181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat"

Átírás

1 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: ) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító Okiratának II.6. (1) pontjára hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 1. Az MNV Zrt. vezérigazgatója - a Társaság Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója jelentésének ismeretében - elfogadja az ÉKKO Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer forint mérlegfőösszeggel, 705 ezer forint adózás előtti eredménnyel. A 101 ezer forint adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. ezer Ft-ban A Társaság mérlege év év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2 A Társaság eredménykimutatása év év Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (-) Személyi jellegű ráfordítások (-) Értékcsökkenés (-) Egyéb ráfordítások (-) Üzemi (üzleti) tev. eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség (-) Adózott eredmény Fizetendő osztalék (-) Mérleg szerinti eredmény A MNV Zrt. vezérigazgatója a jelen határozat meghozatala napjával a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és dönt a Társaság évi V. tv. szerinti továbbműködéséről: HATÁLYOS 1. A társaság fióktelepe: ÉKKO Kft. Győri Oktatási Intézete 9024 Győr Nádor tér A évi IV. törvény 168. (1) bekezdése szerint a taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. (1) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; g) üzletrész felosztásához való MÓDOSÍTOTT 1. A társaság fióktelepe: ÉKKO Kft.Győri Oktatási Intézete 9024 Győr, Kálvária utca 4-10 sz. I.emelet 3. ajtó szám 6. (1) A társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az alapító hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés. Az alapító hatáskörébe tartozik mindazon ügyekben való döntés, amelyet a Polgári Törvénykönyv a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 2

3 hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; j) a 37. -ban foglalt kivételével az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685 b.) pont), illetve élettársával köt; n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tag, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése; o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; r) a társasági szerződés módosítása; s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; t) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbség jogának kizárása; u) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; w) törzstőke leszállításakor a A Polgári Törvénykönyvben rögzített - a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyeken kívül az alapító hatáskörébe tartozó ügyek: a. a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés. b. az éves üzleti terv jóváhagyása c. közbeszerzési terv jóváhagyása akkor, ha a cégnek kötelező tervet készítenie, és a közbeszerzés értéke meghaladja a jegyzett tőke 10-át d. befektetési Szabályzat elfogadása e. magas értékű jogügyletek előzetes engedélyezése: i. hitelfelvétel 10 millió Ft felett ii. a társaságok terhére egyéb kötelezettségvállalást keletkeztető szerződés megkötése 25 millió Ft felett iii. ingatlan, eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítés és megterhelése 10 millió Ft felett f. vagyonjuttatást, vagy a társaság valamely vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása 1 millió Ft felett g. társaság alapítása, meglévő gazdasági társaságban részesedés növelése, csökkentése, átruházása h. a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása i. Javadalmazási Szabályzat elfogadása j. Amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói 3

4 törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. y) a mérleg megállapítása a nyereség felhasználásának megállapítása z) üzleti terv jóváhagyása aa) közbeszerzési terv jóváhagyása akkor, ha a cégnek kötelező tervet készítenie, bb) SZMSZ elfogadása cc) Befektetési Szabályzat elfogadása, dd) magas értékű jogügyletek előzetes engedélyezése: hitelfelvétel 10 millió Ft felett a társaságok terhére egyéb kötelezettségvállalást keletkeztető szerződés megkötése 25 millió Ft felett ingatlan, eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítés és megterhelése 10 milli Ft felett ee) vagyonjuttatást, vagy a társaság valamely vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása 1 milli Ft felett ff) társaság alapítása, meglévő gazdasági társaságban részesedés növelése, csökkentése, átruházása gg) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása hh) Javadalmazási Szabályzat elfogadása ii) Az Mt ban foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítmény követelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatás meghatározása 7.. Ügyvezető jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazása beleértve a végkielégítést is), továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. (1) bekezdése szerint munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény az az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján kivéve a jelen alapító Okirat 8. -a vonatkozó alpontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. (2) Az alapító pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettséget nem ír elő. 7.. Ügyvezető (1) A társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezetői megbízás 2007.január 01. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető a korlátolt felelősségű társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, mg a vezető tisztségviselői megbízását megbízási jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve (Mt.), vezető tisztségviselői megbízására a Polgári Törvénykönyvnek a vezető tisztségviselőkre, valamint a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. A társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Amennyiben az ügyvezető igazgató munkaviszonyban áll felette az alapít kizárólagos hatáskörébe tartozó rendelkezésben szabályozott alapvető munkáltató jogok kivételével az egyéb 4

5 (1) Társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezetői megbízatás január 01. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető a részvénytársaság napi, operatív munkájának irnyítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezető tisztségviselői megbízatását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízatására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó jogszabályai az irányadók. Amennyiben az ügyvezető igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja,úgy a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja felette a jelen Alapító Okirat 6. (1) bekezdése vonatkozó alpontjaiban foglaltakra tekintettel. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás)meghatározását is a tulajdonos jogok gyakorlójának az Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. Az ügyvezetőt a évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. (2) A társaság ügyvezetőjének személyi adatai: név: Izsoó Csaba lakcím: 4033 Debrecen Paptava u. 6. születési hely: Mátészalka születési idő: május 04. anyja neve: Kalavé Margit Az ügyvezető feladata a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása, a képviselet harmadik személyekkel szemben. Eljárás során az alapító érdekeit védi, és gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az alapító gyakorolja. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk.685. munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint Alapító társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve a z Mt (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. Az ügyvezetőt a 2007.évi CLII törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve (alapító) határozatainak van alávetve. A társaság alapítója (egyedüli tag) az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. Vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével a legfőbb szerv engedélyével szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével a legfőbb szerv engedélyével köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. 5

6 b.)pont), valamint élettársa jogosult a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket kötni. Fent nevezett személyek ilyen jellegű tevékenysége a társaság érdekeit nem sértheti. 8.. Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság tagjait a évi LII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli. (2) Az Alapító a Felügyelő Bizottság alábbi tagjait június 1. napjától május 31. napjáig. választja meg: (2) A társaság ügyvezetőjének személyi adatai: Név: Izsoó Csaba Lakcím:4033 Debrecen Paptava utca 6.sz. Születési hely: Mátészalka Születés idő: május 04. Anyja neve: Kalavé Margit 8.. Felügyelő Bizottság (1) A felügyelőbizottság tagjait a évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli. A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik. Név: dr. Sipos Mihály Születési hely, idő: Budapest április 02. Anyja neve: Knourek Ibolya Lakcím: 1074 Budapest Dob utca 31/b. Név: dr. Lilik István Születési hely, idő: Mende május. 28. Anyja neve: Jámbor Erzsébet Lakcím: 1038 Budapest Puszta köz 3. 2.emelet 3. ajtó Név: dr. Bittó Krisztina Születési hely, idő: Gyula március 09. Anyja neve: Boros Márta Lakcím: 5700 Gyula, Sittye utca 48 (3) A felügyelő bizottság saját maga választja elnökét és határozza meg ügyrendjét. (4) A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek 8 napon belül írásban kötelesek teljesíteni. (5) A felügyelő bizottság feladata az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény követelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy együtt juttatás meghatározásának előzetes véleményezése. (6) A felügyelő bizottság feladata az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről (3) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (6) A felügyelőbizottság feladata az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés 6

7 való döntés 9.. Könyvvizsgáló (1) Könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, június 01. napjától a évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól. A társaság könyvvizsgálójának adatai: Név: Oláh Gábor Születési hely, idő: Tiszafüred Szeptember 22. Anyja neve: Ács Gizella Lakcím: 3000 Hatvan Irinyi u. 10. Kamarai azonosító száma: A könyvvizsgáló feladata az ügyvezetés ellenőrzése, melynek során a könyvvizsgáló gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti az ügyvezetővel. (7) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 9.. Könyvvizsgáló (1) Könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, október 12. napjától a évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól. A társaság könyvvizsgálójának adatai: EVEN BALALNCE Kft. (székhely: Érd, Hunor utca 53., cégjegyzékszám: Cg , kamarai nyilvántartási szám: , képviseli. Helyes Pongó Ágnes ügyvezető) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló: Helyes Pongó Ágnes (anyja neve: Kántor Mária Lujza, lakcíme: 8086 Felcsút Arany János u. 1/b., kamarai tagság igazolvány száma: ) A könyvvizsgáló feladata az ügyvezetés ellenőrzése, melynek során a könyvvizsgáló gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti az ügyvezetővel. 7

8 10.. Cégjegyzés módja (1) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá a hiteles cégjegyzésre jogosult személy aláírási nyilatkozat szerint nevét önállóan, vagy együttes aláírással aláírja. (2) Az ügyvezető önállóan, egyszemélyben ír alá. 10. Cégjegyzés módja (1) A társaságot az ügyvezető és a képviseletre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik. (2) A cégjegyzésre jogosult ügyvezető hiteles cégaláírási nyilatkozatát a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. (3) A törzstőke felemelésére és leszállítására a társasági törvény megfelelő szabályai az irányadók. (4) A társaság megszűnik a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV törvény aiban foglalt esetekben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, - kivéve a fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárást - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás lebonyolítása az ügyvezető feladata. Egyéb rendelkezések 12.. Az ügyvezető és a könyvvizsgáló feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, - és ha a Gazdasági Társaságokról szóló törvény kivételt nem tesz - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Tulajdonos által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. 17. A cégiratok közé letétbe kell helyezni a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt ának hatálya alá munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a társaság legfőbb szerve által alkotott szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül. (2009. évi CXXII. Törvény 5. (3) bekezdés) Az alapító okirat itt nem szabályozott kérdéseiben a Egyéb rendelkezések 12. (1) A társaság jogutód nélkül megszűnik a Polgári Törvénykönyv 3:48 (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Amennyiben az alapító a táraság végelszámolását határozza el, a végelszámolás lebonyolítása az ügyvezető feladata. (2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani. 13. A tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló jelen alapító okiratban nem szabályozott tevékenységére, felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 17. Az alapító okirat itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, valamint az Állami Vagyonról szóló évi CVI. 8

9 Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI törvény, valamint az Állami Vagyonról szóló évi CVII. Törvény rendelkezései az irányadók. törvény és a évi CXXII. rendelkezései az irányadók. A módosítások dőlt betűvel jelezve. Az MNV Zrt. Vezérigazgatója felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról. Budapest, május 20. Pál Ákos Bertalan igazgató dr. Szondy Szilvia igazgató-helyetes 9

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat devizanem: ezer HUF A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 420 B. C. IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: DEBRECEN, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. Tel: Kiegészítő melléklet 2013 Üzleti év mérlegbeszámolójához Keltezés: Debrecen, március A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

12 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása 2. A társaság tevékenységének bemutatása 3. A számviteli politika rövid ismertetése II. Specifikus rész A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Befektetett eszközök alakulása 2. Készletek alakulása 3. Követelések és kötelezettségek 4. Pénzeszközök bemutatása 5. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése 6. Saját tőke alakulása B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevételének részletezése 2. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások részletezése 3. Egyéb eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések III. Tájékoztató rész A. Vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzet értékelése 1. Vagyoni helyzet vizsgálata 2. Pénzügyi helyzet vizsgálata 3. Hatékonyság vizsgálata 4. Jövedelmezőség vizsgálata B. Egyéb tájékoztató adatok 1. A társaság tulajdonában lévő részesedések bemutatása 2. Munkavállalók létszám- és béradatai 3. Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 4. Környezetvédelmi kötelezettségek 5. Cash-flow kimutatás Mellékletek

13 I. Általános rész I/1. A társaság bemutatása Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium évben alapította az ÉKKO Kft-t. A törzstőke 9,1 millió forint készpénzből és 21,1 millió forint apportból áll. Az apport tartalmazza az ÉKKO Kft. gépparkját, szerszám- és anyagkészletét, berendezési tárgyait, valamint gyakorlótérként egy külterületi ingatlant. Az ÉKKO Kft. egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Állam. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. -a alapján a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg: ) útján látja el. A Kft. tulajdonában épületek nincsenek, ezért a működéshez szükséges ingatlanokat béreljük. A társaság központja Debrecenben van, ami a központi ügyintézés, adminisztráció helye. A debreceni székhelyen kívül telephelyünk van Győrben. A társaság kiemelt adatai: Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság Adószám: KSH szám: Cégjegyzékszám: Alapítva: Főtevékenység: Felnőttképzés Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. Telephely: ÉKKO Kft. Győri Oktatási Intézete Címe: 9024 Győr Kálvária utca 4-10.

14 I/2. A társaság tevékenységének bemutatása A vállalkozás tevékenységi köre a létesítő okirat szerint: Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás Épületasztalos-ipari termékek gyártása Tároló fatermék gyártása Irodabútor gyártása Egyéb bútor gyártása Építési terület előkészítése Épületasztalos-szerkezet szerelése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Könyvkiadás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Reklámügynöki tevékenység Építőipari gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szakmai középfokú oktatás Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás Járművezető-oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Sportlétesítmény működtetése Bútor, lakberendezési tárgy javítása Az ÉKKO Kft. felnőttképzési szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Főtevékenységünk a gépkezelő képzés és vizsgáztatás, amelyet az egész ország területén végzünk. Képzőhelyként és vizsgaközpontként működik minden telephelyünk. További tevékenységeink a gépkezelői képzéseken kívüli más OKJ-s illetve akkreditált

15 képzések, valamint a gépjármű vezetőképzés. Egyéb tevékenységekből származó bevételeink továbbá az oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatásaink például a másodlat kiállítás, EUROPASS kiállítás. Egyéb tevékenységeink másik jellemző típusa az eszközhasznosítással kapcsolatos tevékenységek, jellemzően bérbeadás. A jogi környezet mind az oktatásra, mind vizsgáztatásra, vonatkozóan folyamatos változásban van évben a tevékenységünket alapvetően meghatározó törvények, rendeletek kerültek újra szabályozásra. Ezek a évi LXXXVII. törvény a felnőttképzésről, 315/2013. (VIII.28.) Kormány rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól, a 12/2013. (III.29.) NFM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről, 393/2013.(XI.12.) Kormány rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá módosultak jogszabályok: a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 150/2012.(VII.6.) Kormány rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről. I/3. A számviteli politika rövid ismertetése A társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos évi C. számviteli törvényben és az általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A költségeket költség nemenként az 5. számlaosztályban számoljuk el. Az üzleti évforduló napja: A költségelszámolás rendszerének megfelelően, az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással mutatjuk ki. Az eredménykimutatás sémák közül az A" változatot alkalmazzuk. A mérleg sémák közül az A változatot alkalmazzuk. Az ÉKKO Kft. képviseletére, a beszámoló aláírására jogosult: Izsoó Csaba ügyvezető igazgató, cím: 4033 Debrecen Paptava utca A könyvviteli feladatokért és a beszámoló összeállításáért felelős személy: Szilágyiné Herman Edit. Regisztrációs száma: , cím: 4033 Debrecen Petneházy utca

16 A társaság a évtől egyszerűsített éves beszámolót készít, mivel a számviteli törvény 9.. (2) pontjában meghatározott mutató számok közül kettő, a megelőző két üzleti év fordulónapján határérték alatt maradt. A könyvelési időszakot úgy határoztuk meg, hogy minden hónap egy könyvelési periódus. Az utolsó könyvelési periódus december 31. és a mérlegkészítés időpontja közötti időtartam. A mérlegkészítés időpontját, a tárgyévet követő év február 28. napjában határoztuk meg. A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett évben a könyvvizsgálatot az EVEN BALANCE Kft. (2030 Érd, Hunor utca, Cégjegyzékszám: MKVK: ) végzi, melynek nevében Helyes-Pongó Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK ) jár el. A tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 550 eft +áfa Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál a számviteli törvény szabályrendszerét alkalmazta a vállalkozás. Eszközeit és forrásait a számviteli törvényben és a saját számviteli politikájában rögzített módon értékelte. A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken értékeljük, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírások összegével. Immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket, és a vagyoni értékű jogokat mutatjuk ki. A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket tartjuk nyilván, amelyek tartósan szolgálják a tevékenységet. Befektetett pénzügyi eszközök között mutatjuk ki a más vállalkozásokban szerzett részesedéseinket. Amortizációs politika bemutatása: Az ÉKKO Kft. a befektetett eszközök értékcsökkenési leírásánál a lineáris leírási módozatot használja. A 100 egyedi érték alatti "kis értékű" tárgyi eszközöket és immateriális javakat a beszerzés évében egy összegben leírja. A 100 fölöttieknél következő kulcsokat alkalmazza a kft. : - hosszú élettartamú épületek 2 - közepes élettartamú épületek 3 - rövid élettartamú épületek 6

17 - építmények 2 - gépek, berendezések, felszerelések 14,5 kivéve: - az irányítástechnikai (automatikai) és általános rendeltetésű számítástechnikai termékek és berendezések, az ügyvitel-technikai eszközök, a környezet védelmét szolgáló gépek, berendezések és felszerelések: 33 - járművek 20 - immateriális javak 33 A mérlegben a készletek között tartjuk nyílván az anyagokat, közvetített szolgáltatások ellenértékét, valamint a készletekre adott előlegeket. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik. Az értékvesztés elszámolásának rendje: A számvitelről szóló törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül fennállásának időtartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Értékvesztést kell elszámolni: a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, a külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelésű készleteknél. Befektetések és értékpapírok értékvesztése

18 A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél- függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós egyedi minősítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. A társaság az egyedi értékelés során megvizsgálja: a kintlévőség jogi státuszát (pl:csőd-, felszámolási eljárás, peresítés alatt áll-e, rendelkezik-e végrehajtható vagyonnal) az adós fizetési szokásait/hajlandóságát, az adós fizetőképességéről, gazdasági helyzetéről rendelkezésre álló információkat, a kintlévőség rendezésére irányuló megállapodás tartalmát, teljesítését stb. A felszámolás alatt álló vevővel szemben fennálló követelésre a követelés megtérülését biztosító egyéb megállapodás hiányában 100 értékvesztést kell elszámolni. Amennyiben egy vevőnél több különböző lejáratú követelés is van, akkor a társaság a legmagasabb -kal számolja el az értékvesztést. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel

19 a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. Vásárolt és saját termelésű készletek értékvesztése Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál a számviteli törvény szabályrendszerét alkalmazta a vállalkozás. Eszközeit és forrásait a számviteli törvényben és a saját számviteli politikájában rögzített módon értékelte.

20 II. Specifikus rész A/ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II. A/1. Befektetett eszközök alakulása Immateriális javak, tárgyi eszközök évi állomány változása Az immateriális javak állományváltozását, az eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök állományváltozását, az eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli, visszaírt értékcsökkenés nem került elszámolásra. A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs. A befektetett eszközök kimutatott részesedésekhez kapcsolódó értékvesztés alakulásának bemutatása: -ban Nyitó állomány Növekedés 420 Csökkenés 0 Visszaírt értékvesztés 0 Kivezetésre került értékvesztés 0 Év végi záró állomány II. A/2. Készletek alakulása Készletként vásárolt készletek, anyagok, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerülnek nyilvántartásba. Saját termelésű készletekkel nem rendelkezik a vállalkozás. A készletekre értékvesztés nem került elszámolásra.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben