BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció március TH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08"

Átírás

1 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció március TH

2 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza TT /2006 Munkatárs: Leitner Attila Szabó Roland Közlekedéstervező: Bogár Zsolt K-2-1/ Közműtervező: Horváth Ervin Külterület szabályozás, tájrendezés, környezetalakítás tervezők: TÁJOLÓ-TERV Kft Auer Jolán TK/ M. Andrási Ágnes településmérnök

3 3 Tartalomjegyzék 1.A TERVEZÉSI FELADAT Előzmények A tervezési feladat meghatározása A rendezési tervmódosítás által érintett területek A településrendezési terv módosításának célja TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezés KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA Környezetvédelem Közlekedés Közművesítés Elektronikus Hírközlés Örökségvédelem Rajzjegyzék Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: T-1/K Településszerkezeti terv - Kivonat M 1: T-1/M Településszerkezeti tervmódosítás M 1: SZT2-K Külterület szabályozási terv kivonat M 1: SZT1-K Belterület szabályozási terv kivonat M 1: SZT2-MK Külterület szabályozási tervmódosítás M 1: SZT1-M Külterület szabályozási tervmódosítás M 1: 4 000

4 4 1.A TERVEZÉSI FELADAT 1.1. Előzmények Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő testülete évek folyamán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX tv. 13. (1) 1. pontja szerint, biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a település közigazgatási területére vonatkozó településrendezési tervet. Az évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval (továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült a város településfejlesztési koncepciója, melyet a képviselő testület a 136/2011. (IX. 29.) számú képviselő testületi határozattal elfogadott. Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2013-ban hagyta jóvá a település településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a 192/2013. (XII.19.) számú önkormányzati határozattal, a szabályozási tervet a 32/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelettel hagyták jóvá év folyamán a Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása során az ipari területekkel kapcsolatban az a döntés született, miszerint a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetként megjelölt terület belterületbe vonása, mint a termőföld végleges más célú hasznosítása jogsértő. Az érintett területen az eredeti állapot visszaállítása miatt szükséges a módosítás. Ugyanakkor felmerültek további módosítási igények, melyek az elfogadott rendezési terv módosítását indokolják. Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő testülete ezek után úgy döntött, hogy a város településrendezési tervét a fentiek miatt módosítani kívánja. A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására. A tervezési feladat a településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt. A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Komárom-Esztergom Megye Mellékút hálózatfejlesztési Program Bábolna Város Rendezési Terve Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36.. szerinti teljes eljárásnak véleményezési dokumentációja.

5 A tervezési feladat meghatározása A rendezési tervmódosítás által érintett területek Jelen tervdokumentáció Bábolna közigazgatási területeinek következő részeire vonatkozik: 0204/10 hrsz.-ú gazdasági ipari terület 0262/1-3 hrsz.-ú szántó területek 092/15, 106/1 hrsz.-ú ingatlanok 0162/2, 0162/4-5, 0168/2 hrsz.-ú ingatlanok 47 hrsz.-ú telek A településrendezési terv módosításának célja I. sz. tervezési terület: A Bábolna 0204/10 hrsz.-ú tervezett gazdasági ipari terület visszasorolása mezőgazdasági területbe. Bábolna jelenlegi külterületén az elfogadott rendezési terv egy már korábban is tervezett ipari park területet jelöl tervezettként. A jóváhagyott rendezési terv törvényességi felülvizsgálata során azonban megállapításra került, hogy az érintett terület kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetként megjelölt terület és a belterületbe vonás és a termőföld végleges, más célú hasznosítása jogsértő, függetlenül attól, hogy a korábbiakban ennél jóval nagyobb terület már ipari parknak volt minősítve. A jelen módosítás tárgya, hogy a gazdasági ipari területfelhasználás és az ennek megfelelő övezeti besorolás visszaálljon a területekre. Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, a szabályozási terv módosítása II. sz. tervezési terület: A Bábolna 0262/1-3 hrsz.-ú jelenleg mezőgazdasági területek gazdasági ipari területbe sorolása A város keleti részén, a nagyrészt Nagyigmánd területén található Monsanto- Hungaria Kft. tulajdonában lévő ipari terület bővítése tervezett. Az érintett helyrajzi számok területe ~9 Ha. Tervezett területfelhasználás módosulás a mezőgazdasági általános területből, Ipari gazdasági területre. Az érintett terület a megyei településrendezési terv szerint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartozik, azonban az érintett gazdasági társaság további terjeszkedése csak ebbe az irányba lehetséges. Gazdasági szempontok miatt és a terület elenyésző méretének a teljes szántóterületek méretéhez képest indokolt a további vizsgálat a módosítás megvalósíthatóságának érdekében. Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, a szabályozási terv módosítása

6 6 III. sz. tervezési terület: A Bábolna 106/1 hrsz.-ú út, megosztási vázrajz szerinti részének ipari területhez csatolása, valamint a 92/15 hrsz.-ú telephely megosztási vázrajz szerinti részének közterületbe történő sorolása. Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolna Sped Kft. közötti ingatlan cserék miatt szükséges a fent említett területek módosítása a hatályos településrendezési terven. Az önkormányzat tulajdonában lévő 106/1 hrsz.-ú terület mintegy 672 m 2 es területe a Bábolna Sped Kft. tulajdonába kerül a 92/15 hrsz.-ú területen kialakított mintegy 328 m 2 es kiépített parkoló pedig az önkormányzat tulajdonába. Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, a szabályozási terv módosítása IV. sz. tervezési terület: A Bábolna külterületi 0162/2, 0162/4-5, 0168/2 hrsz.-ú különleges mezőgazdasági üzemi és általános mezőgazdasági területek Különleges lovastelep felhasználású terültbe sorolása A Kis-Bábolnán található fent nevezett hrsz.-ú területen az ingatlanok tulajdonosai Lovas Oktató Központ kialakítását tervezik. Az építés és pályázati lehetőségek kihasználása miatt indokolt a módosítás. Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, a szabályozási terv módosítása V. sz. tervezési terület: A Bábolna belterületi 47 hrsz.-ú kertvárosi területfelhasználású telken építési hely kijelölése és HÉSZ módosítása A fent nevezett hrsz.-ú telken a szomszédos településközponti területhez kapcsolódóan intenzívebb beépítés és a kertvárosi lakóterület adta lehetőségek optimálisabb kihasználása miatt szükséges a hatályos szabályozási terv és a HÉSZ módosítása. A területen tervezett a max. 4 rendeltetési egység elhelyezésének biztosítása. Feladat: a szabályozási terv módosítása, HÉSZ módosítás VI. sz. módosítás Bábolna Város elfogadott Helyi építési szabályzatának és mellékleteinek felülvizsgálata, az esetleges ellentmondások, és eltérések javítása a HÉSZ és a Szabályozási terv között. Feladat: a HÉSZ módosítása

7 7 2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Bábolna városképviselőtestülete a136/2011. (IX. 29.) számú közgyűlési határozattal fogadta el a város településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. sz. tervezési terület: A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben a területek gazdasági ipari (Gip) területfelhasználású területek. A törvényességi felülvizsgálat miatt azonban szükséges a mezőgazdasági általános (Má) területfelhasználás visszaállítása, tekintettel a terület minőségi osztályára. II. sz. tervezési terület: A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben a területek mezőgazdasági általános (Má) területfelhasználású területek. Tervezett besorolás ipari gazdasági (Gip) területfelhasználás, hasonlóan a szomszédos terültekhez. III. sz. tervezési terület: Az érintett területek esetében a területfelhasználás az út (Köu) és a gazdasági ipari (Gip) területek esetében módosul. IV. sz. tervezési terület: A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben a területek mezőgazdasági általános (Má) és Különleges mezőgazdásági üzemi (Kmü) területfelhasználású területek. Tervezett besorolás Különleges lovastelep (Klt) területfelhasználás. 4. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS I. sz. tervezési terület: A tervezési terület besorolása övezeti szempontból a jelenlegi beépítésre szánt gazdasági ipari területből, beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területbe kerül vissza. A módosítás a szabályozási terv változtatását igényli, a HÉSZ módosítását nem.

8 8 II. sz. tervezési terület: A tervezési terület besorolása övezeti szempontból a jelenlegi beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területből, beépítésre szánt ipari gazdasági területbe kerül. Az övezetben az OTÉK és a HÉSZ hatályos előírásai alapján lehet építési tevékenységet folytatni. A módosítás a szabályozási terv változtatását igényli, a HÉSZ módosítását nem. III. sz. tervezési terület: Az önkormányzat tulajdonában lévő 106/1 hrsz.-ú terület mintegy 672 m 2 es területének besorolása gazdasági ipari területbe kerül. Az övezetben az OTÉK és a HÉSZ hatályos előírásai alapján lehet építési tevékenységet folytatni. A Bábolna Sped Kft. tulajdonába lévő a 92/15 hrsz.-ú területen kialakított mintegy 328 m 2 es kiépített parkoló területe pedig közlekedési területbe kerül. A módosítás a szabályozási terv változtatását igényli, a HÉSZ módosítását nem. IV. sz. tervezési terület: A tervezési terület besorolása övezeti szempontból a jelenlegi beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területből, beépítésre szánt lovastelep területbe kerül. Az övezetben az OTÉK és a HÉSZ hatályos előírásai alapján lehet építési tevékenységet folytatni. A módosítás a szabályozási terv változtatását igényli, a HÉSZ módosítását nem. V. sz. módosítás A tervezési terület besorolása övezeti szempontból a jelenlegi beépítésre szánt Kertvárosi lakóterület, nem módosul. Építési hely kerül kijelölésre és a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása szükséges. VI. sz. módosítás Bábolna Város elfogadott Helyi építési szabályzatának és mellékleteinek felülvizsgálata, az esetleges ellentmondások, és eltérések javítása a HÉSZ és a Szabályozási terv között. A HÉSZ módosítás szükséges.

9 9 5. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK T-1/M Településszerkezeti terv, M=1:8 000 felbontású Határozattervezet Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata Bábolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: A 192/2013. (XII.19.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet módosítja az alábbiak szerint. Jelen módosítás csak a TH munkaszámú tervdokumentáció T-1/M jelű tervlapjaival együtt érvényes. jegyző polgármester Bábolna, jegyző

10 10 SZT2-M, SZT1-M jelű szabályozási terv M=1:4 000 felbontású Rendelettervezet Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 32/2013.(XII.19.) számú rendelet módosításáról Bábolna Város önkormányzatának képviselő testülete az évi LXXVII. törvényben biztosított jogkörében a következőket rendeli el: A 32/2013. (XII.19.) számú, többször módosított önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékleteit módosítja az alábbiak szerint. Jelen módosítás csak a TH munkaszámú tervdokumentáció SZT2-M, SZT1-M jelű tervlapjaival együtt érvényes. 1.. /1/Jelen a rendelet az elfogadása utáni 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Répcelak Város képviselőtestületének 32/2013. (XII.13.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH munkaszámú tervdokumentáció SZT2-M, SZT1-M jelű szabályozási tervlapjával és a tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes. jegyző polgármester A rendelet kihirdetésre került: Bábolna, jegyző

11 11 6. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 6.1. Tájrendezés Helyzetértékelés Bábolna településrendezési eszközeinek jelenlegi módosítása a külterületen négy területet érint. Az alábbiakban az egyes területekre külön írjuk a helyzetelemzéseket. 1. terület: 0204/10 hrsz tervezett gazdasági ipari terület visszasorolása mezőgazdasági területbe Az érintett terület a hatályos településrendezési eszközökben Bábolna belterületéhez tartozik, tervezett gazdasági terület (Gip). A terület korábban általános mezőgazdasági területként szerepelt a településrendezési eszközökben. A jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt álló területrész a település délkeleti részéhez csatlakozik, a számú összekötő úttól délre található. A 2008-ban elfogadott Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT), mely Bábolna hatályos településrendezési eszközeinek elfogadásakor (2013.) még hatályban volt jelen területet kiváló termőhelyi adottságú szántóterületnek jelölte. A január 1-vel hatályba lépő OTrT alapján azonban ez a terület nem esik bele a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe. Az OTrT új övezete a jó termőhelyi adottságú szántóterület érinti a vizsgált terület déli csücskét. 1. ábra: Kivonat a hatályos OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete tervlapjából 2. ábra: Kivonat az OTrT jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete tervlapjából Az OTrT 2014-es módosítása még nem került átvezetésre a megyei tervekben. Mivel a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete országos övezet, a megyei terveknek majd ezt az övezetet kell átvenni a megyei területrendezési tervek módosításakor. Mivel az OTrT magasabb szintű jogszabály, mint a megyei önkormányzati rendelet, továbbá a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület térségi övezet országos övezet, ezért az OTrT-ben szereplő területi lehatárolás tekintendő hatályosnak. Tájékoztatásul közöljük a 2011-ben elfogadott Komárom-Esztergom

12 12 Megye Területrendezési Tervének (továbbiakban: KEMTrT) kiváló termőhelyi adottságú szántóövezetét, mely az 1-es területet érinti. 3. ábra: Kivonat a KEMTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete tervlapjából Országos vagy helyi jelentőségű, vagy arra tervezett védett természeti terület, természeti érték, továbbá ex lege védett terület nincs a területen sem a térségében. Szintén nem található a módosítással érintett terület térségében európai közösségi jelentőségű, Natura 2000 terület. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak. 2. terület: 0262/1-3 hrsz-ú jelenleg mezőgazdasági területek gazdasági ipari területbe sorolása A terület Bábolna délkeleti részén, a nagyigmándi közigazgatási határnál található. A módosítandó területtől keletre meglévő gazdasági ipari területek a Monsanto Hungaria Kft tulajdonában vannak. Északra és nyugatra is mezőgazdasági területek találhatók, délre pedig a Karabuka II. major területe gazdasági ipari övezetbe tartozik. A hatályos OTrT nem sorolja a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe. Az OTrT jó termőhelyi adottságú szántóterülete azonban érinti a módosítandó terület északi részét. A 3. ábrán látható, hogy a KEMTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóövezete szintén érinti a 2-es területet. (Hatályosság tekintetében lsd. 1. területnél leírtakat) A terület tulajdonosa tájékoztatta a tervezőket, hogy megkezdte az érintett terület művelésből való kivonását. Országos vagy helyi jelentőségű, vagy arra tervezett védett természeti terület, természeti érték, továbbá ex lege védett terület nincs a területen sem a térségében. A terület nem része az európai közösségi jelentőségű, Natura 2000 területeknek. A módosítással érintett területtől kb méterre délre található a legközelebbi Natura terület, mely a Nagyigmánd közigazgatási területén húzódó Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak. A területtől délre húzódik a Fekete víz-ér. A módosítandó területtől kb 220 m-re délre, az ér menti területek az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területéhez tartoznak.

13 13 4. területek: 0162/2, 0162/4-5, 0168/2 hrsz-ú jelenleg különleges mezőgazdasági üzemi és általános mezőgazdasági területek különleges lovastelep területbe sorolása A terület Bábolna nyugati közigazgatási területén, Kis-Bábolna területén található, Bana közigazgatási határához közel. Jelenleg mezőgazdasági területekkel körülvett mezőgazdasági üzemi területen a jelenlegi lovas létesítmények fejlesztése tervezett, lovas oktató központot szeretnének kialakítani. A két területrész sem az OTrT, sem a KEMTrT szerint nem tartozik a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetébe. Országos vagy helyi jelentőségű, vagy arra tervezett védett természeti terület, természeti érték, továbbá ex lege védett terület nincs a területen sem a térségében. Szintén nem található a módosítással érintett terület térségében európai közösségi jelentőségű, Natura 2000 terület. A terület nem része az Országos ökológiai hálózatnak. A módosítandó területtől délre, a közigazgatási határnál húzódik a Tárkányi határárok. A 0168/2 hrsz-ú területtől kb. 370 méterre délre, a Tárkányi határárok menti területek az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területéhez tartoznak. Várható hatások, javaslatok 1. terület A szántóterületet a előtti településrendezési eszközökkel megegyezően, valamint a jelenlegi területfelhasználásának megfelelően mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. 2. terület A tulajdonos kérését támogatva a Monsanto Hungaria Kft. területi bővülése miatt szükséges a terület átsorolása. A területhasználat jellege, a tájképi látvány mindenképp meg fog változni, hisz a jelenlegi beépítetlen mezőgazdasági területek, beépítésre szánt ipari területekké válnak. A terület Gip-2 övezetbe kerül, mely övezeten belül a beépíthetőség mértéke 50%. A megengedett építménymagasság 12,5 m. A tájképben erre a területre jellemző, hogy a majorokat fásítás veszi körül. E jelleget továbbra is javasolt megőrizni, a keletkező gazdasági területnél javasolt kialakítani. A bábolnai és a nagyigmándi majorrészek látványban nem különülnek el. Javasolt a terület nyugati oldalán, a mezőgazdasági területek felé védő fákból és alattuk cserjékből álló zöldsáv kialakítása, mely mind látványban, mind funkcióban elkülönítené az eltérő területfelhasználású területeket. 4. terület A területek jelenleg beépítésre szánt mezőgazdasági területek (K-mü). A terület beépíthetőségének mértéke csökkeni fog a jelenlegi 30%-ról 20%-ra. A minimálisan kialakítható zöldfelület mértéke +20%-kal nő, 60 % lesz, a jelenlegi 40% helyett. A megengedett építmény magassága nem változik. Tájhasználat, tájképi hatás tekintetében a tervezett módosítás a jelenleginél kedvezőbb állapotot eredményez. A biológiai aktivitás értékének alakulása a tervezett területhasználatok esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) évi márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése

14 14 csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az ún. biológiai aktivitás érték nem csökkenhet. Az egyes területek biológiai aktivitás érték számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: BAÉ rendelet) határozza meg. A biológiai aktivitásérték (továbbiakban: BAÉ) változása a közigazgatási terület egészére, az Étv. 8. (2) bekezdés b) pontja értelmében új beépítésre szánt terület kijelölése miatt nem csökkenhet, illetve az aktivitásérték csökkenését más területen való aktivitásérték-növeléssel szükséges pótolni. A BAÉ rendelet szerint a BAÉ szintentartását a Településszerkezeti tervben kell igazolni. A jelenlegi és tervezett területhasználatok esetén a vizsgált terület biológiai aktivitásértéke a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete alapján került ki számításra: A tervezés alá vont területen a területfelhasználás változásból adódó biológiai aktivitási érték változása Sorszám Hrsz Jelenlegi Terület Tervezett Terület Értékmutató BAÉ mutató BAÉ Jelenlegi Érték- Tervezett területfelhasználás (ha) használás (ha) mérete területfel- mérete /10 Gip 34,87 0,4 13,948 Má 39,99 3,7 147,963 Kö 5,31 0,6 3,186 Ev 0,18 9 1, /1-3 Má 11,06 3,7 40,922 Gip 11,06 0,4 4, /4 Kmü /2 Kmü 3,59 0,7 2, /2 Kmü Klt 4,8 1,5 7,2 0162/5 Má 1,2 3,7 4,44 Összesen: 65, ,207 Értékkülönbözet a jelenlegi állapothoz képest: + 96,198 Jelenlegi biológiai aktivitásérték egyenleg a városban a 192/2013 (XII.19.), és a 68/2014. (V.29.) KGY. határozattal jóváhagyott +745,82 Településszerkezeti tervben Összesített biológiai aktivitásérték egyenleg a közigazgatási területen: + 842,018 A közigazgatási területen a Településszerkezeti terv elfogadásakor (192/2013. (XII.19.) számú önkormányzati határozat) a közigazgatási területen a biológiai aktivitásérték egyenlege +745,82 volt. Ez a nagymértékű pozitív egyenleg a termálkút körüli idegenforgalmi és a belterülettől délre levő gazdasági fejlesztési területek visszasorolásából adódott. A Településszerkezeti terv elfogadása óta történt egy módosítás Bábolna közigazgatási területén, mely a biológiai aktivitásértékét nem módosította. Ezt a 68/2014. (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat tartalmazza. Jelen módosítást követően Bábolna közigazgatási területén a biológiai aktivitásérték +842,018-ra változik. KÖRNYEZETVÉDELEM

15 15 Helyzetértékelés A 2013 decemberében elfogadott településrendezési eszközökben részletesen értékelésre került a térség környezeti állapota, ebben az elmúlt időszakban változás nem történt, a Környezeti állapot értékelése és Környezetalakítási javaslat munkarészek megállapításai változatlanul érvényesek. Várható hatások, javaslatok A 2013 decemberében elfogadott településrendezési eszközökben meghatározásra kerültek az ipari gazdasági területeken betartandó környezeti feltételek. E feltételek kiegészítést nem igényelnek, a helyi építési szabályzatban (32/2013. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet) és az országos szintű jogszabályokban meghatározott környezeti feltételek betartása esetén környezetszennyezés, környezet károsítás elkerülhető. A 2-es területnél az új gazdasági terület létrejötte a környezeti állapotokban okozhat változást. De mivel a módosítás a már helyben lévő gazdasági szereplőkkel történik, a környezeti elemek károsítása, környezetszennyezés a már ismert és meghatározott feltételekkel és előírásokkal elkerülhető lesz. TERÜLETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb decemberében, amely módosítás január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. A 2013 decemberében elfogadott településrendezési eszközökben részletesen igazolásra került a Településszerkezeti terv területi terveknek való megfelelősége. A településrendezési eszközök egyeztetése során pontosításra kerültek a térségi övezetek határai. A 3. számú és az 5. számú módosítások mind belterületen, települési térségben találhatók. A külterületi módosítással érintett területek esetében az alábbiak állapíthatók meg.

16 16 TÉRSZERKEZETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG Az Ország Szerkezeti Terve KEMTrT Térségi T szerkezeti terve Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a térségi és megyei tervek készítése során kell figyelembe venni. Az Ország Szerkezeti Tervén a külterületen található módosítással érintett területek mind mezőgazdasági térségbe tartoznak. Országos területfelhasználási Területrendezési követelmények kategóriák Mezőgazdasági térség - legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni a megyei területrendezési tervben, a fennmaradó részen - a városi ranggal rendelkező települések kivételével - városias települési térség nem jelölhető ki Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a térségi és megyei tervek készítése során kell figyelembe venni. Jelenn módosítások a megyei területrendezési terv térszerkezeti tervének az alábbiak szerint felel meg: Megyei területfelhasználási kategóriák Erdőgazdálkodási térség Területe KEM TrT-ben: 411 ha Területrendezési követelmények - legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni a településrendezésii tervben Megfelelőség igazolása A hatályos Településszerkezeti terv 443 ha területet sorolt erdőterület területfelhasználásba, ez a KEM TrT-ben besorolt területt 107,8%- a. Jelen módosítás során +0,18ha (1. módosítás) kerül más területfelhasználásból erdőterületbe. Jelen módosítások révén az összes változás +0,18ha, ez a KEM TrT-ben besorolt terület 107,83%-a, tehát megfelel.

17 17 Mezőgazdasági térség Területe KEM TrT-ben: 2241 ha - legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki A hatályos Településszerkezeti terv 2278 ha területet sorol mezögazdasági terület területfelhasználásba, ez a KEM TrT-ben besorolt terület 101,65%-a. Jelen módosítás során +39,99 ha (1. módosítás) kerül más területfelhasználásból mezőgazdasági területbe, és -12,26ha (2. és 4. módosítások) kerül mezőgazdasági területből más terület felhasználásba. A módosítások során az övezet területén nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem került kijelölésre. Jelen módosítások révén az összes változás +27,73ha, ez a KEM TrT-ben besorolt terület 102,89%-a, tehát megfelel ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG OTrT által érintett térségi övezetek OTrT 3/3 melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Területrendezési követelmények OTrT Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület Megfelelőség igazolása Az 1-es terület mezőgazdasági övezetbe kerül át. A 4-es területeket nem érinti az övezet. A 2-es terület esetében meglevő létesítmény bővítéséről van szó, amely

18 18 területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. ily módon helyhez kötött fejlesztésnek tekintendő. Az előírások nem tiltják az övzet területén beépítésre szánt terület kijelölését. Megfelel. KEMTrT által érintett térségi övezetek 1 : KEMTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az új OTrT 2014-ben életbe lépő a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek lehatárolása módosultak Bábolna területén, így a KEMTrT jelen övezeti tervlapja már hatályát vesztette. A megyei területrendezési tervek módosításakor a tervekben az OTrT övezetének új lehatárolását kell átvenni, a településrendezési eszközöknél az OTrT lehatárolását kell figyelembe venni. A módosítással érintett területek az OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezeti tervlapján lehatárolt területeken kívül helyezkednek el. Megfelelőség igazolása KEMTrT szélerózió övezete Az OTrT 2013-as módosítása óta ez a tervlap hatályát vesztette A megyei terv többi térségi övezeti tervlapja nem érinti a módosítással érintett területeket. Az OTrT 2013-ban módosított további övezetei Ebben a fejezetben a 2013-ban módosított OTrT előző pontban nem ismertetett térségi övezeteivel való megfelelőséget értékeljük. Megállapítható, hogy az előző pontban nem ismertetett OTrT övezetek egyike sem érinti a tervezési területet, így a megfelelőség értékelésére nincs szükség. 1 Ezek az övezetek hatályukat vesztették az OTrT évi módosításakor.

19 19 OTrT tervezési területet nem érintő övezetei 3/1. Országos 3/2. Kiváló termőhelyi ökológiai hálózat adottságú övezete szántóterület övezete 3/4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3/5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3/6. Világörökségi és világörökségi várományos területt övezete 3/7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 3/8. Nagyvízi meder m és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-v területének övezete elhárítási célú szükségtározók 3/9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 6.2. Környezetvédelem H HELYZETÉRTÉKELÉS A decemberében elfogadott településrendezési eszközökben részletesen értékelésre került a térség környezeti állapota, ebben az elmúlt időszakban változás nem történt, a Környezeti állapot értékelése és KörnyezetaK alakítási javaslat j munkarészek megállapításai változatlanul érvényesek. V VÁRHATÓ HATÁSOK, JAVASLATOK A decemberében elfogadott településrendezési eszközökbenn meghatározásra kerültek az ipari gazdasági területeken betartandó környezeti feltételek. E feltételek kiegészítést nem igényelnek, a helyi építési szabályzatb ban (32/2013. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet) és az országos szintű jogszabályokban meghatározott környezeti feltételek betartása esetén környezetszennyezés, környezet károsítás elkerülhető Közlekedés A II. sz. tervezési területek közúti kapcsolata fizikailag megvalósítá ásra került a 8146 (Tárkány-Nagyigmánd) sz. jelű útról. Az út ugyanakkor jelenleg a hatályos rendezési

20 20 terven ki van szabályozva, ezért a közútkapcsolat jogilag is biztosítható a szabályozási terv szerint. A területet feltáró út m-es szabályozási szélességgel kerül kialakításra, amely megfelel a teherforgalmi megközelítés igényeinek. A további tervezési területek esetében a hatályos szabályozás szerinti elhatározások nem változnak Közművesítés A II. sz. tervezett módosítás közműfejlesztési igénnyel jár a tervezési területet a hatályos rendezési terv szerint teljes közművesítettséggel kell ellátni. A tervezési területen a tervezett fejlesztések esetében a meglévő közműhálózatokra való csatlakozás biztosított. A további tervezési területek esetében a hatályos szabályozás szerinti elhatározások nem változnak Elektronikus Hírközlés A tervezési terület távközlési illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemet közvetlenül nem érint. A további tervezési területek esetében a hatályos szabályozás szerinti elhatározások nem változnak Örökségvédelem A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. A tervezési terület környezetében műemlék nem található. A tervezési területre - a korábban a város rendezési tervének felülvizsgálata alapján készített - régészeti hatástanulmányt a hatályos tervdokumentáció tartalmazza. Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezik.

21 21 Mellékletek: Az előzetes tájékoztatási eljárásban kapott vélemények másolata

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH LIPÓT Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2016. augusztus TH-16-02-09 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila Szabó

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben