JEGYZŐKÖNYV. Kéri, hogy akinek a szavazás menetével kapcsolatban kérdése van, az most tegye fel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kéri, hogy akinek a szavazás menetével kapcsolatban kérdése van, az most tegye fel."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon) december 21-én 11:04 órai kezdettel a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűléséről A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel Jelen vannak: - a Társaság részvényesei vagy a részvényesek képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint; - Lajkó Ferenc és Erdélyi Barna igazgatósági tagok; - Peter Grace a Felügyelőbizottság elnöke; - dr. Tóth Timea vezető jogtanácsos; - dr. Nyika Andrea jegyzőkönyvvezető; - más meghívottak. Megnyitó: a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége; a határozatképesség megállapítása; a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása Lajkó Ferenc vezérigazgató, az Igazgatósági tagja köszönti a megjelenteket és 11 óra 4 perckor megnyitja a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Társaság ) rendkívüli közgyűlését. Pár szóban ismerteti, hogy Bethlen Miklós igazgatósági tag lemondása okán került összehívásra a rendkívüli közgyűlés. A közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a közgyűlésen való szavazójegyes döntéshozatallal kerül sor. A közgyűlés levezető elnökének dr. Tóth Tímeát a WABERER S cégcsoport vezető jogtanácsosát javasolja. Dr. Tóth Timea megköszöni a jelölést és tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a közgyűlési szavazás lebonyolítása szavazójegyek útján történik. A regisztráció során a szavazásra jogosult részvényesek átvehették névre szóló szavazójegyeiket, amelyek a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlását lehetővé teszik. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatok leadásának végét is jelzi. A szavazás lezárását követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat és az eredményt a részvényesek megtekinthetik a teremben elhelyezett kijelzőkön, valamint a közgyűlés levezető elnöke szóban is ismerteti. Ismerteti, hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, ezen belül a szavazati jog gyakorlására azok a részvényesek jogosultak, akiknek a nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, december 19-én a részvénykönyv tartalmazza. Kéri, hogy akinek a szavazás menetével kapcsolatban kérdése van, az most tegye fel. Dr. Tóth Timea tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a mai napra összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Dr. Tóth Timea ismerteti, hogy a Társaság a rendkívüli közgyűlés meghívóját a törvényben foglalt határidőben, november 20. napján közzétette, így a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. Ellenőrzi a képviseleti meghatalmazásokat, amelyeket rendben lévőnek talált, valamint megtekinti a jelenléti ívet. Ezek után megállapítja, hogy a Társaság által kibocsátott részvények száma darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma , ennek megfelelően a szavazásra jogosító részvények száma darab. A jelenléti ív adatai alapján az összes szavazásra

2 2 jogosító részvényhez viszonyítva a közgyűlésen megjelent, illetve képviselt részvényesek által birtokolt részvények száma darab, a szavazati jogot biztosító részvények által megtestesített szavazatok 71,99%-át képviselik, tehát a közgyűlés határozatképes és megtartható. Dr. Tóth Timea jelzi a jelenlévőknek, hogy a közgyűlés határozatait főszabályként a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, amely jelen közgyűlésen darab szavazatot jelent, ide nem értve az Alapszabályban kiemelt egyes kérdéseket így az Alapszabály módosítását, ahol a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges a döntéshez darab szavazattal. A közgyűlés elnöke ennél a napirendi kérdésnél külön kiemeli majd a minősített többségi jóváhagyás szükségességét. Dr. Tóth Timea tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és a Felügyelőbizottság jelentésének vonatkozó részeit, valamint a határozati javaslatokat a részvényesek előzetesen megismerhették, mivel azokat a Társaság az Alapszabályban foglalt közzétételi helyeken, tehát a Társaság saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján a rendkívüli közgyűlést megelőző 21 nappal közzétette. A közgyűlési meghívóban közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat, vagy a már napirenden szereplő kérdésekkel kapcsolatban határozat-tervezet nem érkezett az Igazgatósághoz. További napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mert nincs jelen a Társaság összes részvényese. Az egyes közgyűlési napirendi pontokhoz kapcsolódóan a részvényesek, vagy képviselőik csak a közgyűlés levezető elnökének kifejezett kérdését követően jogosultak hozzászólni, amennyiben az elnök megadja a szót. Kérjük részvényeseinket szíveskedjenek felszólalás előtt hangosan jegyzőkönyvbe mondani a nevüket. Amennyiben kérdésfeltevésre nem jogosult személy szólal fel a közgyűlés elnöke jogosult tőle megvonni a szót. Ahhoz, hogy a közgyűlés megfelelően dokumentált legyen, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének javasolja megválasztani dr. Nyika Andreát a WABERER S cégcsoport jogtanácsosát. A jegyzőkönyv hitelesítőjének felkéri Horváth Bence urat a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét. Tekintettel arra, hogy szavazólapos szavazással dönt a közgyűlés az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról, a Társaság hatályos Alapszabálya szerint 2 szavazatszámláló tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot szükséges létrehozni. Javasolja tehát a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak válasszák meg Kovács Attilánét és Kertész Katalint. Ismerteti az első határozati javaslatot: A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Tímeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, Horváth Bencét a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Kovács Attilánét és Kertész Katalint a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. Felteszi a kérdést, hogy van-e a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv hitelesítőire, a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, illetve a jegyzőkönyv vezetőjére nézve a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, dr. Tóth Timea felkéri a részvényeseket, hogy az 1. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő napirend előtti kérdésben.

3 3 Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%) Dr. Tóth Timea megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 1/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Tímeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, Horváth Bencét a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Kovács Attilánét és Kertész Katalint a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. A jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv hitelesítői, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjai a megbízást elfogadják. A levezető elnök javasolja a részvényeseknek, hogy térjenek rá a meghívóban meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására, amelyeket szóban is ismertet a jelenlévőkkel: 1. Döntés az igazgatóság tagjainak személyéről, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, döntés Ptk. szerinti felmentvény megadásáról 2. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása 3. A Társaság Alapszabályának módosítása a közgyűlési szavazás módja és lebonyolítása vonatkozásában, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása 4. Egyebek Tekintve, hogy a részvényesek részéről kifogás nem hangzott el a közgyűlés rátért a napirendi pontok érdemi megvitatására a javasolt sorrendnek megfelelően. 1. napirend: Döntés az igazgatóság tagjainak személyéről, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, döntés Ptk. szerinti felmentvény megadásáról A levezető elnök az első napirenddel kapcsolatban elmondja a részvényeseknek, hogy Bethlen Miklós úr december 21. napjával lemondott a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt.-nél betöltött igazgatósági tagságáról. A lemondott igazgatósági tag helyére az Igazgatóság egyetértésben a Jelölő és Javadalmazási Bizottsággal Robert Knorr urat javasolja a közgyűlésnek megválasztásra. E napirendi pont alatt tehát két határozati javaslatról történik szavazás, elsőként az új igazgatósági tag megválasztására vonatkozó javaslatról, a második döntés a leköszönő igazgatósági tag számára a felmentvény megadására vonatkozik.

4 4 Robert Knorr rövid szakmai önéletrajzát a részvényesek megismerhették a Társaság által korábban közzétett közgyűlési előterjesztésből, de a teljesség kedvéért felolvassa a jelenlévő részvényesek számára. Robert Knorr a Mid Europa Partners társvezetője, közép-kelet-európai piacok növekedésére összpontosító, kivásárlással foglalkozó vezető befektető. Közgazdasági és üzleti alapszakon végzett a római La Sapienza egyetemen, pénzügyi mesterdiplomáját a London Business Schoolon szerezte. Robert a cég 1999-es indulása óta van a Mid Europánál. A befektetési bizottság tagja, az irányítási bizottság társelnöke, valamint a kereskedelmi és fogyasztói gyakorlat vezetője. A Mid Europához való csatlakozása előtt Robert a Bankers Trusttel és a Deutsche Bankkal dolgozott Londonban és Milánóban. Robert a Mid Europa befektetései közül a lengyel Allegro, a romániai Profi és a délszláv Moji Brendovi csoport igazgatótanácsának tagja. A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy december 21. napjától határozatlan időre Robert Knorr urat (született: Zágráb, július 1.; anyja neve: Maria Marcocig; lakcíme: 11a Regent Street, London, SW1Y 4LR) a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Ezután a közgyűlés levezető elnöke köszönti Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét és felkéri, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace köszönti a közgyűlés résztvevőit és ismerteti a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pont első határozati javaslatára vonatkozó lényegét, mely szerint a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés Robert Knorr úr igazgatósági taggá választásával kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e Robert Knorr úr igazgatósági taggá választásával kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 2. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő:

5 5 2/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy december 21. napjától határozatlan időre Robert Knorr urat (született: Zágráb, július 1.; anyja neve: Maria Marcocig; lakcíme: 11a Regent Street, London, SW1Y 4LR) a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. A közgyűlés levezető elnöke az első napirendhez tartozó második határozati javaslattal összefüggésben ismerteti, hogy Bethlen Miklós igazgatósági tag lemondásában - élve a Ptk. által biztosított lehetőséggel - kérte, hogy részére a közgyűlés az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Az elnök ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel kérésére megadja Bethlen Miklós december 21. napjával lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. -ának (2) bekezdésében megjelölt felmentvényt. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e határozati javaslatra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace elmondja, hogy a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés Bethlen Miklós igazgatósági tisztségéről lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvben megjelölt felmentvény megadásával kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e Bethlen Miklós igazgatósági tag felmentvényével kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 3. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő:

6 6 3/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel kérésére megadja Bethlen Miklós december 21. napjával lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. -ának (2) bekezdésében megjelölt felmentvényt. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. 2. napirend: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása A közgyűlés levezető elnöke a második napirendhez kapcsolódóan ismerteti, hogy a Ptk. 3:122. (3) bekezdése szerint, összhangban a Társaság Alapszabályának pontjával a Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság a működési formaváltást követő első ülésén július 31-én megállapította, majd november 14-én módosította ügyrendjét, amelyet a jelen közgyűlésre előzetesen közzétett előterjesztés teljes terjedelmében tartalmaz. Az elnök ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel jóváhagyja a Felügyelőbizottság július 31-én majd november 14- én megállapított Ügyrendjét az előzetesen közzétett tartalommal. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace ismerteti, hogy a Felügyelőbizottság július 31. majd november 14. napjával új Felügyelőbizottsági Ügyrendet állapított meg, amelyet az előterjesztés szerinti tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasol. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e a Felügyelőbizottság Ügyrendjével kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Egri Gábor részvényes megkérdezi, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendje magyar és angol nyelven is elkészül? A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének a magyar és az angol nyelvű változata is elérhető a Társaság honlapján a közgyűlési előterjesztésbe foglalva. Tekintve, hogy ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 4. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%)

7 7 (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 4/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel jóváhagyja a Felügyelőbizottság július 31-én majd november 14- én megállapított Ügyrendjét az előzetesen közzétett tartalommal. 3. napirend: A Társaság Alapszabályának módosítása a közgyűlési szavazás módja és lebonyolítása vonatkozásában, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása A közgyűlés levezető elnöke a harmadik napirendhez kapcsolódóan ismerteti, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Ptk. 3:276. (1) bekezdés és az Alapszabály b) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály módosításáról egyetlen határozattal döntsön, mivel a módosítások egyetlen tárgykört, a közgyűlési szavazás technikai lebonyolítását érintik. A kivetítőn az e napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot csak három részletben tudjuk megjeleníteni, de természetesen a Társaság által közzétett közgyűlési előterjesztésben a részvényesek előzetesen megismerhették a szövegszerű határozati javaslatot. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának szövegét a jelen közgyűlésre előzetesen közzétett előterjesztés teljes terjedelmében tartalmazza. Annak érdekében, hogy a részvényesek munkáját a közgyűlések lebonyolítása során megkönnyítse, az Igazgatóság olyan javaslatot dolgozott ki, amely több egymáshoz kapcsolódó elemből áll. Egyrészről kiveszi a zártkörű részvénytársaságokra szabott telefonkonferencia útján történő közgyűlési részvétel lehetőségét az alapszabályi rendelkezések közül. Ennek indoka a tőzsdei jelenléttel összefüggő megnövekedett részvényesi létszám, amely már nem teszi lehetővé, hogy telefonkonferencia útján az összes részvényes egyidejűleg kölcsönösen és korlátozás mentesen tudjon kommunikálni egymással. A közgyűlési szavazás lebonyolításával kapcsolatos további módosítás célja az Igazgatóság részéről, hogy lehetővé tegye a közgyűléseken az elektronikus szavazógéppel történő szavazást, a jelenlegi szavazólapos eljárás megtartása mellett. Ez a részvényesek számára azt jelenti, hogy a jövőben nem a szavazólapokat kell minden egyes szavazásnál leadni, hanem szavazógéppel történhet a szavazás. Ezáltal a közgyűlési szavazások rövidebb időt vesznek majd igénybe, hiszen a számítógép útján történő szavazatszámlálás modern és hatékonyabb a jelenlegi folyamatnál. Fentiekre tekintettel az elnök ismerteti az e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezúton törli a október 26-án hatályossá vált Alapszabály szakaszait az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve az elektronikus szavazógéppel történő szavazás lehetővé tétele érdekében az alábbiak szerint módosítja az szakaszokat (a változások vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve): A Közgyűlésen a szavazás szavazójegyekkel vagy számítógépes eljárással történik.

8 A Társaság a közgyűlési regisztráció során ellenőrzi, hogy a részvényes szerepel-e a részvénykönyvben, majd minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, vagy a szavazójegyet [törölve] [törölve] 5.8. A szavazás lebonyolítása A szavazás szavazógéppel, vagy a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás lebonyolításának technikai részleteit a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyét, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. [törölve] Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest ha személye megállapítható nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül A Közgyűlésen a szavazás módja a fenti eljárás szerint nyílt Számítógépes szavazás esetében a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik. Szavazójeggyel történő szavazásnál a Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát. A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira előkészített Alapszabály módosítással kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azokkal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal javasolja elfogadásra a közgyűlés számára. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e a Társaság Alapszabályának módosításával kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Egri Gábor részvényes kérdése arra irányul, hogy a kijelzőn jelzett, az Alapszabály pontjában törölve megjelölés milyen módosítást takar. A közgyűlés elnöke válaszában ismerteti a jelenleg hatályos Alapszabály pontjának törlésre kerülő egy mondatát, és elmondja, hogy a mondat törlésére annak érdekében kerül sor, hogy a közgyűlési határozathozatalkor egyértelmű legyen a leadott szavazatok összeszámlálásának módja. Tekintve, hogy ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy az 5. számú szavazójeggyel szavazzanak a legalább háromnegyedes szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes.

9 9 Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 5/2017 (XII.21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezúton törli a október 26-án hatályossá vált Alapszabály szakaszait az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve az elektronikus szavazógéppel történő szavazás lehetővé tétele érdekében az alábbiak szerint módosítja az szakaszokat (a változások vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve): A Közgyűlésen a szavazás szavazójegyekkel vagy számítógépes eljárással történik A Társaság a közgyűlési regisztráció során ellenőrzi, hogy a részvényes szerepel-e a részvénykönyvben, majd minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, vagy a szavazójegyet [törölve] [törölve] 5.8. A szavazás lebonyolítása A szavazás szavazógéppel, vagy a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás lebonyolításának technikai részleteit a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyét, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. [törölve] Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest ha személye megállapítható nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül A Közgyűlésen a szavazás módja a fenti eljárás szerint nyílt Számítógépes szavazás esetében a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik. Szavazójeggyel történő szavazásnál a Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát. A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

10 10 Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a van-e esetleg egyéb olyan kérdés, amit a részvényesek meg kívánnak vitatni. Tekintettel arra, hogy további észrevétel, indítvány, javaslat, kérdés nem hangzott el, a közgyűlés elnöke megköszöni a részvényeseknek a részvételt és 11 óra 37 perckor berekeszti a közgyűlést. kmf dr. Tóth Timea dr. Nyika Andrea a Közgyűlés Elnöke jegyzőkönyvvezető CEE Transport Holding B.V. részvényes meghatalmazottja Horváth Bence jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyzem Budapesten, december 21. napján: dr. Tóth Timea vezető jogtanácsos

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2017. november 28-án (huszonnyolcadikán)

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel JEGYZŐKÖNYV a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041375 cégjegyzékszámon)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2018. április 16-án 14:06 órai kezdettel a Lurdy Konferencia-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Rt. rendkívüli közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Rt. rendkívüli közgyűléséről Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 3/2005 Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. november 7-én de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel JEGYZŐKÖNYV a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041375 cégjegyzékszámon)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Kérjük, szíveskedjenek a felszólalásuk előtt nevüket és szavazólapjukon feltüntetett számot közölni, és kérem, törekedjenek a rövid hozzászólásokra.

Kérjük, szíveskedjenek a felszólalásuk előtt nevüket és szavazólapjukon feltüntetett számot közölni, és kérem, törekedjenek a rövid hozzászólásokra. JEGYZŐKÖNYV - kivonat - a SET GROUP Nyrt. 2018. február 9. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűléséről Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 13. konferenciaterem Időpont: 2018. február 9., 9

Részletesebben

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000% A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. április 28. napján megtartott, a 2016. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik: Módosítási javaslatok... 2 1. A szabályozott

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről 2014. október 27. Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A MAGISZ március 24.-i ismételt- közgyűléséről

Jegyzőkönyv. A MAGISZ március 24.-i ismételt- közgyűléséről Jegyzőkönyv A MAGISZ 2017. március 24.-i ismételt- közgyűléséről Az Egyesület adatai: Neve: Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út. 138. Adószáma: 18234873-1-09

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság JEGYZŐKÖNYV a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55., Cg.: 01-10-046842) 2018. május 7. napján megtartott megismételt

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 27. napján megtartott, a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/ Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/568-000 E-mail: iskola@petervasara.hu Ikt.sz: 37-4/2017. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pétervásárai Tamási Áron Általános

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok Közgyűlési határozatok kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2000. december 16-án. Hatályba lépett 2001. február 1-jén. Módosítva 2001. május 19-én és 2004. december

Részletesebben

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ELO TERJESZTE SEK E S HATA ROZATI JAVASLATOK A (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését 2019.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Társaság ) ezúton tájékoztatja

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. április 26. napján megtartott, a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai Budapest, 2019. április 17. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018. KÖZLEMÉNY A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban:

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület, székhely: 1112 Budapest, Zólyomi út 34/b-36.) 2017. február 14. napján 18.15 órakor tartott megismételt

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat

1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

rendkívüli közgyűlésén

rendkívüli közgyűlésén KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel, a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén Jelenlévők:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. április 27. napján megtartott, a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: Társaság ) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 1 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2018. év április hó 30. napján

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

1/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

1/2018.(12.13.) számú KGY. határozat A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszáma: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; Részvénytársaság

Részletesebben

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/ Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. Telefon: 36/568-000 E-mail: iskola@petervasara.hu Ikt.sz: 37-3/2017. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pétervásárai Tamási Áron Általános

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet) Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 1/2005 JEGYZŐKÖNYV Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. február 22-án de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Nyrt. 2018. április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 02-10-060369., székhelye:

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai Budapest, 2016. április 29. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Szám:.. N é m e t b á n y a

Szám:.. N é m e t b á n y a Szám:.. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31. napján 18.15 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: 01-10-045715 KÖZLEMÉNYE a Társaság 2014. március 06. napjára összehívott rendkívüli

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Hirdetmény. (egységes szerkezetbe foglaltan)

Hirdetmény. (egységes szerkezetbe foglaltan) 1 Hirdetmény (egységes szerkezetbe foglaltan) Tisztelt Részvényesünk! A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030) 2018.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318

Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318 Jegyzőkönyv kivonat a Magyar Naturisták Egyesületének rendes közgyűlésén hozott határozatairól Időpont: 2016. április 16. 10 óra Helyszín: Délegyháza Művelődési Ház, Délegyháza, Szabadság tér 1. Jelen

Részletesebben