***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság /0217(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének (CEPOL) létrehozásáról, valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0465 C8-0110/ /0217(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Kinga Gál PR\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1amCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) A jogalkotási aktus tervezetének módosításai A Parlament kéthasábos módosításai A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező a jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt jogalkotási aktusra vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. PE v /17 PR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...4 INDOKOLÁS...15 PR\ doc 3/17 PE v01-00

4 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének (CEPOL) létrehozásáról, valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0465 C8-0110/ /0217(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0465), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 87. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0110/2014), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0000/2014), 1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 1 6 a preambulumbekezdés (új) (6a) Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban használja fel a rendelkezésére álló forrásokat, a CEPOL tevékenységeinek olyan tematikus területekre kell összpontosítaniuk, amelyek egyértelmű uniós hozzáadott értékkel és a belső biztonsági stratégiához PE v /17 PR\ doc

5 szorosan kapcsolódó, határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek. A tevékenységek során előretekintőnek kell lenni, és meg kell határozni azt, hogy milyen képzési és kapacitásépítési intézkedésekre van szükség a jövőben uniós szinten. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a CEPOL hatékonysága és hatása, korlátozott erőforrásait néhány olyan tematikus területre kell összpontosítani, amelyek egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkeznek, és amelyek semmi esetre sem kettőznék meg a tagállami szinten folyó munkát, továbbá összhangban vannak a szubszidiaritás elvével. A korlátozott számú tematikus területre való koncentrálás forrásokat szabadíthat fel, amelyeket azután a minőség és az ismertség fokozására lehet fordítani. 2 7 preambulumbekezdés (7) A már létező európai uniós ügynökségeken és más kapcsolódó szervek által az illetékes bűnüldözési személyzet számára nyújtott képzési tevékenységek kettős elvégzésének elkerülése céljából a CEPOL-nak stratégiai felméréseket kell készítenie a képzési igényekről, valamint meg kell válaszolnia a belső biztonság és annak külső vonatkozásai területén meghatározott uniós prioritásokat, a vonatkozó politikai ciklusokkal összhangban. (7) A már létező európai uniós ügynökségeken és más kapcsolódó szervek által az illetékes bűnüldözési személyzet számára nyújtott képzési tevékenységek kettős elvégzésének, a koordinálatlan kezdeményezések vagy az átfedések elkerülése céljából a CEPOL-nak stratégiai felméréseket kell készítenie a képzési igényekről, valamint ajánlásokat kell tennie a belső biztonság és annak külső vonatkozásai területén meghatározott uniós képzési prioritásokat illetően. A szűkös erőforrások hatékony felhasználása érdekében a szinergiák kiaknázása és a kettős PR\ doc 5/17 PE v01-00

6 munkavégzés elkerülése révén hatékonyabb koordinációra van szükség a bel- és igazságügy terén működő, képzéseket nyújtó ügynökségek között. Ezen túlmenően mint a kizárólag bűnüldözési képzéssel foglalkozó egyetlen szakosodott ügynökségnek, a CEPOL-nak képesnek kell lennie segítséget nyújtani az uniós intézmények számára a képzések során figyelembe veendő prioritások kialakításában preambulumbekezdés (13) A CEPOL teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak. Az uniós hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie. (13) A CEPOL teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása, valamint annak érdekében, hogy megfelelően el tudja végezni és teljesíteni tudja az e rendeletben rá bízott feladatokat és célokat, elegendő és önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak. Az uniós hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie. Bár a javasolt rendelet új feladatokat ró a CEPOL-ra, illetve kibővíti, módosítja és átrangsorolja meglévő feladatköreit, a javasolt költségvetés nem igazodik ehhez, és nem gondoskodik a szükséges kiegészítő forrásokról. A CEPOL már kimerítette a belső átszervezések által nyújtott lehetőségeket, ezért új feladatainak ellátása céljából elegendő finanszírozást kell biztosítani számára. 4 1 cikk 1 bekezdés PE v /17 PR\ doc

7 (1) A koherens európai bűnüldözési képzési politika megerősítése céljából létrejön a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (CEPOL). (1) Az Európai Unió bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös együttműködés a bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és kivizsgálásával kapcsolatos képzés előmozdítása és végrehajtása révén történő fejlesztése céljából létrejön a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (CEPOL). Az 1. cikkben meghatározott célt tágabb értelemben kell meghatározni annak érdekében, hogy az összhangban álljon az Ügynökségnek a 3. és a 4. cikkben említett feladataival és működésével. 5 2 cikk a pont a) bűnüldöző szervek tagjai : a rendőrség, a vámhatóság vagy egyéb, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus, valamint az uniós politika által felölelt közös érdeket érintő bűncselekményformák megelőzésért és az ellenük való küzdelemért, valamint a polgári válságkezelésért és fontosabb események nemzetközi rendőrségi feladataiért felelős kapcsolódó szolgálatok, ideértve uniós szerveket is, tisztviselői; a) bűnüldöző szervek tisztviselői : a rendőrség, a vámhatóság vagy egyéb, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus, valamint az uniós politika által felölelt közös érdeket érintő bűncselekményformák megelőzésért és az ellenük való küzdelemért, valamint a közrendért, a polgári válságkezelésért és fontosabb események nemzetközi rendőrségi feladataiért felelős kapcsolódó szolgálatok tisztviselői, ideértve azon uniós intézmények, szervek, hivatalok és szervezeti egységek munkatársait vagy szakértőit, amelyek hatáskörei kapcsolódnak e feladatokhoz. (Horizontális módosítás. Elfogadása esetén a jogalkotási tervezet egyéb rendelkezései ennek megfelelően módosulnak.) PR\ doc 7/17 PE v01-00

8 A CEPOL tevékenységeinek a bűnmegelőzéssel és bűnüldözéssel foglalkozó szakemberek szélesebb köre irányában a készségek és ismeretek európai szintű harmonizálásának előmozdítása érdekében történő kiterjesztése céljából a tisztviselők kifejezés helyénvalóbb. 6 3 cikk 1 bekezdés 1 albekezdés A CEPOL a bűnüldözési képzési rendszernek megfelelően támogatja, fejleszti és koordinálja a bűnüldöző szervek tagjainak képzését, különösen a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, a magas kockázatú közrendi és sportesemények irányítása, a nem katonai célú uniós missziók tervezése és vezérlése, valamint a bűnüldözési vezetés és nyelvismeretek tekintetében a célból, hogy: A CEPOL a bűnüldözési képzési rendszernek megfelelően támogatja, fejleszti, végrehajtja és koordinálja a bűnüldöző szervek tagjainak képzését, különösen a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a terrorizmus megelőzése és az az elleni küzdelem, a magas kockázatú közrendi és sportesemények irányítása, a nem katonai célú uniós missziók tervezése és vezérlése, valamint a bűnüldözési vezetés és nyelvismeretek tekintetében a célból, hogy: A CEPOL-nak európai szintű hozzáadott értéket kell felmutatnia azáltal, hogy kidolgozza, végrehajtja és koordinálja a képzési tevékenységeket. E célból a tevékenységek a képzési intézmények hálózata vagy az Ügynökség általi végrehajtására fektetett hangsúly egyértelműsíti a CEPOL megbízatását és feladatait. A megelőzés fogalma azért került a szövegbe, hogy a cikk összhangba kerüljön a 2. cikk megfogalmazásával. 7 3 cikk 1 bekezdés a pont iii a alpont (új) PE v /17 PR\ doc

9 iiia. a bűnüldözési együttműködés alapvető jogokat érintő szempontjait, ideértve a magánélet védelmét, az adatvédelmet és a sértettek jogait; Fontos, hogy a CEPOL célkitűzései között egyértelműen szerepeljen az uniós bűnüldözési együttműködés alapvető jogokat érintő szempontjait illető tudatosság és ismeretek terjesztésében betöltött szerepe. 8 3 cikk 1 bekezdés b pont b) ösztönözze regionális és bilaterális együttműködés kialakítását a tagállamok között, valamint a tagállamok, uniós szervek és harmadik országok között; törölve Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a CEPOL hatékonysága és hatása, korlátozott erőforrásait néhány olyan tematikus területre kell összpontosítani, amely egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkezik. A korlátozott számú tematikus területre való koncentrálás forrásokat szabadíthat fel, amelyeket azután a minőség és az ismertség fokozására lehet fordítani. A tematikus alapok, például a Belső Biztonsági Alap, és különösen a nemzeti vetület révén a tagállamok hatékonyabban tudják a kétoldalú és regionális együttműködést megvalósítani. Ezen túlmenően a harmadik országokkal folytatott együttműködést a bizottsági javaslat 3. cikkének e) pontja már szabályozza. PR\ doc 9/17 PE v01-00

10 9 3 cikk 1 bekezdés d pont d) közös tantervet dolgozzon ki a bűnüldöző szervek tagjai számára, hogy kiképezze őket az Unió misszióiban való részvételre; törölve Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a CEPOL hatékonysága és hatása, korlátozott erőforrásait olyan területekre kell összpontosítani, amelyek egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkeznek. A közös tantervek fontos elemek a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés közös megközelítésének elősegítése szempontjából, ezért azokat nem szabad csak az uniós missziókban való részvételre korlátozni. Fontos továbbá hangsúlyozni a CEPOL közös biztonság- és védelempolitikában való részvételének polgári jellegét. Egyébiránt az idevonatkozó képzési kezdeményezések kidolgozását a bizottsági javaslat 3. cikkének e) pontja már szabályozza cikk 1 bekezdés e pont e) támogassa a tagállamok és uniós szervek bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységeit harmadik országokban; e) képzések kidolgozása, koordinálása és végrehajtása a tagállamok és uniós szervek abban való támogatása céljából, hogy bűnüldöző szerveik tisztviselőit uniós missziókban és harmadik országokbeli bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységekben való részvételre képezzék ki; PE v /17 PR\ doc

11 Az Ügynökség hatékonyságának és elszámoltathatóságának fokozása érdekében az Ügynökség célkitűzéseinek meghatározásakor fontos egyértelműen leszögezni, hogy a CEPOL-nak nem csupán támogatást kell nyújtania, hanem ki kell dolgoznia, koordinálnia kell és meg kell valósítania a képzéseket cikk 2 bekezdés b pont b) közös tanterv a határon átnyúló bűnözés jelenségeinek tudatosítása, valamint az azzal kapcsolatos hiányosságok kezelése és/vagy közös megközelítés elősegítése érdekében; b) közös tanterv a határon átnyúló bűnözés jelenségeinek tudatosítása és ismertetése, valamint az azzal kapcsolatos hiányosságok kezelése és/vagy közös megközelítés elősegítése érdekében, különös tekintettel a számítástechnikai bűnözésre, a pénzügyi nyomozásokra és az uniós missziókban való részvételre; Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a CEPOL hatékonysága és hatása, korlátozott erőforrásait néhány olyan tematikus területre kell összpontosítani, amely egyértelmű európai és határokon átnyúló, a belső biztonsági stratégiához és az uniós szinten meghatározott bűnüldözési prioritásokhoz szorosan kapcsolódó dimenzióval rendelkezik. A közös tantervnek továbbá nem csupán a tudatosítás, hanem a konkrét ismeretek terjesztése is célja cikk 1 bekezdés (1) A CEPOL hozzájárul az e rendelet által felölelt képzési tevékenységekkel kapcsolatos kutatás fejlesztéséhez, különös tekintettel a képzések tevékenységek (1) A CEPOL többek között amennyiben ez prioritásaival és éves munkaprogramjával összeegyeztethető az Európai Parlament, a Tanács vagy a PR\ doc 11/17 PE v01-00

12 keretében tárgyalt súlyos bűnözés elleni küzdelemre, valamint az általánosabb határon átnyúló bűnügyi kérdésekre. Bizottság kérésére tudományos kutatásokat és felméréseket, előkészítő tanulmányokat és megvalósíthatósági tanulmányokat végezhet vagy ösztönözhet, és azokban részt vehet, különös tekintettel a képzések keretében tárgyalt súlyos bűnözés elleni küzdelemre, valamint a határon átnyúló általánosabb bűnügyi kérdésekre. Az említett feladatok ellátásához a CEPOL célzott uniós kutatási alapokból gazdálkodhat. A tantárgyak tudományos integritását és innovatív jellegét biztosító és ösztönző bűnüldözési képzési megközelítés maradéktalan megvalósítása érdekében az Ügynökségnek jogi szempontból egyértelmű lehetőséget kell biztosítani arra, hogy főbb prioritásainak sérelme nélkül részt vegyen a kutatásban cikk 3 bekezdés 1 albekezdés A nemzeti egységek vezetői rendszeresen, az igazgatótanács vagy az ügyvezető igazgató kérésére üléseznek, hogy operatív kérdésekben segítsék a CEPOLT, és különösen azért, hogy: A nemzeti egységek vezetői rendszeresen, az igazgatótanács vagy az ügyvezető igazgató kérésére üléseznek, különösen azért, hogy: A CEPOL és a tagállamok felelősségi körei közötti megosztás tisztázása és a CEPOL irányítási struktúrájának racionalizálása a hatékonyság növelése céljából. Mivel a CEPOL nem foglalkozik közvetlenül operatív bűnüldözési kérdésekkel, a módosítás célja, hogy egyszerűsítse a szöveget. PE v /17 PR\ doc

13 14 31 cikk 1 bekezdés (1) A Bizottság a 41. cikkben említett időponttól számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen a CEPOL és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a CEPOL megbízását, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. (1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának megkezdésétől] számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen a CEPOL és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a CEPOL megbízását, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. Lehetőség szerint összhangot kell teremteni a javasolt Europol-rendelettel cikk 3 bekezdés (3) Minden második értékelés alkalmával a CEPOL által célkitűzései, megbízatása és feladatai tekintetében elért eredményeket is értékelik. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a CEPOL fenntartása a kitűzött célok, megbízás és feladatok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését. törölve PR\ doc 13/17 PE v01-00

14 A Bizottság bármikor javasolhatja bármely ügynökség jogalapjának módosítását, illetve az ügynökség megszüntetését. A módosítás célja tehát a szöveg egyszerűsítése cikk 1 bekezdés (1) A CEPOL Magyarországon biztosítandó elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, valamint az e tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanács tagjaira, valamint a CEPOL személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a CEPOL és Magyarország által az igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után és legkésőbb 2 évvel e rendelet hatályba lépését követően megkötött székhely-megállapodás rögzíti. (1) A CEPOL Magyarországon biztosítandó elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, valamint az e tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanács tagjaira, valamint a CEPOL személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a CEPOL és Magyarország által az igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után megkötött székhelymegállapodás rögzíti. A székhelyről szóló megállapodás már létrejött. PE v /17 PR\ doc

15 INDOKOLÁS Az EU belső biztonsági igényei folyamatosan változnak, ami egyre nehezebb követelmények elé állítja a rendőri erőket és a bűnüldözéssel foglalkozó rendőrtisztviselőket. Csak megfelelő felkészültséggel lehet garantálni a jövő kihívásainak való megfelelést és az európai polgárok biztonságának védelmét. Annak érdekében, hogy kezelni lehessen az egyre nagyobb fenyegetést jelentő transznacionális és szervezett bűnözést, a valamennyi érintett nemzeti bűnüldöző hatóság közötti hatékony és zökkenőmentes határokon átnyúló együttműködés kulcsfontosságú. Egy ilyen, határokon átnyúló együttműködés ösztönzése és fenntartása, valamint a kölcsönös bizalom erősítése céljából alapvető fontosságú, hogy a bűnüldözési szervek tisztviselői számára megfelelő képzést biztosítsunk. A stockholmi program ezért az Unióval kapcsolatos kérdésekről szóló képzések számának növelésére, és valamennyi érintett bűnüldözési szakember számára történő szisztematikus biztosítására szólított fel. A bűnüldözési képzés az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) feladata. A CEPOL nem a hagyományos értelemben vett képzési intézmény: a képzésekre szerte az Unióban kerül sor, és azokat elsősorban a nemzeti rendőrakadémiák hálózata biztosítja. A CEPOL meglehetősen szerény költségvetésből (körülbelül 8,5 millió euróból) gazdálkodik, és személyzetének létszáma kicsiny (összesen körülbelül 40 fő, köztük tisztviselők/ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyettesítők) ban mintegy rendőrtiszt vett részt a CEPOL által szervezett megközelítőleg 100 rendezvényen (tanfolyamokon, szemináriumokon, konferenciákon és internetes szemináriumokon). Ezenkívül a CEPOL Erasmushoz hasonló európai rendőri erőkön belüli csereprogramja révén 25 különböző országból származó mintegy 450 rendőrtiszt, oktató és kutató jutott el egy másik ország rendőri erőihez márciusában a Bizottság javaslatot tett az európai bűnüldözési képzési rendszerre (COM(2013)0172). A rendszer a képzések európai és nemzeti kiválósági központok általi támogatása és koordinálása révén igyekszik feltárni és felszámolni a határokon átnyúló kérdésekkel foglalkozó, meglévő bűnüldözési képzési programok hiányosságait. A rendszerben a bűnüldöző szervek mindenféle besorolású munkatársai (rendőrök, határőrök, vámtisztek és ügyészek), valamint egyéb bűnüldözési szakemberek, mint például az érintett uniós ügynökségek és intézmények személyzete vehetnek részt, és az a meglévő nemzeti és uniós szintű képzésekre alapozva modern eszközök speciális kurzusok, közös tantervek, webalapú oktatási anyagok és csereprogramok révén nyújt képzést. Az itt tárgyalt rendeletjavaslat aktualizálja a CEPOL jogalapját, és azt összhangba hozza a Lisszaboni Szerződés által bevezetett változtatásokkal (többek között az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepével), és a CEPOL-t a fent említett bizottsági közleményben említett új bűnüldözési képzési rendszer alapelveinek megvalósításával bízza meg. Az előadó örömmel üdvözli a javaslatot. Az Európai Parlament több ízben kérte a Bizottságot, hogy hozza összhangba a CEPOL jelenlegi jogi keretét a Lisszaboni Szerződéssel és az európai bűnüldözési képzési rendszer kapcsán megfogalmazott új törekvésekkel. Az előadó úgy véli, hogy a bűnüldöző szervek munkatársai számára biztosított jó minőségű képzés alapvetően fontos a határokon átnyúló súlyos és szervezett bűnözéssel szembeni fellépéshez. PR\ doc 15/17 PE v01-00

16 Ennek megvalósításához létfontosságú, hogy a CEPOL Ügynökség korszerűen, hatékonyan és megfelelő személyi állománnyal működjön. Az előadó ezért örömmel üdvözli a CEPOL Ügynökség javasolt aktualizált jogi keretét. Az új jogszabályi keret lehetővé teszi a CEPOL számára, hogy hatékonyan végrehajtsa a bűnüldözési képzési rendszert, és hogy segítségére legyen a szélesebb értelemben vett európai bűnüldöző szerveknek. Az előadó egyetért azzal is, hogy a CEPOL alapstruktúrájának elsősorban a nemzeti rendőrakadémiák hálózatára támaszkodva és velük szorosan együttműködve valósítva meg a képzéseket a gyakorlatban változatlannak kell maradnia. Az Európai Parlament határozottan kiállt amellett, hogy a CEPOL-nak továbbra is az Unió önálló ügynökségeként kell működnie. Ezt a határozott támogatást az a meggyőződés támasztja alá, hogy a CEPOL egyrészt képes arra, hogy hozzájáruljon egy hiteles, az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló európai bűnüldözési kultúra kialakításához, másrészt alkalmas arra, hogy uniós ügynökségként értékarányos szolgáltatást nyújtson az európai adófizetők számára. Ezért elsőrendű fontosságú látni azt, hogy európai uniós ügynökségként a CEPOL nem csupán a nemzeti szervek közötti együttműködés platformja, hanem az uniós szintű végrehajtás és teljesítés sarokköve lesz. Az uniós ügynökségekre vonatkozó jogszabályok kidolgozása során az Európai Parlamentnek túl kell tekintenie a pusztán a nemzeti szervek közötti hálózatépítést szolgáló finanszírozási kezdeményezéseken, mivel más eszközök és fórumok mint például az Európai Rendőrakadémiák Szervezete, vagy az Európai Bűnmegelőzési Hálózathoz és az Európai Igazságügyi Hálózathoz hasonló szervezetek, továbbá más, az Európai Bizottság által koordinált vagy finanszírozott kezdeményezések jobban megfelelnek e célra. Annak érdekében, hogy a CEPOL Ügynökség és az általa végrehajtott európai bűnüldözési képzési rendszer hatékonyabb legyen, az előadó a következő pontokra kíván rámutatni: Az uniós hozzáadott értékre való összpontosítás: Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a CEPOL hatékonysága és hatása, korlátozott erőforrásait néhány olyan tematikus területre kell összpontosítani, amely egyértelmű európai és határokon átnyúló, a bels ő biztonsági stratégiához és az uniós intézmények által meghatározott prioritásokhoz szorosan kapcsolódó dimenzióval rendelkezik. A tevékenységek során előretekintőnek kell lenni, és meg kell határozni azt, hogy milyen képzési és kapacitásépítési intézkedésekre van szükség a jövőben. A korlátozott számú tematikus területre való koncentrálás forrásokat szabadíthat fel, amelyeket azután a minőség és az ismertség fokozására lehet fordítani. Ez utóbbi esetében igen fontos lenne az akkreditáció, vagyis annak biztosítása, hogy a részvétel a résztvevők származási országában beleszámítson a képesítési folyamatba, illetve azt számításba vegyék az előléptetések során. Az egyértelmű uniós hozzáadott értékkel rendelkező tematikus területek közé tartozhatnak: o az európai bűnüldözési együttműködés eszközei és struktúrái, a bel- és igazságügy terén működő uniós ügynökségek és a súlyos és szervezett bűnözésről szóló európai uniós szakpolitikai ciklus; o azok a készségek, szakértelem, tudás és eszközök, amelyek felvérteznék a bűnüldözési szervek tisztviselőit az újszerű bűncselekmények, például a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemre, valamint arra, hogy nyomozásaik során digitális és pénzügyi igazságügyi szakértői elemzést folytassanak; o az alapvető emberi jogok, köztük a magánélethez való jog, az adatvédelem és a sértettek jogai; PE v /17 PR\ doc

17 o a hírszerzésen alapuló rendőri munka sikerességéhez szükséges módszerek, készségek és ismeretek; A CEPOL koordinációs és támogató szerepének megerősítése: A CEPOL-ra megfelelő hatásköröket kell ruházni annak érdekében, hogy kellőképpen koordinálni tudja az uniós szintű bűnüldözési képzést, és hogy meg tudja valósítani a bűnüldözési képzési rendszer elveit. Ezeknek magukban kell foglalniuk az uniós szintű stratégiai képzési igények felmérését, a képzés akkreditációját, a közös tanterveket és képzési kézikönyveket, a bevált gyakorlatok megosztását, és azon minimumismereteket, amelyeket minden rendőrakadémiának be kell építenie tantervébe. A CEPOL-nak készen kell állnia arra, hogy adott esetben és amennyiben szükséges uniós szintű képzéseket tartson tisztviselők, és maguk az oktatók számára egyaránt. A kiválasztásnak mindig a minőségen kell alapulnia: o a tantervek minősége, és ezzel párhuzamosan akkreditációs és tanúsítási rendszer; o magasan képzett oktatók, például a tanárok, előadók és kutatók európai adatbázisának létrehozásával; o képzett résztvevők: a tanulmányi eredmények és a megszerzett készségek, ismeretek és magatartás értékelésének javítása, elismert képesítést nyújtó záróvizsgák révén; o a valós és virtuális tanulási környezet minősége, a rendelkezésre álló tanulási technológiák és tudományos módszerek fokozott használata és alkalmazása révén, szélesebb körű tanulási lehetőségeket biztosító kiválósági központok létrehozásával, és a képzés nyújtására legalkalmasabb helyszín földrajzi elhelyezkedéstől független kiválasztásával. Hatékonyság: A CEPOL irányítási struktúráját az új Europol-rendeletre vonatkozó tárgyalások keretében elhangzott javaslatok szellemében tovább lehetne racionalizálni. Az Európai Bizottsággal és a bel- és igazságügyi ügynökségekkel folytatott szoros együttműködésnek a kettős munkavégzés, a koordinálatlan kezdeményezések és a szükségtelen átfedések elkerülésével növelnie kell a hatékonyságot. Az Európai Parlamentet arról is meg kell erősíteni, hogy a CEPOL tevékenységei és eredményei összhangban lesznek az európai értékrenddel és prioritásokkal, valamint hogy célkitűzései konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak és határidőhöz kötöttek lesznek. A szükséges források biztosítása: Bár a javasolt rendelet új feladatokat ró a CEPOL-ra, illetve kibővíti, módosítja és átrangsorolja meglévő feladatköreit, nem gondoskodik az ehhez szükséges forrásokról. A CEPOL már kimerítette a belső átszervezések által nyújtott lehetőségeket, ezért új feladatainak ellátása céljából elegendő finanszírozást kell biztosítani számára a költségvetési eljárás során. PR\ doc 17/17 PE v01-00

A8-0048/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0465 C8-0110/ /0217(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg

A8-0048/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0465 C8-0110/ /0217(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg 23.10.2015 A8-0048/ 001-030 MÓDOSÍTÁSOK 001-030 előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Jelentés Kinga Gál A Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (CEPOL) A8-0048/2015 Rendeleti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 13.1.2015 2014/0217(COD) MÓDOSÍTÁS: 17-72 Jelentéstervezet Gál Kinga (PE539.817v01-00) a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0252/2015 14.9.2015 ***I JELENTÉS a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 26.11.2014 2014/0217(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére a Bűnüldözési

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 2.7.2014 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a brit alsóháznak indokolással ellátott véleménye a be nem jelentett munkavégzés

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 28. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 28. (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Dán Királyság és az Európai

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

A8-0252/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI *

A8-0252/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * 9..205 A8-0252/ 00-00 MÓDOSÍTÁSOK 00-00 előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Jelentés Claude Moraes A8-0252/205 A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.11.2013 2013/0237(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 13. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 13. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 13. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 8. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 22.1.2015 2014/2085(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 12. 5125/15 LIMITE EMPL 4 SOC 6 ECOFIN 15 EDUC 5 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport Dátum: 2015. január

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 19.6.2013 2013/0091(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint

Részletesebben

Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Fejlesztési Bizottság 21.8.2012 2011/0461(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 7645/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Dátum: 2016. április 6. Tárgy: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013/2241(DEC) 7.7.2014 MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018. Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018. Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018 Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére Humanitárius segítségnyújtáshoz szükséges kapacitásépítés a fogadó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.17. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 2014.2.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 38/3 EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol),

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2011/0389(COD) 4.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. A terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló cselekvési terv végrehajtásának helyzete. a következőhöz:

MELLÉKLET. A terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló cselekvési terv végrehajtásának helyzete. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.29. COM(2017) 354 final ANNEX 2 MELLÉKLET A terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló cselekvési terv végrehajtásának helyzete a következőhöz: A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.1. COM(2011) 167 végleges 2009/0059 (COD) A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (7) bekezdésének c) pontja alapján az iparosodott

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

9227/19 ADD 1 ll/kk 1 ECOMP.1 LIMITE HU

9227/19 ADD 1 ll/kk 1 ECOMP.1 LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 11. (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Gazdasági és Pénzügyek) 2019. május 17. 9227/19 ADD

Részletesebben

9645/17 ac/ms 1 DG E 1A

9645/17 ac/ms 1 DG E 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 24. (OR. en) 9645/17 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2017. május 23. Címzett: a delegációk ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO 62 AGRI 286

Részletesebben

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 12. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. december 8. Címzett: a delegációk

Részletesebben

14127/16 ea/kz 1 DGG 2B

14127/16 ea/kz 1 DGG 2B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 14127/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 8. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 13265/16 Tárgy: FIN

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2015/0009(COD) 6.3.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2014/2020(DEC) 9.1.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Markus Ferber (PE544.162v01-00) az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének

Részletesebben

valamint AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE

valamint AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG EURÓPAI INTÉZETE valamint AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE között létrejött együttműködési megállapodás Preambulum Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a Nemek Közötti

Részletesebben

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 28.1.2013 2012/2189(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.30. COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Kreatív Európa program (2021 2027) létrehozásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

11170/17 ol/eo 1 DGG1B

11170/17 ol/eo 1 DGG1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 11. (OR. en) 11170/17 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EF 162 ECOFIN 638 UEM 230 SURE 29 A Tanács következtetései

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1365/2016 9.12.2016 A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján az Európai Unió prioritásairól

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 11.11.2014 2014/0124(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0061/2017 9.3.2017 ***I JELENTÉS az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2174(INI) a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról (2013/2174(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2174(INI) a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról (2013/2174(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 25.9.2013 2013/2174(INI) JELENTÉSTERVEZET a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról (2013/2174(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 16.10.2014 2014/0218(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

Részletesebben

Pályázható szakmai célkitűzések, szakmai tevékenységek július 19.

Pályázható szakmai célkitűzések, szakmai tevékenységek július 19. Pályázható szakmai célkitűzések, szakmai tevékenységek 2016. július 19. KÜLSŐ HATÁROK (SO.2) BBA-2.2.3/2, BBA-2.5.1/2, BBA-2.6.3/2 pályázati kiírások Nemzeti program 2. egyedi célkitűzés (határok): - külső

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEK, TEVÉKENYSÉGEK BELÜGYMINISZTÉRIUM JÚLIUS 17.

SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEK, TEVÉKENYSÉGEK BELÜGYMINISZTÉRIUM JÚLIUS 17. SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEK, TEVÉKENYSÉGEK BELÜGYMINISZTÉRIUM 2018. JÚLIUS 17. Rendészeti Együttműködés (SO.5) 5.1.1: EMPACT műveletek számának növelése, részvétel közös nyomozócsoportokban (JIT) 5.1.2: Súlyos

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezmény (CETS No. 196) Kiegészítő jegyzőkönyvének

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

A VISEGRÁDI NÉGYEK LEGFŐBB ÜGYÉSZEINEK SOPOTI NYILATKOZATA

A VISEGRÁDI NÉGYEK LEGFŐBB ÜGYÉSZEINEK SOPOTI NYILATKOZATA A VISEGRÁDI NÉGYEK LEGFŐBB ÜGYÉSZEINEK SOPOTI NYILATKOZATA SOPOT, 2015. MÁJUS 15. EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG 1. A Visegrádi Négyek kiemelt figyelmet fordítanak az Európai Ügyészség felállításáról szóló egyeztetésekre.

Részletesebben