K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks"

Átírás

1 K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks

2 Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban csak akkor nyernek értelmet, ha egy jelrendszerbe [sign system] illesztjük be ôket. A világ megtapasztalása tehát nem közvetlenül, hanem egyfajta értelmezô struktúrán keresztül, áttételesen zajlik. Ez a bizonyos értelmezô struktúra pedig nem valami univerzális, eleve adott, sosem változó, független dolog, hanem nagyon is társadalmi konstrukció. Ez az a nyelv, átfogó jelrendszer, amelyen keresztül hozzájutunk a valósághoz. Ez az a rendszer, amelyben minden egyéb értelmezett jel lefordításra kerül, a valóság csak a fogalmi gondolkodásban nyer értelmet. A társadalmi kontextus nem egyszerûen a különbözô tudattartalmakra referál, amelyek individuálisan különbözôek, s így a megértés sem individuális aktus. Kokesch Ádám egy sajátos bináris mûvészeti nyelvi modellt alkotott, amely a strukturalista és a posztmodern filozófiai tételekre épül. Kokesch elszakította a vizuális nyelvet a használattól, és mint absztrakt létet próbálja definiálni. A megalkotott vizuális nyelv alapja a szignifikáció, amely kapcsolatot teremt egy bizonyos dolog (jelölt) és egy képlet (jelölô) között. A jelölô és a jelölt közötti reláció Kokesch mûvészetének nyelvi jele. Rendezi, vagy akár fel is függeszti a nyelvhasználatok közötti hagyományos határokat és megszabadítja a tárgyterületet a kanonizáció terhétôl. Reality as perceived by our senses is nothing but a multiplicity of signals, which only gain meaning, however, if they are integrated into a sign system. The world is thus experienced not directly, but indirectly through a structure of interpretation. This structure of interpretation rather than being some universal, given, unchanging, independent thing is very much a social construct. This is the language the comprehensive system of signs through which we can reach reality. This is the system in which all other deciphered signs are translated ; reality only gains meaning in conceptual thinking. Social context doesn t merely refer to the various contents of consciousness which are individually different and, thus, comprehension is no individual act either. Ádám Kokesch has created a unique binary model of the language of art, which is founded on structuralist and postmodern philosophical theses. Kokesch has divorced visual language from its use and attempts to define it as an entity of abstract being. The thus created visual language is based on signification, which establishes a connection between a particular thing (signified) and a formula (signifier). The relationship between the signifier and the signified constitutes the visual sign of Kokesch s art. He orders even suspends the traditional boundaries of uses of language and frees the subject area from the burden of canonisation. 3

3 Az általa vélt ideológia és érdek beépítésének következtében a kialakított jelrendszer már nem tekinthetô semleges médiumnak, hanem azokat leképezô, ugyanakkor újrateremtô jelenségnek. A jel és a kontextus nem független egymástól, ugyanakkor viszonyuk nem is lineáris, hanem szövevényes kölcsönhatáson alapul. A jel a megértés folyamatában mindig újabb jelre lesz vonatkoztatva. A jel megértése nem más, mint az érzékelt jel más, már ismert jelekre való vonatkoztatása, a jel jellel való viszonzása. Az ideológiai teremtés és megértés láncolata folyamatosan, jeltôl jelig, majd tovább egy következô jelig mozog, az egyik elemtôl a másikig. A másodlagos jelentéstartalom az elsôt részben elfedheti, de semmiképpen nem függetleníthetô a jelkörnyezettôl. Kokech ezzel arra mutat rá, hogy a jeleknek többféle, a kontextustól kisebb vagy nagyobb As a result of the incorporation of his ideology and interests, the formulated sign system can no longer be regarded as a neutral medium, but a phenomenon that maps and recreates these. The sign and the context are not independent from each other, nor is their relationship linear; it is based on intricately elaborate interaction. In the process of understanding, the sign refers to ever newer signs. The comprehension of the sign is but a reference of the sensed sign to other, already known signs; a response to a sign with a sign. The chain of ideological creation and comprehension moves from sign to sign, and then on to the next sign from one element to the next. Secondary meaning can party conceal the first, but it can under no circumstances be regarded as independent of its sign-environment. Through this, Kokesch mértékben függô jelentéssíkja lehet. Sem a konnotáció, sem a denotáció nem vezethetô le azonban a jelölt dolog lényegébôl, ugyanakkor nem is teljesen esetlegesek, hanem a diskurzusban kerülnek meghatározásra, ily módon pedig állandó változásnak vannak alávetve. Kokesch fogékonysága az analízis iránt abban mutatkozik meg, hogy míg más szemléletmódok képtelenek voltak a közgondolkodás terminusaival parafrazálható vagy azokra lefordítható megállapításokon túllépni, ezek az analízisek olyan sémákat tártak fel, melyek kizárolag saját, specifikusan nyelvi szempontjaik terminusaiban írhatók le. A kifejezésre kerülô jel, tudatosan van meghatározva, Kokesch pedig ezen mítosznak közvetítôje, mely szerint a mûvészi nyelv az idea utánzata, s mely tudomány tanításaival szemben, a jeleket motivált jeleknek tekinti. Amennyiben a jelölô nyelv fenomenális aspektusainak mint hangnak és jelölô szerepének mint jelentettnek a konvergenciáját feltételezi, annyiban esztétikai irányultságú Kokesch felfogása. Azonban ez a konvergencia nem több puszta hatásnál, mely azonban ezen konkrét hatáson túl nem tartalmaz semmiféle lényegi összefüggést, legyen az analógia vagy ontológiai megalapozottságú imitáció. Egyfajta esztétikai mintsem retorikai szerepe van, egy azonositható trópus az, ami a jelölô szintjén mükôdik, és mint ilyen nem tartalmaz felelôs kijelentést, bár képes arra, hogy ellenkezô benyomást keltsen. A jelölô fenomenalitása kétségtelenül involválódik a megnevezett dolog közötti megfelelésben, a kapcsolat azonban nem fenomenális, hanem konvencionális. Ez jelentôs szabadságot biztosít számára a referenciális kötöttségekkel szemben. points to the fact that signs can have many different planes of meaning with varying degrees of dependence on the context. While neither connotation nor denotation can be deduced from the substance of the signified thing, they are not entirely arbitrary either; they become defined in the discourse and are thereby subject to perpetual change. Kokesch s affinity for analysis manifests in the fact that while other approaches were unable to get past inferences that could be paraphrased with or translated into the terms of popular thinking, these analyses uncovered schemes that could be described exclusively in terms of their own specific linguistic considerations. The expressed sign is consciously defined, and it is this that Kokesch is mediator of; the myth according to which artistic language is an imitation of the idea and in contrast to whose teachings he regards signs as motivated signs. Insofar as it assumes the convergence of the phenomenal aspects of the signifier language as sound and its signifier role as that which is meant, Kokesch s approach has an aesthetic orientation. This convergence, however, is no more than mere effect, past which no substantial connection of any kind is present, be it an analogy or an ontologically based imitation. It has an aesthetic rather than rhetorical role; it is an identifiable trope, which operates on the level of the signifier, and, as such, contains no answerable statement, albeit having the capacity to give an impression to the contrary. While the phenomenality of the signifier is undoubtedly involved in the correspondence of the named things, the relationship is not a phenomenological but a conventional one. This grants it considerable freedom from referential restrictions. 4 5

4 Anne-Marie Bonnet titokzatos anyag árumintái is lehetnének: vajon mit képviselnek? ESZTÉTIKAI CSAPDÁK Képobjektek objekt-képek AESTHETIC SNARES Image Objects Object Images Kokesch azonban nemcsak a kép hagyományát boncolgatja, hisz más mûfajokban is dolgozik; és minden mûfajt, minden technikát és minden médiumot ugyanazzal az attitûddel közelít meg, a kísérletezô faggatás, a bevett szokásokat megkérdôjelezô kíván - csiság attitûdjével. Aki egyszer találkozik Kokesch Ádám képeivel, örökre azok foglya marad, mivel esztétikai kelepcéket alkotnak. Képei nem festmények egy falon, hanem színekbôl komponált felületek, formák, korongok, amelyek egyfajta csukló segítségével állíthatók, és tetszô le - gesen rögzíthetôk a térben. Once you encounter Ádám Kokesch s works, you will always remain their prisoner, as they create a sort of aesthetic trap. Rather than mere paintings on a wall, his works are surfaces, shapes, and discs composed of colours, which can be fixed in space ad libitum and even adjusted with the help of a hinge. A vizuális szemcsapdák mellett installációkat készít, s ezekben megint csak kötéltáncot jár a mûszakitudományosnak ható precizitás és az ambivalens nyitottság között. Az objektek laboratóriumi szituációra vagy színpadképre emlékeztetnek (Sudo Kino, Do - Cím nélkül / Without Title, 2008 Hibrid képzôdmények, amelyek egyszerre keltik festmények és mûszaki tárgyak benyomását; jelenlétüknek köszönhetôen úgymond vissza-, sôt egyenesen ránk néznek, ekképp meghatározva az általuk elfoglalt helyet. Kérdéseket tesznek fel arra vonatko - zóan, hogy mi határoz meg egy mûalkotás -t, és melyek a nézô ez iránti elvárásai. Miért függhet egy kép csak a falon? Kokesch képei nemcsak az absztrakt mûvészet nagy hagyományaival [Mondrian, Malevics, Colour Field vagy Shaped Canvas] játszanak, hanem a mûszaki információközvetítés formáival és a piktogramok vizuális retorikájával is. Formakészletét egy adatbázis alapján építi, szintézist teremtve tudományos alaposság és szubjektív szabadság, illetve önkény között. A plexiüvegre festett akril -képek egyfajta visszá - jukra fordított üvegfestmények, modern közlekedési táblákként hatnak, megfigyelô kamerákra emlékeztetnek, síkba fektetve pedig modern formavilágú tálcák is lehetnének. A síkok precíz mértani tagolásai, a telt színû, sima felületû minták és ornamensek egy új, They are hybrid creations, real entities that combine simultaneously the appeal of paintings and of technical objects; as a result of their very specific presence, they seem to look back staring almost at us thus defining the space they occupy. They ask questions about what defines what is a work of art and what are the expectations of viewers on this. Why can a painting only hang on a wall? Kokesch s works play not only with the great traditions of abstract art [Mondrian, Malevich, Colour Field or Shaped Canvas], but also with means of conveying information and the visual rhetoric of pictograms. He builds his repertoire of forms based on a database, creating a synthesis between scientific thoroughness and subjective freedom and autocracy. The acrylic pictures painted on plexiglass are reversed glass paintings of sorts giving the impression of modern traffic signs or reminding us of surveillance cameras, while, placed horizontally, they could even be seen as modern-style trays. The precise geometrical segmentation of planes, the full-coloured, smooth-sur- Cím nélkül (Ház a hajón) / Without Title (House on Boat), 2009 faced patterns and ornaments could be product samples of a new, mysterious material. And we may ask: what do these represent? Kokesch does not limit his exploration and analitic questioning to the tradition of painting ad image/picture-making alone he also queries other genres and media. He approaches every genre, technique and medium with the same attitude of experimental probing and curiosity that questions well-established habits. In addition to visual eye traps, he also makes installations in which he walks a similarly fine line between the kind of precision that has a technical-scientific feel and an ambivalent openness. The objects remind one of a laboratory scenario or stage setting (Sudo Kino, 2008); as viewers, we simultaneously feel like we are being invited and watched, attracted and perplexed. In his installations, Kokesch juxtaposes objects which give the effect of mock-ups or furnishings while also being sculpturally perfect (Without Title, 6 7

5 rott ya Galéria, 2008); nézôként egyszerre érezzük úgy, hogy invitálnak és megfigyelnek, vonzanak és zavarba ejtenek bennünket. Installációiban Kokesch olyan objekteket társít egymással, amelyek makettek vagy berendezések hatását keltik, egyúttal plasztikai - lag is tökéletesek (Cím nélkül, Ház a hajón, Kisterem Galéria, 2009). Sok regisztert szólaltat meg, az ér - zések váltófürdôjének teszi ki a nézôt, ismerôs elemeket maketteket, mikrofonokat, tükröket, mûszaki berendezéseket idéz meg, de aztán mégsem engedi besorolnunk ôket, hanem új definíciókat, rákérdezést és tapogatózó közeledést követel tôlünk. A precíz-technikai jellegû objektekkel és konstellációkkal folytatott kísérletek mellett születnek poétiku - sabb munkák is, mint például a 2001-es Laboratórium a Hegyen (2001), amely néhány egyszerû eszközzel egy beburkolt vázszerkezettel, fehér mûanyagfóliával és egy épület kis makettjével teremt költôi tájat. A röghegységet azonban úgy tálalja nekünk, hogy az oldalról nézve elárulja belsô életét, amely nem egyéb, mint egy egyszerû, már-már kontár módon összetákolt faváz! Ezeken a munkáin Kokesch az el- és kitakarás, illúzió és dezilluzionálás közti feszültségteret térképezi fel, mégpedig felvilágosító célzattal. A kísérletezés, a laborhelyzet és a technicitás állandóan visszatérô utalásrendszerek (Mezô laboratóriummal és nap erô - mûvel, 2004), s a mûvész fölméri és költôi transzformáció tárgyává teszi ezek esztétikai lehetôségeit. A nap cellák vagy a napkollektor Kokesch megformálá - sában modern plasztikává, hûvös-éles szépségû minimalista objektté változnak át. A plasztikai képzôdményeket, amelyek idônként makett-alakzatokká rendezôdnek össze (Víztározó múzeummal és mûtermekkel, 2006), ugyanaz a tiszta, telt színû, sima összhatás jellemzi, mint a képeket. Mert igaz ugyan, hogy mosható játéktárgyak, részben mégis mûanyaghulladékból állnak, amit Kokesch át - alakít, reciklál : modern objet trouvé-k, manipulált- House on Boat, Kisterem Gallery, 2009). He operates with a whole range of effects, he exposes viewers to the contrast bath of feelings, he conjures up familiar elements mock-ups, microphones, mirrors, technical devices, but then, instead of letting us label them, he demands new definitions, questionings and exploratory advances. In addition to experiments with precise/technical-type objects and constellations, more poetic works also come into being. Research Lab on Mountain (2001) creates a poetic landscape with a few simple tools: a covered frame-like structure, white plastic foil and the small mock-up of a building. He presents his rendition of a block mountain to us so that, from a side view, its inner life is revealed: we see a simple, almost crudely improvised plastic frame. In these works, Kokesch maps the tensions between concealment and exposure, illusion and disillusion with nothing less than an aim to enlighten. Experi - mentation, laboratory settings and technicity are perpetually resurfacing systems of reference (cf. Field with Lab and Solar Power-Plant, 2004) whose aesthetic possibilities the artist assesses and then renders the subject of poetic transformation. In Kokesch s formulation, solar cells and solar collectors metamorphose into modern plastic art into minimalist objects of cool and acute beauty. His sculptural formations, which are occasionally arranged into mock-up configurations (Water Con - tainer with Museum and Studios, 2006) give the same clear, richly coloured and smooth general effect as his paintings. While they are, indeed, washable toys, they do partly consist of plastic waste, which is transformed or recycled by Kokesch; they are modern objet trouvés, manipulated and revised readymades. When Duchamp and Brancusi visited the Aviation Expo of Paris in the late 1920ies, Duchamp was fascinated by the shape of a propeller, prompting him to wonder whether they were also capable of creating revidiált ready made-ek. Amikor Duchamp és Brancusi az 1920-as évek végén megtekintette a párizsi aviatikai kiállítást, Duchamp-ot lenyûgözte egy propeller formája, és azt kérdezte, hogy vajon ôk is tudnánake ilyen szépet alkotni. Kokesch száz évvel késôbb posztmodern és poszttechnikai korunk vizuális környezetébôl desztillál saját esztétikát: a technika és precizitás az ô számára egyformán abszurd és költôi, tudományos és önkényes dolgok és konstellációk tára. Sudo Kino címû installációjában (Dorottya Galéria, 2008) Kokesch olyan együttessé rendezte össze objekt-típusait, a képeket, szerszámokat, vázakat, a fekvô és függô képzôdményeket, amely egyfajta kiállítás a kiállításban, elôadás az elôadásban hatását keltette. A dolgok mintha egymást figyelték volna: ki néz, és ki néz vissza? Mi kerül megmutatásra, és mi az, ami csak szolgálja a megmutatást? A modern mûalkotás abban különbözik a korábbi évszázadok esztétikai képzôdményeitôl 1, hogy nem tölt be más szerepet, egyedül arra vár, hogy megte - kintsék; csak kiállításon van helye és szerepe, ki kell tennie, láttatnia kell magát ahhoz, hogy megtalálja vitapartnerét. Az angol szó, az exhibition (kiállítás) erre az exhibicionista dilemmára utal. Kokesch mûvei egyfelôl akörül köröznek, hogy ezt a tekintetnek és megtekintettetésnek kitettséget miként lehet ellenôrizni, másfelôl pedig posztindusztriális világunk mûvészet, dizájn és technika közötti határ te - rületeit igyekeznek vizuálisan föltérképezni. Simák, precízek, egyszerre konkrétak és bizonytalanok, nyitott költôi magabiztosságukkal kifejezetten nyugtalanítóak, s az esztétikai és intellektuális érzések eddig nem sejtett mezejét nyitják meg. 1 A premodern kor képei megrendelésre készült mûvek voltak a hatalom-prezentáció, illetve a valláspropaganda szolgálatában. Elôször csak a modern korban születtek olyan képek, amelyeknek születésük után kell megtalálniuk befogadójukat; ehhez pedig látni kell, vagyis ki kell állítani ôket. an object of such beauty. A hundred years later, Kokesch distils his own aesthetics from the visual environment of our postmodern and post-technological era. Technology and precision, to him, are equally absurd and beautiful a treasury of scientific and autocratic things and constellations. In his installation entitled Sudo Kino (Dorottya Gallery, 2008), Kokesch arranged his object-types pictures, tools, frames, as well as various horizontal and vertical structures into a formation that created the effect of an exhibition in an exhibition or a presentation in a presentation. It was as if things were observing each other: who is looking, and who is looking back? What is shown and what serves the act of showing? The modern artwork differs from the aesthetic configurations of earlier centuries 1 in that it fulfils no other function; it simply awaits viewing. It only has a place and function at exhibitions; it must be placed on display, it must make itself seen in order to find its partner in debate. The word exhibition refers to this exhibitionist dilemma. Kokesch s works, on the one hand, circle around the ways in which this exposure to the gaze to being gazed at can be monitored, and, on the other, attempt to visually map out the intermediary zones between art, design and technology in our postindustrial world. They are smooth and precise, simultaneously concrete and uncertain. Their open, poetic confidence is unsettling, opening a thus far unsuspected dimension of aesthetic and intellectual feelings. 1 The paintings of the premodern era were commissioned works, serving the presentation of power and religious propaganda. The age of modernism was the first historical period to produce paintings that were to find their receptive audience after their creation. And for this, they first had to be seen, or in other words, exhibited. 8 9

6 Somogyi Hajnalka LYMPHATER NÉHÁNY KÉPLETE Az Atomvárosból egy csillagrendszerig SOME OF LYMPHATER S FORMULAS From Nuclear City to a Planetary System Paks nem éppen egy messzi-messzi galaxis a város képtára mégis fantasztikus környezetet adott annak a különös, sokmindenre emlékeztetô, mégis idegenszerû világnak, amely olyankor válik láthatóvá, amikor Kokesch Ádám idôrôl idôre konstellációkba rendezi sajátos tárgyait. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy az Atomváros kisugárzása, a Képtárnak otthont adó üzemcsarnok elôzô funkciója a mo - dern, akár interplanetáris életmód szolgálatára kifejlesztett konzervek gyártása, vagy a bejárati homlokzatot újraformáló hatalmas, minimalista-monumentális mûtárgyakról ismert Cor-Ten acél lemezek mind részei annak a kedvezô együttállásnak vagy akár erôtérnek, amelynek középpontja Paradigmatikus reláció címmel a kiállítótérben manifesztálódott. Mintha a relációban álló tárgyak sok állomás után valahogy most hazaértek volna, legalábbis egy minden szempontból alkalmas kikötôbe, ahol dokkolhatnak és kommunikálhatnak. Plexi felületû, geometrikus absztrakt festésû panelek a falon, vagy állítható, teleszkópos tartószerkezetekre applikálva; gurulós, ergonómikus mûanyag ülés festékhenger-lehúzóval kombinált mikrofonállvány alatt; átlátszó mûanyag fiók a hûtôbôl, piros fogójú gumitappancsokkal az üvegfalra rögzítve, burája alatt csempébôl és ócska fából buherált edényalátét (readymade); hosszú, fehér, kifutó-szerû építmény, rajta szintén fehér, enigmatikus, L alakú tömbbel; az While Paks is not exactly a galaxy far, far away, the city s Art Ggallery has nevertheless provided a fantastic setting for the unusual, familiar-yet-strange world, which becomes visible whenever Ádám Kokesch arranges his peculiarunique objects into constellations. I can t seem to get away from the thought that the radiancy of the Nuclear City, the previous function of the industrial hall housingwhich houses the Art Gallery Paks (manufacturing tin cans, the provider of developed to serve the modern even interplanetary lifestyle), and the gigantic Cor-Ten steel plates, known from minimalist-monumentalist artworks, which adorn the facade of the entrance Cor-Ten steel plates, known from minimalist-monumentalist artworks, which adorn the facade of the entrance are all part of the auspicious conjunction or even force field whose central point has manifested in the exhibition space by under?? the title of Paradigmatic Relation. It is as if the objects in relation, after having travelled through many stages, have finally arrived home or, in any case, to a harbour suitable in every respect, where they can dock and communicate. Plexi-surfaced panels painted in a geometric abstract manner on the wall or applied to an adjustable, telescopic supporting structures; ergonomic plastic seat on wheels under a microphone stand combined with a paint roller framecombined with a paint roller frame; transparent plastic drawer from the refrigerator fixed ben felfedezett és 1965-ben bejegyzett papírszerû Tyvek anyagból lepedô, magasan egy munkaasztalra hajazó egység fölé kifeszítve; ismerôs, mindennapi tárgyak és anyagok a precíz festés alatt (petricsésze? tubuskupak?); körök, ellipszisek, négyszögek és hatszögek; vonalskála, cikk-cakk, festett perforáció; fekete, barna, élénkpiros, narancs, sárga, világoskék és fehér, de fôként világoskék és fehér mint a Pan Am logója. Formailag, elrendezésükben Kokesch tárgyegyüttesei a paksi csakúgy, mint a korábbiak - valahol a hatvanas-hetvenes évekbeli késômodern építészet, szobrászat és festészet kiterjesztett mezején [expanded field] teremnek sajátos, idônként minimalista objektjeikkel [specific objects], geometrikus absztrakt felüto a glass wall with red-handled rubber cups, under its shelter, a makeshift hot dish pad (readymade) fashionedtinkered from tile and a worn pieces of wood; a long, white runway-like catwalk-like runway-like structure with a white, enigmatic L-shaped block on it; bed a sheet, made from paper-like Tyvek material (discovered in 1955 and registered in 1965) and stretched over a unit which looks quite like a work table surface; familiar, everyday objects and materials under the precise painting (laboratory dish? tube-cap?); circles, ellipses, squares and hexagons; bar scale, zigzag, painted perforation; black, brown, gaudyvibrant red, orange, yellow, light blue and white, but mostly light blue and white like the logo of Pan Am. As for the form of arrangement, Kokesch s sets of objects the Paks collection just as previously exhibited setssets come into being somewhere in the expanded field of late modern architecture, sculpture and painting of the 60s 70s, with their specific, occasionally minimalist, specific objects, geometric abstract surfaces, conceptual detachment distancing, everyday pop materials, and incorporated objects. And if that is where they come into existence, it is also the point they depart from, in a direction similar to that followed by Richard Artschwager who paved his own path beginning from the geometric cannon of the 60s with his furniture surrogates, or by Imi Knoebel with his furniture panels and bonanza of colours. This very same direction was also followed by Fischli and Weiss at the turn of the 70s 80s with their scenes arranged and photographed among the bed pillows, in the refrigerator or among spread- out slices of cold cuts. The key, apart from the transubstantiatability of things and a smuggling back of referentiality into the equation, is undoubtedly playfulness, a free sometimes impudent or derisive, modernist-taboo-subverting, free association of concepts (and objects). The similarity of Kokesch s paintings and works of block-like sculpturality with (the now classic) minimal

7 leteikkel, konceptuális távolságtartásukkal, poposan köznapi anyagaikkal, beemelt tárgyaikkal. És ha ott teremnek, hát onnan is távoznak, mégpedig valahol arrafelé, amerre mondjuk Richard Artschwager vágott saját utat a hatvanas évek geometrikus kánonjából, kezdve es bútor pótlékaival [furniture surrogates], vagy Imi Knoebel a bútorlapokkal és a tarka színekkel. Vagy amerre Fischli és Weiss jártak a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján az ágy párnái között, a hûtôben vagy kiterített felvágott szeletek között berendezett és lefotózott jeleneteikkel. A kulcs, a dolgok átlényegíthetôsége, a referencialitás visszacsempészése mellett kétségtelenül a játékosság, a szabad, idônként pimasz vagy csúfondáros, modernista tabu-döntögetô képzet- (és tárgy-) társítás. Kokesch kép- vagy tömbösen szoborszerû mûveinek hasonlósága a ma klasszikusnak számító minimalista és geometrikus absztakt törekvésekkel valójában meglehetôsen felszínes. Egyrészt azért, mert azok módszerei a matematikai szabályokon alapuló szerkezet és szerkesztettség, az elôzetes terv, a mechanikus elôállítás és a szerialitás nála mind-mind csak illúzionisztikusak. Kokesch egyedi mûveket alkot a modernizmusban a bauhausos kezdetek után hamar eltûnô, hosszadalmas és vernakuláris zamatú hinterglas technikával vagy más, teljesen manuális eljárással és ennek megfelelôen csak látszólag tökéletesen ; a minta, a színek és az arányok pillanatnyi megítélésének, kedvének megfelelôen alakulnak, és azonos rendben nem ismétlôdnek. Másrészt azért is, mert esetében a geometrikus absztrakció nem valamely végsô, univerzális igazság vagy rend megközelítését célozza, de nem is ritmikus, dinamikus formák tér- és idôbeli eseményének megvalósítását. Sokkal inkább emlékeztet az egész valamilyen kódolt jelrendszerre, piktogrammokra, diagrammokra, vagyis alkalmazott absztrakcióra. Valamivé összeáll, sejtjük, rendszere van, alakuló szabályai, értelme; az információ-építészet remeke, amelyben azonban az ist and geometric abstract ambitions, is indeed rather superficial. Partly because, the methods mathematically-based structures and designs, preliminary plans, mechanical manufacture and seriality are all mere illusions in his case. Kokesch creates unique works of art with the lengthy hinterglas technique of a vernacular flavour (which quickly vanished in modernism after its Bauhaus-beginnings), or other, completely manual methods and, therefore, with only seeming perfection ; the patterns, colours and proportions unfold in accordance with his judgement or mood of the moment and do not repeat in identical order. Furthermore, in his case, geometric abstraction does not aim to approach some ultimate, universal truth or order, nor does it strive to realise the events of rhythmic, dynamic forms in space and time. The whole thing is much more suggestive of reminiscent of some kind of encoded sign system of pictograms, diagrams, or, in other words, applied abstrac - tions. It adds up to something, we suspect; there is a system to it all, there is a formulation of rules, there is meaning. It is a masterpiece of information architecture, in which the information itself, however we conclude in the end, can only be encoded by another kind of intelligence. Cím nélkül / Without Title, 2005 Cím nélkül / Without Title, 2009 információt magát, arra jutunk végül, egy másfajta intelligencia kódolhatja csak. Ha azonban eggyel távolabb lépünk, és nem a jeleket, hanem hordozóikat nézzük, megint változik a kép. A klasszikus absztrakt magába-záródás helyett a festett, kivágott és készen talált formák együttesei csak úgy sugározzák egymásra a referenciákat: olyannyira, hogy az egyes objektek nem ignorálhatóan szembetûnô köznapi (azaz funkciót hordozó) identitása, If we now take a step back, and, instead of focusing on the signs themselves, we look at their carriers, the pictures changes once again. Instead of the selfenclosedness of the classical abstract, Kokesch s ensembles of painted, cut-out and found forms all but radiate references at each other. So much so, that the unignorably obvious everyday (function-carrying) identity, meaning or signal of the individual objects strongly interferes with abstract contemplation. Because what we see are (in my opinion) sensors, (approximate) collectors, (perhaps) switchboards, (almost) receiver-transmitter units, (as if) satellites, (kind of... well) pods, (or) ports, catwalks (tooriginating somewhere), bases (of sorts), openings (to someplace), (sometimes) docks, (maybe) bridges, (why not) floodgates, (probably) star gates. Not quite, not really. Stuck in the grey area between reality and representation, pictures and objects. No metamorphosis, only clever mimicry. Just as the abstract shapes flirt with meaning formulation, the (found) objects are not present as themselves elevated to a state of fetishesism either. They are there as comedians, playing a role, just enough to be conspicuous. Kokesch s world is one of illusion based on observation, like the props of a film (with the microphone hanging into the frame). While his methods are reminiscent of a collage in some instances and modelling in others (with these two techniques always mixing), a new, personal reality takes shape under his hands in both ways. Thus, a complex world has been emerging through the past years with episodic consistence. This world however has only been revealed at its edges but only on the periphery even today, pars pro toto. The spontaneous consistency, the metaphoric, metonyomic logic, as well as the joyful, instinctively harmonic nature of the process (as evident from the results) suggest a description that is more like a game, just as Kokesch himself likens his working method to a 12 13

8 Bioszféra3 filmstúdióval / Biosphere3 with Film Studio, 2007 jelentése vagy jeladása erôsen bezavar az absztrakt szemlélôdésbe. Hiszen amiket látunk, azok (szerintem) szenzorok, (kábé) kollektorok, (talán) kapcsolótáblák, (majdnem) adóvevôk, (mintha) szatellitek, (ilyen... izé) podok, (vagy) portok, (valahonnan) kifutók, (valamilyen) bázisok, (valahova) nyílások, (néha) dokkolók, (esetleg) hidak, (tôlem) zsilipek, (valószínû) csillagkapuk. Nem egészen, nem igazából. Megrekedve a valóság és a reprezentáció, a képek és a tárgyak közötti szürke zónában. Nem metamorfózis, csak ügyes mimikri. Ahogyan az absztrakt alakzatok a jelentésformálás felé kacsintgatnak, úgy a (talált) tárgyak sem poposan, tehát önmagukat játszva és fétissé emelve vannak jelen, hanem komédiásként, szerepet játszva úgy, hogy kilógjon a lóláb. Kokesch világa megfigyelésen alapuló illúzió világ, mint egy film díszletei (úgy, hogy belógjon a mikrofon). Bár módszerei olykor a kollázsra, míg máskor inkább a modellezésre emlékeztetnek (és ez a kettô minden esetben keveredik), kezei alatt mindenképpen egy új, saját valóság formálódik, egy komplex világ sejlik fel tehát, évek óta tartó epizodikus konzekvensséggel, de máig is éppen csak a szélein, pars pro toto. A folyamat spontán következetessége, metaforikus, meto- world game, this psychological tool of delineating the inner world. The constituting components of his world, as I have just endeavoured to list, are scientific or high-tech devices of sorts, albeit expressed through rather eagre DIY means; structurally incorporating anything that can perform the given function more or less authentically. Thus analysing these auspicious meeting points of science and fantasy, high-tech and ad-hoc improvisation, we inescapably glimpse the aforementioned science fiction culture which unfolded in the aforementioned 60s and 70s, and which gave shape to a human imagination breaking freethat, in the wake of scientific and technological developments,forging? Ahead was now ploughing ahead withat previously unimaginable speeds or, at least, preparing to bring forth previously unfathomed results. During these decades, the space race, as the symbolic epicentre of the cold war, aside from proving to be a prime platform for political propaganda and motivating science toward experimentationl efforts to produce ever newer inventions, also represented, for the common people, a powerful source of their boldest desires, their darkest nightmares, and new existential possibilities, within arm s reach and approaching. (All these, of course, reinforced one another in a close and interconnected manner.) For many, the prospect of space vacations within a few decades time, for them or their children, seemed as real as the threat of the evil other dropping the atomic bomb on their family, country, camp, or continent tomorrow. Nobody thought that, viewed from 2010, the Space Age would only constitute an episode, which, as regards its cultural significance, in effect, (a and at least for the time being,) ended before it could really begin. It was difficultimpossible not to marvel at the streamlined forms presented to us by the media and world expo clean designs carrying seemingly complex-looking functions, practical novelties that permeated even nimikus logikája, az eredménybôl is kiérezhetôen örömteli és ösztönösen harmonikus volta játékként sugallják leírni, ami történik, ahogyan Kokesch maga is világjátékhoz, ehhez a belsô világot leképezô pszichológiai eszközhöz hasonlítja munkamódszerét. Világának alkotóelemei, ahogyan az imént megpróbáltam listázni,valamiféle tudományos vagy high-tech eszközök, igaz, meglehetôsen szerény DIY eszközökkel kivitelezve, beépítve bármit, ami az adott funkciót többé-kevésbé hitelesen képes eljátszani. Tudomány és fantázia, high-tech és buhera ezen szrencsés találkozásait elemezve most már elodázhatatlanul felsejlik a már többször felidézett hatvanashetvenes években virágba szökkenô science-fiction kultúra, amely formát adott a korábban elképzelhetetlen sebességgel hasító, vagy legalábbis addig elképzelhetetlen eredményeket érlelô tudományos és technológiai fejlesztések nyomán elszabaduló emberi fantáziának. Az ûrverseny, mint a hidegháború szimbolikus epicentruma nem csak a politika számára bizonyult elsôrendû fontosságú propaganda területnek ezekben az évtizedekben, és nem csak a tudományt ösztönözte elképesztô új találmányok kikísérletezésére, hanem a mindennapi emberek számára is a legmerészebb vágyak és a legszorongatóbb lidércnyomások, karnyújtásnyira közeledô új egzisztenciális lehetôségek tárháza volt. (Mindez persze szoros és kölcsönös összefüggésben erôsítette egymást.) Az, hogy pár évtizeden belül ûrvakációzni mehetnek ôk vagy gyermekeik, sokak számára ugyanolyan valószínûnek tûnt, mint hogy holnap a gonosz másik egy atombombával a levegôbe repíti családjukat, országukat, táborukat vagy kontinensüket. Senki sem gondolta, hogy az ûrkorszak 2010-bôl majd egy epizódnak látszik csak, amely kulturális jelentôségét tekintve tulajdonképpen (legalábbis pillanatnyilag) véget ért, mielôtt igazán elkezdôdött volna. A médiában és a világkiállításokon bemutatott áramvonalas formákat, a komplexnek tûnô funkciókat horour everyday lives. At the same time, an uncomfortable visceral tingling suggested to many, that in our mad endeavour to acquire all this new knowledge, we had, somewhere along the way, lost our control for goodcompletely. (See, for example, the case of Stanislaw Lemprofessor Lymphater, the hero of the Stanislaw Lem novelessay referred to in the title of this essay. Based on his final and only known formula, he creates a bio-super-computerlex that is infinitely superior to the human being. Then, recognising his action as evolutionary suicide, he desperately destroys it and spends the rest of his life dreading that someone else will figure out the formula.) Similarly to writers and filmmakers, hippies and pop stars, this world fashioned partly from reason and part- Cím nélkül / Without Title,

9 dozó letisztult designt, a hétköznapokba is leszivárgó, praktikus újdonságokat nehéz volt nem csodálni; ugyanakkor valami kellemetlen gyomortáji bizsergés sokaknak mégis azt súgta, hogy a sok új tudás megszerzése közben valahol végképp elvesztettük a kontrollt. (Mint az esszé címében szereplô Stanislaw Lem hôsnek, a tudós Lymphaternek, aki utolsó, és egyben egyetlen ismert képlete alapján az embernél végtelenül felsôbbrendû bio-szuperkomputert alkot, majd felismerve az evolúciós öngyilkosságot, kétségbeesetten megsemmisíti azt, és élete hátralevô részét az afölötti rettegéssel tölti, hogy elôbb-utóbb valaki más is rájön a képletre.) Ez a félig rációból, félig hallucinációból gyúrt világ, amelynek alapélménye feltehetôen az ûrrepülés (Here am I sitting in my tin can far above the Moon / Planet Earth is blue and there s nothing I can do énekli David Bowie, azaz Ziggy Stardust, azaz Major Tom 1969-ben), az írókhoz, filmesekhez, hippikhez és popsztárokhoz hasonlóan a kor képzômûvészeit sem hagyta érintetlenül. Valami, amit oly közelrôl kísér a pragmatikus tisztaság és józanság retorikája, pontosan a józanság álruhájába rejtôzött delíriumért és ôrületért kiált. Fejfájás elleni pirula; hátulról LSD 1 írja Jörg Heiser a hatvanas évek minimál törekvéseirôl. Az indusztriális anyagok, rikító színek, az egymás mellé sorolt szûkszavú, tökéletes geometrikus formák uncanny világa pedig úgy tûnik, nem maradt hatástalan a társmûfajokra: talán nem véletlen egybeesés, hogy Stanley Kubrick épp azokban az években forgatta a 2001: rodüsszeiát, benne a rejtélyes monolittal, amikor Londonban 2, majd New Yorkban 3 még tisztább hangon és erôteljesebben, bemutatkozott egy minimalista új generáció. ly from hallucination, whose basic experience wasis probably space travel ( Here am I sitting in my tin can far above the Moon / Planet Earth is blue and there s nothing I can do, sings David Bowie, a.k.a.or Ziggy Stardust, a.k.a.or Major Tom, in 1969), similarly to writers and filmmakers, did not leave artists untouched either. [S]omething so closely accompanied by a rhetoric of pragmatically unambiguous sobriety cries out for delirium and craziness in the guise of precisely this sobriety. From the front, a headache pill; from the back, LSD 1, writes Jörg Heiser on the ambitions of minimalist tendencies of the sixtiessm. The uncanny world of industrial materials, gaudylaring colours, juxtaposed, laconic, and perfect geometric shapes seemss, in turn, to have influenced the cognate genres as well. Perhaps it is no accident that Stanley Kubrick s shooting of 2001: A Space Odyssey with its mysterious monolith coincides with a new, minimalist generation of minimalists making their even more powerful and clearly voiced debut first in London 2, then even more powerfully and clearly voiced in New York. 3 And, speaking of filmmaking, let us not forget that science fiction was also the realm where especially in ourthese part s of the world with a little bit of resourcefulness, a lemon press, a television set or a coffeemaker could readily be converted with a little bit of resourcefulness into an orbital cabinmodule, space station or satellite at the service of the legendary Pirx the Pilot. With this observation, we can return to Ádám Kokesch s artworks, from which, in truth, we haven t wandered too far at all.to begin with. The way in which Kokesch collects and juxtaposes objects, motifs, forms, colours and materials can also És ha már a filmforgatáshoz értünk: végül, de nem utolsósorban, a science-fiction volt az a terep is, különösen mifelénk, amelyen kis ügyességgel a citromfacsaróból, a televízióból vagy a kávéfôzôbôl egycsapásra orbitális kabin, ûrállomás vagy szatellit vált a legendás Pirx pilóta szolgálatára. Ezzel a megfigyeléssel vissza is kanyarodhatunk Kokesch Ádám mûveihez, amelyektôl valójában eddig sem távolodtunk el. Ahogyan Kokesch tárgyakat szed össze, motívumokat, formákat, színeket és anyagokat válogat egymás mellé, az kulturális antropológiai, és bizonyos értelemben archeológiai gyûjtésnek is felfogható. Ez a gyûjtés persze nem szisztematikus, nem követ tudományos protokollt, ahogyan nem hiszem, hogy tudatosan valamely korszakra irányulna. Inkább úgy tûnik, az ôt körbevevô és ôt érdeklô hétköznapi tárgyak és formák azok, amelyek teljesen banális módon magukban hordoznak valamit a tündöklô, elbukott múltból. A Kokesch -féle xeno-szemiotika végigsöpör a barkácsáruházon, a kémia laboron, a retro designbútor bolton ( kirakatában brionvega rádiókkal és lávalámpákkal), a Galaktika magazinon (benne a napelemes Szojuz ûrhajók megsárgult ûrfelvételeivel); a múzeumon, a hangtechnikusi szertáron, a pleximûhely kukáin, a családi otthon padlásán és a karácsony után maradt csomagolási romhalmazon. Az így létrejövô, kiállítások során át meg-megmutatkozó mesterséges csillagrendszer tehát merôben különbözô minôségû és provenienciájú, de mégis tagadhatatlan összefüggésben álló elemek együttese, Fredric Jameson meghatározása szerint posztmodern pastiche 4 ; amelyben zárolva, mintegy töredékes idôkapszulákban egyfajta lehetséges dekódolás szerint egy nem egészen érvénytelen paradigma töredékes alkotói és relációi ôrzôdnek. be regarded as cultural anthropological and, in a certain sense, even archaeological surveycollection work. This process of gathering is, of course, not systematic; it follows no scientific protocol, just as I don t think it consciously targets any particular era. Rather, it seems that it is the everyday objects and forms which surroundingand attracting him thatthat, in a completely banal way, carry something of this radiant, failed past. Kokesch s xeno-semiotics sweeps through the DIY shop, the chemistry lab, the retro-design furniture shop (with Brionvega radios and lava lamps in its window display), Galaktika magazine (featuring yellowed photos of solar cell-operated Soyuz spacecrafts) and continues through the museum, the sound technician s storeroom, the waste bins of the plexi workshop, the attic of the family home, and the post-christmas wrapping mess. The thus created artificial planetary system which appears and reappears in the course ofthrough series of exhibitions is an assembly of components components that are significantly dissimilar in quality and provenience, but nevertheless undeniably related, : postmodern pastiche, in Fredric Jameson s words the postmodern pastiche, Iin it which in accordance with a possible decoding are the fragmented elementscreators and relations of a not-quite expired paradigm, sealed are safely sealed and guarded, as if in fragmented time capsules. 1 Jörg Heiser: All of a Sudden. Things that Matter in Contemporary Art. Sternberg Press, Berlin, The New Generation, Whitechapel Gallery, London, Primary Structures, Jewish Museum, New York, NY, Jörg Heiser: All of a Sudden. Things that Matter in Contemporary Art. Sternberg Press, Berlin, The New Generation, Whitechapel Gallery, London, Primary Structures, Jewish Museum, New York, NY, ld. Fredric Jameson: Postmodernism and Consumer Society. In: The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. szerk. Hal Foster. The New Press, New York, ld. Fredric Jameson: Postmodernism and Consumer Society. In: The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. Ed. Hal Foster. The New Press, New York,

10 Fenyvesi Áron A PERCEPCIÓ PÁLYÁI PATHS OF PERCEPTION Kokesch Ádám munkái, jelen értelmezési kísérlet kiindulópontja szempontjából hasonló kérdéseket vetnek fel az emberi érzékelésrôl és percepcióról, mint Villém Flusser A sakk címû esszéjében. 1 A mûvek és az interpretáció által konstituált válasz azonban lényegesen eltér a flusser-i játék végkimenetelétôl. Flusser elsôrendû kérdése arra irányul, hogy tudunke úgy tekinteni a dolgokra, mintha elôször látnánk azokat. Egészen pontosan egy általunk ismert tárgyat, amirôl már ismeretekkel rendelkezünk, tudunk-e újra úgy percipiálni, hogy kiiktatjuk a róla megelôzôleg felhalmozott tudásunkat? Flusser radikálisan konvenciókerülô nézôpontjának a lényege a szándékos felejtés aktusa, ami során blokkoljuk, vagy legalábbis blokkolni próbáljuk az érzékelés során a látásunkhoz korábban hozzátapadt és rögzült absztrakt konstrukciókat, így új minôségeket próbálva meg lefejteni percepciónk tárgyáról. Azonban, minthogy a percepció maga is egy olyan aktus, amely során a tudatunk rögtön elemzi és értelmezi a minket körülvevô dolgokat a már ismert formakészletei és rögzített mintái, valamint sémái alapján, Flussernek is bármilyen félénken, de el kell ismernie a szándékos felejtés beiktathatóságának lehe tet lensé- 1 Villém Flusser: A sakk. In: Az Ágy. Teve könyvek, Kijárat kiadó. Budapest, o. Ádám Kokesch s works raise questions about perception which in terms of the starting point of this present attempt at interpretation are similar to those asked in Villém Flusser s essay entitled Schach in his book entitled Dinge und Undinge. 1 However the answer constituted by the works and their interpretation, significantly differ from the final outcome of the Flusserian game. Flusser s primary question is directed at whether we can look at something or, to be more precise, a thing about what we already have obtained some information and knowledge as if seeing it for the first time. Can we perceive by discarding our previously accumulated knowledge? The essence of Flusser s radically convention-dodging approach is in the intentional act of forgetting, whereby we block or, at least, we try to block abstract constructions that have previously attached and fixed themselves to our vision in the perception process, thus trying to strip the object of our perception by trying on new qualities. But, as perception itself is an act in which our conscious mind immediately analyses and interprets the things that surround us, based on its known repertoire of configurations, 1 Villém Flusser: A sakk [Chess]. In: Az Ágy [The Bed]. Teve könyvek, Kijárat kiadó. Budapest, pp gét. Képtelenek vagyunk arra, hogy egy tárgyat jelen esetben egy mûtárgyat mellérendelt jelentés nélkül a maga tisztaságában, vagyis a priori kapcsolt jelentés nélkül érzékeljünk. Ilyen alapokon nem létezhet naiv és elfogulatlan látás. Így véleményem szerint a Flusser által is az érzékelésünkben keresett játékteret nem a tudatos mechanizmusok megkerülésével találhatjuk meg a percepciónkban produktívnak bizonyuló zaj sokkal inkább a tudatos aktusok során keresendô, amikor különféle jelekhez jelentést kapcsolunk. Kokesch Ádám is ezen a terepen végzi mélyfúrásait, munkáinak tárgya nem az anyag és annak elsôdleges minôségének a vizsgálata, hanem az anyag és a minôfixed patterns and schemes, Flusser also had to admit however bashfully to the impossibility of the induction of intentional forgetting. We are incapable of perceiving an object in this case, a work of art without any conjunct meaning, in its pure state with no a priori meaning attached to it. Thus, in my opinion, the field of play what Flusser was looking for in our perception cannot be found by evading conscious mechanisms; the noise in our perception which proves to be productive should be sought in the domain of conscious acts, whereby we ascribe meaning to various signs. This is precisely the area that Ádám Kokesch digs himself into. The object of his artworks is not so much 18 19

11 ség variációiból és kombinatorikájából konstituált jelentés és értelem, ami látásunk tárgyaihoz tapad. Ehhez azonban a mûvészhez hasonlóan adatbázisokként kell felfognunk a tárgyakat, amelyek sokkal több információt és lehetôséget hordoznak magukban és ma gukon, annál, hogy csak egyetlen módon és formában érzékelhessük ôket. Ráadásul a tárgyak így már nem is identitással, vagyis egy elôre meghatározható jelentéssel rendelkeznek, hanem tulajdonságokkal, amik rugalmasan változtathatók így a tulajdonság és az azt leíró, a tudatunk által észlelt jel, hozza létre a tárgyak egyébként meg is újítható jelentését. Kokesch (mû)tárgyai ebben a rendszerben változtathatják és variálhatják értelmüket, hiszen a hozzájuk kapcsolt jelek és tulajdonságok alapján percepciónk mindig más-, és más jelentést tulajdonít nekik. Vagyis a tárgyakat, akár mindig új, és más dologként is észlelhetjük, miközben azoknak fizikai összetételükben nem is kell feltétlenül megváltozniuk, elég jelkészletüket módosítani amihez azonban nem a percepciós mechanizmusainkat kell új alapra helyezni, hanem the exploration of the material and its primary quality, but rather the meaning and sense constituted by the variations and combinatorics of material and quality, which adhere to the objects of our vision. For this, however, like the artist, we must also regard objects as databases which carry and hold considerably more information and possibilities than what would allow us to only perceive them in a single way and form. What s more, these objects no longer bear an identity a pre-definable meaning but have properties which can be flexibly altered. In this way, the otherwise renewable meaning of objects is created by its properties and the signs that are detected by our consciousness, which describe these properties. In this system, Kokesch s (art)objects can alter and vary their meaning, as, based on the signs and properties associated with them, our perception ascribes ever newer meanings to them. In other words, objects can be perceived as always new and different things, while they do not necessarily need to change in terms of their physical compositions; it is enough to modielegendô az, ha a jeleken keresztüli jelentésgenerálás folyamatába avatkozunk be, egész pontosan avatkozik be a mûvész. A tárgyak jelentéséhez kapcsolódó funkciókat, pedig a jeltestként mûködô munkák pusztán imitálják Kokesch esetében, akinek mûtárgyait, akár potenciális használati tárgyként is érzékelhetjük, anélkül, hogy azok valóban teljesítenék feladatukat, hiszen az objektek pusztán a jelek, minták és sémák általi potencális érzékelhetôséget vizsgálják. Kokesch tárgyai azon túl, hogy adatbázisokként is felfoghatók, struktúrájuk és mûködésmódjuk értelmezése a nyelvi és retorikai trópusokkal is analóg. Paul de Man olvasatában például a trópusok lényegi eleme sem más, mint a tulajdonságok elkülönítése és vándorlása, az a mód, ahogyan a létezôk tulajdonságokat cserélgetnek egymás között a róluk szóló ítéletekben végbemenô összehasonlítások során. 2 Kokesch mûtárgyai is több arcukat mutatják a befogadófelé munkái jeltestként egy jelentés-felé mutatnak, ami egy bennük meglévô dinamikus irányt tételez fel. A mûvek a trópusok direkt jelentéstôl való elfordulását is magukba foglalják így persze funkcionális jelentés soha nem lesz belôlük, vagyis nem válnak valódi használati tárgyakká. A de Man által leírt nyelvi trópusok mozgása, és az alakzatok tulajdonságainak vándorlása, mint absztrakt retorikai folyamat lényegi rokonságot mutat a Kokesch-féle vizuális struktúrák adatbázisában történô jelek mozgásával. A Kokesch mûvek követhetô módon írják le az értelemadás által befutott pályájukat, azaz nem törlik el eredetüket létrejöttük közben. A mûvek befogadói képesek megállapítani, hogy azok mik voltak és mi - lyen funkcióval bírtak, mielôtt a mûvész mûtárgyakká képezte volna át ôket. 2 Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Paul de Man: Esztétikai ideoló - gia. Ford. Osiris Kiadó, Budapest, o. Ezen a ponton érdemes talán kitérni arra, hogy Kokesch mûanyag-alapú háztartási és számítástechfy their range of signs. For this, however, it is not our mechanisms of perception that must be given a new basis; it is enough for the artist to intervene in the process of sign-generation. In Kokesch s case, the functions associated with the purpose of objects are merely imitated by the works, which operate as fictional meanings. His artworks can easily be perceived as objects of everyday use without them having to actually fulfil their functions, as the objects merely examine the potential perceptibility of signs, patterns and schemes. Kokesch s objects, aside from the fact that they can also be regarded as databases, also have structures and methods of operation whose interpretation is analogous to linguistic and rhetorical tropes. In Paul de Man s reading, for example, the essential element of tropes is none other than the distinction and migration of properties, the way in which existents swap properties among one another during the course of comparisons that take place in judgements about them. 2 Kokesch s artworks show their perceivers more than one face his works as bodies of signs point toward one meaning, which assumes a dynamic direction existing within them. The works also contain the U-turn of the tropes which escape from plausible and direct meaning, thereby ensuring that no functional purpose will ever become of them; in other words, they do not become actual objects of everyday use. The movement of tropes as described by de Man and the migration of the properties of shapes as abstract rhetorical process show essential cognation with the movement of signs in the database of Kokesch s visual structures. Kokesch works describe their process their path of giving meaning in a manner that can be followed. In other words, they do not erase their origin in the process of com- 2 Paul de Man: Az irónia fogalma [The Concept of Irony]. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia [The Ideology of Aesthetics]. Ford. Osiris Kiadó, Budapest, p

12 Cím nélkül / Without Title, 2009 nikai csomagolóanyagokra, kontaktlencsetartókra, dobozokra, hangszerállványokra, tartóelemekre, konzolokra és abszurd design-tárgyakra épülô munkái nem klasszikus értelemben vett objet trouvé-k. Hiszen a mûvész nem egyszerûen a kiállítótér absztraktan kódolt rendszerébe helyezi ezeket a tárgyakat, ami által azok automatikusan mûtárgyként kezdenének funkcionálni. Kokesch neo-konceptuális mûködése a klasszikus konceptuális mûvészet nyelvi tartományát sem használja, ami ironikus és emblematikus cím - adásaival értelmezi át a furcsa használati tárgyakat mûvekké. Kokesch non-verbális konceptualitása így több romantikus vonást is magán hordoz, hiszen nem a nyelv retorikai trópusait használja, hanem a vizuális jelentéssel operál. A tárgyakat pedig nem sterilizálja funkcióiktól, hanem új funkció jelével látja el ing into being. The audience is able to ascertain what they originally were and what function they had before the artist turned them into an art object. At this juncture, perhaps it would be worth pointing out that Kokesch s works which are based on plastic-based household and computer packaging, contact lens cases, boxes, music stands, fixing components, shelf brackets, and absurd design objects are not objects trouvés in the classical sense of the word. This is because the artist does not simply lift these objects into the abstractly coded system of the exhibition space, thereby causing them to automatically function as artworks. Nor does Kokesch s neo-conceptual modus operandi utilise the language of classical conceptual art, which reinterprets strange objects of everyday use into artworks with its ironic and emblematic labelling. Kokesch s nonverbal conceptuality thus carries a number of romantic features, as, instead of using the rhetorical tropes of language, it operates with the tropes of visual meaning. It does not sterilize objects of their functions but assigns the sign of a new function to them. Thus the artist engages in what is a unique kind of recycling and is not satisfied with merely gazing upon the objects in wonderment. It is not the aim of the artist, in any case, to deceive his receiving audience it is not his goal to make them believe that his artworks are capable of sensorial observation, movement, scanning, projection, or, perchance, terraformation. Kokesch himself treats this layer of his works as appearance, and, as he does away with the illusion of science fiction, his visual tropes remain true in the rhetoric sense; they do not get lost in the labyrinth of formal shapes. The presentation scenarios and framing of Ádám Kokesch s art also represent a new layer in the sign and meaning systems of the works. The exhibition space, as the terrain of perceiving art, positions cements the visitor in the role and situation of the receptor albeit not necessarily at the mercy of ôket. Így a mûvész sokkal inkább sajátos újrahasznosítást végez, és nem elégedik meg a tárgyakra való rácsodálkozással. A mûvésznek egyébként sem célja megtéveszteni mûveinek befogadóját nem célja elhitetni, hogy mûvei szenzoriális megfigyelésre, helyváltoztatásra, szkennelésre, vetítésre, netán terraformálásra képesek. Kokesch munkáinak ezen regiszterét, rétegét maga is látszatként kezeli, és mivel felszámolja a science-fiction illúzióját, így vizuális trópusai retorikai értelmében is igazak maradnak, vagyis nem vesznek el a formális alakzatok útvesztôjében. Kokesch Ádám mûveinek bemutatási szituációi és kerethelyzetei a munkák jel-, és jelentésrendszerükben is egy újabb réteget képviselnek. A kiállítótér ugyanis, mint a mûvészet befogadásának terepe a látogatót a receptor mégha nem is feltétlenül a frontális információátadásnak kiszolgáltatott ágens helyzetébe pozícionálja, és betonozza be. A kiállítótér egy alapvetôen absztrakt jelentést generáló mezô, melyben a mindennapos percepció sémái kérdôjelezôdnek meg, mivel a white cube-on belül radikálisan más aktusok és kódrendszerek által történik a befogadás. A mûvészet a világ ezen szeletében csak modelleket, vagy utópikus felépítményeket kínálhat fel, amelyek indirekt módon befolyásolhatják csak az ezen kívül létezôket, nem úgy mint a tettek aktivizmusa. Kokesch a kiállítás terének és helyszínének maximális figyelembevételével operál, munkái saját absz trakt lehatároltságukon belül modellként szolgáló utópiaként mûködnek. A modell, mint sajátos médi um-analitikus képzô - mûvészeti mûfaj Kokesch mûvészetében is konkrétan jelen van, elég a 2001-es Laboratórium a hegyen címû installációjára, 2003-as Tornyára, vagy 2006-os Víz - tározó mûtermekkel és múzeummal címû munkájára gondolunk. Eze ket a mûveket értelmezhetjük akár építészeti makettként is, amik önfenntartó rendszerek utópikus szituá cióit modellezik. A modernista utópiákra való ilyen utalás romantikus elem Kokesch mûvészetében, és egy példa arra, hogy a XXI. században a technológiai fenséges motívuma, és az ebbe Cím nélkül / Without Title, 2009 frontal information conveyance. The exhibition space is a field that generates fundamentally abstract meaning, in which the schemes of everyday perception are brought to question, as, within the white cube, reception takes place through radically different acts and code systems. Art, in this domain of the world, can merely offer models or utopian constructs which can only indirectly influence things existing outside this realm unlike the acts of activism. Kokesch works with maximum consideration for the space of the exhibition. His artworks, within their own abstract limitations, operate like utopias that serve as models. The model, as a unique medium-analytic genre, is also very concretely present in Kokesch s art, with examples such as his installation entitled Laboratory on Mountain (Hegy; 2001), his work Tower (2003), or his piece entitled Water Container with Museum and Studios (2006). These works could also be easily interpreted architectural mock-ups, which model utopian situations of self-sustaining systems. Such allusions to modernistic utopias constitute another romantic element in Kokesch s art, as well as an example of how, in the 21 st century, the motif of and faith in the technological divine becomes the central romanticist feature of modernity and modernism. 3 For the eyes beholding the artist s abovementioned works, it might 22 23

13 vetett hit, válik a modernitás és s modernizmus központi romanticista vonásává. 3 A mûvész fent említett mûveit pásztázó pillantás számára szembetûnô lehet az is, hogy Kokesch leggyakrabban vándorló motívuma egy mûterem elem, ami különféle formákat és méreteket ölt. Ez az alakzat talán egyben a legplasztikusabb példa is a képzômûvész újrahasznosító módszerére: a kis fehér ház állt már hegyen, toronyban, napelem mellett, szolgált padként, uralta a horizontvonalat és uszállyá is változott. Amennyiben romantikus jegyekre próbálok rámutatni Kokesch Ádám mûveiben, a mûvész által használt hinterglas technikáról is szót kell ejtenem, ami a német romantika üvegfestészetére volt jellemzô alkotómódszer. Kokesch kvázi-kétdimenzionális táblaképeit és háromdimenziós modelljeit is kifordított térbeli módon közelíti meg, mivel azok felületeit a hátoldalukon festi meg. A feldolgozási egészen pon to san festési módtól válnak Kokesch plasztik felületei ipari pontosságúvá, amelyek precizitása a laboratóriumi preparátumokéval vetekszik. Amennyiben a továbbiakban a hinterglas technikára metaforaként is tekintünk, az egyfajta rejtôzködésként is értelmezhetôvé válik számunkra. A mûvész saját alkotás közbeni gesztusait rejti el munkáinak a hátoldalán nem engedi, hogy a fürkészô szemek a képek megmunkálásának anyagiságában és minôségében merüljenek el, a fi gyelmet a tárgyak tökéletes ipari termék mivoltára fókuszálja. A konstruktív, konkrét, monokróm és minimalista festészeti jegyekhez való kapcsolódással Kokesch Ádám még inkább a háttérbe vonul, amikor ezen képi hagyományok vizuális eszközkészletével dolgoz fel akár egy napelem, egy szenzor, egy interface, vagy egy monoszkóp formát. A szenzor és a monoszkóp, mint a mûvész által gyakran használt motívumok a 3 Jos de Mul: Radical Romanticism. in: Now is the time. Art & Theory 21st century. Stedelijk Museum, Amsterdam, o. Cím nélkül / Without Title, 2009 also be strongly apparent that Kokesch s most often migrating motif is the studio or atelier element, which assumes various forms and sizes. This configuration is perhaps also the most tangible example for the artist s recycling method: the little white house has stood on a mountaintop, in a tower, next to a solar panel, it has served as a bench, ruled the horizon, and metamorphosed into a barge. Insofar as I attempt to point out romantic qualities in Ádám Kokesch s work, I must also make mention of his use of the hinterglas technique, which was a characteristic method of glass painting used by the German Romantics. Kokesch approaches his pseudotwo-dimensional panel paintings and three-dimensional models through reversed spatiality, as he paints their surfaces on the backside. It is the method of processing of painting that lend Kokesch s plastic surfaces a quality of what seems a kind of industrial precision which rivals that of laboratory slides. If we continue to view the hinerglas technique as a metaphor, it can also become readable to us as kind of self-concealment. The artist hides his gestures which emerge during the process of creation on the 3 Jos de Mul: Radical Romanticism. In: Now is the time. Art & Theory 21st century. Stedelijk Museum, Amsterdam, p mûkomplexumainak értelmezését szintén az érzékeléssel való foglalkozás felé terelik. A Kokesch által létrehozott képi felületek és plexi-tárgyak a monoszkóphoz hasonlóan szintén a percepció automatizmusairól és robotikájáról szólnak, amely folyamat középén az ôket éppen szemlélô befogadó áll. Kokesch ilyen típusú mûvei az érzékelés alapállapotát vetítik elénk annak puszta tényét közlik szenzoriális outputként és a vizuális jelentés vázszerkezetét, egyfajta gerincét mutatják fel, akár a mûvész mûveiben egyre gyakrabban megjelenô állványok és konzolok is. Az installációs forma kiaknázása által a mûvek egyébként el is szakadnak a táblaképek bemutatási tradícióitól. Ezen protézisek alkalmazásával a mûvész képessé válik a kiállítótér olyan teljesen afunkcionális részeinek kihasználásra, mint például az ablakok, vagy a falfelületek teljes magassága. A mûvek prezentálásának formái, amellett, hogy a mûvész egyfajta konvencióromboló mûködésmódjára is engednek következetni, szintén felfoghatók egyfajta rejtôzésként. A kiállítást, mint médiumot is adatbázisként kezeli Kokesch, amelyben azonos minôségû struktúrákat tárol és szerkeszt. Az objektek egymáshoz való kapcsolódásának a hálózata is mobil jelentést hordoz, Cím nélkül / Without Title, 2009 reverse side of his works. He does not allow our scrutinizing eyes to become immersed in the materiality and quality of the elaboration of the works, but focuses our attention on the perfect industrial productquality of the objects. Through his connection to elements of constructive, concrete, monochrome and minimalist painting, Ádám Kokesch recedes into the background even more when he elaborates the form of a solar panel, a sensor, an interface, or a monoscope with the visual tools of these pictorial traditions. The sensor and the monoscope, as motifs often used by the artist, also direct the interpretation of his artwork complexes towards an engagement with perception. The visual surfaces and plexi objects created by Kokesch, similarly to the monoscope, are also about the automatism and robotics of perception a process that is centred on the receiver who is observing them. Kokesch s works of this nature project the state of perception before our eyes they state the fact of its existence as sensorial output and present to us a supporting structure, a kind of backbone, of visual meaning (just as the stands and brackets do, which have been appearing increasingly more often in Kokesch s art). Through making the most of the installation format, the works do in fact part company with the ways panel paintings are traditionally presented. Employing these protheses renders the artist capable of utilising otherwise completely afunctional parts of the exhibition space, such as windows or the full height of surfaces. The presentational form of the works, in addition to suggesting a kind of conventionsubverting modus operandi on the part of the artist, can also be read as a self- concealment of sorts. Kokesch treats the medium of exhibition as a database as well, in which he stores and edits structures of identical quality. The network of connecting objects also carries mobile meaning, by which the artist questions the representative functions of the exhibition space without wanting to set foot outside 24 25

14 amellyel a mûvész a kiállítótér reprezentatív funkcióit kérdôjelezi meg, anélkül hogy ki akarna lépni annak logikai keretébôl, és aktivista módon vágná magát keresztül az absztrakt jel-, és kódrendszerek rituáléin. Kokesch Ádám kiállításaira jellemzô egyébként, hogy a munkái és azok terei egyetlen nagy összefüggô mezôt képeznek, amelynek köszönhetôen az összes elem percepciója megváltozik. Így válhatott kiállításai során a Dorottya Galéria laboratóriummá, amit szondák és szenzorok formáit imitáló tárgyak pásztáztak, vagy a Paksi Képtár privát munkaállomássá, aminek az ipari olvasata rehabilitálódott. A percepció pályára-állításának a kulcsa az, hogy a látásunk bizonyos bemutatási kerethelyzetekhez automatikusan jelentést kapcsol a közmegegyezésen alapuló vizuális kultúránk tudásanyagából. A térbe forgatott szenzorok, monoszkópok és interface-ek, valamint konzol-, és állvány-készletük észlelése például egy természettudományos helyzetekhez köthetô percepciós struktúrát nyit fel. Kokesch egész tereket képes ellátni tárgyai által egy, a kiállítási szituációtól radikálisan eltérô funkció jelével. Mûvészetének egymásra rakodó rétegei mind alapvetôen formák és funkciók egymáshoz-rendelhetôségérôl szólnak. A mû vész, pedig kérdésfelvetései során a lehetséges jelentésképzôdés vizuális struktúráit kutatja. A szerzô az OKM Kállai Ernô ösztöndíjasa its framework of logic and, in an activistic fashion, cutting through the rituals of abstract systems of signs and codes. It is otherwise characteristic of Ádám Kokesch s exhibition that the works on display and their spaces constitute a single large field as a consequence of which the perception of all components is changed. It is thus that, thanks to his exhibitions, the Dorottya Gallery could be converted into a laboratory space scanned by objects imitating the shape of probes and sensors, or Art Gallery Paks could be turned into a private work station whose industrial rendering has been rehabilitated. The key to setting perception on course is in the fact that our vision automatically attaches meaning from the body of knowledge of our consensusbased visual cultural to certain general scenarios of presentation. The observation of sensors, monoscopes, and interfaces as well as the sets of shelf brackets and stands rotated into space, for example, opens up a perception-structure that can be linked to a situation of natural science. Through his objects, Kokesch is capable of supplying a space with a sign of function that is radically different from the exhibition setting. The superimposed layers of his art are all fundamentally about the coordinatability of forms and functions. The artist, through his questionings, seeks the visual structures of possible meaning formation. MUNKÁK / WORKS 26

15 Torony / Tower, x 50 x 110 cm Laboratórium a hegyen / Research Lab on Mountain, x 200 x 200 cm műanyag fólia fa kerettel / plastic folie on wood frame

16 Cím nélkül / Without Title, x 20 x 5 cm csomagoló anyagok, szilikon, pvc / cover materials, silicone, pvc Cím nélkül / Without Title, 2009 Ø 18 cm plexi, akril, állvány / plexi, acryl, stand

17 Mészárszék istállóval földrétegeken / Shlaughter House with Stable on Earth Layers, x 8 x 4 cm festett mûanyag csomagolás, üveg / painted commercial plastic covers, glass Cím nélkül / Without Title, x 21 cm plexi, akril, pvc / plexi, acryl, pvc

18 Cím nélkül / Without Title, x 15 x 10 cm plexi, akril, mûanyag / plexi, acryl, plastic Cím nélkül / Without Title, x 15 x 15 cm plexi, akril, mûanyag / plexi, acryl, plastic

19 Telep / Settlement, x 8 x 1,5 cm festett mûanyag csomagolás / painted commercial plastic covers Mezô laboratóriummal és erômûvel (részlet) / Field with Lab and Power Plant (detail), x 180 x 120 cm plexi, akril, mûanyag, szalagparketta / plexi, acryl, plastic, floor panels

20 Szennyvíztisztító / Waste Cleaner, x 14 x 8 cm festett mûanyag csomagolás / painted plastic covers Víztározó múzeummal és mûtermekkel / Water Container with Museum and Studios, cm festett mûanyag csomagolás / painted commercial plastic covers

21 Cím nélkül / Without Title, x 20 x 25 cm plexi, akril, pvc / plexi, acryl, pvc

22 Házikó tornyon (átjátszó állomás, részlet) / Shed on Tower (transmitter, detail), x 20 x 180 cm plexi, akril, mûanyag, fa / plexi, acryl, plastic, wood Panel, x 16 cm mûanyag keret, plexi, akril / plastic frame, plexi, acryl

23 Cím nélkül / Without Title, x 40 x 40 cm fa, mûanyag / wood, plastic Cím nélkül / Without Title, x 20 x 20 cm fém, mûanyag, gumi / metal, plastic, rubber

24 Sudo Kino installációs látkép / Installation View, 2008

25 Installációs látkép / Installation View, 2009 Lenmechanika installációs látkép / Mechanics of the Canvas Installation View, 2009

26 Cím nélkül / Without Title, x 15 x 10 cm plexi, akril, mûanyag / plexi, acryl, plastic Cím nélkül / Without Title, x 90 cm plexi, akril / plexi, acryl

27 Cím nélkül / Without Title, x 15 x 10 cm plexi, akril, mûanyag / plexi, acryl, plastic Cím nélkül (szenzor) / Without Title (sensor), x 18 x 15 cm plexi, akril, mûanyag, fém tartó / plexi, acryl, plastic, metal holder

28 Cím nélkül (szenzor) / Without Title (sensor), x 6 x 5 cm plexi, akril, szilikon, pvc / plexi, acryl, silicone, pvc Cím nélkül (szenzor) / Without Title (sensor), x 12 x 12 cm üveg, akril, pvc / glass laboratory dish, acryl pvc

29 Installációs látkép (részlet) / Installation View (detail), x 12 x170 cm plexi, akril, mûanyag, állvány / plexi, acryl,plastic, stand Cím nélkül / Without Title, x 15 cm plexi, akril / plexi, acryl

30 Cím nélkül (hajó konténerekkel, installációs látkép / Without Title (Container Ship, Installation View), 2009 fa, plexi, akril / wood, acryl, plexi) Cím nélkül / Without Title, x 25 x 15 cm plexi, akril, mûanyag / plexi, acryl, plastic

31 Cím nélkül / Without Title, x 40 x 15cm üveg, akril, pvc / glass laboratory dish, acryl, pvc

32 Cím nélkül / Without Title, x 5cm plexi, akril / plexi, acryl Keltetô (II) / Hatchery (II), x 6 x 5 cm dia, plexi doboz lencsékkel, neoncsô / slides, plexi boxes with lenses, neon tube

33 Cím nélkül / Without Title, x 145 cm plexi, akril, fa / plexi, acryl, wood, Installációs látkép / Installation View, 2010

34 Cím nélkül / Without Title, x 25 x 25 cm plexi, akril, állvány / plexi, acryl, stand Cím nélkül / Without Title, 2010 Ø 90 cm x 25cm plexi, akril, mûanyag, hab / plexi, acryl, plastic, foam

35 Cím nélkül (horizont) / Without Title (horizon), x 50 x 120 cm festett fa / painted wood

36 Installációs látkép Installation View, 2010

37 Installációs látkép / Installation View, 2010 Cím nélkül (szenzor) / Without Title (sensor), x 20 x 10 cm plexi, akril, mûanyag, fém tartó / plexi, acryl, plastic, metal holder

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years content: drawings projects of the first three years latest university projects before university 2. at university 3. space compositioins 4. basics of arcitecture 5. residential design 6. public buliding

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

ABSTRACT OF PHD THESIS

ABSTRACT OF PHD THESIS ABSTRACT OF PHD THESIS László Fábián: The legendary of Anna Édes: pre- and afterlife of Dezső Kosztolányi s novel Supervisor: Dr. Attila Thimár PhD, Csc, associate professor Pázmány Péter Catholic University,

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

A Biztosítási Tőzsde működése

A Biztosítási Tőzsde működése A gazdálkodó szervezetek, intézmények működésük folytonosságának fenntartására irányuló intézkedéseiben az egyik legfontosabb elem a kockázatkezelés. A gazdaságosan fenntartható és szükséges, de elégséges

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

A VALÓSÁG MÁSIK ARCA. Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5.

A VALÓSÁG MÁSIK ARCA. Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5. A VALÓSÁG MÁSIK ARCA Németh Géza kiállítása az Artézi Galériában 2014. október 11 november 5. THE OTHER FACE OF REALITY Geza Németh s exhibition in the Gallery Artézi 11 October 5 November, 2014 Németh

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Erdély Miklós. INDIGO csoport. portrék. és az

Erdély Miklós. INDIGO csoport. portrék. és az Erdély Miklós és az INDIGO csoport portrék BERÉNYI ZSUZSA: PORTRÉK ERDÉLY MIKLÓS ÉS AZ INDIGO CSOPORT KOLTA GALÉRIA BUDAPEST 2011 FEBRUÁR Az INDIGO csoport. Még mindig van. Csak nagyon ritkán. Már nem

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK?

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? SZEKCIÓÜLÉS I. ROBOTIKA ÉS ROBOTKUTATÁS KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? Az utóbbi években a hard-robotok nagyon sokat tanultak tudnak hegedülni, trombitálni,

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006)

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) SCHIMBĂRI ALE ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN MEZŐHEGYES (1989-2006) BRIGITTA ZSÓTÉR * In Mezőhegyes there

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Digitális tulajdonjog Use Case-ek a jövőből Kusper Gábor, EKF, gkusper@aries.ektf.hu

Digitális tulajdonjog Use Case-ek a jövőből Kusper Gábor, EKF, gkusper@aries.ektf.hu 1 Digitális tulajdonjog Use Case-ek a jövőből Kusper Gábor, EKF, gkusper@aries.ektf.hu RFID future sablon bemutatóhoz 2013.06.17. Workshop Eger, EKF TTK MatInf Tartalom 2 IoT Kifli vásárlás Autó vásárlás

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró 12. előadás Automaták egyszerű eszközök tulajdonságok: véges számú állapota van átmenet egyik állapotból a másikba érzékeli a környezetet esetleg megváltoztatja a környezetet új állapotba megy át kóla

Részletesebben

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37. www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu JELÖLTEK I NOMINEES Batykó Róbert Esterházy Marcell

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP

FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP PHD - Corvinus University of Budapest - Hungary Few Hungarian entrepreneurs can say that they have founded their own firm in ideal

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben