Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában és a 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya, alkalmazása 1. (1) E rendelet hatálya Ercsi város teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyéb jogszabályokban meghatározott építési munkát végezni, valamint az építési munkákra hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások betartása mellett kizárólag e rendelet (továbbiakban HÉSZ) és mellékletei, függelékei, továbbá a jóváhagyott szabályozási tervek (továbbiakban SZT) és az SZT-k területére szóló egyéb kiegészítő előírások együttes alkalmazásával szabad. (4) A HÉSZ rajzi mellékletét képezi: Az SZT-1 jelű szabályozási terv (külterület) Az SZT-2/a és az SZT-2/b jelű szabályozási terv (belterületek) Az SZ-1 jelű szabályozási terv (2450 hrsz lakóterület -volt sportpálya-, B-Pálya ) Az SZ-2 jelű szabályozási terv (a Szilvássy horgászfalu) Az SZ-3 jelű szabályozási terv (a Szlatina ipartelep, 0171 hrsz környezete) (5) A HÉSZ függeléke: F-1: A HÉSZ-hez kapcsolódó hatályos önkormányzati rendeletek listája F-2: Növénytelepítési távolságok F-3: NATURA 2000 hálózathoz tartozó ercsi területek jegyzéke F-4: A horgásztelkek kialakítására vonatkozó beépítési séma F-5: Utak mintakeresztszelvényei F-6: Az országos műemléki védelem alatt álló építmények jegyzéke F-7: Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezete F-8: A település helyi értékvédelem alá vont építményei Fogalom-meghatározások 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) Bruttó szintterületi mutató: Az adott telken, építési telken meglévő és/vagy tervezett összes épület összes bruttó szintterületének és a tárgyi telek, építési telek területének a hányadosa. b) Be nem építhető telekrész: A telek olyan része, amelyre épület nem építhető, építmény pedig csak az esetleges kártalanítási igény kizárásával építhető. c) Épület bruttó szintterülete: Az épület valamennyi építményszintjének bruttó szintterülete. d) Kerítés: az ingatlan határán vagy az ingatlan területén épített, az ingatlan vagy inagtlanrész határának jelölésére is szolgáló mesterséges fizikai és/vagy vizuális akadályt képező építmény. e) Oromfal: a tető síkján túl nem nyúló homlokzati fal. f) Terepszint alatti beépítettség mértéke: A terepszint alatti építmény(ek) által műszakilag igénybevett terület bruttó nagyságának és a telek sík vetületi területének %-ban kifejezett aránya. g) Több szintű növényállomány: fa, cserje és gyepszint együttes alkalmazásával kialakított olyan zöldfelület, amely területlehatárolási vagy környezetvédelmi céllal kerül létesítésre. h) Védőzöld: a káros környezeti hatások mérséklését szolgáló, védelmi célú zöldfelület. (2) A rendeletben alkalmazott egyéb fogalmak megegyeznek a más jogszabályokban meghatározott fogalmakkal. Az SZT 3.

2 Kötelező elemek: a) Megyehatár. b) Közigazgatási határ. c) Beépítésre szánt területek és a belterületek határa. d) Szabályozási vonal. e) Megszüntető jel. f) Övezet, építési övezet azonosítója és határa. g) Szabályozási terv szerinti övezeti besorolás. h) Be nem építhető telekrész. i) Védőterületek, védőtávolságok, védősávok. j) Műemlék és műemléki környezet határa. k) Helyi egyedi művi érték. l) Helyi területi védelem határa. m) Nyilvántartott régészeti lelőhely határa. n) Természeti és természetvédelmi terület határa. o) Natura 2000 hálózathoz tartozó területek. p) Vízelöntéssel veszélyeztetett területek határa. q) A fakadóvizek által veszélyeztetett területek elvi határa. II. FEJEZET ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS 4. (1) Elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni: a) lakó építési övezetekben bármely nem lakófunkciójú önálló épület létesítése esetén; b) üdülő építési övezetekben bármely nem üdülőfunkciójú önálló épület létesítése esetén; c) bármely más övezetben az ott kivételesen elhelyezhető építmények létesítése esetén, d) birtokközpont létesítése esetén; e) műemléki környezetben, a helyi védelem alatt álló területeken új épület létesítése, vagy meglévő építmény tömegét, utcaképi megjelenését érintő átalakítás, bővítés esetén; f) egyedi védett építmény tömegét, utcaképi megjelenését érintő átalakítás, bővítés esetén ; g) minden olyan esetben ahol azt az SZT előírja. III. FEJEZET AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK Telekalakítás 5. (1) A szabályozási vonallal érintett telkek, építési telkek esetében az ingatlant érintő építést vagy használati mód változást megelőzően, továbbá magánút kialakítása, illetve létesítése esetén kötelező a telekalakítás. (2) Ha a szabályozási vonal már meglévő épületet érint és a közterület terv szerinti kiépítése csak nagyobb távlatban valósul meg és ez a teljes közműellátást nem akadályozza a közút kezelőjének hozzájárulása esetén az egyes ingatlanokat érintő közterület kialakítását nem kell a telekalakítás vagy az építés feltételéül szabni, de a telekalakítás vagy az építés csak olyan módon lehetséges, hogy az a tervezett közterület kialakítását ne akadályozza meg, illetve ne tegye költségesebbé. Az előirányzott közterület-alakítás területét az érintett telek területébe nem szabad beszámítani. (3) A már meglévő, az övezeti előírásokban meghatározottaknál kisebb telkek esetében a telekhatárok változása csak akkor lehetséges, ha azok megváltoztatása szabályozási vonal vagy övezeti határvonal miatt szükséges, vagy a telekhatárok megváltoztatásával az érintett telkek az előírt telekméretekhez közelítenek, vagy azoknak megfelelnek. (4) Valamely területen e rendelet eltérő előírásának hiányában, kialakult telektömbben legfeljebb az építési övezetben meghatározott telekméret ötszörösének mértékéig lehetséges a telekegyesítés. (5) Építési övezetekben nyeles telek nem alakítható ki. Általános építési előírások, építmények kialakítása 6. (1) Az övezeti előírásokban szereplő legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb területű, a megengedett legkisebb beépíthető telekterületnél nagyobb beépítettségű meglévő építési telken is lehetséges az

3 építés, ha nem jár a beépített terület növelésével és az egyéb övezeti előírások betarthatók. (2) Építési munka végzésénél figyelembe kell venni az e rendeletben, az SZT-n feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által meghatározott, továbbá a szakhatóságok által megszabott biztonsági övezetet, védőterületet, védőtávolságot, védősávot. (3) Építési munka végzése előtt a 10%-nál meredekebb rézsűkön, illetve azok alsó és felső élétől számított 20 méteren belül tervezett építés esetén talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét, s az építési munkát alapozási terv alapján lehet végezni. (4) A talaj és felszíni vizek áramlását és/vagy minőségét veszélyeztető építési munka csak talajmechanikai vizsgálatok alapján és az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával végezhető. Építési munka végzése előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét, ha: a) vízfelületek vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett beruházásról van szó és az a vízügyi hatóság nyilvántartása szerint indokolt; b) a terület építésföldtani adottságai alapján valószínűsíthető talajmechanikai probléma megjelenése; c) a tervezett építmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kívánt szerkezet specialitása megköveteli a különleges körültekintést. (5) Azokon a területeken, ahol a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos lejtése eléri a 20 %-ot, az övezetenként megengedett legnagyobb építménymagasság értéke = az övezetre meghatározott legnagyobb építménymagasság értéke + az épület domb felőli terepcsatlakozásának és a lejtő felőli terepcsatlakozásának magasságkülönbsége. Ebben az esetben az övezetre meghatározott legnagyobb építménymagasság értékét megemelő, előzőek szerint számított magasságkülönbségi értékként legfeljebb 5 m-t lehet figyelembe venni. (6) Önálló rendeltetési egységként működő terepszint alatti épület jellemzően egyik övezet és építési övezet területén sem létesíthető, amely alól kivételt képeznek az övezetenként meghatározott melléképítmények és a földdel borított pincék. (7) Építési munkát végezni a vonatkozó jogszabályok és e rendelet 46. -ában meghatározott közművesítési feltételek teljesítésülése esetén szabad. (8) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítmények akkor vehetők használatba, vagy változtatható meg rendeltetésük, ha a létesítményben tervezett tevékenységgel betarthatók az adott övezetre, építési övezetre előírt környezetvédelmi határértékek. (9) Kerítést létesíteni a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait betartva, az érintett közterületi szakaszon vizsgált, utcaképbe illő műszaki paraméterekkel, anyag-, forma- és színhasználattal lehet. A kerítésnek a talajtól mért 60cm-es magassága felett legalább 50%-ban áttörtnek kell lennie. (10) Az eredeti funkciójától eltérően használt lakókocsi egyik övezet területén sem helyezhető el. (11) Hirdető berendezés elhelyezése és működtetése nem zavarhatja a köz- és közlekedésbiztonságot. (12) Állattartó építmény létesítésénél az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet és az egyéb jogszabályok előírásait is be kell tartani. (13) Az egyéb jogszabályok betartásával önálló gépkocsi tároló épület minden övezetben elhelyezhető. Ezeket az önálló gépkocsi tárolókat -amennyiben több gépkocsitároló építésére kerül sor- úgy kell kialakítani, hogy azok telkenként egy építészeti tömeget alkossanak. (14) Eltérő rendelkezés hiányában terepszint felett és alatt új épület, meglévő épület bővítménye és meglévő épület használati módjának változása csak az építési hely határain belül lehetséges. (15) A kötelező előkertek mélysége (azaz az utca felőli építési határvonal) elsődlegesen a környezetben kialakult beépítésnek, az ingatlan terepviszonyainak és a tájolásnak megfelelően határozandó meg. Az előkert méretét a még beépítetlen területeken a területi adottságok és a tájolás figyelembevételével kell meghatározni. (16) Az előkert mérete 5 méter, kivéve a már kialakult építési vonal esetében, ahol az előkert méretét a kialakult építési vonal szerint kell meghatározni, továbbá a 10%-nál meredekebb lejtésű területen, ahol a telek terepviszonyai ennél kisebb előkert kialakítását indokolják. Amennyiben a telek domborzati viszonyai indokolttá teszik, az előkertben támfalgarázs is létesíthető. (17) Kialakult építési vonal esetén az új épületek utca felőli homlokzata hosszának legalább 50 %-a kötelezően az utca felőli építési határvonalra kell, hogy kerüljön. Az utcai homlokzat tagolatlan hossza 15 méternél nagyobb nem lehet. (18) Az építési hely határait és a szomszédos telkeken lévő építmények közötti legkisebb távolságot az vonatkozó egyéb jogszabályok szerint, vagy az SZT-ben előírt módon kell meghatározni.

4 (19) Lakó- és a TV-1 övezetekben az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén az épületeket az oldalhatártól mért 1,0 m és 1,5 m közötti távolságra (csurgótávolság) kell elhelyezni, kivéve abban az esetben, ha a szomszédos ingatlan beépítése ennél nagyobb távolság elhagyását teszi szükségessé. Az oldalhatáron álló épület az érintett homlokzat legalább 50%-ával erre a vonalra illeszkedik. (20) Egy közterülettel körülhatárolt, már túlnyomórészt beépült építési tömbön belül új építés esetén a már jellemzően kialakult, és a szomszédos telkek beépítését, illetve beépíthetőségét, valamint a telek szélességét figyelembe vevő beépítési módot kell alkalmazni. (21) Az adott építési övezetben meghatározott választható eltérő beépítési módokat az adott övezet egyedi előírásait figyelembe véve lehet alkalmazni. Ebben az estben azonban más beépítési módot csak úgy lehet alkalmazni az adott telken, ha ez által a szomszédos telkek építési jogai (pl. telekhasználat, építési helyen történő későbbi beépíthetőség, bővíthetőség) nem sérülnek. (22) Az elhelyezésre kerülő épületek fő méreteinek a meghatározásakor a szomszédos épületek szélességére, magasságára, geometriai formájára, arányaira tekintettel kell lenni. (23) Az egészségügyi, oktatási nevelési intézmények körül legalább 50 méteres körzetben lévő telkeken állattartó építmény elhelyezése nem lehetséges. (24) Az építményekben, illetve a telkeken az adott övezetekre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezetterhelést okozó tevékenységek nem végezhetők. (25) Elsőfokú, talajvédelmi intézkedéssel érintett erózióveszélyes területen építési munkát végezni csak a mérnökgeológiai, talajmechanikai vizsgálatok után, stabilizációs tervek és a stabilizáció vagy más intézkedések megvalósítása érdekében vagy az után szabad. (26) Másodfokú, talajvédelmi intézkedéssel érintett erózióveszélyes területen építési munkát végezni csak a csatlakozó völgy földfalának vizsgálata, annak eredményeként készült mérnökgeológiai, talajmechanikai szakvélemény előírásai szerint szabad IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETHASZNÁLATI ÉS ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI Lakóövezetek általános előírásai 7. (1) A lakó építési övezetekbe tartozó építési telkeken az elhelyezhető épületek számát a következő szabályok alapján kell meghatározni: Ha az adott telek nagysága az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület a) két és félszeresét nem éri el, akkor egy; b) két és félszerese és három és félszerese közé esik, akkor legfeljebb két; c) három és félszeresénél nagyobb, akkor legfeljebb három fő funkciót befogadó önálló épület helyezhető el a telken. E bekezdés szerinti előírások a lakóépületet kiegészítő egyéb kiszolgáló funkciójú épületek számának korlátozására nem vonatkoznak és szintén nem vonatkoznak az Lk jelű lakóövezetekben történő épületszámok meghatározására. (2) A lakóterületi építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, azonban a HÉSZ övezeti előírásai alapján más funkciójú építmény, épület önállóan is elhelyezhető az övezet telkeinek területén. (3) Ha az Lke jelű lakóövezetekbe sorolt építési telkeknél az utcai telekhatártól mért 40 m-nél távolabb eső telekrészen is építési hely alakulna ki, akkor a 40 m-en túli telekrész (házi kert) nem építhető be, nem tekinthető építési helynek, azaz ez a távolság az építési telek hátsókerti építési határvonalának felel meg. Meglévő nyeles telek esetén ez a távolság a nyélnek a beépíthető telekrészhez való csatlakozásától számítandó. (4) A lakóépületeken magastető alkalmazása lehetséges. A tető hajlásszögét a szomszédos beépítéshez igazodva kell meghatározni. A jellemzően oromfalas és/vagy tűzfalas térképzésű utcaképekben, illetőleg helyi rendeletben rögzített védendő utcaképek listájában szereplő területen kontyolt nyeregetető nem alkalmazható. Beépítetlen területek új beépítésénél a tető hajlásszöge a szomszédos beépítéshez igazodva fok között választható meg úgy, hogy a tető maximális gerincmagassága nem lehet nagyobb, mint: a) 6 m-nél kisebb tényleges építménymagasság érték esetén a tényleges építménymagasság értéke + 5 m; b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges építménymagasság érték esetén a tényleges

5 építménymagasság értéke + 6 m. (5) Aszimmetrikus, íves, manzard- és lapostető csak városépítészetileg indokolt esetben, a környező épületek tetőszerkezetének figyelembevételével alkalmazható. (6) Tetőfelépítmény, tetőablak a tetőfelület legfeljebb 30 %-án építhető (kivéve a napenergia hasznosító berendezést). (7) Lakóterületen a lakóépületet kiegészítő kiszolgáló épület megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagassága az övezeti előírásokban meghatározott határértéknél 0,5 m-rel csökkentett értékek között lehetséges. (8) Az adott telek fő funkciójának megfelelő funkciójú épületet az egyéb szabályok betartásával az utcafronthoz a lehető legközelebb kell elhelyezni. A csak az egyéb mellékfunkciók elhelyezését szolgáló épületet az adott telek fő funkciójának megfelelő funkciójú épülettől a hátsókert irányába eső telekrészen kell elhelyezni. (9) A lakóterületi telkek zöldfelületeinek minden 100 m 2 -e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni. A terepszint alatti beépítés esetén is biztosítani kell a fák ültetését, az alépítménybe pontszerűen kialakított, megnövelt talajzónákba vagy az alépítményből kirekesztett részekbe. Az alkalmazható növényfajokról külön rendelet intézkedik. Lk jelű lakóövezet (Ercsi meglévő kisvárosias lakóterületei) 8. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadonálló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Kialakult (K) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) Kialakult (K) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) Kialakult (K) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,5 Legkisebb építménymagasság (m) 6,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 12,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) Az övezetben lakóépületek, illetve a helyi lakosság ellátását szolgáló és a lakófunkciót nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület helyezhetők el. (3) Az övezet telkeinek kialakult zöldfelületi arányai nem csökkenthetők. A meglevő zöldfelületek máscélú indokolt igénybevétele esetén az igénybevett zöldfelület a telken belül -lehetőleg a terepszinten- pótolni kell. (4) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el. (5) Az övezetben a haszonállattartás építményei nem helyezhetők el. Lf jelű falusias lakóövezetek előírásai (Ercsi meglévő jellemzően szabadonálló beépítésű falusias lakóterületei) 9. (1) Az övezetben legfeljebb kétlakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, a külön rendeletben megállapított állattartás céljára szolgáló épület helyezhető el. Ezen túlmenően az övezetben a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló épület, sportépítmény és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény is elhelyezhetők.

6 (2) A lakóépülettel beépíthető kialakult telkek legkisebb területe 300 m 2, szélessége legalább 10 méter. Kisebb telek esetében a telek méreteinek növelését követően lehetséges a beépítés. (3) Az építési övezet paraméterei: Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 700 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 18 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,5 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (4) Az övezetben az egyéb szabályok betartásával szabadonálló beépítés is alkalmazható. (5) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; állatkifutó; trágyatároló, komposztáló; siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. A kertvárosias lakóövezetek (Lke) általános előírásai 10. (1) Az övezetekben a legfeljebb kétlakásos lakóépületen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, és a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen legfeljebb négylakásos lakóépület, a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló épület, sportépítmény és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetők el. (2) A lakóépülettel beépíthető kialakult telkek legkisebb területe 300 m 2. (3) Az övezetekben az egyéb szabályok betartásával szabadonálló beépítés is alkalmazható. (4) Az övezetekben a melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el. Lke-1 jelű lakóövezet (Ercsi meglévő és tervezett jellemzően oldalhatáron álló beépítésű kertvárosias lakóterületei) 11. (1) Az építési övezet paraméterei: Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 600 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 14 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,6

7 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az övezetben a már kialakult legalább 300 m 2 területű és 10 méter széles telek beépíthető. (3) Az övezetben a már kialakult az előírt telekterületnél kisebb telek esetében a legnagyobb beépítettség az előírt legkisebb telekterület és a már kialakult telekterület különbségének 5%-ával az egyéb övezeti előírások betartásával - megnövelhető. Lke-2 jelű lakóövezet (Ercsi meglévő, jellemzően szabálytalan beépítésű kertvárosias lakóterületei, Tótlik ) 12. (1) Az építési övezet paraméterei: Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Kialakult (K) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,6 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) Kialakult (K) Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési telkek nem oszthatók meg, de egymással egyesíthetőek, összevonhatóak. (3) Oldalhatáron álló beépítés esetén a megengedhető legnagyobb építménymagasság 4,50 m. (4) Az övezetben a már kialakult legalább 300 m 2 területű és 10 méter széles telek beépíthető. (5) Az övezetben a már kialakult az előírt telekterületnél kisebb telek esetében a legnagyobb beépítettség az előírt legkisebb telekterület és a már kialakult telekterület különbségének 5%-ával az egyéb övezeti előírások betartásával - megnövelhető. Lke-3 jelű lakóövezet (Ercsi új, szabadonálló beépítésű kertvárosias lakóterülete) 13. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 900 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 18 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 25 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,6 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 (2) Az építési övezetben 250m 2 beépített alapterületű épületnél nagyobb épület nem építhető. (3) A lakófunkciótól eltérő funkciójú építmények csak a lakófunkció mellett, telkenként legfeljebb az összes szintterület 50 %-áig helyezhetők el. (4) Az előkert mértéke legalább 6 m. (5) Az övezetben a 7. (5) bekezdésében említett tetőformák nem alkalmazhatók. (6) Az övezetben a kertvárosias lakóövezetekben az általános előírások szerint általában elhelyezhető melléképítmények közül nem helyezhető el a kirakatszekrény. Lke-4 jelű lakóövezet (Ercsi új, szabadonálló beépítésű kertvárosias lakóterülete) 14. (1) Az építési övezet paraméterei:

8 Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 900 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 18 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 25 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,7 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 (2) Az övezetben legfeljebb hatlakásos épületek építhetők. A lakófunkciótól eltérő funkciójú építmények csak a lakófunkció mellett, telkenként legfeljebb az összes szintterület 50 %-áig helyezhetők el. (3) A legnagyobb építménymagasság értéke az épület hosszában 20%-ot meghaladó lejtésű területen a lejtő felőli oldalon: 6,5m + m kül (ahol m kül = a domb felőli terepcsatlakozás feletti magasság és a lejtő felőli terepcsatlakozás feletti magasság különbsége) (4) Az előkert mértéke legalább 6 m. (5) Az övezetben csak talajmechanikai vizsgálattal előkészített és ilyen tervek alapján megvalósuló építmény építhető. (6) Az övezetben a 7. (5) bekezdésében említett tetőformák nem alkalmazhatók. (7) Az övezetben a kertvárosias lakóövezetekben az általános előírások szerint általában elhelyezhető melléképítmények közül nem helyezhető el a kirakatszekrény. Lke-5 jelű lakóövezet (Sinatelep és a Külső Sinatelep vegyes beépítésű kertvárosias lakóterületei) 15. (1) Az építési övezet paraméterei: Zártsorú Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 600 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 14 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,6 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az általános előírásoktól eltérően az övezetben legalább 4,0 m széles magánút kialakítható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zártsorú beépítési módból következő építési helyen belül szabadonálló, oldalhatáron álló vagy ikres beépítést kell alkalmazni a következő feltételekkel: a) Szabadon álló beépítést kell alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalább 18 m, és a tárgyi telek környezetében kialakult beépítés képe is megengedi, illetve igényli a szabadon álló beépítés alkalmazását. b) Oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalább 14 m, és a tárgyi telek környezetében kialakult beépítés képe is megengedi, illetve igényli az oldalhatáron álló beépítés alkalmazását. c) Ikres beépítést kell alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalább 13 m, és a tárgyi telek környezetében kialakult beépítés képe is megengedi, illetve igényli az oldalhatáron álló beépítés alkalmazását. Településközpont vegyes építési övezetek Vt-1 jelű településközpont vegyes építési övezet (Ercsi településközponti részeinek meglévő vegyes területe)

9 16. (1) Az övezetben a legfeljebb négylakásos lakóépületen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közigazgatási, egyházi, oktatási, nevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális épület, és a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetők el. (2) Az építési övezet paraméterei: Zártsorú Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 600 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 14,0 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 50 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,0 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 (3) Az övezetben az egyéb szabályok betartásával szabadonálló, oldalhatáron álló és ikres beépítés is alkalmazható. (4) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el. Vt-2 jelű településközpont vegyes építési övezet (Ercsi településközponti részén lévő, a korábbi honvédelmi területekből kialakuló új városközponti vegyes területek) 17. (1) Az övezetben a lakóépületen kívül kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közigazgatási, egyházi, oktatási, nevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület (a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges), üzemanyagtöltő és a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetők el. (2) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 20,0 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 50 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,0 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 10 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 15 (3) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el.

10 Vt-3 jelű településközpont vegyes építési övezet (Ercsi új településközponti vegyes területe) 18. (1) Az övezetben a legfeljebb négylakásos lakóépületen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közigazgatási, egyházi, oktatási, nevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális épület, és a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetők el. (2) Az építési övezet paraméterei: Zártsorú Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 600 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 14,0 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 60 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 60 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,5 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 10,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 10 (3) Az övezetben az egyéb szabályok betartásával szabadonálló, oldalhatáron álló és ikres beépítés is alkalmazható. (4) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. Gazdasági területek építési övezetei Altalános előírások 19. (1) Az 4000 m 2 nél nagyobb építési telkek be nem épített részén (a telekhatárok mentén) összefüggő, legalább 5,0 m széles védőzöld sávot kell kialakítani. (2) Az övezetekben a haszonállattartás építményei nem helyezhetők el. A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek általános előírásai 20. (1) Az övezeten belül mindenfajta, nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, raktározás, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás céljára szolgáló épület, szálláshely szolgáltató épület, iroda, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, parkolóház, üzemanyagtöltő, valamint a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével, kivételesen -nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló- intézmény, oktatási, egészségügyi, szociális épület, vagy egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épületek, építmények is elhelyezhetők. (2) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (Ercsi tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területei)

11 21. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 20 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 50 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,4 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (Ercsi tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területei) 22. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 3000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 30 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,4 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 12,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet (A B pálya mellett tervezett vállalkozási terület) 23. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1500 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 20 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,4 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) Az övezetben csak talajmechanikai vizsgálattal előkészített és ilyen tervek alapján megvalósuló építmény építhető. Gksz-4 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (A volt anyaggödör területe) 24. (1) Az építési övezet paraméterei:

12 Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) K (kialakult) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) - Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) - Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,8 Legkisebb építménymagasság (m) - Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 (2) Az övezet ingatlanai egyesíthetők, de tovább nem oszthatók. (3) Az övezetben csak talajmechanikai vizsgálattal előkészített és ilyen tervek alapján megvalósuló építmény építhető. A Gip jelű ipari gazdasági építési övezetek általános előírásai 25. (1) Az övezeten belül mindenfajta ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, valamint a külön jogszabályokban előírtak figyelembevételével kivételesen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, parkolóház, üzemanyagtöltő, oktatási, nevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális épület elhelyezhető. (2) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. (3) A meglévő, környezetet terhelő ipari - üzemi és szolgáltató létesítmények által okozott környezetszennyezés mértéke tovább nem növelhető, a szennyezést fokozatosan meg kell szüntetni. Környezetet terhelő üzemi létesítmény fejlesztése csak akkor lehetséges, ha a beruházás az ipari üzem általi környezetet terhelő tevékenység csökkentését, megszüntetését elősegíti. (4) Azoknál a környezetet terhelő tevékenységet folytató ipari létesítményeknél, üzemeknél, ahol -hely hiányában- véderdő nem telepíthető, a védelmet telken belüli védőfásítással, intenzív növénytelepítéssel kell megoldani. Az iparterületeken a telephelyeket kerítéssel kell körülvenni, a kerítés mellett fasort kell telepíteni. A telken belüli tevékenység, szabadtéri raktározás csak rendezett keretek között történhet, a telken belüli zöldfelületek lehető legintenzívebb kialakításával. (5) A telephelyeken belül nem folyhat olyan tevékenység, szabadtéri raktározás, amely településesztétikai szempontból zavaró. (6) Ipari és ipari jellegű szolgáltató létesítmények elhelyezéséhez szakvéleményt kell készíteni a várható káros környezeti hatásokról, valamint a jogszabályok által megállapított terhelési határértékek betartásának tervezett megoldásairól, és az engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatósághoz be kell nyújtani. Gip-0 jelű ipari gazdasági építési övezet (A MOL meglévő telephelyének területe) 26. (1) Az építési övezet paraméterei: Beépítési mód Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,5 Legnagyobb építménymagasság (m) 20 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40

13 (2) A telkeken elsősorban a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanásveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények helyezhetők el, ha az azokban folytatott tevékenységekhez szükséges védőterületek a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák. (3) A jogszabályban meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (szökőkút, pihenés céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti vízmedence, napkollektor; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. (4) Minden építési engedély köteles építési munka végzése előtt a területileg illetékes környezetvédelmi, közegészségügyi, katasztrófavédelmi hatóságot meg kell keresni. Gip-1 jelű ipari gazdasági építési övezet (Ercsi tervezett ipari gazdasági területei) 27. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 4000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 40 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,0 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 12,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 Gip-2 jelű ipari gazdasági építési övezet (Ercsi meglévő és tervezett ipari gazdasági területei) 28. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 20 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 40 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 50 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 2,4 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 Gip-3 jelű ipari gazdasági építési övezet ( Szlatina vállalkozási terület) 29. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 40

14 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,8 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 9,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 Gip-4 jelű ipari gazdasági építési övezet (Mezőgazdasági intenzív termelő és feldolgozó üzemi telephelyek, majorok területei) 30. (1) Az építési övezet paraméterei: Beépítési mód Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) A telkeken elsősorban a mezőgazdasági termelés (állattartás, növénytermesztés, terménytárolás, mezőgazdasági géptárolás és javítás), a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények, és kivételesen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek helyezhetők el, ha az azokban folytatott tevékenységekhez szükséges védőterületek a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák. (3) A jogszabályban meghatározott melléképítmények közül bármely létesítmény elhelyezhető. (4) Haszonállattartás céljára szolgáló építmény csak a jogszabály, különösen az állattartásról szóló helyi rendelet előírásait figyelembe véve helyezhető el. (5) Minden építési engedély köteles építési munka végzése előtt a területileg illetékes környezetvédelmi valamint közegészségügyi hatóságot meg kell keresni. Gip-5 jelű ipari gazdasági építési övezet (Közműtelephelyek területe) 31. (1) Az építési övezet paraméterei: Beépítési mód Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Kialakult (K) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 50 Legnagyobb építménymagasság (m) 10,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 (2) Az építési telkeken, azaz a közműtelephelyen, kizárólag településgazdálkodási funkciójú, a gazdasági tevékenységhez szükséges épületek, építmények helyezhetők el. Gip-6 jelű ipari gazdasági építési övezet (A Balázs farm területén tervezett új ipari gazdasági terület) 32. (1) Az építési övezet paraméterei: Beépítési mód Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30

15 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 1,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 15 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) A telken elsősorban a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanásveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, az ipari, az energiaszolgáltatási építmények helyezhetők el, ha az azokban folytatott tevékenységekhez szükséges védőterületek a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák. (3) Az építési hely határa az elő-, oldal- és hátsókert vonatkozásában egységesen 20 m, amely azonban a nem technológiai létesítmények vonatkozásában az elhelyezni kívánt kiszolgáló funkciójú épületek esetén az adott épület tényleges építménymagassági értékéig csökkenthető. (4) A zöldfelületeket úgy kell kialakítani, hogy azok az alkalmazott technológia figyelembe vételével, de minél inkább sávosan, hálózatosan, összefüggően tagolják a területet. A növényzet kialakításánál gondoskodni kell az építmények város felőli látványtakarásáról, A telekhatárok mentén körben, 20 m szélességben magasnövésű fákat is tartalmazó többszintes telken belüli védő zöld sávot kell kialakítani. Ezt a sávot a HÉSZ zöldfelületekre vonatkozó általános szabályai alapján kell kialakítani azzal, hogy a védő zöldsávok az ingatlanok szükséges közlekedési kapcsolatainak biztosítása érdekében teljes szélességben áttörhetőek, megszakíthatóak. (5) A telek belső úthálózatának a rendszeres üzemszerű működés során és vészhelyzetben biztosítására egyaránt alkalmasnak kell lennie a forgalom biztosítására, az egyes telekrészeket építményeket sajátosságaiknak megfelelő minőségben kell feltárni. (6) A jogszabályban meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (szökőkút, pihenés céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti vízmedence, napkollektor; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop elhelyezhető. (7) A telek külső határain kötelező kerítést létesíteni. A kerítés legfeljebb 3,0 m magas lehet. (8) Minden építési engedély köteles építési munka végzése előtt a területileg illetékes környezetvédelmi, közegészségügyi, katasztrófavédelmi hatóságot meg kell keresni. Az üdülőövezetek általános előírásai 33. (1) Az építési övezetekben a következő telektípusok alakíthatók ki: (a) Magánút (csak az Üü-1 és Üh-1 üdülő övezetekben) amely: - közműelhelyezésre és közlekedési célra kialakított ingatlan, - közforgalom elől lezárható, - legkisebb szabályozási szélessége: 12m, - legalább egyoldali fasorral építendő ki, - épülettel nem beépíthető, (köztárgyak, közműlétesítmények rajta elhelyezhetők). (b) Horgásztelek: - vízfelülettel határos horgászhelyekből álló ingatlan, - az ingatlan az Üh-1 építési övezet előírásai szerint, legalább 3000m 2 -es területtel és legfeljebb 20%-os beépítettséggel alakítandó ki, - a horgászhelyek legalább 10 m szélességgel, legalább 150 m 2 területtel alakítandók ki, - a horgásztelkeken a horgászhelyek közötti képzetes telekhatárvonalhoz képest az épületek oldalhatáros építési helyen, tetszőleges előkerttel, a víz felé ugyancsak tetszőleges távolságban, legfeljebb két méternyire a víz fölé nyúlóan helyezhetők el, - az oldalkert legkisebb mérete: 4m, - egy épület legnagyobb mérete 35m 2 lehet, melyre legalább 150 m 2 -es horgászhelynek kell jutnia, - kialakítását e rendelet 4. számú függelékének sémája alapján kell megvalósítani. - vízfelületet tartalmazó ingatlan, mely rekreációs, sportolási, üdülési célokat szolgál, - az ingatlanon egyedi épület nem, csak közszolgáltatást nyújtó, különösen kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, sport célú épület helyezhető el.

16 (c) Egyedi telek (Üh-1 övezetben legalább 1500m 2 területtel, legfeljebb 10% beépíthetőséggel, Üü-1 övezetben legalább 1 ha területtel, legfeljebb 15% beépíthetőséggel): - az ingatlanon egyedi üdülőépület nem, csak közszolgáltatást nyújtó, különösen kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, sport célú épület helyezhető el és vízfelület létesíthető. (d) Egyedi telek (Üh-2 építési övezetben): - az ingatlanon csak egyedi üdülőépület helyezhető el, mely az üdülőegységen kívül kiegészítő funkcióként, legfeljebb az alapterület 50%-ában helyi szolgáltatást, vendéglátást, kereskedelmi ellátást nyújtó létesítményt tartalmazhat, - az összes létesítmény (üdülő, kiegészítő funkció) legfeljebb akkora lehet, hogy a parkolóigény ne legyen több 8 gépkocsinál) (2) Az épületek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy: (a) (b) a nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület tetőhajlásszöge között lehet, az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes hatású anyag alkalmazható, az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez képest 50 cm-nél nagyobb magasságban nem emelhető ki. (3) Az övezetben tófelületenként legalább egy, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlant ki kell alakítani. (4) 100 m 2 beépített alapterület alatt legfeljebb egy, legalább 100 m 2 beépített alapterület esetében legfeljebb két üdülőegység helyezhető el egy telken, illetve egy épületben. (5) Az övezetben kétszintű tervezést kell alkalmazni az alábbiak szerint: Az építési övezetekben (kivéve az Üh-2 építési övezetet) - építési munkát végezni csak telekalakítás után szabad, - telekalakítás a jogszabályban meghatározott eseteken túlmenően csak telekalakítási terv, elvi telekalakítási engedély alapján végezhető: a. az Üü-1 építési övezetben, b. az Üh-1 építési övezetben ott, ahol nincs javasolt telekhatár, c. mindenütt, ahol a javasolt telekhatártól eltérés történik. - telekalakítási terv csak a fejlesztés egészére készülő, 1:2000 léptékű, a beépítési követelményeket tisztázó, terep és zöldfelület-rendezési adatokat tartalmazó elvi építési engedélyt kapott terv alapján készíthető, az elvi engedélyezési terv a korlátozott mezőgazdasági és vízügyi övezetekkel egységben készítendő. (6) Az örökségvédelmi hatóságot az építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként kell bevonni. Üü-1 jelű üdülőházas üdülő övezet (Szilvássy Horgászfalu) 34. Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) - Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) - Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,3 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 Üh-1 jelű hétvégiházas üdülő övezet (Szilvássy Horgászfalu)

17 35. Az építési övezet paraméterei: Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1500/3000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) - Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) - Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,2 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 4 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 Üh-2 jelű hétvégiházas üdülő övezet (Szilvássy Horgászfalu) 36. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1500 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) - Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) - Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) - Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,2 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 (2) Az építési övezetben 250 m 2 beépített alapterületű épületnél nagyobb épület nem építhető. (3) Az erdő 20 méteres védőtávolságán belül épület nem helyezhető el. Amennyiben a védőtávolság és a telekméret viszonyából következően az építési hely szélessége 15 méter alá csökken, a védőtávolságot 10 méterre lehet csökkenteni. Különleges területek építési övezetei Különleges területek építési övezeteinek általános előírásai 37. A különleges területek övezeteinek telkein a haszonállattartás építményei nem helyezhetők el. Ksp jelű különleges építési övezet (Sportolási létesítmények területe) 38. (1) Az építési övezet paraméterei: Szabadon álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 3000 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 40 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 50 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,6 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5

18 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 (2) Az övezetben a szabadidő eltöltés, turizmus, idegenforgalom, szórakoztatás és a sportolás céljait szolgáló épület, építmény helyezhető el. (3) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor; kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. Kt jelű különleges építési övezet (Temetők területe) 39. (1) Az építési övezet paraméterei: Kialakult (K) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) Kialakult (K) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) Kialakult (K) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) Kialakult (K) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10 Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m 2 / telek m 2 ) 0,3 Legkisebb építménymagasság (m) 3,0 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 (2) Az övezetben, a temető funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el. (3) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el. (4) A kijelölt új temetőterület kialakítását geotechnikai és vízügyi szakvéleménnyel is meg kell alapozni. V. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI A beépítésre nem szánt területek övezeteinek általános szabályai 40. (1) A zöldterületi, erdő, mezőgazdasági, vagy vízgazdálkodási övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú, földútként és egyúttal közterületként nyilvántartott területekre a KÖu jelű közlekedési övezet előírásai vonatkoznak. (2) Az erdő vagy mezőgazdasági övezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban vízügyi területként (árok, csatorna, vízállás) nyilvántartott telkekre, telekrészekre a V jelű vízgazdálkodási övezet előírásai vonatkoznak. (3) Az erdő övezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban mezőgazdasági területként nyilvántartott telkekre, telekrészekre az Má-á jelű mezőgazdasági övezet előírásai vonatkoznak. (4) A mezőgazdasági övezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban erdőterületként nyilvántartott telkekre, telekrészekre az Ev jelű erdőövezet előírásai vonatkoznak. Általános közlekedési előírások 41. (1) A közlekedési területekbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti, víziközlekedési területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. (2) A város területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani.

19 (3) A közutak, vasutak és víziközlekedés építési területén (szabályozási szélességén) belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, kikötők létesítményei, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető. (4) A település közigazgatási területén lévő közutak tervezési osztályba sorolása:: M6 autópálya: K.I. 6. sz. főút: a jelenlegi nyomvonalon külterületen K.III., illetve belterületen B.III.b. Az elkerülő nyomvonalon: külterületen K.III., illetve belterületen B.III.a. Az elkerülő szakasz megépülése után a jelenlegi nyomvonal K.V., illetve B.IV.c j. ök. út külterületi szakasza K.V., átkelési szakasza B.IV. c. Bekötőutak B.V.c. Külterületi önkormányzati településközi kapcsolatok K.VI. Belterületi gyűjtőutak B.V.c. Települési kiszolgáló utak (lakóutcák) B.VI.d. (5) Külterületen a közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. (6) Az országos közutak védőterületek értékei az úttengelytől mérve: Gyorsforgalmi és főút nyomvonala mentén m. Az alsóbbrendű országos közutak külterületi szakasza mentén m. (7) Az országos közforgalmú vasútvonal mentén a jogszabály előírásainak megfelelő 50 m széles védősávot kell biztosítani, amelyen belül csak a vonatkozó ágazati jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően helyezhető el építmény. (8) A tervezett közutak kiépítéséhez a jogszabály szerinti szabályozási szélességek biztosítandók, ettől eltérni csak szabályozási terv keretei között készülő, az adottságokhoz alkalmazkodó méretezés alapján lehet. E rendeletben biztosított eltérés kiszolgáló utak esetén: gazdasági övezetben legalább 16,0 méter. (9) A külterületi közutak szabályozási szélessége 12 m, azonban a közterületek jelenlegi szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény a 12 m szélesség kialakítását nem igényli. Az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani, ha ez nem lehetséges, akkor szabályozási tervet kell készíteni. Külterületi mező- és erdőgazdasági (üzemi) utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért m-en belül épület, építmény nem helyezhető el. (10) A város közigazgatási területén az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani a következők szerint: Új lakó és gazdasági területen ettől eltérni nem lehet A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolás. A lakóterületen már jelenleg is működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási igényeket, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles megoldani, a többit az Önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken, de szintén a parkolási igény kielégítésére kötelezett tulajdonos költségére. (11) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani. (12) A magánutak műszaki kialakításánál a közforgalmú utakra érvényes előírások szerint kell eljárni. Kialakításuk, fenntartásuk és üzemeltetésük során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendő a tűz- és életvédelem, valamint a vagyon és a közszolgáltatások biztonsága. KÖu jelű közlekedési és közműövezet (általános közúti közlekedési területek) 42. (1) Az övezet paraméterei: Szabadon álló Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 (2) A közlekedésbiztonság figyelembevételével elhelyezhetők a közlekedést kiszolgáló közlekedési

20 építmények; kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények, üzemanyagtöltő állomás. (3) A melléképítmények közül elhelyezhető közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal). (4) Minden építési engedély-köteles építési munka végzése előtt a területileg illetékes környezetvédelmi, közegészségügyi, katasztrófavédelmi hatóságot meg kell keresni. KÖu-ap jelű közlekedési és közműövezet (Az M6 autópálya közlekedési területei) 43. (1) Az övezet paraméterei: Szabadon álló Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5 Legnagyobb építménymagasság (m) 11,0 (2) Elhelyezhetők a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények; kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; üzemanyagtöltő állomás; igazgatási épület; a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás. (3) Minden építési engedélyköteles építési munka végzése előtt a területileg illetékes környezetvédelmi, közegészségügyi, katasztrófavédelmi hatóságot meg kell keresni. KÖk jelű közlekedési és közműövezet (Vasúti közlekedési területek) 44. Az övezet paraméterei: Szabadon álló Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5 Legnagyobb építménymagasság (m) 10,0 KÖv jelű közlekedési és közműövezet (Vízi közlekedési területek) 45. Az övezet paraméterei: Szabadon álló Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5 Legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 Általános közmű és közművesítési előírások 46. (1) A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetein, védőtávolságain belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén végezhető. (2) Épületek építésére csak az adott övezetre vonatkozó előírásoknak megfelelő közművesítés biztosítása esetén kerülhet sor. (3) A csatornázatlan területeken a vízzáróan kivitelezett szennyvíztározó medencéből az összegyűjtött szennyvizeket rendszeres és ellenőrizhető módon a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállíttatni. (4) A szennyvízcsatornával ellátott területek mentén fekvő, már beépített ingatlanokat az ingatlantulajdonos költségére a csatornára rá kell kötni. Ahol ez önként nem történik meg, ott az érintett ingatlantulajdonosokat, illetve fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való rákötésre. A rendelet hatálybalépését követően közműpótló létesítése és használata nem lehetséges. (5) Az előírttól eltérő szennyezettségű szennyvizeket telken belül kell előtisztítani (ipari szennyezettség, olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.) és csak ezután szabad bevezetni a közcsatornába vagy a közműpótlóba. Az előtisztítást a hatóságok által előirt mértékig kell elvégezni. A szennyvíz előtisztításból származó veszélyes hulladékot elszállításig úgy kell tárolni, hogy az környezeti szennyezést ne okozzon. (6) A vízfolyások, vízfelületek partéleitől a karbantartás számára szabadon kell hagyni az alábbi szélességű sávokat: a) A Duna mellett, annak partélétől, a meder telkétől 10-10m-t, b) Állami tulajdonú, illetve az állam által kezelésbe adott élő vízfolyások mentén 6-6 m-t, c) vízgazdálkodási célú árkok, létesítmények mentén -amennyiben a vonatkozó jogszabályok más előírást nem tartalmaznak- legalább 3-3 m-t a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (7) A Rába-patakot érintő beavatkozásokat, rákötéseket hidraulikailag méretezni kell.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. Összefoglaló táblázatok az építési övezetek részletes előírásaival 2. Művi és természetvédelmi elemek listája 3. Helyi védelemre javasolt utcák, utcaképek, településszerkezeti elemek

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek:

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 63/2014.(VI.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkert 3285 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: január 29.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: január 29. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.), a 17/2008. (IV.23.), a 37/2008. (XII.19.), a 18/2009. (IX.30.), a 14/2010. (XI.17.) és a 36/2011.

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzatáról

Helyi Építési Szabályzatáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.), a 17/2008. (IV.23.), a 37/2008. (XII.19.), a 18/2009. (IX.30.), a 14/2010. (XI.17.), a 36/2011. (XII.30.)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 6/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.) és a 17/2008. (IV. 23.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a város Helyi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete az Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/ 2007. (X.31.) számú Önkormányzati r e n d e l e t é n e k m

Részletesebben

73/2015.(VIII.06.) KT

73/2015.(VIII.06.) KT Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 73/2015.(VIII.06.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkerti 1261 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

E C S E R. 2008. június

E C S E R. 2008. június E C S E R SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ECSER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2008. (IV. 17.) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 2008. június PEST MEGYEI

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (V. 2) önkormányzati rendelete Szigetbecse Község helyi építési szabályzatáról

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (V. 2) önkormányzati rendelete Szigetbecse Község helyi építési szabályzatáról Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (V. 2) önkormányzati rendelete Szigetbecse Község helyi építési szabályzatáról az azt módosító 12/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Abony város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 20.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Gyömrő Település Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nagytarcsa Község Önkormányzatának 18/2012.(VII.25.) Ök. rendelete a község helyi építési szabályzatáról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Ócsa Város 1 Önkormányzatának 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2 Ócsa város módosított helyi építési szabályzatáról

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Ócsa Város 1 Önkormányzatának 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2 Ócsa város módosított helyi építési szabályzatáról MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ócsa Város 1 Önkormányzatának 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2 Ócsa város módosított helyi építési szabályzatáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2010.(XII.31.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3 /2005.(II.18.)Ör. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (egységes szerkezetben a módosító 16/2009. (X.28.),

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz

TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz TÁPIÓSZECSŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2012. egyeztetési dokumentáció az állami főépítész záróvéleményéhez és a lakossági tájékoztatáshoz VÁTERV95 2012. 11. KÓKA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜRÖM ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI..) SZ. RENDELETE ÜRÖM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ)

ÜRÖM ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI..) SZ. RENDELETE ÜRÖM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) ÜRÖM ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI..) SZ. RENDELETE ÜRÖM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) Üröm Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

SZŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SZŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV III. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Megbízó: Tervező: Sződ Község Önkormányzata Sződ Dózsa György út 216. 2134 Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u. 23. 1191 2009. ÁPRILIS Sződ Község

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYBESZERKESZTETT VÁLTOZAT! 2015.12. hó HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT A 23/2015. (XI. 30.), a 19/2011. (V.09.) és a 17/2010. (X.31.) sz. önkormányzati rendelettel egybeszerkesztett 10/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005. (XI. 30.) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Zsámbok község Önkormányzatának Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról 2005. december TARTALOMJEGYZÉK SZÖVEGES MUNKARÉSZ

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT -RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ-

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT -RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT -RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ- Vácduka Község Önkormányzatának 9/2005.(XII.13.) ÖK. rendelete Vácduka község Építési Szabályzatáról az 1/2013.(I.21.) sz. rendelettel módosítottan

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2. Ócsa város helyi építési szabályzatáról

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2. Ócsa város helyi építési szabályzatáról MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ócsa Város 1 Önkormányzatának 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete 2 Ócsa város helyi építési szabályzatáról Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2006. (III. 13.) KT. RENDELETE A NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Valkó nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - ELSŐ RÉSZ

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - ELSŐ RÉSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú Kt. r e n d e l e t e Újhartyán község áról Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HÉSZ: HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HÉSZ: HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HÉSZ: HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006. (VI.27.) ÖK. számú rendelete Érd város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Érd Város Önkormányzatának

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 20.) RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.)

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Abony Város Képviselő-testülete 11/ 2013. (IV. 29.) sz. Önkormányzati Rendelete Módosította: Abony Város Képviselő-testületének 14/2014. (V. 06.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 8/2008.(VI.12.), az 1/2009.(II.16.) és a 12/2009.(VIII.14.) rendelettel módosított 9/2006.(III. 28.) rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ) JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT!

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ) JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ) JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Helyi Építési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. 2

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. 2 Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (VI.28.), 27/2012. (X.30.), a 25/2012.(X.24.), a 18/2012. (VII.16.), a 19/2011.(IX.13.), a 14/2011.(VI.10.), a 14/2010.(III.18.), a 34/2009.(XI.13.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.)

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések II. fejezet III. fejezet IV. fejezet Településrendezési

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.31.) rendelete Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS KIS-RÉTI GAZDASÁGI TERÜLET ÉS LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VERESEGYHÁZ VÁROS KIS-RÉTI GAZDASÁGI TERÜLET ÉS LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VERESEGYHÁZ VÁROS KIS-RÉTI GAZDASÁGI TERÜLET ÉS LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA II. DOKUMENTÁCIÓS FÁZIS: KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ -jóváhagyandó

Részletesebben

5/2005. (VI. 30.) RENDELETE

5/2005. (VI. 30.) RENDELETE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2005. (VI. 30.) RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Újlengyel község Önkormányzatának Képviselőtestülete az

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben