181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat"

Átírás

1 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: ) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító Okiratának II.6. (1) pontjára hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 1. Az MNV Zrt. vezérigazgatója - a Társaság Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója jelentésének ismeretében - elfogadja az ÉKKO Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer forint mérlegfőösszeggel, 705 ezer forint adózás előtti eredménnyel. A 101 ezer forint adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. ezer Ft-ban A Társaság mérlege év év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2 A Társaság eredménykimutatása év év Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (-) Személyi jellegű ráfordítások (-) Értékcsökkenés (-) Egyéb ráfordítások (-) Üzemi (üzleti) tev. eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség (-) Adózott eredmény Fizetendő osztalék (-) Mérleg szerinti eredmény A MNV Zrt. vezérigazgatója a jelen határozat meghozatala napjával a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és dönt a Társaság évi V. tv. szerinti továbbműködéséről: HATÁLYOS 1. A társaság fióktelepe: ÉKKO Kft. Győri Oktatási Intézete 9024 Győr Nádor tér A évi IV. törvény 168. (1) bekezdése szerint a taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. (1) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; g) üzletrész felosztásához való MÓDOSÍTOTT 1. A társaság fióktelepe: ÉKKO Kft.Győri Oktatási Intézete 9024 Győr, Kálvária utca 4-10 sz. I.emelet 3. ajtó szám 6. (1) A társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az alapító hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés. Az alapító hatáskörébe tartozik mindazon ügyekben való döntés, amelyet a Polgári Törvénykönyv a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 2

3 hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; j) a 37. -ban foglalt kivételével az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685 b.) pont), illetve élettársával köt; n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tag, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése; o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; r) a társasági szerződés módosítása; s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; t) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbség jogának kizárása; u) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; w) törzstőke leszállításakor a A Polgári Törvénykönyvben rögzített - a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyeken kívül az alapító hatáskörébe tartozó ügyek: a. a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés. b. az éves üzleti terv jóváhagyása c. közbeszerzési terv jóváhagyása akkor, ha a cégnek kötelező tervet készítenie, és a közbeszerzés értéke meghaladja a jegyzett tőke 10-át d. befektetési Szabályzat elfogadása e. magas értékű jogügyletek előzetes engedélyezése: i. hitelfelvétel 10 millió Ft felett ii. a társaságok terhére egyéb kötelezettségvállalást keletkeztető szerződés megkötése 25 millió Ft felett iii. ingatlan, eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítés és megterhelése 10 millió Ft felett f. vagyonjuttatást, vagy a társaság valamely vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása 1 millió Ft felett g. társaság alapítása, meglévő gazdasági társaságban részesedés növelése, csökkentése, átruházása h. a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása i. Javadalmazási Szabályzat elfogadása j. Amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói 3

4 törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. y) a mérleg megállapítása a nyereség felhasználásának megállapítása z) üzleti terv jóváhagyása aa) közbeszerzési terv jóváhagyása akkor, ha a cégnek kötelező tervet készítenie, bb) SZMSZ elfogadása cc) Befektetési Szabályzat elfogadása, dd) magas értékű jogügyletek előzetes engedélyezése: hitelfelvétel 10 millió Ft felett a társaságok terhére egyéb kötelezettségvállalást keletkeztető szerződés megkötése 25 millió Ft felett ingatlan, eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítés és megterhelése 10 milli Ft felett ee) vagyonjuttatást, vagy a társaság valamely vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása 1 milli Ft felett ff) társaság alapítása, meglévő gazdasági társaságban részesedés növelése, csökkentése, átruházása gg) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása hh) Javadalmazási Szabályzat elfogadása ii) Az Mt ban foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítmény követelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatás meghatározása 7.. Ügyvezető jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazása beleértve a végkielégítést is), továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. (1) bekezdése szerint munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény az az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján kivéve a jelen alapító Okirat 8. -a vonatkozó alpontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. (2) Az alapító pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettséget nem ír elő. 7.. Ügyvezető (1) A társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezetői megbízás 2007.január 01. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető a korlátolt felelősségű társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését munkaviszony, mg a vezető tisztségviselői megbízását megbízási jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve (Mt.), vezető tisztségviselői megbízására a Polgári Törvénykönyvnek a vezető tisztségviselőkre, valamint a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. A társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Amennyiben az ügyvezető igazgató munkaviszonyban áll felette az alapít kizárólagos hatáskörébe tartozó rendelkezésben szabályozott alapvető munkáltató jogok kivételével az egyéb 4

5 (1) Társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezetői megbízatás január 01. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető a részvénytársaság napi, operatív munkájának irnyítását és ellenőrzését munkaviszony, míg a vezető tisztségviselői megbízatását társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezető tisztségviselői megbízatására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó jogszabályai az irányadók. Amennyiben az ügyvezető igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja,úgy a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja felette a jelen Alapító Okirat 6. (1) bekezdése vonatkozó alpontjaiban foglaltakra tekintettel. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás)meghatározását is a tulajdonos jogok gyakorlójának az Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. Az ügyvezetőt a évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. (2) A társaság ügyvezetőjének személyi adatai: név: Izsoó Csaba lakcím: 4033 Debrecen Paptava u. 6. születési hely: Mátészalka születési idő: május 04. anyja neve: Kalavé Margit Az ügyvezető feladata a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása, a képviselet harmadik személyekkel szemben. Eljárás során az alapító érdekeit védi, és gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az alapító gyakorolja. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk.685. munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint Alapító társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve a z Mt (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. Az ügyvezetőt a 2007.évi CLII törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve (alapító) határozatainak van alávetve. A társaság alapítója (egyedüli tag) az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. Vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével a legfőbb szerv engedélyével szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével a legfőbb szerv engedélyével köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. 5

6 b.)pont), valamint élettársa jogosult a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket kötni. Fent nevezett személyek ilyen jellegű tevékenysége a társaság érdekeit nem sértheti. 8.. Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság tagjait a évi LII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli. (2) Az Alapító a Felügyelő Bizottság alábbi tagjait június 1. napjától május 31. napjáig. választja meg: (2) A társaság ügyvezetőjének személyi adatai: Név: Izsoó Csaba Lakcím:4033 Debrecen Paptava utca 6.sz. Születési hely: Mátészalka Születés idő: május 04. Anyja neve: Kalavé Margit 8.. Felügyelő Bizottság (1) A felügyelőbizottság tagjait a évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli. A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik. Név: dr. Sipos Mihály Születési hely, idő: Budapest április 02. Anyja neve: Knourek Ibolya Lakcím: 1074 Budapest Dob utca 31/b. Név: dr. Lilik István Születési hely, idő: Mende május. 28. Anyja neve: Jámbor Erzsébet Lakcím: 1038 Budapest Puszta köz 3. 2.emelet 3. ajtó Név: dr. Bittó Krisztina Születési hely, idő: Gyula március 09. Anyja neve: Boros Márta Lakcím: 5700 Gyula, Sittye utca 48 (3) A felügyelő bizottság saját maga választja elnökét és határozza meg ügyrendjét. (4) A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek 8 napon belül írásban kötelesek teljesíteni. (5) A felügyelő bizottság feladata az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény követelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy együtt juttatás meghatározásának előzetes véleményezése. (6) A felügyelő bizottság feladata az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről (3) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (6) A felügyelőbizottság feladata az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés 6

7 való döntés 9.. Könyvvizsgáló (1) Könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, június 01. napjától a évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól. A társaság könyvvizsgálójának adatai: Név: Oláh Gábor Születési hely, idő: Tiszafüred Szeptember 22. Anyja neve: Ács Gizella Lakcím: 3000 Hatvan Irinyi u. 10. Kamarai azonosító száma: A könyvvizsgáló feladata az ügyvezetés ellenőrzése, melynek során a könyvvizsgáló gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti az ügyvezetővel. (7) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 9.. Könyvvizsgáló (1) Könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, október 12. napjától a évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól. A társaság könyvvizsgálójának adatai: EVEN BALALNCE Kft. (székhely: Érd, Hunor utca 53., cégjegyzékszám: Cg , kamarai nyilvántartási szám: , képviseli. Helyes Pongó Ágnes ügyvezető) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló: Helyes Pongó Ágnes (anyja neve: Kántor Mária Lujza, lakcíme: 8086 Felcsút Arany János u. 1/b., kamarai tagság igazolvány száma: ) A könyvvizsgáló feladata az ügyvezetés ellenőrzése, melynek során a könyvvizsgáló gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti az ügyvezetővel. 7

8 10.. Cégjegyzés módja (1) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá a hiteles cégjegyzésre jogosult személy aláírási nyilatkozat szerint nevét önállóan, vagy együttes aláírással aláírja. (2) Az ügyvezető önállóan, egyszemélyben ír alá. 10. Cégjegyzés módja (1) A társaságot az ügyvezető és a képviseletre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik. (2) A cégjegyzésre jogosult ügyvezető hiteles cégaláírási nyilatkozatát a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. (3) A törzstőke felemelésére és leszállítására a társasági törvény megfelelő szabályai az irányadók. (4) A társaság megszűnik a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV törvény aiban foglalt esetekben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, - kivéve a fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárást - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás lebonyolítása az ügyvezető feladata. Egyéb rendelkezések 12.. Az ügyvezető és a könyvvizsgáló feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, - és ha a Gazdasági Társaságokról szóló törvény kivételt nem tesz - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Tulajdonos által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. 17. A cégiratok közé letétbe kell helyezni a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt ának hatálya alá munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a társaság legfőbb szerve által alkotott szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül. (2009. évi CXXII. Törvény 5. (3) bekezdés) Az alapító okirat itt nem szabályozott kérdéseiben a Egyéb rendelkezések 12. (1) A társaság jogutód nélkül megszűnik a Polgári Törvénykönyv 3:48 (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Amennyiben az alapító a táraság végelszámolását határozza el, a végelszámolás lebonyolítása az ügyvezető feladata. (2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani. 13. A tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló jelen alapító okiratban nem szabályozott tevékenységére, felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 17. Az alapító okirat itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, valamint az Állami Vagyonról szóló évi CVI. 8

9 Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI törvény, valamint az Állami Vagyonról szóló évi CVII. Törvény rendelkezései az irányadók. törvény és a évi CXXII. rendelkezései az irányadók. A módosítások dőlt betűvel jelezve. Az MNV Zrt. Vezérigazgatója felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról. Budapest, május 20. Pál Ákos Bertalan igazgató dr. Szondy Szilvia igazgató-helyetes 9

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat devizanem: ezer HUF A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 420 B. C. IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: DEBRECEN, P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. Tel: Kiegészítő melléklet 2013 Üzleti év mérlegbeszámolójához Keltezés: Debrecen, március A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

12 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása 2. A társaság tevékenységének bemutatása 3. A számviteli politika rövid ismertetése II. Specifikus rész A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Befektetett eszközök alakulása 2. Készletek alakulása 3. Követelések és kötelezettségek 4. Pénzeszközök bemutatása 5. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése 6. Saját tőke alakulása B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevételének részletezése 2. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások részletezése 3. Egyéb eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések III. Tájékoztató rész A. Vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzet értékelése 1. Vagyoni helyzet vizsgálata 2. Pénzügyi helyzet vizsgálata 3. Hatékonyság vizsgálata 4. Jövedelmezőség vizsgálata B. Egyéb tájékoztató adatok 1. A társaság tulajdonában lévő részesedések bemutatása 2. Munkavállalók létszám- és béradatai 3. Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 4. Környezetvédelmi kötelezettségek 5. Cash-flow kimutatás Mellékletek

13 I. Általános rész I/1. A társaság bemutatása Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium évben alapította az ÉKKO Kft-t. A törzstőke 9,1 millió forint készpénzből és 21,1 millió forint apportból áll. Az apport tartalmazza az ÉKKO Kft. gépparkját, szerszám- és anyagkészletét, berendezési tárgyait, valamint gyakorlótérként egy külterületi ingatlant. Az ÉKKO Kft. egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Állam. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. -a alapján a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg: ) útján látja el. A Kft. tulajdonában épületek nincsenek, ezért a működéshez szükséges ingatlanokat béreljük. A társaság központja Debrecenben van, ami a központi ügyintézés, adminisztráció helye. A debreceni székhelyen kívül telephelyünk van Győrben. A társaság kiemelt adatai: Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság Adószám: KSH szám: Cégjegyzékszám: Alapítva: Főtevékenység: Felnőttképzés Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. Telephely: ÉKKO Kft. Győri Oktatási Intézete Címe: 9024 Győr Kálvária utca 4-10.

14 I/2. A társaság tevékenységének bemutatása A vállalkozás tevékenységi köre a létesítő okirat szerint: Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás Épületasztalos-ipari termékek gyártása Tároló fatermék gyártása Irodabútor gyártása Egyéb bútor gyártása Építési terület előkészítése Épületasztalos-szerkezet szerelése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Könyvkiadás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Reklámügynöki tevékenység Építőipari gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szakmai középfokú oktatás Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás Járművezető-oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Sportlétesítmény működtetése Bútor, lakberendezési tárgy javítása Az ÉKKO Kft. felnőttképzési szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Főtevékenységünk a gépkezelő képzés és vizsgáztatás, amelyet az egész ország területén végzünk. Képzőhelyként és vizsgaközpontként működik minden telephelyünk. További tevékenységeink a gépkezelői képzéseken kívüli más OKJ-s illetve akkreditált

15 képzések, valamint a gépjármű vezetőképzés. Egyéb tevékenységekből származó bevételeink továbbá az oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatásaink például a másodlat kiállítás, EUROPASS kiállítás. Egyéb tevékenységeink másik jellemző típusa az eszközhasznosítással kapcsolatos tevékenységek, jellemzően bérbeadás. A jogi környezet mind az oktatásra, mind vizsgáztatásra, vonatkozóan folyamatos változásban van évben a tevékenységünket alapvetően meghatározó törvények, rendeletek kerültek újra szabályozásra. Ezek a évi LXXXVII. törvény a felnőttképzésről, 315/2013. (VIII.28.) Kormány rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól, a 12/2013. (III.29.) NFM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről, 393/2013.(XI.12.) Kormány rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá módosultak jogszabályok: a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 150/2012.(VII.6.) Kormány rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről. I/3. A számviteli politika rövid ismertetése A társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos évi C. számviteli törvényben és az általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A költségeket költség nemenként az 5. számlaosztályban számoljuk el. Az üzleti évforduló napja: A költségelszámolás rendszerének megfelelően, az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással mutatjuk ki. Az eredménykimutatás sémák közül az A" változatot alkalmazzuk. A mérleg sémák közül az A változatot alkalmazzuk. Az ÉKKO Kft. képviseletére, a beszámoló aláírására jogosult: Izsoó Csaba ügyvezető igazgató, cím: 4033 Debrecen Paptava utca A könyvviteli feladatokért és a beszámoló összeállításáért felelős személy: Szilágyiné Herman Edit. Regisztrációs száma: , cím: 4033 Debrecen Petneházy utca

16 A társaság a évtől egyszerűsített éves beszámolót készít, mivel a számviteli törvény 9.. (2) pontjában meghatározott mutató számok közül kettő, a megelőző két üzleti év fordulónapján határérték alatt maradt. A könyvelési időszakot úgy határoztuk meg, hogy minden hónap egy könyvelési periódus. Az utolsó könyvelési periódus december 31. és a mérlegkészítés időpontja közötti időtartam. A mérlegkészítés időpontját, a tárgyévet követő év február 28. napjában határoztuk meg. A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett évben a könyvvizsgálatot az EVEN BALANCE Kft. (2030 Érd, Hunor utca, Cégjegyzékszám: MKVK: ) végzi, melynek nevében Helyes-Pongó Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK ) jár el. A tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 550 eft +áfa Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál a számviteli törvény szabályrendszerét alkalmazta a vállalkozás. Eszközeit és forrásait a számviteli törvényben és a saját számviteli politikájában rögzített módon értékelte. A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken értékeljük, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírások összegével. Immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket, és a vagyoni értékű jogokat mutatjuk ki. A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket tartjuk nyilván, amelyek tartósan szolgálják a tevékenységet. Befektetett pénzügyi eszközök között mutatjuk ki a más vállalkozásokban szerzett részesedéseinket. Amortizációs politika bemutatása: Az ÉKKO Kft. a befektetett eszközök értékcsökkenési leírásánál a lineáris leírási módozatot használja. A 100 egyedi érték alatti "kis értékű" tárgyi eszközöket és immateriális javakat a beszerzés évében egy összegben leírja. A 100 fölöttieknél következő kulcsokat alkalmazza a kft. : - hosszú élettartamú épületek 2 - közepes élettartamú épületek 3 - rövid élettartamú épületek 6

17 - építmények 2 - gépek, berendezések, felszerelések 14,5 kivéve: - az irányítástechnikai (automatikai) és általános rendeltetésű számítástechnikai termékek és berendezések, az ügyvitel-technikai eszközök, a környezet védelmét szolgáló gépek, berendezések és felszerelések: 33 - járművek 20 - immateriális javak 33 A mérlegben a készletek között tartjuk nyílván az anyagokat, közvetített szolgáltatások ellenértékét, valamint a készletekre adott előlegeket. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik. Az értékvesztés elszámolásának rendje: A számvitelről szóló törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül fennállásának időtartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Értékvesztést kell elszámolni: a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, a külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelésű készleteknél. Befektetések és értékpapírok értékvesztése

18 A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél- függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós egyedi minősítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. A társaság az egyedi értékelés során megvizsgálja: a kintlévőség jogi státuszát (pl:csőd-, felszámolási eljárás, peresítés alatt áll-e, rendelkezik-e végrehajtható vagyonnal) az adós fizetési szokásait/hajlandóságát, az adós fizetőképességéről, gazdasági helyzetéről rendelkezésre álló információkat, a kintlévőség rendezésére irányuló megállapodás tartalmát, teljesítését stb. A felszámolás alatt álló vevővel szemben fennálló követelésre a követelés megtérülését biztosító egyéb megállapodás hiányában 100 értékvesztést kell elszámolni. Amennyiben egy vevőnél több különböző lejáratú követelés is van, akkor a társaság a legmagasabb -kal számolja el az értékvesztést. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel

19 a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. Vásárolt és saját termelésű készletek értékvesztése Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál a számviteli törvény szabályrendszerét alkalmazta a vállalkozás. Eszközeit és forrásait a számviteli törvényben és a saját számviteli politikájában rögzített módon értékelte.

20 II. Specifikus rész A/ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II. A/1. Befektetett eszközök alakulása Immateriális javak, tárgyi eszközök évi állomány változása Az immateriális javak állományváltozását, az eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök állományváltozását, az eszközök bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli, visszaírt értékcsökkenés nem került elszámolásra. A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs. A befektetett eszközök kimutatott részesedésekhez kapcsolódó értékvesztés alakulásának bemutatása: -ban Nyitó állomány Növekedés 420 Csökkenés 0 Visszaírt értékvesztés 0 Kivezetésre került értékvesztés 0 Év végi záró állomány II. A/2. Készletek alakulása Készletként vásárolt készletek, anyagok, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerülnek nyilvántartásba. Saját termelésű készletekkel nem rendelkezik a vállalkozás. A készletekre értékvesztés nem került elszámolásra.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben