Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, március 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24."

Átírás

1 1 Granasztói György: Bevezető gondolatok Magyar Polgári Együttműködés A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, március 24. Néhány napja egy nagyhírű külföldi publicista azt írta, hogy a globalizáció kifejezés értelmén töprengve az ember olyasmit érez, mint a tyúk, mikor a kés a nyaka felé közeledik. Hogy magát a szót ki használta először, nehéz lenne megállapítani. Kétségtelen, egy 1996-ban megjelent, 26 nyelvre lefordított német könyv szerzője Hans Peter Martin és Harald Schuman nyomán bontakozott ki a vita világszerte. A két baloldali újságíró vészharang-kongató műve nyomán terjedt el például az a magyar politikai diskurzusban is használt, egyébként nálunk értelméből kiforgatott és teljes mértékben félreértett szónoki fordulat, hogy kialakulóban a húsz-nyolcvanas társadalom. A könyv értelmezésében ez egyébként azt jelenti, hogy a globalizálódó világban a munkaerőnek csupán egyötöde, 20 százaléka végez hasznos munkát, négyötödét el kell tartani. Magam a globalizáció kifejezést szélesen és igencsak eltérően értelmezhető fogalomnak látom. Olyan szónak, melynek jelentése érzékelhető, de nehezen megragadható. A pro és. kontra érvek túlnyomó részében mindig érzékelni lehet valami megfontolandót, ezért az ellentmondások között is gyakran nehéznek érzi az ember az eligazodást. Legyen szabad azonban egy vonatkozásban határozottan állást foglalnom. A globalizáció folyamatai, a sokféle felfogás között egyet veszélyesnek lehet tekinteni. Erről korábban már több írásomban is kifejtettem véleményemet. Röviden arról van szó, hogy az általam újliberalizmusnak nevezett elmélet nem a felvilágosodás elveiből levezethető szabadelvűséget képviseli. Nem azonosítható egyébként azzal az irányzattal sem, amelyet közgazdászok neoliberalizmusnak neveznek. Az újliberális felfogás veszélye a polgári gondolkodás szempontjából az, hogy szentesíti a gazdasági és a társadalmi realitások közti szakadást. Közömbös, sőt ellenséges mindenféle közösségi, köztük nemzeti szerveződéssel szemben, továbbá közömbös azzal kapcsolatban is, hogy ennek jegyében meggyengülnek, sőt netán meg is semmisülnek a közösségi szolidaritások fogódzópontjai, értékei. Magától értetődő globalizmust hirdet ez a nézet, azért, mert szerinte az a helyes, sőt nyilvánvaló, ha az alacsony munkabérek az egész földgolyón, Dél-Afrikától Latin- és Észak-Amerikán keresztül, mondjuk éppen Magyarországig azonos szintre kerülnek, és megvalósul végre az egyetlen igazi demokrácia, a piac demokráciája. A piac demokráciája pedig, úgymond globális piachoz, univerzális rendszerhez és egyforma tőkehozadékhoz kell, hogy vezessen. Ők ezt értik globalizmuson, amely szerintük a globalizáció motorja. Az újliberális gondolkodásmód természetesnek, sőt, szükségesnek tekinti a növekvő szakadáshoz vezető társadalmi töredezettséget csakúgy, mint az ezzel járó, erősödő individualizációt. Az afféle logikai gépezet eszményéről van tehát szó, amely a piac nyers, korlátlanul értelmezett működési logikájával jellemezhető, s amely, mint rendszer, a világ minden részén egyformán kívánatos. Felfogásuk szerint a globalizáció a gazdasági kényszereket fogja egybe és működteti. Számomra erkölcsi és filozófiai érvekkel cáfolható, elfogadhatatlan nézetről van szó. A továbbiakban két gondolatot szeretnék még elmondani a témával kapcsolatban. Az első megjegyzés azzal a gyanakvással kapcsolatos, amely az európai csatlakozásban is globalizációs veszélyt vél felfedezni. Valóban, az elkövetkező évek igen érdekes változásainak egyik nagy tétje az lehet, hogyan sikerül majd kiteljesítni úgy az Európai Uniót, hogy annak bizonyos központi kiegyenlítő funkciói ne a pluralizmus rovására erősödjenek. Röviden: Mi az állam, nemzet, polgártársadalom és integráció összefüggésének problémája? Ha globalizációról beszélünk, többnyire a jövőről, a jövőnek már a jelenben is megragadható előzményeiről esik szó. A jövő alakulását kutatva pedig általában a tárgyi, statisztikai mivoltukban megragadható konkrétumok változása áll az érdeklődés középpontjában. Nem lehet azonban kizárni azt a feltételezést sem, hogy az efféle változások mögött vagy mellett a gondolkodás jelentős átalakulása is lezajlik. A mögöttünk hagyott időszakra determinista szemlélet volt jellemző, miközben az elkövetkező időszakban ennek a beidegződésnek az eltűnésével lehet számolni. A globalizációval kapcsolatos eszmefuttatásoknak ez az egyik érdekes ellentmondása. Egyébként a változásokról úgy beszélnek, hogy a szemléletmód állandóságát tételezik fel. Megjegyzésem, amiről itt most beszélek, a determinizmus végére vonatkozik. Jellegzetes determinista elképzelés például, hogy a hosszú időtartamban végbemenő változások, a különféle törések egységes történelmi folyamatba illeszkednek, amely adott esetben ráadásul fejlődésként értendő. A közös európai valuta, a maastrichti egyezmények és a többi egységes szabályozás, például a schengeni, mind-mind azt a látszatot keltik ebben az összefüggésben, mintha a nemzetállam előbb-utóbb föderatív szuperhatalommá lenne, mert ez történelmi szükségszerűség, vagy másként kifejezve természeti törvény eredményeként jön létre. Ez az elavult determinista gondolkodás. A determinizmus ebben az esetben annyit jelent, hogy ezek a logikus és egységes szabályozásokat megvalósító rendszerek európai szuperállamhoz fognak vezetni. Más szóval, a régi beidegződések alapján az a látszat, mintha csak egyetlen, történelmileg is igazolható útvonal létezne. Aki ezen halad, szembetalálja magát útjának jó és rossz következményeivel. Mindez azt jelzi, hogy számos félelmet, melyet most a globalizációhoz kapcsolunk, mi gerjesztettünk korábban, s magunk is cipelünk tovább ilyen terheket, csak éppen új nevet adunk neki. A kisebb országok szempontjából különleges jelentőségű, hogy mi következhet a föderalizmus determinista elképzeléséből. Ha ugyanis a történelmi változásokat netán valóban a marxizmushoz hasonlóan, kikerülhetetlen

2 2 fejleményeknek fogják tekinteni, akkor a számunkra olyannyira fontos különbségek az általános feltételek részeként lennének csak értelmezhetők. Ebben az esetben torzulásnak, irreleváns mozzanatnak, megkésettség bizonyítékának, maradványnak, csökevénynek, ellenállásnak lehet őket minősíteni, - mármint a nemzeti jellegzetességeket. Vagyis szégyellhetjük magunkat, mert nem vagyunk képesek túllépni nemzeti sajátosságainkon. Tény, hogy az efféle felfogásban a modern állam, illetve egy leendő szuperállam olyan univerzális modellként áll elő, amelynek elvontsága megkérdőjelezhetetlen, történelmi képződményként való vizsgálata és értékelése pedig felesleges és érdektelen. Az Európai Unió, mint alakulat értelmezésénél a globalizációval kapcsolatos viták keretében is jól kitapintható ez az irányzat. A múlt, valamint a sokféleség miatti érzéketlenség miatt itthon is tapasztalható az a felfogás, hogy az integrációs folyamat egyirányú, egyenes vonalú és egyetlen oksági kapcsolatsorba rendeződik, egy természetfelettinek gondolt és mindent magába foglaló rend keretei között. A veszélynek a felismerése különösen fontos egy olyan ország esetében, mint Magyarország. Ebből a szempontból Magyarország és a hozzánk hasonló helyzetben lévő új demokráciák kétszeresen is áldozatai a hidegháborúnak. Egyrészt azért, mert saját nemzeti múltjuk egy ideológiai avantgardizmus jegyében évtizedekig érdektelennek, károsnak, de legalábbis sajátosnak minősült a jelenhez fűző kapcsolatok tekintetében. Így azt lehet mondani, hogy a történelmi mélység, a sokrétűség és az egyediség megértésében, saját helyünk felfogásában legfontosabb érzékszerveink károsodtak. Másrészt azért vagyunk áldozatok, mert a hidegháború légkörében lett általánossá az a nézet, hogy a kétpólusú világ leegyszerűsített és központosított államrendszerei a fejlődés magasabb fokozatát képviselik és azoktól visszalépni nem is lehet. Ez beidegződés lett, és egyeseknél többé-kevésbé az Európai unió értelmezésénél is szerepet játszik. Látszólag ezt a nézetet támasztja alá, hogy az Európai integráció jegyében valóban bizonyos nemzeti különbségek maguktól, természetes úton, olykor rendkívüli módon csökkennek. Ami mellesleg egyedülálló történelmi helyzet, ami nem alakulhatott volna ki a második világháború tanulságai nélkül. Ám éppen a helyzet újdonsága okozza, hogy megértéséhez hiányzik a történelmi tapasztalat. A hagyományos, jórészt még 19. századi eredetű nemzetállami félelmek, és az ezek lenyomataként megrajzolt szupranacionalista elképzelések számos esetben az 1945-ben, vagy legkésőbb ben lezárult múlt beidegzései. Ez igencsak megfontolandó körülmény. Az itt eddig jellemzett félelmek és elképzelések hirdetői szívesen hadakoznak a globalizáció fantomja, rémképe ellen, miközben ezt a fantomot ők kreálják. Hatalmas, sokszor tudatosan gerjesztett félreértésről van szó. Az európai integráció folyamatában, ebben az összefüggésben éppenséggel az úgynevezett és az így felfogott globalizációval ellentétes folyamatot kell látni. Olyan folyamatot, amelyben nem az eleve elrendeltetés szemlélete, hanem a közeg szerves változásait, együttmozgásait elősegítő rugalmasság érvényesülhet. Én ebben látom az európai integráció lényegét. Ehhez kapcsolódik a második, befejező megjegyzésem. Tény és való, hogy Magyarországon is látványosan és gyorsan bontakozik ki egy új világ, amelynek kifürkészhetetlennek vélt részletei gyakran szorongást keltenek a hétköznapi emberben. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a szovjetrendszer összeomlása felgyorsította és immár Európa keleti felében is gyakoribbá tette a hatalom gyakorlásának tárgyalásos módját. Miközben ez az átalakulás valóban jellemző az egész euroatlanti világra, sok globalizációval kapcsolatos fejtegetés, akarva-akaratlanul ennek egy-egy vonatkozását ragadja ki, és adott esetben vonja kétségbe. A tárgyalásos, konszenzusos hatalom ugyanis sokak szemében széttöredezett, felbomló társadalmat jelent, amelyet csak a fogyasztási szokások látszanak egybetartani. Az előttünk álló időszakban egyébként ez látszik az európai integráción belül is az egyik legizgalmasabb kérdésnek. Összegzésképpen és röviden a következőket lehet róla mondani. Az információk tömegének növekedése, az oktatás fejlődése és átalakulása folyamatos összehasonlítást tesz lehetővé helyzetek, egyének, csoportok, földrajzi egységek között. Ez korábban nem így volt. Nálunk például még évvel ezelőtt is más volt a helyzet. Elég arra gondolni, mit jelenthetett évvel ezelőtt egy sztrájk és mit jelent ma. Most tény, hogy egyre bővül a referenciaként szolgáló csoportok száma és jelentősége. Fokozódnak és jobban megfogalmazhatóvá válnak a különféle igények, elavulnak a nacionalista és a helyi bölcsességek, az elzárkózáson és a kirekesztésen alapuló stabilitás-tekintélyek. Ennek a változásnak a közegében figyelhető meg az átalakulás a hatalomgyakorlás természetét illetően. Az integrációba bekapcsolódó új demokráciák élete különösen gyors változáson megy keresztül. Még a közelmúltban is, mindenekelőtt a hagyományos nemzetállami és a szovjet típusú konstrukciókban, a hatalom felülről illeszkedett, mondhatni telepedett rá a társadalomra. Több-kevesebb vonatkozásban egyenesen parancsuralmi jellege volt. Most, az új helyzetben azonban a hatalmat el kell fogadtatni, ami a konszenzus folyamatos építését tételezi fel az irányítók és az irányítottak között. A hidegháború utáni körülmények között ez a folyamat mindenütt felgyorsult, kibontakozása azonban csak most kezdődik el igazán, különösen a kontinensünk belsejében. Napjaink plurális, parlamenti demokráciái mindenütt a tárgyalásos, konszenzusra épülő hatalomgyakorlás kereteit teremtik meg. A globalizációban ez a folyamat kétségtelenül benne van. Lehet, hogy sokak számára nem nyilvánvaló a változás, nem mindenki tekinti például jónak, fontosnak, helyesnek, hogy a tekintélyelvű hatalmi kapcsolatok lépésről-lépésre a folyamatos tárgyalás, információcsere, alkudozás kapcsolataivá alakulnak. Mindez a szemtől-szembe való közvetlen érintkezést, a másik helyzetének elemzését s megértését, a különféle racionalitások közti kiegyezések döntő szerepét, az erőpróbák elkerülésének szándékát jelenti. Az új helyzetnek két következményével lehet számolni. Egyrészt a nemzet többé nem ideológiai-történeti képződményként jelenik meg, amely megosztja a társadalmat és a földrajzi környezetet, hanem kultúraként, amely a nemzetet sokszínűsége jegyében képes megjeleníteni és elfogadtatni. Ugyanez a kulturális jelleg teszi lehetővé azoknak

3 az általános, gyakran globalizálónak nevezett hatásoknak az asszimilálását, befogadását is, amelyek körül annyi félelem van, s oly nagy viták folynak. Másrészt az új helyzetből következik az is, hogy a polgártársadalom és az állam kapcsolatának jellege a nemzetek között igen jelentős különbségeket hoz létre. Ezeknek a kapcsolatoknak a hagyománya már eleve nagy eltéréseket eredményez, amelyeket strukturális értelemben a belátható jövőben alig lehet kiegyenlíteni. Befejezésül tehát azt tudom mondani, nem a globalizálódó világon, hanem egyedül rajtunk múlik, képesek leszünk-e megőrizni nemzeti öntudatunkat. 3 Bogsch Erik: A globalizáció és a Richter Gedeon vegyészeti Gyár Szeretném mindenekelőtt megköszönni jókívánságaikat, amit a Széchenyi-díj alkalmából kinyilvánítottak. Hangsúlyozom, hogy ez a cégünknek, egy 100 éves cégnek szól, ahol mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy túléljük nem csak az elmúlt évszázadot, hanem az utolsó 10 év viszontagságait is. Mi az, amit tettünk, és mi az, amit tenni kívánunk ahhoz, hogy hozzájáruljunk a nemzetgazdaság növekedéséhez? Először az általános nemzetközi tendenciákról. Talán kicsit túl sok lesz az adat, de a nagyságrendek érzékelése szempontjából szükséges és hasznos. Mi magunkat egy regionális multinak tartjuk, tehát a régióban vagyunk egy vezető cég, és ez is kívánunk maradni. A világ gyógyszerforgalmának megoszlásában a nagy országok hihetetlen nagy, nyomasztó fölényben vannak. Az évi adatok szerint az Európai Unió összesen 20 százalékkal részesedik, míg az USA 40, Japán 16, Kelet-Európa pedig csak 1,3 százalékkal van jelen. A nyereség 60 százaléka az USA-ban képződik. A nagy cégek forgalma 20 milliárd dollár körül van, ezzel szemben a mi forgalmunk csak 250 millió dollár, tehát két nagyságrenddel vagyunk a nagy cégek mögött. A fúziók miatt ezek a bevételek még nagyobbakká válnak. A fúziók mögött meghatározó a tőzsdei elemzők szerepe. Ahogy a média a politikusokat igen komoly nyomás alatt tartja, ugyanúgy igaz ez a gazdaságban a tőzsdei elemzőkre, mert ők befolyásolják a befektetőket, és végülis a befektetők megítélése dönti el, hogy a cég vezetése megmarad vagy sem. A fúziók másik indoka, hogy a kutatás-fejlesztésre mindig nagyobb összegeket kell fordítani, és a feltételezések szerint koncentrált, nagyobb összegekből gyorsabban lehet megfelelő eredményeket elérni. Jelenleg a vezető cég több, mint 4 milliárd dollárt költ kutatásra, míg Magyarországon összesen, tehát nem csak a gyógyszeriparban, mintegy 400 millió dollárt. Magyarországon a legtöbbet a Richter költi kutatásra, hat milliárd forintot, de ez is nevetségesen kevés. A világelső öt cég kutatás-fejlesztésre fordított kiadásai az elmúlt hét évben majdnem megháromszorozódtak. A nagy nyugati cégek nyeresége 1999-ben nyolc és négy milliárd dollár között volt. Egy év alatt a legnagyobb cégnek megközelítően annyi a nyeresége, mint Magyarország teljes adósságállománya. A tőzsdei érték vonatkozásában 1995-ben a svájci Roche cég vezetett 66 milliárd dollárral. Jelenleg a Fiser amerikai cég 265 millió dollárral vezet, ami négyszeres növekedést jelent. A vezető öt világcég összesített értéke is hasonló módon növekedett. A Richter tőzsdei értéke egy milliárd dollár a 265-el szemben. Az általános adatokból is következik, hogy kis ország lévén, nekünk exportorientáltnak kell lennünk. Árbevételünk mintegy egyharmada származik belföldről, kétharmada külföldről. Ezen belül 2000-ben az Európai Unióba és az USAba irányuló exportunk valamivel már meghaladta a Független Államok Közösségét és egyéb területekét. A kilencvenes évek elején elég sok problémánk volt a Szovjetunió szétesése miatt, ami a magyar gazdaságot rendkívül negatívan befolyásolta. Ebből a rendkívül nehéz helyzetből igyekeztünk előre törni és végül is jelentős növekedést értünk el, nemcsak forintban, de dollárban is. Ami ennél fontosabb, hogy míg 1992-ben 27 millió dollár veszteségünk volt, a tavalyi évben közel 70 millió dollár nyereséget értünk el, ami forintban még szebben mutat ben tőkehiányban szenvedtünk, berendezéseink elavultak. Felmerült a kérdés, hogyan vonjunk be tőkét: legyen az egy stratégiai befektető, tehát gyógyszercég, vagy próbáljunk a tőzsdére menni és ott a különböző befektetők pénzéből próbáljuk meg a vállalatot felújítani. Megpróbáltunk függetlenek maradni és 1994-ben a részvény kibocsátás során sikerült megfelelő alaptőke emeléshez jutnunk. A másik lehetőség lett volna, hogy egy nagy cég Keletközépeurópai központjává váljunk. Sajnos, úgy tűnik, hogy ez az út nem járható, mert azok az ígéretek, amit bizonyos magyar cégek kaptak, nem működnek, hanem gyakorlatilag egy magyarországi leányvállalat lett belőlük. Jelenleg úgy tűnik, hogy ha a nyereségünk megfelelő részét visszaforgatjuk, csak annyi osztalékot fizetünk, ami szükséges, akkor lehet önállóan is javulni. A nyereségünk ma már több mint a Chinoin és az Egis együttesen. Az is tény, hogy míg a másik két cég négymilliárd forint körüli összeget forgatott vissza a magyar gazdaságba, addig mi fokozatosan emelkedve tíz, majd 16 milliárd forintot fordítottunk beruházásra ben a Richter nemzetgazdasági hozzájárulása igen jelentős volt, kutatás-fejlesztésre 6,2 milliárd, beruházásra 17,2 milliárd forintot költöttünk, míg különböző adók formájában hétmilliárd forintot fizettünk be. Érdemes még megjegyezni, hogy az 1997-es tőzsdére bocsátáskor, amikor 17 százalékát adták el a cégnek, abból egyedül több bevétel származott, mint az összes többi gyógyszergyár eladásából. Azonkívül, míg 1992-ben mintegy 100 millió dollárra becsülték a cég értékét, ami akkor majdnem teljesen állami tulajdonban volt, most a 25 százalékos állami tulajdon durván 250 millió dollárt ér, tehát az állami vagyon is nőtt. Arra a kérdésre, hogy a mai világgazdasági környezetben vajon független maradhat-e a Richter, mi azt válaszoljuk, hogy a függetlenség mindennél fontosabb. Ez alatt azt értjük, hogy a döntések Magyarországon szülessenek, a világgazdasági események a magyar gazdaság fejlődéséhez járuljanak hozzá. Úgy gondoljuk, hogy erre megvannak a

4 4 lehetőségek, ha a megfelelő, akár nagy cégekkel is úgynevezett stratégiai szövetséget, a kutatás-fejlesztés, vagy a marketing területén hosszú távú szerződéseket kötünk, és ennek alapján nem egy cégtől, az anyacégtől függünk, hanem több vonalon tudunk előre jutni. Egy kis cégnek is fontos, hogy legyen megfelelő hálózata. Büszkén mondhatom, hogy a Magyarországon működő cégek közül nekünk van a legtöbb leányvállalatunk, nem csak a régióban, ahol természetesen minden országban megfelelően jelen vagyunk és ma már mintegy 500 alkalmazott dolgozik a Kelet-európai régióban. Vásároltunk egy termelőcéget Marosvásárhelyen, de van már egy cégünk Oroszországban is, és ezen kívül vannak kereskedelmi lerakataink a legfontosabb Európai Uniós országokban és természetesen az USÁ-ban, valamint Japánban is. A tulajdonosi szerkezetben jelenleg mintegy 40 százalék a magyarországi befektető, benne az ÁPV Rt. 25 % +1 szavazattal. 60 százalék pedig külföldi, de azok közül egyiknek sincs több mint két-három százalék tulajdonrésze. Ezeknek többsége angliai, vagy skóciai székhelyű, de jelen vannak a legnagyobb külföldi cégek is. Szeretnénk, ha 5-10 év távlatában a magyar részesedés 50 százalék fölé kerülne. Bizakodom abban, hogy erre reális esély van, és a jövőben még inkább hozzá tudunk járulni a magyar nemzetgazdaság fejlődéséhez. Bod Péter Ákos: A globalizáció gazdasági természetéről A globalizációról szólva mondandómat néhány fontos kérdés köré csoportosítom: jó-e magyar szemmel nézve mindaz, ami e téren lejátszódik; és ha nem, akkor mi is az, ami miatt olyan erős az ellenállás a globalizációs folyamatokkal szemben; s végül: milyen tennivalói vannak a magyar társadalomnak. Előbb azonban ki szeretnék térni egy valamire annak apropójából, hogy Granasztói György szorongást keltő új világ -ról szólt. Valóban új jelenség-e az, hogy a gazdasági élet tere a Glóbusz? Nem teljesen. Ő két baloldali publicistát idézett, én akkor felelevenítem azt, hogy 1848-ban két ugyancsak baloldali német szerző, Karl Marx és Friedrich Engels megírta a Kommunista Kiáltványt. Annak előrejelző ereje nem bizonyult jónak, de az akkori helyzetet igen világosan megragadta a szerzőpáros. Mégpedig: a polgárság ők burzsoáziáról szóltak akkor kezdte meg a földkerekség, a Glóbusz egészén azt a hódító terjeszkedését, amely során az olcsó árut fegyvernek használva ledöntötte a tradicionális gazdaságokat védő kínai falakat. A világ tehát már egyszer globálissá vált, noha ezt a kifejezetést nem használták. Ez lett a Pax Britannica, a brit béke kora. John Maynard Keynes, a 20. század legnagyobb hatású közgazdásza így írt arról a korról, amely 1914 augusztusában lezárult: Egy londoni lakos reggeli teáját ágyban kortyolgatva telefonon megrendelhette a világ minden részéről a legkülönfélébb termékeket, s joggal várhatta, hogy azokat rövidesen házának ajtaja elé szállítják. Befektethette vagyonát a világ bármely részén ha úgy kívánta, olcsó és kényelmes közlekedési eszközöket vehetett igénybe, útlevél és egyéb formalitások nélkül utazhatott bármely országba (Keynes: a békeszerződés gazdasági következményei). Tegyük hozzá, egy budapesti lakos számára is elérhetők voltak az akkori globális korszak vívmányai, no persze legalább középosztálybelinek kellett lennie. Ez a békés korszak azután elsüllyedt a világháborúban. Négy zavaros évtized, két világháború következett. Majd négy évtizeddel később a londoni lakos ismét hasonló körülmények között élhetett, bár kevésbé liberális rendszerben: útlevéllel, valuta-kiviteli engedéllyel utazhatott. Nem úgy viszont a budapesti polgár. Addigra már végképp kettészakadt Európa ben egyáltalán nem utazhatott pesti polgárunk ben már saját gyerekkori emlékem ez Poprádig eljuthattunk ben, 1984-ben már háromévenként kiváltható valutaellátmánnyal lehetett utazni. Azután 1989 őszén volt már az, hogy a Németh-kormány hangulatjavító intézkedéseként mehettünk Gorenjét venni, és ha a dédnagymama is bírta az utat, akkor az őrá jutó 300 dollárt is ki lehetett váltani. A fiatalok e teremben bizonyosan nem értik, hogy mi volt a ráció abban a rendszerben; igazából ma már mi sem nagyon értjük azt a kort. Azután ránk szakadt 1990 után a (második) globalizáció nekünk az első, és nagyon új. Közgazdász szemmel lényeges hasonlóság és különbözőség mutathatók ki a 120 évvel ezelőtti első globális kor és a mai viszonyok között. Hasonlóság az, hogy nemzetgazdasági arányait tekintve akkor is legalább akkora tőkék mozogtak, mint most. Akkor viszont sokkal több ember is átlépte a határokat: a lengyel, ír, magyar, szlovák, svéd, ukrán emigráció akkor népesítette be az Új világot. Ma tulajdonképpen - eddig legalább is - sokkal kisebb a népvándorlás. Elhangzott Schengen: az Európai Unió szándéka láthatóan az, hogy az emberek beáramlása keretek között maradjon. Ami ma új a száz évvel ezelőttihez képest és ennek az eltérésnek a következményeire vissza kell majd térnünk - a multinacionális vállalat, mint forma: ma a tőkék nagy része a multik és a tőkepiac révén áramlik. A következő igen feltűnő eltérés az, hogy akkor a tőke zöme a fejlett, gazdag világból a szegények felé áramlott akiket gyakran gyarmati alárendeltségbe is vetettek -, most viszont a tőke zöme a gazdagtól a gazdagig áramlik. A nemzetközi tőkemozgás nagyobb felét teszik ki az USA, Európai Unió és Japán közötti áramlások, noha nyilván jut egy rész a kevésbé fejlett világra. Következésképpen azt is elmondhatjuk, hogy a globalizáció gazdasági hozamaiból nagyobb arányban részesülnek az eleve gazdagabb országok, régiók, rétegek és személyek, míg a hátrányaiból arányait tekintve több jut a kevésbé fejlett világnak. Térjünk rá arra a praktikus kérdésre, hogy akkor tehát a globalizáció jó-e nekünk? Láthattuk, hogy a nyitott, nyitottabb határok létéből fakadó előnyökből a fejlettebbeknek könnyebb részesedni. Hova számítunk mi?

5 Gazdaságtörténészek szerint 1850-ben az akkori vezető hatalom (Anglia) szintjét száznak véve a gazdasági fejlettségben 54 en álltunk ban, az angol dominancia csúcspontján a Magyar Királyság szintje 42 %-os lehetett. A két világháború, majd hazánk szovjetizálása következtében az 1980-as évekre visszacsúsztunk Angliához, és főleg az új vezető hatalomhoz (az Egyesült Államokhoz) képest: ez utóbbihoz mérve relatív helyzetünk 30 százalék körüli volt akkor után még 2-3 évig náluk is lefele ment a nemzeti jövedelem átlaga, de irdatlan gyors és most már tíz év távlatából elmondhatjuk: egészében sikeres - szerkezetváltás zajlott le. Dollárban számítva ma háromszor annyit exportálunk, mint 1990-ben. S ami a fő: addig főleg nyersanyagot, agrárcikket, közepes minőségi fogyasztási cikket exportáltunk, most leginkább modern ipari termék teszik ki kivitelünk legnagyobb részét. A nyitott piacoknak hála, ma már a külvilághoz nemzeti adottságainknak sokkal megfelelőbb szerkezetben kapcsolódunk. Ha tehát egyszavas választ kellene adni a kérdésre, akkor az igenlő lenne: nekünk szükségünk volt és van a határok átjárhatóságára; ezt tanúsította a Richter Gedeon Rt. példája is. Igaz, a gazdasági növekedés és a szerkezeti megújulás ismét mint 1870-ben jelentős részt a külföldi tőke következménye. A tőke beáramlása pedig ellenérzéseket is előhívhat. Mint például azt, hogy a bejövő tőke az itt talált olcsóbb bér miatt jön. De lássuk be: ha a tőke bejön és itt értékalkotásra fogja a munkát, akkor a tőke ára most olcsóbb, mint lenne a tőkebeáramlás nélkül, a bérszint pedig most magasabb, mint lenne a nélkül. Szólnunk kell azonban ennek a mai új világnak a szerkezeti gondjairól. Kezdjük azzal, hogy az egész világrendszer, s főként annak pénzügye komoly instabilitási jegyeket mutat. Nem mondanám, hogy a pénzügyi rendszer, mint olyan instabil, és azonnali krízis küszöbén áll, noha nem zárható ki például az, az amerikai tőkepiacon a mainál is nagyobb, mélyebb visszaesés fejlődik ki, ami azután felerősítve átterjedhet hozzánk is. Elég csak az instabilitás jegyeire rámutatni, hiszen a világ pénzügyi rendszerének van önjavító képessége. Emlékezhetünk Nick Leeson esetére, aki devizakereskedőként Szingapúrban az akkor legpatinásabb angol bankot egymaga csődbe vitte határidős műveletek sorozatával: de azért a csőd csütörtöki kirobbanását követően hétfő reggeltől a világ bankrendszere kinyitott és működött. Mégis jogos a kisebb nemzetek kormányainak aggodalma, a kisembernél pedig érthető a félelem: túl nagy tőkék túl hirtelen jönnek-mennek. Tovább nem csak az a gond, hogy igen nagy méretben mozognak a tőkék. Az is elég jellemző, hogy Glóbusz valamely országában letelepedő nagyvállalatnál rövid távra szól a gazdasági döntés: a tőke türelmetlen, a külföldi cég nem tud sokat várni, és van hova mennie. Egy nagy cég negyven-ötven, akár még több potenciális telephely közül választhat. Bár nálunk a helyzet sokkal jobb: a hazánkba bejövő tőke nagyobb hányada ún. működőtőke, gyakran zöld mezős beruházás, amely nem rebben el az első rossz hírre, és már idejövetele is stratégiai időtávú döntés következménye volt. Azt azonban el kell mondani, hogy a mai viszonyok között a külföldi tőke és a külföldi tőkés nem asszimilálódik könnyen. Száz évvel ezelőtt ennek jobbak voltak az esélyei; utaljunk csak Richter Gedeonra vagy Ganz Ábrahámra, vagy könnyebb műfajokban az olyan idegen eredetű vállalkozásokra, mint Gerbeaud vagy Ruswurm, avagy Miskolcon a valamikori legendás Rorarius cukrászdára. Ma nehezebb a külföldi tőkének s különösen a multinak valahol végleg meggyökereződnie. Itt érdemes kitérni még valamire. Valóban multinacionális (transz-nacionális) vállalatról van szó? Ha az ember a legnagyobb cégekre gondol, mint amilyen a General Electric, a General Motors, a Coca-Cola, a McDonald s vagy a Glaxo Smithcline, akkor nagyon érződik ezeken az amerikai akcentus. Szerkezeti gondok forrása a tőkemozgásnak a már említett természete, mely következtében a fejlett területekre könnyebben eljut. Ez a területi különbségeket kiélezi láttuk ennek jeleit hazánkban is. A társadalmi különbségeket is növeli, hiszen az eleve tehetősebb rétegeket erősíti, a versenyképtelen vagy elhanyagolt rétegeket pedig lényegében elkerüli a globális haladás. Ezek a legfőbb társadalmi és gazdasági gondok a globalizáció motorjaként szolgáló tőkével. Talán feltűnt, hogy nem említettem a gondok között azt, hogy a külföldi a profitot - melyet itt termelt meg kiviszi az országból. Azért nem említettem meg, mert ebben nem látok igazi gondot. A megtermelt nyereség ugyanis mindenképpen az övé, akár kiviszi, akár nem: ez utóbbi esetben a számára kedvező olcsó viszonyok miatt újra befekteti. A baj, gond csak akkor lenne, ha maga a tőke menne ki. Mindezeket végiggondolva térjünk rá arra a kérdésre, hogy kik és miért ellenzik a globalizációt? Az okok, motívumok igen sokfélék. Azt is mondhatjuk, hogy igen különös koalíciót alkotnak és csak ebben az egy ügyben a globalizációt elvető erők. Az egyik önmagában is vegyes csoportba azok sorolhatók, akik vesztesnek érzik magukat. Ilyenek gyakran azok a vállalkozók, akiknek a piacát a tőkeerős és hatékony globális cégek felfalják. De ebben az egy ügyben a nemzeti tőkéssel egy platformra kerülhet az eddig igen jól fizetett amerikai munkás nagyhatalmú szakszervezete (AFL/CIO), akik nem ok nélkül támogattak pénzügyileg anti-globalizációs tüntetéseket. Különös módon velük egy oldalra kerülhetnek azok, akik a globalizációt éppen annak amerikai akcentusa miatt támadják: az Amerika-ellenese, a tőke-ellenesek, a régivágású kommunisták. És végül a globalizáció ellen tüntetők között találhatók azok is, akik teljes joggal a fogyasztói társadalmat, a manipulált üzleti világot utasítják el. Ismeretségi körünkben találhatunk példát a legtöbb típusra. Nekem is van olyan jó ismerősöm, aki boldog izgalommal jegyzi meg a világ pénzügyi és kereskedelmi rendszerében felbukkanó rossz híreket. A napilapban, 5

EZREDVÉGI BESZÉLGETÉSEK

EZREDVÉGI BESZÉLGETÉSEK MONORY M. ANDRÁS - TILLMANN J. A. EZREDVÉGI BESZÉLGETÉSEK Külön köszönettel tartozunk: CZINKOTZKINÉ BALASSA MÁRIÁNAK BALOGH LAJOSNAK ENGELBRECHT LÁSZLÓNAK KOPPER JUDITNAK TÁLAS ANNAMÁRIÁNAK Az Ezredvégi

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 Tartalomjegyzék MEGHÍVÓ Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 ELHANGZOTT Erdős Tibor: A magyar gazdaság problémái és lehetőségei (Szűcs József)...9

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT KAPOSVÁR 2002 2 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Programvezető és alprogramvezető: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora Témavezető: DR.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

Bevezetés a marketing világába I.

Bevezetés a marketing világába I. Bevezetés a marketing világába I. Írta és szerkesztette dr. Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! EZEN KIADVÁNY SEM EGYBEN, SEM RÉSZLETEIBEN NEM SOKSZOROSÍTHATÓ, NEM MÁSOLHATÓ A SZERZŐ ENGEDÉLYE NÉLKÜL!

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben