A Semmelweis Egyetem alapító okirata EüK. 12. szám alapító okirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem alapító okirata EüK. 12. szám alapító okirat (hatályos: ) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak végrehajtására, a nemzeti felsıoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 73. (3) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, az Nftv. 4. (4) bekezdésére és 2. melléklet I. fejezetére, a szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletre továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ára tekintettel a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 1. A költségvetési szerv: 1.1. Neve: Semmelweis Egyetem 1.2. Rövidített megnevezése: SE I. Általános rendelkezések 1.3. Angol nyelvő megnevezése: Semmelweis University 2. Székhelye: 1085 Budapest, Üllıi út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 4. A létrehozásáról rendelkezı jogszabály: a felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény. 5. Mőködési köre: az Nftv.-ben foglaltak szerint Magyarország területe (és e területen kívül). 6. Irányító szerv (fenntartói irányítást gyakorló szerv) neve, székhelye: Emberi Erıforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Az alapítói jogok gyakorlója: az Nftv.-ben foglaltak szerint az Országgyőlés, 1055 Budapest, Kossuth tér Az intézmény mőködési helye: 7.1. Az intézmény telephelyei: nincs az intézménynek Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyszínei:

2 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintő képzés), 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó egyetemi szintő képzés), 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi szintő képzés), 9022 Gyır, Liszt Ferenc u. 42. (kifutó fıiskolai szintő képzés), Lohmühlenstrasse 5, Haus P, Hamburg, Via die Faggi 4 Quartiere La Sguancia, 6912 Lugano Pazzallo 7.3. Az intézmény által alapított és fenntartott köznevelési intézmény: neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gimnázium címe: 1125 Budapest, Diana u , neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája címe: 1089 Budapest, Elnök u A költségvetési szerv jogelıdei: A felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény rendelkezései alapján január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelıdei: - a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje az 1955-ben létrehozott Orvostovábbképzı Intézet, az Orvostovábbképzı Intézetrıl szóló évi 32. tvr.-rel létrehozott egyetemi jellegő fıiskola, a Magyar Népköztársaság felsıoktatási intézményeirıl szóló évi 13. tvr. alapján mőködı Orvostovábbképzı Egyetem, Budapest; az intézmény 1993-ban vette fel Haynal Imre nevét; - a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje az évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alapján megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fıiskola, majd tól Testnevelési Fıiskola, a Testnevelési Fıiskolának egyetemi jellegő fıiskolává átszervezésérıl szóló évi 16. tvr.-rel átszervezett egyetemi jellegő Testnevelési Fıiskola, majd 1989-tıl Magyar Testnevelési Egyetem; - a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben alapított orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mőködésének átmeneti szabályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT rendelet alapján önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti Orvostudományi Egyetem elnevezésérıl szóló évi 33. tvr.-rel vette fel a Semmelweis nevet. Központi Stomatológiai Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. (beolvadással megszőnt: március 31-én).

3 9. A költségvetési szerv közfeladata: az Nftv. szerint a felsıoktatási intézmény a felsıoktatás feladatainak ellátására jött létre. 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: II. Az intézmény alap- és vállalkozási tevékenysége 1.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: - Az 1.2. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. - Az oktatásért felelıs miniszternek a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és fıiskolai szintő képzést folytat. - Az 1.3. pontban meghatározott szakmacsoportban, kifutó rendszerben, felsıfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvényben, a szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvényben és a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsıoktatásnak nem minısülı szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. - A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mővelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. - Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakember képzésben, beleértve a más felsıfokú végzettséggel rendelkezık egészségügyi szak- és továbbképzését is. - Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában ide értve a járóbeteg-ellátást is a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. - A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. - Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója.

4 - Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként. - Az oktatás, a kutatás és a betegellátás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol. - Segíti a versenysportot. - Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. - Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetıséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. - Diákotthoni szolgáltatást nyújt. - Az alkalmazásában lévı közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. - Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. - Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsı ellenırzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mőszaki szolgáltató és más, a mőködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mőködtet. - Felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás. - A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramővelés és fejlesztés, mővészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. - Az egészségfejlesztés által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás. - Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása). A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetı anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibıl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési terület: informatika,

5 orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány; alapképzés: székhelyen: orvos- és egészségtudomány, sporttudomány; székhelyen kívül: Via die Faggi 4 Quartiere La Sguancia, 6912 Lugano Pazzallo (orvos- és egészségtudomány) mesterképzés: székhelyen: informatika, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalom- tudomány. székhelyen kívül: Lohmühlenstrasse 5, Haus P, Hamburg (orvos- és egészségtudomány) 1.3. Felsıfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény kifutó rendszerben szakképzést folytat: székhelyen: egészségügy, informatika, szociális szolgáltatások Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik: orvostudományok, társadalomtudományok, természettudományok. 2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv nem folytat vállalkozási tevékenységet. 3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

6 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Gyógyszergyártás Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Könyv-kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Gyógyszer-kiskereskedelem Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Parkoló, garázs üzemeletetése, fenntartása Kollégiumi szálláshelynyújtás felsıoktatásban részt vevı hallgatók számára Felsıoktatásban részt vevı hallgatók lakhatási támogatása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Igazságügyi szakértıi tevékenység K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Módszertani szakirányítás Óvodai nevelés, ellátás

7 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8.évfolyam) Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsıfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Egészségügyi szakmai képzés Informatikai képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Pedagógusképzés Sporttudományi képzési terület Informatikai képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Pedagógusképzés Sporttudományi képzési terület Társadalomtudományi képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Természettudományi képzési terület Sporttudományi képzési terület Társadalomtudományi képzési terület Kifutó rendszerben fıiskolai képzés Kifutó rendszerben egyetemi képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatás Felsıoktatás-fejlesztés (minıség-, tehetséggondozás, kisszak) Egyéb felsıoktatás-szervezési feladatok Sport, szabadidıs képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

8 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fekvıbetegek aktív ellátása Fekvıbetegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Járó betegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítı tevékenység Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Közösségi, társadalmi tevékenységek 4. Az intézmény szakágazati besorolása: Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Felsıfokú oktatás III. Az intézmény mőködése 1. Az intézmény élén magasabb vezetıi megbízás alapján a rektor áll, akit nyilvános pályázat útján Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz meg, illetve ment fel.

9 2. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló évi LXXXIV. törvényben az egészségügyi dolgozókra megállapított jogviszonyokban foglalkoztathatók. 3. Az intézmény szervezeti felépítését és mőködésének rendjét, a vezetık közötti feladatmegosztást, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elıírt rendelkezéseket az intézmény szervezeti és mőködési szabályzata határozza meg. Az intézmény az Nftv.-ben foglaltak szerint küldi meg szervezeti és mőködési szabályzatát az oktatásért felelıs miniszternek. 4. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelıen): 4.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, doktori iskola mőködik. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.2. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik Az intézményben gyógyító-megelızı, kollégiumi, informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mőködnek Az intézmény mőködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, mőszaki szolgáltató és más, a mőködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. 5. Az intézmény hallgatói létszáma: az Nftv.-ben meghatározottak szerint felvehetı maximális hallgatói létszám fı. IV. Az intézmény gazdálkodása 1. Az intézmény mint önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv külön megállapodás alapján ellátja a pénzügyi-gazdasági tevékenységét az alábbi önállóan mőködı költségvetési szerveknek: neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet címe: 1091 Budapest, Üllıi út 93. neve: Fog- és szájbetegségek Országos Intézete címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u Az intézmény ingatlanállománya:

10 2.1. A Magyar Állam tulajdonában lévı ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel kötött számú, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján. (2. számú melléklet szerint) 2.2. Az intézmény tulajdonában lévı ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint További, az intézmény használatában lévı ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint. 3. Az intézményi hozzájárulással vagy közremőködéssel létrehozott, illetve mőködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggı más dokumentumai a szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezik. V. Záró rendelkzések Jelen alapító okirat április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg az intézmény július 6-án kelt, /2011. iktatószámú alapító okirata a hatályát veszti. Budapest, március /2013. Balog Zoltán s. k., emberi erıforrások minisztere

11 1. számú melléklet (Semmelweis Egyetem)

12 2. számú melléklet A Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévı ingatlanok jegyzéke I. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján 1. Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 26. Hrsz /14. Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2. Hrsz /1 Birtokolt terület (nm): Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz /6 Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Tömı u Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Hrsz. 6847

13 Birtokolt terület (nm): Cím: 1122 Budapest, Határır u. 18. Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Cím: 1113 Budapest, Karolina u. 27. Hrsz. 4618/6 Birtokolt terület (nm): 3124 Rendelkezés mértéke: 3124/ Cím: 1081 Budapest, Bókay u. 53. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1081 Budapest, Bókay u. 54. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 54. Hrsz

14 Birtokolt terület (nm): Cím: 1094 Budapest, Angyal u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Cím: 1123 Budapest, Csörsz u Hrsz. 7933/1 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés mértéke: 34268/ Cím: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 5. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Mária u. 52. Hrsz

15 Birtokolt terület (nm): Cím: 1121 Budapest, Mátyás király u. 17. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Orczy út 2 4. Hrsz /4 Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Üllıi út 93., 1096 Budapest, Tőzoltó u. 50. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 15. fsz. 17. Hrsz /0/A/3

16 Birtokolt terület (nm): 182 Rendelkezés mértéke: 85/ Budapest, Rökk Szilárd u. 15. II. em. 10. Hrsz /0/A/15 Birtokolt területe (nm): 40 Rendelkezési módja: használat, vagyonkezelı Rendelkezés mértéke: 9/ Budapest, Rökk Szilárd u. 15. II. em. 10/A Hrsz /0/24 Birtokolt területe (nm): 46 Rendelkezési módja: használat, vagyonkezelı Rendelkezés mértéke: 9/ Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1092 Budapest, Hıgyes E. u Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Lenhossék M. u. 42. Hrsz /2

17 Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Mária u. 38. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Illés u. 15. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Mária u. 40. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Rezsı tér 16. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 22. Hrsz

18 Birtokolt terület (nm): Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 59. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Ernı u. 7. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Szigetvári u. 30. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Elnök u. 4. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1107 Budapest, Zágrábi u. 14. Hrsz /86

19 Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Orczy út 1. Hrsz Birtokolt terület (nm): Rendelkezés mértéke: 16660/ Cím: 8226 Alsóörs, Kossuth u. 4. Hrsz. 37 Birtokolt terület (nm): Cím: 8171 Balatonvilágos, Zrínyi M. u. 6. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi u. 32. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1223 Budapest, Balatoni út Hrsz

20 Birtokolt terület (nm): Cím: 1223 Budapest, Móricz Zs. u Hrsz Birtokolt terület (nm): Budapest, Közraktár u. 22/B IV. 4. Hrsz /3/A/32 Birtokolt terület (nm): Cím: 1088 Budapest, Vas u. 17. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1046 Budapest, Klauzál u. 10. Hrsz Birtokolt terület (nm): Budapest, Kiss János altábornagy u. 20. Hrsz. 7804

21 Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 4. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 6. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 8. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 10. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 12. Hrsz. 7673

22 Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 14. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 16. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 18. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 2. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 69. Hrsz

23 Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 67. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 65. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Kossuth L. Üdülıpart 30. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Hrsz /2 Birtokolt terület: 6582 nm i jog kizárólag a földterületre 60. Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Belterület, Kivett magánút Hrsz /5

24 Birtokolt terület: 790 nm 61. Cím: 1085 Budapest Szentkirályi u. 47. Hrsz Birtokolt terület: 1704 nm i jog kizárólag a földterületre II. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján 62. Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u Cím: 1085 Budapest, Mária u

25 3. számú melléklet A Semmelweis Egyetem tulajdonában lévı ingatlanok jegyzéke 1. Cím: 2015 Horány, Nagy-Duna sétány 9. Hrsz Területe (nm): 5006 Rendelkezés jogcíme: tulajdon Újszász, Külterület Hrsz. 050/28 Területe (nm): Rendelkezés jogcíme: tulajdon Rendelkezés mértéke: 79/ Cím: 1131 Budapest, Hajdú u. 44. Hrsz /114/A/1 Területe (nm): 2379 Rendelkezés jogcíme: tulajdon 4. Cím: 1131 Budapest, Hajdú u. 46. Hrsz /3/F/6 Területe (nm): 95 Rendelkezés jogcíme: tulajdon

26 4. számú melléklet A Semmelweis Egyetem használatában lévı ingatlanok jegyzéke 1. Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: tartós bérlet Budapest, Szentkirályi u. 47. Hrsz Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: tartós bérlet Budapest, Könyves Kálmán u. 19. Hrsz /39 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: jogcím nélküli használat Rendelkezés mértéke: 16788/ Budapest, Diósárok u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): 1972 Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: használati jog

27 Rendelkezés mértéke: 1972/ Budapest, Diana utca 35 37/A, Bartha utca Hrsz. 8439/13 Birtokolt terület: nm Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: ingyenes használat, alapítói és fenntartói jog, Budapest, Üllıi út 105. Hrsz /0/A/1 Birtokolt terület (nm): 173 Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: határozatlan idejő tartós bérlet

Semmelweis Egyetem. alapító okirata. I. Általános rendelkezések

Semmelweis Egyetem. alapító okirata. I. Általános rendelkezések Semmelweis Egyetem alapító okirata A felsıoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. (1) bekezdése és a 115. (2) bekezdés b) pontjára, az államháztartásról szóló 1992. évi VIII.

Részletesebben

15213-99/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-99/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Semmelweis Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja,

Részletesebben

2. számú melléklet. 9. Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 26. Hrsz. 36771/14. Birtokolt terület (nm): 31 507 Rendelkezés módja: használt, vagyonkezelı

2. számú melléklet. 9. Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 26. Hrsz. 36771/14. Birtokolt terület (nm): 31 507 Rendelkezés módja: használt, vagyonkezelı 2. számú melléklet 1. Cím: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. Birtokolt terület (nm): nincs adat 2. Cím: 1055 Budapest, Aulich u. 3. Birtokolt terület (nm): 245 3. Cím: 1125 Budapest, Alkotás u. 44. Birtokolt

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-110/2009. A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Színház- és Filmművészeti Egyetem 3365-22/2008. számú, 2008. február 29-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési

Részletesebben

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-78/2009. A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Károly Róbert Főiskola 13744-1/2008. számú, 2008. június 13-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

15213-73/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-73/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Eszterházy Károly Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-27/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A 10/2010.(I.21.) KT határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

105495-4/2011. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2011.

105495-4/2011. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2011. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2011. A Pécsi Tudományegyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) bekezdés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA 107/2009. (V.21.) KT határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-87/2009. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-87/2009. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Miskolci Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-92/2009. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Nyíregyházi Főiskola 26783-1/2008. számú, 2008. november 5-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma:./2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratát

Részletesebben

/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-10/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pannon Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja, továbbá

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-80/2009. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kecskeméti Főiskola 18834-1/2008. számú, 2008. augusztus 6-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben