JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról /2006. (VII. 24.) OKM rendelet egyes ingatlanok mûemléki védettségének megszüntetésérõl, illetve mûemlékké nyilvánításáról /2006. (VIII. 28.) OKM rendelet a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetésérõl HATÁROZATOK 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl /2006. (VIII. 22.) Korm. határozat a közösségi állami támogatási szabályok szerinti létezõ támogatások felülvizsgálatáról és a 2007-tõl mûködtetni kívánt támogatásokról /2006. (VIII. 22.) Korm. határozat a Népmûvészet Mestere díj évi adományozásáról /2006. (VIII. 28.) Korm. határozat az Arany János Közalapítvány a Tudományért közalapítvány megszüntetésérõl 1865 UTASÍTÁS oldal 8/2006. (MK 108.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata 1. számú módosításának kiadásáról és 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás módosításáról KÖZLEMÉNYEK A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye a Kormány II. félévi munkatervébõl származó jogalkotási feladatok jegyzékérõl A nyilvános könyvtárak jegyzéke Az ORTT közleményei Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira Pályázati felhívás Klebelsberg Kuno ösztöndíjra Tájékoztató a szerkesztõség címének megváltozásáról A Nemzeti Kulturális Alap 19. számú Hírlevele JOGSZABÁLYOK évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról* 1. (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. (1) bekezdés felvezetõ szövege, valamint a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a közigazgatási szerv vezetõje, illetve a helyi önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselõ további foglalkoztatására nincs lehetõség; * A törvényt az Országgyûlés a július 24-i ülésnapján fogadta el. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha) c) a vezetõi megbízás visszavonását követõen a köztisztviselõ más köztisztviselõi munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség vagy a munkáltató által felajánlott másik köztisztviselõi munkakört a köztisztviselõ visszautasítja [31. (9) bekezdés]; (3) A Ktv. 18. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletekben jogosult. (4) A Ktv. 19. (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.

2 1858 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám (5) A Ktv a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Ha a köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít, a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. (6) A Ktv. a következõ új 34/B. -sal egészül ki: 34/B. A köztisztviselõt soron kívül minõsíteni kell, ha a 34. (4) bekezdése szerinti teljesítményértékelés alapján megállapítható, hogy a köztisztviselõ a teljesítménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette. (7) A Ktv ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 44. (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével, a Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál a területi szervei kivételével, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál a területi szervezeti egységei kivételével, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a területi szervezeti egységei kivételével, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint a belsõ igazgatási szervei kivételével az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a. (8) A Ktv a a következõ új (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A központi hivatal vezetõjének és helyettesének, testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak, valamint a közigazgatási hivatal vezetõjének és helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg. (9) A Ktv a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki: (12) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára fõigazgatója és fõigazgató-helyettese fõosztályvezetõi illetményre jogosult azzal, hogy a fõigazgató alapilletménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyettesé 9,5-szerese, s egyéb juttatásaikat az Országgyûlés elnöke állapítja a meg. 2. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés felvezetõ szövege, valamint b) c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt a (4) bekezdésben foglalt korlátozással felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a központi költségvetési szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület munkáltatót érintõ döntése különösen a feladatok változásából adódó átszervezés vagy a költségvetési támogatás csökkentése következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetõség; c) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásával történõ megbízás visszavonását, határozott idõre szóló megbízás esetén a határozott idõ leteltét követõen a közalkalmazott eredeti vagy más munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség; (2) A Kjt a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki: (12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít, a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. (3) A Kjt. 37/A. -a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést kapja: (2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletekben jogosult. 3. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 56. (1) bekezdés felvezetõ szö-

3 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1859 vege, valamint a) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az országos parancsnok vagy a Kormány által meghatározott létszámhatárig az önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a fegyveres szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt további szolgálatára nincs lehetõség; c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot; (2) A Hszt. 56. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha) c) a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a 245/D. (2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható. (3) A Hszt. 56. (5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha a) állapotának megfelelõ betöltetlen beosztás a fegyveres szervnél nincs, b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett. (4) A Hszt. 63. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletekben jogosult, részére a végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni. (5) A Hszt a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít, a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. (6) A Hszt. 245/H. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki: (2) E szervek országos parancsnokai és helyettesei illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg. (3) E szervek területi szerveinek vezetõje ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik fõosztályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi, a helyi szervek vezetõje fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje osztályvezetõi beosztási illetményre jogosult. 4. (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 59. (1) bekezdés felvezetõ szövege, valamint c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Az állomány tagjának szolgálati viszonya az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot; (2) A Hjt. 59. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai ok következménye, az állomány tagja akkor menthetõ fel, ha a) állapotának megfelelõ más betölthetõ beosztás a Honvédségnél számára nem biztosítható, b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett. (3) A Hjt. 60. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlõ részletekben jogosult. (4) A Hjt a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít, a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében távolléti díjra nem jogosult, c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. (5) A Hjt. a következõ új 109/A. -sal egészül ki: 109/A. A Honvéd Vezérkar fõnöke és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint helyette-

4 1860 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám seik illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg. 5. A Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény 193/T. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ új (4) (5) bekezdésekkel egészül ki: (3) Az e fejezet alapján foglalkoztatott munkavállalók esetében alkalmazni kell a Ktv. 14/A. -ában foglaltakat. (4) A munkáltató mûködésével összefüggõ okból történõ felmondás esetén a munkavállaló a 97. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen: a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletben jogosult, b) a végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni. (5) Ha a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít, a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, b) a felmondási idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. 6. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény 18. -a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A fõtitkár illetménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetményalap 25,8-szorosa, a fõtitkárhelyettes illetménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetményalap 19,35-szöröse. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes illetményét az Akadémia elnöke legfeljebb 30%-kal megemelheti. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes egyéb juttatásait az Akadémia elnöke állapítja meg. 7. (1) E törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) E törvény 1. (1) (6) bekezdése, 2. -a, 3. (1) (5) bekezdése, 4. (1) (4) bekezdése és 5. -a január 1-jén lép hatályba. (3) A Ktv. e törvény 1. (3) bekezdésével megállapított 18. (4) bekezdésének, 1. (4) bekezdésével megállapított 19. (7) bekezdésének, 1. (5) bekezdésével megállapított 19. (9) bekezdésének, a Kjt. e törvény 2. (2) bekezdésével megállapított 37. (12) bekezdésének, 2. (3) bekezdésével megállapított 37/A. (2) bekezdésének, a Hszt. e törvény 3. (4) bekezdésével megállapított 63. (5) bekezdésének, 3. (5) bekezdésével megállapított 63. (7) bekezdésének, a Hjt. e törvény 4. (3) bekezdésével megállapított 60. (2) bekezdésének, 4. (4) bekezdésével megállapított 67. (8) bekezdésének, valamint az Mt. e törvény 5. -ával megállapított 193/T. (4) (5) bekezdésének rendelkezéseit a január 1-jét követõen közölt felmentésekre, illetve felmondásokra kell alkalmazni. (4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Ktv. 34. (8) (9) bekezdése, 61. (2) bekezdése és 64. (4) bekezdése. (5) január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. (4) bekezdése, 20/A. (1) bekezdésében a feltéve, hogy a 17. (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem vezet eredményre szövegrész, 20/A. (5) bekezdés b) pontja, 31. (6) és (8) bekezdésében a végzettségének, képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiányában szövegrészek, a Kjt. 30. (3) bekezdése, 37. (10) bekezdésében az eltérõ megállapodás hiányában szövegrész, a Hszt. 56. (3) bekezdése, 245/D. (2) bekezdésében a végzettségének, képzettségének és szövegrész, valamint a Hjt. 59. (3) bekezdése. (6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv. 11/A. (4) bekezdésében az öt szövegrész helyébe a nyolc szöveg, 11/A. (5) bekezdés a) pontjában az a miniszterelnök kabinetfõnöke szövegrész helyébe az a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter szöveg, 30/A. (1) bekezdésében a 15%-át szövegrész helyébe a 20%-át szöveg, 30/A. (2) bekezdésében a legalább három éves közigazgatási szövegrész helyébe a szakmai szöveg, valamint a legalább 10 éves közigazgatási szövegrész helyébe a szakmai szöveg, 43. (4) bekezdésében az a 34. (1) bekezdésben meghatározott teljesítmény értékeléstõl függõen szövegrész helyébe a szakmai munkája értékelése alapján szöveg lép. (7) január 1-jén a Ktv. 19. (6) bekezdésében a 17. (4) (5) bekezdése szövegrész helyébe a 17. (5) bekezdése szöveg, a Kjt. 23. (5) és (7) bekezdéseiben, valamint 30. (6) bekezdésében az a végzettségének, illetve képesítésének megfelelõ szövegrészek helyébe a más szövegek, a Hszt. 63. (4) bekezdésében a (3) vagy (5) bekezdése szövegrész helyébe az (5) bekezdés b) pontja szöveg lép. (8) E törvény hatálybalépésétõl számított egy évig a Ktv. 30/A. (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelkezõ köztisztviselõnek is adományozható, azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy fõtanácsadói cím a törvény erejénél fogva megszûnik. A határidõbe nem számíthatók be a Ktv. 25. (4) bekezdésében meghatározott idõtartamok. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke

5 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1861 Az oktatási és kulturális miniszter 4/2006. (VII. 24.) OKM rendelete egyes ingatlanok mûemléki védettségének megszüntetésérõl, illetve mûemlékké nyilvánításáról A kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény 32. és 35. -a alapján a következõket rendelem el: 1. (1) Megszüntetem a Budapest XII. kerület, Béla király út, 9529/3 helyrajzi számú ingatlan törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében három önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 9529/5 és 9529/6 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz. (2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött 9529/4 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom. (3) Mûemléki környezetnek a 9529/5, 9529/6, 9533, 9549/26, 9549/27, 9549/36, 9549/37, 9550/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 9532 helyrajzi számú közterületet, valamint a 9508 és 9548/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki. (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom. (5) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi forrásház és a 15. században épült vízgyûjtõ folyosó építészeti értékeinek megõrzése. 2. Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék tulajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter Az oktatási és kulturális miniszter 6/2006. (VIII. 28.) OKM rendelete a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetésérõl Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 90. (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra, a következõket rendelem el: 1. A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) elnevezéssel mûködõ, teljes jogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv szeptember 1-jei hatállyal megszûnik. 2. (1) A megszüntetésre kerülõ költségvetési szerv azonosító adatai: Hivatalos neve: Magyar UNESCO Bizottság Titkársága. Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium. Megszüntetõ szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium. (2) A Titkárság jogutódja az Oktatási és Kulturális Minisztérium, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. (3) A Titkárság által kötött szerzõdésekben megszûnésének napjától a Titkárság helyébe valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium lép. (4) A Titkárság alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a megszûnés napjától az Oktatási és Kulturális Minisztériumra száll át. (5) A Titkárságnál foglalkoztatott köztisztviselõknek az Oktatási és Kulturális Minisztériumban történõ továbbfoglalkoztatására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

6 1862 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám HATÁROZATOK A Kormány 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozata a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl I. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az általa létrehozott közalapítványok és alapítványok tekintetében az alapítót megilletõ jogkör gyakorlásáért felelõst az alábbiak szerint állapítja meg, illetõleg jelöli ki: a) az egészségügyi miniszter 1. a Magyar Koraszülött Mentõ Közalapítvány; b) a gazdasági és közlekedési miniszter 1. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2. az Iparfejlesztési Közalapítvány és 3. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány; c) a honvédelmi miniszter 1. a Hadigondozottak Közalapítványa és 2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány; d) az igazságügyi és rendészeti miniszter 1. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, 2. a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és 3. a Szabadságharcosokért Közalapítvány; e) a külügyminiszter 1. a Teleki László Alapítvány, 2. a Demokrácia Központ Közalapítvány és 3. az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány; f) az oktatási és kulturális miniszter 1. a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány, 2. a Gandhi Közalapítvány, 3. a TEMPUS Közalapítvány, 4. a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, 5. a Határontúli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány, 6. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért, 7. az Arany János Közalapítvány a Tudományért, 8. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, 9. a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány, 10. az Oktatásért Közalapítvány, 11. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány, 12. a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány, 13. a Magyar Mozgókép Közalapítvány, 14. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány, 15. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 16. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány, 17. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány és 18. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány; g) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 1. a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és 2. a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány; h) a szociális és munkaügyi miniszter 1. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, 2. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány, 3. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, 4. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány, 5. a Hajléktalanokért Közalapítvány, 6. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 7. a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, 8. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, 9. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, 10. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, 11. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és 12. a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány; i) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 1. a Puskás Tivadar Közalapítvány, 2. a Természet- és Társadalombarát Fejlõdésért Közalapítvány, 3. az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány, 4. az Új Kézfogás Közalapítvány, 5. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány és 6. az Illyés Közalapítvány tekintetében. II. Ahol a felelõs személye változik a (köz)alapítványra vonatkozó iratok és a folyamatban lévõ ügyek jegyzõkönyvi átadása-átvétele iránt az érintettek haladéktalanul intézkedjenek a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról szóló 1069/2006. (VII. 13.) Korm. határozatban elõírt felülvizsgálat elkezdése érdekében. III. A minisztériumok által január 1. elõtt alapított alapítványok jegyzékét tájékoztatásul a határozat melléklete tartalmazza. IV. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelõseirõl és egyes feladatairól szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat és az ezt módosító 1029/2004. (IV. 15.) Korm. határozat. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., szociális és munkaügyi miniszter

7 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1863 Melléklet az 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozathoz Sorszám Minisztériumi alapítású alapítvány megnevezése Az ellátandó közfeladat megnevezése Alapítási idõpont Alapítója (jogutódja) 1. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közoktatás, modernizációja OKM 2. Budapesti Német Iskola Alapítvány oktatás, intézmény mûködtetés OKM 3. CINEGLOB Alapítvány* mozgókép alkotások létrehozása KvVM 4. Drégelyvár Alapítvány* a vár állagmegóvó helyreállítása KvVM 5. Épület- és Lakásgazdálkodási -Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány* ÉVM célprogram kiszervezésével létrejött mérnökiroda ÖTM 6. Ipar a Környezetért Alapítvány* környezetvédelem támogatása GKM 7. Kazinczy-díj Alapítvány nyelvápolás díjazása OKM 8. Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány* 9. Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány környezetgazdálkodás oktatásának elõsegítése KvVM fotógyûjtemény megõrzése OKM 10. Magyar Könyv Alapítvány könyvkiadás, -forgalmazás támogatása OKM 11. Magyar Kultúra Alapítvány ingatlanhasznosítás, tudományos kutatás, OKM nemzetközi kapcsolattartás 12. Magyar Távoktatási Alapítvány* távoktatási projektek kialakítása OKM és megvalósítása 13. Magyar Amerikai Fulbright Alapítvány oktatási-kulturális csereprogramok OKM bonyolítása 14. Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány anyanyelvi tanárok fogadása, elhelyezése OKM 15. Magyar Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány tudományos és felsõoktatási kapcsolatok ápolása OKM 16. Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány mérnöktovábbképzés támogatása KvVM 17. Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány* 18. Osztrák Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány Vörösmarty-téri (Budapest) ingatlanhasznosítás egyetemi hallgatók, szakemberek cseréje, kutatás, tanítás OKM OKM 19. Pro Rekreatione Alapítvány rekreációs tevékenység támogatása KvVM 20. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány nevelés, oktatás, tudomány, mûvészetek, közmûvelõdés, környezetvédelem támogatása OKM 21. SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány vállalkozói tanácsadás, képzés GKM 22. TALENTUM Kulturális Alapítvány intézményfenntartás (volt Rajkó Együttes) OKM 23. Természeti Örökségünk Alapítvány* örökségvédelem KvVM 24. Építés Fejlõdéséért Alapítvány építésügy ÖTM * Lásd a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatot.

8 1864 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám A Kormány 1083/2006. (VIII. 22.) Korm. határozata a közösségi állami támogatási szabályok szerinti létezõ támogatások felülvizsgálatáról és a 2007-tõl mûködtetni kívánt támogatásokról A Kormány 1. felhívja az érintett minisztereket, illetve felkéri az érintett intézmények vezetõit, hogy a jelenleg hatályos létezõ támogatási programjaik közül azokat, amelyeket december 31-ét követõen is mûködtetni kívánnak az Európai Unió Bizottságának történõ bejelentés céljából az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban, szükség esetén más érintett tárcákkal egyeztetve jelentsék be a pénzügyminiszternek; Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter pénzügyminiszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szociális és munkaügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke Országos Rádió és Televízió Testület elnöke Határidõ: szeptember felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2007-tõl mûködtetni kívánt új támogatási programok tervezetét különös tekintettel a részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott támogatási programokra az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükség esetén más érintett tárcákkal egyeztetve jelentsék be a pénzügyminiszternek; Felelõs: az új támogatási programokért felelõs tárcák Határidõ: szeptember felkéri a) az érintett minisztereket, hogy a jelenleg hatályos de minimis támogatást tartalmazó létezõ támogatási programjaik közül azokat, amelyeket december 31-ét követõen is mûködtetni kívánnak, illetve új de minimis támogatási programjuk tervezetét az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban jelentsék be a pénzügyminiszternek, Felelõs: a támogatási programokért felelõs tárcák Határidõ: az új de minimis támogatásokról szóló bizottsági rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ kihirdetését követõ 30 napon belül b) a pénzügyminisztert, hogy az érintett szervek, intézmények, önkormányzatok figyelmét hívja fel arra, hogy a jelenleg hatályos de minimis támogatást tartalmazó létezõ támogatási programjaik közül azokat, amelyeket december 31-ét követõen is mûködtetni kívánnak, illetve új de minimis támogatási programjuk tervezetét az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban jelentsék be a pénzügyminiszternek. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: az új de minimis támogatásokról szóló bizottsági rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ kihirdetését követõ 15 napon belül Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Kormány 1084/2006. (VIII. 22.) Korm. határozata a Népmûvészet Mestere díj évi adományozásáról A Magyar Köztársaság Kormánya augusztus 20-a, Szent István ünnepe alkalmából Brath Margit népdalénekesnek, népszokás gyûjtõnek, Csótár Rezsõ fazekasnak, Gránátalma díjas népi iparmûvésznek, Ésik István mesemondónak, Farkas György tímár és bocskorosnak, Fehér Jánosné Vincze Irén hímzõ, viseletkészítõ népi iparmûvésznek, Kasza Miklós csont-, szaru-, fafaragó népi iparmûvésznek, Kisláposi András furulyásnak, mesemondónak, Lõrincz János néptáncosnak, Luktor Ferencné Holló Éva szövõ népi iparmûvésznek, Marton Sándorné hímzõ népi iparmûvésznek adományozza. a Népmûvészet Mestere díjat A miniszterelnök helyett: Dr. Szilvásy György s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

9 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1865 A Kormány 1085/2006. (VIII. 28.) Korm. határozata az Arany János Közalapítvány a Tudományért közalapítvány megszüntetésérõl 1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény 74/G. -ának (9) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Tudományos Akadémiával mint társalapítóval együtt kezdeményezi az Arany János Közalapítvány a Tudományért közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, mivel a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósítható. 2. A Kormány felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy a Fõvárosi Bíróságnál kérelmezze az alapítók nevében a Közalapítvány megszüntetését, és kérje annak soron kívüli elbírálását. Felelõs: oktatási és kulturális miniszter Határidõ: azonnal 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány megszûnése esetén a) annak közfeladatait a Magyar Tudományos Akadémia látja el, b) a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követõen megmaradt vagyont a Magyar Tudományos Akadémia a Közalapítványéhoz hasonló célra fordítja, c) a megszüntetésrõl és az a) b) pontokban foglaltakról, valamint a Közalapítvány vagyonának a Közalapítvány céljához hasonló célra történõ felhasználásáról a Magyar Tudományos Akadémia közleményében tájékoztatja a nyilvánosságot. 4. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos kiadások és a vagyonából esetleg nem teljesíthetõ kötelezettségek (ideértve a megszüntetés során vagy azt követõen feltárt kötelezettségeket is) rendezését a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésének terhére vállalja. 5. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidejûleg az Arany János Közalapítvány a Tudományért közalapítvány létrehozásáról szóló 1072/1997. (VII. 4.) Korm. határozat, az Arany János Közalapítvány a Tudományért közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2338/1997. (X. 30.) Korm. határozat és az 1015/2001. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a Kormány által alapított közalapítványok és alapítvány kormányzati felelõseirõl és egyes feladatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat 1. pontjában az Arany János Közalapítvány szövegrész hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök UTASÍTÁS Az oktatási és kulturális miniszter 8/2006. (MK 108.) OKM utasítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata 1. számú módosításának kiadásáról és a 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás módosításáról 1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 65. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a miniszterelnök augusztus 30-án megadott jóváhagyását követõen az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 1. számú módosítását jelen utasítás mellékleteként kiadom. 2. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az SzMSz hatálybalépését követõen, október 15-ig a szervezeti egységek ügyrendjeinek figyelembevételével kell meghatározni és az SzMSz mellékleteiként kiadni a köztisztviselõkrõl szóló évi XXIII. törvény 11/A. (2) és (4) bekezdése, 22/A. (8) bekezdése, 32. (3) bekezdése és 48/A. (3) bekezdése szerinti munkaköröket. 3. Ez az utasítás szeptember 1. napján lép hatályba. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter Melléklet a 8/2006. (MK 108.) OKM utasításhoz Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata 1. számú módosítása Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat rendelkezéseire, továbbá a Magyar Közlöny 101. számában, az

10 1866 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám OKM statútumát is érintõ helyesbítésre, valamint a szakterületek szövegpontosító és a hatályos szöveg kiegészítésére irányuló kérésére a 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és Mûködési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alábbiak szerint módosítom: a) A Kulturális Szakállamtitkár Titkársága jogutódaként létrejön a Nemzetközi Koordinációs Fõosztály, amely a titkársági feladatok mellett ellátja a minisztérium szervezetébe beintegrálódó UNESCO Bizottság Titkárságának feladatait. Ezzel összefüggésben pontosításra kerül a Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály feladatköre is. b) A Mûvészeti és Audiovizuális Fõosztály jogutódaként létrejön a Mûvészeti Fõosztály, a mozgóképszakmai feladatok kivételével az audiovizuális ügyek kikerülnek e fõosztály feladatkörébõl, ezek a jövõben a MeH feladata. c) Az a) és b) pontokban foglaltakkal összefüggésben módosul az OKM SzMSz 1. és 2. számú melléklete. d) Pontosításra, illetve kiegészítésre kerül az Ellenõrzési Fõosztály, a Jogi Fõosztály, a Közgyûjteményi Fõosztály és a Közmûvelõdési Fõosztály feladatköre, továbbá az SzMSz III. Mûködési Részének néhány rendelkezése. Fentiekre tekintettel: 1. Az SzMSz Bevezetõjében, 2. Alapadatok rész utolsó bekezdésében, Az OKM-hez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek megnevezése: felsorolás helyébe a következõ felsorolás lép: Felsõoktatási Regisztrációs Központ, Nemzeti Filmiroda. 2. Az SzMSz Elsõ részében a III. Szakmai vezetõk fejezet 4. A fõosztályvezetõ-helyettes alfejezete az alábbi bekezdéssel egészül ki: 4.3. A fõosztályvezetõ általános helyettesítésére, fõosztályonként egy, osztályt nem vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes is mûködhet. 3. Az SzMSz Második részének bevezetõjében részletezett szervezeti felépítés a kulturális szakállamtitkár és a nemzetközi szakállamtitkár tekintetében az alábbiak szerint módosul:,,kulturális SZAKÁLLAMTITKÁR Kulturális Szakállamtitkár Titkársága Mûvészeti Fõosztály Közgyûjteményi Fõosztály Közmûvelõdési Fõosztály,,NEMZETKÖZI SZAKÁLLAMTITKÁR Nemzetközi Koordinációs Fõosztály Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztálya 4. Az SzMSz Második részében az I. A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek fejezet 2. Ellenõrzési Fõosztály alfejezetének elsõ bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: Az Ellenõrzési Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) ellátja az OKM belsõ ellenõrzését, ellenõrzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott támogatások felhasználását, ellenõrzéseket végez a felügyelt költségvetési szerveknél, a fejezet többségi tulajdonában lévõ szervezeteknél, továbbá az OKM költségvetésébõl céljelleggel nyújtott és a nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatban a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában résztvevõ szervezeteknél. Miniszteri, államtitkári döntés, valamint közérdekû bejelentések alapján soron kívüli ellenõrzéseket végez. 5. Az SzMSz Második részében az I. A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek fejezet 3. Egyházi Kapcsolatok Titkársága (Fõosztály) alfejezetének pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 3.1. A Titkárság ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvénybõl és más jogszabályokból eredõ, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján az OKM-re háruló feladatokat, elõkészíti a vatikáni vegyesbizottság javaslatait, megszervezi, illetve lebonyolítja a bizottsági üléseket Ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény rendelkezésein alapuló és az egyházi ingatlanrendezés számítógépes nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat Segítséget nyújt az egyházak nevelési-oktatási, kulturális, mûvészeti, tudományos, közgyûjteményi és az épített örökség megõrzésével kapcsolatos tevékenységéhez. Közremûködik az egyházak szociális, sport- és egészségügyi tevékenységével, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi közfeladatot átvállaló egyházi intézmények létesítésével, mûködtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában. 6. Az SzMSz Második részében a III. A kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek fejezet 3. Jogi Fõosztály alfejezetének 3.1., 3.2. és 3.4. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg az alfejezet kiegészül egy új 3.6. ponttal: 3.1. A szakmai terület megkeresése alapján kezdeményezi az Igazgatási Fõosztály útján a jogszabálytervezet államigazgatási egyeztetésre történõ megküldését, közremûködik az egyeztetésben, az észrevételek átvezetésében, az egységes javaslat elkészítésében. Intézkedik a Miniszterelnöki Hivatal felé a kormány-elõterjesztések napirendre tûzése iránt, gondoskodik a kellõ számú példány benyújtásáról, eljár a jogszabályok kiadása, kihirdetése, szükség esetén helyesbítése ügyében Közvetlenül a kiadmányozás elõtt a Fõosztály kötelezõ jogi szakmai kontrollt gyakorol a kiemelt jelentõségû ügyekben született beadványok esetén, így különösen az országgyûlési biztosoktól, az Alkotmánybíróságtól, ügyészségtõl, rendõrségtõl érkezõ megkeresésekre készí-

11 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1867 tett választervezetekkel kapcsolatban. Jogi szempontból felülvizsgálja és véleményezi a miniszter és az államtitkár által kötendõ szerzõdések tervezeteit, megkeresésre részt vesz a kapcsolódó tárgyalásokon. Az egyházi tulajdonrendezési perek kivételével ellátja az OKM jogi képviseletet a bíróságok és más hatóságok elõtt, illetve a Fõosztály vezetõje képviselet ellátására meghatalmazást adhat A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vezetõje által kiadható igazolások kivételével eljár a külön jogszabályokban meghatározott igazolások kiállításával, szakértõi engedélyek kiadásával kapcsolatos elsõfokú eljárásokban, külön jogszabály szerint hitelesíti a magyarországi oktatási intézményekben kiállított bizonyítványokat, okleveleket. Ellátja a szerzõi és szomszédos jogi közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával és felügyeletével összefüggõ minisztériumi feladatokat. Általános ügyfélszolgálati és tájékoztató tevékenységet végez Elõkészíti a magyar felsõoktatási intézmények által a külföldi felsõoktatási intézményekben szerzett doktori (PhD) fokozatok honosítása tárgyában hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására irányuló miniszteri határozatokat, amennyiben a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ közremûködése a másodfokú eljárásban kizárt. 7. Az SzMSz Második részében az V. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe fejezet 1 3. alfejezetének helyébe a következõ rendelkezések lépnek:,,v. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe 1. Kulturális Szakállamtitkár Titkársága A Kulturális Szakállamtitkár Titkársága az Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általános titkársági feladatokon túl koordinálja a felügyeleti területén a különbözõ fejlesztési tervek és reformkoncepciók (területfejlesztés, Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, közigazgatás-fejlesztés) szakmai összhangjának megteremtését. 2. Mûvészeti Fõosztály A Mûvészeti Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) figyelemmel kíséri a magyar mûvészeti és mozgóképszakmai területet, államigazgatási eszközökkel támogatja intézményeit, szervezeteit, alkotóit A Fõosztály kialakítja a szakterület fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, kormányzati szintû stratégiai terveket, ajánlásokat dolgoz ki, elemzi a szakterület állapotát, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére Részt vesz az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések elõkészítésében Javaslatot tesz a szakterületet érintõ képzési formák korszerûsítésére, újak megteremtésére. Ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a Fõosztály tevékenységével összefüggõ szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat Figyelemmel kíséri a mûvészeti kitüntetések, díjak, ösztöndíjak rendszerét, javaslatot tesz szükséges módosításukra, újak alapítására Segíti a határon túli magyarokat és a hazai kisebbségeket a szakterületet érintõ tevékenységükben A mûvészethez és a mozgóképszakmához kapcsolódó állami feladatok tekintetében a Fõosztály: Ágazati irányítási tevékenységet gyakorol az önkormányzati mûvészeti intézmények vonatkozásában, szakmailag segíti az önkormányzatok intézményfenntartó tevékenységét, valamint gyakorolja a jogszabályokban meghatározott minisztériumi kötelezettségeket és jogokat Elõsegíti a mûvészeti produkciók, mûvek külföldi megismertetését, illetve a külföldiek itthoni bemutatását, szakmailag segíti a külföldön mûködõ magyar intézeteket Gondoskodik az audiovizuális örökség védelmével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról, az ezzel összefüggõ nemzetközi egyezményekbõl eredõ kötelezettségek teljesítésérõl Ellátja az Európai Unió MEDIA Plus programot koordináló Media Desk iroda felügyeletével kapcsolatos feladatokat Ellátja a magyar képviseletet az Európa Tanács Médiaügyi Bizottságában (CDMM) és annak albizottságaiban, valamint a határokon átlépõ televíziózásról szóló európai egyezmény végrehajtását felügyelõ bizottságban (T-TT) Ellátja a mozgóképrõl szóló törvény által meghatározott másodfokú döntések elõkészítésével kapcsolatos feladatokat. 3. Közgyûjteményi Fõosztály A Közgyûjteményi Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) ellátja a közgyûjteményekben (muzeális intézményekben, könyvtárakban, levéltárakban) õrzött kulturális javakkal, a közzétett információkkal, a maradandó értékû köz- és magániratokkal összefüggõ tevékenységekre, továbbá a közgyûjteményi intézményrendszer mûködtetésére vonatkozó alapelvek kimunkálásával és érvényesítésével összefüggõ államigazgatási teendõket Kialakítja a múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületek fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kormányzati és minisztériumi szintû stratégiai terveket, feladatkörében ajánlásokat dolgoz ki Elkészíti, illetve véleményezi a muzeális intézményekkel, könyvtárakkal, levéltárakkal, és az azokban õrzött kulturális javakkal kapcsolatos jogalkotási, szabályozási koncepciókat, és kezdeményezi a jogszabályok módosítását Részt vesz az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések elõkészítésében.

12 1868 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám 3.4. Mûködteti a szakterülethez tartozó díjak kuratóriumait Kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggõ szakmai és képesítési követelményeket, a szakemberek képzése tárgykörében ellátja a minisztériumi feladatokat, kezdeményezi a képzés módosítását Elkészíti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal saját ügyében hozandó elsõfokú hatósági határozatokat Támogatja a határon túli magyar muzeális intézmények szakmai szervezeteit, segíti a határon túli magyarok és a hazai kisebbségek könyvtári és levéltári tevékenységét Ágazati irányítási feladatokat lát el a múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületeken Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szakmai-társadalmi szervezetekkel és testületekkel A múzeumi feladatok tekintetében: Mûködteti az Országos Múzeumi Tanácsot, a múzeumi szakfelügyeletet, illetve Muzeológiai és a Mûtárgyvédelmi Akkreditációs (Szak) Bizottságokat Elõkészíti a muzeális intézményekkel kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlásához szükséges döntéseket Koordinálja és véleményezi a szakterületre vonatkozó központosított elõirányzatok felhasználását, különös tekintettel az Alfa Program végrehajtására Felügyeli a muzeális intézményekben õrzött kulturális javakra irányuló komplex állományvédelmi tevékenységet Összehangolja a muzeális intézmények közmûvelõdési, múzeumpedagógiai fejlesztését és programjait Közremûködik a II. világháború után külföldre került kulturális javak visszaszerzésével és visszaadásával kapcsolatos munkálatok koordinálásában, továbbá ellátja a Seuso-ügyek szakmai felügyeletét Folyamatos kapcsolatot tart fenn a felsõfokú, illetve tudományos szakemberképzést és továbbképzést ellátó intézményekkel Kiadja a muzeális intézmények szakelméleti-módszertani folyóiratát A tekintetében: Mûködteti az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert (ODR), támogatja annak mûködését, javaslatot tesz az ODR mûködtetésére rendelkezésre álló forrás(ok) felhasználására Részt vesz az Országos i Kuratórium mûködésében, mûködteti a könyvtári szakfelügyeletet és a i Akkreditációs Szakbizottságot Koordinálja a könyvtárak információközvetítõ tevékenységét, telematikai fejlesztéseit és digitális tartalomszolgáltatását Fejleszti a községek könyvtári ellátását javító ellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR), javaslatot tesz a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak fejlesztésére Koordinálja a könyvtári területre vonatkozó központosított elõirányzatok (érdekeltségnövelõ támogatás) elosztását Vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét, véleményezi az önkormányzatok könyvtári ellátással kapcsolatos beadványait Szakmailag támogatja a felsõfokú, illetve tudományos szakemberképzéssel és továbbképzéssel foglalkozó intézmények tevékenységét Levéltári feladatok tekintetében Döntésre elõkészíti a közlevéltárak létesítésével, illetve megszüntetésével, valamint a magánlevéltárak nyilvános magánlevéltárként történõ bejegyzésével, illetve a bejegyzés törlésével kapcsolatos ügyeket, továbbá a miniszteri hatáskörbe tartozó egyéb levéltári ügyeket Mûködteti a Levéltári Akkreditációs Szakbizottságot, a Levéltári Kutatási Kuratóriumot és a Levéltári Kollégiumot és a levéltári szakfelügyeletet Dönt a büntetõeljárás során lefoglalt, illetve jogerõsen elkobozni rendelt védetté nyilvánított magániratok közlevéltári elhelyezésérõl Szakmai javaslatot tesz a levéltári anyagról készített hiteles és egyszerû másolatok illetékeinek meghatározására Felülhitelesíti a levéltári anyagról kiállított, külföldre továbbítandó hiteles másolatokat. 8. Az SzMSz Második részében a VII. A nemzetközi szakállamtitkár felügyeleti területe fejezet 1. alfejezetének helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint ezzel összefüggésben a 2. alfejezet 2.3. pontja a következõk szerint módosul: 1. Nemzetközi Koordinációs Fõosztály A Nemzetközi Koordinációs Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Titkárság) az Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általános titkársági feladatokon túl gondoskodik a miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkárok nemzetközi programjaival összefüggõ protokolláris tennivalók ellátásáról, a nemzetközi stratégiai és kommunikációs feladatokról, valamint az OKM vendégeiként Magyarországra látogató külföldiek fogadásával kapcsolatos szervezési és szolgáltatási feladatokról. Beszerzi és nyilvántartja a protokoll raktár készleteit A Fõosztály ellátja az OKM munkatársai és a tárca hivatalos képviseletében utazó más személyek külföldi kiküldetésével, utaztatásával kapcsolatos feladatokat, a szakterületek javaslatai alapján összeállítja és frissíti az éves utazási adatbázist. Koordinálja a tárca fordítási és tolmácsolási megrendeléseit, és azokról egységes nyilvántartást vezet A Fõosztály szervezi és irányítja az OKM UNESCO-ban való részvételét, ellátja a Magyar Unesco Bizottság mûködésével kapcsolatos szervezési, hivatali és reprezentációs teendõket, kapcsolatot tart az UNESCO

13 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1869 szerveivel, más tagországok UNESCO nemzeti bizottságaival, a hazai és nemzetközi tudományos, kulturális és oktatási kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, valamint ellátja szakmai programok, konferenciák és szemináriumok szervezését. [2. Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály] 2.3. Szervezi és irányítja az OKM nemzetközi programokban ide nem értve az európai uniós programokat történõ részvételét. 9. Az SzMSz Harmadik részében az I. Az irányítás és a szakmai felügyelet eszközei fejezet, 1. alfejezetének felsorolása kiegészül a következõk szerint:... miniszteri rendeletek kiadása; utasítás (Jat. 49. ); irányelvek és tájékoztatók kiadása Az SzMSz Harmadik részében a III. A vezetõ és döntés-elõkészítõ értekezletek fejezet 3. alfejezete helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. A belsõ államtitkári és a miniszteri értekezlet közös szabályai A belsõ államtitkári és a miniszteri értekezletek megszervezésével, az értekezleten történõ részvétellel, az emlékeztetõ készítésével és az értekezlet résztvevõinek megküldésével, valamint az értekezletek irattári anyagának kezelésével kapcsolatos részletszabályokat külön miniszteri utasítás határozza meg. Az értekezletek döntéseinek végrehajtása az emlékeztetõben megjelölt személy feladata. A végrehajtás koordinálását, illetve figyelemmel kísérését az Igazgatási Fõosztály végzi. 11. Az SzMSz 1. számú mellékletének helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép. 12. Az SzMSz 2. számú melléklet 2.1. pont felvezetõ szövegének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérõl szóló, többször módosított évi XXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályos rendelkezéseinek megfelelõen a munkáltatói jogokat az OKM-ben a miniszter gyakorolja, aki a jogokat a 3. pontban foglaltak kivételével az alábbiakban meghatározottak szerint átruházza. 13. Az SzMSz 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe jelen utasítás 2. számú mellékletének szövege lép.

14 számú melléklet Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. számú melléklete KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám

15 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet 5. Az OKM szervezetében foglalkoztatottak létszáma felügyeleti területenként a következõk szerint oszlik meg. Felügyeleti terület Állami vezetõ Szervezeti egység vezetõ Köztisztviselõ Miniszter 1 fõ 3 fõ 46 fõ Államtitkár 1 fõ 3 fõ 12 fõ Kabinetfõnök 4 fõ 123 fõ 20 fõ Közoktatási szakterület 1 fõ 3 fõ 52 fõ Kulturális szakterület 1 fõ 4 fõ 63 fõ Nemzetközi szakterület 1 fõ 3 fõ 38 fõ Felsõoktatási és tudományos szakterület 1 fõ 4 fõ 40 fõ Fejlesztési és gazdasági szakterület 1 fõ 5 fõ 99 fõ 75 fõ Egyéb KÖZLEMÉNYEK A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye a Kormány II. félévi munkatervébõl származó jogalkotási feladatok jegyzékérõl Elõterjesztés az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény módosításáról Felelõs: EüM IRM Elõterjesztés a as programozási idõszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Elõterjesztés az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Elõterjesztés az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Elõterjesztés az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Elõterjesztés a növényvédelmi bírság tételes mértékérõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: FVM Elõterjesztés a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés kötelezõ elemeirõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: FVM MeH (EKK) Elõterjesztés az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható tevékenységek végzésének feltételeirõl Felelõs: GKM Elõterjesztés a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a kettõs felhasználású termékek és technológiák kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM Elõterjesztés az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekrõl szóló, az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi határozatának kihirdetésérõl szóló törvényrõl Felelõs: HM IRM Elõterjesztés a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény módosításáról Felelõs: HM IRM

16 1872 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám Elõterjesztés a jogügyletek biztonságának erõsítése érdekében szükséges törvénymódosításokról Felelõs: IRM Elõterjesztés a büntetõeljárásban folytatott közvetítõi tevékenységrõl szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi LV. törvénnyel és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvénnyel összefüggõ egyes törvények módosításáról [beleértve a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes törvények módosításáról, a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal létesítésérõl és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló évi VII. törvény, valamint az FVM területi szerveinek átszervezéséhez szükséges egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot] Felelõs: IRM FVM Elõterjesztés az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvénnyel összefüggõ egyes törvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés az Európai Közösségek, azok tagállamai és a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás és a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való részvételérõl szóló jegyzõkönyv, valamint a megállapodás kihirdetésérõl Felelõs: KüM Elõterjesztés a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény módosításáról Felelõs: OKM IRM Elõterjesztés a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl Felelõs: OKM Elõterjesztés a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról [a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása] Felelõs: OKM Elõterjesztés a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: OKM MeH (EKK) Elõterjesztés a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: OKM Elõterjesztés az ESPON 2006 Program Közösségi Kezdeményezésrõl szóló Megállapodás módosításáról Felelõs: ÖTM Elõterjesztés az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: ÖTM Elõterjesztés a polgármester öregségi nyugdíjának, valamint közszolgálati járadékának megállapításáról és folyósításáról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: ÖTM Elõterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság hatósági, szakhatósági és szakértõi feladatairól, hatásköreirõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: ÖTM Elõterjesztés a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi XXXV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról Felelõs: PM IRM Elõterjesztés a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmi adó visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: PM Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvénytervezetrõl Felelõs: SZMM IRM Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvénytervezetrõl Felelõs: SZMM IRM

17 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1873 Elõterjesztés a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvénytervezetrõl Felelõs: SZMM IRM Elõterjesztés az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: SZMM Elõterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló évi LXIV. törvény módosításáról Felelõs: SZMM IRM Elõterjesztés a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl Felelõs: SZMM Elõterjesztés az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat decentralizált forrásának felhasználásáról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos Elõterjesztés az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról Felelõs: FVM MeH (EKK) IRM Elõterjesztés a közösségi, valamint a nemzeti agrárvidékfejlesztési támogatások intézményi és eljárási rendjérõl szóló törvényjavaslatról és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: FVM IRM Elõterjesztés a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: FVM IRM MSZH Elõterjesztés a hírközléssel összefüggõ egyes törvények módosításáról (benne a postáról szóló évi CI. törvény módosítása, az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény módosítása) Felelõs: GKM MeH (NBI) IRM Elõterjesztés a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló évi LVIII. törvény módosításáról Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM Elõterjesztés a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM MeH (EKK) Elõterjesztés a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról Felelõs: GKM Elõterjesztés a vasúti árufuvarozási szerzõdésekre vonatkozó részletes szabályokról Felelõs: GKM Elõterjesztés a mérésügyrõl szóló törvényrõl, valamint a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a hõtermelõ fûtési- és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról (2002/91/EK irányelv) Felelõs: GKM Elõterjesztés a társasági törvény, a cégtörvény és a csõdtörvény rendelkezéseinek módosításáról Felelõs: IRM Elõterjesztés az állami tulajdonban lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló évi XXXIX. törvény módosításáról (aranyrészvény) Felelõs: IRM KüM PM GKM Elõterjesztés a kriminalisztikai szakértõk képesítési, szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: IRM Elõterjesztés a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvénynek a közegészségügyi

18 1874 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám problémákkal küzdõ országokba történõ kivitelre szánt gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezése tekintetében történõ módosításáról Felelõs: IRM MSZH Elõterjesztés a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: KvVM Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés az egyes létesítmények üvegházhatású gáz-kibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés a konzuli védelemrõl szóló évi XLVI. törvény módosításáról Felelõs: KüM IRM Elõterjesztés az EGT megállapodáshoz való csatlakozásról szóló megállapodás kihirdetésérõl Felelõs: KüM Elõterjesztés a minõsített adat védelmérõl szóló törvényjavaslatról Felelõs: MeH (NBI) IRM Elõterjesztés a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról (2004/18/EK irányelv teljes átültetése érdekében) Felelõs: MeH Elõterjesztés az Elektronikus Közszolgáltatások Központjának kialakítását szolgáló jogszabálycsomagról Felelõs: MeH (EKK) Elõterjesztés a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl Felelõs: OKM Elõterjesztés a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosításáról Felelõs: ÖTM IRM Elõterjesztés a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény módosításáról Felelõs: ÖTM IRM Elõterjesztés az Országos Területrendezési Tervrõl szóló évi XXVI. törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény módosításáról Felelõs: ÖTM IRM Elõterjesztés az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: ÖTM Elõterjesztés az önkéntes tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: ÖTM Elõterjesztés a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló évi XXI. törvény módosításáról Felelõs: ÖTM IRM Elõterjesztés az értékpapírosításra vonatkozó új törvényjavaslatról Felelõs: PM IRM Elõterjesztés a január 1-jétõl is fenntartani kívánt létezõ támogatási programokra vonatkozó jogszabályok módosításáról Felelõs: PM Elõterjesztés a köz- és magánszféra együttmûködésén alapuló többéves állami kötelezettségvállalások szabályozásáról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: PM Elõterjesztés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosításáról Felelõs: SZMM IRM Elõterjesztés a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény módosításáról Felelõs: SZMM PM IRM Elõterjesztés a felnõttképzésrõl szóló évi CI. törvény módosításáról Felelõs: SZMM IRM OKM

19 18. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1875 Elõterjesztés a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról Felelõs: SZMM IRM Elõterjesztés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartásáról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: SZMM Elõterjesztés az irányított területi kiegyenlítési rendszerrõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: SZMM Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátások és a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások november havi kiegészítõ emelésérõl Felelõs: SZMM PM Elõterjesztés a szociális alapú energiaár-támogatási rendszer bevezetésére Felelõs: SZMM GKM PM Elõterjesztés a humán genetikai adatok védelmérõl, valamint a genetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló törvényjavaslatról Felelõs: EüM IRM Elõterjesztés az egészségügyi területet érintõ nem-konvencionális eljárásokról Felelõs: EüM Elõterjesztés az önálló orvosi tevékenységrõl szóló évi II. törvény módosításáról Felelõs: EüM IRM Elõterjesztés a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: EüM Elõterjesztés a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: EüM Elõterjesztés az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (benne az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló évi LIV. törvény módosítása, a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló évi LXXVI. törvény módosítása, a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény módosítása, a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény módosítása) Felelõs: FVM IRM Elõterjesztés a közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról [beleértve a légi közlekedésrõl szóló évi XCVII. törvény (2004/82/EK irányelv), a víziközlekedésrõl szóló évi XLII. törvény (2005/44/EK irányelv), a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény, a vasúti közlekedésrõl szóló CLXXXIII. törvény módosítását] Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM Elõterjesztés a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: GKM Elõterjesztés a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról [ennek részeként az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása] Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a folyami információs szolgáltatásokról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: GKM Elõterjesztés a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl szóló évi egyezménynek az évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl rendelkezõ évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról Felelõs: GKM IRM Elõterjesztés a vasúti közlekedés területén a kötelezõ felelõsségbiztosítás részletes szabályairól Felelõs: GKM Elõterjesztés a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrõl Felelõs: GKM Elõterjesztés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM

20 1876 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám Elõterjesztés az elektronikus árlejtésrõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: GKM MeH (EKK) Elõterjesztés a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: HM IRM Elõterjesztés a honvédelmi és katonai objektumokban mûködõ szervezetek telepengedélyezésérõl szóló kormányrendeletrõl Felelõs: HM Elõterjesztés a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: HM Elõterjesztés a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény és más büntetõjogi tárgyú törvények módosításáról (Be., Nbj., Bv. tvr.) Felelõs: IRM Elõterjesztés az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló évi CXXX. törvény módosításáról Felelõs: IRM Elõterjesztés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM MeH (EKK) Elõterjesztés az Európai Unió által elrendelt, vagyoni jellegû korlátozó intézkedések hazai végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról, valamint az Európai Unió által elrendelt, vagyoni jellegû korlátozó intézkedések alóli mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 306/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: IRM PM Elõterjesztés a szakfordításról és a tolmácsolásról, valamint a Hiteles Szakfordítói és Hatósági Tolmács Kamaráról szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés a évi UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntõ fordulójához kapcsolódó egyes iparjogvédelmi és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával összefüggõ szabályokról szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer felállításáról szóló törvényjavaslatról Felelõs: KvVM IRM Elõterjesztés a víziközmûvekrõl szóló törvényrõl Felelõs: KvVM IRM Elõterjesztés a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KvVM Elõterjesztés az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló projekttevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl Felelõs: KvVM Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területek részletes földhasználati szabályairól szóló kormányrendeletrõl Felelõs: KvVM Elõterjesztés a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: KüM Elõterjesztés az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és az Albán Köztársaság közötti Stabilitási és Társulási Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvényjavaslatról Felelõs: KüM IRM Elõterjesztés a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény módosításáról Felelõs: MeH IRM Elõterjesztés az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer rendszerszerû mûködéséhez szükséges jogszabálycsomagról, beleértve a készenléti szolgálatok megfelelõ koordinálását és ügyfélkapcsolatát biztosító rendszert Felelõs: MeH (EKK) Elõterjesztés a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló kormányrendeletrõl Felelõs: OKM Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: ÖTM

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról 4. számú függelék az 1/2008. (MK. 24.) OKM utasításhoz [Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete] A Kiadmányozási jogkör átruházásáról A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. NOVEMBER 2. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben