A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN'"

Átírás

1 Bukovszky László A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN' Szlovákia második világháború utáni történetének lapjait fehér foltok tarkítják. E fehér foltok egy részét a szlovákiai magyar kisebbség ellen elkövetett jogtalanságok képezik, melyeket az újjáalakuló II. Csehszlovák Köztársaság hozott magával a Kassai Kormányprogram kihirdetésével április 5-től. A második világháború utolsó éveiben a csehszlovák emigráns politikai csoportok - Londonban Eduárd Benesse, Moszkvában Klement Gottwalddal az élen - valamint a hazai, a besztercebányai felkelés vezetőinek elképzelése az ország újjáépítésének tervében egy pontban megegyezett. Mindhárom csoportosulás Csehszlovákiát nemzeti államként, a magyar és német nemzeti kisebbség teljes felszámolásával képzelte el. 2 A korabeli csehszlovák politikusok - elsősorban Benes és Gottwald - a szlovákiai magyarság főbűneként azt rótták fel, hogy 1938-ban az ország feldarabolásában jelentős szerepet játszott, és közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy az első bécsi döntéssel november 2-án Dél-Szlovákia jelentős része Magyarországhoz került. A Galántai járás 43 községe közül november 8-11 között a bécsi döntés alapján 37 lett az anyaországhoz csatolva/ A Gottwald által szerkesztett Kassai kormányprogramot a londoni emigráns kormány márciusában jóváhagyta, majd Kassán a londoni és moszkvai emigránsokból valamint a hazai ellenállókból alakult új kormány április 5-én elfogadta és kihirdette'. A kormányprogram kimondta a magyar kisebbségre vonatkozólag a kollektív jogfosztást, semmibevéve a nyugati szövetségesek tartózkodó álláspontját. Bár a potsdani konferencia augusztus elején elutasította Csehszlovákiának a szlovákiai magyarok kitelepítésére vonatkozó kérelmét - ellentétben a német kisebbséggel - sorra születtek a kormányprogram elvein alapuló ún. Benesisi elnöki dekrétumok a magyarok emberjogi kisemmizéséről, állampolgárságuk megvonásáról és az általános vagyonelkobzásról. A megdöbbeni szlovákiai magyarság számára a 7l-es és a 88-as számú rendelet hozta a legnagyobb megpróbáltatásokat, melyek értelmében bárkit bármikor kényszermunkára lehetett elszállítani. Az első magyarokat szállító vonatszerelvények szeptemberében indultak útnak Csehországba/

2 Csehszlovákia a szlovákiai magyarság kérdésének egyoldalú megoldásával többször próbálkozott úgy a szövetségesek körében, mint a magyar diplomáciai körökben. Azonban sikertelenül, ugyanis Magyarország nem volt hajlandó elfogadni a csehszlovák fél egyoldalú feltételeit. Végül is a szlovákiai tragikus eseményeket látva, bizonyos amerikai és szovjet közvetítéssel a magyar kormány elfogadta a csehszlovák kormánynak a tárgyalásokra vonatkozó meghívását a lakosságcsere ügyében. A magyar kormány az egyezmény megkötését a kisebbségi jogok garantálásához kötötte a visszamaradó lakosságra nézve. Ezt azonban nem sikerült elérnie. Ezekután kényszerült Gyöngyösi János magyar külügyminiszter február 27-én aláírni Budapesten a lakosságcsere egyezményt. 6 A csehszlovák fél nevében az egyezményt Vladimír Clementis külügyi államtitkár írta alá. Az egyezmény alapelve az volt, hogy a csehszlovák kormány annyi szlovákiai magyart jelölhetett ki az áttelepítés sorsára Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák jelentkezett önkéntesen áttelepülésre Csehszlovákiába. Az egyezmény több részből áll, az alapegyezményhez szervesen csatlakozott a függelék, egy jegyzőkönyv és hét levélváltás. Az egyezmény aláírása után a csehszlovák fél óriási propagandába kezdett Magyarországon az ott élő szlovák nemzetiség körében. Egy kilencven járműből álló karavánon érkezett meg a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság. Tagjai között voltak katonatisztek, tanítók, tanárok, papok, üzletemberek, földművesek, bányászok és diákok. Velük jött a Csehszlovák Rádió, filmesek, színtársulatok, énekkarok és tánckarok/ A CSÁB magyarországi tevékenysége során 790 ezer darab szlovák újságot, 490 ezer brosúrát, 540 ezer röplapot, több ezer könyvet osztott szét 133 községben, 277 toborzógyűlésen, 266 előadás keretében és 60 hangverseny mellett. 9 Az áttelepülés propagandájának rendelték alá a Sloboda c. magyarországi szlovák lapot is. 10 A CSÁB a szlovákiai magyar parasztok gazdag portáit ígérte az áttelepülésre jelentkezőknek. Az áttelepülésre jelentkezettek sok esetben a CSÁB-tól kaptak és maguk választottak lakást, portát az új hazában. Közben március 6-án a pozsonyi Telepítési Hivatal /Osídlovací urad/ rendeletére megkezdődött a magyarok összeírása Szlovákiában derekán Szlovákia területén 12 Körzeti Telepítési Hivatal kezdte meg működését, /Somoija, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Érsekújvár, Párkány, Láva, Ipolyság, Rimaszombat, Kassa, Királyhelmec és Pozsony/ június 3-án megkezdte munkáját a magyar-csehszlovák vegyes bizottság. A bizottság fő feladata az volt, hogy a lakosságcsere vitás kérdéseit rendezze. A magyar kormány kinevezte a lakosságcsere végrehajtó szerveinek vezetőit. Dr. Jócsik Lajost június 12-én áttelepítési konuánybiztossá,

3 Dr. Wagner Ferencet pedig pozsonyi székhellyel meghatalmazottá az áttelepítendő magyarok érdekvédelmére.' 2 A lakosságcsere kezdési időpontja nem volt pontosan meghatározva. A szerződő felek mégis úgy remélték, hogy 1946 szeptemberében el lehet majd kezdeni. Ennek tudatában a vegyes bizottság nagy iramban dolgozott egészen július 22-ig. mikor is Ótátrafureden megszületett a 16. véghatározat. A véghatározat szerint az áttelepültek ingóságait három kategóriába osztotta, ellentétben az egyezmény VI. cikkelyével, mely kimondta, hogy az áttelepülők minden ingóságukat magukkal vihetik. A véghatározat óriási felháborodást váltott ki a szlovákiai magyarok között, ugyanis hátrányosan érintette őket. Miközben a két konuány között folyt a vita a 16. véghatározatról, a csehszlovák külügyminisztérium a pozsonyi meghatalmazott útján augusztus 26-án átadta az áttelepítésre kijelölt személyek névjegyzéket a magyar félnek.^ A lakosságcsere egyezmény V. cikkelye alapján személyt jelölt ki, a VIII. cikkely alapján nagy háborús bűnösként családtagokkal együtt , kis háborús bűnösként pedig ugyancsak családtagokkal együtt I 927 személyt. 14 Az V. cikkely alapján kijelölteket a pozsonyi meghatalmazott októberben értesítette, hogy az egyezmény értelmében Magyarországra lesznek áttelepítve. Az ún. "fehér lap" nem volt más mint egy sima értesítés, rajta azokkal a jogokkal, melyekkel a kijelöltek rendelkeztek. Ezek szerint: nem lehetett tőlük behajtani semmiféle adót, szolgáltatást és illetéket és többek között a kitelepítésre kijelölt személyek a határnaptól kezdődőleg szabadon rendelkeztek vagyonukkal. A galántai járás területén a "fehér lapok" kiküldése, a kitelepítésre kijelölt személyek értesítése az említett időpont után történt. Ezt a korabeli csendőri jelentésekből tudjuk. A helyzetjelentések kiemelik, hogy a lakosságcserét megelőzően a járás területén állam- és szlovák ellenes tevékenység sehol nem volt tapasztalható. Ugyanakkor a jelentések kiemelik, hogy a magyar lakosság önkéntesen nem hajlandó elhagyni szülőföldjét. Nagy volt a bizonytalanság a magyarság körében, mivel októberben senki sem tudta, hogy mi lesz a sorsa; marad-e vagy áttelepítik Magyarországra. 7^ Ez természetesen rányomta bélyegét a mezőgazdasági termelésre is. Sokan ezért vonakodtak elvégezni az őszi mezei munkálatokat. Optimista jelek csillantak fel október végén, ugyanis a második világháborút lezáró párizsi békeéitekezlet elvetette azt a csehszlovák kérelmet, hogy a lakosságcserén kívül szlovákiai magyart egyolda-lúan áttelepíthessen Magyarországra. A jelentések arról számolnak be, hogy a magyar lakosság mivel még nem kapta meg az értesítést az áttelepítésről, újra műveli földjeit. 16

4 November elején azonban változott a helyzet. Történt ugyanis, hogy egy környékbeli volt hivatalnoknak - Sipos Vilmosnak - sikerült Dr. Wagner Ferenctől megszereznie az áttelepítési listákat. 7 A november 9-i csendőri jelentés lényegesen eltér az előzőektől. Kiemeli, hogy a magyarok gyakrabban látogatják a kocsmákat és szórakozóhelyeket. A hónap végén a pozsonyi megbízottól azonban mindenki megkapta a "fehér lapot" és kedvét vesztve várta sorsa további alakulását. A csehszlovák kormány a lakosságcsere egyezmény V. cikkelye értelmében a járás községeiből családot jelölt ki az áttelepítésre /Nagyfödémes 188, Vízkelet 77, Diószeg 181, Kismácsád 66, Tósnyárasd 50, Nemeskajal 66, Szene 258. Réte 68, Felsőszeli 269, Taksony 131, Nemeskosút 31, Alsószeh 230, Nagymácsád 100, Hidaskürt 83//* A pánik és a megdöbbenés a járásban akkor tört ki igazán, mikor a csehszlovák kormány november 19-én megkezdte a dél-szlovákiai magyar családok ezreinek Cseh- és Morvaországba való erőszakos kitelepítését a 88/1945 sz. általános munkakötelezettséget előíró elnöki rendelet alapján. A lakosságcsere megkezdésének időpontjáról és pontos menetéről a kétoldalú tárgyalások akkor kezdődtek el, mikor a csehszlovák kormány beszüntette a magyar családok kitelepítését Cseh- és Morvaország területére február 23-án. E napig összesen személyt telepitettek, hurcoltak marhavagonokban a volt Szudéta-vidékre. /y A másik pont ami miatt megkezdődhettek a kétoldalú tárgyalások az a 16. vegyes bizottsági véghatározat megváltoztatása volt. A változtatás szerint az áttelepülők minden ingóságukat magukkal vihették. Ezekután kezdődött el a magyar-szlovák lakosságcsere április 12-én. 0 A lakosságcserét megelőzően az áttelepülők által visszahagyott vagyonról a szállítmány /transzport/ elindítása előtti 10. és 5. nap között az összeíró szervek pontos nyilvántartást végeztek. A vegyes bizottság 10. véghatározata naponta 5 kis földműves település összeírását írta elő. A valóság azonban más volt. Az összeírás lassú menete sokszor akadályozta az egyes transzportok összeállítását, majd elindítását. Egy-egy kijelölt transzport összeírása után került sor az áttelepítésre kijelölt személyek bevagonírozására. A bevagonírozást a magyar szervek irányították és végezték, akik titkos megfigyelés alatt álltak/ 7 A családok beszállítása a környező falvakból a járás négy vasútállomására eltartott néha napokig is. A szállítás menetét nagyban lassította az a tény, hogy a magyar szervek nem rendelkeztek megfelelő számú és teherbírású tehergépkocsival. A pozsonyi meghatalmazott területi szerveinek képviselői a lakosságcserét megelőzően, majd később a "népvándorlás" alatt is igyekeztek érzelmileg hatni - megvigasztalni - az áttelepülőkre. Biztosították őket afelől, hogy az új hazában az elhagyott ingatlan helyett megfelelőt kapnak. Kezdetben ez megnyugtatta őket, azonban mikor az első áttelepítettek hírt adtak magukról, keserű

5 helyzetükről, bizalmatlanok és közömbösek lettek a magyar szervekkel szemben. A Galántai járás területéről az első magyarokat szállító transzport április 12-én, hajnali 0,30 hagyta el a diószegi vasútállomást. A 72 vasúti kocsiból álló szerelvény 28 diószegi és nagyfödémesi családot /110 személy/ szállított az országhatáron túlra. 22 A járásból 4 vasútállomásról indítottak szerelvényeket Magyarországra; az említett Diószegen kívül Galántáról, Szeredből és Szenéről. Az áttelepítés kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan zajlott december 5-ig. A 102. szerelvény 0.59 indult el Galántáról és vitte az utolsó 10 magyar családot /Vezekény, Tallós, Hidaskürt, Nemeskosút/ az új hazába. A magyarok áttelepítése Magyarországra a járás területén ezzel befejeződött. A magyar szervek a szomszédos Vágsellyei járásban folytatták munkájukat. Velük együtt vonultak Vágsellyére és annak környékére a szlovák biztonsági szervek is. Az áttelepítés alatt a járás községeiben a zsolnai és a komáromi /Komámo/ egységek teljesítettek rendfenntartó szolgálatot. 25 A járás területén a magyar-csehszlovák vagyonösszeíró bizottság november 22-én fejezte be munkáját. A már említett négy vasútállomásról indított 102 szerelvény többségében az éjjeli órákban lett elindítva. Az áttelepítési forgalmat mindkét vasútigazgatóság /CSD,MAV/ saját vonalain, a saját személyzetével és eszközeivel bonyolította le. Az áttelepítési szerelvények kíséretét Csehszlovákia területén a csehszlovák, Magyarország területén a magyar biztonsági szervek látták el. Minden szerelvényhez egy személykocsi volt csatolva. Az áttelepítettek vámvizsgálata a berakodás során történt meg. A Galántai járás községeiből a lakosságcsere értelmében tehát az áttelepítés december 5-vel befejeződött. Ezután az egyezmény értelmében nem, de önkéntesen továbbra is sokan elhagyták szülőföldjüket. A 102 transzporttal összesen családot személyt - telepítettek át Magyarországra. A több mint másfélezer család összesen 939 lovat, szarvasmarhát, sertést és 4 juhot vitt magával. 24 A MAK szállítási terveiből tudjuk, hogy a Galánta környékéről áttelepített magyarok Békés-, Baranya-, Szabolcs-, és Pest megyébe kerültek. 2> Mint már említettük a lakosságcsere alapján áttelepítetteken kívül sokan önkéntesen is elhagyták szülőföldjüket december 5-ig összesen an. A tanulmány első felében a lakosságcserét megelőző időszakkal és a Galántai járás magyar lakosságának áttelepítésével foglalkoztunk. A második részt már a magyarországi eseményeknek szenteljük. Konkrétan a szlovákiai magyarok érkezését, elhelyezését, valamint a nyíregyházi szlovákság /tirpákság/ kitelepülését vesszük bonckés alá.

6 A Megyei Levéltár fondjai között sok helyen találhatunk értékes adatokat a lakosságcserére, azonban elsődleges forrásnak e téma kutatására A Csehszlovák Lakosságcserét Lebonyolító Áttelepítési Kormánybiztossági iratanyagát tartjuk. A még feldolgozatlan fondot 53 doboz irat és néhány segédkönyv alkotja. A továbbiakban ebből merítünk. Az ország területén a lakosságcsere beindulása előtt az áttelepítési kormánybiztos Dr Jócsik Lajos rendelete alapján a MAK 16 kirendeltséget állított fel; 1. sz. Borsod-Zemplén-Abaúj vm.- székhely Miskolc. 2. sz. Szabolcs-Szatmár-Ung-Bereg-Hajdú vm.- Nyíregyháza. 3. sz. Békés-Bihar- Szolnok vm.- Békéscsaba. 4. sz. Csanád-Csongrád vm.- Tótkomlós, 5. sz. Dél-Pest vm.- Kecskemét, 6. sz. Heves vm.- Gyöngyös. 7. sz. Nógrád-Hont vm - Balassagyarmat, 8. sz. Nagy-Budapest- Budapest. 9. sz. Bácsbodrog vm - Baja, 10. sz. Tolna vm.- Szekszárd, 11. sz. Fejér-Veszprém vin.- Székesfehérvár, 12. sz. Komárom-Esztergom vm.- Komárom, 13. sz. Győr- Moson vm - Győr. 14. sz. Sopron-Vas vm - Sopron. 15. sz. Somogy-Zala vm - Kaposvár. 16. sz. Baranya vm - Pecs. A felsorolt kirendeltségek a lakosságcsere végrehajtása során mint a MAK /kormánybiztos/ végrehajtó szeivei az összes felmerülő problémát orvosolták. A kirendeltségek munkatársai mind a betelepüléssel, mind a kitelepüléssel foglalkoztak. A nyíregyházi 2. számú kirendeltség március 21-én kezdte meg munkáját a polgármesteri hivatal egyik részlegében a Vay Adám utca 15. sz. alatt Kristófon István kirendeltség-vezető irányításával. 2 " A lakosságcsere egyezmény aláírását követően a kinevezett kormánybiztos levélben kért segítséget a megyéktől és a törvényhatósági jogú városoktól a lakosságcsere eredményes lebonyolításához. 29 A MAK kirendeltségek elsődleges feladata az áttelepítés során Magyarországra került szlovákiai magyarok átmeneti elhelyezése volt. Szabolcsba való érkezésük pontos időpontjáról a központ még 1947 március végén nem tudott információval szolgálni. Az első szállítmányok /transzportok/ érkezését április első felére várták. Ebből kifolyólag a nyíregyházi MÁK kirendeltségnek férőhelyes megfelelő szálláslehetőséget kellett biztosítania/" A kormánybiztos a szlovákiai magyarok érkezését a /1947 sz. leiratával pontosította. E szerint az első csoport érkezését április 8-tól még 5 követi. Összesen személy/ 7 A kirendeltség a tömegszállást az áttelepítettek részére a helybeli Huszár laktanyában biztosította. A laktanyában személynek tudtak átmeneti szállást biztosítani, ahol rendelkezésre álltak istállók is. Az istállókba az állatokat valamint az ingóságokat helyezték el. A szükséges szalmát, élelmet és takarmányt az alispán útján a járások biztosították. A meghirdetett gyűjtésbe számos település kapcsolódott be. Többek között Kisléta, Tiszanagyfalu, Büdszentmihály és Tímár. Általában élelmiszert /tojás, liszt, burgonya, szalonna, bab/, gabonát és csekély pénzt is

7 sikerült közadakozásból összegyüjteniük. Az áttelepítettek ellátásának átmeneti biztosítására a kirendeltség a Közellátási Minisztériumból kért élelmiszert 500 fő számára. A szlovákiai magyarok elhelyezésének és ellátásának biztosításával egyidőben végéhez közeledett az áttelepülésre jelentkezett szlovákok visszahagyott ingatlanainak az összeírása. Az összeírásokkor készült nyilvántartási ívek alkotják a fond jelentős részét. A tanyánként elvégzett összeíráskor felvett nyilvántartásban szerepelnek a kitelepülök személyes adatai, a visszahagyott ingatlan pontos részletezése úm. házingatlan, gazdasági melléképületek és földingatlan. Az összeírást a magyar és csehszlovák hatóságok együtt végezték. A magyar vagyonösszeúó bizottság 19 tagú volt/ 5 A csehszlovák fél tagjait a CSÁB Nyíregyházán székelt 13. számú körzete biztosította. A Nyíregyházán székelt 13. számú körzet Fetterik kirendeltség-vezető irányításával működött/^ A két hivatal - MÁK és a CSÁB - között a kapcsolat kielégítő volt, bár kisebb nézeteltérések az összeírások során gyakoriak voltak. Az áttelepülésre jelentkezett szlovákok névjegyzékét a CÁB készítette el és terjesztette véleményezésre a MÁK-hoz. A MAK kirendeltség néhány esetben egyes személyek áttelepülése ellen kifogást emelt, ha bizonyítható volt az illető személy magyar nemzetisége/ 3 A 32. dobozban található jegyzék szerint április 1 l-e és május 12-e között 24 transzport hagyta el Nyíregyházát a városból és annak környékéről jelentkezett szlovákokkal. Ez alatt az idő alatt ténylegesen kitelepült 637 család személy, visszamaradt 195 család személy, kvótán kívül pedig 589. Az egyes transzportokról részletes adataink vannak. Ezek a kimutatások 6 pontban elemzik a szlovákok személyi adatait, számadatait, a kiszállított állatállomány mennyiségét, a magukkal vitt gazdasági és ipari felszerelést. A Nyíregyházáról és környékéről kitelepült szlovákok a kitelepített dél-szlovákiai magyarok helyére Léva és Zselíz környékére kerültek/ 6 A kitelepült szlovákok helyét a Szlovákiából áttelepített magyarok fokozatosan foglalták el. A kormánybiztos által közölt április 8-i dátum a szlovákiai magyarok érkezéséről nem volt valós, ugyanis a lakosságcsere hivatalosan csak április 12-én vette kezdetét. A Magyarországra tartó szerelvények Párkánynál hagyták el Csehszlovákiát és Szobnál léptek be az új hazába. A szerelvények pihenő, egyben étkeztető és itató állomása Rákospalota-Újpest volt. A további pihenőállomás a pusztaszabolcsi volt, melynek vezetői Györe István és Vajas Károly kormánybiztosi tisztviselők voltak/ 7 A két ország között a népeseiével kapcsolatban volt egy nagyon fontos megegyezés, melynek betartására a magyar kormány szervek még Szlovákiában ígéretet tettek az áttelepítésre kijelölteknek. Arról volt szó, hogy a telepítő szervek lehetőség szerint egy

8 községből érkezőket egy vidékié, településre helyeznek el. A fondban talált adatok azonban nem ezt tükrözik. Az 50. dobozban található egy panaszfelvételi jegyzőkönyv a 4. taksonyi csoport sérelmeiről, akik kifogásolták, hogy Nyíregyházára szállítsák őket, ugyanis rokonaikat, hozzátartozóikat korábban Baja környékén helyezték el. A Nyíregyházára érkező, szlovákiai magyarokat szállító szerelvények számáról a fond részletes áttanulmányozása során nem kapunk teljes képet. Az iratanyag tartalmaz ezzel kapcsolatos adatokat, azonban néhány jegyzék nagyon ellentmondásos. Az első két transzport április 22-én érkezett. 17 óra 30 perckor a M.A. 21/1 számú szerelvénnyel 22 diószegi és 2 nagyfödémesi család, a 21 óra 30 perckor befutott szerelvénnyel viszont 17 taksonyi család érkezett Nyíregyházára. 5 * Az iratanyagban összesen 17 jegyzék található, melyeket a MÁK kirendeltség vezetője állított össze. A 17. jegyzéken 308 család és személy szerepel. A szlovákiai magyarok különböző tájegységekről érkeztek Nyíregyházára. Kerültek ide a Mátyusföldről /Diószeg, Nagyfödémes, Taksony, Réte, Andód, Naszvad, Imely/, Gömörből /Rimaszombat, Gömörpanyit, Tornaija, Runya/ sőt még a Bodrogközből is /Borsi/. A jegyzékek szerint az utolsó szerelvény augusztus 12-én érkezett és 17 naszvadi családot szállított. 59 A jegyzékek a szerelvény számának megjelölésén kívül tartalmazzák az érkezés pontos időpontját, a családfő nevét, az elhagyott lakhely nevét, családtagok számát, az új lakhelyet és azok esetében akik más helyre lettek irányítva Nyíregyházáról, az új címüket. Olyan jegyzékek is rendelkezésünkre állnak, melyek az előbb elmondottaktól abban különböznek, hogy részletes leírást közölnek a szerelvénnyel érkezett élő és holt leltárról. Mint említettük az iratanyagból a Szabolcsba telepített magyarok számáról pontos számadatot nem kapunk. Előfordul, hogy egy-egy transzportról kétféle adatunk is van. Ennek ellenére azonban feltehetjük a nagy kérdést, hogy tulajdonképpen hány szlovákiai magyar érkezett Nyíregyházára és annak környékére a lakosságcsere alapján? A fenti adat szerint an, de mint említettük ezt a számot nem tartjuk valósnak. Dr. Németh Zoltán a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Szemlében /1992/4. szám/ közölt tanulmányában a Nyíregyházára és a környező tanyabokrokba került szlovákiai magyarok számát 3 ül. 3,5 ezerre becsülte. Mint később látni fogjuk ez a szám picit túlbecsült. Az adatok ellentmondásosságát tükrözi az 52. dobozban lévő keltezés nélküli Összesítő kimutatás a Szabolcs vármegyei telepítésekről. Az összeírás szerint a lakosságcsere egyezmény alapján 104 család /409 fő/ került a megye területére. Egy másik kategóriában 110 családfőt említ 430 családtaggal.

9 Az áttelepített dél-szlovákiai magyarok számának meghatározásában legmegbízhatóbb forrásnak a Szabolcs vármegyei Földhivatal augusztus 23-án készített "Kimutatás a kitelepült szlovákok visszamaradt házingatlanainak juttatása helyzetéről" szolgálhat. A megye területén 716 visszamaradt házingatlan volt. Ebből 354 volt betelepítve 362 viszont nem. Tehát, ha a betelepített házingatlanok számát beszorozzuk az átlagos családtag számmal /=4/, akkor számuk kb lehetett. Azonban még ezt sem tekinthetjük végleges adatnak. A polgármesteri hivatal június 1-én készült kimutatásában ugyanis olyan községekből is tartózkodtak áttelepített magyarok Nyíregyházán, melyek az általunk ismert jegyzékeken nem szerepelnek; Galántáról, Hidaskürtről, Királyrévből, Boldogfáról, Vezekényből, Kismácsédről, Szencről, Alsó- és Felsőszeliből, Nemeskajalról és végül Nemeskosótról/ 7 Ezután bátran feltételezhetjük, hogy az áttelepített magyarok száma Nyíregyházán és annak környékén elére a 2 ezret. A beérkezett szerelvényekről a családokat vagy már az új lakhelyükre, vagy az átmeneti szállásra a Huszár laktanyába szállították. Azokban a községekben ill. tanyákban ahonnét a szlovák lakosság kitelepült, magyar bizalmi bizottságok alakultak. A 2-3 személyből álló bizottság tagja volt a tanyabíró, földigénylő bizottsági tag. esetleg a tanító. Feladatuk az érkező magyar családok fogadása, elhelyezése és felvilágosítása volt/ 2 A szlovákiai magyarok részére a MÁK kirendeltség telephelyeket utalt ki megérkezésük után. Legjobb esetben ezek 2 szobás házak voltak 4-6 állat tartására alkalmas istállóval. A többségük ennél jóval kisebb, egy szoba konyhás, romos telepet kapott. A kiutalt házak alacsony színvonala miatt megkárosítva érezték magukat és ilyen szempontból 10 %-ig sem érezték magukat kátpótolva. Ezekután nem csoda, hogy vonakodtak elfogadni a kiutalt házakat, akik általában 2-3 szoba bútorral és 4-9 állattal érkeztek. Előfordult, hogy az áttelepített magyar a kiutalt házba berendezését helyszűke miatt nem tudta elhelyezni, illetve a bútorzatuk a szűk ajtókon nem fért be a házba/ 5 A budapesti MÁK október 21-i 22. számú rendelete a lakosságcsere tárgyában létrejött egyezmény végrehajtása során felállított kormánybiztossági kirendeltségeket, a határállomási és az étkeztető állomásokat kivéve, megszűntette. A megszűnt kirendeltségek feladatait az illetékes Megyei Földhivatalok vették át. 44 A Megyei Földhivatalok adták ki az áttelepítettek részére a határozatot a földingatlan juttatásokról. Egy kimutatásból tudjuk, hogy május végén a kitelepültek után visszamaradt kh öl földingatlanból a telepítésre kh. volt felhasználva/ 5 A magyar-szlovák lakosságcserét december 20-án befejezték késő tavaszán azonban 150 család, mivel nem volt reménye, hogy csehszlovák állampolgárságot kapjanak, áttelepült Magyarországra. Többségük a pozsonyi meghatalmazott apparátusában dolgozott Pozsonytól Kassáig. így a

10 lakosságcsere ténylegesen csak június 5-én fejeződött be. ' Ezt erősítette meg a magyar-csehszlovák vegyes bizottság június 21-én hozott 66. véghatározatával, mellyel a lakosságcserét befejezettnek nyilvánította. Az 1946 és 1949 közötti időszakban szlovákiai magyar kényszerült elhagyni szülőföldjét és magyarországi szlovák cserélt önként hazát. A szlovákiai magyarok hátrahagytak kh. ingatlant és házat a szlovákok kh. ingatlant és házat/ 7 Befejezésül egy élteimi zavait szeretnénk helyére rakni, amellyel nemcsak a mindennapos érintkezésben találkozik az ember, de sajnos az idézett fondban is gyakran találkozhatunk. Az iratanyagban a szójáték legkülönbözőbb formáival illetik a délszlovákiai magyarokat. Nevezték őket: "Magyarországra áttelepülteknek," "a Csehszlovák áttelepülés kapcsán kivándoroltaknak", "Felvidéki telepeseknek" sőt "Csehszlovákiából menekült telepeseknek" is. Az igazság az, hogy ezek a szerencsétlen emberek áldozatok voltak, egy előre eltervezett emikai tisztogatás sokszor semmit sem sejtő néma tanúi, akiket intézményesen minden választási lehetőségtől megfosztva kéuyszerítettek arra, hogy elhagyják ősi szülőföldjüket. JEGYZETEK 1. Az itt közölt tanulmány a teljesség igénye nélkül íródott egy egyhetes kutatómunka eredményeinek felhasználásával, amit a múlt nyáron folytattam a Megyei Levéltár vendég-kutatójaként. Ezúton szeretném megköszönni a közbenjárását mindazoknak, akik lehetővé tették számomra, hogy a lakosságcsere problematikájával itt Nyíregyházán is foglalkozzak. 2. Kaplan K, Csehszlovákia igazi arca Pozsony Járási Állami Levéltár - Galánta /a továbbiakban JÁL-G/, fond Okresny národny vybor Galanta /a továbbiakban ONV-G/ i.sz. 752/47 eln. 4. Janics K., A kassai kormányprogram; Pozsony 1993, Szabó K., A csehszlovák-magyar lakosságcsere dióhéjban, Új Mindenes Gyűjtemény 10, Pozsony 1993, 101. o. 6. Uo., Szabó K., i.m. 8. Molnár I., A Slobodacc. magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között, Magyarságkutatás, Budapest 1987, Németh Z., A csehszlovák-magyar lakosságcsere Nyíregyházán 45 év távlatából, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1992/4. sz., 512. o. /Juraj Zvarától átvett adat/ 10. Molnár I., i.m. 145.

11 I I. JÁL-G, ONV-G, i.sz / Szabó K., i.m. 13. Uo Uo. 15. JAL-G. ONV-G. i.sz. 580/1946 eln. 16. Uo. i.sz. 17. Uo. i.sz. 675/1946 eln. 18. Uo. i.sz / Janics K.. A hontalanság évei, Hunnia Kiadó 1989, Szabó K., i.m., JAL-G, ONV-G, i.sz. 340/1947 eln. 22. Uo. 23. Uo. 24. Uo. 25. Feltételezhető, hogy az ország más megyéiben is kerültek Galánta vidékéről. Mi a rendelkezésünkre álló szállítási tervekből indultunk ki. 26. Lásd a 21. sz. jegyzetet 27. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára /a továbbiakban SZSZBMÖL/, A csehszlovák lakosságcserét lebonyolító Áttelepítési Kormánybiztosság iratai /a továbbiakban MÁK-Ny/, szám nélküli irat. 32. doboz 28. Uo. I.sz. 58/II-K/ Lásd a 27. sz. jegyzetet 30. Uo. i.sz. 17/II-K/0947, 35. doboz 31. Uo. 32. Uo., i.sz. 176/II-K/1947, 47. doboz 33. Uo., i.sz. 164/II-K/ doboz 34. Uo., i.sz. 490/II-K/1947, 33. doboz 35. Uo., sz.n., 46. doboz 36. Uo., sz.n., 47. doboz; az imént említett kimutatások szintén jelzet nélkül a 36. dobozban találhatók. 37. Uo., /III-1/1947, 47. doboz 38. Uo., sz.n., 47. doboz 39. Uo. 40. Uo. sz.n., 52. doboz 41. Uo. i.sz /1950 és 8 128/Vegy/3, 33. doboz 42. Uo. sz.n. 36. doboz 43. Uo. i.sz. 290/II-K/1947, 34. doboz 44. Uo. i.sz. 1254/I-K/1947, 34. doboz 45. Uo. i.sz. 465/II-K/1947, 47. doboz 46. Szabó K., i.m., Uo.

12 Das Schriftgut über den slowakisch-ungarisch eil Bevölkemngstausch im Archiv der Selbstverwaltung des Komitats Szabolcs-Szatmär-Bereg Die Studie versucht eine problembeladene Periode im 20. Jahrhundert zweier mitteleuropäischen Nationen, der ungarischen und der slowakischen zu beleuchten. Nach dem Ausbmch des zweiten Weltkrieges haben die tschechoslowakischen politischen Kreise die kollektive Bestrafung des Unganitums in der Slowakei nach Beendigung des blutigen Krieges in Aussicht gestellt. Die Motivation dieser Vergeltung, wie es mehifach betont wurde, haben sie darin gefunden, daß die etwa eine Million Ungarn, die mit dem Tnanoner Friedensvertrag zu der Tschechoslowakischen Republik geschlagen wurde, durch Mißbrauch der Demokratie unter Masaiyk zum Totengräber der Republik wurde. Eines der bestimmenden Mittel der vielfältige Formen angenommenen Strafe war das am 27. Februar 1046 in Budapest unterzeichnete Abkommen über den gegenseitigen Bevölkeiiuigsaustausch. Man muß wissen, daß bei den Friedensverhandlungen nach dem Krieg die zwei Staaten an gegenüberstehenden Seiten Platz gehabt haben. Der Vertrag war das Ergebnis der ungleichen politischen Auseinandersetzung zwischen dem Verlierer Ungarn und dem Siegerstaat Tschechoslowakei - in seinem Rücken mit der stalinistischen Sowjetunion. Der Kern des erzwungenen Vertrages lag darin, daß es sich bei den Slowaken in Ungarn um eine freiwillige Umsiedlung handelte, für die Ungarn in der Slowakei war es aber ein jede Freiwilligkeit entbehrendes, gewaltsames Diktat. Die Studie stützt sich auf bisher nur teilweise publiziertes Quellenmaterial und versucht Parallelen des Bevölkeiiuigsausta usch es aufzuzeigen, so zwischen Nyiregyhäza und der Gegend um Galänta. Die Umsiedlung der Nachkommen der heimischen Slowaken begann im Herbst 1946, die erste Gruppe der Ungarn kam am 22. April 1947 in Nyiregyhäza an. Der Aufsatz beschreibt die Periode vor der Umsiedlung der Ungarn aus der Slowakei, den Verlauf der Umsiedlung und die Ankunft in der neuen Heimat. Das gleiche gilt für die Umsiedlung der Slowaken. Aufgrund des Bevölkerungsaustausches wurden in Nyiregyhäza und in der Umgebung schätzungsweise etwa zweitausend Ungarn aus der Slowakei angesiedelt, im Gegenzug sind etwa 3,5 tausend Slowaken aus der Stadt und Umgebung freiwillig in die Tschechoslowakei umgesiedelt.

13 Die vor dem Beginn des Bevölkeningsaustausches verkündeten tscheclioslowakishen Erwartungen hat das Abkommen nicht erfüllt. Die ethnische Säuberung der Südslowakei ist durch die Umsiedlung von Ungarn in vollem Umfang nicht gelungen, auf der anderen Seite hat die freiwillige Umsiedlung von Slowaken aus Ungarn für die weitere Entwicklung der zurückgebliebenen slowakischen Minderheit bis heute spürbar tiefe Spuren hinterlassen.

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

POPÉLY ÁRPÁD. A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája

POPÉLY ÁRPÁD. A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája POPÉLY ÁRPÁD A csehszlovák _ magyar lakosságcsere kronológiája 1943. december A korábban csupán a németek háború utáni kitelepítését szorgalmazó Edvard Beneš Moszkvában, a szovjet vezetõkkel folytatott

Részletesebben

Elnémult vidék újult élet

Elnémult vidék újult élet Elnémult vidék újult élet A Felvidéki kitelepítettek emléknapja a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium Rákóczi Szövetség Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezete többlépcsős projektet valósított

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

BALOGH SÁNDOR: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után História, 1981/3. szám

BALOGH SÁNDOR: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után História, 1981/3. szám 1 BALOGH SÁNDOR: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után História, 1981/3. szám Az utóbbi hónapok történeti publicisztikájában nagy szerepet kap az úgynevezett

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A horvátországi vasútvonalak evakuálása 1918-1919-ben

A horvátországi vasútvonalak evakuálása 1918-1919-ben A horvátországi vasútvonalak evakuálása 1918-1919-ben (Orning Antal állomásfőnök kálváriája) Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után mintegy 20 000 vasutas (családtagokkal együtt 70-80 000 fő) menekült

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

A pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatal mûködése (1946-1948)

A pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatal mûködése (1946-1948) FEHÉR CSABA A pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatal mûködése (1946-1948) 188 Washingtonban 1967. szeptember 22-én az Amerikai Csehszlovák Mûvészeti és Tudományos Társaság 1967 _ 68. évi szezonnyitó rendezvényén

Részletesebben

A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád megyében

A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád megyében KUGLER JÓZSEF A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád megyében Többhónapos kényszerű várakozás után, 1947. március végére elhárultak az utolsó akadályok a csehszlovák-magyar lakosságcsere

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Szakál Imre Témavezető: Dr. Pallai László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig ELŐSZÓ A csehszlovákiai magyarság 1945 tavasza óta olyan megpróbáltatásokon megy keresztül, amelyekre a Dunatáj változatos történetében nincsen példa. A kassai kormányprogram és a belőle kilövellő jelszavak

Részletesebben

Ezért!" szerkesztette v. Ladislav TAKAC

Ezért! szerkesztette v. Ladislav TAKAC Ezért!" szerkesztette v Ladislav TAKAC Vydavatelstvo Michala Vaska Presov 2003 244 Tartalom Előszó 5 Útravaló *) 8 Árgyusi Vince < Mint a mesében 11 Balogh Sándor Inkább elmentem 11 Bartal Katalin A sors

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

Jogtalan jogfosztás avagy a Beneš-dekrétumok borzalmai. Készítette: Agócs Noémi Bernadett

Jogtalan jogfosztás avagy a Beneš-dekrétumok borzalmai. Készítette: Agócs Noémi Bernadett Jogtalan jogfosztás avagy a Benešdekrétumok borzalmai Készítette: Agócs Noémi Bernadett Ott születtem, nekem ott a hazám, az urak szolgája ott volt az én apám. Ott élt, és halt meg sok kedves ősöm, nem

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

Az ún. Beneš-dekrétumok

Az ún. Beneš-dekrétumok 1 Botlik József történész (Ph.D.), egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomány Kar, Budapest Piliscsaba Az ún. Beneš-dekrétumok A Beneš-dekrétumoknak nevezett jogszabályok pontos

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm

Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm A Beneš-dekrétumoknak nevezett jogszabályok pontos elnevezése: a Csehszlovák Köztársaság elnökének dekrétumai. A Beneš név állandó

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere Komárom-Esztergom vármegyében

A csehszlovák magyar lakosságcsere Komárom-Esztergom vármegyében L. BALOGH BÉNI A csehszlovák magyar lakosságcsere Komárom-Esztergom vármegyében Írásunk bevezető részében a lakosságcseréről és az áttelepítésről, mint a kisebbségi kérdés megoldásának 20. századi eszközeiről

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949 írta Izsák Lajos A Fehér Lap

A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949 írta Izsák Lajos A Fehér Lap www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949 írta Izsák Lajos A Fehér Lap A szlovák

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

Gonda Gábor. Ugyanúgy, de mégis másképp

Gonda Gábor. Ugyanúgy, de mégis másképp Gonda Gábor Ugyanúgy, de mégis másképp A német kisebbséget érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között Az elűzetés nemzetközi háttere és összefüggései

Részletesebben

A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei

A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei POPÉLY ÁRPÁD A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei Az 1946. február 27-én aláírt csehszlovák magyar lakosságcsere-egyezmény lehetővé tette a csehszlovák kormány számára, hogy annyi

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a magyarországi nemzetiségek helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a magyarországi nemzetiségek helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a magyarországi nemzetiségek helyzetéről Nemzetiségi politikánk eredményei a párt következetesen internacionalista

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik írta Magyari Péter

Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik írta Magyari Péter www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik írta Magyari Péter Két éve vándorol néhány angol nyelvű tabló, ami fotókkal

Részletesebben

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET TARTALOM Makrogazdasági folyamatok Szlovákiában 2008-2014 Gazdasági különbségek a határrégió szlovákiai oldalán

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben