal és plébániával rendelkező helységek közül egyik-másik már a magyarok bejövetele előtt is kis keresztény közösséget alkothatott. A későbbi szatmári egyházmegye területe a középkorban az egri és az erdélyi püspökséghez tartozott. Ezt két eset is bizonyítja ban hosszas vita után eldől, hogy az ugocsai (sárvári) főesperesség az erdélyi, és nem az egri egyházmegyéhez tartozik. Ennek a köz- 24

27 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története 25

28 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története pontja Németi, és a város mindenkori plébánosa az erdélyi egyházmegye meszesen túli püspöki helynöke ban Németinek egy plébánosa van. Ezt a plébániát IX. Bonifác pápa 1404-ben kivette az erdélyi püspök joghatósága alól, és az esztergomi érsekség főhatósága alá rendelte, amely rendelkezést 1464-ben II. Pius pápa is megerősítette. A két egyházmegye közötti vita a máramarosi főesperesség esetében is megjelenik, hiszen a lakatlan területek eredetileg az erdélyi egyházmegyéhez tartoztak, de a telepesek származási helyükre vonatkozóan az egri egyházmegyéhez tartoztak ban pont kerül a vita végére, és Máramaros az egri egyházmegyéhez kerül. A XIII. század elejéről tudomásunk van az erdődi főesperességről is, amelynek a papja Ábel főesperes (1215). Neve szerepel a Váradi regestrum -ban egy tüzesvaspróba esetében. Az esperesség a XIV. század elejére egyesül a szatmári főesperességgel, amelyről 1213 óta vannak írásos adataink ben XXII. János pápa elrendelte, hogy a Szentföld felszabadításáért folytatott háború költségeinek fedezésére minden plébános, főesperes, prépost és apát hatévenként jövedelmének egytizedét a kiküldött pápai tizedszedőknek köteles volt beszol gáltatni. Ennek alapján megállapítható, hogy a későbbi szatmári egyházmegye területén az évi pápai tized jegyzék alap ján már több mint száz plébánia volt. E tizedjegyzék ben a követ kező plébániák szerepelnek (zárójelben a helység mai elnevezése, amennyiben az akkori megnevezés a maival már nem egyezik): A szatmári főesperességben 38 plébánia szerepel: Batur (Nyírbátor), Bemey/Bermey (Börvely), Bere, Bezuge/Rezuge (Re szege), Bogus (Csengerbagos), Bozuka (Bocsonka), Chahal/Chahi (Nyír csaholy), Chegan/Chegen (Cégény), Damanhida/Doman hida (Doma - hida), Dengled/Denkuleg (Dengeleg), Dub (Szamosdob), Endrid/ Dendred/Sydred (Érendréd), Erdud/Ordend (Erdőd), de Ers (Derzs), Gebe, Imanusi (Kántorjánosi), Karasov/Crassov (Krassó), Karul (Nagykároly), Kuchurd/Kuthurd (Kocsord), Mada, Mathe/Mathee (Mátészalka), Mezenpetri (Mezőpetri), Moch tin/ Mochin (Nagymajtény), Nomen/Nouem (Vásárosnamény), Omoch (Amac), Pechun- 26

29 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története haza/petun haza/potunhaza (Petneháza), Perechum (Patóháza), Pyskaros/Pystarkus (Piskárkos), Sadan/Gadan (Zsadány), Toch (Tagy), Tykuch/Tyukus (Tyukod), Usuari (Batizvasvári), Vsuan/Vosnar (Nyírvasvári), Vasyan (Varsány), Vetes/Vetus (Vetés), Voda (Vada), Vwuar (Óvári), Zathmár/Zotmár (Szatmár). Az ugocsai főesperességben 21 plébánia szerepel: Beech/Bech/ Bechech (Szamosbecs), Byrend (Berend), Chegeld/Cheud (Csegöld), Chiztakerek/Chyzaeberuk/Chyzeaberug (Tisza berek), Gachal (Gacsály), Garmath (Fehérgyarmat), Geech (Nagygécz), Holmi/Holmy (Halmi), Kulchey (Nagykolcs), Lazar (Lázári), Nemtii/Nempty (Németi) Nomen (Kisnamény), Ordo/Ordov/Ordow (Feketeardó), Palad (Nagypalád), Pilike/Penge (Penyige), Rosal/Basal (Rozsály), Saar/Zar (Sár), Sasi/Zazi (Szászújfalu), Uylak/Ujlak (Szamosújlak), Vosnam/Vasyan/Vyasi (Batizvasvári), Zekeres (Nagyszekeres). Az ungi főesperességben 21 plébánia szerepel: Batwa/Patova/ Patwa (Bátfa), Bes/Bees/Vetsch (Bécs), Kostolch (Budaháza), Zeaczlocz (Császlóc), Checher (Csicser), Rozka/Ruska (Dobóruszka), Gehren (Gerény), Keriz (Kérész), Mathoz (Matyóc), Copus/Kakus/ Bakus (Nagykapocs), Eor/Hour/Hewr (Őrdarma), Paland/Palag (Palágy), Palouch/Polock (Pálóc), Rat/Brat (Ráth), Scurta/Strute (Szürte), Zelemench (Szelmenc), Zeretua/Zirztwa (Szeretva), Tornocz/Tornotha/Tornoucha (Tarnóc), Tuba/Tyba /Thiba (Tiba), Hungvar/Hungruar (Ungvár), Zinna (Szenna) A beregi főesperességben 25 plébánia szerepel: Bodulo/ Bodolon/Bodulov (Badaló), Barlabas/Barasbach (Barabás), Berek (Bereg), Doroth/Dorouch (Beregdaróc), Luprechthaza/Lomporthaza (Beregszász), Borsoa (Borsova), Bulchu/Bolthu (Búcsú), Charuda/Charuvoda (Csaroda), Derczen (Derczény), Fornos, Golyanus (Gelényes), Kikes (Kigyós), Maroky (Márokpapi), Kazun (Mezőkaszony), Munkas (Munkács), Musay/Muse (Muzsaly), Bygan (Nagybégány), Bresztov (Nagybresztó), Dobrun/Dobron (Nagydobrony), S. Nicolae (Szent Miklós), Zernye/Zirnye (Szernye), Torpa (Tarpa), Dyodor/Thihelo (Tivadar), Athia (Vámosatya), Wari (Vári). 27

30 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története A máramarosi főesperességben 20 plébánia szerepel: Syguet/ Ziget (Máramarossziget), Huzt/Hust (Huszt), Longo Pratum (Hosszúmező), Tocho/Teucev (Técső), Visk, Hugatha (Sugatag falva), Batas/ Bathas (Batár), Rakaz, Ordow (Szőlősvégardó), Hihel (Tiszaújhely), Apa, Wyduary (Udvari), Megyes/Medies (Aranyos meggyes), Sarkuz (Sárköz), Syner (Szinérváralja), Nova Plantatio (Avasújváros), Eremita (Kőszegremete), Lapus (Láposbánya), Rivulus Dominarum (Nagybánya), Medius Montis (Felsőbánya) A szerzetesrendek is korán megtelepedtek ezen a vidéken. A következő szerzetesrendek ismertek (zárójelben a feltételezett letelepedési évük): Bencés szerzetesrend: Sárvár (1040), Kaplony (1080), Cégény (1181), Császló (1342 előtt), Gerény, Ákos ebben az időszakban nem tartozott ugyan a szatmári főesperességhez, de ma területileg az egyházmegye része. Premontrei rend: Okrai (Olcsva-Apáthi) prépostság (1241 előtt). A Domonkos rend képviselve volt mind a férfi, mind a női ággal. A férfi szerzeteseknek rendházaik voltak: Nagy peleske (1234), Beregszász (1327), Németi (1340 előtt). A domonkos nővérek két helyen működtek: Németi (1339 előtt) és Beregszász. A ferences szerzetesek kolostorai a középkorban: Németi (1316 előtt), Beregszász (1380 után), Nagybánya (1438), Aranyosmeggyes (1500 táján), Nagyszőlős (1516). Pálos szerzetesek: Jánk, Szamos veresmart (1302), Beregújfalu ha tárában (1329), Beregszász, Alsóremete (1329), Munkács (1329), a Túr folyó mentén (1339), Remetemező, Cheren (ma ismeretlen máramarosi helység), Huszt, Kökényes, Máramarossziget, Técső, Eszeny (1358), Tarpa, Pálosremete (1363), Szerednye (1380 előtt), Ungvár (1384), Tiszaberek (1486 táján). Templomos lovagok: Nagybánya, Vezend (1262 előtt), Ököritó (1265), Szerednye (1314-ben megszűnt). Johannita lovagok: Beregszász, Arad (Ung vármegye), Vezend (1327 táján). Az egyre növekvő középkori hitéletre utalnak az egyház által fenntartott iskolák és kórházak. 28

31 A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye története Minden plébánián kötelező volt, hogy a plébánosok iskolát tart - sanak fenn. A plébános sokszor a saját lakásán tanította a gyer mekeket; a tanítás ingyenes volt. A szerzetesi rendházak mellett is gyakran működött iskola. A domonkosok iskolájáról tudunk Németiben és Beregszászon. A ferenceseknek iskolájuk volt Németiben, Nagybányán, Aranyosmeggyesen és Nagyszőlősön, míg a pálosoknak Jánkon, Remetemezőn és Beregben. A szegény- és a betegápolás a középkorban az egyház feladatkörébe tartozott. Az egyházi vagyon negyedrésze szolgált erre a célra. A szerzetesek is felkarolták ezt a feladatot, és adataink vannak, hogy Németiben a domonkosoknak, Szatmáron és Aranyosmeggyesen a ferenceseknek volt kórházuk. Az e területekre letelepedett templomos és johannita lovagok egyik célkitűzése a betegápolás volt, így feltételezzük, hogy az ő rendházaikban is működhetett szervezett betegápolás. Mind a plébániák száma, mind a szép számban jelen lévő szerzetesi és más egyházi intézmények azt tanúsítják, hogy a szatmári egyházmegyét felölelő területen a reformációt megelőzően virágzó hitélet volt. A reformációtól az egyházmegye alapításáig A XVI. század elején különböző mozgalmak indulnak el, amelyek célja, hogy a katolikus egyházat megreformálják. Martin Luther ágoston-rendi szerzetes október 31-én a búcsúk körül kialakult teológiai vita kapcsán 95 tételében fogalmazza meg mindazt, amit a katolikus egyházban változtatni szeretne. Ezzel elindult egy hosszú folyamat, amely a nyugati kereszténység szakadásához vezetett. Luther mellett Jean Calvin, valamint Ulrich Zwingli is új tanítást hirdetettek. A reformáció tanainak terjedése a magyar nyelvterületen a mohácsi vészt megelőzően csekély mértékű volt. Mivel a mohácsi csatában (1526) szinte az összes katolikus püspök meghalt, újakat pedig VII. Kelemen pápa nem nevezett ki, a pásztor nélkül maradt 29

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

BURA LÁSZLÓ A MÁSODIK ÉVSZÁZAD (1904 2004) Bura László A MÁSODIK ÉVSZÁZAD (1904 2004) A SZATMÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE KISLEXIKONA STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA 2003 A kötet megjelenését a Magyar Nemzeti

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Nov. 30.

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Nov. 30. Sziasztok! Emese és Kende idén államalapító királyunk, Szent István korába látogatnak el. Mindeközben megismerkednek a régészek munkájával és a keresztény világ sajátosságaival. Sok érdekes kalandban lesz

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Hám János szatmári püspök 1827-1857

Hám János szatmári püspök 1827-1857 Hám János szatmári püspök 1827-1857 Hám János szatmári püspök 1827-1857 Szatmárnémeti, 2007 Szerkesztette: Dr. Bura László és Ilyés Csaba Korrektúra: Debreczeni Éva A kötét megjelenését támogatta: Szülőföld

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat.

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat. Kirándulás! Ha nyár, akkor utazás! Ha utazás, akkor közösen! Így gondoltuk ezt gyülekezetünkben is, és aug. 18-án reggel felkerekedtünk, és elindultunk Máramarosszigetre, összesen 48-an. Szeretett, jól

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben