Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 2. oldal f) mérés: konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 2. oldal f) mérés: konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámo"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 1. oldal 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről A Kormány az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 28. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőire és állami ügykezelőire (a továbbiakban együtt: állami tisztviselő) terjed ki. (2) A teljesítményértékelés elemeinek megállapítása, értékelése, illetve mérése elektronikus formában, az állami tisztviselők teljesítményértékelési informatikai rendszerének (a továbbiakban: informatikai rendszer) használatával - az 1-5. mellékletben meghatározottak figyelembevételével - a 6-8. melléklet, a teljesítmény mérése esetén a melléklet alkalmazásával történik. (3) A teljesítményértékelés szabályainak alkalmazásához a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által - a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter egyetértésével - kiadott módszertani ajánlás nyújt támogatást. 2. (1) Az informatikai rendszer üzemeltetését a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter - az általa vezetett minisztérium kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban: személyügyi központ) útján - látja el. (2) A személyügyi központ minden év március 31. napjáig jelentést készít az állami tisztviselők tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól, és arról a minisztert tájékoztatja. (3) A miniszter - a (2) bekezdésben foglaltak mellett - tájékoztatást kérhet a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztertől a teljesítményértékelések tapasztalatairól. (4) Az állami tisztviselők teljesítményértékelésének elektronikus formában történő elvégzéséhez a személyügyi központ módszertani és felhasználói támogatást, továbbá technikai segítséget nyújt. 3. E rendelet alkalmazásában: a) alapkompetencia: a feladatkör és munkakör ellátásához szükséges általános felkészültség, tudás, jártasság, készség, képesség, továbbá mindazon személyes jellemzők összessége, amelyek hatnak a munkateljesítményre; b) értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy - a munkáltatói jogkör gyakorlója által átruházott jogkörben eljárva - az állami tisztviselő közvetlen vezetője; c) értékelt: állami tisztviselő és állami ügykezelő; d) informatikai rendszer: az állami tisztviselők egyéni teljesítményértékelésének elvégzését támogató elektronikus rendszer, amely a személyügyi központ által biztosított felületről érhető el; e) kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezői: az alap- és szakmai kompetenciák együtt;

2 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 2. oldal f) mérés: konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámokon, indikátorokon alapuló, a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység; g) munkaköri követelmény: az értékelt feladatköre és munkaköri leírása alapján megfogalmazott átfogó jellegű meghatározás, amely lefedi az állami tisztviselő feladatait, munkakörét; h) önértékelés: az értékelt személyes megítélése - a munkaköri követelmény, valamint az alap- és szakmai kompetenciák százalékban meghatározott teljes körű értékelésével - saját munkateljesítményéről, képességeiről és készségeiről, tevékenységéről, magatartásáról, elhivatottságáról; i) szakmai kompetencia: az alapkompetenciától eltérő, az ügyintézői, ügykezelői, vezetői besoroláshoz rendelt, a munkateljesítményre ható specifikus jártasság, készség, képesség és személyes jellemzők; j) szervezeti támogató: a munkáltató vezetője által kijelölt állami tisztviselő, aki a teljesítményértékelési rendszer működtetésén keresztül támogatja az értékelő vezető munkáját, valamint az önértékelés végrehajtását; k) teljesítményértékelés: az állami tisztviselők egyéni teljesítményértékelésének és önértékelésének rendszere; olyan ismétlődő tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt részére meghatározza a teljesítményértékelés elemeit, azokat az önértékelést követően értékeli, illetve méri, és érdemi visszajelzést ad az értékelt részére; l) teljesítményértékelés elemei: a munkaköri követelmény, valamint a kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezők; m) ügyintéző: az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 1. melléklet 1-3. pontjában meghatározott ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába sorolt állami tisztviselő; n) ügykezelő: az Áttv. 1. melléklet 5. pontjában meghatározott ügykezelői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába sorolt állami ügykezelő; o) vezető: az Áttv. 1. melléklet 4. pontjában meghatározott vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő, valamint a járási hivatalvezető; p) vezetői értékelés: a munkaköri követelmény, valamint az alap- és szakmai kompetenciák százalékban meghatározott értékelése, a teljesítmény mérése. 2. A teljesítményértékelés elemeinek meghatározása 4. (1) Az értékelt részére a) - a 17. -ban foglaltak kivételével - egy munkaköri követelményt kell meghatározni feladatköre és munkaköri leírása alapján, valamint b) az értékelő lapon elő kell írni a 2-5. melléklet szerinti - az ügyintézői, ügykezelői, vezetői besorolásnak megfelelő alap- és szakmai kompetenciákat tartalmazó - kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezők alkalmazását. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaköri követelményt szövegesen úgy kell meghatározni, hogy az átfogja az állami tisztviselő feladatkörét, és alkalmas legyen a munkateljesítmény komplex értékelésére. 5. (1) Az értékelő vezetőnek a munkaköri követelményt a jogviszony keletkezésétől számított tizenöt napon belül meg kell határoznia. (2) Ha az állami tisztviselő feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása - a meghatározott munkaköri követelményt érintően - módosul, a munkaköri követelményt a módosulástól számított tizenöt napon belül újra meg kell határozni. (3) Az állami tisztviselő javaslatot tehet a munkaköri követelményére vonatkozóan.

3 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 3. oldal (4) A munkaköri követelményt az értékelő vezető a soron következő teljesítményértékelést megelőző három hónapig módosíthatja. (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott munkaköri követelmény teljesítését a soron következő teljesítményértékeléskor kell értékelni. 6. (1) A munkaköri követelmény tudomásulvételéről az állami tisztviselő az informatikai rendszeren keresztül - a követelmény meghatározásától számított öt napon belül - jelez vissza. (2) Az állami tisztviselő munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén a munkaköri követelmény tudomásulvételéről - az (1) bekezdéstől eltérően - a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül. (3) Ha az állami tisztviselő az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, úgy kell tekinteni, hogy az állami tisztviselő a munkaköri követelményt tudomásul vette. 3. A teljesítmény értékelése, mérése 7. Az értékelt teljesítményét ig terjedő, öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán kell értékelni, illetve mérni. A százalékos értéksávokat és a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatokat az 1. melléklet tartalmazza. 8. (1) A teljesítményértékelés elemeinek értékelése az önértékelésből és a vezetői értékélésből áll. (2) A teljesítményértékelés elemeinek értékelése - az önértékelés és a vezetői értékelés során - nullától százig terjedő, egész számban meghatározott, százalékos formában történik. (3) Az önértékelés és a vezetői értékelés eredményét súlyozottan kell figyelembe venni, amelybe a) az önértékelés eredménye 10-os mértékben, b) a vezetői értékelés eredménye 90-os mértékben számít be. (4) A teljesítményértékelés elemei értékelésének részeredményét súlyozottan kell figyelembe venni, amelybe a) a munkaköri követelmény értékelése 60-os mértékben, b) a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése 40-os mértékben számít be. (5) Az értékelés eredménye a teljesítményértékelés elemei értékelésének - a kerekítés szabályai szerint számított - számtani átlaga. 9. (1) Az önértékelést és a vezetői értékelést az informatikai rendszerben kell elvégezni. (2) Ha az értékelt az önértékelést a 13. (2) bekezdésében foglalt határidőben nem végzi el, a 8. (3) bekezdésétől eltérően a vezetői értékelés eredményét 100-ban kell figyelembe venni. 10. (1) Az értékelt az értékelés eredményének tudomásulvételéről a vezetői értékeléstől számított öt napon belül - az informatikai rendszeren keresztül - jelez vissza. (2) Az értékelt az értékelés eredményének tudomásulvételéről munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén - az (1) bekezdéstől eltérően - a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül.

4 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 4. oldal (3) Ha az értékelt az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, vagy a 11. szerinti értékelő megbeszélést nem kezdeményezi, úgy kell tekinteni, hogy az értékelés eredményét tudomásul vette. (4) Az értékeléssel kapcsolatban az állami tisztviselő az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehet. 11. (1) Ha az értékelt az értékelés eredményével nem ért egyet, a vezetői értékeléstől számított öt napon belül értékelő megbeszélést kezdeményezhet. (2) Az értékelő megbeszélést annak kezdeményezésétől számított öt napon belül kell megtartani. (3) Az értékelő megbeszélésen az értékelő vezető ismerteti és indokolja a vezetői értékelés eredményét. (4) Az értékelt kérésére a munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselője az értékelő megbeszélésen részt vehet, és észrevételt tehet. (5) Az értékelő megbeszélés eredményét és az értékelt által kért észrevételeket az informatikai rendszerben az értékelő vezetőnek rögzítenie kell. 12. (1) Ha az értékelő megbeszélés eredményeként a teljesítményértékelés módosítására kerül sor, az értékelés eredményének tudomásulvételére a 10. (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A módosított teljesítményértékelésre vonatkozóan értékelő megbeszélés nem kezdeményezhető. (2) Az értékelő megbeszélés alapján módosított vezetői értékelést az értékelő megbeszélés napján kell rögzíteni az informatikai rendszerben. (3) Értékelő megbeszélést az értékelő vezető is kezdeményezhet, amelyre a 11. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. (4) A nyomtatási záradékkal ellátott, az informatikai rendszerből egyszerű másolatként kinyomtatott értékelő lap az állami tisztviselő személyi anyagának része. 13. (1) A teljesítményértékelés időszaka évente két félév, amely - az 5. (1) és (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a) a tárgyév január 1. napjától tárgyév június 30. napjáig, valamint b) a tárgyév július 1. napjától tárgyév december 31. napjáig tart. (2) A teljesítményértékelés elemeinek önértékelését évente kétszer, a) a tárgyév június 1. napja és június 20. napja között (a továbbiakban: első félévi önértékelés), valamint b) a tárgyév december 1. napja és december 20. napja között (a továbbiakban: második félévi önértékelés) kell elvégezni. (3) A teljesítményértékelés elemeinek vezetői értékelését évente kétszer, a) az első félévi önértékelés informatikai rendszerben történő rögzítése és a tárgyév július 15. napja között, valamint b) a második félévi önértékelés informatikai rendszerben történő rögzítése és a tárgyévet követő év január 15. napja között kell elvégezni. (4) Ha az önértékelésre a (2) bekezdésben foglalt határidőben nem kerül sor, a vezetői értékelés az önértékelésre nyitva álló időtartam utolsó napját követő naptól elvégezhető. (5) A (3) bekezdés szerinti határidők a 10. (1) és (2) bekezdésében, valamint a 11. (1) bekezdésében foglaltak szerint módosulnak. 14. (1) Nem kell elvégezni a teljesítményértékelést - a 17. (2) bekezdésében foglaltak kivételével -, ha

5 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 5. oldal a) az értékelt jogviszonya az értékelési időszakban megszűnt, b) a jogviszony keletkezésétől vagy az állami tisztviselő feladatkörének, munkakörének vagy munkaköri leírásának módosulásától a 13. (3) bekezdése szerinti határidőig három hónap nem telt el, c) az értékelt az értékelési időszakban három hónapnál rövidebb ideig állt az értékelő vezető irányítása alatt, d) az értékelési időszakban az értékelt munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte a három hónapot meghaladja. (2) Az (1) bekezdés d) pontja esetében a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távollétek időtartamát össze kell számítani. 15. (1) Az értékelő vezető - a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával - a tárgyévben további teljesítményértékelést is végezhet (a továbbiakban: rendkívüli teljesítményértékelés), különösen a) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő helyezés esetén vagy b) kiemelt ügyintézői osztályból az általános ügyintézői osztályba sorolás esetén vagy c) a 14. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetekben. (2) Két teljesítményértékelés között legalább két hónapnak el kell telnie. (3) A tárgyévben legfeljebb két rendkívüli teljesítményértékelést lehet végezni. (4) A rendkívüli teljesítményértékelésre az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 16. (1) Ha az értékelési időszakban az értékelt a) hivatali érdekből történő átirányítására vagy b) kinevezésétől eltérő ideiglenes foglalkoztatására kerül sor, az értékelést az a vezető végzi el, akinek az irányítása alá az állami tisztviselő három hónapot meghaladóan tartozott. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az állami tisztviselő munkavégzésének időtartama egy vezető irányítása alatt sem éri el a három hónapot, akkor a kinevezése szerinti munkáltató értékelő vezetője végzi el az értékelést. 17. (1) Ha az állami tisztviselő feladatkörének, munkakörének vagy munkaköri leírásának módosulása az értékelő vezető személyének változásával jár, a korábbi feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása szerinti értékelő vezetőnek a feladatkör, munkakör módosulásától az új munkaköri követelmény meghatározásáig kell elvégeznie az értékelést. (2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést akkor is el kell végezni, ha a) az állami tisztviselő feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása módosulásától három hónap nem telt el, vagy b) az értékelt az értékelési időszakban három hónapnál rövidebb ideig állt az értékelő vezető irányítása alatt. 18. (1) A munkáltató vezetője normatív utasításban rendelkezhet a munkaköri követelmény teljesítésének méréséről. (2) A normatív utasításban meg kell határozni különösen a) azokat a feladatköröket vagy munkaköröket, amelyek esetében a munkaköri követelmény teljesítésének megállapítása méréssel történik, b) a munkaköri követelmény teljesítésének mutatóit, c) a munkaköri követelmény teljesítése mérésének egyéb szempontjait. (3) Vezetői munkakörben a munkaköri követelmény teljesítésének mérése nem alkalmazható.

6 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 6. oldal (4) A normatív utasítás kiadásához a miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. (5) Ha a munkaköri követelmény teljesítésének mérésére kerül sor - a 4. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően -, legalább két munkaköri követelményt kell meghatározni a melléklet szerinti űrlapon. (6) A munkaköri követelmény teljesítése mérésének esetén önértékelésre nem kerül sor. (7) A munkaköri követelmény teljesítésének mérésére az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak eredményét a vezetői értékelés adja. 4. A minősítés 19. (1) A minősítés az állami tisztviselő tárgyévre vonatkozó teljesítményértékelési eredményeinek százalékban meghatározott - az informatikai rendszer által számított - számtani átlaga. (2) A minősítési fokozatok azonosak a teljesítményértékelés 1. mellékletben meghatározott fokozataival. 20. (1) Az értékelő vezetőnek az értékelt tárgyévre vonatkozó minősítését - a 14. (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a második félévi teljesítményértékeléssel egyidejűleg, a 13. (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőben kell az informatikai rendszerben rögzítenie. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidő a 10. (1) és (2) bekezdésében, valamint a 11. (1) bekezdésében foglaltak alapján módosulhat. (3) A minősítést a 11. melléklet szerinti minősítő lapon kell elvégezni. (4) A minősítés tudomásulvételéről az értékelt a minősítéstől számított öt napon belül - az informatikai rendszeren keresztül - jelez vissza. (5) Az értékelt a minősítés tudomásulvételéről - a (4) bekezdéstől eltérően - munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül. (6) Ha az értékelt a (4) és (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, úgy kell tekintetni, hogy a minősítést tudomásul vette. (7) A nyomtatási záradékkal ellátott, az informatikai rendszerből egyszerű másolatként kinyomtatott minősítő lap az állami tisztviselő személyi anyagának része. 21. Ha az értékelt a tárgyévre vonatkozóan nem rendelkezik legalább két teljesítményértékeléssel, a tárgyévre vonatkozó minősítésére nem kerülhet sor. 5. Az értékelő vezetőre és a szervezeti támogatóra vonatkozó szabályok 22. (1) Nem lehet értékelő vezető, a) aki az értékelési időszakban etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy b) akinek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte az értékelési időszakban a három hónapot meghaladja. (2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távollétek időtartamát össze kell számítani. (3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben, továbbá ha az értékelő vezető jogviszonya az értékelési időszakban megszűnik, vagy munkaköre módosul, a munkáltatói jogkör gyakorlója új értékelő vezetőt jelöl ki.

7 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 7. oldal 23. (1) A teljesítményértékelés szervezeti folyamatának koordinálása érdekében a munkáltató vezetője szervezeti támogató munkatársakat jelöl ki. (2) A szervezeti támogató feladata különösen a) a teljesítményértékelés elvégzésének módszertani támogatása, b) az informatikai rendszer alkalmazásának segítése, lekérdezések elvégzése, valamint c) a személyügyi központtal történő kapcsolattartás. (3) A szervezeti támogató munkatársak közül legalább egy fő az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti informatikai feladatkört betöltő állami tisztviselő. 6. Az informatikai rendszer karbantartása, üzemzavar 24. (1) Ha az informatikai rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a személyügyi központ - a karbantartás tervezett időpontját legalább öt nappal megelőzően - az informatikai felületen tájékoztatást tesz közzé, és értesíti a szervezeti támogatót. (2) A tájékoztatásban meg kell jelölni a karbantartás kezdetének és befejezésének időpontját. 25. (1) Az informatikai rendszer korlátozott működőképességét okozó, legalább négy órán át fennálló esemény (a továbbiakban: üzemzavar) bekövetkezése esetén a személyügyi központ - az üzemzavar bekövetkezését követően - az informatikai rendszer felületén tájékoztatást tesz közzé, amelyben fel kell tüntetni az üzemzavar elhárításának várható időpontját. (2) Az üzemzavar következtében elmaradt, e rendelet szerinti teljesítményértékelési tevékenységeket az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul el kell végezni. (3) Az e rendeletben meghatározott határidőkbe az üzemzavar időtartama nem számít bele. (4) Az üzemzavar bekövetkezéséről a személyügyi központ - a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az állami tisztviselő kérésére - igazolást állít ki. 26. Az informatikai rendszer korlátozott működőképességét okozó, egymást követő tíz napon át fennálló esemény bekövetkezése esetén a munkáltató vezetője elrendelheti a teljesítményértékelés papír alapon történő végrehajtását. 7. Záró rendelkezések 27. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A december 31. napján állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő részére a teljesítményértékelés elemeit február 28. napjáig kell meghatározni. (3) Az e rendelet hatálybalépését megelőző félévre vonatkozó teljesítményértékelést, továbbá az e rendelet hatálybalépését megelőző évre vonatkozó minősítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek szabályai szerint kell végrehajtani. 1. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez A B 1. Százalékos Teljesítményfokozat értéksávok 2. Kimagasló

8 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 8. oldal 3. Jól megfelelt Megfelelt Elfogadható Elfogadhatatlan melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Alapkompetenciák 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáció és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme, innovációs készség 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat 6. Szakmai lojalitás 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása 10. Munkatempó és feladatvállalás 11. Önállóság 12. Pontosság, precizitás 13. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 14. Szabálykövetés 3. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Szakmai kompetenciák ügyintézők esetében 1. Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció 2. Feladatteljesítés iránti elkötelezettség 3. Munkabírás, kitartás 4. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 5. Számítástechnikai ismeretek 6. Ügyfél-orientáltság 4. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Szakmai kompetenciák ügykezelők esetében 1. Eljárásrendi ismeretek 2. Irodai rendszerek, alkalmazások használata 3. Számítástechnikai ismeretek 4. Szervezőkészség, koordináció 5. Munkabírás, terhelhetőség 6. Ügyiratkezelési ismeretek 5. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

9 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 9. oldal Szakmai kompetenciák vezetők esetében 1. Elkötelezettség, megbízhatóság, etikus magatartás 2. Konfliktuskezelés 3. Munkatársak fejlesztése, motiválása 4. Összefüggések megértése, stratégiai gondolkodás, rendszerszintű gondolkodás 5. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 6. Vezetési, irányítási képesség (döntéshozatali képesség, erőforrásokkal való gazdálkodás, empátia) 6. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Értékelési időszak:...tól -...ig SZEMÉLYI ADATOK Értékelt neve: ÉRTÉKELŐ LAP ÜGYINTÉZŐK teljesítményének értékelésére Féléves teljesítmény szintje Teljesítményfo Féléves súlyozott eredmény Azonosító Értékelő vezető neve: Szervezet: Szervezeti egység: A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - : Sz. Feladat megnevezése ÖnértékeléVezetői Súlyozo értékeléeredmén 1. 1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja az állami tisztviselő feladatkörét, munkakörét. KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE - : ÖnértékeléVezetői Sz. Kompetencia megnevezése Súlyozo értékeléeredmén ALAPKOMPETENCIÁK 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáltság és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat 6. Szakmai lojalitás

10 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 10. oldal 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása 10. Munkatempó és feladatvállalás 11. Önállóság 12. Pontosság, precizitás 13. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 14. Szabálykövetés SZAKMAI KOMPETENCIÁK 1. Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció 2. Feladatteljesítés iránti elkötelezettség 3. Munkabírás, kitartás 4. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 5. Számítástechnikai ismeretek 6. Ügyfél-orientáltság Az értékelő vezető megjegyzése: Észrevétel: Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján. Értékelés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék: 7. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Értékelési időszak:...tól -...ig ÉRTÉKELŐ LAP ÜGYKEZELŐK teljesítményének értékelésére Féléves teljesítmény szintje Teljesítményfo Féléves súlyozott eredmény SZEMÉLYI ADATOK Értékelt neve: Értékelő vezető neve: Szervezet: Azonosító

11 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 11. oldal Szervezeti egység: MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - : Sz. Feladat megnevezése ÖnértékeléVezetői Súlyozo értékeléeredmén 1. 1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja az állami ügykezelő feladatkörét, munkakörét. KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE - : ÖnértékeléVezetői Sz. Kompetencia megnevezése Súlyozo értékeléeredmén ALAPKOMPETENCIÁK 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáltság és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat 6. Szakmai lojalitás 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása 10. Munkatempó és feladatvállalás 11. Önállóság 12. Pontosság, precizitás 13. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 14. Szabálykövetés SZAKMAI KOMPETENCIÁK 1. Eljárásrendi ismeretek 2. Irodai rendszerek, alkalmazások használata 3. Számítástechnikai ismeretek 4. Szervezőkészség, koordináció 5. Munkabírás, terhelhetőség 6. Ügyiratkezelési ismeretek Az értékelő vezető megjegyzése: Észrevétel:

12 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 12. oldal Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján. Értékelés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék: 8. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Értékelési időszak:...tól -...ig SZEMÉLYI ADATOK Értékelt neve: ÉRTÉKELŐ LAP VEZETŐK teljesítményének értékelésére Féléves teljesítmény szintje Teljesítményfo Féléves súlyozott eredmény Azonosító Értékelő vezető neve: Szervezet: Szervezeti egység: MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - : Sz. Feladat megnevezése ÖnértékeléVezetői Súlyozo értékeléeredmén 1. 1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő feladatkörét, munkakörét. KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE - : ÖnértékeléVezetői Sz. Kompetencia megnevezése Súlyozo értékeléeredmén ALAPKOMPETENCIÁK 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáltság és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat

13 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 13. oldal 6. Szakmai lojalitás 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása 10. Munkatempó és feladatvállalás 11. Önállóság 12. Pontosság, precizitás 13. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 14. Szabálykövetés SZAKMAI KOMPETENCIÁK 1. Elkötelezettség, megbízhatóság (lojalitás, etikus magatartás) 2. Konfliktuskezelés 3. Munkatársak fejlesztése 4. Összefüggések megértése, stratégiai gondolkodás, rendszerben történő gondolkodás 5. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 6. Vezetési, irányítási képesség (döntéshozatali képesség, erőforrásokkal való gazdálkodás, empátia) Az értékelő vezető megjegyzése: Észrevétel: Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján. Értékelés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék: 9. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Értékelési időszak:...tól -...ig SZEMÉLYI ADATOK ŰRLAP ÜGYINTÉZŐK teljesítményének mérésére Féléves teljesítmény szintje Teljesítményfo Féléves súlyozott eredmény

14 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 14. oldal Értékelt neve: Azonosító Értékelő vezető neve: Szervezet: Szervezeti egység: MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÉRÉSE - : Elvárt Mért Sz. Munkaköri követelmény megnevezése teljesít- Teljesít eredmé mény mény 1. Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása Az elvárt eredmény meghatározása Az elvárt határidő meghatározása Egyéb elvárás meghatározása 2. Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása Az elvárt eredmény meghatározása Az elvárt határidő meghatározása Egyéb elvárás meghatározása KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE - : ÖnértékeléVezetői Súlyozo Sz. Kompetencia megnevezése értékeléeredmén ALAPKOMPETENCIÁK 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáltság és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat 6. Szakmai lojalitás 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása Munkatempó és feladatvállalás 10. Önállóság 11. Pontosság, precizitás 12. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 13. Szabálykövetés 14. SZAKMAI KOMPETENCIÁK 1. Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció 2. Feladatteljesítés iránti elkötelezettség 3. Munkabírás, kitartás

15 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 15. oldal 4. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 5. Számítástechnikai ismeretek 6. Ügyfél-orientáltság Az értékelő vezető megjegyzése: Észrevétel: Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján. Értékelés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék: 10. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Értékelési időszak:...tól -...ig ŰRLAP ÜGYKEZELŐK teljesítményének mérésére Féléves teljesítmény szintje Teljesítményfo Féléves súlyozott eredmény SZEMÉLYI ADATOK Értékelt neve: Azonosító Értékelő vezető neve: Szervezet: Szervezeti egység: MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÉRÉSE - : Sz. Munkaköri követelmény megnevezése Elvárt teljesít- Teljesít Mért eredmé 1. Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása Az elvárt eredmény meghatározása Az elvárt határidő meghatározása Egyéb elvárás meghatározása mény mény

16 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 16. oldal 2. Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása Az elvárt eredmény meghatározása Az elvárt határidő meghatározása Egyéb elvárás meghatározása KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE - : Sz. Kompetencia megnevezése ALAPKOMPETENCIÁK 1. Aktivitás, reagálás 2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért 3. Eredményorientáltság és motiváltság 4. Fejlődés igénye, üteme 5. Felelősségvállalás, felelősségtudat 6. Szakmai lojalitás 7. Határidők betartása 8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 9. Munkaidő kihasználása Munkatempó és feladatvállalás 10. Önállóság 11. Pontosság, precizitás 12. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség 13. Szabálykövetés 14. SZAKMAI KOMPETENCIÁK 1. Eljárásrendi ismeretek 2. Irodai rendszerek, alkalmazások használata 3. Számítástechnikai ismeretek 4. Szervezőkészség, koordináció 5. Munkabírás, terhelhetőség 6. Ügyiratkezelési ismeretek Az értékelő vezető megjegyzése: ÖnértékeléVezetői Súlyozo értékeléeredmén Észrevétel: Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján.

17 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 17. oldal Értékelés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék: 11. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Minősítés időszaka:...tól -...ig MINŐSÍTŐ LAP Minősítés szintje Minősítés eredménye Minősítési fokozat SZEMÉLYI ADATOK Értékelt neve: Anyja neve: Születési dátum: Értékelő vezető neve: Szervezet: Szervezeti egység: Azonosító TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS/MÉRÉS EREDMÉNYE Időszak...tól -...ig Időszak...tól -...ig : Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés és a minősítés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló évi LII. törvény 16. (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 190. (2) bekezdés c) pontja alapján. Minősítés lezárásának dátuma: Nyomtatási záradék:

18 Magyar joganyagok - 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - az állami tisztviselők teljes 18. oldal TARTALOMJEGYZÉK 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1 az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről 1 1. Általános rendelkezések 1 2. A teljesítményértékelés elemeinek meghatározása 2 3. A teljesítmény értékelése, mérése 3 4. A minősítés 6 5. Az értékelő vezetőre és a szervezeti támogatóra vonatkozó szabályok 6 6. Az informatikai rendszer karbantartása, üzemzavar 7 7. Záró rendelkezések 7 1. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 7 2. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 8 Alapkompetenciák 8 3. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 8 Szakmai kompetenciák ügyintézők esetében 8 4. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 8 Szakmai kompetenciák ügykezelők esetében 8 5. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 8 Szakmai kompetenciák vezetők esetében 9 6. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 9 ÉRTÉKELŐ LAPÜGYINTÉZŐK teljesítményének értékelésére 9 7. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 10 ÉRTÉKELŐ LAPÜGYKEZELŐK teljesítményének értékelésére melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 12 ÉRTÉKELŐ LAP VEZETŐK teljesítményének értékelésére melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 13 ŰRLAPÜGYINTÉZŐK teljesítményének mérésére melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 15 ŰRLAPÜGYKEZELŐK teljesítményének mérésére melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez 17 MINŐSÍTŐ LAP 17

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének. 10/2018. (XII. 19.) OBH utasítása. az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének. 10/2018. (XII. 19.) OBH utasítása. az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2018. (XII. 19.) OBH utasítása az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 1. oldal 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami

Részletesebben

A teljesítményértékelés fejlesztési célja

A teljesítményértékelés fejlesztési célja A teljesítményértékelés fejlesztési célja a Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése című ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 Projekt keretében 2013. december 18-án Információs nap Arany Mónika

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi kiemelt köztisztviselői célok

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi kiemelt köztisztviselői célok A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2017. évi kiemelt köztisztviselői célok Az előterjesztést

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hatály: 2017.XI.15. Magyar joganyagok 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesít 2. oldal (5)1 A rendelet 14. ának a hatálya az

Hatály: 2017.XI.15. Magyar joganyagok 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesít 2. oldal (5)1 A rendelet 14. ának a hatálya az Hatály: 2017.XI.15. Magyar joganyagok 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesít 1. oldal 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről A Kormány

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere Készítette: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető 2017. szeptember 1. I. Jogszabályi

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

A Kormány. /2017. ( ) Korm. rendelete. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2017. ( ) Korm. rendelete. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány /2017. ( ) Korm. rendelete 1. melléklet a. számú előterjesztéshez egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI KARRIERT TÁMOGATÓ RENDSZEREK

A KÖZSZOLGÁLATI KARRIERT TÁMOGATÓ RENDSZEREK KÖFOP-2.1.5-VEKOP-2016 A KÖZSZOLGÁLATI KARRIERT TÁMOGATÓ RENDSZEREK - A KOMP-RENDSZER - Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. alezredes főtanácsadó a Kiválasztási Munkacsoport vezetője Budapest 2018.01.26. KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők m 2. oldal 2. (1) A kormányzati szolgálati jogviszony vagy a közs

Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők m 2. oldal 2. (1) A kormányzati szolgálati jogviszony vagy a közs Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők m 1. oldal 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

dr. Gyurita Rita főigazgató

dr. Gyurita Rita főigazgató dr. Gyurita Rita főigazgató Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A kihirdetését követı napon lépett hatályba a rendelet az alábbi kivétellel. 2014. január 1-jén lép hatályba: A kormánytisztviselı, köztisztviselı

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása. Dr. Tánczos Rita

Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása. Dr. Tánczos Rita Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása Dr. Tánczos Rita Kinevezési feltétel állampolgárság Áttv Kttv.: magyar állampolgárság Kjt.: Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás

Részletesebben

2. oldal (2) Az állami szolgálati jogviszonyra a Kttv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek szabályait az e törvényben és az e törvé

2. oldal (2) Az állami szolgálati jogviszonyra a Kttv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek szabályait az e törvényben és az e törvé 1. oldal 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről 1 Az állampolgárokhoz közeli, hatékony és költségtakarékos közigazgatás olyan közszolgálatra alapozható, amelynek tagjai munkájukkal egész életen

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Készítette: Nagy Ilona intézményvezető. 1 A fenti szabályzat a 326/2013. (VIII.30) kormányrendelet 5. sz. melléklete alapján készült.

Készítette: Nagy Ilona intézményvezető. 1 A fenti szabályzat a 326/2013. (VIII.30) kormányrendelet 5. sz. melléklete alapján készült. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata 1 Készítette: Nagy Ilona intézményvezető 1 A fenti

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

A Kormány. /2017. (.) Korm. rendelete

A Kormány. /2017. (.) Korm. rendelete A Kormány /2017. (.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.

Részletesebben

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Veszprém, 6. szeptember Vezetői értékelő lap Kérjük, a megfelelő oszlopban lévő szám aláhúzásával vagy bekarikázásával

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Napsugár Óvoda 2440 Százhalombatta, Csokonai u. 50. Az intézmény OM azonosítója: 032790 Intézményvezető:.. Ph. Legitimációs eljárás Az alkalmazott közösségnevében

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉV

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉV LRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT TLJSÍTMÉNYÉRTÉKLÉS 2010. ÉV SZRVZTI GYSÉG KÖZTISZTVISLŐ NV Teljesítményértékelő lap I. SZMÉLYI RÉSZ z értékeltre és az értékelőre vonatkozó alapadatok az értékelés évében az értékelt

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2019. évi 38. szám 985 V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 4/2019. (III. 11.) BM rendelete a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXVI. törvény - az oktatás szabályozására vonatkozó 2. oldal (2) bekezdésében a járási hivatal szövegrész

Magyar joganyagok évi CXXVI. törvény - az oktatás szabályozására vonatkozó 2. oldal (2) bekezdésében a járási hivatal szövegrész Magyar joganyagok - 2016. évi CXXVI. törvény - az oktatás szabályozására vonatkozó 1. oldal 2016. évi CXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1 1-2. 3 1.2 2. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal. kormányablak ügyintéző. munkakör betöltésére.

Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal. kormányablak ügyintéző. munkakör betöltésére. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017. 06. 12. 15:51 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária, Informatikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA a 65/2017. (XII. 19.) utasítás 1. melléklete A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus aláírások jogszerű, biztonságos és szakmai szabályoknak

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Magyar joganyagok - 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet - az államigazgatási szervek in 2. oldal (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésén

Magyar joganyagok - 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet - az államigazgatási szervek in 2. oldal (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésén Magyar joganyagok - 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet - az államigazgatási szervek in 1. oldal 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 10-én ELŐTERJESZTÉS a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 2 Ö S S Z E F O G L A L Ó A

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés. Veszprém Megyei Kormányhivatal 2013.

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés. Veszprém Megyei Kormányhivatal 2013. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés Veszprém Megyei Kormányhivatal 2013. JOGSZABÁLYI ALAPOK A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Magyar joganyagok - 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás - a Büntetés-végrehajtás Országo 2. oldal h) a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség

Magyar joganyagok - 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás - a Büntetés-végrehajtás Országo 2. oldal h) a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség Magyar joganyagok - 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás - a Büntetés-végrehajtás Országo 1. oldal 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról 1

Részletesebben

A GYAKORNOKI PROGRAM

A GYAKORNOKI PROGRAM A GYAKORNOKI PROGRAM GINOP-5.2.4-16 PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.5-16 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Kuntár Csaba 2018. május 29. IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER (IGR) 25 év alatti fiatalok akik

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

SZEMÉLYI FELTÉTELEK, OKTATÁS, KÉPZÉS

SZEMÉLYI FELTÉTELEK, OKTATÁS, KÉPZÉS EH - 04 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, OKTATÁS, KÉPZÉS 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal személyi állományára vonatkozó képesítési, képzettségi követelmények meghatározása,

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete 1 AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.y. sz. melléklete AZ ELTE REKTORI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BUDAPEST, 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek február 26.-i nyilvános, együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek február 26.-i nyilvános, együttes ülésére Szám: LIS/1715-2/2018. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2018. február 26.-i nyilvános, együttes ülésére Tárgy: A közszolgálati tisztviselők 2018.évi

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje június 30. EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje június 30. EGYSÉGES SZERKEZETBEN Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 2016. június 30. EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása, működési és ügyfélfogadási

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-ai ülésére Iktató szám: 33/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: I.) A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM MUNKAVÁLLALÓI OLDAL SOROS ÜGYVIVŐ

KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM MUNKAVÁLLALÓI OLDAL SOROS ÜGYVIVŐ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM MUNKAVÁLLALÓI OLDAL SOROS ÜGYVIVŐ 1146 Budapest, Abonyi u. 31. Telefon: 3384-002 Telefax: 3384-271 mkksz@mkksz.org.hu Dr. Latorcai Csaba úr Miniszterelnökség Kiemelt

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016

Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: 029915 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 1 Tartalomjegyzék: 1. Alapadatok..... 3 2. Jogszabályi háttér....

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Veresné dr. Somosi Mariann

Veresné dr. Somosi Mariann Az 1.3. A felsőoktatás szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése című alprojekt középiskolai vonatkozású eredményeinek ismertetése

Részletesebben

Készítette: Pajor Andrásné óvodavezető

Készítette: Pajor Andrásné óvodavezető A Szombathelyi Napsugár Óvoda pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata Készítette: Pajor Andrásné

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 2. oldal f) honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenysé

Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 2. oldal f) honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenysé Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 1. oldal 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési

Részletesebben

Közigazgatási szakvizsga

Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási szakvizsga 1. Tájékoztatás 2. Tananyag 3. Vizsgaidőszak 4. Jelentkezés 5. Felkészítő tanfolyam 6. Vizsga 7. Vizsgadíjak 8. Ügyintézés 1.TÁJÉKOZTATÁS A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 14. sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2017. június 06. Hatálybalépés ideje: 2017. szeptember

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Mátai Ferenc intézményvezető A jóváhagyó nevelőtestületi döntés és kelte: 18. Jóváhagyó

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

33524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 209. szám

33524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 209. szám 33524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 209. szám A Kormány 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelete a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben