A Semmelweis Egyetem alapító okirata EüK. 12. szám alapító okirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem alapító okirata EüK. 12. szám alapító okirat (hatályos: ) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak végrehajtására, a nemzeti felsıoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 73. (3) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, az Nftv. 4. (4) bekezdésére és 2. melléklet I. fejezetére, a szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletre továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ára tekintettel a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 1. A költségvetési szerv: 1.1. Neve: Semmelweis Egyetem 1.2. Rövidített megnevezése: SE I. Általános rendelkezések 1.3. Angol nyelvő megnevezése: Semmelweis University 2. Székhelye: 1085 Budapest, Üllıi út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 4. A létrehozásáról rendelkezı jogszabály: a felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény. 5. Mőködési köre: az Nftv.-ben foglaltak szerint Magyarország területe (és e területen kívül). 6. Irányító szerv (fenntartói irányítást gyakorló szerv) neve, székhelye: Emberi Erıforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Az alapítói jogok gyakorlója: az Nftv.-ben foglaltak szerint az Országgyőlés, 1055 Budapest, Kossuth tér Az intézmény mőködési helye: 7.1. Az intézmény telephelyei: nincs az intézménynek Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyszínei:

2 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintő képzés), 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó egyetemi szintő képzés), 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi szintő képzés), 9022 Gyır, Liszt Ferenc u. 42. (kifutó fıiskolai szintő képzés), Lohmühlenstrasse 5, Haus P, Hamburg, Via die Faggi 4 Quartiere La Sguancia, 6912 Lugano Pazzallo 7.3. Az intézmény által alapított és fenntartott köznevelési intézmény: neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gimnázium címe: 1125 Budapest, Diana u , neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája címe: 1089 Budapest, Elnök u A költségvetési szerv jogelıdei: A felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény rendelkezései alapján január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelıdei: - a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje az 1955-ben létrehozott Orvostovábbképzı Intézet, az Orvostovábbképzı Intézetrıl szóló évi 32. tvr.-rel létrehozott egyetemi jellegő fıiskola, a Magyar Népköztársaság felsıoktatási intézményeirıl szóló évi 13. tvr. alapján mőködı Orvostovábbképzı Egyetem, Budapest; az intézmény 1993-ban vette fel Haynal Imre nevét; - a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje az évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alapján megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fıiskola, majd tól Testnevelési Fıiskola, a Testnevelési Fıiskolának egyetemi jellegő fıiskolává átszervezésérıl szóló évi 16. tvr.-rel átszervezett egyetemi jellegő Testnevelési Fıiskola, majd 1989-tıl Magyar Testnevelési Egyetem; - a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelıdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben alapított orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mőködésének átmeneti szabályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT rendelet alapján önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti Orvostudományi Egyetem elnevezésérıl szóló évi 33. tvr.-rel vette fel a Semmelweis nevet. Központi Stomatológiai Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. (beolvadással megszőnt: március 31-én).

3 9. A költségvetési szerv közfeladata: az Nftv. szerint a felsıoktatási intézmény a felsıoktatás feladatainak ellátására jött létre. 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: II. Az intézmény alap- és vállalkozási tevékenysége 1.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: - Az 1.2. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. - Az oktatásért felelıs miniszternek a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és fıiskolai szintő képzést folytat. - Az 1.3. pontban meghatározott szakmacsoportban, kifutó rendszerben, felsıfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvényben, a szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvényben és a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsıoktatásnak nem minısülı szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. - A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mővelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. - Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakember képzésben, beleértve a más felsıfokú végzettséggel rendelkezık egészségügyi szak- és továbbképzését is. - Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában ide értve a járóbeteg-ellátást is a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. - A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. - Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója.

4 - Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként. - Az oktatás, a kutatás és a betegellátás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol. - Segíti a versenysportot. - Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. - Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetıséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. - Diákotthoni szolgáltatást nyújt. - Az alkalmazásában lévı közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. - Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. - Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsı ellenırzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mőszaki szolgáltató és más, a mőködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mőködtet. - Felvételi elıkészítı és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás. - A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramővelés és fejlesztés, mővészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. - Az egészségfejlesztés által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás. - Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása). A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetı anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibıl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési terület: informatika,

5 orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány; alapképzés: székhelyen: orvos- és egészségtudomány, sporttudomány; székhelyen kívül: Via die Faggi 4 Quartiere La Sguancia, 6912 Lugano Pazzallo (orvos- és egészségtudomány) mesterképzés: székhelyen: informatika, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalom- tudomány. székhelyen kívül: Lohmühlenstrasse 5, Haus P, Hamburg (orvos- és egészségtudomány) 1.3. Felsıfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény kifutó rendszerben szakképzést folytat: székhelyen: egészségügy, informatika, szociális szolgáltatások Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik: orvostudományok, társadalomtudományok, természettudományok. 2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv nem folytat vállalkozási tevékenységet. 3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

6 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Gyógyszergyártás Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Könyv-kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Gyógyszer-kiskereskedelem Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Parkoló, garázs üzemeletetése, fenntartása Kollégiumi szálláshelynyújtás felsıoktatásban részt vevı hallgatók számára Felsıoktatásban részt vevı hallgatók lakhatási támogatása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Igazságügyi szakértıi tevékenység K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Módszertani szakirányítás Óvodai nevelés, ellátás

7 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8.évfolyam) Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsıfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Egészségügyi szakmai képzés Informatikai képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Pedagógusképzés Sporttudományi képzési terület Informatikai képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Pedagógusképzés Sporttudományi képzési terület Társadalomtudományi képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Orvos- és egészségtudományi képzési terület Természettudományi képzési terület Sporttudományi képzési terület Társadalomtudományi képzési terület Kifutó rendszerben fıiskolai képzés Kifutó rendszerben egyetemi képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatás Felsıoktatás-fejlesztés (minıség-, tehetséggondozás, kisszak) Egyéb felsıoktatás-szervezési feladatok Sport, szabadidıs képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

8 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fekvıbetegek aktív ellátása Fekvıbetegek krónikus ellátása Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása Járó betegek gyógyító gondozása Járó betegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítı tevékenység Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Közösségi, társadalmi tevékenységek 4. Az intézmény szakágazati besorolása: Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Felsıfokú oktatás III. Az intézmény mőködése 1. Az intézmény élén magasabb vezetıi megbízás alapján a rektor áll, akit nyilvános pályázat útján Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz meg, illetve ment fel.

9 2. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló évi LXXXIV. törvényben az egészségügyi dolgozókra megállapított jogviszonyokban foglalkoztathatók. 3. Az intézmény szervezeti felépítését és mőködésének rendjét, a vezetık közötti feladatmegosztást, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elıírt rendelkezéseket az intézmény szervezeti és mőködési szabályzata határozza meg. Az intézmény az Nftv.-ben foglaltak szerint küldi meg szervezeti és mőködési szabályzatát az oktatásért felelıs miniszternek. 4. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelıen): 4.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, doktori iskola mőködik. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.2. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik Az intézményben gyógyító-megelızı, kollégiumi, informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mőködnek Az intézmény mőködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, mőszaki szolgáltató és más, a mőködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. 5. Az intézmény hallgatói létszáma: az Nftv.-ben meghatározottak szerint felvehetı maximális hallgatói létszám fı. IV. Az intézmény gazdálkodása 1. Az intézmény mint önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv külön megállapodás alapján ellátja a pénzügyi-gazdasági tevékenységét az alábbi önállóan mőködı költségvetési szerveknek: neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet címe: 1091 Budapest, Üllıi út 93. neve: Fog- és szájbetegségek Országos Intézete címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u Az intézmény ingatlanállománya:

10 2.1. A Magyar Állam tulajdonában lévı ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel kötött számú, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján. (2. számú melléklet szerint) 2.2. Az intézmény tulajdonában lévı ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint További, az intézmény használatában lévı ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint. 3. Az intézményi hozzájárulással vagy közremőködéssel létrehozott, illetve mőködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggı más dokumentumai a szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezik. V. Záró rendelkzések Jelen alapító okirat április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg az intézmény július 6-án kelt, /2011. iktatószámú alapító okirata a hatályát veszti. Budapest, március /2013. Balog Zoltán s. k., emberi erıforrások minisztere

11 1. számú melléklet (Semmelweis Egyetem)

12 2. számú melléklet A Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévı ingatlanok jegyzéke I. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján 1. Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 26. Hrsz /14. Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2. Hrsz /1 Birtokolt terület (nm): Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz /6 Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Tömı u Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Hrsz. 6847

13 Birtokolt terület (nm): Cím: 1122 Budapest, Határır u. 18. Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Cím: 1113 Budapest, Karolina u. 27. Hrsz. 4618/6 Birtokolt terület (nm): 3124 Rendelkezés mértéke: 3124/ Cím: 1081 Budapest, Bókay u. 53. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1081 Budapest, Bókay u. 54. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 54. Hrsz

14 Birtokolt terület (nm): Cím: 1094 Budapest, Angyal u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Cím: 1123 Budapest, Csörsz u Hrsz. 7933/1 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés mértéke: 34268/ Cím: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 5. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Mária u. 52. Hrsz

15 Birtokolt terület (nm): Cím: 1121 Budapest, Mátyás király u. 17. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Orczy út 2 4. Hrsz /4 Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Üllıi út 93., 1096 Budapest, Tőzoltó u. 50. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 15. fsz. 17. Hrsz /0/A/3

16 Birtokolt terület (nm): 182 Rendelkezés mértéke: 85/ Budapest, Rökk Szilárd u. 15. II. em. 10. Hrsz /0/A/15 Birtokolt területe (nm): 40 Rendelkezési módja: használat, vagyonkezelı Rendelkezés mértéke: 9/ Budapest, Rökk Szilárd u. 15. II. em. 10/A Hrsz /0/24 Birtokolt területe (nm): 46 Rendelkezési módja: használat, vagyonkezelı Rendelkezés mértéke: 9/ Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1092 Budapest, Hıgyes E. u Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Lenhossék M. u. 42. Hrsz /2

17 Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Mária u. 38. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Illés u. 15. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Mária u. 40. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Rezsı tér 16. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1085 Budapest, Üllıi út 22. Hrsz

18 Birtokolt terület (nm): Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 59. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Ernı u. 7. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1083 Budapest, Szigetvári u. 30. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Elnök u. 4. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1107 Budapest, Zágrábi u. 14. Hrsz /86

19 Birtokolt terület (nm): Cím: 1089 Budapest, Orczy út 1. Hrsz Birtokolt terület (nm): Rendelkezés mértéke: 16660/ Cím: 8226 Alsóörs, Kossuth u. 4. Hrsz. 37 Birtokolt terület (nm): Cím: 8171 Balatonvilágos, Zrínyi M. u. 6. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi u. 32. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1223 Budapest, Balatoni út Hrsz

20 Birtokolt terület (nm): Cím: 1223 Budapest, Móricz Zs. u Hrsz Birtokolt terület (nm): Budapest, Közraktár u. 22/B IV. 4. Hrsz /3/A/32 Birtokolt terület (nm): Cím: 1088 Budapest, Vas u. 17. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1046 Budapest, Klauzál u. 10. Hrsz Birtokolt terület (nm): Budapest, Kiss János altábornagy u. 20. Hrsz. 7804

21 Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 4. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 6. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 8. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 10. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 12. Hrsz. 7673

22 Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 14. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 16. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 18. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 2. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 69. Hrsz

23 Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 67. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 65. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1039 Budapest, Kossuth L. Üdülıpart 30. Hrsz Birtokolt terület (nm): Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Hrsz /2 Birtokolt terület: 6582 nm i jog kizárólag a földterületre 60. Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Belterület, Kivett magánút Hrsz /5

24 Birtokolt terület: 790 nm 61. Cím: 1085 Budapest Szentkirályi u. 47. Hrsz Birtokolt terület: 1704 nm i jog kizárólag a földterületre II. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján 62. Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u Cím: 1085 Budapest, Mária u

25 3. számú melléklet A Semmelweis Egyetem tulajdonában lévı ingatlanok jegyzéke 1. Cím: 2015 Horány, Nagy-Duna sétány 9. Hrsz Területe (nm): 5006 Rendelkezés jogcíme: tulajdon Újszász, Külterület Hrsz. 050/28 Területe (nm): Rendelkezés jogcíme: tulajdon Rendelkezés mértéke: 79/ Cím: 1131 Budapest, Hajdú u. 44. Hrsz /114/A/1 Területe (nm): 2379 Rendelkezés jogcíme: tulajdon 4. Cím: 1131 Budapest, Hajdú u. 46. Hrsz /3/F/6 Területe (nm): 95 Rendelkezés jogcíme: tulajdon

26 4. számú melléklet A Semmelweis Egyetem használatában lévı ingatlanok jegyzéke 1. Cím: 1096 Budapest, Vendel u , Thaly Kálmán u , Tőzoltó u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: tartós bérlet Budapest, Szentkirályi u. 47. Hrsz Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: tartós bérlet Budapest, Könyves Kálmán u. 19. Hrsz /39 Birtokolt terület (nm): Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: jogcím nélküli használat Rendelkezés mértéke: 16788/ Budapest, Diósárok u Hrsz /2 Birtokolt terület (nm): 1972 Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: használati jog

27 Rendelkezés mértéke: 1972/ Budapest, Diana utca 35 37/A, Bartha utca Hrsz. 8439/13 Birtokolt terület: nm Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: ingyenes használat, alapítói és fenntartói jog, Budapest, Üllıi út 105. Hrsz /0/A/1 Birtokolt terület (nm): 173 Rendelkezés módja: használat Használat jogcíme: határozatlan idejő tartós bérlet

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 SOPRON 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv 2008-2011 Készült a felsoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben