Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 9. szám április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2012. (IV. 26.) határozata 74/2012. (IV. 26.) határozata 75/2012. (IV. 26.) határozata 76/2012. (IV. 26.) határozata 77/2012. (IV. 26.) határozata Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívás II. fordulójára, valamint a kapcsolódó végleges elfogadásáról 1188 Az előzetes kötelezettségvállalás a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására tárgyú 209/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozat módosításáról 1342 Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt évi üzleti tervének elfogadásáról szóló javaslatról 1343 Döntéshozatalban történő részvételről 1374 A Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 1374

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2012. (IV. 26.) határozata* Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívás II. fordulójára, valamint a kapcsolódó végleges elfogadásáról A Közgyűlés Pajna Zoltán alpolgármester előterjesztésére, a évi CLXXXIX. törvény 107. alapján, figyelemmel a 77/2011. (III. 31.) önkormányzati határozatra 1./ pályázatot nyújt be a Debreceni Művelődési Központtal (4024 Debrecen, Kossuth u. 1. képviseli: Dr. Tar Károlyné igazgató) konzorciumban, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B kódszámon kiírt Szociális városrehabilitációs települési fejlesztések a megyei jogú városokban tárgyú pályázati kiírás II. fordulójára, Debrecen Nagymacs szociális városrehabilitációja céljából, az I. fordulóban megítélt Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználása érdekében. 2./ Elfogadja Nagymacs Szociális városrehabilitáció végleges ét a melléklet szerint. 3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinet vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a április 26-ai ülésén fogadta el.

3 Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft

4 Debrecen, április 2

5 Tartalom 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az akcióterület lehatárolása Jogosultság igazolása HELYZETELEMZÉS A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása az akcióterületen Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzői Demográfiai viszonyok Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Az akcióterület környezeti adottságai, jellemzői A természeti környezet állapota A természeti és az épített környezet értékei Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények A közbiztonság helyzete az akcióterületen Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzői A közlekedési hálózat helyzete A közműhálózat jellemzői az akcióterületen Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó közcélú létesítmények állapota Funkcióelemzés Tulajdonviszonyok értékelése Igényfelmérés és Kihasználtsági terv Kérdőíves igényfelmérés és interjúk Kihasználtsági terv közösségi ház Kihasználtsági terv kiskereskedelmi egység Helyzetfeltárás összegzése AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI A Nagymacs AT fejlesztésének céljai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége Az akcióterületen tervezett beavatkozások A Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma Kapcsolódó soft tevékenységek bemutatása Szinergia vizsgálat Bevonandó partnerek a pályázat tárgyát képező projektben Az Önkormányzat által ellátott feladatok a pályázat tárgyát képező projektben A projekt indikátorainak bemutatása

6 A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Kockázatok elemzése A pályázati projekt előkészítése és megvalósítása során felmerülő kockázatok A akcióterületi egyéb (pályázathoz nem kapcsolódó) fejlesztések kockázatai Partnerség az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A pályázat részletes pénzügyi terve A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE Előzmények, a városfejlesztés helyi sajátságai DMJV Önkormányzatának vagyonkezelési gyakorlata Alapelvek, a városfejlesztő társasággal szemben támasztott elvárások Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A városfejlesztő társaság szervezete, kompetenciái A városfejlesztő társaság munkatársai A projektmenedzsment szervezet feladatai és működése A kijelölt akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek Az akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatmegosztás Külső szakértők feladatai A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, tájékoztatás Üzemeltetés és működtetés ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

7 1. Vezetői összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban Közgyűlési határozattal elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a javasolt szociális városrehabilitációs akcióterületek között első helyen nevezi meg Nagymacs Akcióterületet, ahol a tervezett fejlesztések megvalósításának támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÉAOP /B pályázati kiírására. Nagymacs a város központi belterületétől egyik legtávolabb eső, Debrecen nyugati külterületébe ágyazott belterületi besorolású városrésze, amely a 33 főút felől a Látóképi Csárdánál Balmazújváros felé leágazó számú útról egy újabb leágazáson keresztül zsáktelepülés szerűen közelíthető meg. A településrészt mezőgazdasági területek veszik körül, a szabályozási terv 3 zónát különít el a belterületen: falusias lakóterület (Lf), településközpont vegyes terület (Vt), kertvárosias lakóterület (Lke). A Nagymacs belterületi besorolású részének egészét magába foglaló 54,8 hektáros akcióterület lakónépességének száma 992 fő. A lakosság iskolázottsági és foglalkoztatottsági jellemzői egyaránt kedvezőtlenek, mindez pedig kedvezőtlen jövedelmi és szociális helyzettel is párosul. A gazdasági aktivitás rendkívül alacsony, a helyben működő néhány kereskedelmi egység csak a lakosság legalapvetőbb igényének kielégítésére szorítkozik. Az intézményellátottság szintén igen gyenge: egyedül a tagiskolaként működő általános iskola említhető meg, valamint a DMJV Reménysugár Otthonának 2. számú gyermekotthona részeként működő két lakásotthon. A Debrecen központjától való jelentős (kb. 15 km-es) távolság és a nehézkes megközelíthetőség miatt az itt élők szolgáltatásokhoz való hozzájutása is problémás. Az akcióterületről teljesen hiányoznak a közösségi funkciók, amelyek fejlődésének egyik legfontosabb akadálya a közösségi tér hiánya. Az akcióterület céljai Az IVS által lehatárolt akcióterületek közül a Nagymacs telep átfogó célja a következő: A lakosság életfeltételeinek javítása a helyi közösség erősítése és képzettségi szintjének növelése, az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése által. Az IVS-ben a helyi akcióterület sajátosságaira vonatkozólag a következő részcélok kerültek meghatározásra: A helyi közösség erősítése, a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek megteremtése A lakosság képzettségének növelése A városi élettér minőségének javítása, zöldfelületek fejlesztése Az akcióterület közlekedési rendszerének fejlesztése A közszféra által nyújtott szolgáltatások fejlesztése Közösségi akciók megvalósítása, helyi identitástudat erősítése 5

8 Az akcióterületi fejlesztés összefoglalása, tartalma A szociális városrehabilitációs fejlesztés célja a közösségi, városi és gazdasági funkciók megerősítése. A fejlesztések eredményeként az akcióterületen a legfontosabb cél a településközponti arculati kép megteremtése mellett egy olyan közösségi tér kialakítása (közösségi ház építése révén), amely megfelelő alapot teremt a lakókörnyezetéért és saját életkörülményeinek javításáért tenni akaró társadalom céljainak eléréséhez. Az akcióterület városi funkcióinak (játszótér, park) megerősítései is hozzájárulnak a városkép javításához, a közösségi élet önszerveződéséhez. A gazdasági funkcióként felújításra és bővítésre kerülő kiskereskedelmi egység megteremti a lakosság magasabb szinten történő ellátásának lehetőségét, illetve hozzájárul munkahelyteremtéshez. A pályázat keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő fejlesztések megvalósulását tervezi: Közösségi Ház és sportudvar létesítése (közösségi funkció) Park kialakítása (városi funkció) Játszótér létesítése (városi funkció) Kiskereskedelmi egység felújítása és bővítése (gazdasági funkció) Szociális típusú városrehabilitációs projektek nélkülözhetetlen elemei a beruházásokat kiegészítő soft tevékenységek, amelyek a lakosság, a civil szféra számára segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, emellett pedig hozzájárulnak a városfejlesztés eredményeinek elfogadottságához, közép- és hosszútávon történő társadalmi-környezeti fenntartásához. Az akcióterület soft tevékenység célja egy jól működő aktív helyi közösség megteremtése. A projekthez kapcsolódó soft elemek tervezése és lebonyolítása a tervezési útmutató elvárásainak megfelelően két részre oszlik: a ROP által közvetlenül támogatott soft elemek a helyi közösség erősítését célozzák (előadások, különböző klubtevékenységek, rendezvények, szabadidős programok, stb.), amelyeket a közösségszervezés terén nagy tapasztalatokkal rendelkező Debreceni Művelődési Központ valósít majd meg konzorciumi partnerként a Közösségi Házhoz kapcsolódóan. A soft elemek másik része pedig közvetett támogatás (ProgramalapÖ keretében kerül majd továbbpályáztatásra mindenekelőtt helyi civil szervezetek számára. Az ESZA támogatási forrás felhasználásával megvalósuló programoknak legtöbb esetben a létesítendő Közösségi Ház biztosít majd helyszínt. Ütemezés és költségek A szociális városrehabilitációs célú fejlesztés infrastrukturális beruházásainak tervezett időtartama I. és II. negyedév közötti időszak, míg a soft tevékenységek a projekt megkezdésétől végéig tartanak. Mindezt tavaszától kezdődő előkészítési szakasz előzte meg, melynek során elkészültek a pályázati dokumentáció alapjaként szolgáló előzetes, majd végleges, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésére is sor került. A projekt elszámolható összköltsége Ft, melynek támogatás tartalma Ft, 80,741%-os igényelt támogatási intenzitás mellett. 6

9 2. Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület lehatárolása Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban fogadta el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek 7. fejezete a as időszakra vonatkozóan 9 fejlesztendő akcióterületet jelölt meg, amelyek közül 5 a funkcióbővítő, 4 pedig a szociális típusú városrehabilitáció potenciális helyszínét képezi. Az IVS a következő sorrendet állapítja meg a megjelölt akcióterületek vonatkozásában: Funkcióbővítő akcióterületek: Szociális típusú akcióterületek: 1. Belváros AT 1. Nagymacs AT 2. Nagyállomás környéke AT 2. Nagysándortelep Vulkán telep AT 3. Nagyerdő AT 3. Dobozikert AT 4. Déli ipari terület AT 4. Sóház AT 5. DE Tudományos, Technológiai és Innovációs Park AT Az IVS-ben felsorolt akcióterületek közül DMJV Önkormányzata jelen akcióterületi terv keretében Nagymacs Akcióterületen kíván szociális városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani az ÉAOP /B konstrukció forrásainak igénybevételével. Nagymacs a város központi belterületétől egyik legtávolabb eső, Debrecen nyugati külterületébe ágyazott belterületi besorolású városrésze. A 33 főút felől a Látóképi Csárdánál Balmazújváros felé leágazó számú útról egy újabb leágazáson keresztül zsáktelepülés szerűen megközelíthető Nagymacs az IVS-ben megjelölt kategóriák közül a Külső településrészek közé, azon belül pedig az Egyéb belterületek kategóriába tartozik. A szabályozási terv szerint az akcióterület legnagyobb része a falusias lakóterület (Lf) zónába tartozik, de a településrész központját jelentő általános iskola környezete a településközpont vegyes terület (Vt), az iskolát körülvevő utcák pedig a kertvárosias lakóterület (Lke) zónákba sorolhatók. A Nagymacs belterületi besorolású részének egészét magába foglaló akcióterület kiterjedése 54,8 ha, amely Debrecen teljes belterületének (5.963,8 ha) nem egészen 1 egy százalékát (0,92%) teszi ki. Az önkormányzati népesség-nyilvántartás november 30-ai adatai alapján a lakónépesség száma 992 fő volt, amely Debrecen teljes népességének ( fő) mindössze 0,47%-át tette ki. Az akcióterület állandó népességének száma ennél 7 fővel alacsonyabb volt (985 fő), a város állandó népességének ( fő) 0,48%-át jelentette. Az akcióterület városon belüli elhelyezkedését a következő ábrák szemléltetik: 1. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 2. ábra: Az akcióterület és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 3. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 7

10 1. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 8

11 2. ábra. Az akcióterület és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 9

12 3. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 10

13 Nagymacs Akcióterületet határát a belterületi határvonal adja. Összesen 13 utca található Nagymacson, amelyek teljes belterületi szakaszai (páros és páratlan oldal egyaránt) az akcióterülethez tartoznak (1. táblázat). 1. táblázat. Az akcióterülethez tartozó közterületek Közterület neve ARATÓ DOHÁNYOS FENYVES GYÜMÖLCS KASTÉLYKERT LÁTÓKÉP LOMB MACSI MÁTAI NAGYHÁT ONDÓDI PARK SUMMÁS Közterület jellege UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA UTCA 2.2. Jogosultság igazolása A Nagymacs Akcióterület teljesíti a tervezési felhívásban a szociális városrehabilitáció akcióterületeivel szemben elvárt követelményeket: A hagyományos beépítésű akcióterület teljes területe belterületen helyezkedik el, amely Debrecen nyugati külterületébe ágyazva fekszik. A város szabályozási terve az akcióterület legnagyobb részét a falusias lakóterület (Lf) zónába sorolja, emellett a településrész központját jelentő általános iskola környezete a településközpont vegyes terület (Vt), az iskolát körülvevő utcák pedig a kertvárosias lakóterület (Lke) zónákba tartoznak. Az akcióterületen a ROP pályázat keretében tervezett beavatkozások (közösségi ház létesítése, a településrész központjának rekonstrukciója, közösségépítés) egymásra szinergikus hatást gyakorolva, és a korábbi városrehabilitációs fejlesztésekhez is szervesen kapcsolódva illeszkednek az akcióterület és a város fejlesztési céljaihoz, elképzeléseihez. A ROP forrásaiból a Nagymacs AT támogatásra jogosult, mivel hagyományos beépítésű akcióterületként a lakosság száma 992 fő, amely meghaladja a tervezési útmutatóban minimálisan elvárt 500 fős értéket. Az akcióterület emellett az Integrált 11

14 Városfejlesztési Stratégia antiszegregációs terv részében szociálisan kedvezőtlen adottságú területként van megjelölve és lehetséges akcióterületként szerepel. Az akcióterületen 2001 óta nem történt a jelenlegi lakásszám 20%-ánál nagyobb mértékben új építés vagy bontás: DMJV PH Műszaki Osztályának adatai alapján 14%. Az akcióterület a megyei jogú városokra vonatkozó tervezési útmutatóban szociális városrehabilitáció akcióterületeire vonatkozó 6 számszerűsített jogosultsági indikátor közül 5-öt teljesít: Határérték a hagyományos Indikátor típusa városi beépítésű területeken ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a éves népesség körében magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében alacsony volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak/ foglalkoztatottak) Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben Számítás: Munkanélküliek száma / (Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma) Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Az akcióterület mutatói Minimum 30% 49,7% Minimum 8% 1,3% Minimum 30% 55,9% Minimum 65% 61,5% Észak-Alföld: 11% 19,3% Észak-Alföld: 5% 7,5% SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (a mutatószámokból legalább kettőt teljesíteni kell.) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Észak-Alföld: 15% 14,1% Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban) Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa Minimum 10% 0% Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható támogatásformák: rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás minden formája, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, adósságcsökkentési támogatás.) Számítás: összes rendszeres szociális támogatás darabszáma a városban/összes lakásszám a városban aránya a célterületre kiosztott támogatások száma/célterületi lakások száma Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,5-szerese a városi átlagnak. 1,86-szerese a városi átlagnak 12

15 Indikátor típusa A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két naptári év, azaz pl ben a es gyártási évű) gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa a gépjárműadó nyilvántartás alapján Határérték a hagyományos városi beépítésű területeken A maximum 3 éves gépjárművek száma a lakások számához képest legfeljebb 60%-a városi átlagnak ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások magas aránya az fő lakónépességnél nagyobb városokban. Adatforrás: DMJV Önkormányzatának adatbázisa A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok A LAKÓÉPÜLETEK ALACSONY ENERGIAHATÉKONYSÁGA Hagyományos beépítésű területek esetében nem releváns Forrás: KSH évi népszámlálás adatai, Önkormányzat adatszolgáltatása Hagyományos beépítésű területek esetében nem releváns Az akcióterület mutatói 29,7% Minimum 25% 33,9% Minimum 30% 20,6% A számszerűsített indikátorok közül a hagyományos beépítésű területekre vonatkoztatható mind az 5 kategóriában megfelel az akcióterület. Az indikátorok releváns mutatószámait vizsgálva pedig megállapítható, hogy mindössze 4 mutatószám tekintetében kedvezőbbek a Nagymacs AT értékei a minimálisan elvárt kritériumnál: a gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül mindössze 3,5 százalékponttal, a 2001-ben kizárólag állami vagy helyi támogatás jövedelemmel rendelkező aktív korúak aránya pedig csupán 0,9 százalékponttal marad el a határértéktől. A terület sajátos beépítési (családi házas övezet) és tulajdonviszonyai folytán pedig az egyszobás lakott lakások aránya alig haladja meg a 20%-ot, míg önkormányzati bérlakás nincs a területen. 13

16 3. Helyzetelemzés Az akcióterületre vonatkozó helyzetértékelés elkészítése során többféle adatbázis is felhasználásra került. Az akcióterületi terv egyrészt támaszkodik az Integrált Városfejlesztési Stratégia város és városrész szintű elemzéseire, Debrecen egészét illetően a TEIR adatbázisra, de alapvetően speciálisan az akcióterületre vonatkozó számos forrásból származó adatok elemzését foglalja magában. Az akcióterületre vonatkozó statisztikai adatok nagy részét Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes osztályai szolgáltatták, emellett igénybe vettük a Debreceni Körzeti Földhivatal, a Cívis Ház Zrt., a KSH adatbázisait is (2. táblázat). A statisztikai adatok mellett alapvető információk (pl. beépítettség, közterületek állapota) származnak a terület többszöri helyszíni bejárásából, saját adatgyűjtésből. 2. táblázat. Az akcióterületi adatok forrása Téma Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltatóegységek és vendéglátóhelyek adatai Adatok forrása Adatszolgáltatás időpontja DMJV PH Igazgatási Osztály Szociális segélyben részesülők adatai DMJV PH Szociális Osztály Az akcióterületre vonatkozó demográfiai adatok DMJV PH Okmányosztály Az akcióterületen működő vállalkozások adatai KSH Cég Kód Tár adatbázis november Debreceni műemlékek jegyzéke Debrecen építészeti örökségének és természeti értékeinek helyi védelme Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda DMJV PH Városépítési Osztály Közterületi műalkotások Szálláshelyek adatai Tourinform Közlekedés, utak állapota, kerékpárutak, parkolók, zöldterületek DMJV PH Városüzemeltetési Osztály Intézményhálózat adatai DMJV honlapja (www.debrecen.hu) A lakosság végzettségi és foglalkoztatottsági adatai, lakásállomány (2001. évi Népszámlálás) KSH Népességstatisztikai Osztály Debrecen egészére vonatkozó KSH adatok TEIR adatbázis Bankfiókok, ATM-ek adatai saját adatgyűjtés Bérlakás állomány adatai Cívis Ház Zrt Megelőző városrehabilitációs beavatkozások Az akcióterület tulajdonviszonyai DMJV PH Városépítési Osztály Cívis Ház Zrt. saját adatgyűjtés DMJV PH Vagyonkezelési Osztály Debreceni Körzeti Földhivatal Közbiztonságra vonatkozó adatok Debreceni Rendőrkapitányság

17 3.1. A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai DMJV Közgyűlése 8/2003. (V. 23.) Kr. szám alatt fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletét, amely jelenleg többszöri módosításával együtt van érvényben (a figyelembe vett legutóbbi módosítás március 1-én lépett hatályba). A szabályozási tervlapoknak (SZT) DMJV Közgyűlése által március 18-án módosításokkal elfogadott változata állt rendelkezésre a vizsgálat és értékelés elvégzéséhez. Azóta az akcióterületet érintő tervmódosítás nem történt. A zónaelőírások fajtái szerint a szabályozási terv Debrecenben a következő zónákat jelöli ki: a) rendeltetési d) értékvédelmi b) építési (a beépítésre szánt területek építési előírásait rögzítő zónák) e) tilalmi és korlátozási c) környezetvédelmi f.) várospolitikai Az akcióterület a szabályozási terv szerint legnagyobbrészt lakózónában (L), kisebb részben pedig vegyes zónában (Vt) lett kijelölve, amelyekbe közlekedési célú területek ékelődnek. A város szabályozási tervében előforduló rendeltetési zónák közül az akcióterület az alábbiakat érinti: A) horizontális rendeltetési zónákat 1. a beépítésre szánt területen: a.) lakó: (L) ezen belül: - kertvárosias (Lke) - falusias (Lf) b.) vegyes: (V) ezen belül: - településközponti vegyes (Vt) 2. a beépítésre nem szánt területen: a.) közlekedési és közmű:(kö) ezen belül: - általános közlekedési (Köá) Az akcióterületen településközpont vegyes zónába (Vt) az általános iskola és az azt körülvevő terület tartozik (az akcióterület területének kb. 5,5%-a), amelyet kertvárosias lakózónába (Lke) sorolt terület vesz körül. Nagymacs legnagyobb része a falusias lakózónába (Lf) sorolható, míg az általános közlekedési zónába (Köá) a Kastélykert utca tartozik. Az akcióterületen zöldterület besorolású rész nem található. A város szabályozási terve szerint Nagymacs mezőgazdasági tanyás területbe (Mt) ékelődik (4. ábra). 15

18 4. ábra. Az akcióterület elhelyezkedése Debrecen településszerkezeti tervlapján Forrás: DMJV településszerkezeti tervlapja alapján saját szerkesztés 16

19 A Debreceni helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: DÉSZ) a vizsgált akcióterületi területegységre sorrendben, az alábbi előírásokat tartalmazza: Az akcióterületet érintő rendeltetési zónák előírásai: 3) Kertvárosias lakózóna (Lke) 6. Lakó zóna (V) a) A terület alacsony laksűrűségű, összefüggő kertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen elhelyezhető: - legfeljebb két rendeltetési egység, mely lehet lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, illetőleg ahol azt az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet megengedi, állattartó épület, továbbá - különleges esetben a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, maximum 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek kiszolgálására alkalmas üzemanyagtöltő. c) A területen lakásonként (rendeltetési egységenként) 450 m 2 telekhányadot kell biztosítani. d) A területen nem helyezhető el szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével - egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. e) A területen hulladékudvar kialakítható. f.) Az előírt gépjármű-elhelyezési igényt saját építési telken belül kell kielégíteni és a gépkocsi épületben történő elhelyezésének lehetőségét a telek beépítettségénél (minimum bruttó 20 m 2 /gépkocsi tároló) figyelembe kell venni. (4) Falusias lakózóna (Lf) a) A terület alacsony laksűrűségű, összefüggő, nagykertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely, szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi, igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, állattartó épület, valamint a lakóépület kiszolgálására szolgáló épület, sportépítmény, üzemanyagtöltő helyezhető el. c) Lakásonként (rendeltetési egységenként) legalább 600 m 2 telekhányadot kell biztosítani... 17

20 7. Vegyes zóna (V) (1) Településközpont vegyes zóna (Vt) a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b) A területen - lakóépület - melyben a kiskörút tervezett nyugati szakasza mentén a közterülettel határos épületszárny földszintjén lakást létesíteni nem szabad -, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, parkolóház, üzemanyagtöltő, továbbá - különleges esetben nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhető el. c) A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, lakások az épületek földszintjén a közterülettel határos épületszárnyban nem helyezhetők el. 11. Közlekedési és közmű zóna (Kö) (1) Általános közlekedési zóna (Köá) a) A közúti közlekedés céljára kijelölt terület. b) A területen a vasutak, a légi közlekedés építményeit kivéve - az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei. - a zóna közlekedés, parkolás céljára szolgáló létesítménnyel térszint alatt beépíthető. Az így kialakított építmények a telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók a szomszédos zónák pinceszintjeivel, és számukra közös lejárat is biztosítható. - a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, különleges esetben kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület helyezhető el. c) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az újonnan elhelyezendő építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 18

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv Összefoglaló Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Euro-Régió Ház Kht. Debrecen, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 1. Debrecen szerepe a településhálózatban... 7 1.1.

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu VÉGSŐ BESZÁMOLÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÉSZE 2008. március 14. Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008. június Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben